You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 7 oktober 2014

Oklart versus solklart- om vad då?

Oklart versus solklart- om vad då?

Om Sveriges nya roll i världen , förstås !

Referenser:

SvenskaDagbladet/Nyheter: ”Oklart om Sveriges roll i världen”,Ti 7.okt-14,av Mikael Holmström,säkerhetspolitisk redaktör SvD

för nämnd info nedan om grannlandets Finlands socialdemokrati: på webben en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_of_Finland

Förord:

Undertecknad var redan som gymnasiestudent intresserad av politik. Kanske väcktes detta av fadern i hemmet,som hade fått fly från sin infödda hemtrakt i forna Karelen efter att Finland hade förlorat kriget mot den stora Sovjet-grannen i öst under två separata krig som sammanföll med det andra världskriget? Kanske hade den borgerliga dominansen påverkat även fadern- farfars.soc.dem.riksdagsmedlemmens kritiska son-då han fick Säpo-besök efter att ha yttrat negativt om Finlands möjligheter att vinna i kriget och efter det (det gick som han hade trott),hade först svårigheter att få jobb men räddades av vännen vars nätverk fixade honom det. I den långa banan med anställningar på byggena,runt om i Finland,som innehöll förflyttningar och hemtraktsfrämlingskap för sonsonen. Varvid jag blev världsmedborgare,I Finland redan,under unga år.

Gymnasietiden innehöll egna studier i politisk historia utöver skolans böcker i ämnet (studiekamrater kanske kände sig besvärade då förde samtal med läraren över deras huvud),besök av biografer där det visades forna Gestapo-filmer om grymheter mot judar i Polen (för att vaccinera folket mot nazism efter förlorade kriget),beställning av Zamistat-protesthäften från London där alternativtänkare hade smugglat sin kritik ur Sovjet-statens allenarådande ideologiska tvångsgrepp. Försök att bli en medlem hos Socialister som mottogs med negativa förväntningar eller insinuationer om klassfiendeskap. Eller deltagandet från sidan under studentockupation av kårbyggnaden i Helsingfors under studentockupationen 1967-68,men där en kritisk fråga ledde till försöket att utkasta alternativtänkaren i spe,vilket sedan övergick i medlemskap i det nya filosofiska sällskapet Dilemma,lämnandet av idén för organisering av en ny typ av studiedemokrati vid universitet,vilket-lämnad till en professorsson-togs emot och ledde till en ny syn på den.

Flyttat till Sverige-efter första årets framgångsrika studier-som gäststudent i augusti 1969 ledde sedermera till fortsatt bana i alternativtänkandet och fördjupningar i filosofi till en mer djuplodande kritik: grundtankar till ett nytt vetenskapsparadigm,där filosofins roll uppfattades i Karl Marx-anda: det gällde att även förändra-förnya-världen,ej endast förklara den!

Det som ledde både till utvecklandet av det nya i egna pappers och vid universitetsuppsatser-ej i avhandlingsarbete då det nya togs ej emot och refuserades eller hindrades att nämnas i uppsatser och därmed stängande vägen för genombrott i vetenskapsvärlden och fortsatt,redan passerade 40 års kamp för det nya mot status quons medier,näringslivets maktmänniskor,mot trångsynta myndighetspersoner som förstod inte vad de gjorde då deras principvidriga resursstölder om inte hindrade då i alla fall fördröjde genomgång av det nya i ett nytt samhälleligt utvecklingsskede.

Deltagandet i SAP-den svenska motsvarigheten för farfars och mosterns mans parti i Sverige-tog ej heller aktivt emot gjorda försök att vara med och påverka. Den lokala föreningens-Den finskspråkiga Soc. Dem-föreningen i Uppsala- förslag att ta tillbaka den tidigare gällande tjänstefelsparagrafen-vilken hade urvattnats av partiets ansvariga,utan förankring hos folket som led under den-slog ej genom. Ej heller senare försök att genom bloggandet försöka väcka intresse för reformering av partiets ideologi genom det nya vetenskapsparadigmets nya,flerdimensionella verklighets-och människosyn,som skulle säkert ha påverkat för pånyttfödelsen av partiets solidariska grundsyn om frihet,jämlikhet,jämstäldhet. Eller i nya slags förslag att förnya landets roll i EU och världen på det nya paradigmets grund i nya slags förslag hur reformera sjukvården (SINUS-projektet 1990-2012),skapa en ny slags,hållbar tillväxtpolitik (NMEP- spiral,grundad på en ny ekonomi-och ekologi-teori och syntes av NEP-tidens tänkare och moderna,svenska sociologers tankar om samhällsinsatser för att förnya välfärdssamhället. Kanske var invandrades inlämnade intresse att bli partiledare vid valet för en ny partiledare efter Mona Sahlin mottagen med den skepsis eller fördomar som gäller då man definierar den rätta platsen för oss nya svenskar,även i politikens värld?

Då den senaste,nya S-ledda minoritetsregeringens nya agerande för MFA- a new role for Sweden i the world- har lett till vissa komplikationer enligt rikspressen,kan det vara intressant att jämföra vad den nya svenskens alternativtänkande hade föreslagit i frågan. För att kunna jämföra utvecklingsmöjligheter för MFA eller hitta en ny roll för den utstötta,marginaliserade alternativtänkaren,som känner fortfarande möjligheter att påverka i och med att jag fortsätter att arbeta fast kunnat gå i pension sedan flera år tillbaka. Kanke tas dessa jämförelser emot,kanske inte. Eventuellt leder de till till konsultinginsatser inom den nya regeringen? Varför ej så även i Sverige som i den stora världen,där utomstående kan hjälpa till då tjänstemännen vid olika ministerier är hemmablinda och kan ej ge tillräckligt skarpa råd för olika minister eller bistå statsministern i hans krävande arbete? Eller aktiveras grannlandets-forna hemlandets- systerparti och kallar hem sin son som skedde förr då Kalevi Sorsa hämtades hem från Paris? De svenska läsare som vet ej så mycket om sådant som skett i den finska varianten av socialdemokratin,kan gärna besöka Wikipedia i den här adressen på webben t.ex.: (länken är ej fullständig då bloggsidan stöder ej sådant-lägg därför till http-länken med två hashtag framför):

en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_of_Finland

1. Palestina-frågan

Mikael Holmström har skrivit både en intressant och kritisk artikel om den nya regeringens hanterande av detta gamla problemet som dyker gång på gång upp i världen i nya,blodiga konflikter mellan palestinier och staten Israel. Ursprunget till konflikten ärvs ju från segrarstaternas syn på det forna kolonialområdet efter andra världskriget,och efter att förföljda judar hade utvandrat från förutom Europa där de blivit utsatta för likvidering och social-ekonomiska grymheter,stölder och fysiska mord även från andra länder ute i världen till sitt nya hemland Israel som legaliserats genom FN-beslutet då forna palestinska hemtrakter förvandlades till den nya staten.

Den nya S-ledda minoritetsregeringens regeringsförklaring tog upp frågan igen genom att deklarera att Sverige ser positivt på tvåstatslösning och tänker-ger löftet enligt Holmström- att erkänna den nya,Palestina-staten-i närtid. Detta ledde till omedelbar kritik från både USA-som stöder och aktivt medverkat i fredsinitiativ för att stifta fred i området i den långa konflikten och Israel- den mäktigare parten i bilaterala diskussioner mellan palestinier (med tudelat representantskap av sina interna,valda makthavare vilka tidigare kämpat mot varandra men i senaste tider förenat sig i sin iver att få området statsstatus och fred med Israel).Kritiken gick ut på att detta var ett felsteg i förhandlingar där dylikt skulle störa det. Enligt TV-intervjun-framfört i finsk TV som jag kan följa-mellan diskussioner av finsk utrikesminister Erkki Tuomioja och Rysslands motsvarande Lavrov- hade Lavrov-med hänvisning till Ukraina krisen-yttrat sig att utomstående blandning i bilaterala diskussioner ses negativt av Ryssland-vilket kan tolkas gälla även som deras syn av Palestina-Israel frågan.Inställningen som skulle kunna närma USA och Ryssland i det läget som råder mellan stater efter Ukraina krisens uppkomst och EU-USA-saktioner mot Ryssland? Israel å sin sida har redan krävt diskussioner med Sveriges ambassadör om frågan-vilket har ledd till den nya utrikesministern Margot Wallström att yttra sig: ”det är inte USA som bestämmer vår politik”. Den som läst de nyare marxisternas diskussioner om skillnaden mellan begreppen eller uttrycken:

- att determinera och

- att dominera,

skulle nog kunna tolka den nya utrikesministerns ord lite annorlunda?

Holmströms artikel nämner den nya regeringens nya linje-”en samarbetsregering för hela Sverige”- vilket i utrikesministerns variant klätts i Twitter-satser om MFA-”the new role of Sweden in the world”.Vilket sedan lett till dessa mindre dispyter mellan USA och Israel eller förväntade svårigheter för att göra sant med MFA-strävanden.

Då jag själv har tidigare bloggat om detta och använt uttrycket ”spetsnation”-ett vidare begrepp, som kan uttryckas som MFA-role-men då till skillnad från fraser innehåller en ny,vetenskapligt ämnat syn på SAP-partiets nya,reformerade ideologi och påverkansmöjligheter ute i världen,anser jag att frågan är värd att bloggas mer noggrant.

Skillnad mellan den nya regeringens syn-vilket fortfarande grundar sig på den gamla,gällande ideologin (vilket kommit fram i tex i den nya överenskommelsen mellan S-,MP-,och V-partierna om frågan vinster i välfärden,offentliggjord i går den 6.oktober 2014)-och min syn är att mitt förslag på hanteringen av Palestina-Israel-konflikten är en annan: har mer karaktär av utvecklingssyn:

- då och om de bilaterala diskussioner dem emellan har lett till öppning och stiftandet av staten Palestina mot vissa eftergifter från palestiniers sida (som brukar göras i förhandlingar,såsom USA påpekar),

- kunde man fördjupa detta sedan i ett helt nytt slags fredsprocess-initiativ från mig eller min firma Vidorgs sida (mer detaljer om myndighetspersoner i Sverige backar från sina exproprieringar av firmans strategiska,långsiktiga investeringar som hittills visat underskott och givit därmed anledning för skattemyndiheten,stödd av först Länsrätten och sedan Kammarrätten att nollställa dem- vilket tolkats av mig som samhällsstölder mot alternativtänkarens enda,sociala plattform då vetenskapen,median,och näringslivet hittills varit tyst om det nya.).Detaljer och påverkan kunde ske i form av tex medverkan i regeringens arbete som extern konsult-sådant som brukar göras ute i världen vilket ev. sker även här,i det fördolda?

2. Relationen mellan USA

Holmström ger en intressant tillbakablick på dessa relationer mellan Sverige och USA genom hänvisning till både Palme,indirekt till Fredrik Reinfeldt och till Urban Ahlin. Han nämner även hur den nya utrikesministern ser på detta: ”det är ej USA som bestämmer vår politik”. I sakfrågan-ja,kanske en tautologi-men indirekt ett delikat,diplomatiskt ämne att tas upp igen.

Till skillnad från högtidliga fraser eller önskningar om MFA (se ovan),grundar min syn på SAP:s möjligheter att bli spjutspetsnation ute i världen mer på flera saker än bara utrikespolitik. Se mina tidigare blogg om förslag att förnya EU:s euro-och fonderingssystem,gemensamma försök att knyta samman tex. Sjukvården och asylpolitik,intressanta fou-möjligheter kring det nya paradigmets utvecklande i många områden (energi,transportsystem,bostadsbyggande mm) vilket kunde användas även som ett katalysatorämne i den pågående konflikten i Ukraina tillika som i Nato-frågan vilken senare fråga har tagits upp av Urban Ahlin,förra utrikespolitiska talespersonen (nu Riksdagens nya talman) i hans komment då det gällde:

”USA ska inte ägna tid åt vårt försvar”

-enligt Mikel Holmström-då det gällde SAP:s gamla linje att förbli alliansfri stat-senast lyft upp av förra statsministern Göran Persson och utrikesministern Anna Lindh år 2002 med den tidens MFA-öppning: ”samverkan med andra länder”.Även den mer som en hövlig fras än sakpolitiskt handlande då Sverige ej blivit mer aktiv medlem i EU utöver det formella medlemskapet. Nato-frågan-eller alternativ till den- har förskjutits därmed igen till framtiden med obesvarat,oklart MFA-politik.

Till skillnad från det har mina förslag varit mer aktiva och liknande som i Palestina-Israel frågan-innehållande mer en utvecklings-och processyn med aktiv medverkan över tiden:

- jag anser att Natos roll skulle övertas av EU:s kår för motsvarande-kalla den tex. EPF- European Peace Forces. I den takt då uppbygganationen sker skulle Natos roll minska för att slutligen kunna nedläggas då EPF-organisationen vore klar. Detta skulle nog minska även Rysslands farhågor och misstänksamhet mot västländer och västländernas intresse att ta mer aktiv roll i de länder som tidigare varit forma Sovjet-länder. På sikt hoppas jag att det skulle öppna vägen för Ryssland av att bli medlem i EU och även skapa bättre förutsättningar för mångsidigare näringsliv då militärutgifterna kunde minskas tillika som det ensidiga beroendet av olja och gas-det gamla arvet från Sovjet-tidens politik.

- I det andra utvecklingssteget-som Nato inte kunnat vara genom ensidigare koppling endast till västländer-kulle EPF kunna kallas/utvecklas till en ännu öppnare organisation,kalla den AEPF- Allied European Peace Forces- varvid utöver Europa även Mellan Östern och Afrika skulle kunna bli samarbetspartners i det nya slags fredskåret. Det kommer nog även i framtiden dyka upp konfliktområden i Afrika (förhoppningsvis ej i Mellan Östern om Vidorg nya fredsförslag skulle kunna skapa stabilitet i regionen från Turkiet,via Libanon,Israel,Syrien,Jordanien,ända till Mellan Österns arabstater och Egypten) där AEPF:s aktiva medverkan skulle behövas. Då afrikanska stater skulle vara med i det nya,utvidgade fredskåret skulle aktioner kunna sättas in snabbare utan att civila människor skulle först slaktas i hundratusentals.

3. Alliansfriheten och Nato frågan och

4. Inrikespolitiska konfrontationer skulle därmed kunna lösas-enligt mig på ett både smidigare och handfastare sätt än i dagens tolkning av MFA.

Då jag vet inte än-men är öppen för olika scenarier hur Vidorg skulle återskapas (se min förra bloggsidans öppen auktion-förfarande,vilket ej ännu lett till formella bud för att stifta firma igen i z-landet (om svenska myndighetspersoner ger ej efter och rullar tillbaka sin expropriation eller nedläggningsförsök av firman genom ”passiv motståndspolitik” mot det nya,och andra krafter genom sina mer aktiva försök som jag hittills lyckats parera utan att ha blivit tvungen att söka asyl i tredje landet)- har här lämnats än en gång ett förslag på Sveriges nya roll- annorlunda än det officiella MFA- till skillnad från att gälla ”ute i världen” även här i landet då Allianspartier skulle nog vara positiva att hoppa med i tåget om det nya skulle skapa handfastare linjer för det som den nya regeringen kallar samarbetslinjen:

- För nya jobb (se förslaget om M.O.-börs,omorganisering av Riksbanken,olika fou-projekt i naturvetenskap och teknologi mm)

- för att minska avståndet mellan städer och landsbygden (se NMEP-tillväxtspiral-flera ministerier omfattande,mer övergripande makro-projekt som skulle ha varit ett projektämne för det nya Framtidsministeriet om det bildats,tillsammans med reformering av sjukvården enligt ny tolkning av den generella välfärden med det nya,relativistiska tänket,resulterande i en ny utformning av den offentlig sektorn i vidare tolkning än den som blev med endast vinstförbud,och i syntes av Moderaternas förra incitament-politik och socialdemokraternas eget ansvar-syn men på en ny grund av ny,flerdimensionell människosyn och nytt slags,robustare prissystem än dagens oklara,administrerade priser då flexpris-utförandet skulle ha lämna valfrihet för individen även inom den offentliga sektorn-vilket nu påpekats även av en fd. LO-utredare)

- för ny energipolitik (se mitt förslag på helium kraftverk-ett fou-ämne först men kanske en blivande verklighet i framtiden)

-för en ny,annorlunda tolkning av välfärden (med begreppet samhällsvinst,ej endast genom förbud av vinst hos privata företag som arbetar inom den offentliga sektorn; för mer hållbart budgetsystem med nytt kontosystem som fou-världen säker skulle kunna utveckla om man använde den nya ekonomiteorin och det nya vinstbegreppet för den offentliga sektorn;för att reformera förutom sjukvården även Riksbankens organisation enligt mina tidigare förlag.

Ja,den nya,svenska "idégeneratorn" går fortfarande med allt vad det kan innebära för Sverige roll som spjutspets-nation ute i världen. Om inte Finland nu kallar sin ”förlorade son” tillbaka och flyger honom hem som nämnda Sorsa men kanske med Norwegian eller SAS om Finnair är upptagen?

Eller USA:s stats-och finanskretsar välkomnar stiftandet av Vidorg där,med en handpenning (en fri gåva som delinsats varmed jag och mina närmaste kunde skaffa USA-medborgarskap och pass direkt,och därmed ha bättre chanser ute i världen för att genomföra mina nya idéer än att fortsätta vara en ny svensk men invandrare ändå).Vem vet vad framtiden har i sitt sköte då "den fler-dimensionella gyrokompassen" har ej stabiliserat sig än utan försöker nya vägar än att nå ut och påverka positivt enligt själskallelsen eller uppdraget-kalla du det till drömmen om du vill men något dagdrömmeri är det inte utan vetenskapsbaserade förslag som kan påverka även handfast politik.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

fredag 3 oktober 2014

Det som fattas- anmärkningar för ny typ av klimat-och samhällsdebatt

Det som fattas-anmärkningar för en ny typ av klimat- och samhällsdebatt

Eller: Hur historiskt medveten,ny framtidsberättelse måste lita sig mer på sina drivares egna initiativkrafter för att skapa en framtidsinriktad,positiv,ny klimatberättelse. Något att tänka på-och komma ihåg- då den nya regeringen kastat redan handduken i och med att framtidsministeriet blev ej stiftad och vädjan till dagens härskande syn får fortsätta lägga sin våta duk över flerdimensionell historiesyn och ny ekonomisering. Väl mött i framtiden.

Referenser

SvD/Brännpunkt: ”Snäv historiesyn föder extremism”,Fre 3. okt-14,av Lars Amréus,riksantikvarie

SvD/Under strecket:”Dragkamp om en ny klimatberättelse”,Fre 3. okt-14,av Viktor Galaz,docent i statsvetenskap,verksam vid Stockholms Resilience Centre vid Stockholms universitet

Dagens berättelse hänvisande både bakåt och framåt

Det gick bra att dela tidningar denna morgon,eller natt. Lyckliktsvis hade duggregnet gått förbi och fick dela tidningar i lugn och ro. Möttes av några enskilda cyklister och några studenter som pratade sinsemellan. Eventuellt hade folk velat lägga sig tidigt för att kunna följande dag spana nyheter längre tid än vanligt om den nya regeringen,dess nya ministrar och om regeringens deklaration för sitt program.

Själv väcktes jag ca. halv nio tiden av en dam som pratade högt på gården om brist på hygien mm. Funderade om det gällde mig? Att jag hade ej blivit vald som en framtidsminister bl.a. ”eftersom jag sköter ej min hygien-luktar svett mm”? Det ensamme tidningsbudet,i arbetaryrket,som har ej så mycket resurser . Att välja en ny klädesplagg varje dag som de fina,borgerliga damer? Duscha morgon och kväll,då man har ej alltid ork över? Det vardagliga med sin konstanta sömnbrist sätter sig som en grå filt över din ork.

Eller dina kunskaper i biologi säger att överdrivet duschande hindrar uppkomsten av naturligt motståndskraft mot bakteriefloran i hudet,eller t.o.m. förstärker den klimatkrisen som råder med sitt överflödiga användande av olika kemikalier? Än sen. Skulle du ha trivts bland dessa småborgerliga som har en endimensionell historiesyn där det är endast de rådande typer av berättelser som får komma fram? Om vetenskapen och dess utvecklande,om historien,om människosynen där ekonomin berättas med deras perspektiv som har makten eller anpassat sig i det gällande tankesättet och de värderingar som baseras på det ? Låt den gamla socialdemokratin försöka än en gång-för att slutgiltigt visa att framtiden kan ej varken gestaltas med det gamla-eller dess skapande begränsas med status quo-partitaktiker. Att det behövs en ny klimatberättelse och förmågan att härda ut,men blickande framåt.

Makten över historien

Lars Amréus,riksantikvarien,har skrivit ett intressant inlägg om historien och vår syn på den. Hans tes är kort: för att vi ska kunna gå framåt i en demokratisk anda,behöver vi ha en mångdimensionell historiesyn. Med detta menar han att vi måste inse att vi är omgivna av historien:

”Vart vi än rör oss finns en historia att avläsa. Bebyggelse,vägar,odling,ja allt vi ser omkring oss som är skapad av människan har sitt ursprung från olika tider. Samma är det med språk,föreställningar och sätt att ordna samhället. Allt baseras på en historisk mångfald som kan spåras längre eller kortare tid tillbaka.”

Detta stämmer. Jag skulle kunna fortsätta hans viktiga perspektiv på samhällslivet i dag (inklusive olika partiers både taktiska och strategiska perspektiv) med ekologins mångfaldhets-syn och vetenskapsteorins syn på hur tänkandet påverkar i vårt val av formuleringar av problematiken,val av data som anses vara viktigt i sammanhanget och metoder som vi anser ge en rimlig inblick på det som vi forskar.

Jag nöjer mig dock att komplettera hans analys av extremisters och högerextremisters historiesyn med deras ensidiga fokus på endast en viss historieperiod som givande lyckad målbeskrivning för samhällspolitik,genom att lyfta upp några punkter i hans artikel och sedan fortsätta men den andra,refererade artikeln ovan med mitt syntetiska sätt att berätta.

Lars Amréus fortsätter:

1. ”Annorlunda är det i extremistiska och fundamentalistiska kretsar. Där nekar man ihärdigt historiens mångfald och komplexitet. Ett endimensionellt historieideal ska till varje pris gälla”

Utöver politiska extremister eller fundamentalister kan det finnas sådana även i vetenskapen. Då samhället skulle tillåta uppkomst av ett nytt,bredare vetenskapsparadigm-bredare i den mening att det är både mer abstrakt då det förutom att kunna inlemma nuvarande fysiskt baserad syn och empiri även lägga till nya slags erfarenheter,upplevelser och empiri av flerdimensionell art och börja forska i dem utan att försöka driva tillbaka (reducera) deras förklaringar till fysiska fenomen,även djupare. Försöka komma fram nya slags,icke-fysiska lagbundenheter t.ex. i psykologin eller i tillblivelsen av våra samhällen och samhällsberättelser. Kanske kunde t.o.m., de nya naturvetenskaperna-med nya teorier i biologi (ny DNA-teori),kemi (nytt slags process) och fysik (flerdimensionell universum-,atom-teori och annorlunda perspektiv på partikelteorin där man i stället för att försöka komma fram till ett givet (minsta) slutresultat skulle forska hur allt hänger samman,med vilken process eller fundamental princip? Skulle det då kunna även vara så att vi kunde få inflytanden från framtiden? Att våra tidsgränser vore ej heller så givna som vi antar? Bredare syn på historiens mångfald än författaren har,ävenom hans syn ger en bra utgångspunkt?

2. ”Enligt en endimensionell historiesyn har verkligheten alltid varit på ett visst sätt och man låter inte ifrågasättande av ”tingens natur”.

Synen som härskar även i politikens salonger? Du luktar väl som vi- lagom mycket människa? Vid älgskog gärna,privat,men offentligt:då ska du ska vara väl klädd,parfymerad,representativ på det rätta sättet. Hur luktar en riktig svensk i arbetaryrket? Som politiker? Som nyduschad baby,eller riktig ringräv som vet att i förhandlingar kan det accepteras att en svettdroppe eller två sipprar fram,men att det är okey,så länge som du sedan i ett annat,salongssammanhang luktar gott..Undrar om de få,med invandrarbakgrund,förstår att parfymera sig rätt,men kanske är det inget problem. De har ju redan-tack vare att de nu nått till köttgrytorna,bra lön för att skaffa både ny,bred klädgarderob även multitud av doftparfymer för alla olika typer av arrangemang och samhällsengagemang..

Det som intresserar mig mer i detta sammanhang är synen på den absoluta verkligheten. Att den finns där någonstans,given,bestående av rätta ting,och orsakssammanhangen dem emellan. Att verkligheten består av enskilda ting (filosofin har ett neutralt begrepp för detta: `entitet` -termen som kan vara vad som helst) utan djupare samband sinsemellan. Tänk om det är inte så. Genom att ifrågasätta kan vi skapa-vara med-i skapandet av verkligheten-kontinuerligt..

3. ”Makt över historien ger makt över människor och den makten måste rymmas inom demokratins ramar. För de som driver en extrem agenda är historiens mångfald ett hot,eftersom den tar makten från ett fåtal och kan ändra invanda föreställningar. Världen har alltid befunnit sig i förändring och de riktigt farliga samhällen uppstår då man försöker stanna vid en enda tidsperiod”.

Jag håller med detta. För mig som teoretiker är det intressant här om vi kunde bilda en ny,bättre teori över både hur förändringen blir till (orsakssammanhangen bakom den) och hur den bär sammanhangen i sig till det nya. Har historien en slut,eller sammanbrott då man får börja om från början på nytt,eller ett slutgiltigt tillstånd av guldåldern,eller följer förändringar vissa axiomer-mer grundläggande principer som i det nya vetenskapsparadigmet (se min tidigare diskussion om enhet,kontinuitet,evolution).Men att förändringen kan systemteoretiskt ändå gestaltas som ett öppet system? Att socialdemokratin kan reformeras/förnyas,att FN:s konstitution kan förbättras,likaså som EU:s Euro-system,eller EU:s stridskrafter varvid Nato skulle kunna läggas ned- en målbeskrivning som skulle kunna användas mer aktivt i den nya regeringens utrikespolitik?

Jag förstår mycket väl att dessa slags tankar kan te sig som icke-önskvärda i de kretsar som har makten i både politik och näringsliv,men dessa kan dock tänkas och det kan vara så att ”systemet”-bakom ”välvillighetens slöja” (som jag skrivit om tidigare då diskuterade om integreringspolitik i dagens Sverige)- driver fram detta i och genom att det synliga systemet ger ej en fullständig beskrivning av det. I en av mina första,egensinniga papers (opublicerade förstås då hade ej-har ej-resurser att göra det tv. Och ej heller fått offentligt,demokratiskt stöd för det att ”komma fram inom systemet”) ”Anarchism,society and individual” skissade jag hur ekonomi-teorins utveckling sammanföll med utveckling i historien. Där ges även ett försök att inrama den nya värdeteorin som öppnar dagens ekonomi-teori till en ny historisk period (mer om detta nedan i frågan om behovet av ny klimatberättelse).

4. ”Makten över historien måste ingå som en självklar del i utvecklingen av demokratiska samhällen. En robust demokrati kräver ett mångdimensionellt historieämne och ett eftertänksamt bevarande av äldre tiders spår”.

Så sant. Detta kräver att vi har respekt för det som varit,utan att låta oss infångas i det. Att försöka vara öppna även för det nya.

Tyvärr har Lars Amréus dock ej tagit upp det sakförhållandet som en israelisk författare gjorde ett tag sedan,vilket visades i TV-nyheterna. Att hur samhället-eller dess härskande makteliter i politikens,medias mm. världar- sluter sig för att bevara samhällets status quo som de upplever ifrågasättas. Sådan som hänt mig i mitt skapande för något nytt. Som en ny,bredare (abstraktare),flerdimensionell ekologiteori,där samhällsutvecklingen anpassar sig (adapterar) till naturens ramar,men där tillståndet är ej en statisk bild utan en bild av förändring-ja,t.o.m. förnyelse då samhällets olika dimensioner-i samverkan-både skapar

- historisk,adapterande processgång,

- men även samhällets behövliga,gemenskap skapande rutiner eller ritualer i olika form,vid olika samhällen och kulturer.

På det här sättet-genom ny,flerdimensionell ekologiteori-skapas både kontinuitet mellan historiska cyklar som samhället genomgår,även enhet (samhället ses från helhetssystem som adapterar gentemot naturen,ej endast genom vissa sektorers påverkan) och förändring: att det kan skapas något nytt,i nya kombinationer av krafter i och mellan olika samhällssektorer. Det som författaren betonar är bra: att det är viljan att se,och tillåta detta,som är det viktiga. Ej försöket att driva fram endast en,givettagande syn hur det ska vara eller bli.

Behov av ny klimatberättelse

I den andra debattartikeln har Victor Galaz skrivit om två intressanta inlägg i den klimatdebatt så pågått sedan Rachel Carsons berömda bok ”Tyst vår”,från 1962.Han refererar till två kvinnor- dels den kanadensiska journalisten och klimataktivisten Naomi Klein-dels på den amerikanska geografen Ruth DeFries böcker som beskriver den senaste debatten i klimatrörelsen.

Då Naomi Klein – se hennes böcker ”No logo” (1999),”The Shock Doctrine”(2007) och hennes senaste bok ”This changes everything: Capitalism vs Climate” (2014) - visar en förändring från tidigare syn som gestaltar klimatdebatten från en deterministisk syn på slutet där det ekonomiska systemet obönhörligen driver oss mot klimatkollaps till en ny öppnare syn. Enligt den blir klimatkrisen gestaltad som en komplex global kris. I motsats till gängse syn att klimatdebatten skapar en främlingskap hos den vanlige medborgaren,betonas nu en mer historisk syn.

”den historiska möjlighet som sådana reformer skulle innebära i termer av att skapa nya jobb,lyfta människor ur fattigdom,jämna ut inkomstklyftor,förnya demokratin,och uppgradera samhällens tekniska och sociala infrastruktur”

Utmärka anmärkningar. Just sådant som jag-som alternativtänkare- gjort med tex.mitt förslag eller syntes för en ny,flerdimensionell tillväxtpolitik i min NMEP-ekonomispiral där ekonomin växer kumulativt,ej genomgår (nödvändigt) olika konjunkturperioder. Genom min nya ekologiteorins tillämpningar-bl.a. i löneutformningar- kunde man ha både teoretisk förklaringsbakgrund för sådant (samhällsreformer) som metoder att användas i regeringens politik. Bäst skulle dessa ha gått till om socialdemokratin hade tagit emot utmaningen att förnyas på det nya,bredare vetenskapsparadigmets grund (som vore ett öppet system,ej någon fundamentalistisk lära eller filosofibyggande i gamla systemvis) och skapat ett nytt slag ministeriet, ”Framtidsministeriet”,vilket skulle har arbetat på ett annorlunda sätt,korsande flera ministeriers gränser i mer övergripande förnyelse (tema-makro) projekt.Nu blev det ej så,men-som sagt-historien är ej slut än.

Kriser som mänsklighetens utlösare

Den andra klimataktivisten Ruth DeFries- lyfter upp i sin bok ”The big rachet: How humanity thrives in the face of natural crises” (Basic Books,2014)- en annorlunda klimatberättelse.

Enligt henne går det att urskilja ”ett pulserande mönster” där mänskligheten sätteri i gång processer som obönhörligen driver utvecklingen framåt (”rachets”,drivhjul) för att sedan mötas av en större kris (”hatchet”,handyxa) som övervinns genom mänsklig innovation (”pivot”,pivå eller vridningsaxel).Därmed har processen en form som liknar tidigare diskussioner av Hegels tes-antites-syntes ,marxisternas dialektik-diskussion eller strukturalisternas transformeringar. Att det föds en ny,transformativ förändring där spärrhjulet,yxan och vridningsaxeln ersätter varandra. Victor Galaz kritiserar DeFries där att hennes perspektiv är vetenskapligt väl lite för enkelt-vilket jag håller med då bl.a. transformeringar kan gestaltas även annorlunda än i en dimension eller värderingsram negativ-positiv endast (se Levi Strauss diskussioner om konträra förhållanden tex. Vilka kan beskrivas sedan alternativa utmaningar eller hamnandet i återvändsgränder: ett exempel då man vill ej se någon klimatkris alls som konträr transformering av klimatdebatt och data om naturens historiska variationer), men där bokens perspektiv kan tolkas bäst inom ett politiskt sammanhang (enligt min nya,flerdimensionella kausalitetsteori: inom kausalram där ramen kan vara densamma men kausala stig och steg till det önskade slutresultatet kan vara olika).

Det som är mes intressant enligt Galanz är dock hur dessa två författares böcker driver fram behovet att en ny slags klimatberättelse där genom människans förmåga genom

- innovation

- ny teknologi och

- fria marknader

överkomma det som tidigare uppfattades som begränsningar (här hänvisar han även till en svensk författare Niklas Elert och hans bok ”Människoapans utmaning. Miljö,tillväxt och vår planets framtid ,2014,Timbro).

Överraskande lyfter Victor Galaz även upp den nya ”cli-fi” - genren av fiktion i litteratur där alternativa berättelser ur vår framtid kan komma fram. Själv har jag skrivit en Prolog-kapitel till en sådan bok-återstå att se om den blir till en bok. En annorlunda bok som kunde både koppla ihop historien (biografi) och litteraturen (olika berättarröster) och kampen för en ny,bredare typ av vetenskap i författarjagets olika ”fronter” inom vetenskap,politik,media,näringsliv. Kanske en väg att gå då det blev inget med det nya Framtidsministeriet som jag velat se och vara med att utforma och leda.

Men så ringde en tjej-kvinna från Greenpeace nyss-under skrivandet av detta om deltagandet i en ny aktion om Arktis- och kanske öppnas det nya ”transformeringskanaler” både där som i det,att fick motta ett nytt globalt tidskrift ”Global Finance” (som gåva eller prov) i fall lyckas i min ”öppna firmaauktion”-förfarande och skapar resurser själv,annanstans,i bättre samhälls-och politisk kontext än här?.

Det gäller att vara öppen för nya inflytanden,för en ny,flerdimensionell syn på historien och att förena detta med viljan att vara med och förnya mänsklighetens villkor,demokratiskt. Än är historien ej slut- att driva fram den till en ny utvecklingsnivå,undan Armagedon -den stora utmaningen.

Lasse T. Laine,

filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.