You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 5 augusti 2011

R 2- ekonomidikt

R 2

Repor
skulle styras bättre
tycker jag
men hur?

Läroboken beskriver
att Riksbanken
bryr sig inte om
penningmängden
(kvantiteten av den monetära
basen)
utan endast om priset för
repan

Konstigt-
att kapitalets användning
kontrolleras inte
vis a vi produktivitet
(inklusive kunskapskapitalet)
Krävs för detta
ett nytt instrument?

Teoretiskt skulle
M.O.-tillväxtpapper
kontrollerad,försäkrad
såld även till allmänheten
(typ M II av M.O.ś)
stabilisera tillväxten,
kapa konjunkturtoppar,
svängningar
hindra spekulation
(i kapital och i människoliv)

Min imaginära stat
skulle kunna
i princip
sätta upp dylikt
licensera till -
förutom till staten-
även till företag,organisationer,banker
men vad säger MAKTEN ?

Jag förväntar
att spelreglerna följs-
demokratin fungerar-
först (sine qua non- min regel)
för medverkan

Vad säger Du ?
Rimligt,
relevant
i krisen som denna,
som pågår

Men tar det lungt,
solen slocknar väl inte
i morgon-
den fler-dimensionella tillväxten
dyker
för att finanskapitalmarknaden
är litet för
ensidigt konstruerad

....

Forts. i min ekonomidikt-serie under läsning av en lärobok i
dagens Makroekonomi under sommaren-11

Jag ser många fördelar med dylikt,nytt Riksbank-förfarande:
- även allmänheten skulle kunna vara med som köpare av M.O.ś (kapitalets demokrati-aspekt)
- noggrannare följda finansplaner-produktivitetsuppföljning via penningmängdens uppföljning
(att kapitalet blir inte flaskhals i tillväxten-ej heller överhettas/kylas med reporänta)
- allmänhetens och bankernas köp/försäljning M.O.ś skulle generera nya skatteintäkter-öka kapitalbasen för staten
- genom förra minska spekulation,öka förtroendet-ansvarskrävandet
- då produktiva tillväxtprojekt skulle kvalitetsuppföljas med fler-dimensionella kriterier,skulle tillväxten vara stabilare-följande snarare kumulativ utveckling än ryckiga konjunkturer
- enklare-ömsesidigare regler vid fördelning av vinster- fifty-fifty minus kostnader för e-handel med M.O-ś och licensieringsavgifter för företaget bakom (Vidorg,Förmedling M.O. och partners,franchisetagares nätverk) skulle nog denna nya derivata instrument föredras framför bonus-systemet såsom det är nu (dvs.enkla kvantitetsregeln utam långsiktigare produktivitetsutveckling eller mer demokratisk fördelning av vinster )
...

av

Lasse T. Laine
Copyright: Vidorg,Uppsala 2011

onsdag 3 augusti 2011

Lagen om ett varu pris

Lagen om ett varu pris

Lagen om ett pris-
den ekonomiska-
säger att skillnaden i priset för
en vara
mellan olika länder (den billigare och
dyrare,användande samma hypotetiska
valuta)
blir i det långa loppet detsamma
(tack vare Arbitrage-intresset:
köpa billigt i ett land,sälja dyrt
i ett annat och ökande efterfrågan
som höjer och stabiliserar priset)

Anta nu att priset för en Vidorg-vara
(samma vara,teori-modell-nya frågeställningar)
är olikt,i olika EU-länder
beroende på var processingående varuenheter
konsumeras
(matpris,öppnare samhällsklimat,
minskande deprivationskvoten-
sociala kostnaders förhållande till
skapande akten och processens resultat)
ej var V-varan-den sammansatta,skapelsens slutprodukt
då den nått offentlighets ljus
säljs i det långa loppet

Bestämmer alltså ekonomiska lagar nu
var jag eller du ska bosätta oss,
konsumera,producera
eller arv,miljö,samhällspolitik i övrigt?

Därav mitt intresse
att förena ekonomisk teori och ekonomisk antropologi
då jag är inte nöjd med
ideal ekonomi,
idealiserad syn på BNP som räknas enbart
med kvantitativa mått-typ penningmängden eller antalet
arbetade timmar (då ej betalda definieras som ej arbetade)
till skillnad för nya vetenskapsparadigmets nya
värdeteori som tar hänsyn till även
kvalitativa skillnader,etiska riskbedömningar i tiden,
medvetna val
hur jag vill producera,med vilken vara eller arbetsproduktivitet

Det sistnämnda,
har det att göra med graden av ömsesidighet-
typ hur Du eller omgivande miljö vill eller definierar mig
att vara,alternativt borde vara,tillåtas bli
och hur jag själv anser mig vara, är, vill bli-
hypotes: ju större skillnad mellan dem-
"varudiskrepansen"
desto mindre intresse att producera något "V-nytt"
(du kommer väl ihåg: BNP räknar inte med V-nya varor
då de inte köps av marknaden)

Ska Kommissionen äntra scenen och ingripa-
mot eller för "V-varu" produktionen?
I-typ- åttonde,nionde,x- ronden av EU-Ramprogrammet för FoU
innan det gemensamma priset,i långa loppet, blir för högt-
att låta bli att köpa,producera
varor,skifta till ny kulturell utvecklingsnivå
med hjälp av/enligt nya teorier,
backad av ny filosofi,ett öppet system-syn
på den fler-dimensionella verkligheten och människan ?

...
ekonomi-dikt av
Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör i tv. passiva firman Vidorg
(av integritetsskäl)

Copyright: Vidorg,Uppsala 2011

Läs gärna dikten med olika perspektiv

media-perspektiv: nätet som alternativtänkarens "vattenhål",
ekonom-p: nya teorier,modeller,fortsättning av Talrott Parson-
traditionen
politiker-p: finns det något här som jag kan använda i mitt partis/
regeringens program för att tex lösa kriser (flera typer av)
ungdoms-p: still going strong- ung i sinnet-en av oss
pensionärs-p: snart själv en pensionär-men om han lyckas-blir
våra pensioner högre
genus-p: ja,han har erfarenhet av kvinnovärlden,som påverkat hans
teoreticerande även om han är en man
FN-p: något som kan förena oss i världen-ge annorlunda syn på möjligheter,
program och ansvarskrävandet
ditt-p: hitta själv och kommunicera gärna med mig
mitt-p:tvärvetenskapligt-tvärsektoriellt perspektiv-dessutom kult

Ett ekonomiskt experiment:

Skicka ditt auktions pris för författarens nya Laine-modell-
utgående,parerande Beveridge-modellen
som handlar om förhållandet mellan lediga platser och
arbetslöshet under sk. friktionsarbetslöshet-
praktik som Regeringen och AMS sysslar med och utgår ifrån.
I V-varufallet-Laine-modellen:
min nya modell ang. skift i utbudskurvor under arbetsskapande
med Vidorgś tidigare förslag på VidSol-projektet-ej endast
ang.arbetsmatchningar som det gäller i dag hos AMS.
Experimentet går ut på att röna intresset och på vilket pris
förslaget "når offentlighetens ljus"-dvs. börjar diskuteras
och socialt påverka enligt tillämpad socialantropologisk metod.
Du får gärna bli min (oavlönad tv) "ambassadör" för paradigm
skiftet !

tisdag 2 augusti 2011

Dubbla förväntningars dilemma

Dubbla förväntningars dilemma

Centralbanken förväntar
att du kommer att behöva
mer pengar-
konsumera mer-
och släpper mer pengar ut
i cirkulation
(köp och sälj våra skuldväxlar
i återkommande process)

Bankerna förväntar att
du sparar en del av dessa
hos dem
(betalande inlånings ränta
för ditt flitöverskott eller
avstående från konsumtion)
men helst
ej för mycket
(låna av oss för din konsumtion
och betala mer utgående ränta-
en del av vinst pengar placerar vi ju
i Centralbanken för att upprätthålla
penningens cirkulation)

Ytterst är det Du
som bestämmer hur mycket av
dina investeringar i
tid och dina resurser
(eventuellt i dina riskbedömningar
i tiden enligt ny värdeteori)
du använder produktivt

Dilemmat?

Urholkas dina investeringar av
tidens tand eller
växer dem med ränta på ränta-
i pengar,
socialt,
i livs visdom ?

Det avgör Du
ej dagens ekonomiteori

av Lasse T. Laine
Copyright: Vidorg,Uppsala 2011
...
Ovanstående dikt uppstod vid min läsning i min privata "ekonomi fou-projekt"
då vill lära mig mer,på min fritid,för att kunna relatera egna tankar och förslag
på nya ekonomilösningar till dagens gängse,motsvarande

Ref.källa: K.Fregert,L.Jonung:Makroekonomi-Teori,Politik och Institutioner,3.uppl.
Studentlitteratur,Lund 2010

Önskemål:
Rätta mig om jag har förstått det fel den teoretiska grunden för penningpolitiken
(mängden penningar i cirkulation bestäms ytterst av förväntningar-
ej någon strukturellt bestämt faktor eller teori hur produktivt pengar används fler-dimensionellt)
eller kommentera gärna Vidorgś 7 punktsprogram ovan

Ytterligare frågor för andra teoretiskt intresserade:
- fundera hur man kunde kvantifiera sociala kostnader om man gör en skillnad mellan "aktuell" och "potentiell" värde
(värde är ej detsamma som pris)
- kan man deflatera med kvantitativa metoder framtida,kumulativa sociala värdeändringar -tex. den kultur som skulle uppstå
om man har en fler-dimensionell,grundläggande filosofi som grund för civilisationsbygge-inklusive ekonomiteoreticering-
till dagens penningvärden (särskilt då deflateringen mäts med kvantitativa termer,med dagens ideal teori om ekonomi)
- vems prislapp gäller tex. då man bedömer hur mycket lidande eller uppoffringar man gör- i egna beslut,respektive
då man lämnar beslut till andra tex. politiker som sätter systemramar eller ser bortifrån då de bärs av andra,i andra samhällen
- hur ser du: har det skett kvalitativt skifte i ekonomin- tex i perspektiv-seende: behövs det nya ekonomiteorier
för att åtgärda arbetslösheten eller tex. hindra den globala återkomsten av recession om man inte lyckas med
statsskuldsanering i USA?

måndag 1 augusti 2011

Dags för skifte till ny ekonomisk tillväxtblock- Vidorgś 7-punktsprogram

Vidorgś nya ekon.utv.block ("7-punktspaket")skulle bestå av följ:
1.Ny ekon.teori förenande ekon.teori o ekon.antrop.
(ny värdeteori,se SINUS arb,1990)
2.Reform.på samhällsnivå:i sjukvård,AMS mm o ny samhällsmodell
där bättre balans m. off.o privat incitament (Delvis
Marknadsstyrd Offentlig Sektor,ledande till flex-priser)
3.Ny finans-o tillväxtpol. genom tillämpn.av Vidorgś nya M.O.deriv.
instr.inkl.stiftandet av ny börs(se förf.disk.om företagsobl)o
fler-dim.NMEP-tillväxtspolitik (spiralsyn,ej jämviktssyn
eller kortsiktig budget-syn)
4.Regionalt-globalt:reform.Euron,IMF (nytt lånesystem),
M.O.börsnätverk,där även klimatprojektobl.
5.Fou-hävstång:nya teorier,deducerade ur nya vet.paradigmet
skulle på sikt leda till mer dynamik,nya arb.tillf.(ny syn på
arbete tex)
6.Ny politik: jmf.ny verklighets-o människosyn o mitt
intresse att reformera S-partiet(ideologisk förn.).
Allt detta på villkor att tagna konfiskeringar av firmans
investeringar rullas tillbaka + gjorda invest.sedan dess
då firman blivit passiv tas med och att
7.stabila,demokr.spelregler ska gälla även i myndigheters
agerande gentemot alt.tänkare/nydanande entreprenörer-
ett SQN-villkor(latin- "utan det görs ingenting").

Har ej intresse att kräva skadestånd för gjorda missbedömningar
eller negativt politiskt ansvarstagande med resulterat,fördröjt
skifte till ny ekon.tillväxtblocknivå då följer nordisk kultur
med intresse för breda samförståndslösningar.

Lasse T. Laine,
filosof-samhällsvetare,entreprenör i tv. passiv f:a Vidorg mm.
(firmabyggandet vid sidan av manuella jobb då fått driva
marknaden o därmed inte fått uppdrag eller betalt för mina
innovationer)