You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 1 april 2012

Gemensamma problem,gemensamma trender,gemensamt försvar

Gemensamma problem,gemensamma trender,gemensamt försvar

Ref,.SvD/Ledare:”Byt inte bara försvarsminister” av PJ Anders Linder,Sö 1 april-12


Inledning

Jag behöver inte spekulera strategier för vad jag skulle göra om jag blev ny försvarsminister för Sverige,gud ske lov.Nu frågar naturligtvis min eventuella vän av ordning: varför det? Ja,för det första är jag partimedlem i det socialdemokratiska partiet (ävenom uppskjutit att betala den nya årsavgiften av ekonomiska skäl tv då min personliga budget kräver viss uppskjutning av det-förhoppningsvis kan partiet vänta utan att kräva ränta eller utesluta mig direkt ur rullorna).Det är föga troligt att nuvarande statsministerns politiska horisont skulle vara så vid att han kunde tänka sig att förvärva ännu en ny vapenfri-militärtjänstgörare som ny försvarsminister-dessutom av etnisk annan härkomst eller från icke-allianspartier.För det andra är mina tankar här strategiskt formulerade,med framtids-och det internationella perspektivet som grund.Dylikt är nog främmande tv. i olika nationella försvarsangelägenheter,men för mig-som Avatar of Synthesis-en globalt inriktad alternativtänkare/tankesmed-är det legitimt och vardagsmat s.a.s.Utan puff där bak till dagens makthavarare-ävenom jag ligger i farozonen att bli stämplat som fantast eller ”icke-realpolitiker” fastän mina tankar nedan grundar sig på redan tillgängliga fakta (data,fou-tillämpningar och möjliga hypoteser)-blir det ingen förändring-change- utan att säga en radikal sådan-real change-som vi-som de fina tjejerna säger-är värda av (yes-we can-we are worth it).Och som vän av viss estetik (har skrivit om det i en dikt),gillar jag de fina flickornas tes och skrider till ord.Behöver vi alltså en gemensam,global försvarspolitik eller säkerhetspolitisk plattform som skulle kunna förnya även Sveriges försvarsmakt,utan att säga dess nationella politik i vissa hänseende?


Gemensamma problem (GP)

I det följande tre strategiskt formulerade perspektiv kommer jag att försöka hitta de grundläggande termer eller perspektiv som genomsyrar såväl dagens värld,som kommande decenniers verklighet.
Här-hur har det gemensamma,globala klimatproblemet ett samband med försvarsmakten och behov av annorlunda formulerade försvarspolitik?
Jag ska försöka formulera strategin för det nya härvidlag genom sk. Skenarietänkande som jag stött på under mina studier i samhällsplanering vid Uppsala universitet (under denna grundkurs formulerade jag även en skiss till en hållbar tillväxt-politik i form av NMEP-spiralform-ett inslag i min ekonomi-projekt ur det nya vetenskapsparadigmet och förstärkte sedan med skiss för ny syntes i ekonomisk teori genom ny värdeteori mm. Inslag-se min tidigare nämnda SINUS-utredning 1990 i Ekonomisk historia på C-D-nivån).Hur så? Anta att det uppstår en större klimatkatastrof-tsunami,omfattande översvämningar i låglänta områden,långsiktig torkperiod mm. Som tillsammans med sammanbrott av infrastruktur i någon utvecklingsland orsakar okontrollerad massflykt över nationsgränser-först till närliggande länder,sedan till längre befunna områden typ Sverige.Hur ska man kunna bemöta dylikt? Policiära styrkor skulle inte kunna hejda dylikt-det skulle nog behövas militära styrkor för att kunna skapa en viss minimiordning i den dylika flykten (jag antar att militärer är sk. Realister och förstår att det går ej att skjuta sig ifrån problemet-deras ledares huvud skulle nog rulla politiskt om det skedde).Då utvecklingsländer oftast befinner sig i likadana regionala områden,skulle det behövas internationell samordning för detta,parad med internationellt perspektiv politiskt sett.PJ Anders Linder har i sin artikel formulerat svidande kritik av dagens försvarspolitik och dess brist på strategier eller insikt att Sveriges försvarsmakt och dess utvecklingsperspektiv bör nog ses i större sammanhang än enbart i tidsbegränsade,internationella insatser.
Ta ett annat slags skenarieexempel som har en annan karaktär.I stället för ovannämnda som har karaktär av trend-det är mycket möjligt att dylikt kommer att ske förr eller senare ävenom det inte ännu hänt i den omfattning som min skenarie beskriver ovan-har detta exempel samma karaktär som den andra linjen i psi-forskning i parapsykologin-sk. Spontana fall-forskning.Vad har dylika fall av gemensamma,återkommande drag-sk. Strukturella invarianser-som upprepar sig och därmed kan ses som ”bevis” fastän de kan inte direkt,fysiskt,bevisas i experient s.a.s. Meteorer kommer och går-hittills har vi haft lyckan att inte träffas av någon bumling av tillräcklig storlek.Vars nedkomst skulle orsaka en ännu större miljökatastrof av globalt mått än klimatkatastrofen ovan.Sådant här har spekulerats av sci-författare och filmare,men deras fantasi har tv varit begränsad-kanske då de har ej tillräckligt vida kunskaper i skilda områden (naturvetenskap,teknologi,ekonomi,historia,samhällsvetenskaper,etik,filosofi,näringslivsfrågor,politik för att nämnda några intressanta perspektiv).Sådant här fall skulle ställa fram två frågeställningar som skulle lösas nog med dels militär ordning-vara snabba,effektiva,lösa uppgiften-dels politiska: hur skapa resurser för dylikt handlande både nationellt och globalt och med vilken slags vapenstyrka.Bumlingen skulle nog inte kunna sprängas med nobeldynamit eller binära plastkombinationer av sådant-har vi i dag tillräckligt starka laservapen att spränga fysiskt föremål i atomer? Hur stort?-Anta nu att forskning skulle lösa denna uppgift-vad skulle det betyda nu för politiker,militärer,den gemene mannen?

Det vore föga troligt att dylika vapen skulle kunna ställas om i kontinuum-skala-förstör bara biten av objektet-då själva förstörelseförmågan skulle snarare ha karaktär av ett kvantumfenomen: antigen skulle objektet kunna sprängas i bitar eller inte alls.Hur skulle dylika vapen nu kunna begränsas i hanteringspolicies: till polisen-till militären-till internationella motsvarande-till regeringars förfogande.Detta tangerar frågeställningar om vår syn på människan: om polisen t.ex. skulle spränga angripande brottsligen i bitar (otårförkalleligt kan vi anta i detta fall),så skulle politikerna vara beredda att ge dylika vapen till polisen? Till militären då? Ja,vi har diktatur-regeringar i världen,som skulle nog ge dylika vapen till sina både politiser och militärer-men då är faran-som alltid i fråga om teknologier- med den sk. Mänskliga faktorn.Det vore troligt att dylika vapen skulle smuglas utanför dessa kretsar och därmed skapa ett terrorvälde av ofantliga mått: ja,allas krig mot ALLA.

Tidigare politiska filosofer har i sådana här sammanhang tänkt olika rationalistiska strategier för att skapa samhällen där dylikt skulle INTE ske.Se demokratiska maktfördelningar (Montesquieu), Rawls förnunftiga antaganden,socialantropologins positiva ömsesidighet-strävan efter principer som skulle skapa hållbar tillväxt-politik för alla,på lång sikt- grundade på annorlunda maxim.Såsom i min: ”på långa loppet är vi alla mer levande,mer upplysta” (grundad på fler-dimensionell människosyn,med grund i ny filosofi och dess tillämpningar tex i en ny dubbel-evolutionsteori i biologi,förklaringar av återfödelsen av själs-medvetandet i en ny,fysisk kropp genom ny DNA-teori och kemi,tillika som ny fysik mm fackteorier) kontra J.M. Keyness: ”på långa loppet är vi alla döda”.Men det gäller att handla nu-hur kombinera dagens behov av tillräcklig insiktsfull försvarspolitik som är framtids-och globaltinriktad-och dessutom stött av ekonomi där ekonomin gestaltas enligt nya ekonomiska teorier-som fixar de andra grundläggande problem som finns (se nedan)-och därmed skapar resurser för både framtidsinriktad fou- och teknologisk utveckling- som lösningar för det problemet som lyfts upp här ovan.Både lösandet av uppgiften och balansering av dess skapande genom ny typ av människosyn,ny etik,nya internationella lösningar och institutionella beslutsordningar (se min tidigare bloggande om behov av att förnya FN:s organisation i Säkerhetsrådet för att kunna lösa fall -typ SYRIEN-där regimen använder våld mot sina medborgare-utövad av den diktatoriska makten som agerar i skydd av osämja bland Säkerhetsrådets medlemmar eller otillräcklig kunskap och upplysning om tillståndet i världen bland de mäktiga staterns styrande som hindrat effektivare lösningar hittils.
Sverige kan gå före som ett litet land-vi har inget världshegemoni att förlora-men kan däremot vinna spetsposition i förnyandet av världen (se mina tidigare blogg om mina förslag att reformera socialdemokratin).

Gemensamma trender (GT)

Här lyfter jag upp termen eller begreppet ”konvergens”-dvs. Hur samhällsutveckling i olika stater globalt närmar sig varandra.Detta kan ske på olika områden:
1. Ekonomi-politiskt: fallet världspolitik
Det kommer i relativt nära framtid ske en förändring i maktbalans i världen från sk. Dual polarisering mellan två stora block till multi-polär sådan.USA lyckades utmanövrera Sovjet dels pga. Historiska omständigheter i världen,dels av okompetens hos fd. Sovjets makthavare då de satsade ensidigt i sk. Extensiv tillväxt-utarmande ekonomins mera balanserade tillväxt på lång sikt,vilket ledde sedan socialt till otillräcklig och olycklig intern terrorvälde i partiets diktatoriska maktbefogenheter mot dess egen befolkning och i ensidig satsning på en paranoidinriktad försvarsmakt och politik.I framtiden möter USA Kinas uppkommande maktbalans-hur den kommer att lösas får tiden att visa.Genom strategiskt inringande av vasallstater,genom ekonomisk-teknologisk hegemoni som man försöker upprätthålla från USA:s sida (se fallet Saab i näringslivet-strävan att hålla avancerade teknologier inom egna landet elle bland västallierade)? Tredje världskrig?
Alternativet vore att läsa skenarier ovan och fundera: vad skulle olika stormakter att vinna av ny människosyn,av ny ekonomiskt tillväxt-block grundad på ny ekonomisk teori och maxim (se Laine kontra Keynes ovan)- och därmed kunna skapa global överenskommelse om ny politisk färdväg som kunde även kunna inrymma militär möjlighet att gripa med snabbhet och effektivitet om gemensamma grund för allas tillvaro på jorden blev hotad.
2. Konvergens i Kinas utveckling
Ett lyckligt lösande av uppgiften ovan kunde även troligtvis inbegripa omskapandet av Kinas ekonomi där man skulle undvika fastna i den fälla som Sovjet gjorde.Där enpartistaten kunde inte förnya sig i tid-på grund av en ny människosyn som skulle få naturlig stöd bland medborgare- en demokratisk syn på socialism. Det som är nytt i detta fall är behov av syntes: hur skapar man ett solidärt samhälle om det är enbart staten som styr?
Där det finns på grunden en ensidig tolkning av verkligheten i form av materialistisk syn på människan som enbart fysisk varelse (dvs. filosofiskt-ontologiskt- stött av fackvetenskaper-ej enbart av emotionell-existensiell,religiös tolkning)? Behövs det framväxten av en ny filosofi som löser både solidariteten som mer balanerad syn mellan staten och individen (se min tidigare diskussion om ny samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor)?
Om Kina skulle hitta denna väg-genom satsning på det nya vetenskapsparadigmet-skulle nog konfrontationen med USA utebli-i alla staters gemensamma strävan att hitta olika lokala lösningar till det gemensamma tillväxt-blocket och projektet att fördjupa det nya vetenskapsparadigmet.Även i lokala försvarspolitik.


Gemensamt försvar (GF)

För att göra det ännu mer intressant för den framtida försvarsministern lyfter jag upp här även andra inslag i Avatar of Synthesis-framtidsskapande. Se min skiss för sk. Röd Miljöpolitik- där det nyaste skenariet innehöll nya typer av transportmedel-sk. Flygande bilar i och med att forskningen lyckas lösa hur tillämpa gravitationen i bilar.Försvarspolitiken-med tillgång till annihilatorn-kunde ha behov av det om dylik teknologi kom till stånd utan att motsvarande etisk-mental omställning skedde i människosyn,som skulle göra det etiskt rationellt att handla i solidaritet.Med flygande bilar skulle nog vissa kretsar flyga fritt över gränser för att smuggla varor och tjänster.Detta kunde naturligtvis kunna motas vid grinden med inbyggd elektronik i bilar som skulle varna om man avvek från den uppbyggda infrastrukturen (flygning i rutter,i flera dimensioner eller nivåer).Å andra sidan,var dra gränsen för det orwellska samhällets it-bevakning? Dilemmat skulle nog kräva en annorlunda samhälletsetik,grundad på annorlunda ”ethos” som skulle kunna resonera mentalt varför tro på människan,och varför vara solidariskt.Att både kunna leva i frihet och dö i frihet i vissheten att döden är slut på en viss personlighet men inte på den inneboende människan (själs-medvetandet).

Vad säger logiken ?

Jag ska fundera här fritt och därmed lämna fältet fri även för nya forskargenerationer:
Först förkortningar: Gemensamma problem (GP),gemensamma trender (GT),gemensamt försvar (GF)

1. Anta att GP => GF (implicerar-ur GP följer logiskt GF)
GT => GF
Betyder detta då att GP => GT- inte alls enligt den klassiska,aristoteliska logiken (Ponens)
2. Anta att GP => GF
GF => GT
alltså GP => GT- vad är detta-empiriska fall-forskningsbeskrivningar men oförmågan att visa ”hur det hänger ihop” empiriskt (genom att man tex. Tillämpar ett gemensamt,grundläggande vetenskapsparadigm).Svårt å andra sidan att utgå från Ponens.
3. I grundkurser i logik lär filosofistuderande om sk. Wenn-diagram.Här tillämpar jag detta på följande sätt och sedan under punkt fyra försöker visa ett intressant hypotes om en starkare logik än dagens.

Wenn-cirkel I (GP), II (GT), III (GF)
Områden där cirklar skär varandra och således skapar följande områden:
Cirkel I och IIformar områden B (övre) och D (nedre) (dvs.gemensamma områden för båda)
Cirkel I och III områden A-vänster om D- och C- höger om D
Alla cirklar har då gemensamt område D.

Här ska jag nu ge säkerhetspolitisk tillämpning för denna Wenn-diagram genom tolkning i världspolitik: Se området A för Rysslands-intresseområde (hur fokusera internationell politik gentemot klimapolitik då man samtidigt är en dilemma:om man följer den här gången den extensiva ekonomi-politiken a la oljeinriktad export bara hur lyckas man skapa ett modernt samhälle som möter konvergenskrav ovan).Se område B som USA:s område,med dilemma: hur vara med att lösa ansvarsfullt och effektivt globala klimatproblem om man samtidigt står för en balanserad lösning av Konvergensproblematiken-dvs. Konfrontationen med Kina? Det går knappast att skapa global fou-hegemoni längre,nuförtiden,då it-teknologier genomsyrar nästan all verksamhet och sammabinder fou globalt i projektnätverk över nationsgränser. Se område C som Kinas område-dilemmat blir:
Hur å ena sidan lösa omvandling av ekonomin-konvergens-genom sådan politisk omdaning att partiets övergripande styrning blir av mer strategisk karaktär än detaljstyrande som i Sovjet (varför Sovjet staten till slut kollapsade som föjd av dess tröghet och brist på solidariskt ansvar) men samtidigt får karaktär av en ny demokrati-som aktiverar människors eget ansvar.Svår dilemma-här ser jag att det finns endast kvar en möjlighet av en ny typ av global kulturevolution-som har ett kvantumliknande karaktär-antingen satsar man på det nya vetenskapsparadigmet-eller sedan låter man bli och håller tummarna.Området D sist-det som är gemensamt för alla dessa cirklar- kunde vara EU eller FN-eller naturligtvis både och.Man kunde starta det officiella stödet för det nya vetenskapsparadigmet inom EU och sedan skapa globala institutionella förnyelser för det i FN tex.
(se min tidigar bloggdiskussion om behovet att förnya Säkerhetsrådet mm-såsom det kommit upp igen i fallet SYRIEN).

4. Antan att mitt skissande om ny ”Subjekt-logikt” i min första paper M I i serien Moments of Oneness-som student i Teoretisk Filosofi vid Uppsala universitet i börja av -70 talet- håller och kan utvecklas vidare av nya fou-generationer.Således binder Subjekt-kvantorn följande områden i sk. Wenn-diagram I- III på följande sätt:

G (A , B , C , D ) -
x,y,z,ö x y z ö

-litet svårt att skriva med datorn-x,y,z och ö är sk. Index-värden
för Subjekt-variabler A-D som Subjekt-kvantorn binder ihop i den ordning som visas mellan indexer.

Vad skulle det här nu betyda strategiformulerade intresserade?

Försök hitta gemensam Subjekt-kvantorn som binder ihop alla tillfrågakommande Subjekt-variabler,i en bestämnd strategisk ordning.Det är din uppgift-inte min-min roll som Avatar är att skapa den nya ramen,vilket jag gjort redan en del av-med egna resurser hittils (kanske det har tagit tid därför-å andra sidan denna typ av forskning är av helt annan karaktär än den gängse- dvs. av sk. Explorativ-karaktär-hitta helt nya upgångspunkter och perspektiv och tvärvetenskapliga koplingar.
Det finns föga utbildning för sådant och man får nog styra sig själv mycket i det i brist på både ekonomisk och socialt stöd.

Slutkomment med tre frågor

Slutligen-som någonslags sammanfattning-som berör även den gemene mannen-kan jag ställa upp här några frågor och frågeställningar.

A. Vad betyder det ”att vara jordbo” för dig och i ditt liv?

B. Under vilka förhållanden kunde du tänka dig att fly från jorden/flytta härifrån ?

C. Vad betyder det för dig ”att komma hem” ?


Hoppas att mina kommentarer för PJ Anders Linderś utmärkta ledare om behovet som uppstått i Sverige leder fram till nya och bättre lösningar även för landets säkerhetspolitik-här har jag försökt visa det vidare globala sammanhang och cirklar som frågeställningen berör,vilka dras ej upp i hans komment.


Lasse T. Laine,
filosof-samhällsvetare,social entreprenör i F:a Vidorg (firman är tv. passiv av integritetsskäl men kan snabbt aktiveras om omgivningen visar samarbetsvilja)

Copyright: Vidorg,Uppsala 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar