You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 25 augusti 2013

Tragedin i Syrien-en alternativ lösning?

Tragedin i Syrien-spegelbild av systemets struktur?

Ref. DN/Söndagskrönikan:”Dags för världen att lyssna på Samantha Power”,Sö 25 aug-13,av Peter Wolodarski (chefsredaktör i DN)

SvD/Brännpunkt: ”Orimligt att veto får avgöra”, On 8 feb-12,av Said Mahmoudi ( professor i internationell rätt vid Stockholms universitet)

Mina kommentarer på artikeln ovan i SvD-kommentspalter

Ännu en gång- tragedin återupprepas

Peter Wolodarski har skrivit en bra söndagskrönika-artikel i dagens DN.Han lyfter upp Syriens situation ur både etiska,historiskt jämförande perspektiv i politikens värld,samt genom att referera till en journalistkollega Samantha Power,från USA. Hon har ju själv varit på plats i många,många tragediområden-bland annat i Kosovo-och bevittnat hur den mänskliga grymheten ställt sina medmänniskor till situationer som kan jämföras som helvete på jorden.

Wolodarski skriver mellan raderna-liknande Said Mahmoudi i tidigare spalter av SvD (se artikel ovan)-att FN och dess säkerhetsråd har ej kunnat lösa situationen i Syrien pga. Rysslands och Kinas ovilja att ingripa med FN:s sanktionerade militäruppdrag.Mahmoudi i sin tur-som expert i internationell rätt ser en väg att kringå FN:s förlamning möjligheten av att använda ICC-den internationella brottsdomstolen i Haag mot landets president Bashar al-Assad.Problemet är naturligtvis att det skulle kräva mer eller mindre militärt styrda insatser från det internationella samfundet eller USA,EU och koalition av grannländer för att det skulle kunna ske.Dylikt-riktad mot regimens militära styrkor skulle innebära fara för fullskalig intervention och ockupation med svåröverskådliga konsekvenser,påpekar Wolodarski.

Jag för min del-även om jag har varken status såsom refererade personer ovan-känner djup samhörighet med de drabbade.Min egen tragedi är ju inte så synbar,fysiskt-ekonomiskt-socialt såsom deras som drabbas dagligen i Syrien.Vad kunde således en intellektuell,alternativtänkare från väst,bidra till lösningen av krisen,innan den kollapsar till ett sant helvetessituation för Syrien och eventuelt till oss alla på jorden?

Tillbakablick på den internationella ordningen

Jag skrev följande komment på professor Mahmoudis artikel vilket tryckes digitalt i Svenska Dagbladets kommentatorfält den 8 feb-12:

”Författarens utmärkta artikel och dess 3 större ”teser” (om gammalmodig och icke fungerande ordning; om icke önskvärd humanitär intervention; om hänskjutning av fallet till Internationell Brottmålsdomstol ICC) kunde kanske kompenseras med följande?

Först vad är klar definition av folkrätt? Statens medborgare ska väl skyddas av mänskliga rättigheter? Om folkrätten sedan defineras-i negativa fallen-som dels aktiva åtgärder mot dessa rättigheter,eller dels som underlåtenheter att skydda eller se till att dessa rättigheter gäller (mellan individ-individ; grupper-individ;stat-individ relationer),ska folkrätten väl kunna granskas av externa aktörer? Dvs. den valda regeringen skulle inte kunna hävda att de har rätt,eller externa aktörer kunna definiera att det är frågan om ”interna angelägenheter” av tex. ekonomiskpolitiska skäl. Dvs är folkrätten sedvanerätt eller internationellt stadgad typ mänskliga rättigheter? Det borde väl vara det sistnämnda eftersom folkrätten beter sig som ram för mänskliga rättigheter-enligt mig.

Sedan frågan om R2P-principen kan förbättras-ExtentedR2P (ER2P)-tolkningen som författaren,professorn i internationell rätt,tog ej upp.Enlig min åsikt borde den egna,valda regeringens legitimitet kunna ifrågasättas OM ”inre angelägenheter” är i fara att eskaleras till andra stater-typ regionala krig,eller tom något större,eller omfattande miljökatastrofer.I ett sådant fall skulle-enligt mig-FN-stadgar kunna förnyas så att enkel vetorätt ej gäller-dvs. antingen krav på kvalificerad majoritet (som utestänger enkelt veto) eller automatiskt hänskjutning till ICC. Det är väl utopi tv att anta att FN vore så stark att den med egna styrkor skulle kunna intervenera-kanske i framtiden?

Tredje alternativ frågeställning: utöver veto hos FN,folkliga motstånd inom landet och utanför (tex. undvika att köpa produkter från staten i fråga),kunde även andra organisationer kunna stödja internationellt landets folkliga motstånd.Typ NGO's beslut att dra sig ut ur landet i fråga,eller AUFś (på engelska Alternative Developemental Companies ADCś )klara besked- vetoländer får väl betala dyrare licenser i framtiden eller annat motsvarande-typ "kör ni med gammal teknologi ni".

Dvs. 3 alternativ som skulle skärpa demokratiska krafters kamp mot auktoritära och mänskliga rättigheter kränkande regeringar,sker detta sedan aktivt eller av underlåtenheter (tex i fallen mot alternativtänkare-regim (myndighetsperson är regimens förlängda arm) kontra mänsklighetens intressen).Hoppas på rättslärdas synpunkter på dessa förslag,och-så småningom-politikernas agerande då trycket blir stor att börja agera.. ” fortsätter-i en komment på en annan komment:

Lasse T. Laine 19 minuter sedan som svar till Lasse T. Laine

”Oobs-ett fel i ordet.Ursprungliga "kompletteras med följande 3 förslag" blev "kompenseras med.." av okänd anledning.Ursäktar felet-kanske datorkontroll hos SvD som självrådigt försökt rätta till min text då redigerade texten på SvD:s sidor?”

Tillbakablick på rättvisan

Professor Mahmoudis artikel fick flera andra skribenter att skriva kommentarer på SvD:s spalter. En av dem skrev att det skulle ske politisk maktkamp mellan externa stater då det gäller att ingripa eller ej i Syrien,tillika att själva termer terrorister och opposition är allt annat än klara. Detta gav mig tillfälle att kommentera med följande:

” Lasse T. Laine 0 minuter sedan som svar till abcd efgh

Punktvis-frågor.

1. Det är säkert så att det finns propagandister i alla sidor.Även i väst.Termer "opposition" och "terrorister" kan vidare ha vid mening,beroende av vilken sida definierar.Dock är det svårt att övertyga folkets flertal om argumentering om det sker med fysisk våld.Se nästa punkt.

2. Det finns andra metoder för valda regimen att ställa ordning mot demonstranter.T.ex. vattenkanoner,utegångsförbud,matransionering,mm.

3. Att folkets vrede riktats mot myndigheter som tillämpar regimens politik,betyder inte att myndigheters handlingar är rättvisa.Ytterst är det folkets-flertalets rättsmedvetenhet-som avgör var lagarnas gränser går.Legala lagar som är formellt rätta,men orättvisa,följs inte i längden.Makten som försvarar sin existens på dylikt blir med tiden ihålig Potemkinkuliss-bl.a. minskar produktiviteten i näringslivet,ökar korruption mm.

Det är intressant att se att Syriens härskarklan har ej tagit lärdom av det som skett annanstans i arabvärlden sedan förra året. ”

Om politisk fingertoppsförmåga eller färdigheter

Wolodarski refererar till journalisten Samantha Power och hennes forskningar om USA-presidenters tidigare agerande då det gällt internationella konflikter och tragedier.Wolodarski citerar henne med följande:

”Detta lands konsekventa linje att inte ingripa mot folkmord visar knappast att det det amerikanska politiska systemet är brutet utan brutalt effektivt...Ingen amerikansk president har någonsin gjort förhindrande av folkmord till en prioritet,och ingen amerikansk president har någonsin fått betala politiskt för sin likgiltighet.Det är således ingen tillfällighet att folkmord fortsätter att ske”

Samantha Power är nuförtiden sitt lands ambassadör i FN.Hon känner säkert en frustration även med säkerhetsrådets oförmåga att hantera tragedin i Syrien.Det skulle vara intressant att få höra kommentarer till mina förnyelseförslag ovan-presenterade på SvD:s kommentatorfältet och i princip kommentatorbara om man fäst uppmärksamhet på sakfrågor,ej på skrivarens social-ekonomiska eller etniska status.Finns det andra alternativ som ej ännu är nämnda av journalister eller lärda personer ovan? Som en entreprenör-alternativtänkare skulle jag vilja ta upp ett nytt alternativlösningsförslag-den politisk-ekonomiska-ej militära.

Syrien dränäras av brist på rättvisa,människovärdighet-låt folket uppstå annanstans

Hänvisande till min tidigare bloggartikel om eventuella mötet med Obama eller hans administration,skulle jag lyfta upp en annan möjlighet.USA skulle kunna skapa-i samband med fredsprocess mellan Israel och Palestina- en tillfällig fristat i närområdet för flyende från Syrien (i samarbete med olika stater,delaktiga i fredsprocessen för Israel-Palestina).Då den lösning som jag har i tankarna har arbetsskapande innebörder för stater ovan-kunde syrienflyktingar kunna inlemmas i sådant projekt som arbetskraft,tillika som flyktingar i Palestina.Detta skulle förmodligen ge impulser för flera att fly från landet.Till slut skulle landets president kanske vakna då han och regimen har ej så många att regera över? Makten skulle vintra sönder innifrån,ekande ihåligt i tomma maktsäten.

Grannländerna skulle säkert i första hand se till sina egna fördelar och glömma eventuell politisk solidaritet med Syrien,tillika som externa,politiska aktörer som tv. har velat undvika insättandet av maktmedel mod Bashar al-Assad och hans anhängare.

Vore detta alternativ att föredra i stället för militära maktmedel? Tankens,ekonomins,den ömsesidiga nyttans makt,och dess vinster i status för USA-presidenten? Eventuellt skulle även det lilla landet Sverige och dess alternativtänkare få utdelning för denna alternativa lösning om det togs upp,diskuterades,värderades såsom man brukar göra i sk. Demokratier med friheter att få skriva och publicera sina förslag,kommentarer och kritik utan att detta hindras fysiskt-ekonomiskt eller på annat sätt. Må demokratier vinna,och mänskligheten överleva.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,entreprenör i Firma Vidorg mm (vilande tv. av kända skäl)

söndag 18 augusti 2013

Något om det nya paradigmets samhällsvision

Något om det nya paradigmets samhällsvision

Ref.

SvD/Brännpunkt,Sö 18 aug-13,”Stad utan landsbygd en utopi”,av Christel Gustafsson och Magnus Ljung

SvD ledarartikel,Sö 18 aug-13,”En idé om vart Sverige ska gå”,av Tove Lifvendahl

Min komment:

Författarna har skrivit en bra och tankeväckande debattartikel om det viktiga förhållandet mellan stad och den omgivande landsbygden.Hur förhållandet skulle ses från mer ömsesidigt,positivt perspektiv än dagens som oftast beteer sig enkelriktat,med resursflöden från landsbygden till städerna.

Som filosofi-samhällsvetare som skapat grunderna för ett nytt vetenskapsparadigm ser jag deras inlägg som ett mellan-paradigmatiskt skifte.De lyfter upp viktiga begrepp på macronivå såsom ekonomi,tillväxt,hållbarhet och samhällsplanering och ger den senaste tolkningen för dessa.

* En biobaserad ekonomi,

* visionen om ett hållbart samhälle där produktion ses från ekologiskt perspektiv där resursflödena skulle betraktas från synpunkt av ekologiskt fottryck och förmågan för bättre social och ekonomisk tillväxt om kontakten mellan städerna och landsbygden görs mer ömsesidig med positivt innehåll för båda.

Jag håller med detta.Uttryckt från det nya paradigmets idé-,begrepps-och teoriutveckling är mina resultatförslag de nya teorierna för ekologi,ekonomi,samhällsplanering och tillväxt ännu mer inkluderande.Visionen för ett nytt välfärdssamhälle (se även Tove Lifvendahls utmärkta ledarartikel i dagens SvD) kunde innehålla även politik med hållbart budgetsystem,där den använda ekonomisynen (inkluderande den nya ekonomiteorin med dess nya värdeteori) är fler-dimensionell,likadant som förhållandet mellan hela det övergripande samhället och dess relation med naturen är historiskt,cykliskt genom den mång-dimensionella adaptationen. Se min nya ekologi-teori eller strukturmatristeori,som kan användas även till mycket mer såsom till definierandet av hållbara löner/BNP-tillväxt,produktivitets diskussioner.

Författarna lyfter upp även hälsofrågor upp i sin diskussion,vilket har varit i fokus i mitt långtida SINUS-projekt 1990-2012,där jag i dess sista produkt lyfte upp just produktivitetsfrågans mångtydighet och samband med både social och ekonomisk tillväxt och hälsofrågor där patientmedverkan kommer in bättre.Landsbygden har här mycket viktig roll utöver det som lyfts upp av författarna.

* Livskvalité för själen,

* tryggare och mer rogivande för barnens tillväxt,

* turism och nya tjänstenäringar skapande,

* uppfostrande till demokratins spelregler i olika,lokala fora.

Författarnas synpunkter på kommunikationens viktighet lyftes upp i min första produkt i projektet ovan (1990,en opublicerad uppsats i Ekonomisk historia,Uppsala universitet): en ny produktivitetsmodell där kommunikation lyfts upp utöver tidigare diskussioner,och bygs sedan vidare till bättre teoretisk analys i det senaste pro-gradu arbetet (2012).Angående en fler-dimensionell tillväxtmodel där social tillväxt ses ej i motsättning till den ekonomiska eller separat från den,hänvisar jag till min NMEP-tillväxtspiral i min uppsats i samhällsplanering (vid samma universitet,1981).

Med detta ville jag visa att om skiftet-språnget-till det nya,mer omfattande och mer abstrakt vetenskapsparadigm skulle tas,kunde dessa viktiga diskussioner kunna föras med bättre arsenal av både teoretiska och praktiska verktyg,som med bättre politiska ideologier och program än i dag,då dessa viktiga perspektiv lyfts upp separat och binds ej ihop vilka de borde göras,för att kunna skapa ett välfärdssamhälle där tillväxt uppfattas fler-dimensionellt och där även prisfrågor lyfts upp i det mer ömsesida förhållandet mellan samhälle och individ: se min diskussion om flex-priser och en ny samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor, mina förslag på reformering av sjukvårdssystemet i den första SINUS-uppsatsen (1990) samt i min senare diskussion på dessa bloggsidor om reformering av socialdemokratins grundläggande solidaritetsperspektiv med det nya vetenskapsparadigmets fler-dimensionella verklighets-och människosyn.

Paradigmskiftet är på väg-när fattar man att det redan skett? När kavlar politikerna upp armarna och börjar jobba för det nya-lokalt och även globalt då vetenskapen är en gemensam angelägehet för oss alla?

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,entreprenör i firma Vidorg mm. företag (passiva tv av kända skäl)

lördag 17 augusti 2013

Riskanalyskomment om extremism i Egypten sensommaren-13

Risker finns med strategisk fredsanalys haltar

Ref.SvD/Brännpunkt: ”Risk att extremism växer”, Lö 17 aug-13, av Mikael Eriksson

Min komment:

Läget i Egypten från vidare perspektiv

Mikael Eriksson-en säkerhetspolitisk analytiker vid FOI-har skrivit en bra artikel.Han visar hur det vore synnerligen viktigt att västländer,tillsammans med USA,visar stöd för demokratiskt sinnade krafter i Egypten,för att vända utvecklingen med den negativa våldsspiralen.Annars hotas dels globala,viktiga flöden tex för energi,handeln mm. ,säkerhetspolitiska läget i Mellanöstern med fara för liknande våldsspiral i Tunisien och Libyen,samt tillväxt av nya generationer av terrorister vilka kan ödelägga fredssträvanden i regionen.Hans analys ger bakgrundsinformation om tex. Mursis-fd.presidentens trevande handlande samt det Muslimiska Brödraskapets stöd för fredsprocesser.

Västliga alternativtänkarens mer kyliga analys

Min komment-eller några ytterligare,strategiska perspektiv är följande: hans analys grundar sig mycket på känslo-och identitetsanalyser av de grupper som agerar mest i Egypten.I socialantropologin lyfter man upp begreppet negativ reciprocitet (bristande ömsesidighet).Han kunde ha lämnat tex siffror för arbetslöshet i regionen eller brott.Eller ägarförhållanden,fackens och kvinnornas situation.Vilka grupper strävat ideologisk förnyelse och med vilka argument? Ett allmänt fel hos tänkarna och analytikerna i väst är att uppfatta att demokrati är en given modell,där den formella sidan-öppna,fria val- är det tillräckliga villkoret för att garantera demokratisk utveckling.Om militärer- den maktkonstellation som tex USA finner sig tvungen att stödja för tillfället i Egypten dock med demonstration av sitt missnöje- skulle tex. Minska sitt auktoritära vapenmaktutövning mot demonstrerande-vore mycket vunnet.Frågan blir då hur västländer och USA (främst sistnämnda) kunde få militären att böja sig för mindre kraftfulla åtgärder för att säkerställa sin reala makt (jämför tidigare artiklar om ägarförhållanden i landet tex).Andra frågan blir-enligt mig-analyserande från sidan utvecklingen som västerländsk demokratikämpe med mindre känslofylld patos och med fredliga demonstrationer med pennan och Internet-bloggande-hur USA kunde ha mer övergripande strategi tex i fredsprocess eller i diskussioner om freden mellan Israel och Palestina.Enligt mig är USA-utrikesministern John Kerrys strategi för begränsad-ser inte de vidare samband som Mikael Eriksson lyfter upp och jag kompletterar med- och konventionell.

Fredsprocess:fortsättning och kompletterande kommentarer

Process-syn är viktig,men den borde eller kunde kompletteras med systemvid syn om utvecklingen i hela regionen.Något radikalt,nytt skulle behövas för att vända utvecklingen i hela regionen.Vad vore det? Kunde alternativtänkare-fredlig demokratikämpe hemma i Sverige-eller Obamas diskusioner med nordiska makthavarna som själva syndat i sina egna demokratiseringsprocesser bidra till att något nytt kunde ta över,stabilisera situationen,skapa fred och arbetstillfällen och väcka hopp för framtiden,och därmed stabilisera situationen och stoppa våldspiralen?

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,entreprenör

PS. Min komment kan även läsas som fortsättning för min senaste bloggartikeln om Obamas besök i Stockholm och för det som hänt sedan dess i nordiska demokratier

fredag 9 augusti 2013

The longterm interest – my proposal for the Obama-meeting

The longterm interest – my proposal for the Obama-meeting

Ref.

SvD/ledare: ”En frihet värd att vårda”,fre 9.aug-13,av Siri Steijer

SvD/Ledare: ”al-Quida tänker globalt och agerar lokalt”,fre 9.aug-13,av Ivar Arpi

Dagens Industri/Nyheter: ”Frihandeln i fokus-Barack Obamas Sverigebesök blir historiskt”,fre 9.aug-13,av Gabriel Mellqvist

Dagens Industri/Nyheter/Enkät:”Vad vill du diskutera med Barack Obama om du får träffa honom i september?”

Preview

Some months ago I wrote on this blog about president Obamas possible interest to meet with a Swedish dissident like me. I didn't expect that his staff was planning a visit to Sweden,which now will happen in Stockholm during 4-5th September this year. In this article I´ll write a scenario if such a meeting could happen between president Obama and the unknown dissident whose life theme and workings handle about making the real change in world-the theme of interest even for the current president of the USA. This scenario has a minimal chance which my readers probably understand,but I argue to such a meeting anyway with the arguments below.

Freedom at school,freedom in the world

My first argument-and implicitly an emotive use of language too-handles about the Swedish school. The current law in Sweden makes it possible to big companies,co-operatives with ideal forces like parents and cultural institutions and teachers to start or take over current schools in Sweden. There has been much discussions about this,and the leftist parties argue for a later change when the local communities or authorities would have a veto which companies could start the schools. The first article compares the Swedish situation with schools in Great Britain. When it is easy to start a school in Sweden,the work afterwards is highly regulated with different ways (economy,pedagogically,personal politics,health care etc).In Great Britain the situation is on the other way: harder to start,but easier to work with. The article lifts up-against the late bankruptcy of the JB Education as a school provider-possible way to regulate the school market better. In the end: how to save taxpayers money,and give pupils guarantees to fulfill their school career on the same school or selected profile. The leader article even lifts up the current situation with the previous social context,where parents didn't have a possibility to select the school for their children to provide a better platform for their life with knowledge,social abilities and a suitable profile for their children. This freedom is valuable and should be continued in the future too,writes the leader writer Siri Steijer.

What has this to do with the president Obama-visit in Sweden and the possible meeting with an Swedish alternative thinker like me? Freedom in democracies is a continual care in the political life of USA. The current inspections of Internet are motivated by the government by prevention of both crimes and international terrorism. Take now the metaphor: our global,common world as a school for us,immigrants from birth. As there are many kind of children,on different mental,spiritual,social-economic-cultural levels,so the different nations are nurturing environments. On the other hand we-as a global civilization-have not a free movement of people. As I wrote in a comment for Finnish parapsychologists,the future technology might make it easier to move or travel with flying cars (as the gravitational motor is invented,like in UFO-cultures in the outer space).Wouldn t it be proactive to work for this kind of real chance already to day? Who would be the better partner for this kind of chance for the president of USA than a creative alternative thinker? As a kind of consultant fe.

Liberty and egalitarianism as a solution for solving the terrorism

The second referred leader article by Ivar Arpi handles about the continued efforts of democracies to minimize terrorism such as al-Qaida. The current stratecies-with infiltration,INTERNET-and phone surveillance and social-economical tactics such as paying for partnerships or like-handling and co-operation in military operations hasn t yet ended the terrorism. The question which the leadership article sets in perspective is if the situation needs another kind of strategy-of ideas,thoughts,a kind of mental security?

As I have written before on my blogs about this and presented the change with the new paradigm and itś new,many-dimensional view of reality and man,this could give even a social-political platform for the USA-politics in the world. A true and proactive policy in the spirit above and profiling on the mental frontier too.

Ending of the financial crises by a step quantum like

As an alternative thinker I have commented before the current crises,left own proposals how to reform the market by my three-fold secure,new derivate instrument M.O. (by the way-blackmailed on the INTERNET by people,not understanding the issue or the solution or defending their own short view perspectives on the market),which could have been used in USA too in formulating the new kind of Health Care system in the Exchange of H.C.-plans,secured with M.O.ś kind of instrument. Unfortunately,the Obamas first period-staff didn't got my emails (?) or got wrong evaluations or rumors from the Swedish market,where the alternative thinker is fenced by social-political short time tactics or blind perspectives of ethnically focused. My other proposals concern about EU-wide reforms (a proper ground for Euro by a system which understands the different situations of the member states by their history,social-economic-and cultural traditions but without giving up a common framework for EU-economy by open-ended solution as I have for development loanrents as my proposal for the IMF. WTO-politics-with freedom of exchange but common responsibility to those who have minor status or have overburden economy,could be solved by the new kind of ecological theory and the new value theory of the new paradigm of science. Ideas are clear,even if not printed on the dissertations or published as the alternative thinker is bound,even here in Sweden.

Big politics with Russia and a bigger step too

I like president Obamas care of the dissidents in Russia. As a kind gesture he could possible have time or leave some words about the dissident in Sweden too. Naturally,as a proactive consultant and interested to build up a global consulting bureau or think tank my conditions for an opening meeting wouldn t be payless – gratis say Swedish people and handle in the same spirit too. What about getting an USA-passport and a proper sum to quarantine a starting of a firm in USA? After that I could give some news to a bigger politics too: with a meeting of USA,Russian and Chinese presidents fe. Some arguments for such a meeting were proposed some days ago on the NASA forums according to Scientific American. As a consultant for government I have an idea how to solve the longterm crises between Israel and Palestine too. By gathering Arab-countries to the economic prosperity-together with Israel- in an interesting solution-there would possibly be a future for ending of the terrorism too? Near friends have a courage to be intimate and provoking too. I want more than a joking relationship both here and there. Get the coin to the table.

Postscript

After reading the leader article in DN,Mon 12th august,"Det növändiga mot det omöjliga"-translated article of Thomas Friedman,an American writer and journalist,my creative mind formulated today,on Tue 13 th,a kind of "MACRO PLAN FOR PEACE SOLUTION BETWEEN ISRAEL AND NEIGBOURING ARAB COUNTRIES".

Something concrete to mention with possible meeting with president Barack Obama and his staff,and in persuasion for my plans above about Vidorg Inc in USA and the proper payment-condition plan.The macro-process above has both political,democratic voting side plus concrete,stepwise process sides when carrying through this unique peace plan.

In times of crises,itś both fair and showing great diplomacy to use alternative thinkers like me who has both the local and global focus in their work.

Lasse T. Laine

philosopher-social scientist,entrepreneur in Think tank Vidorg et.al. companies

Uppsala,Sweden