You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 26 december 2010

En Sverige-berättelse litet bakåt i tiden

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En Sverige-berättelse litet bakåt i tiden - en betraktelse av Sverige som ett öppet samhälle III


Förord

Jag har i mina strategiblogg-inlägg under det här året 2010 kommenterat tryckta debattartiklar i rikspressen genom mina meta-analyser.I mina inlägg har jag velat dels kommentera olika,etablerade personers-politikers,myndighets-. näringslivs- ,kulturlivets och fou-världens kända personers inlägg genom alternativa perspektiv som kommer inte fram i massmedia-som tex. alternativtänkares eller första generationsinvandrarnas upplevelser och erfarenheter i det svenska samhället.
Dels har jag velat lyfta upp de alternativa tankar och teorier från det nya vetenskapsparadigmets perspektiv,vilka kunde-enligt mig som skapare av grunderna för det- förklara bättre de fler-dimensionella problem som finns i dagens samhällen och i den globala civilisationen.

Motivet i mina inlägg har varit att väcka intresse för det nya paradigmet och dess utvecklande.Om det nya paradigmet mötte samma villkor som andra vetenskapliga riktningar i samhället-tex. Fou-stöd och etablerandet av professurer för dess utvecklande-skulle man kunna skapa förutsättningar för en naturlig tillväxt i samhället då nya generationer för vidare det kumulativa arvet som är ett särdrag i vetenskapen,jämfört med tex politiska och religiösa ”revolutioner” eller maktskiften.

Om det nya stannar i-eller upplevs som endast en privatpersons tankar-finns faran att de behövliga samhällsinflytanden som tillämpningar för det nya,teoretiskt sett bredare paradigm skulle skapa,blir aldrig av eller blir försenade,med dyrbara negativa samhällskonsekvenser som följd.

Se tex. miljöproblem som finns i dagens värld.Om alternativtänkares bidrag hade debatterats tidigare,vore det troligt att vi hade utvecklat nya generationer av bilteknologier mycket tidigare,eller nya samhällsmodeller och lösningar som kunde proaktivt ha skapat jordmån för nya,bättre lösningar tex i boende,infrastrukturbyggen,i sjukvården och våra välfärdssamhällen.

Det nya paradigmets fler-dimensionella människo- och verklighetssyn påverkar således ej enbart våra teorier tex. i ekonomi eller samhällsplanering,utan även-på sikt-i skapandet av nya teknologier och nya slags värderingar.

På sistone har jag försökt lyfta fram det senast sagda i mina förslag på reformering av socialdemokratin.Den nya människosynen som förklarar-genom hänvisning till sk. anomala-tillsvidare oförklarliga empiriska data i parapsykologi,transpersonell psykologi och delvis i teoretisk fysik och andra mer tekniskt stödda vetenskaper såsom astrofysik och ufologi- att människan är mer än enbart en fysisk varelse.Att det finns starka skäl att anta att hon har medvetandet-själen som överlever den fysiska kroppens död (som förklaras av dagens vetenskap och utvecklingsteorier) och återföds i en ny fysisk kropp efter en tids vistelse i en annan dimension av verkligheten än den fysiska som hittils antagits vara det enda som gäller.
Dessa slags data som kunde förklaras med det nya paradigmets fler-dimensionella begrepp och teorier skulle förstärka de värderingar som finns socialdemokratin som
allas människovärde,för jämlikhet och jämställdhet,för bättre solidaritet i samhällen och i världen.

Om man skulle få tillstånd en naturlig tillväxt i våra värderingars tillblivelse genom argumentativ socialisering för den nya människo- och verklighetsuppfattningen-genom stöd från vetenskap- skulle vi människor troligtvis kunna undvika mycket av det som pågår i dagens värld typ internationell terrorism,eller lokala diktaturer på olika håll i världen.Den typ av tillväxt som är så typisk för vetenskap- en kontinuerlig,akkumulativ,kunde bättre än dagens kriser och sammanbrott bygga upp de slags lösningar som vi människor kommer att behöva i den mer och mer globaliserade världen typ lösandet av miljökriser eller byggandet av hållbara ekonomier eller lösandet av flyktingfrågor eller demografiska kriser.

Genom följande inlägget från år 2002-min skickade opublicerade debattartikelkomment till Dagens Nyheter,vill jag visa att proaktiva tankar finns nog i alla tider- det gäller att låta dem komma fram och påverka till debatten och vara med att utveckla våra samhällen.Hur långt hade vi kommit fram nu,i slutet av valåret 2010,om tex nedanstående historiskt exempel hade kommit fram till tryck då,2002?

Det vore synd om tex. Socialdemokraterna i Sverige 2018 skulle säga: varför tog man inte på allvar en alternativtänkares åsikter och förslag 2010 då det gällde att förnya S-partiet.Jag skulle inte själv vilja vara den ledare som då ställs till ansvars om förnyande tankar och förslag ignorerades aktivt under den nya,kommande parti ledarens tid vars mandat börjar nästa år inom S-partiet.Eller-för den del-även M-ledare,som i sin regeringsposition,ignorerar den nya sociala rörelsen som förr eller senare kommer att lyckas i vetenskapen,ett sant paradigmskifte som kommer att leda till många,radikalt nya lösningar,samhällsförändringar och nya värderingar.

Återpublicering av en refucerad tidningskomment- en svensk wiki

”Uppsala 24. juli 2002

Svenska modellen fungerar inte- ifrågasätt eller utveckla den !

Av Lasse T. Laine, filosof- samhällsvetare

I DN Debatt , 24. juli, redogör professor Bo Södersten för den faktiska utvecklingen
för Sveriges ekonomi under de senaste 30 åren.
Han lyfter upp de grundläggande problem som tas ej upp i politikernas agitations-
eller visions- debatter : att antalet sysselsatta har minskat kraftigt – senast under 90 talet med drygt 250 000 personer – således utgör andelen arbetsföra som är inte i arbete i dag ca. 23 procent av den arbetsförda befolkningen ; att tillväxten i ekonomin är låg , vilket - i kombination med fallande kronkurs- har gjort att ” Sverige knappast längre kan karakteriseras som en välfärdsstat”.

Södersten kastar även sidoblickar- relaterar till andra EU- stater där socialdemokratin har haft makt i regeringsposition att utveckla samhället- och konstaterar att annanstans har socialdemokraterna gjort bättre från sig . Som t.ex. i Holland och i England, där

”man arbetat med skatterabatter och skattekrediter för att få folk i arbete och söker att till varje pris undvika social exkludering”.

Avslutningsvis lägger Södersten ett stort ansvar för den svenska modellens misslyckande-eller dåligt fungerande- på politiker, särskilt på dem inom socialdemokratin, det regerings-bärande partiet.

Då jag har redan 1990 i min uppsats i Ekonomisk Historia försökt lyfta fram en alternativ samhällsmodel,”Den delvis marknadsstyrda offentliga sektorn”,dock utan att lyckats få andra forskare bli involverade eller få massmediarespons och således debatt om detta alternativa sätt som går teoretiskt längre än t.ex. i Holland och England, tycker jag att Söderstens debattinlägg är snarare att betrakta som ett inlägg i kommande valet, alternativt ett sätt att säga ifrån medansvaret för sakernas tillstånd ( mer om detta forskaransvar senare).
Eller ett snävt, tradionellt perspektiv att betrakta ekonomi- vetenskap från det gällande paradigmets perspektiv ( med diskussioner om produktivitet, BNP, konkurrensutsatt sektor, kronkurs mm. generella variabler, som är resultat av fler- dimensionell dynamik i en bredare ekonomisk verklighet).

Det är sant, att Södersten beskriver sakförhållanden för Sveriges ekonomi som stämmer i makroskala, men att därav dra slutsats att modellen fungerar ej är för traditionell. Ifrågasätt hellre den med alternativ: med bredare, mer abstrakt vetenskapsparadigm, som går att tillämpa även i ekonomin med resultat av nya modeller, nya värdeteorier, nya ”tillväxtpremier” som kan vara , förutom individ centrerade- som Södersten hänvisar till att tillämpas i Holland , England och eventuellt i Danmark också- även på systemnivå,resulterande i en ny samhällsmodell !

Om man fördjupar analysen t.ex. att gälla lönsamhets tillväxt- och villkor för det
( vilka incitament har man kvar då politikerna t.ex. drar undan, retroaktivt, gällande näringslivs- och skattelagar, som varit grunden för firmastart och långsiktiga investeringar)- tillväxtpremier genom nya prissättningsinstrument t.ex. i den offentliga sjukvården där faktum att den offentliga sektorn är huvudman, behöver ej nödvändigtvis betyda att utförare också är offentliga, skattesubventionerade företag utan marknads- och kvalitetsansvar mm. nya modeller och teorier. Om man gjorde så, kanske en del av ansvaret kunde spädas ut även bland forskarna själva och/ eller massmedia, som talar tyst- genom refucerande praktik eller sociala utstötningsmekanismer – ej de synligt ekonomiska .
Om vi alternativa forskarna eller potentiellt jobbskapande teoretikerna- entreprenörerna tilläts också att komma upp till debattrum, kanske kan vi tillsammans sedan förändra dem till ”tillväxtrum” till gagn för Sveriges hela befolkning, ej endast för de priviligierade - ekonomiskt, socialt, politiskt, etniskt utvalda.

Svenska modellen fungerar inte- ifrågasätt eller utveckla den !

Lasse Laine

lasse.laine@vidorg.seEfterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

tisdag 21 december 2010

Strategiska nykonstellationer inom den svenska socialdemokratin ?

Vägen framåt-
bloggandet efter valet10

Efterord för unga socialdemokraternas s-blogg


Förord

Då jag har sökt s-allianser för min syn hur förnya socialdemokratin i Sverige
och globalt,surfade jag till SSU:s ordförande Jytte Gutelands blogg.

Efter att ha kommenterat nyss "Lasses blogg"- dvs. Lars Ohly´s debattartikel,
ville jag visa att radikal förnyelse behöver mer än allmänna retoriska ord eller
slogan.Därför publicerar jag nedan mitt inlägg hos Jyttes blogg på nytt.
Jag hoppas naturligtvis att s-ungdomar blir intresserade av detta varmed genom den
politiska vägen kunde vi kanske öppna den globala förnyelsen som kunde bli resultat
"om det nya vetenskapsparadigmet togs till vara och började utvecklas vidare".
- Försök duger,och då ingen har velat eller kunnat visa var jag skulle ha fel
angående det nya paradigmet (som innehåller det nuvarande som specialfall inom sig,men utöver det tar an fler-dimensionella,empiriska data och talar för
förnyelsen av vår syn på människan och verkligheten),publicerar jag min s-bloggkomment nedan.

S-bloggandet för radikal förnyelse av partiet

Min bloggkomment i dag den 21 dec,på Jytte Gutelands blogg som komment av hennes bloggandet ang. s-partiets förnyelse,den 14 nov. 2010:

"Jag,som fd.lokal ordförande i en soc.dem.förening i Uppsala för finskspråkiga (-84-88),och skapare av grunderna för ett nytt,bredare (djupare) vetenskapsparadigm,skulle gärna se att socialdemokratin tog tillfället i akt och inlemmade det nya paradigmet.Dess fler-dimensionella människo- och verklighetssyn kunde bättre än dagens människosyn och emotiva argument tala för JÄMLIKHET och JÄMSTÄLLDHET,två viktiga,traditionella värderingar i socialdemokratin.
Dessutom-om socialdemokratin ställde sig i spetsen för förnyelsen av världen genom detta,kunde man visa att Sverige vore ett föregångsland i världen.
Hittils har jag mött antingen ointresse,refuceringar,förtal mm. då försökt utveckla och föra fram detta ”reala förändrings-/förnyelsearbete” (not only talking of change as in x-country).

Ett unikt,historiskt tillfälle för den svenska socialdemokratin:
att förnya både dess politik (genom nya tillämpningar,deducerade från det nya paradigmet) och ledarskap som tar på allvar denna möjlighet för radikal förnyelse av partiet.

Besök gärna min blogg på webben: vidorghelps.blogspot.com
där jag har kommenterat om förnyelsen av partiet,men varom
media har varit tyst om.

Vilka krafter vinner att man har kvar den gängse människo- och verklighetssynen…den råa kapitalismen,eller den sk. liberala världen där man dock inte gått in på den radikala förnyelsen,fast empirisk data som skulle ha stött det fanns sedan mitten 1800-talet."

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

söndag 19 december 2010

En ny typ av Sverige-berättelse II

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En ny typ av Sverige-berättelse - en betraktelse av Sverige som ett öppet samhälle II

SvD/Brännpunkt:”Ungdomar mot social katastrof”,Fre 17 dec.2010,av Anna-Katrin Bäcklund,Staffan Lindberg och Per Olof Olofsson
DN/Debatt:”Socialdemokraterna har blivit ett räddhågset parti”,Sö 19 dec. 2010 av
Lars Ohly

Förord

Efter att ha läst den första debattartikeln ovan,skissade jag en analys och innehåll
för min meta-analys.I min analys skulle jag ha gått längre än de tre forskarna ovan i sin analys av ungdomsarbetslösheten och med sina konventionella förslag hur man kunde göra det bättre för ungdomar att få arbete.Jag har ju i mina tidigare,officiellt okommenterade blogg kommenterat tex. Mona Sahlin´s förslag om jobbpolitik,om Alliansens förslag att åtgärda dessa,samt om mina egna erfarenheter både som arbetslös som inte fick ta del av samhällets utbildninsinsatser för arbetslösa i dem kurser som jag ansåg mig behöva för att få arbete som någotsånär hade motsvarat min akademiska utbildning,motsvarande 2 FK-examen (filosof-samhällsvetare).

Jag kände mig ledsen helt enkelt.Trots att jag skulle ha kunnat skriva igen om mina förslag för att förbättra ungdomsarbetslösheten-tex.om förnyad AMS-praktik,om fou-satsningar på en ny grund (det nya paradigmets ny,bredare ekonomiteori och fler-dimensionell,hållbar tillväxtprogram,om mitt förslag på bredare produktivitetsmodell och kapitalmatris som man kunde använda för att förnya skattepraktiken för offensiva kunskapssatsningar mm.) skrev jag inte om dessa.Jag kände att varför ska man om och om göra samma fel igen-tro att det svenska samhället är öppet för radikalt nya tankar som kunde visa vägen för framtiden-tex. Reformera socialdemokratin både lokalt i Sverige och globalt-och därmed skapa den sociala plattformen som behövs för att få igång det nya paradigmskiftet officiellt,i stället för att ev. Begravas för flera hundra,kansek ett tusen år som en privat tänkares ”verklighetsfrämmande tankar”.

Därför välkomnar jag Lars Ohlys analys av det politiska läget i Sverige just nu-efter att de rödgröna hade förlorat i valet mot Alliansregeringen.


Hjälp från sidan,innifrån,från botten-från träskmarken?

Ohlys analys av den rödgröna plattformens misslyckande är enligt mig trovärdig.
Man glömde eller vågade inte riktigt satsa på det jämlighetsprojektet-värdegrunden som man ville förmedla i valrörelsen mot Alliansregeringens social klyftor skapande politik- utan man ville skugga deras politik och presentera enskilda motförslag tex. Ang. skattesänkningar för pensionärer mm.Detta var enligt Ohly-och även mig-det strategiska misstaget.

De taktiska misstagen var att tro på mittenväljarna: att då Alliansregeringen hade sänkt deras skatter,skulle de ändå ha fortsatt vara ideologiskt ”trogna” för jämlikhetssamhällstanken.Visst,i idéela beskrivningar och utsagor är de för det,men i praktiken känner jag av egen erfarenhet att det jämlika samhället i Sverige är fortfarande en utopi- det saknas både teoretiska lösningar,modeller och stegvisa reformstrukturer för det,som praktiska,politiska förslag vad som kunde förnyas,i vilken ordning och med vilka prioriteringar.Ingen hade ju diskuterat om mina radiakalt förnyande förslag härvid.Såmycket öppenhet alltså i det svenska samhället och för tjänstemannastyrets jämlikhetspraxis.

Vore det inte även etiskt fel att låta sig utnyttjas som tankesmedja,som producerar nya socialentreprenörsförslag och tankar som sedan delvis omarbetas,urvattnas och utnyttjas av dem som har det bra redan,som sina egna,och fortsätter att vara tyst om det nya helhetsalternativet som skulle behövas för att lyfta oss till nästa kulturella tillväxtenivå och hållbar tillväxtboom?

Ohlys socialdemokrati eller radikalt förnyad sådan för röd miljöpolitik


Jag är överens även om hans 2 teser om dagens socialdemokrati i Sverige:

* ”En alltmer högeranpassad socialdemokrati utan ett samhällsförändrande program saknar relevans”

* ”En socialdemokrati som inte ökar jämlikheten och minskar klyftorna i förmögenhet,inkomster,makt och inflytande saknar existensberättigande”

Innan jag svarar honom på dessa punkter ovan enligt min egen praktik eller reformförslag på socialdemokratin (av dessa kan du läsa även i mina flera,tidigare blogg ovan),ska jag analysera Lars Ohlys egna,vänsterpartisynpunkter och politiska programpunkter om det som skulle behövas för att öka jämlikhetsprojektet.

Han skriver:

* ”Vi rödgröna borde ha sagt att vårt sätt att leva måste förändras därför att klimatförändringarna kräver det av oss”.- Detta är bra och många nyckelpersoners exempel kan behövas,,men det går för långsamt för att få helhetsförändring genom att vinna flertalets kritiska massa för detta.Något mer radikalt behöver göras-mitt förslag har varit att bredda grunden för våra vetenskap och genom dem för våra värderingar och praktiska politik.Stasmakten har möjlighet härvid,men så länge som fou- ,media-och politiska världen vill inte se det som är redan gjort eller på väg och kommunicera detta till folket,är det misslyckat projekt för den bild av Sverige som ges ut,som för det praktiska livet som gestaltas i konventionella lösningar.

* ”Vi borde ha tagit avstånd från avregleringar som minskar demokratin och ökar marknadstänkandet”,skriver Ohly som recept för det ev. Fortsättning av rödgrönt samarbete.- Detta är för allmänt.Genom att kommuner och landsting tex. Anlitar privata entreprenörer behöver dem inte låta bli att styra utförandet genom tex. Standardiserade metoder,gemensamma databaser eller kvalitetsnyckeltal.Marknaden är detsamma som folket.Till skillnad från penningens styrning- enkla finansiella mått som budgetöverskott och amorterade statsskulder-borde man enligt mig satsa offensivt på ”positiva incitament-strukturer” i den offentliga sektorn.Se mitt förslag på flex-priser där individerna själva (i sina social-ekonomiska omgivningar som dem själva ska ta ansvar för-ej samhällets tröga tjänstemannakår som alltid kommer och reagerar för sent) skulle styra prissättningar i offentliga tjänsters utnyttjande,enligt mitt förslag för en vidareutveckling av den generella välfärden (tankemässigt intressant: relativisering av välfärdsmodellen,som ändå leder inte till nihilism eller borgerlig individualism som styckar gemenskap i sociala atomer-bitar tack vare den nya,djupare människosynen i det nya,fler-dimensionella vetenskapsparadigmet.

* ”Vi borde ha gått till storms mot privata riskkapitalbolags stora vinster inom vård,omsorg och utbildning.- Se förra stycket: detta är för allmänt.-Ta i bruk mitt nya derivatainstrument M.O. (Management Option,med 3-faldigt säkert risktagande-vilket instrument-om det hade kommunicerats,diskuterats och
tagits i bruk i samhället-hade förhindrat finanskrisens uppkomst enligt mig) tex. I offentliga reformprojekt (som jag föreslagit 1990 tex. I reformering av sjukvården och landstingssektorn),så skulle jag ha kunnat visa resultat som vore bättre än dessa riskkapitalbolags och därmed skulle frågan vara löst.. Vidare,om skatterna skulle ha förnyats enligt mitt förslag eller modell på kapitalmatris (förhållandet mellan olika kapitalinsatser elle faktorer),skulle dessa bolags kortsiktiga vinster (i finansiell kapital) kunnat förvandlas till strukturella sådana som hade resulterat i nya arbeten.Hur då? Att investeringar i kunskap skulle ge avdragsmöjligheter,eller att arbetsskapande satsningar skulle ge lägre skatter osv, osv.Kort sagt- allmänna ideologiska utsagor räcker inte här Ohly- men reformerad socialdemokrati skulle ge dessa slags praktik om den vann regeringsmakt tillbaka från den konventionella Alliansen som kör sitt korttidsrace.

* ”Vi borde ha gått till offensiv om jämställdhet,en fråga där regeringen står tomhänt”.- Detta är nog inte sant ang. regeringens förslag på nya praktik.Men-å andra sidan- kan man gå ännu längre med den nya människosynen.Det skulle resultera både i förbättrade jämlikhets-och jämställdhets attityder,värderingar och genom dessa och stöd i samhälleliga åtgärder i förnyad samhällskultur.
Det är den långsiktiga,attitydförändrande kulturen som fokus bör sättas i.
Här behövs både vanliga människors insatser i det praktiska livet,forskarnas letandet efter nya sanningar och lagbundenheter i den fler-dimensionella tillvaron,näringslivets praktiska tillämpningar i nya kunskaper,deducerade ur nya,bredare teorier,politikernas administration av samhälleliga resurser i långtidsprogram för förnyelsen av samhället och kulturen,kulturarbetarnas nya berättelser för oss alla osv.,osv.- Här har dock Ohly rätt,då han säger att det behövs självförtroende och bra kommunikatinsstrategi (därför tar jag till orda ändå här-fast mina fler-decennier långa kamp i Sveriges demokrati har inte visat sig ännu varken till officiellt genombrott för det nya paradigmet,eller för personliga vinster för mina firmor som därför motarbetats av myndigheter,enligt sina kortsiktiga värderingar och regeringsinstruktioner.-
Visst,Sverige behöver en ”riktig opposition”- därför håller socialdemokratin tex. Att förnya sig och byter partiledare.Det gäller att vara optimist ändå fast den gångna erfarenheten talar för något annat.Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

måndag 13 december 2010

En ny typ av Sverige-berättelse

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En ny typ av Sverige-berättelse - en betraktelse av Sverige som ett öppet samhälle

DN/Debatt:”Håller Anders Borg på att upprepa 80-talets misstag”,Sö 12 dec. 2010 av Sandro Scocco och Magnus Lindmark,med referens till den fristående tankesmedjan
Global Utmaning
Länk på min tidigare blogg på webben,på partnersajt GetSatisfaction:
getsatisfaction.com/vidorg/topics/proactive_jobbproposal_for_global_boomers


Förord

I går skrev Sandro Scocco,programchef på ”den fristående tankesmedjan” Global Utmaning,och Magnus Lindmark,professor i Ekonomisk Historia vid Umeå universitet,en debattartikel i DN.De anser att nuvarande finansminister Anders Borg,
med stöd i Alliansregeringen,håller på att göra samma fel eller misstag som Kjell-Olof Feldt gjorde på 80-talet i den dåvarande S-regeringen.Att Borg agerar ej tillräckligt för att förhindra upprepning av befarad bubbla i den svenska ekonomin genom kraftigt expanderad privat skuldsättning.Att- då höjda räntor från Riksbanken stryper fortsatt skuldsättning- tvingar man högt skuldsatta att börja spara kraftigt därmed förvärrande efterfrågan i samhället med högre arbetslöshet som resultat.
Även banker skulle få svårigheter enligt deras analys,då de skulle bli tvungna att sanera kraftigt den uppkomna bubblan, i främst på fastighetsmarknaden.

Varför köper då allmänheten så kraftigt på denna marknad? Det svenska samhället skulle ju vara ett tryggt sådant? Naturligtvis finns det många skäl för detta.Dels flyttning till städerna från landsbygden och pågående urbanisering.I städerna finns de flesta arbetsmöjligheter för tjänster,då¨efterfrågan finns där.Ökande inflyttning till storstadsområden trissar upp bostadspriserna,varvid det uppstår efterfrågan på högre och högre lån.

Man kan även anta att bristande satsningar på infrastrukturer- vägar,järnvägar,telefoni-internet-eltjänster i form av otillräckliga investeringar och otillräcklig service och upptrissade priser tex. På elmarknaden,orsakar människornas benägenhet att söka sig till tryggare tillvaro i städerna.
Avsaknaden av fou-översikt där bostadsbyggandet,samhällsplanering,skapandet av arbetstillfällen och kultur för deltagande i lokaldemokratiforum skulle bindas samman i en helhet- typ min NMEP- fler-dimensionell tillväxtspriral- kan vara ett skäl för bubblan.

Politiskt har nog även makthavarna på EU-nivån ansvar i dylikt: återkommande uppkomst av bubblor i olika staternas ekonomier.Det saknas ju gemensamma instrument på EU-nivån,som skulle hjälpa till att på förhand överlista bubblors förekomst och ge stöd för lokala makthavarnas politik.Felet är alltså ej enbart i Sverige enligt min mening.Nuvarande typer av räddningsinsatser är av typ ad hoc-
efter att skadan har redan.Så har det varit tex. Med EU- finanskrisens lösningar i tillfälliga fonder och EU-stöd för fallerande stater typ Grekland,Irland.
Tyvärr har ingen tagit upp min diskussion eller förslag på reformering av Euron med bättre teoretisk grund.Man har koncentrerat sig till den organisatoriska ”överbyggnaden” vid sidan av den gemensamma valutan.Politiska insatser har haft en blind fläck,och teoretikerna och konsulter har följt i deras spår.Kunde man säga som gamla latinisterna: ”hand handen tvättar”- för att få uppdrag och professorstjänster vill man ej sätta sig tvär mot politikerna eller ifrågasätta deras argumenteringar och kortsiktiga lösningar.

Trygghetens pris

Senaste dagarna har Sverige upplevt ett annat fall,som lyfter upp de samhällsmekanismer som orsaker sug efter fastighetsköp och högre och högre skuldsättning,nämligen ett tragiskt fall av självbombarens handling i Stockholm vid senaste helgen.Då trygghetslängtan blev ej besvarad genom social-ekonomisk integrering,stöttes en individ ut i ödemarken,till den extrema religiositeten,vilket sedan med massmedias stöd basuneras eller tas för givet som ett uttryck för den globala terrorism.En socialstämpling, icke-fungerande diskussion eller ytliga analyser och kortsiktigt inriktade politiska lösningar och investeringar kan kanske vara kärnan i icke-samhällsbärande från myndigheternas och politikernas sida?

Jag som är vetenskapligt utbildad och en sansad person,ser även samhällsvärderingar som ett skäl för dylika desperata handlingar.

I en sidbox för sin artikel beskivs den fristående tankesmedjan Global Utmaning.
Friståendet finansieras av offentliga myndigheter,facklig värld och andra former av sverigekollektiv.Tankesmedjan har samma målgrupp som jag i min privata firma
Vidorg,som jag försökt bygga upp ”mot alla odds” då blivit motarbetad av olika myndigheternas bristande intresse (se tex mina ansökningar för starta eget-bidrag,eller EU-projektbidrag,AMS-kurs ansökningar,relevanta för att bygga upp min kompetens då varit arbetslös: i statlig it-ubildning eller kurs för export-tyska,vilka båda kurser skulle ha stöttat mig i min strävan att skapa en plattform för det nya vetenskapsparadigmet då fou-världen,massmedia,politiken hade ej fungerat.).

Konstigt nog har dessa tankesmedspersoner inte kontaktat mig för varken samarbetsmöjligheter eller innehållsdiskussion då jag levererat mina förslag,presenterade i mina blogg.Det svenska samhället sägs ju vara ett öppet sådant.

Jag välkomnar existensen av Global Utmaning,men har börjat tvivla på EU-nivån då sett hur dyligt fungerar- utan att verkligen nya och alternativa förslag diskuteras lokalt eller hos Komissionen.Därför har jag ca. 4 månader sedan presenterat mitt förslag på min globala partnersajt GetSatisfaction (se länken ovan) om ett globalt nätvärk av entreprenörer,som skulle kunna jobba fram de slags lösningar som skulle behövas för att lösa bestående kriser: i olika samhällen, i miljön, i demografiska program som tillsammans med nya typer av infrastrukturlösningar och människo-och verklighetssyn skulle gå djupare än dessa ”överbyggnads-tankesmedjor” med hand-handen tvättar ansvarsförhållanden eller försök att kapa åt sig vad andra lyft och jobbat fram.Säg och visa att jag har fel: att tryggheten har inget pris.Det står ju på väggen att tryggheten finns här och kan tas för givet,och att fou-världen fungerar fortfarande enligt sin grundläggande princip om sökning efter sanning och demokratisk diskussion,utan vädjan till auktoritetstro.

Och-om jag har fel i ovansagda: är priset då förljugenhet,cynism,kortsiktiga strävan och lösningar för stunden/den egna intressesfären eller partikollektivet med samverkande kollektiver där ansvarsfrågor blir aldrig aktuella?


Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

måndag 6 december 2010

En ny S-berättelse III - en betraktelse i nutid

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En ny S-berättelse III - en betraktelse i nutid i en öppen process för framtidsprogrammet

SvD/ledare:”Vi behöver en modernare trygghet”,Må 6 dec. 2010, av PS Anders Linder
SvD/Ledarsida/Kolumn :”Woody Allen är en riktig småborgare”,Må 6 dec. 2010, av Elise Claeson
SvD/Näringsliv/Innovation :”Datafloden väller fram”,Må 6 dec. 2010, av Tomas Augustsson
SvD/Näringsliv/Krönika :”Frisk eller sjuk-välj rätt yrke”,Må 6 dec. 2010, av Cecilia Axelsson
DN/Ekonomi:”Konkurrensen ökar”,Må 6 dec. 2010, av Marianne Björklund
Relation-näringslivstidning i Uppsala/Reflektion,nr 6,s.58 : ”Fritid går före hög lön,Källan till nya affärsidéer,Vad kommer först-idén eller företaget” av Marjo Brask
DN/Världen:”En stark tillväxt skapar optimism”,Må 6 dec. 2010 av Johan Myrsten


Förord

Jag ska fortsätta mina meta-analyser av tryckta tidningsartiklar och debattinlägg på min strategiskt fokuserade blogg i min diskussion om socialdemokratins förnyelse.
Då jag har i mina tidigare blogginlägg rört mig bakåt i tiden (referens ovan till vår s-motion 1985 om Framtidsprogrammet,såsom vi uppfattade det då), och till framtiden(se förra blogg och jämförelser med Centerns framtidsprogram i form av en meta-analys av deras talespersons reflektioner av det),ska jag i dagens blogg koncentrera mig i nutiden.Dels genom att reflektera PJ Anders Linders spalt-diskussion i dag om Den Nya Borgerligheten-genom referens till PJ:s samtal med prof. Magnus Henrekson.Dels med referens till andra artiklar som tangerar ämnet och nyckelbegrepp som är centrala i Henreksons samtal:

* tryggheten
* entreprenörskap-entreprenör
* om samhällsreformer

Nämligen genom en viss motsägelse i vad Henrekson ser i entreprenörskapet och i det goda,borgerliga samhället och vad nutiden visar tex i Syd-Koreas tillväxtekonomi (se DN-näringsliv artikel ovan).

På det här sättet-genom att slipa s-förnyelsens innehåll mot PJ:s Den Nya Borgerlighetens spalt-innehåll,blir det kanske lättare för läsaren att förstå vad jag menar med S-förnyelsen.Hur den avviker radikalt från den borgerliga versionen genom att gå djupare,ge-enligt mig-bättre förutsättningar för långsiktig,hållbar utveckling och skapa öppen,skapande kultur.Det sistnämnda är ju ett nytt inslag på denna spalt-utöver företagsvänligheten som betonades även i Centerns förnyelseförslag i förra blogget.

Skapande kultur-modernare trygghet men på vilken grund ?

Det framgångsrika-sägs det- i De Nya Moderaternas förnyelse av sitt parti var deras framgångsrika positionering på de ideologiska fälten som tidigare förvaltats av socialdemokraterna: mitten ådran och mellan klass väljare och arbetar vänligheten.
I och med med uppkomst av kunskapssamhället-eller post-industriella samhället då datakraft,robotisering och behov av nya kunskaper i accelererande takt- har själva arbetarklassen blivit ett dunkelt begrepp.Socialdemokratin har ej fått ett fast grepp på förnyelsen av sin ideologiskt och värderingsmässigt grundade politik då samhällsförhållanden som talat för ”arbetarpolik” varit diffust och oklart.Därför lyckades Moderaterna och Alliansregeringens nydefinition av deras politik:

* arbetslinjen- kontra bidragslinjen
* balans och sunda offentliga finanser

Då första ompositioneringen skedde med skattesänkningar för de som arbetade och hade jobb-skapades samtidigt ett intressant ideologisk positionering med betoning av den marxistiska samhällsanalysen,i dess gamla tolkning: ekonomin gör grunden för samhällsbygget.Då den borgerliga ideologin samtidigt har kvar sin fan-bild av kommunismen,gör de samtidigt en-enligt mig-rätt skillnad mellan marxistisk ideologi som utgår i sin analys av samhället från ett helhetsperspektiv- och kommunismen: den politiska varianten eller praktiken som marxismen kläds på i samhällen.Till skillnad från den första kristna församlingen som hade ekalitär natur (dvs. en slags demokratisk socialism) hade ju senare,modernare tolkningar av kommunismen en ”världslik himmelsk-natur”,ledda av självaste världsliga godar eller partidiktatorer,”starka män” typ Lenin,Stalin mm. Erövrandet av makten efter socialdemokraternas hegemoni-tider innebär även att den goda,starka statens roll togs för givet,såsom det tillämpas (sägs tillämpas) i välfärdsstaten och i upprätthållandet av den svenska,kollektiva arbetsmarknadsmodellen där facket och arbetsgivarna strävar efter balans och långsiktighet.

* Tryggheten har dock fått vissa törnar i och med att A-kassa systemet blivit splittrad;
* att myndigheter tolkar samhällets trygghetssystem bokstavstroende utan rimlighetsresonemang och andan av lagar; att å ena sidan förstärks deras situation som lyckats få fotfäste i systemet och på arbetsmarknaden,men de som är utanför blir hårdare reglerade och stuprörsformade till arbetsmarknadens låglöne-sysselsättningar eller tillfälliga projektarbeten.

Att i detta läge betona det opolitiska privatlivets hägn,den lilla världen,den politiska pragmatismen (se Elise Claesons kolumn) som utmärkande för Det Nya Borgerliga Uppdraget ter sig litet lustigt.Ska det betyda skapande kultur-där skapandet sker på villkor av statsstyrning i forskningsvärlden eller i kulturområden i form av bidrag och trycka alster i media,ägt av stora och starka mediakoncerner- eller expressiv,smyckande kultur där ifrågasättandet lyser i sin frånvaro?

Enligt prof. Magnus Henrekson ska dylikt kulturbygge och samhällelig tillväxt ske på samma sätt som i näringslivet där produktivitet sker bäst med små stegenas förbättringar enligt ekenomisk historia och dess gällande produktivitetsmodell.

Såsom redovisas i Tomas Augustssons inlägg angående Innovationer (se ”Datafloden väller fram”),behövs det dock redan i det moderna näringslivet datalösningar som gör en skillnad mellan kritisk,reflekterande meta-analys av data och data-information.
Detta betonades även i mitt SINUS-arbete,1990,och dess nya produktivitetsmodell,där informationsspridningen är centralt.För att kunna göra meta-analyser måste man dock ha i bagaget antingen en hypotes- ett antagande som man försöker antigen falsifiera eller verifiera- eller sökning efter sk. strukturella invarianser- samstämmiga drag i mängden data.Dvs. Fakta talar inte direkt till oss,utan de filtreras genom våra begreppsstrukturer,perspektivseendet och grundläggande filosofier: förgivettagna antaganden om människan och verkligheten tex.

Hur är det med Den Nya Borgerligheten då med dess människosyn eller tex. Betraktelsen om de centrala aktörerna-entreprenörerna- vars arbeten skapar grunderna för nya tillväxt på marknaden och i arbetslivet?

Den moderna tryggheten-enligt Henrekson-ska kunna gestaltas tex i form av

* individuellt kompetenssparande
* att entreprenörer defineras som rätt typ av företagare,som skapar rätt typ av företag

Enligt mig-som entreprenör- är detta medelklassens trygga-perspektivseende på typiska,kapitalistiska företagare-inte dem som skapar förnyelse och tillväxt.
Se tex. Henry Ford- utöver att han ville skapa framgångsrikt företag,ville han även skapa arbetstillfällen,ge gemene man möjlighet att vidga sin värld med bilens hjälp-
dvs. han hade en översikt och vision bakom sitt entreprenörskap.Dylik slags entreprenör får knappast samhällsstöd av byrokrater i sina trygga tjänster då de tolkar världen genom små stegenas politik,för fördel av den klass som de själva är en del av-den trygga medelklassen.Vidare- är det troligt att samhället-staten-skulle tillåta tömning av individuellt (tvångs)sparade medel till dylika projekt som i början av sin bana uppfattas som utopiska eller ”för radikala” eller som ”stora frälsningssatser uppifrån”.Henreksons Nya Borglighet är en motsägelsefull produkt av gångna tiders produktivitetssyn och materialistisk syn på människan (dvs. människan som enbart 3-dimensionell varelse,där man antar inte filosofiskt-vetenskapligt existensen av medvetandet eller själen,utan reducerar dessa till fysiska processer i hjärnan).
På denna grund går det sedan att rulla fram Allians-politik som skapar djupare klyftor i samhället och polariserar arbetsmarknaden till dem som har meningsfullt arbete och dem som har arbetsinkomst givande sysselsättning.

Då kunskapssamhället och dess moderna datatekniker söker nya förklaringar till pågående livet på marknaden och i historiska förlopp genom nya kombinationer av begrepp,strukturella invarianser (upprepande mönster),uppfattar Den Nya Borgerligheten fortsatt styrning från den goda staten,utan radikalt nya perspektiv på välfärden so i mittförslag på en ny samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor.Den skulle ge individer själva större möjligheter att välja och forma sitt liv än i den typ av myndighetstolkning av dylikt som sker i dag-skulle skapande kultur och entreprenörskap får bättre fäste än i den syns som lyfts nu fram av Den Nya Borgerligheten.

Stöds detta då av nutiden?

Arbeslivet,konkurrensen och hälsosamt leverne

Marianne Björklund skriver i sin intressanta artikel om de mönster som de mest framgångsrika företag visar i dagens näringsliv.Då den globala konkurrensen och kunskapssamhället har gjort att konkurrensen ökar,marginalerna blir alltmer pressade och det blir svårare att finna utbildad arbetskraft,material och kapital,visar de som vinner i sådan miljö vissa gemensamma drag.Enligt en sakkunnig,Helena Hellogsson,vice vd i det globala konsultföretaget Ernst & Young,betonar de företag som ligger i topp på följande:

* de satsar mer än andra på innovation
* de är lättrörliga: både att komma ut med nya produkter/tjänster eller dra in dem
* de förbättrar sina arbetssätt för att öka lönsamheten, ej genom att skära i kostnader
* de skapar bra relationer på sina företagsfronter: med aktieägare,banker,beslutsfattare och kunder tex. Med öppna rapporter,mer information och genom att visa socialt ansvar.

Dylikt lyfts teoretiskt fram i min nya produktivitetsmodell,1990,som tar in sådant som ovan.

Mitt förslag på förnyad socialdemokrati kan-enligt mig-bättre än Den Nya Borgerligheten skapa förutsättningar för dylikt näringsliv-tex. Genom tillämpning av

* ny samhällsmodell (se ovan)
* positiv typ av incitament-skapande där individen-som aktivt skapar sitt liv genom egna beslut och val tex inom och mellan välfärdstjänster- är bättre än myndighetstolkande välfärdssystem (där dessutom det finns ingen fungerande tjänstemanna-ansvar eller där människan ses genom sitt penningskapande bidrag till samhällskistan, ej som värde i sig själv,havande människovärde)
* kapitalmatris-som kunde ge grund för ny slags skattepolitik där innovationer underlättas bättre än i dag och dagens bonus-system för de redan rika
* där hållbar tillväxt sker genom en NMEP-spriralformig översikt,som löser många av de problem som finns i dag i sk. urbana samhällen: generations klyftor,ungdomsarbetslöshet,kontrasten mellan städer och landsbygd,skapandet av nomenklatura-liknande politikerkår i motsats till ”verklighetens folk”.

Kort sagt- ett öppet samhälle-med riktig förnyelse på djupet i motsats till Den Nya Borgerlighetens taktiska förflyttningar,sken-solidaritet eller ryckvisa reformer från politiker-sfär,stödda av experter som är utbildade i det gamla paradigmet som är redan på väg bort ”från verkligheten”.

Ett exempel på modern tillväxtekonomi- Syd Korea

Då Kina kämpar på sitt håll med sin tradition av centralstyrd ekonomi-med dess bra sidor att fokusera insatser till gemensamma lösningar (tex. I infrastruktur moderniseringar) men med mindre lyckade sociala drag då ifrågasättande innovatörer vars insatser skulle behövas på sikt för att lösa långsiktigt de krav som det moderna kunskapssamhället och gemensam,global ram ställer på oss tex för att lösa miljö-,energi- rent vatten- gynsam demografisk förnyelse mm.,och USA sitt materialistiskt betonande konsumptionssamhälle med obalanser i ekonomin,visar Syd Korea intressanta drag.Enligt Johan Myrsten visar deras tillväxt följande:

* man strävar efter att skapa ”en god cirkel” bort från finanskrisen
* man letar efter nya tillväxtmotorer i gröna näringar,produkter med högre förädlingsvärde och i en konkurrenskraftig tjänstesektor

Praktiskt sätt har man lyckats i förra genom lägre skuldsättning i företagen,stabilare banksektor,högre valutareserv och låg statsskuld.
På den senare genom mer diversifierad export där ingen enskild bransch står mer än 10 % av landets export och där exporten sker på många geografiskt spridda marknader.

Hur har detta varit politiskt möjligt? Här lyfter Myrsten upp faktorer som :

* flexibilitet på arbetsmarknaden
* stöd av arbetarklassen tex. Med stabilare priser på basvaror,minskade kostnader för hälsovård och utbildning och utvidgat socialt säkerhetsnät för fattiga
* man har även tillämpat OECD:s rekommendationer för öppnare inställning för utländska företagens flyttning på marknaden och deras investeringar
Mina förslag på den förnyade socialdemokratin stöder också dylikt:

* iform av NMEP-spiralformig tillväxtpolitik,
* flexiblare syn på arbete och arbetsinkomster i kunskapssamhället (betingande utbildningslön,valfritt vårdarlön),
* tidigare nämt ny slags skattepolitik för arbetsskapande (se min dikt ”Löngivarfonden”- inte liknande någon typ av tvångsmässig statsstyrd politik typ löntagar-fonder,utan valfritt tillämpande av entreprenörsstödjande,där de som vill kan tillämpa detta ELLER förmås redovisa sina skatter genom den nya kapitalmatrismodellen (presenterat i mitt SINUS-arbete,1990).
* Åldrande befolkning- problemet som är nära nog globalt både i Syd Korea,i EU,Kina,Japan,USA mm. samhällen som närmar sig varandra (konvergerar) betraktas i min fler-dimensionella syntes (från botten av samhällshierarkin) med hänsynstagandet av den moderna stadsplaneringen och fördelar med fler-generationsboende,i ett mångkulturellt samhälle.

Sammanfattningsvis: låt gärna Den Nya Borgerligheten erövra det gångna samhällets områden och sektoriserade allmänningar.Den nya,reformerade socialdemokratin accepterar att gångna hegemoni-dagar är förbi- att det gäller att hitta inhemska och utländska samhällsbyggare som är framtidsinriktade och globalt medvetna: både i näringslivspolitik,kulturpolitik,utbildningspolitik,byggandet av ömsesidigt,modernt,mångkulturellt samhälle som accepterar inte fördjupade klyftor eller diskriminerande praktik vare sig mot infödda eller nya svenskar eller gästarbetare som genom sitt liv här försöker skapa bättre tillvaro för de sina i sina hemländer.


Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

söndag 5 december 2010

En ny S-berättelse II - en blick framåt i en öppen process för framtidsprogrammet

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En ny S-berättelse II - en blick framåt i en öppen process för framtidsprogrammet

SvD/ledare:”Vi får ine bli de nya gråsossarna”,Sö 5 dec. 2010, av PS Anders Linder
SvD/OP-ED Domstolarna :”Enskilda får aldrig offras för systemet”,Sö 5 dec. 2010, av Clarence Crafoord
DN/Världen:”Assagne: Världen kommer bli bättre,Lö 4 dec. 2010, av Dan Lucas
UNT/ledare: ”Kunskap är mer än fakta”,Sö 5 dec. 2010, av Håkan Holmberg
SvD/ledare:”Estland är on line men ny medielag skrämmer”, Sö 5 dec. 2010, av Claes Arvidsson


Förord

Senaste dagarna har varit fokusfyllda på bl.a. två stora frågorna i världen: pågående klimatmöte i Cancun,Mexiko,och Wikileads avslöjanden om dokument som varit hemlighetesstämplade och påverkat bakom kulisserna för världens politik.
Den framförda kritiken-bla. I dagens UNT (Uppsala Nya Tidning)- att avslöjandet av dokumentinnehåll i sig är inte avgörande för förbättrandet av världen-utan att deras innehåll borda knytas an med vetenskaplig och journalistisk diskussion (som den här-mina strategiska meta-analyser)-kan bete sig rimligt från det konventionella perspektivet av kunskapssamhället.Att folk väntar ha sakkunniga resonemang och bedömningar kring olika frågor.Mot detta kan man ställa Wikilead ledarens och grundarens Julian Assanges motiv att göra världen bättre med ett nytt slags mediefilosofi: ställ fram data (”fakta”) och låt människorna själva bilda en egen uppfattning,liknande den litteratursynen som förknippas med modernism.

En filosofisk mellanväg-representerad redan i Antiken av Aristoteles och frågande Sokrates-vore kanske att ställa de oväntade frågorna som sätter individernas eget medvetande och själsliga resonansbotten i rörelse (märk mitt språkbruk här: jag-som grundare och representant för det nya,bredare vetenskapsparadigmet-antar på nya filosofiska begrepps- och perspektivs grund på alternativa,oförklarliga,empiriska data,att det är frågan om medvetandet och själ-inte enbart om hjärnan som är filterande fysisk organ för förra) ?

I det här inlägget ska jag lyfta upp några drag i det nya borgerliga uppdraget som lanserats i SvD.I dag med meta-analys av Centerns perspektiv,representerad av Annie Johansson som leder Centerpartiets eftervalsanalys.Avslutningsvis tänker jag lyfta upp ”fantastiska framtidsperspektiv” som kanske skulle ge mer näring för den interna pånyttfödelsen av socialdemokratin för en ny tid av kunskapssamhällen,i multikulturell dräkt och i global solidaritet (se mitt tidigare,nya S-slogan:”Folkens hem”- världen som ett gemensamt hem för de olika folken som lever här).

God plockmat i Centerns pånyttfödelseskafferiet

Dagens ledare,skriven av PJ Anders Linder efter en personlig intervju av Centerns vice gruppledare i Riksdag och ekonomisk talesperson Annie Johansson,ger en positiv överraskning.Här tangerar både frågorna och svaren mer än eknomisk grundperspektiv: om frågor om vad välfärden innebär, om solidariteten för de som hamnat (hamnar) utanför ”och inte får chansen på arbetsmarknaden”,på ointresse eller varningar att bli ”gråsosselik” som ser sig som rättmätiga förvaltare av (den förmodade,goda) staten.Eller på de mest centrala prioriteringar på

*välfärdens finansiering
* debatten om klimatfrågor och borgerlig klimatpolitik
* om jämställdheten
* om nödvändigheten av företagarvänlig politik

Alla dessa frågor har ju tidigare tagits upp av mig på dessa bloggsidor,men till skillnad från hennes neo-klassiska ekonomiska syn (funktionella,separata frågor och perspektiv,utan förändring av den den grundläggande värdeteorin,eller integrerandet av ekonomisk teori med ekonomisk antropologi såsom i mitt fall,utan att säga om bredare,fler-dimensionell människo-och verklighetssyn) där välvilliga öppningar grundas på gängse förhoppningar om

* borgerliga frihetskalkyler och
* optimistisk borgerlig miljöpolitik

där grunden står på teknikutveckling och den enskilda äganderätten.

Utan diskussion om det grundläggande begreppet ”individ” och ”den enskilda äganderätten”-vilket bl.a. Clarence Crafoord tangerar i sitt inlägg på motsatta sidan i sin OP-ED spalt om Domstolarna,blir det välvilliga och öppna diskussionen hos Den Nya Centern dock inte mer än ”god plockmat”.Men-om Centern fortsätter att avskärma sig från den resterande borgerligheten med dessa nya perspektiv,blir det nog möjligt att socialdemokraterna och centerns representanter kan ev. Börja diskutera om närmare samarbete för det nya kunskapssamhället,fokuserat på frihet,jämlikhet,jämställdhet och miljöperpektiv.

Tillika om teknikutvecklingen berör frågor såsom genetisk manipulation och enginering av grödor och mänskliga organ,kan det gemensamma avståndstagandet
från gråsosse-mentaliteten bli ett startskott för ny typ av regeringssamarbete i mitten-tema som jag tagit upp tidigare och som den avgående s-ledaren Mona Sahlin nu tagit upp också i sitt ”avskedstal”,med den frihet som hennes nya sociala plattform gör möjligt ”inom systemet” (mina förslag tas upp från ”utanför systemet”- perspektiv eller från den Schumpeterska entreprenörens som driver,utvecklar marknaden-utan att få betalt för tillfället men kanske i senare skede då förvärvet lyckats).


Världen on line och en ny rättstänkande tar vid

Claes Arvidson lyfter också på den angrändsande sidan till höger från förra,berättelsen om det nya Estland där medborgarna har kunnat ta del av de senaste tekniska landvinningar såsom e-polisens arbete,röstandet via nätet och strax med mobilen (med valmöjligheten kvar att gå och rösta sig personligt även i vallokaler och förändra sig).

Arvidsson redovisar även för de luttrade estländernas syn på personlig integritet.
Att polisen och myndigheter måste redovisa sina motiver för att söka i de sammankopplade registren och att medborgarna kan själva logga in om de har blivit sökta-av vem och i vilket syfte och när.Drag som liknar många av det reformförslaget som jag själv skrev 1990 i mitt SINUS-arbete om Uppsala Läns Landstings planeringssystem,vilket-om tagits i bruk i hela landet-hade sparat,lågt kalkylerat 7 miljarder årligen i hela landet om alla landstingen hade tagit i bruk mitt förslag på reformering av sjukvården.Det var dock då- 1990- och nu lever vi online på ett annat sätt såsom man ser i det nya Estland som växer fram.

Tyvärr har deras borgerliga regering dock inte förnyat sig på den grundläggande synen på människan och verkligheten såsom mitt förslag på förnyad socialdemokrati gör.Till skillnad från den nya borgerligheten i Sverige och dess frihetskonsekvenser
som Centerns ekonomiska talesperson lyfte upp ovan,förlitar sig dem i Estland dock fortfarande på den linjen som önskas i USA: att medierna ska kontrolleras och vid behov bötfällas för ”felaktigheterna” eller ”statsfientliga åsikter eller felaktigheter som sätter nationens säkerhet i fara” (se jakten efter den utvecklingsoptimistiska Wikileads grundaren/ledaren Assange som tror att avslöjandet av hemlighetsstämplade handlingar som påverkat på världspolitiken räcker.Till skillnad från mig: måhända ett nödvändigt villkor,men räcker inte (tillräckligt villkor).Det behövs även ett framtidsalternativ- en vision om det nya.

Därav nästa stycket,som innehåller även två nya rättliga termer:

* jordlagsstadga
* klimaträttslig rättsystem (rättvisa)

(jag ska inte diskutera detaljrikt här om dessa två rättsliga termer( idéer),utan lämnar till läsaren att reflektera över innehållet och därmed växa i sitt mental-etiskt-själsliga tillväxt.


Folkens hem- integrerat

Mina punkter för framtidsvision som den förnyade socialdemokratin kunde bära fram
om den grundas på det senaste vetenskapsparadigmet,har föjande innehåll:

* bättre värld att återfödas i
* effektivisera återfödelsecirkulationen med fler-dimensionella tillväxtmöjligheter för individen (fysisk,ekonomisk,social,politisk,existentiell frihet i samhället)
* individens tillväxtmöjligheter ska jordlagsstadgas (jämför FN:s artiklar om mänskliga rättigheter- här ska internationell domstol med starkare FN se till att dylikt stannar inte i retoriska utsagor,eller veto-blockeringar i Säkerhetsrådet tex.)
* djurens rätt att utvecklas till nästa tillväxtnivån-mänskligt tillstånd av mental-etisk reflektion- ska jordlagsstadgas
* klimaträttsliga grundlag ska garantera rätt att flytta ifrån klimatdrabbade regioner till andra regioner i världen där inflyttade garanteras likvärdiga rättigheter med inhemska medborgare

Här var några öppnande perspektiv för förnyad socialdemokratisk,globalt inriktad politik varom man kunde säkert dra konsekvensinnehåll även lokalt i Sverige?

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

måndag 29 november 2010

En ny litteratur-berättelse- en tillbakablick på min tidigare litterära produktion

Aningen framåt-
bloggandet före årsskiftet-10-11

En ny litteratur-berättelse- en tillbaka blick på min tidigare
litterära produktion

DN/Idé och Kritik:”Svensk litteraturs sex synvillor”,Mån 29 nov 2010, av Kjell Espmark
den samma sidan: ”Nyskriven dikt-Högern får 37 procent”,av Göran Greider


Förord

Efter att ha skrivit en DN/Debatt-komment för EU-Klimatkomissionärens artikel i dag,Må 29 november 2010,läste jag Kjell Espmarks intressanta esséanalys av den svenska,etablerade litteraturens sex synvillor.Tillika läste jag Göran Greiders nyskrivna dikt på spalten bredvid.

Ett litet tillbakablick först – för dagens reflektioner efter att ha skrivit min komment till politikerns-EU-komissionär Connie Hedegaards debattartikel ovan.
Jag skissade för mig själv vad kommer troligtvis att hända nu i mitt försök att driva fram världsförändring med mitt nya vetenskapsparadigm (jag säger att jag har skapat grunderna för det-strukturen är klar,såsom projektplan i min M8 från 1983-men att arbetet är bara i början och skulle ge arbete åt många generationer framåt,i en oändlig väg,på ny kulturell utvecklingsnivå).Mina skenarier:

* fortsätter som nu i mitt låglöneyrke-halvtid-tills blir pensionär.Sedan: frihet att läsa,skriva,resa,få tid och ork att hämta ny näring för nya tankar,dikter,eventuellt en roman?

* Mina förslag på förnyelsen av socialdemokratin tar fart: mitt nya paradigm-bygge blir en social rörelse-både inom politik,buren av socialdemokratin i Sverige och världen-och inom vetenskap.Bördan och ansvaret lyfts från mina skuldror-min Avatar of Synthesis-uppgift är uppfyllt-nya vägar väntar..

* Allians-regeringen blir intresserad: varför ej anlita Lasse som minister-oberoende sådan-ävenom han är indirekt ”s-märkt” som fd. Sosse.Vem vet om de fattar galoppen eller är tillräckligt utbildade eller politiskt strategiska
(haa,dra undan mattan på den tröga socialdemokratin som inte fattat sitt bästa-kunde man tänka dem att resonera)

* Firman får tillbaka sina nollställda resurser då proteststormen sveper fram: hur har rättvisan och den etablerade massmedia-,fou- och myndighets Sverigen ställt det till både här och i världen som så magstarkt missat möjligheten för förnyelsen globalt sedan flera decenniers tid nu..

* Det oväntade scenariet: jag blir kär i en indisk kvinna och flyttar dit,där det även finns gott om nya utbildade forskare som kunde tänkas intressera sig för det nya paradigmet och dess utvecklingsmöjligheter och dessutom förklara vetenskapsligt återfödelsen som tidigare uppfattats bara som en religiös utsago

Sedan till det egentliga ämnet.Meta-analys av Kjell Espmarks sex kommentarer om dagens svenska litteratur.Här vill jag komplettera hans analys med 3 nya perspektiv.


Litteraturens sex synvillor och några till

Utöver Espmarks sex synvillor som hindrat oss att se och värdera ”riktigt” eller i djupet dagens litteratur i landet,vill jag lyfta fram även mina följande kompletteringar.

* den sjunde synvillan : i sin tredje synvilla-den provinsiella som handlar om inhemska skygglappar mot att se vad världen ute säger eller kommenterar om den svenska litteraturen,vill jag lyfta fram även den interna scenen.Vad de etablerade inte ser i Sverige: de marginaliserade svenska och nysvenska författarämnenas alster.Jag räknar mig och min syster in här som ny svenskar som producerat litterära produkter men inte slagit genom här då ”marknaden är inte intresserad” i sin inhemska navelskådning

* den åttonde synvillan: denna utökning är enligt mig komplettering till hans fjärde,långsiktiga,omedvetna synvillan.Utöver långa strömningar i litteratur sker det även en inre sådan i författarens liv.Som exempel se Göran Greiders fina dikt på spalten bredvid och en dikt nedan från min första diktsamling ”Vänmöte” (opublicerad då har ej resurser ännu eller tid,ork och stödjande nätverk som skulle vara intresserad av att publicera mina alster: dikter,noveller,essér om alternativtänkarens liv i Sverige sedan 1969).
I denna dikt rör jag mig i tiden både bakåt,i nutid och i framtid såsom jag uppfattar det att bli om det nya paradigmet slår igenom och påverkar på samhälls-och civilisationsutveckling-i teknologi,värderingar tex.

* den nionde synvillan: i sin värdering och diskussion om poesins relation till romankonsten-prosan- lyfter Espmark bara upp poesins interna relation i litteraturen.Men poesin har ju även samhälleliga funktioner.Poeter har haft intresse att påverka även politiskt med sina dikter-därför har de ju även alltid fallit offer för makthungrigas utresningar eller i dess ofarligare form för den repressiva toleransens tystnad i massmedia eller etablerad kritik eller festskriftsproduktion och festtal i akademier,nobelfester mm.
Som exempel se ovanrefererade Greiders dikt och min andra dikt nedan ”Tusen påäng-Min utbildning” (den är värd att lyftas upp här på dessa strategispalter även som referens på min mångsidiga samhällsengagemang och erfarenhet ”som s-intellektuell” med intresse att påverka i den pågående s-krisen.Håll till godo).

Min första,refererade dikt: diktens inre landskap i författarens liv i tiden och samhällsrummet

Jag mötte en vän

Jag mötte en vän
på den böljande E 75:n
som leder till Rom

han kom från motsatta håll
körde en häst
med hölass

jag väntade i vägkorsningen

" hej, hej
det är väl bra plats
att mötas "
och vi log ,
gubben och jag

bilarna kom snörpande
i all hast
( tänkte om jag skulle gå
emellan och stoppa farten :
" var så god,
flygväxeln på,
hästen har företräde-
och inga undanflykter ",
men lät vara )

gubben väntade lugnt
förbi-ilande
och drog sedan över vägen åt
motsatta hållet

jag gick till OK
och köpte mjölkpack

den sista mohikanens favorit
vitdryck
Copyright © Lasse Laine, 2000. Vidorg. All rights reserved.

Min andra dikt: poesins samhälleliga funktioner- ett exempel

Min utbildning

Min utbildning började väl redan
vid fem års ålder -
en man piskade sin häst
på vägen
och jag, en knatte
drev satiriskt på
"slå hårdare, slå hårdare "
och mannen svor
på mig

min politiska uppfostran,
medvetenhet om sociala skillnader
väcktes vid samma åldern
då vi,
ett gäng barn
i vår oskuld ville göra en
brasa,
såsom de vuxna på fältet
på våren,
och nästan tände en eldsvåda -
jag,
en av yngsta,
byggmästarens son,
fick offentligt stryk
och bära skulden
bland arbetargrabbar

min första krigserfarenhet
fick jag även vid
samma åldern -
äldre barn hade ett luftgevär
och vi strövade oss omkring
och letade efter ett mål
att skjuta -
så sköt vi en fågel,
en så vacker, så mjuk domherre -
aldrig i livet mer !

åren gick

som hackkyckling, flyttaren
från söder
fick jag smaka på de utsattas
situation,
fick vanan att vandra
som outsider
en mans varg
samt erfara
de mindre kretsarnas instängdhet,
lokalpatriotism
då man försökte muta
mig undan
mina utbildningschanser
i realskolan med
noll tillgodoräknade poäng
för inträdesproven

tillika som socialdarwinismens
sanningshalt
då min syster blev
stämplad som oduglig
och mamman fick höra -
av en annan, lokal byggmästarfru
lärare
att det är inte värd att
utbilda, skola henne

som femtonåring
fick min utbildningsgång
en avsevärd puff
då jag läste en bok om
atombombens tekniska verkningar -
nu,
tjugo år senare
är allmänheten uppfostrad
att få dessa fakta
som experterna redogör för
i kunskap av sin roll
i täten för en nu så populär
fredsfront
ej för sent ute för att vinna
de arma själarnas gehör, respekt

som tjugoåring
gick jag och tittade på bio
Gestapos hemliga arkivfilmer
om judeutrutningar i Polen

vid ockupation av Tjeckoslovakien
jobbade jag på byggarbetsplatsen
och fick erfara folkmassans yrsel -
partiet fick komma och
förklara -
" mer information, kommunikation "
lät de oskuldas krav

under Vietnamkrigets dagar
var det vanligt
att få läsa
skildringar av soldater
som kastade upp barnen i luften -
de trodde väl det att vara lek -
och fångade dem sedan i sina
slipade bajonetter

under min civiltjänsttid
i det såkallade fosterlandet
fick jag erfara
de opopuläras status,
etablissemangets vida fält
bland lagarnas polerade beställningsverk
och väl bevakade, demokratiska fördelar
som skymnde ej
laglighetens gudinna

senare tid
då jag började ifrågasätta grunden
för allt det här,
i ett nytt paradigm,
blev jag indirekt hotad av
en professor i ett seminarieföredrag
" i vetenskap måste vi vara överens,
ha en sanning,
annars.. "

ja,
spelreglerna kräver väl
generationsanpassning,
lagom nypa salt,
ej för hastade sanningssteg -
hellre en rök, en snaps, en knull
än en barnslig, idealistisk
samarbetsvägran
av integritetsskäl

tro oss,
vår front är enad,
luckorna är nu tilltäpta och
dina vänner undanmanövrerade
till en framtida åsiktsbeställning,
fanatiker blir aldrig populära

min utbildning fortsätter
jag har redan passerat
tusen poäng,
lidelsens port,
börjar snart i den mentala skolan

hur ska jag specialisera mig
nu ?

som mental psykoterapeut,
eller stjärnpilot
i konsten att slå hål
i osanningens, förtryckets
förgyllda ballonger

eller domare
som hellre själv
stiger ned
till detta helvete
än tappar bort sina kära

eller som mental kirurg, läkare
som kopplar sina energicentra
ihop
och visualiserar strömmen,
utstrålning
läkande kraft
till svaga punkter

eller som socialantropolog
som med deltagande observation,
tillämpad forskningsmetod, skola
väcker sina folk
till handling och insikt
svåra att få igång
inom den gamla ramen

rymms dina barn
i den nya värld
som du skapar ?
frågar du

ja, de
du och jag -
vi oss alla !

kom min kära

Copyright © Lasse Laine, 2000. Vidorg. All rights reserved.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit och aningar om det som är på väg att materialiseras.
Förhoppningsvis har Du som läsare som nya insikter om detta och tips för att handla i ditt eget liv och närmiljö.I den förhoppningen kan jag därmed sluta denna blogg denna gång.På återseende.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg (ev. koncernbyggare i framtiden)
skribent,poet,novellist (ev. författare i framtiden)

söndag 28 november 2010

En ny S-berättelse- en tillbaka blick på vår första skiss för framtidsprogrammet, 1985

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En ny S-berättelse- en tillbaka blick på vår första skiss för framtidsprogrammet, 1985

Förord

Jag kommenterade i går den pågående krisen inom svensk socialdemokrati.
Då min blogg innehöll referenser till de tankeinnehåll och strategiska avvägningar som jag kände inför senaste valet,ska jag här gå litet längre tillbaka i tiden nämligen då jag var ordförande i en lokal s-förening i Uppsala.
Vi finsk-språkiga socialdemokrater i Uppsala hade i mitten på 80-talet varit aktiva och bl.a. föreslagit några motioner inför arbetarkommunen.Dels angående återtagandet av den sk. tjänstefelsparagrafen i dess ursprungliga form,då den som känt att blivit utsatt för dylikt skulle inte behöva bevisa att sådant sett,utan det skulle ha räckt med rimlighetsbedömningar och relevans-tex. vem som tagit skada av dylika bedömningar mm.
Vår andra motion handlade då om vårt förslag på förnyelsen av socialdemokratin.
Vår ordförande (jag) hade ju utvecklat grundtankar för ett nytt vetenskapsparadigm,och efter sin redovisning i föreningen kände vi att det vore viktigt att möta nya tidens krav med förnad syn på människan och samhället.

Denna historiska,första steg för förnyelseprogrammet spreds som vårt utkastblad i arbetarkommunens möten i hopp av andra lokala s-föreningar skulle visa intresse och ansluta sig till vår strävan eller initiativet.

Tyvärr blev vi ensamma i detta,ävenom vårt förslag redovisades-såsom jag lyfte upp i min tidigare blogg i går- i den lokala tidningen Uppsala Demokraten.
Innehållet redovisas nedan.

Utvecklingsvillkor för förnyelsen

Varför var jag intresserad av att använda politik och speciellt socialdemokratin för att starta den sociala rörelsen för globala förnyelsen?

Som jag berättade i går,hade jag en slags socialdemokratisk tradition i familjen då farfar hade varit s-riksdagsledamot på sin tid i fd. hemlandet och mosterns man lokal ordförande för socialdemokrater i min födelsestad Valkeakoski.

Mina egna erfarenheter med forskningsvärlden hade ju inte givit resultat i att skapa intresse för det nya,djupare vetenskapsparadigmet.Ej heller media eller Landstinget och kommunen i Uppsala hade givit någorlunda jämlika villkor eller resurser för att utveckla det nya i praktiska lösningar eller informera allmänheten om det.

Då politikens roll är att dels administrera samhället,dels kanalisera och allokera samhälleliga resurser (tex. i forskningsvärlden) var det naturligt att jag försökte även denna sektor och dess möjligheter.

Som filosofistuderande hade jag fått lärdomar av Marx: ingen tankestruktur eller förnyelsegrund ger resultat om den inte blir en social rörelse.Vidare-under mina studier i samhällsplanering,socialantropologi och öststatskunskap hade jag blivit påverkad av tidigare teoretiker-tex. av NEP-tidens marxistiska teoretiker som hade försökt skapa ett spiralformigt tillväxtprogram i Sovjetunionen.Sedermera krusades dylikt av den auktoritära kulturen i det sovjetiska samhället och dylikt lades åt sidan.Det andra världskriget-med krav på forcerad industrialisering på vapen-,energi-,malm mm sk. extensiv produktion trängde undan dylikt program som var mer balanserad och tvär-sektoriellt.

I mina samhällsplaneringsstudier vid Uppsala universitet hade jag även fått kunskap om moderna sociala tänkares bidrag till fler-dimensionell samhällsutveckling (Liljeström-Dahlström om sk. fler-generations boende).
Mitt sk. NMEP-tillväxtprogram var således en slags syntes av tidigare tankeströmningar och en tillämpning av det nya paradigmet: dess fler-dimensionella människo- och verklighetssyn.

Jag hade-efter mina fruklösa försök ovan i fou-världen,massmedia och i arbetslivet
(försökte avancera till arbeten motsvarande min långa,tvärvetenskapliga utbildning men förgäves) kommit i kontakt med några finländare på orten,på min tillfälliga nya arbetsplats i Arbetsförmedlingen,varvid jag som nyvald ordförande ansåg att socialdemokratin vore kanske ett bra forum att pröva starta och föra vidare den nya sociala rörelsen som-enligt mig- kunde förändra världen.

Jag hade hoppats på att Olof Palme skulle ha märkt mitt försök att förnya partiet och plockat upp mig men tyvärr grusades det i och med hans tragiska bortgång.
(mer om den nya möjligheten nedan).

Vårt första försök att förnya socialdemokratin 1985

Nedan refererar jag för 2 första sidorna i vårt programförslag.
Som man ser-om man har läst vad jag skrivit ovan- har jag sedan dess utvecklat det nya padigmet vidare, som teoretiker,med även politiskt innehåll och samhällsfokus.
Dessa syntes inte då ännu.Här är innehållet:

Uppsala 85 11 14
Om systemskiftsfrågan och samhällsutveckling mot slutet av 1900- talet och det nya århundradet: Motion om ett framtidsprogram

Bakgrund:

De befintliga sociala, ekonomiska och teknologiska omständigheterna i begynnelsestadium till ett post-industriellt samhälle, samt existensen av ett nytt.filosofiskt paradigm ur vilket man kan härleda nya lösningar, praktik och teorier att lösa ovansagda problem,bildar bakgrunden till vår idémotion.

Krav:

Ovansagd verklighetsförändring tvingar oss socialdemokrater att
pröva vår inställning i grundläggande principiella frågor angående demokrati,
frihet,valfrihet mm.,dock så att våra grundmurade målsatser om solidaritet
och utveckling mot fördjupad demokrati står fast.
Som grund för dessa blivande förändringar i praxis, står det nya paradigmet,
ny-materialistisk filosofi,som anger skäl för solidaritet människor emellan
i sin nya,f1er-dimensionella människo- och verklighetssyn:
det gamla filosofiska paradigmet materialism eller materialistisk tolkning av verkligheten, med sitt tudelande språkbruk och tankesätt: materiell i motsats till ideel (materialism kontra idealism) har lett utveckling på en återvändsgränd
den nya,mer abstrakta filosofin, ny- materialism,kan nu ta över och börja leda utveckling:

insikten,grundad på den nya filosofin och dess teori om fler- dimensionella orsak- verkan lagar och lagbundenheter i verkligheten,kan nu styra vår såväl andliga som fysiska utveckling,varvid de som i sina handlingar syftar mot människornas solidaritet och allas grundläggande värde blir själva föremål för sina handlingar i sitt nuvarande liv eller i sina blivande återfödelser


Konkreta ställningstaganden och framtidsprogram:

* i ekonomisk- social politik: sk. NMEP- programförslag :
innehållande bl.a. 6 t. arbetsdag,förändringar i bostadsbyggandet, valfrihet i barnomsorg,vårdarlön, på sikt lön for kulturarbete och studier, löngivarfonder
* i utrikespolitik : för internationell solidaridet, ny ekonomisk världsordning, för fred och avrustning, för internationella sanktioner mot stater som bryter mot de grundläggande mänskliga rättigheterna

* i industripolitik : miljövänlig,samhällsstyrd teknologi

* i politiska förändringar : utveckling mot mindre lokala enheter ooh direktstyrd demokrati

* i kultur- och social politik : utveckling mot öppnare samhälle, grundat på en ny syn på människan och verkligheten : återfödelse-etik, fler- dimensionell syn på verkligheten

Sammanfattning:

Ny tid gör sitt intåg.Den väntar av oss att vi väljer rätt, att vi socialdemokrater klamrar oss inte fast vid vår gamla politik som har sin grund i 1800- talets filosofi och vetenskap.
Vi har naturligtvis rätt att välja annorlunda ,att vi fortsätter på den gamla vägen.
Då gäller det att göra funktionella,punktvisa förbättringar,som förmår inte vända den utveckling mot datoriserat,robotiserat samhälle,där genmanipulation och en- dimensionell,materialistisk lönsamhetstänkande kommer att sålla oss människor i förlorare och vinnare, de undanskuffade och de etablerade, samhällsnyttiga.

Motion:
Skall vi socialdemokrater välja för kvalitativt ny utvecklingsnivå, för systemskiftet,för socialism grundad på den nya filosofin? Om vi svarar jakande på denna fråga,då yrkar vi, motionärer, att Uppsala Arbetarkommun ställer sig bakom våra krav på resurser för det fortsatta utvecklandet av det nya paradigmet och för konkretisering av det nya systemskiftet i praktisk politik.

I Uppsala , den 14 november 1985
Lasse Laine
Ordförande för Finskspåkiga soc.dem-förening I Uppsala

Motionärer: Ovanstående motion har diskuterats och antagits vid följande socialdemokratiska föreningar i Uppsala :

Finskspåkiga soc.dem-förening i UppsalaStrategisk valmöjlighet i dag

Nu har vi ännu en ny möjlighet i och med att partiet upplever en djup kris som har
många möjligheter.

* Dels komma tillbaka till rötterna och den ideologiska traditionen eller glödet som tex. Palme hade
* dels gå vidare efter försöket att bilda sk. rödgrön allians som tycks nu ha blivit grusad. Det nya paradigmets teoretiska innehåll och praktiska förslag ger anledning för partiet att gå framgångsrikt framåt med Röd Miljöpolitik som ev. kan intressera även Vänsterpartiet (tillväxtekonomi på ny grund),Centern (balanserad tillväxt i hela landet) och Kristdemokraterna (vårdarlön valfritt)?
* Dagens regionala situation inom EU och globalt ställer krav på breda lösningar-en internationellt inriktad socialdemokrati har härvid en möjlighet att komma tillbaka ej enbart i Sverige utan även annanstans om den får tillgång till en ny berättelse som fördjupar dess värderingar och ideologi med senaste resultat i forskningen och samhällsutvecklingen.Se mina argument i tidigare blogg ovan.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta denna blogg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

lördag 27 november 2010

Inför advent 2010- en ny S-berättelse

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

Inför advent 2010- en ny S-berättelse

DN/Nyheter/"De Rödgrönas kris”,fre 26 nov 2010 av Ewa Stenberg
DN/Nyheter:”Soffliggarna ligger bakom siffrorna”,fre 26 nov 2010 av Maria Crofts
DN/Debatt:”Socialdemokratins framtid får inte avgöras i slutna rum”,lö 27 nov 2010 av Karl Petersen

Förord

I denna meta-analys av framförda diskussioner,analyser och debattartiklar under den gångna veckan om socialdemokraternas kris i Sverige,lägger jag fram min översikt över situationen såsom jag ser det.Jag lyfter fram även det som jag berättat tidigare om-här finns möjligheten för svenska socialdemokrater att ställa sig i spetsen för en förnyelse av denna globala,folkliga rörelse.Och genom det samordna det globala språnget för en ny kulturell nivå,med ny ekonomisk boom som följd.
Enligt mig har Sverige som nation en möjlighet här: fördjupa den förändring som Barack Obama lanserat i USA till en real sådan.I-förutom fördjupandet av socialdemokratins traditionella värderingar av solidaritet,människovärde,jämlikhet och jämställdhet genom den nya politiken-även lämna förslag på lösandet av många av de globala och regionala problem som världen har för närvarande.

Varför vädjar denna förnyelse därmed just till socialdemokraterna? Som vi sett i Sverige har den tradionella borgerligheten en gammaldags,avstyckande (funktionalistisk)syn på samhället: reformer framställs på den takt som problemen dyker upp,utan helhetssyn.Socialdemokratins vision och politik är däremot grundade i en teoretisk syn på samhället som totalitet där allt hänger ihop och där ekonomin är en viktig faktor (arv från Marx och de tidiga socialisterna som var bakom bildandet av socialdemokratin).Denna syn kommer fram i även de värderingar som nämts ovan.

Dagens maning för förnyare är då: hur vädja till den moderna,självständigt tänkande och agerande människan,så att samhällets och kulturens förnyelse lyfter fram den positiva incitament-synen: individens/medborgarens ansvar i en förnyad ram,ett samhälle byggt på ny,fler-dimensionell syn på människan och verkligheten där det är ej enbart penningmässiga effektiviseringar eller lönsamhetslösningar som styr såsom det är i dag.I min följande ”berättelse” försöker jag översiktligt beskriva innehållet i det som kunde sedan uppfattas som djupgående förnyelse av socialdemokratin.

Personlig berättelse

Såsom dagens debattör i DN har även jag en utlandsfödd bakgrund.
Min farfar hade-efter mammans död och faderns omgifte- flyttat från det egenliga Finland till Karelen,gränsområdet till Ryssland.Han hittade sin finskfödda fru i Leningrad,där hon arbetade som hembiträde.Den egna gården skapades i Jääski nära Viborg,där han arbetade som bonde,entreprenör och senare,som lokal politiker.
I slutet av 1800-talet och ännu i början av 1900-talet var samhället djupt tudelat och torparfrågan (som gjorde sig gällande även här i Sverige) var ett öppet sår i samhället. Utöver det rasade det första världskriget vilket gjorde att det fanns många stridigheter även i Finland: mellan dem som ville stanna kvar som reforemerat område i Ryssland,mellan dem som ville att finska området skulle separera och bli självständigt,mellan ryssvänliga,tyskvänliga och mer neutrala eller nationellt inriktade.I denna härva av motsättingar tog Oscar Laine,farfar,till orda i kyrkans lokal,vilket resulterade i att han valdes som socialdemokratisk representant i det första finska parlamentet.I sin gärning var han även med i den grundlagsföreslående komitten-mina släkttraditioner berättar ej hur han påverkade där.Sedermera föll han bort från politiken då flyttning av kyrkböckerna trasslades till-en annan tolkning vore att eliterna i partiet gillade inte honom och hans frispråkighet och traslade till det för honom ?
I det rasande inbördeskriget tog de röda hans hästar,vilket förorsakade honom sedan fängelsetid efter de vitas seger.I fängelset var dock brodern en direktör,och kanske var det tack vare den broderliga kärleken som räddade honom undan den död som drabbade många fängslade: död i undernäring och åtföljande sjukdomar.

Farfar utbildade min far i många slags sysslor:dels skidade de varje vardag till skogen för skogsarbete,15 km fram och sedan tillbaka.Dels lärde sig fadern stenhuggarens skickligheter på gårdens stenhuggeri då familjeföretaget sålde granitblock till Leningrad tex. Fadern skaffade även grundläggande färdigheter som byggare,mjölnare,utöver tidigare nämnda kunskaper.Sin fru-min mamma-lärde han känna i grannbygdens dansställe.Under det andra världskriget och de finska krigen var han reservist från Ryttarebataljonen och arbetade bakom linjerna som sprängexpert,byggande det finska Maghinot-försvarslinjen.Det sista knepet inför anfallande ryssar skulle ha varit att släppa loss vattnet i den djupa älven Vuoksi.I slutskedet av kriget hämtade han,sårad och nyss kommen från sjukhuset,sin fru och far från gården,som stannat kvar där trots att finska fronten redan retirerat från området undan det ryska anfallet.Officern på fronten hade först vägrat hjälpa honom att hämta familjen,men sedan gått med på och lånat en lastbil där de lyckades hämta de kära,kvarvarande på ingenmansland-området.Lyckligtvis träffade förbiflygande ryska planets skott inte dem.Efter första krigets slut och vapenstilleståndet flyttade frun och farfarn tillbaka till Karelen i hopp att allt skulle ordna sig.De krattade ihop fallna soldaters rester från dikena och brände dem för sanitära skäl.Efter andra kriget-Fortsättningskriget som Finland sedan förlorade mot Sovjetunionen,fick de flytta från sina hemtrakter,den vackra och bördiga Karelen till det egentliga Finland och känna den interna invandrarens vädermödor.Staten-som resultat av krigsskadestånd-var trängd och så försvann tex hälften av deras besparningar för eget hus.
Efter kriget utbildade sig fadern till byggmästaryrket,och familjen med fyra barn
(jag den tredje i ordningen) flyttade runt i landet allteftersom byggena blev klara.
Då de norra älvarna i landet skulle byggas upp som elproducerande (liksom i Sverige) flyttade vi norrut,och där tillbringade jag min längsta tid på ett ort:10 år.Som flyttare från södern fick jag smeknamnet ”söderkråkan” och blev mobbat av lokalbefolkningens barn.De kände väl såsom sverigedemokraterna i dag i Sverige att nykomna tävlar med dem om jobbena? Mitt sista skolår gick jag om i Dickursby,därifrån jag blev student 1967.Klassens slogan var: ”vi ska utbilda oss för livet-inte enbart för skolan” (på latin: Non scholae sed vitae discimus)-ett visdomsord som stannat kvar som en ledsjärna i mitt liv sedermera i Sverige dit jag flyttade i augusti 1969 efter ett år som byggkranförare i Helsingfors flygplatsbygge och ett år vid stadens universitet i framgångsrika filosofi-studier mm.

Följade farfars och mosterns mans politiska intressen och strävan att påverka för samhällsutveckling,var jag delvis med i Kårhusockupationen fast som en kritisk sådan.Då jag ville få till stånd kritiska sakdiskussioner,portades jag ut,fast påverkade sedan med mitt förslag tex till studiedemokratins lösande vid universitet i den tidens skvallvågor och kriser då vi studenter ville få mer och allsidigare kunskaper om samhällslivet än de borgerliga kursböcker som vi undervisades i.Denna linje fortsatte jag sedan som invandrare-gäststuderande även i Sverige.Var och organiserade tex socialantropologistudenter på A-nivån i självstyrande studiedemokrati och vi lyckades få nya kursböcker mm. förbättringar.Då det gällde att sprida demokratiförnyelsen till nästa,B- nivån,var dock äldre studenter emot och mitt försök skrotades då-kanske av avund.
Detsamma hade ju mött mig tidigare i ämnet filosofi då jag redan som student skapat grunderna för ett nytt,bredare och djupare vetenskapsparadigm i min avhandling,första version 1974.Förnyelsen tystades ned-vetenskapens fri sökning efter sanning respekterades ej av universitetets professorer och lärare-troligtvis pga min ”status” som invandrare?
Envis som jag är-och kanske med familjetraditioner ovan i bagaget-fortsatte jag då mitt livsarbete såsom jag uppfattade det: att förändra världen genom den nya filosofin med dess fler-dimensionellt faktiska syn på verkligheten och människan.
Min fru-föredetta-träffade jag i en buss från Norrtälje efter ett besök i fd. hemlandet.
Efter några år hade jag blivit fader för två barn,och tog även hand om dem i hemmet då jag hade ej blivit etablerad som tänkare eller universitetslärare med mitt nya paradigm vid Uppsala universitet.Detta hemarbete med barnen har påverkat mig även som tänkare-bl.a. I vidareutveckling av det nya paradigmet i en ny värde-eller preferensteori i ekonomisk teori,i en ny-fler dimensionell ekologiteori,i en syntes av fler-dimensionell tillväxtpolitik där den ryska NEP-tidens teoretikers syn kompletterades med moderna sociala,svenska tänkares diskussioner om fler-generationsbyggandet.Efter skillsmässan och flyttandet tillbaka från Jämtland (1979-82) till Uppsala författade jag i min sorg över förlorandet av barnens faktiska vårdnad dikter och noveller och blev bl.a. därför cirkelledare i kreativt skrivande för en multi-kulturell skrivargrupp vid Kursverksamheten i Uppsala.Efter det även som studieförbundsuppsökare,byråassistent i Arbetsförmedlingen och kortare tid som hemspråkslärare,innan den tidens arbetslöshets kris gjorde mig-Fil.kanden motsvarande påängmässigt den dubbla-arbetslös varvid jag gick tillbaka till Uppsala Akademiska Sjukhuset,Centralkök,där jag hade jobbat helger och semestertider som extraekonomibiträde under studietiden och sparat till mina investeringar.Nu-vid sidan av heltidsjobbet-i biverksamhet-startade jag även en konsultfirma i syfte att på så sätt utveckla vidare det nya paradigmet som ingen kunnat kritisera sönder eller velat bygga vidare på.Jag försökte därmed-genom praktiska och tallrika teoretiska tillämpningar visa att det nya paradigmet var bättre och kunde lösa de många problem som fanns i olika ämnen och i samhället-tex. I sjukhusvärlden.Det sistnämnda i mina kompletterande studier i Ekonomisk Historia i min SINUS-uppsats-utredning 1990,där jag föreslog tex. den nya samhällsmodellen av ”Delvis marknadsstyrd offentlig sektor” som resultat av framförd systemkritik och egna erfarenheter på botten av sjukhushierarkin.
Tyvärr togs mina många förslag på reformering av lokala sjukhuset och ytterst hela sjukvårdssektorn i Sverige- ”Det nya Landstingshuset”-ej tillvara och jag fick fortsätta ”min ökenvandring” med låglöneyrken där de flesta invandrare arbetar.
I strävan efter social mobilitet och genombrott för den förnyelse som det nya vetenskapsparadigmet enligt mig kunde ge-var jag även med i politiken som ordförande för finskspråkiga socialdemokrater 1984-88,som ordförande för två föreningar som jag stiftat tillsammans med mina kamrater: lokal fotoklubb och Uppsala Internationella Akademiker.Det sistnämnda i ett försök att skapa jobb på ett annorlunda sätt än det som jag hade lärt mig ske som 6 månanders byråassistent i den lokala Arbetsförmedlingen.

Åren gick i dessa mångfacetterade försök och nätverkandet-både i landet och i fd. hemlandet Finland då jag försökte bygga upp min firma vid sidan av heltidsarbete och hårt sparande-resulterade i långsiktiga,strategiska investeringar i kunskapsbyggande,datorisering av firman,köp av videoutrustning,i marknadsföring mm.
Tyvärr var marknaden och riksmedia inte intresserade av mina nya förslag eller tjänster/produkter och underskotten som blev resultat fick rullas vidare med tillstånd från skattemyndigheterna.Tills jag till slut ansåg att det var dags att hoppa av diskjobbet(blivit arbetsledare där) och försöka annanstans-i Helsingborg 1998-99-även av privat skäl.Detta resulterade att skattemyndigheterna nu plötsligt förändrade sin linje och beslöt nollställa mina underkskott,vilket jag vägrade godkänna och överklagade-mitt firmabyggande var inget hobby-utan min enda plattform att vidareutveckla det nya vetenskapsparadigmet som samhällets forskarvärld,media och politik var inte intresserade av och att jag hade utvecklat många resultat.Att marknaden som fungerade kortsiktigt och hade ej ännu tagit emot mina resultat-tex. min unika,trefaldigt säkra derivatainstrument M.O.
(Management Option) som förenade många,hittils skilda uppfattade funktioner-var inte mitt fel.Att mitt drivande/utvecklande av marknaden skulle belöna mig mångdubbelt då jag lyckades.Förgäves-myndigheternas okunskap eller ”hand handen tvättar-kultur” vägrade att godkänna mina argument,varvid samhället exproprierade
mina hårt sparade och lånade medel med resultat att jag nu lade firman i passiv tillstånd och fortsatte kunskapsbyggandet och investerandet privat,utan momsavdrag e.dyl.

Med tiden hade Internet kommit tillstånd och jag hade hittat ett vattenhåll då jag kunde ge ut mina tankar friare till kännedom: via webbsidor,bloggandet,deltagandet i massmedias kommentarer som denna.Därmed hade jag hittat en slags syntes: att försöka lyfta upp mitt nya vetenskapsparadigm,vars resultat kunde även användas i samhället och kanaliseras i politik och kultur och i framtiden även i lyckat näringslivsverksamhet då jag kunde tex sälja mina blogg-novell-diktsamlingar på e-handelsvis.Som samhällsintresserad tänkare och fd. socialdemokrat har jag även följt socialdemokratins kris.Denna berättelse ska därmed forsätta nu i den ådra.Ovan jag jag skrivit en personlig berättelse som bakgrund till de socialdemokrater som ev. blir intresserade att lösa partiets kris med nya krafter eller med nya,radikalt nya tankar.
Som demokratiskt ledareämne kan jag därmed fortsätta min meta-analys nedan om partiets nuvarande kris,och den mer allmänna bakgrunden till den.


Partiets kris

Jag har i mina tidigare meta-analyser analyserat framförda åsikter om socialdemokratins tillstånd-både orsaker på dess kris och mina egna förslag på hur gå vidare för att lösa t.ex. några av de mest centrala frågorna i gångna valrörelsen 10:
* om jobbskapandet genom att ta tillvara annorlunda praktiker hos AMS
* om att skapa jobb åt arbetslösa ungdomar genom tillämpning av den fler-dimensionella människosynen,uppkomst av kunskapssamhället,tillämpning av min kapitalmatristeori i ny skattepolitik- sammanfattad i en ny NMEP-tillväxtspiral där utbildningen skulle betinga lön,fler-generationsboende och lokala demokrati-rum skapa många arbetsplatser i form av ”förnyelseassistent-jobb mm.
* då Allians-regeringens förnyelse har mer ekonomisk fokus-genom skattesänkningar för dem som har jobb,vilket skapat fördjupandet av klyftor i samhället (fast ej ännu motsvarande torparfrågan ovan-se min personliga berättelse ovan om farfars tid) eller ”negativ incitament” i försök att få arbetslösa och tidigare sjukskrivna ut på arbetsmarknaden genom ekonomiskt-administrativa påtryckningar- har jag i min nya samhällsmodell,med dess flex-prissättning velat lyfta upp individens eget ansvar i den generella välfärden på ett nytt sätt av ”positiv incitament” då individen kan själv påverka sin situation på ett annat sätt än förut eller i dag.

En del har skrivit att partiets kris berodde på att socialdemokraterna gick med eller drev på den Rödgröna Alliansen- att de därmed även gjorde taktiska fel.Enligt vissa då de tog med Vänsterpartiet- enligt andra att de gick i allians överhuvudtaget.

I gårdagens DN Debatt-artikel skriver Ewa Stenberg om Mikaela Valterssons syn på den Rödgröna Alliansen.Enligt henne säger Valtersson: ”Det borde bara ha varit vi och S”-dvs. Vänsterpartiet skulle ha lämnats utanför.Att det var dels därför valet förlorades,och att den rödgröna allianstiden vore nu förbi.

Av hennes analys ser man dock att Miljöpartiets syn missar många särskiljande punkter:
då Miljöpartiet har fokus på enskilda frågor (a-kassa,arbetsgivaravgiftsänkningar,fastighetsskatt mm
har socialdemokratin och Vänsterns en mer ideologisk utgångspunkt-
se min diskussion ovan om synen på samhället från helhetssynpunkt.
Det är även viktigt att notera den bakgrund som var under valet: finanskris globalt,EU-kriser,miljökris,internationell terrrorism.Sålänge som massmedia varit tyst-dvs. ej kommenterat mina förslag härvid-kunde socialdemokratin ej leverera nya förslag,utan styckevisa,taktiska formuleringar som kontrat Alliansregeringens.Då sittande regeringens politik hittils visat sig fungera-genom skattesänkningar hållit uppe lokal efterfråga och näringslivets tillväxt-och vikande exportmarknader ej ännu uppkommit då regeringen skulle ha krävt tillbaka dessa skatter-har röstande ej intresserat sig för rödgröna lösningar ävenom de på sikt skulle ha varit bättre: då global konkurrens kommer att kräva utbildad arbetskraft och det inte finns-tillspetsat med Sverigedemokraternas motvilja att ta emot nya svenskar som skulle behövas då arbetskraftsutbudet viker i framtiden med stora genernationers pensioneringar-kommer det nog behövas andra praktik i samhället för att lösa ekonomin.
*Att utbilda-och hålla i gång efterfrågan
* att investera i kunskapser-och
* lösa skattefrågor på ett sätt som ger positiv incitament både för företagarna och enskilda individer att utbilda sig och satsa i kunskapsinvesteringar
Kort sagt- rödgröna alliansen borde ha haft-enligt mig-mer stabil grund i förnyelsen än det som varit i enskilda punkter,skuggande regeringens pratik.

En del ser socialdemokratins kris-se mina tidigare meta-analyser- som resultat av partiets kultur utöver brist på nytt innehåll som skulle ge nya lösningar i de problem som finns i det nya slags kunskapssamhället,under tryck av global konkurrens och globala kriser.

En del ser partiets kris som ledarskapskris.Maria Crofts analys (DN/Nyheter,fr 26 nov 2010,se ovan) visar att minskande stöd för partiet beror mest på vilsna socialdemokrater- en del ligger på soffan då de känner att de har ej fått någon klar bild om partiets framtidsplaner.

Som jag visar ovan,har Alliansregeringen det inte heller,utan försöker parera uppkommande kriser allteftersom de uppkommer i hopp att Sveriges starka ekonomiska läge fortsätter.En del ekonomer varnar dock i övertro på detta: att om kriser i EU tex.fortsätter,kan fallerande exportmarknader slå tillbaka,varvid regeringspolitiken måste reverseras: lyfta skatter igen.
Socialdemokratin har härmed ett Esskort-om man satsar på lösningsförslag på problem- se mina förslag ovan.

Partiets kris kan även mätas i den hantering av förnyelseprocessen som kommit igång.


Ledarskaps scenarier

Dagens debattör,kommunstyrelsens ordförande i Luleå Karl Petersen (även han med utländsk bakgrund såsom jag) kritiserar alldeles riktigt enligt mig partiets kultur och framtoning (eller brist på sådant.I stället för att ta beslut i slutna rum borde ledningen lyssna mer på folket och vara öppen för annorlunda åsikter,idéer och kritik.Att samtidens röstande vill ha en tydlig berättelse om vad partiet vill och ha en dialog med dess ledning.

Om jag skulle sammanfatta detta,kunde jag göra följande slags ”ledarskapsscenarier”
över det läge som partiet befinner sig i i den pågående förnyelse processen.

* Lyssna och vaska fram ny politik.
Svårigheter härvid är dock att "skogen"-helheten-försvinner för enkilda träden.Vidare: med vilka kriterier tar man beslut att filtrera berättelser eller sammanfatta dem- och vilka ska göra det.Se min tidigare diskussion om sanning och konsekvens i min kritik av regeringens justitieminister.Sanningar kan vara upprepande,likformiga drag i berättelser-om fördjupade klyftor i samhället tex eller ensidigt tillämpande av myndighetsmakt,vilket partieliten har ej personlig kännedom eller erfarenhet av
* Spjutsspets. Detta var bolsjevikernas strategi i Sovjetunionen-där maktlystna individer slog sig fram under den givna ideologins täckmantel.Om Petersen menar att partiets eliter för denna slags politisk praktik tex. på förhand gjorda beslutsvis,har han nog rätt i sin kritik.Teoretiskt sett finns dock faran inte- det finns ej ännu någon ny helhetssyn i partiet som skulle kunna ge en framtidssyn.
Så länge som man tar ej emot mina förslag grundade i ett nytt vetenskapsparadigm.Då vetenskap är grundad på empiri och kritisk diskussion
och ackumulerande data (”fakta”-kunskap),är mina förslag på grunderna för ett nytt vetenskapsparadigm som tar tillvara på senaste vetenskapliga teoribyggnationer av Relativitetsteorin (nu relativiseras hela verklighetssynen-ej ett visst vetenskapsområde endast och dess enskilda teori-dvs. Filosofins uppgift om att abstrahera bättre teori-och begreppsapparaturer) och Systemteorin,finns det nog inte faran för ”en given ideologi” då systemet är ett öppet sådant.Detta kommer till uttryck även i mitt förslag på ny samhällsmodell: flex-priser som individen kan påverka själv i.
* Övertyga- ge en ny berättelse för socialdemokratin.
Detta har jag gjort ovan-först på det personliga planet och i betraktelsen för partiets kris och dess taktiska misstag.Rödgrön allians var nog rätt i sinom tid- men nu då Miljöpartiets tycks vilja gå vidare kan även socialdemokratin göra det: på en egen linje-på Röd Miljöpolitik.

Röd Miljöpolitik-som jag skrivit tidigare på -80 talet om och delvis fått publicerad i lokala tidningen Uppsala Demokraten (nr 3,1986) och recencerad i samma tidning av Gunilla Sthyr (nr. 12,1988:”Helhetssynen viktigast för finska s-föreningen”),är mer omfattande än Miljöpartiets syn.Teoretisk sett är den även bättre då den grundas i en ny,fler-dimensionell ekologiteori-se min Strukturmatristeori om samhällets relation till naturen,som fortsätter Marx och Levi Strauss tradition,och abstraherar fram en ny teori på en konkret,empirisk grund i meta-analys av en berömd socialantropologs arbete (R.A.Rappaport:Pigs for the Ancestors).

*Att övertyga då dialogen förträngts,då forskningsvärldens stöd uteblivit eller då dess mottagande styckas till enskilda professorernas agerande efter att ha blivit påverkade av officiellt undantryckta källor,varvid i slutändan den helhetsmässiga förnyelsen uteblir,blir dock svårt.De flesta uppfattar ju trovärdighet,legitimitet och handlingskraft med hänvisningar till auktoritet eller befintliga nyckelpersoners åsikter-vilka har förvärvat sina positioner på grundval av det gamla paradigmet.

* Syntesscenario: det finns dock en möjlighet för förnyelsen av både ledningen och nya politiken om dialogen öppnas,partikulturen förnyas och nya nyckelpersoner får tillträde.Denna kompromis scenario behöver ej nödvändigtvis betyda att gamla nyckelpersoner försvinner för gott- de kan ju fungera kvar som mentorer för nya krafter- karriärvägar inom partiet i sidled s.a.s.

Mitt förslag på ny socialdemokratisk politik

Då jag har presenterat ovan tallösa förslag på centrala punkter i detta,upprepar jag inte dem här igen,utan lämnar en översikt av det som skulle ske om partiet tog tillvara mina förslag:

* det nya vetenskapsparadigmet fördjupar partiets traditionella värderingar av frihet, människovärde,solidaritet,jämlikhet och jämställdhet med dess nya,fler-dimensionella människo- och verklighetssyn
* rödgrön allians var rätt i sin tid- nu kan partiet gå vidare med Röd Miljöpolitik- som stöds av både argumentering,empiriska data och ideologiska särdrag av både socialdemokratin och Vänsterpartiet: att betrakta samhället som helhet.
* Den svenska socialdemokratin har härmed ett unikt tillfälle att sätta sig i spetsen för den globala förnyelsen- i internationell politik skulle samordning av socialdemokratiska rörelser i världen kunna ev. lösa de kriser som inte kunnat lösas hittils då det har ej funnits gemensam plattform för det.Det nya vetenskapsparadigmet kunde därmed utvecklas gemensamt och bli en social rörelse som kunde lyfta ”Folkens hem” till en ny kulturell utvecklingsnivå.
* Sverige som nation kunde bli spjutspets för ny forskning,samhällsutveckling och etik.Detta skulle vara värdefullt i en värld där det pågår olika krig,grundade i religiösa-,etniska- och ekonomiska motsättingar.En ny,öppen,dialogbetonad kultur skulle ev. lösa dessa kriser bättre än dagens lösningsförslag,grundade i olika särintressen såsom ekonomisk eller militär hegemoni.
* I det pågående skiftet på internationell politisk arena från enstats hegemoni till multipolär sådan,har jag givit många förslag på lösandet av konflikter: se tex. Förslag på ny bistånds/lånepolitik för IMF och Världsbanken,ny finansiell instrument M.O. som kunde användas av förutom enskilda företag,även myndigheter,banker,försäkringsbolag,regionala centralbanker,EU-projekt och FN i dess olika projekt.Nya tillämpningar av konceptet är möjliga tex. i reformering av Euron,miljöbörser,sjukvårdens förnyelse mm.

Värdering och reflektioner på ny socialdemokratisk politik

En gammal visdomsord säger att i kriser finns även möjlighet för en förnyelse.
Denna berättelse är lämnad av mig inför kommande advent och socialdemokratins viktiga mötesdagar.Förhoppningsvis har jag härmed spridit litet mer ljus i den värld
där behov av sådant känns viktigt just nu.


Efterord

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg