You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 26 december 2010

En Sverige-berättelse litet bakåt i tiden

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En Sverige-berättelse litet bakåt i tiden - en betraktelse av Sverige som ett öppet samhälle III


Förord

Jag har i mina strategiblogg-inlägg under det här året 2010 kommenterat tryckta debattartiklar i rikspressen genom mina meta-analyser.I mina inlägg har jag velat dels kommentera olika,etablerade personers-politikers,myndighets-. näringslivs- ,kulturlivets och fou-världens kända personers inlägg genom alternativa perspektiv som kommer inte fram i massmedia-som tex. alternativtänkares eller första generationsinvandrarnas upplevelser och erfarenheter i det svenska samhället.
Dels har jag velat lyfta upp de alternativa tankar och teorier från det nya vetenskapsparadigmets perspektiv,vilka kunde-enligt mig som skapare av grunderna för det- förklara bättre de fler-dimensionella problem som finns i dagens samhällen och i den globala civilisationen.

Motivet i mina inlägg har varit att väcka intresse för det nya paradigmet och dess utvecklande.Om det nya paradigmet mötte samma villkor som andra vetenskapliga riktningar i samhället-tex. Fou-stöd och etablerandet av professurer för dess utvecklande-skulle man kunna skapa förutsättningar för en naturlig tillväxt i samhället då nya generationer för vidare det kumulativa arvet som är ett särdrag i vetenskapen,jämfört med tex politiska och religiösa ”revolutioner” eller maktskiften.

Om det nya stannar i-eller upplevs som endast en privatpersons tankar-finns faran att de behövliga samhällsinflytanden som tillämpningar för det nya,teoretiskt sett bredare paradigm skulle skapa,blir aldrig av eller blir försenade,med dyrbara negativa samhällskonsekvenser som följd.

Se tex. miljöproblem som finns i dagens värld.Om alternativtänkares bidrag hade debatterats tidigare,vore det troligt att vi hade utvecklat nya generationer av bilteknologier mycket tidigare,eller nya samhällsmodeller och lösningar som kunde proaktivt ha skapat jordmån för nya,bättre lösningar tex i boende,infrastrukturbyggen,i sjukvården och våra välfärdssamhällen.

Det nya paradigmets fler-dimensionella människo- och verklighetssyn påverkar således ej enbart våra teorier tex. i ekonomi eller samhällsplanering,utan även-på sikt-i skapandet av nya teknologier och nya slags värderingar.

På sistone har jag försökt lyfta fram det senast sagda i mina förslag på reformering av socialdemokratin.Den nya människosynen som förklarar-genom hänvisning till sk. anomala-tillsvidare oförklarliga empiriska data i parapsykologi,transpersonell psykologi och delvis i teoretisk fysik och andra mer tekniskt stödda vetenskaper såsom astrofysik och ufologi- att människan är mer än enbart en fysisk varelse.Att det finns starka skäl att anta att hon har medvetandet-själen som överlever den fysiska kroppens död (som förklaras av dagens vetenskap och utvecklingsteorier) och återföds i en ny fysisk kropp efter en tids vistelse i en annan dimension av verkligheten än den fysiska som hittils antagits vara det enda som gäller.
Dessa slags data som kunde förklaras med det nya paradigmets fler-dimensionella begrepp och teorier skulle förstärka de värderingar som finns socialdemokratin som
allas människovärde,för jämlikhet och jämställdhet,för bättre solidaritet i samhällen och i världen.

Om man skulle få tillstånd en naturlig tillväxt i våra värderingars tillblivelse genom argumentativ socialisering för den nya människo- och verklighetsuppfattningen-genom stöd från vetenskap- skulle vi människor troligtvis kunna undvika mycket av det som pågår i dagens värld typ internationell terrorism,eller lokala diktaturer på olika håll i världen.Den typ av tillväxt som är så typisk för vetenskap- en kontinuerlig,akkumulativ,kunde bättre än dagens kriser och sammanbrott bygga upp de slags lösningar som vi människor kommer att behöva i den mer och mer globaliserade världen typ lösandet av miljökriser eller byggandet av hållbara ekonomier eller lösandet av flyktingfrågor eller demografiska kriser.

Genom följande inlägget från år 2002-min skickade opublicerade debattartikelkomment till Dagens Nyheter,vill jag visa att proaktiva tankar finns nog i alla tider- det gäller att låta dem komma fram och påverka till debatten och vara med att utveckla våra samhällen.Hur långt hade vi kommit fram nu,i slutet av valåret 2010,om tex nedanstående historiskt exempel hade kommit fram till tryck då,2002?

Det vore synd om tex. Socialdemokraterna i Sverige 2018 skulle säga: varför tog man inte på allvar en alternativtänkares åsikter och förslag 2010 då det gällde att förnya S-partiet.Jag skulle inte själv vilja vara den ledare som då ställs till ansvars om förnyande tankar och förslag ignorerades aktivt under den nya,kommande parti ledarens tid vars mandat börjar nästa år inom S-partiet.Eller-för den del-även M-ledare,som i sin regeringsposition,ignorerar den nya sociala rörelsen som förr eller senare kommer att lyckas i vetenskapen,ett sant paradigmskifte som kommer att leda till många,radikalt nya lösningar,samhällsförändringar och nya värderingar.

Återpublicering av en refucerad tidningskomment- en svensk wiki

”Uppsala 24. juli 2002

Svenska modellen fungerar inte- ifrågasätt eller utveckla den !

Av Lasse T. Laine, filosof- samhällsvetare

I DN Debatt , 24. juli, redogör professor Bo Södersten för den faktiska utvecklingen
för Sveriges ekonomi under de senaste 30 åren.
Han lyfter upp de grundläggande problem som tas ej upp i politikernas agitations-
eller visions- debatter : att antalet sysselsatta har minskat kraftigt – senast under 90 talet med drygt 250 000 personer – således utgör andelen arbetsföra som är inte i arbete i dag ca. 23 procent av den arbetsförda befolkningen ; att tillväxten i ekonomin är låg , vilket - i kombination med fallande kronkurs- har gjort att ” Sverige knappast längre kan karakteriseras som en välfärdsstat”.

Södersten kastar även sidoblickar- relaterar till andra EU- stater där socialdemokratin har haft makt i regeringsposition att utveckla samhället- och konstaterar att annanstans har socialdemokraterna gjort bättre från sig . Som t.ex. i Holland och i England, där

”man arbetat med skatterabatter och skattekrediter för att få folk i arbete och söker att till varje pris undvika social exkludering”.

Avslutningsvis lägger Södersten ett stort ansvar för den svenska modellens misslyckande-eller dåligt fungerande- på politiker, särskilt på dem inom socialdemokratin, det regerings-bärande partiet.

Då jag har redan 1990 i min uppsats i Ekonomisk Historia försökt lyfta fram en alternativ samhällsmodel,”Den delvis marknadsstyrda offentliga sektorn”,dock utan att lyckats få andra forskare bli involverade eller få massmediarespons och således debatt om detta alternativa sätt som går teoretiskt längre än t.ex. i Holland och England, tycker jag att Söderstens debattinlägg är snarare att betrakta som ett inlägg i kommande valet, alternativt ett sätt att säga ifrån medansvaret för sakernas tillstånd ( mer om detta forskaransvar senare).
Eller ett snävt, tradionellt perspektiv att betrakta ekonomi- vetenskap från det gällande paradigmets perspektiv ( med diskussioner om produktivitet, BNP, konkurrensutsatt sektor, kronkurs mm. generella variabler, som är resultat av fler- dimensionell dynamik i en bredare ekonomisk verklighet).

Det är sant, att Södersten beskriver sakförhållanden för Sveriges ekonomi som stämmer i makroskala, men att därav dra slutsats att modellen fungerar ej är för traditionell. Ifrågasätt hellre den med alternativ: med bredare, mer abstrakt vetenskapsparadigm, som går att tillämpa även i ekonomin med resultat av nya modeller, nya värdeteorier, nya ”tillväxtpremier” som kan vara , förutom individ centrerade- som Södersten hänvisar till att tillämpas i Holland , England och eventuellt i Danmark också- även på systemnivå,resulterande i en ny samhällsmodell !

Om man fördjupar analysen t.ex. att gälla lönsamhets tillväxt- och villkor för det
( vilka incitament har man kvar då politikerna t.ex. drar undan, retroaktivt, gällande näringslivs- och skattelagar, som varit grunden för firmastart och långsiktiga investeringar)- tillväxtpremier genom nya prissättningsinstrument t.ex. i den offentliga sjukvården där faktum att den offentliga sektorn är huvudman, behöver ej nödvändigtvis betyda att utförare också är offentliga, skattesubventionerade företag utan marknads- och kvalitetsansvar mm. nya modeller och teorier. Om man gjorde så, kanske en del av ansvaret kunde spädas ut även bland forskarna själva och/ eller massmedia, som talar tyst- genom refucerande praktik eller sociala utstötningsmekanismer – ej de synligt ekonomiska .
Om vi alternativa forskarna eller potentiellt jobbskapande teoretikerna- entreprenörerna tilläts också att komma upp till debattrum, kanske kan vi tillsammans sedan förändra dem till ”tillväxtrum” till gagn för Sveriges hela befolkning, ej endast för de priviligierade - ekonomiskt, socialt, politiskt, etniskt utvalda.

Svenska modellen fungerar inte- ifrågasätt eller utveckla den !

Lasse Laine

lasse.laine@vidorg.seEfterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

tisdag 21 december 2010

Strategiska nykonstellationer inom den svenska socialdemokratin ?

Vägen framåt-
bloggandet efter valet10

Efterord för unga socialdemokraternas s-blogg


Förord

Då jag har sökt s-allianser för min syn hur förnya socialdemokratin i Sverige
och globalt,surfade jag till SSU:s ordförande Jytte Gutelands blogg.

Efter att ha kommenterat nyss "Lasses blogg"- dvs. Lars Ohly´s debattartikel,
ville jag visa att radikal förnyelse behöver mer än allmänna retoriska ord eller
slogan.Därför publicerar jag nedan mitt inlägg hos Jyttes blogg på nytt.
Jag hoppas naturligtvis att s-ungdomar blir intresserade av detta varmed genom den
politiska vägen kunde vi kanske öppna den globala förnyelsen som kunde bli resultat
"om det nya vetenskapsparadigmet togs till vara och började utvecklas vidare".
- Försök duger,och då ingen har velat eller kunnat visa var jag skulle ha fel
angående det nya paradigmet (som innehåller det nuvarande som specialfall inom sig,men utöver det tar an fler-dimensionella,empiriska data och talar för
förnyelsen av vår syn på människan och verkligheten),publicerar jag min s-bloggkomment nedan.

S-bloggandet för radikal förnyelse av partiet

Min bloggkomment i dag den 21 dec,på Jytte Gutelands blogg som komment av hennes bloggandet ang. s-partiets förnyelse,den 14 nov. 2010:

"Jag,som fd.lokal ordförande i en soc.dem.förening i Uppsala för finskspråkiga (-84-88),och skapare av grunderna för ett nytt,bredare (djupare) vetenskapsparadigm,skulle gärna se att socialdemokratin tog tillfället i akt och inlemmade det nya paradigmet.Dess fler-dimensionella människo- och verklighetssyn kunde bättre än dagens människosyn och emotiva argument tala för JÄMLIKHET och JÄMSTÄLLDHET,två viktiga,traditionella värderingar i socialdemokratin.
Dessutom-om socialdemokratin ställde sig i spetsen för förnyelsen av världen genom detta,kunde man visa att Sverige vore ett föregångsland i världen.
Hittils har jag mött antingen ointresse,refuceringar,förtal mm. då försökt utveckla och föra fram detta ”reala förändrings-/förnyelsearbete” (not only talking of change as in x-country).

Ett unikt,historiskt tillfälle för den svenska socialdemokratin:
att förnya både dess politik (genom nya tillämpningar,deducerade från det nya paradigmet) och ledarskap som tar på allvar denna möjlighet för radikal förnyelse av partiet.

Besök gärna min blogg på webben: vidorghelps.blogspot.com
där jag har kommenterat om förnyelsen av partiet,men varom
media har varit tyst om.

Vilka krafter vinner att man har kvar den gängse människo- och verklighetssynen…den råa kapitalismen,eller den sk. liberala världen där man dock inte gått in på den radikala förnyelsen,fast empirisk data som skulle ha stött det fanns sedan mitten 1800-talet."

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

söndag 19 december 2010

En ny typ av Sverige-berättelse II

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En ny typ av Sverige-berättelse - en betraktelse av Sverige som ett öppet samhälle II

SvD/Brännpunkt:”Ungdomar mot social katastrof”,Fre 17 dec.2010,av Anna-Katrin Bäcklund,Staffan Lindberg och Per Olof Olofsson
DN/Debatt:”Socialdemokraterna har blivit ett räddhågset parti”,Sö 19 dec. 2010 av
Lars Ohly

Förord

Efter att ha läst den första debattartikeln ovan,skissade jag en analys och innehåll
för min meta-analys.I min analys skulle jag ha gått längre än de tre forskarna ovan i sin analys av ungdomsarbetslösheten och med sina konventionella förslag hur man kunde göra det bättre för ungdomar att få arbete.Jag har ju i mina tidigare,officiellt okommenterade blogg kommenterat tex. Mona Sahlin´s förslag om jobbpolitik,om Alliansens förslag att åtgärda dessa,samt om mina egna erfarenheter både som arbetslös som inte fick ta del av samhällets utbildninsinsatser för arbetslösa i dem kurser som jag ansåg mig behöva för att få arbete som någotsånär hade motsvarat min akademiska utbildning,motsvarande 2 FK-examen (filosof-samhällsvetare).

Jag kände mig ledsen helt enkelt.Trots att jag skulle ha kunnat skriva igen om mina förslag för att förbättra ungdomsarbetslösheten-tex.om förnyad AMS-praktik,om fou-satsningar på en ny grund (det nya paradigmets ny,bredare ekonomiteori och fler-dimensionell,hållbar tillväxtprogram,om mitt förslag på bredare produktivitetsmodell och kapitalmatris som man kunde använda för att förnya skattepraktiken för offensiva kunskapssatsningar mm.) skrev jag inte om dessa.Jag kände att varför ska man om och om göra samma fel igen-tro att det svenska samhället är öppet för radikalt nya tankar som kunde visa vägen för framtiden-tex. Reformera socialdemokratin både lokalt i Sverige och globalt-och därmed skapa den sociala plattformen som behövs för att få igång det nya paradigmskiftet officiellt,i stället för att ev. Begravas för flera hundra,kansek ett tusen år som en privat tänkares ”verklighetsfrämmande tankar”.

Därför välkomnar jag Lars Ohlys analys av det politiska läget i Sverige just nu-efter att de rödgröna hade förlorat i valet mot Alliansregeringen.


Hjälp från sidan,innifrån,från botten-från träskmarken?

Ohlys analys av den rödgröna plattformens misslyckande är enligt mig trovärdig.
Man glömde eller vågade inte riktigt satsa på det jämlighetsprojektet-värdegrunden som man ville förmedla i valrörelsen mot Alliansregeringens social klyftor skapande politik- utan man ville skugga deras politik och presentera enskilda motförslag tex. Ang. skattesänkningar för pensionärer mm.Detta var enligt Ohly-och även mig-det strategiska misstaget.

De taktiska misstagen var att tro på mittenväljarna: att då Alliansregeringen hade sänkt deras skatter,skulle de ändå ha fortsatt vara ideologiskt ”trogna” för jämlikhetssamhällstanken.Visst,i idéela beskrivningar och utsagor är de för det,men i praktiken känner jag av egen erfarenhet att det jämlika samhället i Sverige är fortfarande en utopi- det saknas både teoretiska lösningar,modeller och stegvisa reformstrukturer för det,som praktiska,politiska förslag vad som kunde förnyas,i vilken ordning och med vilka prioriteringar.Ingen hade ju diskuterat om mina radiakalt förnyande förslag härvid.Såmycket öppenhet alltså i det svenska samhället och för tjänstemannastyrets jämlikhetspraxis.

Vore det inte även etiskt fel att låta sig utnyttjas som tankesmedja,som producerar nya socialentreprenörsförslag och tankar som sedan delvis omarbetas,urvattnas och utnyttjas av dem som har det bra redan,som sina egna,och fortsätter att vara tyst om det nya helhetsalternativet som skulle behövas för att lyfta oss till nästa kulturella tillväxtenivå och hållbar tillväxtboom?

Ohlys socialdemokrati eller radikalt förnyad sådan för röd miljöpolitik


Jag är överens även om hans 2 teser om dagens socialdemokrati i Sverige:

* ”En alltmer högeranpassad socialdemokrati utan ett samhällsförändrande program saknar relevans”

* ”En socialdemokrati som inte ökar jämlikheten och minskar klyftorna i förmögenhet,inkomster,makt och inflytande saknar existensberättigande”

Innan jag svarar honom på dessa punkter ovan enligt min egen praktik eller reformförslag på socialdemokratin (av dessa kan du läsa även i mina flera,tidigare blogg ovan),ska jag analysera Lars Ohlys egna,vänsterpartisynpunkter och politiska programpunkter om det som skulle behövas för att öka jämlikhetsprojektet.

Han skriver:

* ”Vi rödgröna borde ha sagt att vårt sätt att leva måste förändras därför att klimatförändringarna kräver det av oss”.- Detta är bra och många nyckelpersoners exempel kan behövas,,men det går för långsamt för att få helhetsförändring genom att vinna flertalets kritiska massa för detta.Något mer radikalt behöver göras-mitt förslag har varit att bredda grunden för våra vetenskap och genom dem för våra värderingar och praktiska politik.Stasmakten har möjlighet härvid,men så länge som fou- ,media-och politiska världen vill inte se det som är redan gjort eller på väg och kommunicera detta till folket,är det misslyckat projekt för den bild av Sverige som ges ut,som för det praktiska livet som gestaltas i konventionella lösningar.

* ”Vi borde ha tagit avstånd från avregleringar som minskar demokratin och ökar marknadstänkandet”,skriver Ohly som recept för det ev. Fortsättning av rödgrönt samarbete.- Detta är för allmänt.Genom att kommuner och landsting tex. Anlitar privata entreprenörer behöver dem inte låta bli att styra utförandet genom tex. Standardiserade metoder,gemensamma databaser eller kvalitetsnyckeltal.Marknaden är detsamma som folket.Till skillnad från penningens styrning- enkla finansiella mått som budgetöverskott och amorterade statsskulder-borde man enligt mig satsa offensivt på ”positiva incitament-strukturer” i den offentliga sektorn.Se mitt förslag på flex-priser där individerna själva (i sina social-ekonomiska omgivningar som dem själva ska ta ansvar för-ej samhällets tröga tjänstemannakår som alltid kommer och reagerar för sent) skulle styra prissättningar i offentliga tjänsters utnyttjande,enligt mitt förslag för en vidareutveckling av den generella välfärden (tankemässigt intressant: relativisering av välfärdsmodellen,som ändå leder inte till nihilism eller borgerlig individualism som styckar gemenskap i sociala atomer-bitar tack vare den nya,djupare människosynen i det nya,fler-dimensionella vetenskapsparadigmet.

* ”Vi borde ha gått till storms mot privata riskkapitalbolags stora vinster inom vård,omsorg och utbildning.- Se förra stycket: detta är för allmänt.-Ta i bruk mitt nya derivatainstrument M.O. (Management Option,med 3-faldigt säkert risktagande-vilket instrument-om det hade kommunicerats,diskuterats och
tagits i bruk i samhället-hade förhindrat finanskrisens uppkomst enligt mig) tex. I offentliga reformprojekt (som jag föreslagit 1990 tex. I reformering av sjukvården och landstingssektorn),så skulle jag ha kunnat visa resultat som vore bättre än dessa riskkapitalbolags och därmed skulle frågan vara löst.. Vidare,om skatterna skulle ha förnyats enligt mitt förslag eller modell på kapitalmatris (förhållandet mellan olika kapitalinsatser elle faktorer),skulle dessa bolags kortsiktiga vinster (i finansiell kapital) kunnat förvandlas till strukturella sådana som hade resulterat i nya arbeten.Hur då? Att investeringar i kunskap skulle ge avdragsmöjligheter,eller att arbetsskapande satsningar skulle ge lägre skatter osv, osv.Kort sagt- allmänna ideologiska utsagor räcker inte här Ohly- men reformerad socialdemokrati skulle ge dessa slags praktik om den vann regeringsmakt tillbaka från den konventionella Alliansen som kör sitt korttidsrace.

* ”Vi borde ha gått till offensiv om jämställdhet,en fråga där regeringen står tomhänt”.- Detta är nog inte sant ang. regeringens förslag på nya praktik.Men-å andra sidan- kan man gå ännu längre med den nya människosynen.Det skulle resultera både i förbättrade jämlikhets-och jämställdhets attityder,värderingar och genom dessa och stöd i samhälleliga åtgärder i förnyad samhällskultur.
Det är den långsiktiga,attitydförändrande kulturen som fokus bör sättas i.
Här behövs både vanliga människors insatser i det praktiska livet,forskarnas letandet efter nya sanningar och lagbundenheter i den fler-dimensionella tillvaron,näringslivets praktiska tillämpningar i nya kunskaper,deducerade ur nya,bredare teorier,politikernas administration av samhälleliga resurser i långtidsprogram för förnyelsen av samhället och kulturen,kulturarbetarnas nya berättelser för oss alla osv.,osv.- Här har dock Ohly rätt,då han säger att det behövs självförtroende och bra kommunikatinsstrategi (därför tar jag till orda ändå här-fast mina fler-decennier långa kamp i Sveriges demokrati har inte visat sig ännu varken till officiellt genombrott för det nya paradigmet,eller för personliga vinster för mina firmor som därför motarbetats av myndigheter,enligt sina kortsiktiga värderingar och regeringsinstruktioner.-
Visst,Sverige behöver en ”riktig opposition”- därför håller socialdemokratin tex. Att förnya sig och byter partiledare.Det gäller att vara optimist ändå fast den gångna erfarenheten talar för något annat.Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

måndag 13 december 2010

En ny typ av Sverige-berättelse

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En ny typ av Sverige-berättelse - en betraktelse av Sverige som ett öppet samhälle

DN/Debatt:”Håller Anders Borg på att upprepa 80-talets misstag”,Sö 12 dec. 2010 av Sandro Scocco och Magnus Lindmark,med referens till den fristående tankesmedjan
Global Utmaning
Länk på min tidigare blogg på webben,på partnersajt GetSatisfaction:
getsatisfaction.com/vidorg/topics/proactive_jobbproposal_for_global_boomers


Förord

I går skrev Sandro Scocco,programchef på ”den fristående tankesmedjan” Global Utmaning,och Magnus Lindmark,professor i Ekonomisk Historia vid Umeå universitet,en debattartikel i DN.De anser att nuvarande finansminister Anders Borg,
med stöd i Alliansregeringen,håller på att göra samma fel eller misstag som Kjell-Olof Feldt gjorde på 80-talet i den dåvarande S-regeringen.Att Borg agerar ej tillräckligt för att förhindra upprepning av befarad bubbla i den svenska ekonomin genom kraftigt expanderad privat skuldsättning.Att- då höjda räntor från Riksbanken stryper fortsatt skuldsättning- tvingar man högt skuldsatta att börja spara kraftigt därmed förvärrande efterfrågan i samhället med högre arbetslöshet som resultat.
Även banker skulle få svårigheter enligt deras analys,då de skulle bli tvungna att sanera kraftigt den uppkomna bubblan, i främst på fastighetsmarknaden.

Varför köper då allmänheten så kraftigt på denna marknad? Det svenska samhället skulle ju vara ett tryggt sådant? Naturligtvis finns det många skäl för detta.Dels flyttning till städerna från landsbygden och pågående urbanisering.I städerna finns de flesta arbetsmöjligheter för tjänster,då¨efterfrågan finns där.Ökande inflyttning till storstadsområden trissar upp bostadspriserna,varvid det uppstår efterfrågan på högre och högre lån.

Man kan även anta att bristande satsningar på infrastrukturer- vägar,järnvägar,telefoni-internet-eltjänster i form av otillräckliga investeringar och otillräcklig service och upptrissade priser tex. På elmarknaden,orsakar människornas benägenhet att söka sig till tryggare tillvaro i städerna.
Avsaknaden av fou-översikt där bostadsbyggandet,samhällsplanering,skapandet av arbetstillfällen och kultur för deltagande i lokaldemokratiforum skulle bindas samman i en helhet- typ min NMEP- fler-dimensionell tillväxtspriral- kan vara ett skäl för bubblan.

Politiskt har nog även makthavarna på EU-nivån ansvar i dylikt: återkommande uppkomst av bubblor i olika staternas ekonomier.Det saknas ju gemensamma instrument på EU-nivån,som skulle hjälpa till att på förhand överlista bubblors förekomst och ge stöd för lokala makthavarnas politik.Felet är alltså ej enbart i Sverige enligt min mening.Nuvarande typer av räddningsinsatser är av typ ad hoc-
efter att skadan har redan.Så har det varit tex. Med EU- finanskrisens lösningar i tillfälliga fonder och EU-stöd för fallerande stater typ Grekland,Irland.
Tyvärr har ingen tagit upp min diskussion eller förslag på reformering av Euron med bättre teoretisk grund.Man har koncentrerat sig till den organisatoriska ”överbyggnaden” vid sidan av den gemensamma valutan.Politiska insatser har haft en blind fläck,och teoretikerna och konsulter har följt i deras spår.Kunde man säga som gamla latinisterna: ”hand handen tvättar”- för att få uppdrag och professorstjänster vill man ej sätta sig tvär mot politikerna eller ifrågasätta deras argumenteringar och kortsiktiga lösningar.

Trygghetens pris

Senaste dagarna har Sverige upplevt ett annat fall,som lyfter upp de samhällsmekanismer som orsaker sug efter fastighetsköp och högre och högre skuldsättning,nämligen ett tragiskt fall av självbombarens handling i Stockholm vid senaste helgen.Då trygghetslängtan blev ej besvarad genom social-ekonomisk integrering,stöttes en individ ut i ödemarken,till den extrema religiositeten,vilket sedan med massmedias stöd basuneras eller tas för givet som ett uttryck för den globala terrorism.En socialstämpling, icke-fungerande diskussion eller ytliga analyser och kortsiktigt inriktade politiska lösningar och investeringar kan kanske vara kärnan i icke-samhällsbärande från myndigheternas och politikernas sida?

Jag som är vetenskapligt utbildad och en sansad person,ser även samhällsvärderingar som ett skäl för dylika desperata handlingar.

I en sidbox för sin artikel beskivs den fristående tankesmedjan Global Utmaning.
Friståendet finansieras av offentliga myndigheter,facklig värld och andra former av sverigekollektiv.Tankesmedjan har samma målgrupp som jag i min privata firma
Vidorg,som jag försökt bygga upp ”mot alla odds” då blivit motarbetad av olika myndigheternas bristande intresse (se tex mina ansökningar för starta eget-bidrag,eller EU-projektbidrag,AMS-kurs ansökningar,relevanta för att bygga upp min kompetens då varit arbetslös: i statlig it-ubildning eller kurs för export-tyska,vilka båda kurser skulle ha stöttat mig i min strävan att skapa en plattform för det nya vetenskapsparadigmet då fou-världen,massmedia,politiken hade ej fungerat.).

Konstigt nog har dessa tankesmedspersoner inte kontaktat mig för varken samarbetsmöjligheter eller innehållsdiskussion då jag levererat mina förslag,presenterade i mina blogg.Det svenska samhället sägs ju vara ett öppet sådant.

Jag välkomnar existensen av Global Utmaning,men har börjat tvivla på EU-nivån då sett hur dyligt fungerar- utan att verkligen nya och alternativa förslag diskuteras lokalt eller hos Komissionen.Därför har jag ca. 4 månader sedan presenterat mitt förslag på min globala partnersajt GetSatisfaction (se länken ovan) om ett globalt nätvärk av entreprenörer,som skulle kunna jobba fram de slags lösningar som skulle behövas för att lösa bestående kriser: i olika samhällen, i miljön, i demografiska program som tillsammans med nya typer av infrastrukturlösningar och människo-och verklighetssyn skulle gå djupare än dessa ”överbyggnads-tankesmedjor” med hand-handen tvättar ansvarsförhållanden eller försök att kapa åt sig vad andra lyft och jobbat fram.Säg och visa att jag har fel: att tryggheten har inget pris.Det står ju på väggen att tryggheten finns här och kan tas för givet,och att fou-världen fungerar fortfarande enligt sin grundläggande princip om sökning efter sanning och demokratisk diskussion,utan vädjan till auktoritetstro.

Och-om jag har fel i ovansagda: är priset då förljugenhet,cynism,kortsiktiga strävan och lösningar för stunden/den egna intressesfären eller partikollektivet med samverkande kollektiver där ansvarsfrågor blir aldrig aktuella?


Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

måndag 6 december 2010

En ny S-berättelse III - en betraktelse i nutid

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En ny S-berättelse III - en betraktelse i nutid i en öppen process för framtidsprogrammet

SvD/ledare:”Vi behöver en modernare trygghet”,Må 6 dec. 2010, av PS Anders Linder
SvD/Ledarsida/Kolumn :”Woody Allen är en riktig småborgare”,Må 6 dec. 2010, av Elise Claeson
SvD/Näringsliv/Innovation :”Datafloden väller fram”,Må 6 dec. 2010, av Tomas Augustsson
SvD/Näringsliv/Krönika :”Frisk eller sjuk-välj rätt yrke”,Må 6 dec. 2010, av Cecilia Axelsson
DN/Ekonomi:”Konkurrensen ökar”,Må 6 dec. 2010, av Marianne Björklund
Relation-näringslivstidning i Uppsala/Reflektion,nr 6,s.58 : ”Fritid går före hög lön,Källan till nya affärsidéer,Vad kommer först-idén eller företaget” av Marjo Brask
DN/Världen:”En stark tillväxt skapar optimism”,Må 6 dec. 2010 av Johan Myrsten


Förord

Jag ska fortsätta mina meta-analyser av tryckta tidningsartiklar och debattinlägg på min strategiskt fokuserade blogg i min diskussion om socialdemokratins förnyelse.
Då jag har i mina tidigare blogginlägg rört mig bakåt i tiden (referens ovan till vår s-motion 1985 om Framtidsprogrammet,såsom vi uppfattade det då), och till framtiden(se förra blogg och jämförelser med Centerns framtidsprogram i form av en meta-analys av deras talespersons reflektioner av det),ska jag i dagens blogg koncentrera mig i nutiden.Dels genom att reflektera PJ Anders Linders spalt-diskussion i dag om Den Nya Borgerligheten-genom referens till PJ:s samtal med prof. Magnus Henrekson.Dels med referens till andra artiklar som tangerar ämnet och nyckelbegrepp som är centrala i Henreksons samtal:

* tryggheten
* entreprenörskap-entreprenör
* om samhällsreformer

Nämligen genom en viss motsägelse i vad Henrekson ser i entreprenörskapet och i det goda,borgerliga samhället och vad nutiden visar tex i Syd-Koreas tillväxtekonomi (se DN-näringsliv artikel ovan).

På det här sättet-genom att slipa s-förnyelsens innehåll mot PJ:s Den Nya Borgerlighetens spalt-innehåll,blir det kanske lättare för läsaren att förstå vad jag menar med S-förnyelsen.Hur den avviker radikalt från den borgerliga versionen genom att gå djupare,ge-enligt mig-bättre förutsättningar för långsiktig,hållbar utveckling och skapa öppen,skapande kultur.Det sistnämnda är ju ett nytt inslag på denna spalt-utöver företagsvänligheten som betonades även i Centerns förnyelseförslag i förra blogget.

Skapande kultur-modernare trygghet men på vilken grund ?

Det framgångsrika-sägs det- i De Nya Moderaternas förnyelse av sitt parti var deras framgångsrika positionering på de ideologiska fälten som tidigare förvaltats av socialdemokraterna: mitten ådran och mellan klass väljare och arbetar vänligheten.
I och med med uppkomst av kunskapssamhället-eller post-industriella samhället då datakraft,robotisering och behov av nya kunskaper i accelererande takt- har själva arbetarklassen blivit ett dunkelt begrepp.Socialdemokratin har ej fått ett fast grepp på förnyelsen av sin ideologiskt och värderingsmässigt grundade politik då samhällsförhållanden som talat för ”arbetarpolik” varit diffust och oklart.Därför lyckades Moderaterna och Alliansregeringens nydefinition av deras politik:

* arbetslinjen- kontra bidragslinjen
* balans och sunda offentliga finanser

Då första ompositioneringen skedde med skattesänkningar för de som arbetade och hade jobb-skapades samtidigt ett intressant ideologisk positionering med betoning av den marxistiska samhällsanalysen,i dess gamla tolkning: ekonomin gör grunden för samhällsbygget.Då den borgerliga ideologin samtidigt har kvar sin fan-bild av kommunismen,gör de samtidigt en-enligt mig-rätt skillnad mellan marxistisk ideologi som utgår i sin analys av samhället från ett helhetsperspektiv- och kommunismen: den politiska varianten eller praktiken som marxismen kläds på i samhällen.Till skillnad från den första kristna församlingen som hade ekalitär natur (dvs. en slags demokratisk socialism) hade ju senare,modernare tolkningar av kommunismen en ”världslik himmelsk-natur”,ledda av självaste världsliga godar eller partidiktatorer,”starka män” typ Lenin,Stalin mm. Erövrandet av makten efter socialdemokraternas hegemoni-tider innebär även att den goda,starka statens roll togs för givet,såsom det tillämpas (sägs tillämpas) i välfärdsstaten och i upprätthållandet av den svenska,kollektiva arbetsmarknadsmodellen där facket och arbetsgivarna strävar efter balans och långsiktighet.

* Tryggheten har dock fått vissa törnar i och med att A-kassa systemet blivit splittrad;
* att myndigheter tolkar samhällets trygghetssystem bokstavstroende utan rimlighetsresonemang och andan av lagar; att å ena sidan förstärks deras situation som lyckats få fotfäste i systemet och på arbetsmarknaden,men de som är utanför blir hårdare reglerade och stuprörsformade till arbetsmarknadens låglöne-sysselsättningar eller tillfälliga projektarbeten.

Att i detta läge betona det opolitiska privatlivets hägn,den lilla världen,den politiska pragmatismen (se Elise Claesons kolumn) som utmärkande för Det Nya Borgerliga Uppdraget ter sig litet lustigt.Ska det betyda skapande kultur-där skapandet sker på villkor av statsstyrning i forskningsvärlden eller i kulturområden i form av bidrag och trycka alster i media,ägt av stora och starka mediakoncerner- eller expressiv,smyckande kultur där ifrågasättandet lyser i sin frånvaro?

Enligt prof. Magnus Henrekson ska dylikt kulturbygge och samhällelig tillväxt ske på samma sätt som i näringslivet där produktivitet sker bäst med små stegenas förbättringar enligt ekenomisk historia och dess gällande produktivitetsmodell.

Såsom redovisas i Tomas Augustssons inlägg angående Innovationer (se ”Datafloden väller fram”),behövs det dock redan i det moderna näringslivet datalösningar som gör en skillnad mellan kritisk,reflekterande meta-analys av data och data-information.
Detta betonades även i mitt SINUS-arbete,1990,och dess nya produktivitetsmodell,där informationsspridningen är centralt.För att kunna göra meta-analyser måste man dock ha i bagaget antingen en hypotes- ett antagande som man försöker antigen falsifiera eller verifiera- eller sökning efter sk. strukturella invarianser- samstämmiga drag i mängden data.Dvs. Fakta talar inte direkt till oss,utan de filtreras genom våra begreppsstrukturer,perspektivseendet och grundläggande filosofier: förgivettagna antaganden om människan och verkligheten tex.

Hur är det med Den Nya Borgerligheten då med dess människosyn eller tex. Betraktelsen om de centrala aktörerna-entreprenörerna- vars arbeten skapar grunderna för nya tillväxt på marknaden och i arbetslivet?

Den moderna tryggheten-enligt Henrekson-ska kunna gestaltas tex i form av

* individuellt kompetenssparande
* att entreprenörer defineras som rätt typ av företagare,som skapar rätt typ av företag

Enligt mig-som entreprenör- är detta medelklassens trygga-perspektivseende på typiska,kapitalistiska företagare-inte dem som skapar förnyelse och tillväxt.
Se tex. Henry Ford- utöver att han ville skapa framgångsrikt företag,ville han även skapa arbetstillfällen,ge gemene man möjlighet att vidga sin värld med bilens hjälp-
dvs. han hade en översikt och vision bakom sitt entreprenörskap.Dylik slags entreprenör får knappast samhällsstöd av byrokrater i sina trygga tjänster då de tolkar världen genom små stegenas politik,för fördel av den klass som de själva är en del av-den trygga medelklassen.Vidare- är det troligt att samhället-staten-skulle tillåta tömning av individuellt (tvångs)sparade medel till dylika projekt som i början av sin bana uppfattas som utopiska eller ”för radikala” eller som ”stora frälsningssatser uppifrån”.Henreksons Nya Borglighet är en motsägelsefull produkt av gångna tiders produktivitetssyn och materialistisk syn på människan (dvs. människan som enbart 3-dimensionell varelse,där man antar inte filosofiskt-vetenskapligt existensen av medvetandet eller själen,utan reducerar dessa till fysiska processer i hjärnan).
På denna grund går det sedan att rulla fram Allians-politik som skapar djupare klyftor i samhället och polariserar arbetsmarknaden till dem som har meningsfullt arbete och dem som har arbetsinkomst givande sysselsättning.

Då kunskapssamhället och dess moderna datatekniker söker nya förklaringar till pågående livet på marknaden och i historiska förlopp genom nya kombinationer av begrepp,strukturella invarianser (upprepande mönster),uppfattar Den Nya Borgerligheten fortsatt styrning från den goda staten,utan radikalt nya perspektiv på välfärden so i mittförslag på en ny samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor.Den skulle ge individer själva större möjligheter att välja och forma sitt liv än i den typ av myndighetstolkning av dylikt som sker i dag-skulle skapande kultur och entreprenörskap får bättre fäste än i den syns som lyfts nu fram av Den Nya Borgerligheten.

Stöds detta då av nutiden?

Arbeslivet,konkurrensen och hälsosamt leverne

Marianne Björklund skriver i sin intressanta artikel om de mönster som de mest framgångsrika företag visar i dagens näringsliv.Då den globala konkurrensen och kunskapssamhället har gjort att konkurrensen ökar,marginalerna blir alltmer pressade och det blir svårare att finna utbildad arbetskraft,material och kapital,visar de som vinner i sådan miljö vissa gemensamma drag.Enligt en sakkunnig,Helena Hellogsson,vice vd i det globala konsultföretaget Ernst & Young,betonar de företag som ligger i topp på följande:

* de satsar mer än andra på innovation
* de är lättrörliga: både att komma ut med nya produkter/tjänster eller dra in dem
* de förbättrar sina arbetssätt för att öka lönsamheten, ej genom att skära i kostnader
* de skapar bra relationer på sina företagsfronter: med aktieägare,banker,beslutsfattare och kunder tex. Med öppna rapporter,mer information och genom att visa socialt ansvar.

Dylikt lyfts teoretiskt fram i min nya produktivitetsmodell,1990,som tar in sådant som ovan.

Mitt förslag på förnyad socialdemokrati kan-enligt mig-bättre än Den Nya Borgerligheten skapa förutsättningar för dylikt näringsliv-tex. Genom tillämpning av

* ny samhällsmodell (se ovan)
* positiv typ av incitament-skapande där individen-som aktivt skapar sitt liv genom egna beslut och val tex inom och mellan välfärdstjänster- är bättre än myndighetstolkande välfärdssystem (där dessutom det finns ingen fungerande tjänstemanna-ansvar eller där människan ses genom sitt penningskapande bidrag till samhällskistan, ej som värde i sig själv,havande människovärde)
* kapitalmatris-som kunde ge grund för ny slags skattepolitik där innovationer underlättas bättre än i dag och dagens bonus-system för de redan rika
* där hållbar tillväxt sker genom en NMEP-spriralformig översikt,som löser många av de problem som finns i dag i sk. urbana samhällen: generations klyftor,ungdomsarbetslöshet,kontrasten mellan städer och landsbygd,skapandet av nomenklatura-liknande politikerkår i motsats till ”verklighetens folk”.

Kort sagt- ett öppet samhälle-med riktig förnyelse på djupet i motsats till Den Nya Borgerlighetens taktiska förflyttningar,sken-solidaritet eller ryckvisa reformer från politiker-sfär,stödda av experter som är utbildade i det gamla paradigmet som är redan på väg bort ”från verkligheten”.

Ett exempel på modern tillväxtekonomi- Syd Korea

Då Kina kämpar på sitt håll med sin tradition av centralstyrd ekonomi-med dess bra sidor att fokusera insatser till gemensamma lösningar (tex. I infrastruktur moderniseringar) men med mindre lyckade sociala drag då ifrågasättande innovatörer vars insatser skulle behövas på sikt för att lösa långsiktigt de krav som det moderna kunskapssamhället och gemensam,global ram ställer på oss tex för att lösa miljö-,energi- rent vatten- gynsam demografisk förnyelse mm.,och USA sitt materialistiskt betonande konsumptionssamhälle med obalanser i ekonomin,visar Syd Korea intressanta drag.Enligt Johan Myrsten visar deras tillväxt följande:

* man strävar efter att skapa ”en god cirkel” bort från finanskrisen
* man letar efter nya tillväxtmotorer i gröna näringar,produkter med högre förädlingsvärde och i en konkurrenskraftig tjänstesektor

Praktiskt sätt har man lyckats i förra genom lägre skuldsättning i företagen,stabilare banksektor,högre valutareserv och låg statsskuld.
På den senare genom mer diversifierad export där ingen enskild bransch står mer än 10 % av landets export och där exporten sker på många geografiskt spridda marknader.

Hur har detta varit politiskt möjligt? Här lyfter Myrsten upp faktorer som :

* flexibilitet på arbetsmarknaden
* stöd av arbetarklassen tex. Med stabilare priser på basvaror,minskade kostnader för hälsovård och utbildning och utvidgat socialt säkerhetsnät för fattiga
* man har även tillämpat OECD:s rekommendationer för öppnare inställning för utländska företagens flyttning på marknaden och deras investeringar
Mina förslag på den förnyade socialdemokratin stöder också dylikt:

* iform av NMEP-spiralformig tillväxtpolitik,
* flexiblare syn på arbete och arbetsinkomster i kunskapssamhället (betingande utbildningslön,valfritt vårdarlön),
* tidigare nämt ny slags skattepolitik för arbetsskapande (se min dikt ”Löngivarfonden”- inte liknande någon typ av tvångsmässig statsstyrd politik typ löntagar-fonder,utan valfritt tillämpande av entreprenörsstödjande,där de som vill kan tillämpa detta ELLER förmås redovisa sina skatter genom den nya kapitalmatrismodellen (presenterat i mitt SINUS-arbete,1990).
* Åldrande befolkning- problemet som är nära nog globalt både i Syd Korea,i EU,Kina,Japan,USA mm. samhällen som närmar sig varandra (konvergerar) betraktas i min fler-dimensionella syntes (från botten av samhällshierarkin) med hänsynstagandet av den moderna stadsplaneringen och fördelar med fler-generationsboende,i ett mångkulturellt samhälle.

Sammanfattningsvis: låt gärna Den Nya Borgerligheten erövra det gångna samhällets områden och sektoriserade allmänningar.Den nya,reformerade socialdemokratin accepterar att gångna hegemoni-dagar är förbi- att det gäller att hitta inhemska och utländska samhällsbyggare som är framtidsinriktade och globalt medvetna: både i näringslivspolitik,kulturpolitik,utbildningspolitik,byggandet av ömsesidigt,modernt,mångkulturellt samhälle som accepterar inte fördjupade klyftor eller diskriminerande praktik vare sig mot infödda eller nya svenskar eller gästarbetare som genom sitt liv här försöker skapa bättre tillvaro för de sina i sina hemländer.


Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

söndag 5 december 2010

En ny S-berättelse II - en blick framåt i en öppen process för framtidsprogrammet

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En ny S-berättelse II - en blick framåt i en öppen process för framtidsprogrammet

SvD/ledare:”Vi får ine bli de nya gråsossarna”,Sö 5 dec. 2010, av PS Anders Linder
SvD/OP-ED Domstolarna :”Enskilda får aldrig offras för systemet”,Sö 5 dec. 2010, av Clarence Crafoord
DN/Världen:”Assagne: Världen kommer bli bättre,Lö 4 dec. 2010, av Dan Lucas
UNT/ledare: ”Kunskap är mer än fakta”,Sö 5 dec. 2010, av Håkan Holmberg
SvD/ledare:”Estland är on line men ny medielag skrämmer”, Sö 5 dec. 2010, av Claes Arvidsson


Förord

Senaste dagarna har varit fokusfyllda på bl.a. två stora frågorna i världen: pågående klimatmöte i Cancun,Mexiko,och Wikileads avslöjanden om dokument som varit hemlighetesstämplade och påverkat bakom kulisserna för världens politik.
Den framförda kritiken-bla. I dagens UNT (Uppsala Nya Tidning)- att avslöjandet av dokumentinnehåll i sig är inte avgörande för förbättrandet av världen-utan att deras innehåll borda knytas an med vetenskaplig och journalistisk diskussion (som den här-mina strategiska meta-analyser)-kan bete sig rimligt från det konventionella perspektivet av kunskapssamhället.Att folk väntar ha sakkunniga resonemang och bedömningar kring olika frågor.Mot detta kan man ställa Wikilead ledarens och grundarens Julian Assanges motiv att göra världen bättre med ett nytt slags mediefilosofi: ställ fram data (”fakta”) och låt människorna själva bilda en egen uppfattning,liknande den litteratursynen som förknippas med modernism.

En filosofisk mellanväg-representerad redan i Antiken av Aristoteles och frågande Sokrates-vore kanske att ställa de oväntade frågorna som sätter individernas eget medvetande och själsliga resonansbotten i rörelse (märk mitt språkbruk här: jag-som grundare och representant för det nya,bredare vetenskapsparadigmet-antar på nya filosofiska begrepps- och perspektivs grund på alternativa,oförklarliga,empiriska data,att det är frågan om medvetandet och själ-inte enbart om hjärnan som är filterande fysisk organ för förra) ?

I det här inlägget ska jag lyfta upp några drag i det nya borgerliga uppdraget som lanserats i SvD.I dag med meta-analys av Centerns perspektiv,representerad av Annie Johansson som leder Centerpartiets eftervalsanalys.Avslutningsvis tänker jag lyfta upp ”fantastiska framtidsperspektiv” som kanske skulle ge mer näring för den interna pånyttfödelsen av socialdemokratin för en ny tid av kunskapssamhällen,i multikulturell dräkt och i global solidaritet (se mitt tidigare,nya S-slogan:”Folkens hem”- världen som ett gemensamt hem för de olika folken som lever här).

God plockmat i Centerns pånyttfödelseskafferiet

Dagens ledare,skriven av PJ Anders Linder efter en personlig intervju av Centerns vice gruppledare i Riksdag och ekonomisk talesperson Annie Johansson,ger en positiv överraskning.Här tangerar både frågorna och svaren mer än eknomisk grundperspektiv: om frågor om vad välfärden innebär, om solidariteten för de som hamnat (hamnar) utanför ”och inte får chansen på arbetsmarknaden”,på ointresse eller varningar att bli ”gråsosselik” som ser sig som rättmätiga förvaltare av (den förmodade,goda) staten.Eller på de mest centrala prioriteringar på

*välfärdens finansiering
* debatten om klimatfrågor och borgerlig klimatpolitik
* om jämställdheten
* om nödvändigheten av företagarvänlig politik

Alla dessa frågor har ju tidigare tagits upp av mig på dessa bloggsidor,men till skillnad från hennes neo-klassiska ekonomiska syn (funktionella,separata frågor och perspektiv,utan förändring av den den grundläggande värdeteorin,eller integrerandet av ekonomisk teori med ekonomisk antropologi såsom i mitt fall,utan att säga om bredare,fler-dimensionell människo-och verklighetssyn) där välvilliga öppningar grundas på gängse förhoppningar om

* borgerliga frihetskalkyler och
* optimistisk borgerlig miljöpolitik

där grunden står på teknikutveckling och den enskilda äganderätten.

Utan diskussion om det grundläggande begreppet ”individ” och ”den enskilda äganderätten”-vilket bl.a. Clarence Crafoord tangerar i sitt inlägg på motsatta sidan i sin OP-ED spalt om Domstolarna,blir det välvilliga och öppna diskussionen hos Den Nya Centern dock inte mer än ”god plockmat”.Men-om Centern fortsätter att avskärma sig från den resterande borgerligheten med dessa nya perspektiv,blir det nog möjligt att socialdemokraterna och centerns representanter kan ev. Börja diskutera om närmare samarbete för det nya kunskapssamhället,fokuserat på frihet,jämlikhet,jämställdhet och miljöperpektiv.

Tillika om teknikutvecklingen berör frågor såsom genetisk manipulation och enginering av grödor och mänskliga organ,kan det gemensamma avståndstagandet
från gråsosse-mentaliteten bli ett startskott för ny typ av regeringssamarbete i mitten-tema som jag tagit upp tidigare och som den avgående s-ledaren Mona Sahlin nu tagit upp också i sitt ”avskedstal”,med den frihet som hennes nya sociala plattform gör möjligt ”inom systemet” (mina förslag tas upp från ”utanför systemet”- perspektiv eller från den Schumpeterska entreprenörens som driver,utvecklar marknaden-utan att få betalt för tillfället men kanske i senare skede då förvärvet lyckats).


Världen on line och en ny rättstänkande tar vid

Claes Arvidson lyfter också på den angrändsande sidan till höger från förra,berättelsen om det nya Estland där medborgarna har kunnat ta del av de senaste tekniska landvinningar såsom e-polisens arbete,röstandet via nätet och strax med mobilen (med valmöjligheten kvar att gå och rösta sig personligt även i vallokaler och förändra sig).

Arvidsson redovisar även för de luttrade estländernas syn på personlig integritet.
Att polisen och myndigheter måste redovisa sina motiver för att söka i de sammankopplade registren och att medborgarna kan själva logga in om de har blivit sökta-av vem och i vilket syfte och när.Drag som liknar många av det reformförslaget som jag själv skrev 1990 i mitt SINUS-arbete om Uppsala Läns Landstings planeringssystem,vilket-om tagits i bruk i hela landet-hade sparat,lågt kalkylerat 7 miljarder årligen i hela landet om alla landstingen hade tagit i bruk mitt förslag på reformering av sjukvården.Det var dock då- 1990- och nu lever vi online på ett annat sätt såsom man ser i det nya Estland som växer fram.

Tyvärr har deras borgerliga regering dock inte förnyat sig på den grundläggande synen på människan och verkligheten såsom mitt förslag på förnyad socialdemokrati gör.Till skillnad från den nya borgerligheten i Sverige och dess frihetskonsekvenser
som Centerns ekonomiska talesperson lyfte upp ovan,förlitar sig dem i Estland dock fortfarande på den linjen som önskas i USA: att medierna ska kontrolleras och vid behov bötfällas för ”felaktigheterna” eller ”statsfientliga åsikter eller felaktigheter som sätter nationens säkerhet i fara” (se jakten efter den utvecklingsoptimistiska Wikileads grundaren/ledaren Assange som tror att avslöjandet av hemlighetsstämplade handlingar som påverkat på världspolitiken räcker.Till skillnad från mig: måhända ett nödvändigt villkor,men räcker inte (tillräckligt villkor).Det behövs även ett framtidsalternativ- en vision om det nya.

Därav nästa stycket,som innehåller även två nya rättliga termer:

* jordlagsstadga
* klimaträttslig rättsystem (rättvisa)

(jag ska inte diskutera detaljrikt här om dessa två rättsliga termer( idéer),utan lämnar till läsaren att reflektera över innehållet och därmed växa i sitt mental-etiskt-själsliga tillväxt.


Folkens hem- integrerat

Mina punkter för framtidsvision som den förnyade socialdemokratin kunde bära fram
om den grundas på det senaste vetenskapsparadigmet,har föjande innehåll:

* bättre värld att återfödas i
* effektivisera återfödelsecirkulationen med fler-dimensionella tillväxtmöjligheter för individen (fysisk,ekonomisk,social,politisk,existentiell frihet i samhället)
* individens tillväxtmöjligheter ska jordlagsstadgas (jämför FN:s artiklar om mänskliga rättigheter- här ska internationell domstol med starkare FN se till att dylikt stannar inte i retoriska utsagor,eller veto-blockeringar i Säkerhetsrådet tex.)
* djurens rätt att utvecklas till nästa tillväxtnivån-mänskligt tillstånd av mental-etisk reflektion- ska jordlagsstadgas
* klimaträttsliga grundlag ska garantera rätt att flytta ifrån klimatdrabbade regioner till andra regioner i världen där inflyttade garanteras likvärdiga rättigheter med inhemska medborgare

Här var några öppnande perspektiv för förnyad socialdemokratisk,globalt inriktad politik varom man kunde säkert dra konsekvensinnehåll även lokalt i Sverige?

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010