You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 17 april 2011

Med kepsen och mössan i skoldebatten

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Kartan och verkligheten i det ”postmoderna” samhället IV :
Att börja förnyelsen på botten,gå vidare till nästa generation osv.


Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

SvD/Understrecket:”Medborgarnas engagemang ger ljus framtid”, fre 8 apr-11 av
Li Bennich-Björkman
SvD/Ledare:”Säg ”mössa” och samtalet upphör”, sö 17 apr-11 av PJ Anders Linder


Berättelse

Första debattartikeln ovan handlar om utdelningen av det Skytteanska priset från Uppsala universitet,mitt hemstads universitet där jag även studerat.Priset,som sägs vara ”statskunskapens Nobelpris”,gavs i år till professorerna Ronald Inglehart och Pippa Norris.De fick priset för deras forskningar (empiriska sådana) om värderingars och värdeförändringars roll för politiskt beteende och samhällsliv.Den förra har i sin produktion bl.a. lanserat begreppet eller teori om ”postmaterialism”,definition: ”antagandet att produktionsförhållanden och produktionssätt är en avgörande förutsättning för hur människors förhållningssätt och värderingar formas”.
De-förutom att ha märk i sin forskning och uppsättning av World Values Survey projektet (WVS) att olika samhällena och kultursfärer följer denna teorin-enligt dem-i stort,i likartade kulturella-värderingsmässiga skiften mot ökad jämlikhet,jämställdhet,friare syn på könsroller och sexualitet mm.i och med att samhällenas produktionsvillkor förändras mot postinduella former-även påängterar de lokala sammanhangens varierande sätt.De säger dock att skiftet mot dylikt,värderingsmässiga förändringar och ökad samhällsfrihet,sker inom dessa ramar som teorin ovan beskriver och förutser.Genom deras betoningar av lokala variationer i skiften mot denna samhälls-och kulturförändring kan man enligt professor Li Bennich-Björkman (ordförande i Uppsala universitets priskommission för priset ovan,samt professor i Statskunskap) säga att
”deras teori är en fascinerande blandning av,till viss del får man tillstå,determinism á la Marx,men också de lokala sammanhangens nyansrikedom á la Weber”.

Enligt mig-som filosof och samhällsvetare (studerat bl.a.samhällsplanering,
öststatskunskap,ekonomisk historia och socialantropologi vid samma universitet-det sistnämnda ämne vid den marxistiskt influerade institutionen innan den lades ned ”då det var så mycket bråk där”) har deras tolkning av Marx en viss,gammaldags syn (determinism) jämfört med modernare marxistiska tolkningar (jmf. Althusser,Godelier mm. om skillnaden mellan determinism-dominans,om betoningar av sociala produktionsförhållandens viktighet jämfört med den gamla tolkningens diskussion om den ekonomiska basen mm).De sas."kryddar" Marxs viktigaste lärdomar (viktigheten att betrakta samhället som totalitet tex där olika samhällssfärer ”hänger ihop” och påverkar varandra) med den liberala samhällsvetenskapens och moderna sociologins lärdomar (från Max Weber och Emile Durkheim mm).Dock utan att ifrågasätta det gällande,filosofiska paradigmet,som bildar grunden för dagens vetenskaps,och genom det,indirekt,för de värderingar som man har i den civilisation som råder på jorden.

Till skillnad från dessa professorer har jag,på alternativtänkarens villkor och genom personliga erfarenheter kommit fram till ett nytt,bredare och djupare vetenskapsparadigm som ger en annorlunda syn på dessa förändringar av värderingar och värderingsmässiga beteenden.Grunden för det finns i fler-dimensionell syn på människan och verkligheten.Dess grundteori finns i den filosofiska ontologin,där min nya grundläggande princip (som samtidigt är enligt mig en ny funktionsteori) ger en logisk-kausal beskrivning hur verklighetens olika dimensioner hänger ihop).

Denna faktuella princip kan ges olika tolkningar i olika vetenskaper.Tex inom fysik givande en ny teori eller modell hur olika krafter hänger ihop-problemet som sysselsatte Einstein i hans fältteori.I min finns utöver de 4 grundläggande krafter även den 5: en mental kraft,som ev. Kan sedan förklara tex. parapsykologins empiriska data om ”healing”-botandet från fjärran med fokuserad mental kraft
(bör en blandas ihop med religiösa praktik).Tillika i en ny astrofysisk modell eller teori om universum,där övergången för spegel sådan eller i växlandet till grannuniversum kunde ev. Förklara parapsykologins problem med hur förklara återfödelsefenomen,materialiserade andar vid mediers seanser eller ufologins empiriska data om besök och farkoster från andra universum eller dimensioner där naturlagar har annan form (bör ej förklaras som religion eller fantasier mm. då det finns empiriska data för sådant,vilka dock ej kunnat förklaras då man inte haft fruktsamma teoretiska perspektiv att förklara dessa slags antingen icke-fysiska data,eller fenomen som kan inte förklaras med dagens vetenskap och dess teorier (ytterst- syn på verklighetet då den vetenskapsfilosofi som man använder reducerar förklaringar till enbart fysisk empiri).I biologin skulle detta betyda att den nya,fler-dimensionella DNA-teorin-backad med ny kemisk teori eller kemi-innehåller filosofiskt en dubbel utvecklingsteori.Att värderingars förändring och förnyelse har att göra även med individens egna val och beteende i en utvecklingsskala.Därmed överskrider jag ovansagda professorers teoretisering med mitt arbete för det nya vetenskapsparadigm.Tyvärr har jag inte fått verka inom den etablerade vetenskapen eller på de demokratiska diskussionsvillkor som det ger.Paradigmkonflikt gäller.Om detta har jag skrivit ovan i mitt bloggande,samt även skissat möjligheter för utveckling.Bland annat hur socialdemokratin kunde förnyas,då dess traditionella värderingar skulle nu även få stöd från vetenskaplig argumentering i stället för att uppfattas som värdeutsagor vilka reduceras till känslouttryck i den postmoderna andan,som fått stöd av postmaterialism ovan.

Den andra artikeln ovan handlar mer konkret om denna förändring.Om skolan och dess behov av tydligare struktur för att kunna fylla sin roll i samhället som dels socialisering för de kunskaper som man har,dels för uppfostran för samhällsmedborgarskap,kommenterat av Svenska Dagbladets politiska chefsredaktör PJ Anders Linder.Hans argumentering stöds mycket av även mig,men jag försöker visa att frågan kan behandlas elle diskuteras bredare än så.Då han ”stannar” i steget 2-
utöver i steg 1 beskriva och värdera kunskaper och lärprocesser,i steg 2 ta reda på ”hur det faktiskt är” med skolan och kunskaperna (etics-synpunkt á la socialantropologs externa studier av elevers,lärarnas och rektorers och omgivande samhällets upplevelser (emics)),vill jag lägga till en tredje synpunkt eller ytterligare perspektiv 3: vidareförmedla en översikt av livet-både på den personliga nivån som för samhället i dess relation till naturen och i civilisationsbygget globalt.I detta använder jag det nya vetenskapsparadigmet,med dess djupare,fler-dimensionellt faktiska syn på människan och verkligheten.

Tyvärr kan eller vill jag vädja till social auktoritet (har ej heller professorstjänst eller kunnat författa lärda böcker då inte fått inträde i den fou-världen som inte öppnat sig för det nya paradigmet)- därför får du som läsare forska även själv vidare i det nya paradigmet eller ge mig stöd för att få det bli en social process som förnyar tex. socialdemokratin och genom den sedan samhället och den globala gemenskapen.Alternativt öppna dig för budskapet här på mina spalter,som tv. Är okommenterade i den fina,etablerade världen.

Skoldiskussionens frågeställningar

Tidigare skoldiskussioner i rikstidningar och massmedia har mycket handlat om bristande kunskaper,varför tex. betygsfrågorna och lärarnas villkor har lyfts upp.Tillika har man beskrivit skolans regelsystem,rektorernas makt,skolans kultur mm. samt om det vore bättre att staten tog över huvudmannaskapet igen från kommuner.
Enligt mig-för att undvika antingen ideologiskt färgade perspektiv som tex fördömer friskolornas existens och typ av lärandet- eller maktperspektiv då vissa slags data tas ej upp av varken media eller politiker då det vore för sanna för att beskriva hur det faktiskt har hänt och sker-vore det bättre att gestalta diskussionen mer vetenskapligt för att därmed kunna diskutera mer konsekvent och lägga upp en förnyelseprojekt med process- och systemsyn.Även samhällsekonomiskt vore det bättre än hattandet hit och dit,utgående från personliga attacker av befattningshavare eller känslofulla beskrivningar av olika problem.Någonslags meta-diskussion och mental psykoterapi sas.
En ”boxmodell” parad med process-och systemteoretisk syn vore enligt mig bra sätt att närma sig skolan och dess arbete.

Den minsta boxen inuti: klassen: vilka medverkar där,hur,på vilka villkor,med vilken makt,i vilken slags kultur,med vilka resurser.Jämför här mina egna erfarenheter då verkade en viss tid i klassen som oavlönad extern biträde-som förälder-då det gällde att få ordning i klassen eller bättre inlärningssituation för elever,inklusive min son,som försöktes stämplas som orsak för oron bland många killar.Eller-vid universitet då jag organiserade en missnöjd studentkollektiv i självstyrande studiedemokrati i diskussioner efter undervisningen för att få bättre studieböcker osv.

Nästa boxen,omgivande den förra: Skolan: lärarnas,elevers situation vid organisering av skolans arbete; rektorers situation och makt; resursdelning till skolan; kvalitetsuppföljning och förnyelse av studiematerial och inlärningen;myndigheters och politikernas styrning av verksamheten-med vilka kriterier,hur mätt (vilka slag mätskalor tex,fyllda med vilka slags begrepp och mätningsperspektiv).

Boxen som innesluter förra men på övergripande nivå: Samhället.
Vilken slags syn på människan och verkligheten elever socialiseras i sedan förskolan,förstärks i skolan,och utbildas vidare och fördjupas vid vid universitet.Vilka sedan antas förgivet i samhället och dess värderingar,vilka styr olika politiska partiers program,prioriteringar och politiska program/reformförslag hur gå vidare (se punkt ovan om diskussioner om värde-och värderingsförändringar,som professorer i statsvetenskap sysslat med,dock med valda,etablerade data som inte ifrågasätter systemets grund,den gällande vetenskapsparadigmet som är filosofiskt).

Nästa boxen: den globala civilisationen.
Där den västerländska kulturen-med dess resurser som är byggda med argumeteringar och praktik byggda på det gällande paradigmets grund (bla. Med stöd av gällande ekonomisk teori som innehåller en skillnad mellan den ekonomiska teorin (förgivet tagna antaganden hur människor ”ekonomiserar” med knappa resurser eller allokerar dem) och ekonomisk antropologi som beskriver och förklarar hur människor faktiskt ekonomiserar tex. med sociala byten eller sociala investeringar för barnens framtid osv. Vilka mäts ej-eller är ej mätbara-med endast penningmässiga grunder.

Det tredje steget i skoldebatten

Min egen syn eller frågeställning blir nu.Varför stanna i PJ Anders frågeställningar eller perspektiv att betrakta kunskapen med traditionella kriterier.I min kunskaps hierarki-matris tabellering (otryckt från min eMBA-kurspapper hos Gävle Högskola,2003) gör jag en skillnad mellan :

* Inlärning
* Kunskap
* Förståelse

Dessa sker på olika nivåer,och diskuteras i min matris med följande kategoriseringar/perspektiv:
Fokusering,mål,medel,motiveringar,beteenden,teorigrund.
Jag konstaterar hur det är skillnad mellan dessa.Tyvärr blandar diskussionen om skolan ofta ihop dessa olika dimensioner av kunskapen.

I mitt 3. steg vore det -enligt mig-synnerligen viktigt att förmedla elever kunskaper hur våra kunskaper uppstår-dvs. En viss teoretisk förståelse på vetenskapens grund: att den grund som den står på antas som axiomer,för givet,stödd av viss slags empiri,men det kan ”motbevisas” av annorlunda empiri och därmed utvecklas vidare.(se mitt tillbakavisandet av professorers Ingleharts och Norris antagande att bara de som har ”existenstiellt trygg samhällssituation” kan öppna sig för något nytt och förnya samhället-vilket motbevisas ju av min egna otrygga samhällssituation som alternativtänkare,överlevande på marginal,med mina 2 trösklar.Dels som invandrare-diskriminerad av myndigheter i tex. firmabyggandet eller i arbetslivet-dels som alternativtänkare som ifrågasätter (men för vidare samhällsbygget) på en annan (fast bredare,djupare) grund med ett nytt vetenskapsparadigm som ingen tycks vilja veta av eller ge möjligheter att utveckla vidare i och med(därmed mot FN:s mänskliga rättigheter och tangerande brott mot mänskligheten då systemförnyaren möts med odemokratiska diskussions-och samhällsvillkor).

Dylikt kan ju förklaras bättre med min Strukturmatris-teori- en teori som fortsätter Marx´s och Levi-Strauss diskussioner om förhållandet mellan Samhället och Naturen (samtidigt en ny,fler-dimensionell ekologi-teori till skillnad från dagens fysiska sådan eller på olika upplevelse betonade modeller eller perspektiv såsom ”holistisk perspektiv” eller ”ekosofi” mm). Elevers självkännedom skulle även få förstärkt bas genom en fler-dimensionell utvecklingsteori som kan diskutera om värderingars och beteendenas utveckling på en faktiskt,bättre teoretisk grund än ovansagda samhällssyn.Det är deras egna val som styr deras utveckling i återfödelse-kedjan (i viss mån fortsättning av existentialistisk filosofi men nu med mer real grund i verkligheten i stället för upplevelsemässiga val (fenomenologi).Då elever skulle vidare utbildas i grunderna för vetenskapens metoder,skulle de även kunna styra mer själv sin livslånga inlärningsväg och ta mer ansvar för det,i stället för att begränsas av omgivande samhällets styrning med ”rätta betygskrav”,
”rätt sorts kunskap” mm. Kunskaps- och mognadsgång på denna grund skulle enligt mig ge bättre förutsättningar för även samhälleligt engagemang då tryggheten vore byggt inombords,utan krav på samhällets kriterier eller styrning och resurssgivande.Existentiell trygghet skulle därmed inte reducers till endast samhällsrelaterade betyg eller människovärderingar där ditt människovärde i mångt och mycket betyder hur mycket pengar du tjänar,och därmed vilken status du har i olika marknader: på arbetsmarknad,i kärlekslivet (könsmarknad), i politiken mm.


Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright © 2011 Vidorg. All rights reserved.

fredag 8 april 2011

Nostalgi som en ny s-ideologi? Bättre kan vi väl?

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Kartan och verkligheten i det ”postmoderna” samhället IV :
fronter tätnar kring framtida ideologiska alternativ på den faktiska världens grund


Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

Fokus/Signerat:”Dyrköpt nostalgi”,Fre 8 april 2011 av Katrine Kielos
Fokus/Ekonomi/EMU:”Från tvekan till tvärnej”,Fre 8 april 2011 av Lisa Bergman
Fokus/Vetenskap:”Hjärnornas kamp om själen”,Fre 8 april 2011 av Cecilia Ezaz-Nikpay

Berättelse

Emellanåt händer det.Jag missade en tidning (blan flera hundra som jag delar ut dagligen på min nattrunda hos den lokala tidningens distributionstjänst)-den senaste Fokus.Så,nyfiken som jag är som vetenskapligt utbildad och med samhällsintresse,som socialentreprenör och medlem i socialdemokratin,tog jag en titt på denna nya,partiobundna tidskrift,innan jag i morgon ska dela ut den till dess rättmätige ägare och abonnent.

I tidningen mötte jag flera intressanta artiklar (se ovan). Jag kunde inte låta bli att kommentera.Då jag hade ej heller fått mitt blogginlägg publicerat eller visat i den europeiska PES-bloggen om det senaste nytt-förslaget att åtgärda EU-krisen genom förslaget på ett nytt finansiellt transaktionsskatt-lyfte jag upp även det i min komment av Katrine Kielos Signerat-komment.Indirekt bemöter jag även Fokus-tidskriftens artikel om själens existens,där Cecilia Ezaz-Nikpay redovisar för de etablerade vetenskaparnas syn på det,dock utan att lyfta upp det som verkligen är intressant i sammanhanget:de sk. anomala,empiriska data som man har tex. i parapsykologi,transpersonell psykologi,teoretisk fysik mm. som bildar grunden eller bakgrund för mitt nya vetenskapsparadigm.

Förhoppningsvis väcker jag ditt intresse och visar att nostalgin verkligen inte kan ge önskvärda perspektiv eller lösningsförslag då det gäller att lösa de samhälleliga,politiska,miljömässiga och värderingsproblem som man har i dagens värld.Det gäller att gå vidare.Vi har ju ett alternativ ny,en ny partiledare i S-partiet som ev. Börjar stöda det nya,då dagens etablissemang såväl i Sverige som ute i världen har blundat och ej velat se det som nu ”är skrivet på väggen”.Sprid gärna vidare budskapet och bli därmed delaktig i det nya skapandet för robustare demokrati,ekonomi och samhällen.


Nostalgiflykt eller en ny ideologisk förnyelse för världens arbetarpartier

Katrine Kielos har skrivit en intressant Signerat om nostalgi-som samhällsfenomen-och särskilt inom politiken.Hon skriver ”Det är inne att glorifiera det förflutna.Men politiker bör se framåt”.
Jag håller med henne om ovanstående.Jag ställer mig dock frågande till hennes beskrivning av tex socialdemokratins ideologiska utveckling.Ävenom det lär vara ”inne” med nostalgiska tillbakablickar ”till gången tid” såsom hon beskriver ske i Storbritannien i Maurice Glasman´s lansering av ”Blue Labour” som efterföljare till Tony Blair mm´s New Labour,undrar jag om denna väg är framgånglig såväl ekonomiskt som politiskt?

I och med att produktionens automatisering,robotisering och datorstyrning behövs det inte längre så många arbetare där.Det skapas inte heller tillräckligt många nya arbeten,då man försöker lösa arbetslösheten enligt gamla teorier,modeller eller fackliga och politiska program.

Jag håller på att läsa Lars Ekdahl´s intressanta bok om Rudolf Meidner-han som tillsammans med Gösta Rehn skapade en ny modell för att tillförsäkra såväl full sysselsättning som demokratisering av produktionen,vilket efter decenniers utveckling,tystnad och debatter till slut blev frågan om Löntagarfonder.Ekdahl beskriver i sin bok hur dessa LO´s ekonomer var på sin tid spjutspetsar för samhällsförnyelse bortom s-partiets punktvisa administrerande av välfärdssamhället,då se såg längre än så.Må vara att deras förslag att lösa statens styrning av kollektiv kapitalbildning-för att tillförsäkra full sysselsättning och inflationsfri,stabil ekonomisk utveckling med solidarisk lönepolitik som minimerade sociala klyftor i samhället,var utopiskt.Men deras modell var ett framtidsinriktat sätt att driva politik och därmed försöka engagera människor i samhällsbygget,i stället för var och en för sig,som individer.
Jag känner mycket mig själv i Meidners känslor inför det nya samhället som han var tvungen att flytta till efter nazisters maktövertagandet i Tyskland.Jag har på min blogg http://vidorghelps.blogspot.com
haft berättelser hur jag har format mitt liv här som invandrarintellektuell.Dessvärre har jag inte lyckats så bra som han.Kanske beror detta på att jag har ”två trösklar”-dels min etnicitet med finsk bakgrund som är delvis annorlunda än den svenska-dels med mitt skapande av grundtankarna för det nya vetenskapsparadigmet,som ifrågasätter så mycket.Den gällande verklighets-och människosynen,dagens syn på värderingar som endast frågan om emotiva utsagor,syn på evolutionsteor som endast fysisk sådan då den i mitt bredare,mer abstrakta paradigm är en dubbel sådan.Att det finns en själ-medvetande entitet som överlever den fysiska kroppens död,och tom återföds igen i en ny fysisk kropp för att fortsätta sin etisk-mentala utveckling.

Grunden för vetenskap kan inte bevisas,utan den kan bara antas i självklara antaganden,sk. axiomer.
Den filosofiska synen som man har i dag angående verkligheten och människan grundar sig på ett dikotomt sätt att tänka med motsatser.Enligt en antropolog Leví-Strauss är grunden för detta i människans hjärna och dess struktur.Jag tvivlar dock detta då jag själv är ett empiriskt motargument.
I mitt nya vetenskapsparadigm finns inte en motsättning mellan den ideella och materiella,ej heller absolut verklighetsbegrepp som färgar antaganden om skillnaden mellan subjekt och objekt,så kallad referens-sanningsteori som i vetenskapsteori ställs fram i krav att ”kunna verifiera eller falsifiera framlagda påståenden eller hypoteser innan de-med flera,oberoende forskares tester kan intersubjektivt accepteras som tillsvidare ”sanna” teorier som beskriver verkligheten och ger stöd att från dem härleda nya beskrivningar och antaganden om sakförhållanden.

I mitt nya paradigm är grunden bredare,klarare,framlagd i ontologiska axiomer (enhet,kontinuitet,evolution) där det finns en grundläggande princip som både beskriver och förklarar ”hur allting hänger ihop”.Denna princip kan sedan indirekt ”bevisas” i tex. fysikens,biologins nya fackteorier som kan förklara bättre de problem som man har än dagens teorier.
I samhällsvetenskap och i politikens område har jag bloggat på min blogg ovan om möjligheten att reformera socialdemokratin med det nya vetenskapsparadigmets nya,faktiskt fler-dimensionella verklighets-och människosyn.Hur då? Genom att det skulle ge bättre argumentativ stöd för socialdemokratins traditionella värderingar om frihet,rättvisa,jämlikhet och jämställdhet,genom att visa att dessa nu stöds indirekt även av den nya vetenskapen-att det är ej endast frågan om nostalgiska tillbakagång till förra tiders värderingar.

I förrgår bloggade jag för första gången i den europeiska PES-bloggen- Partiets eller nätverket för europeiska socialister där den svenska SAP är med at www.pes.org/en/blogs/pes-blog/commenting-european-financial-sector-tax-proposal .I min blogginlägg försökte jag lyfta upp-nu på europeisk nivå-det som jag bloggat i Sverige redan före senaste valet,men vilket inte uppmärksammades eller lyftes upp här.Med hänvisning till mina nya teorier i ekonomi,ekologi,nya modeller ang. den teoretiska relativiseringen (obs. ej detsamma som nihilism eller ”perspektivseende” i det populära postmodernism som ändå står på den grund som det gällande paradigm ger) av välfärdssamhället i min nya samhällsmodell av ”Delvis marknadsstyrd offentlig sektor” med dess sk. flex-priser där individen har en real,positiv möjlighet att påverka på marknaden och den offentliga sektorns prissättning av tjänster som angår just henne! Andra härledda modeller gäller min Kapitalmatris,som beskriver kapitalet strukturellt,vilken modell enligt mig skulle kunna ge tips för att förnya det kunskapssamhället som blivit till nu.Min bredare Produktivitetsmodell betonar även mer medborgarnas deltagande och intresse än dagens syn på fysisk produktion eller kapitalproduktivitet.På politiska programmenas nivå ger jag fog nog för min slogan för ”Välj S-partiet som spjutspets” som jag lanserade inför kommande partiledarevalet inom S-partiet.Jag väntade mig inte att bli vald-se mina två trösklar ovan-men ville uppmärksamma Valberedningen att det finns möjlighet nu att förnya partiet på det nya vetenskapsparadigmets grund och i de fortsatta reformförslag som den ger tex. angående arbetslöshets problematiken i min NMEP-hållbar tillväxt program.

Det lär nog bli dyrköpt att blunda för förnyelsemöjligheten? Trots att jag har tagit kontakt med såväl journalister i DN och SvD och Aftonbladet,kontaktat fd.partisekreterare om tex. mitt förra SINUS-uppsats-utredningen om sjukvården och möjligheten att reformera den (1990),länkat mina blogginlägg i mina tryckta kommentarer på tidningars sidor,händer det ingenting.Inga hänvisningar till en ny ideologisk möjlighet för socialdemokratin-både lokalt och globalt- ingen diskussion om mina ekonomiska förslag att lösa EU:s kriser (se PES-blogg ovan som jag ser inte någonstans på deras sidor som ej heller länk till min blogg här i Sverige på partiets Netroots sidor).Är nostalgin således så djupt sittande i folkets själ eller kulturell identifikation,eller fördomar och förväntningar att Sverige ska vara såsom det alltid har varit.Punkt och slut.Social praktik som även Meidner fick erfara i sin tid,ävenom han levde väl,i motsats för mig som bara överlever.Men-allt har sin tid- och det får väl även jag acceptera.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright © 2011 Vidorg. All rights reserved.

onsdag 6 april 2011

Litet nytt på västfronten-ett demokratiskt finger

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Kartan och verkligheten i det ”postmoderna” samhället III :
att lägga på ett meta-demokratiskt filter på utförda diskussioner


Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

SvD/Nyheter:”Nytt dråpslag för pensionärer”,On 6 april 2011 av Joel Dahlberg

Berättelse

Jag har i mitt bloggande ovan beskrivit bl.a. hur den intellektuella kartan blev annorlunda i världen,på den tiden då jag som student började formulera mina alternativa,ifrågasättande tankar om möjligheten av ett nytt,bredare vetenskapsparadigm(i min serie av studentpapper Moments of Oneness,1970-82,varav del IV som avhandling,1.version,del VIII som projektversion som dylikt hade vuxit till).
I Frankrike lanserades det en ny ”karta” av postmodernism,vars innehåll i stort sett gick ut på att relativisera sanningssökandet till olika berättelser,ur olika perspektiv,varvid vetenskapens grundläggande strävan-sökning efter sanning om naturen,oss själva,om verkligheten,reducerades till valda bitar.Oftast var dessa valda bitar definierade av makten.Inom politiken,i massmedia,av kulturlivets etablissemang,av fou-världens gatekeepers-professorer och experter-utbildade i det gamla,gällande paradigmet.

Med dagens ämnen-först en kort hänvisning till den breda pensionsöverenskommelsen som sägs vara unik i världen-sedan till min kompletterande motion till den bostadsrättsförening där jag bor då dagens sociala situation med Alliansregeringen i makten börjar vinna efterföljare i det praktiska livet. Hos bostadsrättsföreningar tex då Styrelser försöker auktoritativt riva överenskomna avtal till förmån för de välsituerade.

Min tredje motion-se tidigare 2 motioner ovan Må den 28 mars i min blogg-föreslår härmed ett mer demokratiskt filter att läggas på den praktik som man använder i dylika föreningar.”Vilda politiker” eller FN-motionärer är välkomna att ta exempel av mitt förslag här.

Pensionärers dilemma

Då det nya pensionssystemet lanserades i en bred överenskommelse i början av -90 talet,var tanken att skapa ett robust pensionssystem som skulle ge bättre balans mellan in-och utbetalningar i systemet i fråga.Följande min SINUS-uppsats-utredningens (1990) diskussion om flex-priser,var tanken att individens egen aktivitet skulle bli mer styrande för pensionernas utbetalningar och storlek.Hur inbetalda medel skulle definieras genom hela det verksamma yrkeslivets inkomstutveckling-ej enbart de bästa årens inkomster i livet såsom det var tidigare definierat.Man skulle även ta hänsyn mer till samhällets ekonomi,bl.a. Genom att sätta upp en möjlighet av sk. broms,som skulle minska pensionernas storlek i kommande åren om samhällsekonomin visade sig inte växa i den takt som var tänkt eller prognosticerat.
I dagens artikel beskrivs olika personers situation hur dem tänker gardera sig för ev. Broms-tillfällen i framtiden,då pensioner blir lägre eller tom minskar.

Artikelförfattaren beskriver även hur dagens ”heta potatis” om gällande pensionssystemet klarar av att leverera rimliga pensioner i framtiden,med tanke på dels utökade kostnader tex om el,drivmedel mm,dels om samhälleliga kostnader då stora pensionärsgrupper blir till och ska utnyttja välfärdssamhällets vård-och servicetjänster.
Finns det då faran att den sociala klyftan som Alliansregeringens skattesänkninspolitik för dem som har arbete/ är fortfarande aktiva i arbetslivet har skapat i samhället påverkar vid ytterligare fronter.
Tex på bostadsrättsföreningar då de välsituerade ser sin tid kommen och vill dels splittra föreningar till mindre enheter (gentemot rationaliserings-och lönsamhetssträvan) och därmed få större vinster för bank-och kapitalsektorer,dels förorda för ”friköpsalternativ” i bostadsrättsföreningar,då de som har pengar kan köpa sig fri sin lägenhet ur föreningen,varvid de som inte har det-eller kan betala för ytterligare lån för att kunna göra det (med ytterligarare vinster för banker tex),får utökade hyresomkostnader då de sargade föreningars lånevillkor blir sämre,med högre räntor och förhandlingspositioner.

Pensionärers dilemma blir således: bo kvar och möta högre utgifter överallt-uthärda i marginalen s.a.s i det sk. välfärdssamhället,eller låta bli att rösta vid dylika dilemmor då de friska,kapitalstarka slår sig fram under teckmantel av demokrati och demokratiska diskussionsvillkor.Varvid den början som redan tagits vid,kan leda tillbaka till 30-talets samhällsvillkor som gav uppkomst till kommande,större kriget och välkomnade diktatorer som skulle göra en städning av systemet,men sina auktoritära människosyn.

Mitt förslag på demokratisk diskussionsfilter

Motion till bostadsrättsföreningen Djäknens årsmöte 2011

Förslag på kompletterande hantering av dagordningen vid brf´s årsmöten


Bakgrund
Vid förra årets årsmöte togs det upp en motion om splittrandet av föreningen under
punkt 17 ”Övriga ärenden” (motioner) efter att årsmötet hade först handlat och gått
genom de sedvanliga punkter för årsmötet som Styrelsen satt upp.

Då undertecknad har viss alternativ erfarenhet hur man tex hanterar prokokolförande och dagordning-tex hos politiska föreningar,hyresgästföreningsmöten mm- har dessa erfarenheter väckt frågan om vår brf Djäknen kunde ta lärdom av dylika alternativa,
kompletterande dagordningsförfaranden.

Vid mötets öppnande kunde man-enligt undertecknad-göra såsom vid ovanslags
föreningspraxis.Efter att ha hanterat öppnande frågor/punkter om:stämmans öppnande,
uppteckning närvarande medlemmar,val av ordförande och protokolförare och justeringspersoner samt frågan om kallelsen till årsmötet (punkter 1- 6),kunde man

fråga:
FINNS DET FÖRSLAG PÅ YTTERLIGARE PUNKTER FÖR ÅRSMÖTET ATT TA UPP utöver det förslag som STYRELSEN har satt upp på förhand ?

Dylikt
kunde vara tex. :
-meta-frågor angående protokollförandet och dagordning: frågor om ev.jäv vid hantering av motioner tex
-önskemål om voteringar för hantering av vissa punkter: muntligt/skriftligt,
i stället för att ev. tas upp vid hantering av en fråga/motion
-tillsättandet av arbetsgrupper för hantering av uppkomna frågor med extern
kompetens,utanför Styrelsens styrning/val av personer i dylika grupper
-att Styrelsen ska förpliktigas att komplettera till årsmötet bifogade handlingar med utdrag av lagtexter ang. bostadsföreningar och andra lagar som tangerar hanterade frågor då det gäller tex. osedvanliga frågor såsom förra årets motion (se ovan)

Dessa slags kompletterande punkter
skulle således tas upp och tas med -i vederbörande ordning- tex. före hantering av av sedvanliga frågor om Styrelsens arbete,årsredovisning,revisors berättelse,mm..motioner

Motion: Att brf ska hädanefter vid sina årsmöten ta sig an detta annorlunda,mer demokratiska föreningspraxis,beskriven ovan

I Uppsala 6. april 2011
Lasse T. Laine ”

Såsom jag beskrev ovan,kan sådant här mer demokratiskt sätt att diskutera då de som saker gäller har själv större möjligheter att påverka till diskussionsinnehåll och ordning,fördjupa den demokratin som tillämpas i dag i Sverige tex.För mig,med annan kulturell bakgrund än den inhemsk föddas svenska,är det tex. främmande att man gör retroaktiva förändringar i gångna avtal-typ försöker riva sönder gångna grundavtal för bostadsrättsföreningens bildande till förmån för de välsituerade.Om dylikt sprider sig,finns det inget hopp tex i näringslivet.Vågar man starta företag då man kan inte lita på stabila regler? Diskussion om krångel mm. är ju ett ytligt ämne i fråga,ej det som egentligen skulle diskuteras från demokrati-synpunkt.Därav rubriken ovan.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright © 2011 Vidorg. All rights reserved.

fredag 1 april 2011

LO:s sten i glashuset-systemkritikens vidareutveckling

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Kartan och verkligheten i det ”postmoderna” samhället II :
om systemkritikens innehåll och grunder


Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

SvD/Brännpunkt:”Vi måste våga se systemfelen”,Fre 1. april 2011 av Ulla Lindqvist
SvD/Brännpunkt/Replik:”Ministern:Läkarna sprider felaktigheter”,Fre 1 april 2011 av
Ulf Kristersson
UNT/Debatt:”Försvara den sekulära EU-staten”,Fre 1. april 2011 av Birgitta Ohlsson

Berättelse

Efter senaste valet september 2010 har Alliansregeringen fått motta fortsatt kritik mot deras förändringar i sjukförsäkringssystem.Bakomliggande intresse för dessa förändringar kan läsas i dagens Replik av socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons(M) svar: ”Sjukförsäkringsreformen syftade till att ingen ska vara borta från arbetsgemenskaper och ett vanligt liv på obegränsad tid utan regelbundna kontrollpunkter”.Gott och väl-motiveringen är befogad och lovvärdig,men tillämpningen lär ha brustit tex hos Försäkringskassan då personal har orimlig arbetsbelastning eller jobbar med felaktiga/gammaldags metoder-tex. Inte har moderna datasystem av fuzzy-logik och neuralanätverk med möjligheter för medborgarna att logga in via nätet och följa/kommentera handlingar ang. deras sjukperioder,sjukdomstillstånd och läkarnas bedömningar mm.SvD:s Brännpunktsida innehåller ett intressant och lovvärdigt inlägg av LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist,som säger rakt:”Vi måste våga se systemfelen”.
Hennes debattartikel innehåller flera konkreta förslag på fortsatt reformering av sjukförsäkringen.

Då jag-som filosof-samhällsvetare och alternativtänkare har bred erfarenhet av både samhällslivet (arbete inom offentlig och privat sektor,kulturella och vissa politiska erfarenheter,erfarenheter av näringsliv och fou-världen-det sistnämnda som ”systemförnyande alternativtänkare”),vill jag kommentera deras diskussion nedan.
Mina fortsatta förslag motiveras vidare av exemplet med en annan ministerns inlägg i dag i UNT:s debattsida där EU-och demokratiministern Birgitta Ohlsson skriver följande:

”Det europeiska välståndet kan inte vila på någon annan grund än en kunskapsdriven,konkurrenskraftig ekonomi som bottnar i demokrati.Därför måste tron på övernaturliga fenomen,den bristande tilliten till forskningen och attackerna på den sekulära staten motverkas”.

Gott och väl därmed också.Men vad betyder demokrati då paradigmkonflikt gäller? Att ”systemet” håller sig tyst,släpper inte fram alternativ forskning på samma villkor som annan grundforskning tex. i fråga om anslag eller professurer,eller att-som här-vädjar till auktoritetstro (tillit till etablerad forskning,driven på grund av det gamla paradigmet) och allmänna slogan om ”övernaturliga fenomen” då man i själva verket är rädd eller tänker med emotionella tankemönster och sociala roller.

LO:s förslag på rehabiliterings- och omställningspakt

Ulla Lindqvist har lämnat bra konkreta förslag på förbättrandet av det gällande sjukförsäkringssystemet i den andra som fackföreningsrörelsen har: ”våga se systemfelen”.Här har själva LO-som organisation-utvecklats vidare från sin traditionella roll som intresseorganisation enbart för sina medlemmar.Jag har dock några kommentarer:
Under andra punkten skriver hon:

”sjukförsäkringen åter blir en försäkring som garanterar den som drabbas av ohälsa ett rimligt inkomstskydd.Den försäkrade bör åtminstone få 80 procent av inkomsten vid sjukskrivning”.

Men vad,om man inte har kommit in på arbetsmarknaden? På vilken nivå ska inkomstskydden baseras då? På A-kassa,på medborgarlön,på garanterad,indexskyddad minimibelopp? Här vore det bra att uppmärksamma möjligheten av kopplingar till A-kassa-,arbetslöshetsproblematiken (tex. ny slags utbildningslön såsom jag föreslagit i mitt hållbara tillväxtprogram NMEP-spiral som grundar sig på en ny ekonomisk teori,en ny,fler-dimensionell ekologiteori härledda från det nya vetenskapsparadigm).LO:s förslag hänger här delvis kvar i sin forna intressegemenskap för endast de som har arbete.Regeringens reformförslag gör likadant,och EU-och demokratiministerns diskussioninlägg och dess inneboende,förutfattade meningar för alternativa lösningar och forskning visar hur läget är.Man vågar inte antingen se systemfelen,eller bemötas i en demokratisk diskussion då grunden-den vetenskapsparadigm som gäller-kan nu övervinnas i den bredare och djupare sådan.Fler-dimensionell syn på männniskan och verkligheten,med dess bl.a. ny,förbättrad evolutionsteori (dubbel sådan) som grundar sig på sk. anomala,oförklarliga data som går inte att vifta bort som ”övernaturliga fenomen” om man är vetenskapsligt intresserad och tänkande på mental nivå,med nya slag begrepp och begreppsstrukturer och ny syn på etik(se mina tidigare diskussioner på mina okommenterade blogg ovan).
Hon skriver vidare:
”Sjukförsäkringen bör vara offentligt finansierad och syfta till riskutjämning mellan olika grupper.En differentiering av avgifter eller ersättningar utifrån sjukdomsrisk kan naturligtvis inte bli aktuell”.

Här skulle jag vilja också se en vidgare syn på systemförbättring.Se sjukvårdens och den offentliga sektorns prissystem gentemot kommande samhällsproblem då sk. stora åldersgrupper går i pension och det lär bli brist på samhällsresurser.
Naturligtvis ska man inte utesluta människornas ersättningsnivåer eller betalda avgifter på tex. genetiskt grund.Men ska man inte ändå ha ett system som tar hänsyn till ohälsosamt beteende,som vältrar kostnader för andra medborgare då man likgiltigt konsumerar samhällets resurser? Jag har diskuterat dylikt i min SINUS-uppsats-utredning 1990 som inte har diskuterats än,utan att säga att mina förslag skulle ha tagits tillvara tex. genom att jag fått mer adekvata arbetsuppgifter för att kunna arbeta vidare med mina förslag.Ytterst skulle det ju gälla reformering av sjukvården och landstingssystemet,och ett förslag på en ny,sk. Relativiserad tolkninga av den generella välfärden med dess sk. flex-priser.

Slutsatsen: hennes slutsats är dock bra,och kunde-enligt mig-innehålla även mina kritiska punkter ovan vilka kan uppfattas som ”systemförbättrande förslag”,ej enbart systemkritik.Ulla Lindqvist skriver:

”Ska vi klara av de viktigaste samhällsekonomiska utmaningarna som vi har framför oss måste vi bygga arbetsmarknad som bättre bejakar den variation av funktions- och arbetsförmågor som befolkningen faktiskt besitter.Vi har helt enkelt inte råd att inte ta till vara på alla människors kapacitet”.

Lovvärt-olyckligtvis kan jag inte backa tillbaka mina förlorade 30 år i det svenska arbetslivet som tvärvetenskapligt utbildad teoriker som sysselsatts med manuella,enkla arbetsuppgifter.Ser dock framemot nya uppdrag i framtiden,var det sedan återstående år som forskare med låg pension,eller som firmabyggare då ev. I en annan miljö sedan blivit pensionär om några år.

Läkarnas kompetensbrister enligt ministerns analys

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson på spalten nedan den förra,i dagens SvD,den 1 . april 2011,öppnar sin motkritik eller försvar av Alliansregeringens reformering av sjukförsäkringssystemet,på ett föredömligt sätt.Han skriver:

”Det är bra att många är engagerade i viktiga och svåra frågor om skjukskrivning och arbetsförmåga.Ytters är frågan närmast existentiell: vem ska förväntas försöka försörja sig själv? Och vem ska vi försörja gemensamt?”

Här har hans resonemang en typisk syn på individ-baserad,sk. Liberalistisk-sekulär syn på individen vilket grundar sig på sönderstyckande syn på absolut verklighet vilket är i grunden på gällande vetenskapsparadigm.Härledd från det används den neo-liberala ekonomiska teorin,med dess absolut syn på odifferentierat välfärdssystem (se min kritik ovan) och negativ syn på ansvarstagandet mellan det offentliga och privata.Antingen är du försörjande eller försörjt.Hans resonemang är för enkelt: den omgivningen som tolkar och definierar våra sociala roller tas ej upp tex. på vilka villkor dylikt sker (se kritik av Försäkringskassan,läkarnas dolda diskrimineringar vilka kommer fram i deras både sjukvårdande beteende eller i ensidiga tolkningar såsom uppdragsgivarnas representanter).Ej heller tas tex. nya kunskaper tillvara i dylikt system: se ointresse för sk. healingforskning i den offentliga sjukvården,vilket jag mötte då jag besökte några år sedan starten av ett nytt offentligt fou-nätverk om cancerforskning mellan Uppsala och Umeå universitet.Mina förslag och epost-kontakter med den ansvariga ledningen ledde ingenstans (se Ulla Lindqvist´s slutkomment ovan och min beskrivning av min ökenvandring i Sverige som alternativtänkare eller firmabyggare då omgivningen är antingen okompetent eller etiskt likgiltig eller omedvetet diskriminerande (vissa är dock aktiva och försökt sitt bästa för att hindra tex. diskussion om mina meta-analyser på dessa bloggsidor att komma fram i den offentliga diskussionen).

Även Kristerssons motkritik håller dock många intressanta punkter:

”För den som har varaktigt nedsatt arbetsförmåga finns alltid möjligheten till permanent sjukersättning (förtidspension).

Ja,har ministern därmed givit upp sitt tjänstemanna-ansvar? Skulle de ”regelbundna kontrollpunkter” som han talar om också kunna innehålla uppgifter då det gäller att förbättra dessa gruppers livskvalité ? T.ex.-om negativa bedömningar- har dylika kontroller varit partsinlagor av tjänstemän som varit okompetenta,eller-vid positiva fall-kunnat göra ännu mer då tex. AMS-åtgärdsbatterier kunde breddas ? Jämför här mina förslag på förnyelsen av AMS-åtgärder som fd. vik.byråassistent i Arbetsförmedlingen i Uppsala ang. arbetslösa kvinnors bakgrund och romernas utbildningsförnyelse.Eller senare förslag om nya former av både arbetsmatchning och arbetsskapande i samband med den förening som jag initierade till i Uppsala
(Uppsala Internationella Akademiker) och i förslaget på ”De arbetslösas online databaser” som kunnat förbättra AMS-systemet.Tyvärr var varken AMS-ledningen eller Riksdagens AMS-arbetsgrupps representanter intresserade och ansvariga tjänstemän från landets alla länsarbetsnämnder som hade fått mitt cirkulärbrev svarade aldrig.Så går det till fortfarande i det snäva systemet som gäller här,på den gammaldags ekonomiska teorins grund som gäller.”Inget nytt på västfronten” såsom finska filosofernas facktidskrift skriver ev. Följande mitt slogan.

Slutsatsen

Våga se systemfelen.Du har även möjligheten att betrakta ”systemförnyelsen” nu,från vidare,djupare perspektiv.Det är ett etiskt val som gäller.Och sedan: att våga välja annorlunda i nästa valet om nuvarande regering sticker huvud i buskarna s.a.s. och litar sig på emotionellt tänkande och gamla slags förutfattade meningar om befolkningen då tex. nya svenskar ska sysselsättas med traditionella låglönejobb.

En annan möjlighet för framtiden: om förnyelsen tas ej tillvara,kanaliseras den inneboende energin annorlunda i det gällande systemet: kris efter kris-finansiellt inom EU då man jobbar med för snäv syn på Euros konstruktion,grundad på gammaldags ekonomiteori-militärt då rovdrift på miljöns ”sista oljedroppar” försvarar attacker mot fysiska diktatorer men samtidigt glömmer egna,icke-fysiska sådana som hindrar (hindrat) förnyelse av den grund som gäller för oss alla,i hela världen (dvs. egentligen klassifierbara som brott mot mänskligheten då odemokratiska diskussionvillkor gäller för det nya vetenskapsparadigm).Om ”systemet” hindras att utvecklas till nästa,kulturella evolutionsnivå,då är det nog i allas långsiktiga intresse att det fallerar?

Dagens debatter på SvD:s sidor väcker dock hopp att det sistnämnda undviks samt fakturm att jag har kunnat få mina länkar till denna blogg trycka i rikstidningar under de senaste åren,vilket har visat att demokratin fortfarande gäller här ävenom den kan fördjupas vidare. Du som läst detta har även själv en viktig roll häri: för vidare budskapet och bli därmed delaktig i systemförnyelsen,för allas fördelar.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright © 2011 Vidorg. All rights reserved.