You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 12 april 2013

EU:s nya datalag- början till nedmontering av gemenskapen ?

EU:s nya datalagförslag- början till nedmontering av gemenskapen?

Ref.DN/Debatt: EU:s nya datalag oförenlig med svenska grundlagar,Fre 12 apr-13,av Staffan Dahllöf,Nils Funcke,Fredrik Laurin

Prolog

Undertecknad har under sina Sverigeår sedan augusti-69 författat och skickat kritiska kommentar till publicerade tidningsartiklar i den svenska dagspressen. Före Internets uppkomst blev de flesta refuserade,med några lokala undantag. Statuspersoners-docenters,professorers,myndighetspersoners motsägelsefulla uppgifter eller tom osanningar om forskningsresultat i empirisk parapsykologi-vetenskap fick komma fram-kritik och sökandet av sanning trycktes undan. Nu efteråt förstår jag mycket väl vad det var frågan om. Jag hade (har) sk. ”invandrarstatus” då dylika personer har svårare att komma fram både i media,universitetsvärlden,närings-och arbetslivet i Sverige hur mycket det än pratas och skrivs om positiv inställning till de nya svenskarna. Det är kulturella kvarlevor i form av attityder som är svårast att förändra hos folket. I och med Internet gjorde sitt genombrott,öppnades det även för mig att få publicera mina annorlunda,avvikande och kritiska kommentarer.

Läget i dag

Genom internetteknologi har även tidningsvärlden öppnat sig för även mig och mina alternativa tankar,utgående från det nya vetenskapsparadigmet och dess olika teorier,modeller och praktiska förslag för nya tillämpningar. Då tidningar publicerar sina debattartiklar,har jag bland många andra icke-journalister kunnat kommentera dem,framföra kritik och ev. lämna nya tillägg och bättre förslag. Jag har även kunnat publicera länkar till egna block där jag har ej endast kommenterat framförda debattartiklar och deras innehåll,utan kunnat skapa nya slags reflekterande blogginnehåll.

Läget enligt det nya EU-förslaget till en ny datalag

Författarna-tre frilansjournalister har skrivit en bra debattartikel,men de utgår främst från sitt eget journalistiskt perspektiv. Efterson det i rubrikrader till deras artikel sägs bl.a. att ”i EU:s förslag till datalag blir det myndigheter och domstolar som avgör om ett verk som innehåller personuppgifter ska få publiceras. Lagen innebär också att myndigheter kan sudda och stryka i originalhandlingar”

Författarnas kritiska perspektiv tar speciellt upp följande tre tema:

Tema med tryck-och yttrandefriheten: de konstaterar alldeles riktigt,att det nya EU-förslaget kommer att minska detta. Hädanefter blir det ju svårt för personer som jag att publicera mina kritiska ,alternativa kommentarer som ska även innehålla referenser för källor-dvs. Vem har skrivit vad då jag har ej officiell journaliststatus. Visserligen kunde jag tex. Publicera artiklar som innehåller person/källhänvisningar,men de kunde stoppas om man lyfter dom till domstolars och myndigheters avgörande innan de får publiceras. Vem vill läsa kommentarer till debatterade frågor och frågeställningar efter ett halv-flera år,utan säga om risken att domstolar och myndigheter har ej sakkompetens i området såsom det har redan visat sig vara i fråga om tex. Gjorde exproprieringar av mina firmainvesteringar från Skattemyndigheternas sida,backade av rättsmyndigheten Kammarrätten. Journalister däremot undantas från dylikt och därmed blir tryckfriheten en chimär rättighet för vanliga medborgare. Den historiska samhälls-och demokratiutvecklingen backar tillbaka ett halvt sekel-minst av dessa driftiga EU-byråkrater.

Tema med rätten till allmänna handlingar: de journalister och historiker som vill forska hur alternativtänkaren stoppades i Sveriges demokrati kommer inte att kunna göra det i framtiden om EU:s nya datalag går genom. Vidare kan de myndighetspersoner som självsvåldigt tog rätten att gå mot undertecknads mänskliga rättigheter genom expropriering av gjorda investeringar som ej ännu hunnit ge positiva pengaflöden då marknaden ej varit mogen för gjorda nya tjänster och tanke/konceptprodukter,gå ostraffade även i historiska sakframställningar. De levde gott,fast gjorde etiskt fel-ja,tom mot hela mänskligheten då genomgång för det nya vetenskapsparadigmet försvårades och därmed samhälls-kultur-och civilisationsutvecklingen fördröjdes. Det är mycket förståeligt att EU-byråkraterna gör sådana här slags förslag,då även de kunde indirekt kunna dömas av eftervärlden. Varför försvarade de ej demokratins grundläggande väsen av att medborgare ska få komma till tals-särskilt då det gällde omdanande alternativa och annorlunda frågor,frågeställningar och perspektiv som är svårast att göra och skapa då de flesta är bundna socialt och ekonomiskt till dagens sanningar,konventioner och tänkekoncept. Se t.ex. politikernas prat om generell välfärd. Undertecknads förslag på ny modell för detta genom ett nytt relativiserad sätt att tänka (ej nihilistisk,utan att varje individ skulle få mer att säga om och påverka i sitt liv) vilket skulle påverka de priser som den generella välfärden tar ut genom flexpriser trängs ju undan utan att ens ha reflekterats eller offentligt diskuterats. Är välfärden förenlig eller detsamma som dumskallar eller fördomar eller tröghet hos offentliga myndighetspersoner eller politiker var de nu sedan frågan om svenska,finska eller EU:s sådana?

Tema lagstiftningen: här skriver författarna intressant att det blir en skillnad om EU:s nya datalag presenteras som direktiv eller som förordning. I första fallet-som direktiv- skulle det ge riktlinjer hur nationella lagar ska formuleras eller tolkas. I sistnämnda direkta order att göra om lagar i olika medlemsländer så att alla ska ha samma innehåll. Författarna bemöter detta alldeles riktigt då de framställer skepsis mot detta sätt ”one size fits all-modell”.Inte ens mitt förslag att reformera Euron-genom tillämpandet av min nya ekologiteori med nya institutioner eller förändringar i befintliga fondkonstruktioner skulle tillämpa den nya euro-reformen så. Olika länder befinner sig i olika utvecklingsnivåer pga. Sina historiska och kulturella omständigheter (jag ska ej diskutera här om min dubbla-utvecklingsteori som gör det möjligt att förstå hur även människor kan vara olikt utvecklade mentalt-etiskt,utan att för den skull ha mindre människovärde).Det vore fundamentalt fel att blunda för detta. Endast byråkratiskt tänkande,högstatus personer kan flyta ovanpå de olika samhälleliga omständigheter som råder i olika länder. Kanske är det som är bakgrunden för detta att de vill förhindra förändringar i detta genom att just täppa till möjligheter för folkens flertal att göra sin röst hört?

Ytterliga teman

Jag har lyft ovan upp dels demokratiers ev. framtida utveckling som blir till om det nya EU-dataförslaget går genom,tillika som historisk forskning vilket författarna ej lyft upp. Kan jag skärpa kritiken ytterligare? Ja,genom att hävda att förslaget innehåller många motsägelser mot EU:s eget agerande i andra områden. Ta tex. frågor om konsumenträttigheter. Om konsumenten kan ej beskriva på sin blogg tex ett företag vars uttalsperson avvisar kritik utan att lyfta upp kritikens innehåll eller genom att förfalska dess sakinnehåll,görs medborgarnas demokratiska rättigheter till byråkratiska chimär. Vem har rättigheter att avgöra hur marknaden ska utvecklas? Om dess konkurrens försvåras genom myndigheternas sekretess uttolkningar eller ensidiga,partiska tolkningar av befintliga lagar till förmån för vissa etniska intressen,då försvinner även möjligheter och ens intresse att utveckla något nytt. Medborgarna blir klienter eller myndigheters boskap som ska följa de auktoritära makthavarna. Är det sådan demokrati eller demokratier som EU är ute efter?

Om så,glöm det där med innovationspolitik i EU:s högtflygande planer för framtida forskning. Innovationer kräver kreativitet. Kreativitet kräver öppenhet,nya frågeställningar och frågor och modet att gå emot härskande tänk och koncept. Är de troligt att dylika medborgare stannar kvar i EU? Troligtvis söker de sig till USA eller Asien där det finns större möjligheter att skapa något nytt,eller där det finns ej så högtflygande planer att stöpa allt i samma form såsom i industrialismens tidiga epok-tankekonceptet bakom EU:s förslag till ny datalag.

Sammanfattningsvis

Författarna diskuterar om möjligheten av att svenskar kan obstruera EU:s nya datalag.Att den svenska regeringen kommer att säga att förslaget går ej att förenas med svensk lagstiftning konstitutionellt. Som man har i tidigare debattartiklar diskuterat,saknar Sverige dock dylik konstitutionell domstol som skulle kunna sätta juridiskt kompetens bakom dylik obstruktion. Regeringar kan ju politiskt isoleras och därmed tvingas i lydighet. Om dylik regering hade juridisk tyngd bakom sig-eller ännu bättre-folklig resning och vägran att underkasta sig stolligheter och bakåt syftande lagförslag,då vore läget mycket bättre. Eller ännu bättre om man kunde tillämpa min firma Vidorgś slogan: integrering i vid mening. Att ny vetenskap,dess tillämpningar skulle kombineras med etisk,humanistisk perspektiv som befrämjar samhälls- och civilisationsbygge på en bättre,mångsidigare och djupare grund än formella yttolkarnas och bokstavstroendes bästa förhoppningar,vore ännu bättre. Då kund man kanske försöka formulera om det nya dataförslaget med nyckelorden relevans,rimlighet och väderhäftighet. Tolkad: personuppgifter får förekomma i tex. Webblogg men de ska innehålla viss rimlighet,ha relevans med ämnet och väderhäftighet att kunna försvaras med sakargument om de blivit motsagda. Kan de höga juristerna inom EU:s höga sfärer tänka om? Undertecknad motser tacksamt ett litet bidrag för dessa tankar här,då lever när existensminimum tack vare hårdnackade myndighetsbyråkraternas och foul-personers emotiva rolltolkning ska väl ej bli det nya Babeltornet ?

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,entreprenör i tankesmedjan Vidorg