You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 17 augusti 2014

Skolan och kvalitetsbryggan

Skolan och kvalitetsbryggan

Eller: diskussion om skolans problem har ofta förts från antingen ideologiska eller ekonomiserande perspektiv där slogan har handlat om vinster i välfärden,brister i likvärdiga villkor mellan kommunala och friskolor,eller-som i den senaste profilartikeln nedan-av en påstått konflikt mellan två skolvärldsstyrande principer: mellan valfrihet och likvärdighet. Kan man göra en djupare analys eller ja-varför ej-en ny typ av syntes,som skulle visa vägen ut från detta problem som kommer nog tas upp i kommande valdiskussion för att blötas,vridas och handlas mellan partier och deras skolvärlds-ambassadörer eller talespersoner,under uppsikt av partiledarna.

Ref. SvD/Brännpunkt:”Likvärdig skola är inte i fokus”,Sö 17 augusti-14,av Kjell-Olof Feldt,ordförande i Friskolornas Riksförbund 2006-2010,och socialdemokratisk finansminister 1983-1990

Förord

Kjell-Olof Feldt har i sina egenskaper eller tjänstepositioner ovan nog kunskaper om skolan och dess generella villkor,vilket syns även i den argumentation som han för.

Hans teser kan uppfattas vara följande:

A. Att partierna är ense om följande ”fakta”:

1. att den individuella friheten för föräldrar och elever att välja skola och att ta med sig skolpengen ska vara kvar.

2. Att det är allmänt erkänd,att den svenska skolan visar klara tecken på segregation.

Då den första faktan ovan anses vara grundad på den grundidén att konkurrens (som sägs fungera i den sk. marknadsekonomin) sporrar skolans huvudmän att bli bättre i sin verksamhet,samtidigt som den kan sänka kostnader och därmed spara skattepengar för andra behov såsom sjukvård och omsorg om barnen och äldre mm. kollektivt finansierade behov.

Den andra faktan beror på att de som är antingen bättre finansiellt ställda eller med bättre social-ekonomisk och kulturell bakgrund dels bor bättre,dels vet mer hur och vilka skolor är bästa för deras barn. Som alltid,är partierna beroende av mängden väljarröster-så man kan säga att enstaka genier slår sig fram oberoende av miljöer. Ja,eventuellt kunde man säga att i de rika miljöerna slappas deras inre eld eller framåtanda-då social mobilitetsträvan eller inre glöd och intresse för kunskap eller framgång har starkare klangbotten i de sämre miljöerna. Det kan eventuellt sägas att partierna bryr sig därför ej heller om dessa ljushuvuden-innovativa ifrågasättande-utan litar sig mer på generella,otydliga argument eller faktum att mängden väljare,tjänsteutövare eller finansiell/politisk makt kan nog hålla enstaka genier i schack,varför de mjölkas i lagom takt såsom det passar för omgivningen. Och då historisk källmaterial kan alltid förstöras eller färgas med makthavarnas tolkningar eller tolkningsföreträde,behöver man nog inte bry sig om alternativa tolkningar?

B. Stämmer det alltså-såsom Kjell-Olof skriver att partierna är oense om följande:

1. att etableringen av friskolor har släppts alltför fri

2. att kontrollen av de privata skolföretagen har haft stora brister

3. att det har skett en osund konkurrens om elever och skattemedel som har lett till att resurserna har inte delats efter behov utan efter de enskilda skolornas förmåga att dra till sig elever (med olika marknadsjippon kanske-typ att kunna få gratis bärbar dator,eller mobil eller andra förmåner)

Diskussion om behov och resurser

Då jag ville kontrollera först-innan jag tänkte ta upp denna intressanta diskussion om eventuella alternativa lösningar på problem ovan-var man nu ense om dem eller ej googlade jag efter ordet eller begreppet/termen 'skolpeng' och hamnade (valde) då läsa tex. Näringslivets spalter om skolan.

Där kunde jag både läsa om definitionen av skolpengen och om hur fördelandet av det (resurser som är skattefinansierade,dvs. Kommunala resurser) är ej likvärdig ävenom lagen stipulerar det.

Skolpengen definieras i dag enligt följande (citerar här webbsidan ovan):

"Så räknas skolpengen ut

Den grundar sig på kommunens budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

1. Lokalpengen skapar en hel del huvudbry. Den ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnader.

2. Det finns även synpunkter på ersättningen för de administrativa kostnaderna som ersätts genom en schablon.

3. De kommunala skolorna får full kompensation för sina momskostnader medan friskolorna istället får en schablon. Friskolorna menar att det gör det dyrt för dem att anlita andra företag."

(referens på webben: svensktnaringsliv.se/fragor/konkurrens_i_vard_skola_och_oms/svidande-kritik-mot-skolpeng_501805.htm-fyll själv första webb-delen då denna länk får ej tas med här på blogspot-sajten)

Från samma sidan kan man sedan titta på videon om Bålsta Montessori-skola som visar att kommunen behandlar inte friskolorna på samma villkor som kommunala skolor,samt att det finns även flera budgeteringsknep med vilka man kan med underskott-hantering försämra villkor för konkurrenter (ja,läsarna av mina bloggsidor kommer väl ihåg hur mina underskott stals bort kollektivt och därmed hoppades att alternativa vetenskapsparadigmet skulle vara ur världen. Ja,eventuellt för en kort tid,men pyrrhussegern kanske betalas mångdubbelt,senare,även det kollektivt)

Kort sagt: valfrihet kan råda,men det gör ej (gäller ej) likvärdighet (då det gäller skolan)

Kan jag grubbla detta vidare?

Behovsdiskussion

Då jag själv var med i socialdemokraternas lokala studiegrupp några år sedan för att utveckla SAP-partiets nya skolpolitik,lyfte man upp i diskussioner att kommunerna kan välja ge tilläggsbelopp för de skolor som har visat sämre förutsättningar-tex. Där det är en stor del elever som har ej svenska som modersmål eller har nyligen flyttat in i landet som flyktingar och behöver extra stöd. Detsamma gäller även för etniskt svenskfödda barn som behöver extra resurser. Det kan vara frågan om extra lärartimmar,nya lärarassistenttjänster,skolpsykologer,bussandet av elever till delvis gemensamma skollokaler (dvs. där både kommunala och friskola-eleverna går tillsammans).

Kjell-Olof nämner också denna diskussion. Jag har dock här en fråga: gäller denna diskussion nu inte tillsvidare en generell syn? Jag skulle vilja kalla den för absolutabsolut-syn (abab-syn): det som definierar synen är alltid mängden individer eller aggregerade villkor-sammanslagning av kostnader som kostnadsmassa av viss kvalitet- där synen kan vara tex. Tidsrymd (gäller för året,eller budgetramsår några år framåt)- eller förväntad kvalité som definieras av gällande sakförhållanden,ej det som väntas ske om man inte gör något-vad som kan hända i framtiden (skillnad mellan extrapolerade data och scenario-data. Sistnämnda kan tex. vara socialvetenskapernas beskrivningar av trender-typ segregationer i byggnader/boendekvalité,utanförskap (brist på arbete eller arbete endast av torftig kvalité ävenom utbildning)- eller tendenser: att de besuttna väljer varandras ungar till förmånliga tjänster-andra ska ej göra sig besvär.

Kort sagt: behovsdiskussion kunde differentieras mer än det görs tex. I Kjell-Olof Feldts debattartikel.

Likvärdighetsdiskussion

Det är bra att samhället och staten bryr sig om att skapa generellt positiva villkor för alla medborgare och deras ungar i skolan. Det är dock samtidigt en utopi att det skulle gälla på grund av olika förståelser av det som sker i samhället eller kulturen eller i samtiden,och av olika värderingar. En del föräldrar offrar tex. I sina egna bekvämligheter,matkostnader,kläder etc. för att ge sina ungar bra skolor eller verktyg som hjälper till i inlärning. Eller av sin egen tid vilket betyder att dessa föräldrar offrar delvis i sina egna karriärer. Ofta ske detta även ojämlikt i familjer,men inte alltid.

Kort sagt: valfrihet och likvärdighet är ej nödvändigtvis i konflikt utan det handlar om olika perspektiv-äpplen och päron- som kan ej direkt jämföras även om det låter oftast göras i ideologiska diskussioner som utgår från nedärvda social-ekonomiska erfarenheter och livserfarenhetsvillkor vilka kan hindra att betrakta data från nya synpunkter och perspektiv.

Kvalitetsbrygga

Kunde jag nu skissa ett nytt alternativ hur kunna utveckla den svenska skolan? Ävenom jag är inte eller har intresse att bli utbildningsministern i en eventuell röd-grön regering (partierna har ju sina monopolliknande talespersoner och de skulle nog tycka illa om man kom in från sidan).

K 1. Man skulle kunna ha abab-mått typ ämneskunskaps-mått i nationella prover där det är mängden elever och deras aggregerade resultat som jämförs. Så gör man,men varför stanna resursdelningen eller den ideologiska vinstdiskussionen där?

K 2. En ny typ av mått för resursdelningen på en enskild elev-nivå vore av typ: abrel (absolut i den mening att kunskaper mäts enligt nationella eller andra prover-typ årsklass,men relativt att det mäts elevens visade intresse att förkovra sig. Därmed blir det underavdelningar:

2a : abrel + : där förkovringsintresse knyts till relativa egenutveckling-detta kan nog mätas med olika kvalitativa mått (se mitt intresse att definiera sådana mått i mitt SINUS-projekt 1990-2012 för den svenska sjukvården,i mitt intresse att förnya den)

2b: abrel - : den negativa som det uppfattas nu då extra resurser delas till mindre lyckade eller skolor i segregerade områden.

Då jag diskuterade i min avhandling första version i Teoretisk filosofi vid Uppsala universitet 1974 (redan som student,ej ännu antagen till fou-utbildning),sade forskarassistenten vid en telefondiskussion att jag hade många nya teorier om kreativitet (vilket var sant-detta lyftes dock ej upp i hans skriftliga värdering av den första avhandlingsversionen,vilket ev. påverkade sedan till professorn ointresse att hjälpa mig att utveckla projektet vidare).I mina diskussioner beskrev jag mer detaljrikt hur kreativitet kunde befrämjas eller hur det sker som metod. Jag undrar eller ser inga skäl varför man kunde ej ta tillvara diskussioner om kreativitetsforskning även i skolvärlden. Den gängse plugg-synen (”korvstoppning” eller PISA-tävlingar) är alldeles för trubbig.

Kort sagt: det kan tänkas att skoldiskussioner om valfrihet och likvärdighet kunde öppnas även till andra dimensioner såsom skolkultur, skolmiljöer (social,ekonomisk och emotionell trygghet)-ej endast diskussion om fysiska sådana typ lokalkostnader. Inflytanden och påverkan av erfarenheter från andra miljöer än den egna social-ekonomisk-kulturella.

Då jag besökte min dotter som går i vuxenutbildning och därmed även får insyn i andra elevmiljöer genom kamraternas berättelser,frågade hon mig: vad gör du för barnen? (hänvisningen gällde vissa,men kunde generaliseras här: jag svarade: ”jag leker med dem”.Kunde jag generalisera även detta svar: ”jag skulle gärna vilja förnya deras skola” -skola i den mening som det går att generalisera i mer och mer omfattande cirklar allteftersom utvecklingen sker- men tillåts detta? Men-ha tröstan-livet är ett öppet system och systemskapande projekt,definierat i livets grundläggande skapelseprinciper. Som sådana-en gång skapade,tas det aldrig tillbaka,men kan utvecklas vidare. Vill du också vara med i det?

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

torsdag 14 augusti 2014

Tiden som flytt,statsministern..

Tiden som flytt,statsministern..

Eller ett öppet brev korsande politikens,kulturens,ekonomins och vetenskapens världar,i strävan att förnya världen på en ny grund.

Ref.

SvD/Brännpunkt:"FN måste enas om Irak-strategi",To 14 aug-14,av Fredrik Reinfeldt(M),statsministern,och Carl Bildt(M),utrikesministern

SvD/Insikt:"Jakt på synenergi mellan frihandel och bistånd- Louise Andrén Melton möter Anna Stellinger",To 14 aug-14,av Louise Andrén Melton

SvD/Kultur:"På spaning efter väljare som flytt",litteraturkritisk artikel i serien Lästips för politiker,del 9,av Isabelle Ståhl,kritiker och krönikör i Svd,född 1988

Uppsala To 14 augusti-14

Hej Isabelle

Ursäkta att jag duar dig direkt.Jag är ju en kulturarbetare också-såsom du är.Ävenom jag har ej publicerat mina åtta diktsamlingar,tjugo-trettiotal noveller,en skämtsamt novellserie eller börjat skriva de romaner som jag har skissat.

Refererande till din värdering eller kritik av två böcker i serien "Lästips för politiker" där din analys är del 9- kritisk reflektion av Viktor Johanssons bok "Den mörka sporten" och Anders Rydells och Mikaela Möllers "Broilers"- säger jag direkt.Jag är född på fyrtiotalet,efter kriget-dels världskriget,dels det kriget som Finland deltog i mot fd. Sovjetunion.Då mina föräldrar blev internflyktingar från Karelen-området som Finland förlorade och familjen -sedermera med fyra barn-fick flytta kring i landet då byggena blev klara och fadern fick leta efter nya arbetsplatser.På det sättet växte jag upp och fick erfara den slags rotlöshet och brist på släktsammanhang och kontinuerligt liv som du skriver ha skett för er som levt här i Sverige efter 1985.Till skillnad från att leva ett fragmentariskt liv,blev jag dock känslomässigt och mentalt en världsmedborgare i min strävan och livsval och motiv.Vad kan det ha berott på?

Jag ska ej värdera din essé eller är det nu en litteraturkritisk artikel som ditt intressanta bidrag ska kallas för? Jag vill ta upp i den tre följande frågeställningar,vilka jag tycker vara viktiga att uppmärksammas.

Den första gäller din definition av identitet.

Du skriver:

"Jag känner inte igen mig i de ingrodda och genom decennierna beständiga familjesammanhang som de episka romanerna ofta skildrar.Kanske för att vår kultur uppmanar oss att se identiteten som något som man skapar själv,något som uppstår i det sammanhang som man är i just för tillfället.Inte som en länk i en kedja ,ett släktled eller en funktion på en arbetsplats dit man går varje dag i fyra årtionden".

Intressant.Som filosof skulle jag säga att du definierar identiteten dels genom filosofiska materialismen - att människan i grund och botten är en kroppsvarelse-inget annat-så att hennes medvetande,själ,psyke kan i slutändan beskrivas genom kroppen och dess fysiska processer.Det som du hänvisar till i din analys av den första boken och författarens beskrivning där om tex. träningsruset och dess identitetsskapande innehåll.Dels definierar du identitet genom det sociala jagets (och kroppens) samhälleliga funktioner.Hur dig och ditt arbete uppfattas av de andra,det omgivande samhället.

För mig-som skapat grundtankar för ett nytt,bredare (djupare då flerdimensionell) filosofi eller vetenskapsparadigm finns det även ett annorlunda sätt att uppfatta identitet där det är du som skapar din identitet (såsom du även uppfattar den) men där det är den inre,mental-etiska utvecklingen som formar kedjan.Där du någon tid blir sk. själsmedvetindivid en och tar själv ansvar för både din egen självdefinition-oberoende vad andra i omgivningen anser att den borde vara eller är (jämför om du lever som sociala jaget där sociala stämplingar,klasskampens tillvaro och könskampen-för att ta några exempel på sådana mekanismer där den nuvarande jag-definitionen sätter gränserna för medborgarnas utveckling eller uppfattar att den borde gestaltas eller bestå av för att upplevas som normal).Denna syntes både accepterar Kierkegaards och existentialisternas ensamhet,men även skapar mening i livet genom den själsliga,flerdimensionella utvecklingen,såsom du själv skapar den.Ingen annan.Ej Gud,ej klassen,ej könet ävenom de (förutom Gud) skapar de livsepisoder som du upplever och deltar i.Att dagens sådana kan betee sig om fragmentariska-har du funderat om det kan bero på den människosyn som man tar för givet i samhället och kulturen,och som man har byggt på eller socialiserat sig i? Tyvärr har det ej varit tillräckligt många kritiska tänkare som ifrågasatt den,utan låtit sig kuvas i den normalitet som väntas av dem.Ifrågasätta lagom mycket så att man blir etablerad och får de fina tjänsterna eller kan bli vald av de andra,väljare som tänker och upplever likadant,med likadana värderingar.

Den andra frågan gäller tiden.Du skriver:

"Jag kan inte relatera till de stora sammanhangens romaner.Jag delar inte min tid med någon".

Hur ska jag tolka detta? Att du lever ensam? Har inget ansvar för någon annan,utöver dig själv? Säger inte tex. stats-och utrikesministerns intressanta artikel (se ovan) om Sveriges och världens ansvar för att skapa en strategi för fred och trygghet för människor i Irak där folket flyr undan Isis-styrkorna något,även för dig? Ävenom jag delar inte dessa politikernas naiva förhoppningar för lösningar eller fred i området-eller ytterst i hela världen- med deras motsägelsefulla tro på FN som först felat i området-anser jag att de ändå strävar efter något viktigt.Visst,för att kunna skapa en strategi måste man diskutera för eller emot något,några alternativ-deras diskussion tar dock ej upp den fundamentala förändringen som skulle skapa en ny värld om det nya vetenskapsparadigmet skulle låtas gå genom-men genom att skriva om behovet av en strategi lyfter de dock indirekt upp frågan och därmed även tiden.Det som jag har skrivit tidigare på mina bloggsidor då uppmärksammat tidens betydelse,likadant som behovet att institutionalisera förnyelsemöjligheten som uppstått så att den inte försvinner då individen som skapat början för den dör.

Har man tid för att åtgärda något nytt,då man har själva varit med att tysta ned eller låtit sig vara ovetande av något nytt? Blir du nu medveten då jag skriver detta epostbrev till dig? Som jag eventuellt publicerar även som ett öppet brev på mina bloggsidor så att även andra kan fundera i dem banor som en annnan,intressant samtidspåverkare generaldirektör Anna Stellinger säger i artikeln ovan:

"När det gäller transparens och kommunikation anser jag att man måste tänka nytt.I internationella förhandlingar kan man inte lägga allting på bordet,det är en dynamisk process.Men det hade kunnat finnas betydligt bättre sätt att informera alla medborgare om vad som pågår".

Precis det som även du indirekt ropar efter i din ensamhet Isabelle? Tiden kan ju delas även mentalt och etiskt såsom Anna påpekar ovan. Så-nu kan jag säga-jag har delat tid med dig,även om vi har ej sovit ihop,som kroppar eller sociala jag.Om det nu kunde ens tänkas ske i din fragmentariska värld,eller där jagen defineras enbart som kroppar.Min åldrande kropp från fyrtiotalet i din yngre kropp,från åttiotalet? För att finna gemenskap eller mening i livet behöver jag dock ej nödvändigtvis dela min fysiska gemenskap med någon- om det nu finns sådan någon som skulle vilja eller kunna förstå mig och mina strävan och därmed skapa en förtrolig och intim relation-för tillfället eller för en kontinuitet i familjegemenskap?

Den tredje frågan eller frågeställningen gäller de slags uppväxtvillkor som du beskriver typiska för 80-talister.Ett Sverige med klyftor,där det talas inte så mycket om folkhemmet,om jantelagen eller tv:n där endast två kanaler förmedlar det liv som är det normala,enligt de referensramar som anses vara acceptabla.

Låt mig komma tillbaka till min egen definition av mig själv som Avatar of Synthesis-en skapare av en ny syntes mellan den materialistiska och idealistiska filosofin,genom att använda de lärdomar som vetenskapen funnit i Einsteins relativitetsteori och Bertalanffys systemteori eller det slags grävandet av anomala,hittils oförklarliga empiriska data som man har i parapsykologi och andra sk. gränsvetenskaper.Som avatar har jag haft tankar även hur skapa fred i Mellanöstern,mellan Israel och palestinier; hur lösa Ukraina krisen eller reformera EU:n och dess euro och därmed skapa ett annorlunda EU som kunde ta över Natos roll-vilken organisation skulle därmed kunna skrotas-vilket kunde tänkas öppna intresset även för Ryssland att bli medlem i EU. osv.,osv.- men ingen reagerar i dagens Sverige.Kanske borde jag bli framtidens politiker,och uppfatta mig född där-i framtiden-kommen hit på min uppdragsresa? Ämne för en episk sci-fi roman?

Som sådan politiker skulle jag nog definiera fredsstrategier bredare än dagens stats-och utrikesminister gör,men det-alldeles som Anna skriver ovan- behöver man nog inte skriva allt om då det kan vara värd att lämna framtidsförhandlingsmöjligheter öppna i den kamp som en invandrare har fått göra hela sin tid här,sedan augusti-86.Ingen fragmentarisk tid,utan medveten kamp för att överleva,att skapa en självdefinition som man finner vara meningsfull enligt sina själsliga,hittilsgjorda utveckling och dagens behov-innan den gemensamma tiden-för hela världen-tar slut.Ja,den möjlighet finns ju där också,skapad av de många djupa motsägelser som man har i den gemensamma,globala samtiden,just nu.

Hoppas att du och jag har härmed delat en stund här tillsammans då du läst detta epostbrev.Hänvisa gärna även till dina bekanta att läsa det genom att hänvisa till min blogg på webben: vidorghelps.blogspot.se där nyckelordet är just strategier för livet,tiden som den kunde bli,om jämförelser med det givna och det nya som kunde bli även det faktiska,samhälleliga men vill ej uppfattas av andra och därmed förlorats tills vidare.Jag ser att du är vaken Isabelle till skillnad från flera andra,och det glädjer mig.

Din

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

lördag 9 augusti 2014

Digital framtid ?

Digital framtid? Ja tack-en reformerad sådan

Eller kan vi människor vänta att framtiden blir ljus i våra demokratier då det verkar att människor och lagstiftning är ej mogen än för den omfattande förändringen som gällande-och kommande-digital-fysisk ”revolution” innebär?

Finns det motsägande fenomen-såsom spam-eposter,bluff faktureringar från brottslingar,digital uppföljning av medborgarna från olika typer av statsmakternas sida mm.-som ifrågasätter den ljusa bilden av vår framtid med den teknologiskt-fysiska,digitala revolutionens hjälp?

Eller ännu mer-om vi anser att det nya vetenskapsparadigmet och dess olika förslag på både teknologiska områden,och i olikformade samhälleliga lösningar och förändrade värderingar-skulle ge ännu bättre framtidsbild,med bättre tillit människor emellan,i hela världen?Hur skulle dessa frågeställningar gestaltas då?

Ref. Svenska Dagbladet/Nyheter: ”Ny lag ska få stopp på bedrägerivåg”,Ti 5.aug-14,av Ia Wadendal

DN/Debatt:"Övervakningssamhället.Sverige ignorerar historiskt EU-förbud mot datalagring",Lö 9.aug-14,av Max Andersson (EU-parlamentariker MP),Christian Engström (fd.EU-parlamentariker PP),Anders Erkéus (redaktör eusverige.se),Fredrick Federley (EU-parlamentariker C)

DN/ledarekolumnen:"Antirasism inte rasismens motsats",Lö 9.augusti-14,av Golnaz Hashemzadeh,grundare av organisationen Inkludera Invest,författare och fristående kolumnist i DN

Motsägelsefulla data

Sedan jag startat min firma Vidorg i november-86 på villkor av den lagen som gällde då-att kunna dra av gjorda investeringar i firman från löneinkomster då utvecklade min firma Vidorg vid sidan av som biverksamhet (lagen förändrades dock efter ett år,varvid jag-som trodde (tror fortfarande) på min firma och dess grundläggande firmaidé av ”integrering i vid mening” grundad på det nya vetenskapsparadigmet och dess tillämpningar som jag utvecklat på denna sociala plattform då universitetsvärlden visade sig att inte fungera-tog ett firmalån genom att pantsätta min lägenhet)- har jag satsat på datorer. Först i Macintosh-världen,sedan i OS 2 -plattformen,senare även i Windows- och sist i Linux-världen. Jag lärde mig att använda datorer,programmera litet,söka i olika databaser ute i världen,sända epost samt delta i olika forum i olika länder (mest på engelska,men även på svenska och finska).Tillika försökte jag sälja mina produkter och tjänster med egna webbsidor och hade en liten export-framgång i mitt fd. Hemland Finland,nämligen på Åland.

Under tiden-sedan internets genomgång-har data-användningen blivit varje mans vardagliga syssla-antingen i jobbet eller i skolan och utbildningen eller på fritid och i privata kontakter. Tyvärr har med det även skett en explosionsartad tillväxt av spam-epost,bluff faktureringar från brottslingar samt även massiv övervakning från statsmakternas sida i sökning efter terrorister-dvs. Människor och organisationer som med det fysiska våldet som medel försöker få gehör för sina idéer och mål. Det verkar att det gamla paradigmet eller tron på det goda och de onda och deras kamp i världen pågår fortfarande-även på internet och i den digitala världen. Varje förbättring av nya steg i programmeringskonsten motsägs av motsvarande drag i utvecklandet av virus,trojaner,digitala bomber mm. Djävulskap. Militärer skriver om och positionerar sig strategiskt även för digital krigföring!

För mig som filosof-tänkare är detta sorgligt då dessa fenomen visar att människor är ej tillräckligt mogna att använda den fina teknologin som våra tänkare och ingenjörer och programmerare skapat. Kunde jag visa vägen ur motsägelsen?

Först om egna erfarenheter av den mörka sidan av internet-samhällsberättelser

1. Jag har själv fått motta både spam-eposter och virus attacker vilka jag dock kunnat hantera hittills med programvaror som delvis skyddar för sådant och försök att kontinuerligt följa utvecklingen på området.

2. Jag har även blivit utsatt för bluff-faktureringar: först från ett svenskt företag som skickat provprodukt-som jag sedan avsagt mig från att köpa i framtiden-men blivit falskt skickat ett orderbekräftelse och faktureringar. Detta lyckades jag dock avvärja genom att först bestrida fakturor,samt säga att jag kommer att kontakta DO-Diskrimineringsombudsman då ansåg att skickande företag som använt inkasso-företag trodde att jag som invandrare var ett lätt mål-kortsagt att företaget skulle bli snärjt i en långdragen juridisk process. Efter det togs fakturor tillbaka.

Den andra bluff-faktureringen skedde av ett lokalt P-bolag P. Som lappat en parkeringsavgift ävenom jag hade dagar innan förvärvat platsen som egen. De vägrade dock att dra tillbaka sin böt,den lokala polisen sade att de kunde ej göra något då det var sk. civilmål och Tingsrätten-då jag frågat i ärendet svarade med intetsägande svar. I det skedet tog jag sedan kontakt med Civil Rights Defenders nätverk och deras advokater och meddelade detta till P-bolaget som min brf Djäknen använde. I det skedet gav dem efter och bad om ursäkt för ”fördröjt ursäktshantering”.

Den tredje-pågående-gäller mitt hotellbesök i forna hemlandet Finland och anlitandet av ett lågprishotell O. Som har sitt nätverk i alla nordiska länder. Då jag hade två ansträngande resedagar bakom mig via Arlanda-Helsingfors och övernattning där i ett annat lågprishotell och sedan tågresa till Tammerfors för festen där,och kom in i rummet i hotellet som hade ingen mottagning utan endast rum bakom digitala lås,möttes jag direkt efter att stigit in i rummet av ett falsklarm med ihärdig pipande. Då jag försökte avlägsna alla möjliga orsak för det genom att flytta mina kläder mm. Bort från närvaron av röklarmet i taket-dock utan att lyckas,och hade ej telefon i rummet för att kunna ringa in om felet,ställde jag stolen mellan dörren och gick ut letandet efter hjälp.Förgäves.Tillbaka i rummet svor jag,fick någonslags raseriattack då hade velat endast sova direkt,började må illa med höjd puls och sedan blackout. Hade lagt mig i sängen,hörande ihållande pipande.

Efter ca. 40 minuter kom servicepersonal med vakten och knackade i dörren,varvid jag släppte in dem. Servicemannen sade att man hade gjort något med larmet,som jag sade att jag vet ingenting om. Han försökte laga den och sade att komma igen om lagningen ej lyckades,vilket det ej gjorde. Efter besöket den andra gången,efter ca. Ytterligare halvtimme,lyckades han dock laga den och larmet upphörde. Då det gick ut,frågade jag om dörren hade något larm,varvid fick svaret att ja,om dörren blir ej låst. Själv hade jag låst dörren genom att vrida låsknappen åt höger som man brukar göra,samt-efter att har hört någon att göra något ute med ellåset,satt på även säkerhetskedjor.

Till min förvåning fick jag-sedan hemkommen från Finland-motta en förfrågan om besöket från både resebyrån E. Som förmedlat hotellet och O.hotellrörelsen,vilka jag ej besvarat då hade känt förargelse för mitt misslyckade hotellbesök. Sedermera fick jag en kravfaktura från lågprishotellet med motivering av falsklarmet pga att ledningar lossnat från röklarmet,vilket jag ej gjort då larmet börjat direkt,och utan skäl tillika som att det fortsatt även efter servicepersonalens första besök. Varvid jag drog slutsatsen att företaget använder en medveten strategi i sin falskfakturering då dörrlarmet-som orsakat falsklarmet var ej kopplat till larmcentralen. Om så hade varit-hade servicepersonal reagerat direkt.

Kunde det bakom ledningsbrott fel som angavs som skäl för larmet,vara något annat? Att någon hade antingen fjärrstyrd larmet med bugg,eller placerat en dold,fjärrstyrd larm i rummet för att få mig att få dö i hjärtattack? Eller var det en medveten strategi hos lågprishotellet O. Att orsaka falsklarm,för att sedan få sina gäster att demolera larmet (vilket sades att ha skett i hotellet tidigare av den COO-personen som övertagit ansvaret för hantering av min reklamation samt fortsatt ansvar för kravhanteringar) för att sedan kunna skicka sina ytterligare fakturor-dvs. Bluff-faktureringar?

Då jag-som även samhällsvetare-har en bredare syn på fakta än han har (endast pengar och elektriska spår är centrala för honom)- argumenterade jag detaljrikt varför jag vägrat att betala deras kravfakturor,vilka också visat sig ha motsägelsefulla drag: först kravfaktura på 337,85 euro (då själva hotellräkningen kostat mig ca. 65 euron,591 kr),sedan direkt krediteringsfaktura med samma belopp,för att sedan höjas till 459.37 euron med tillägg för Securitas vaktens räkning. Då jag reklamerat felet till E. Reseförmedlare innan jag fick motta krav-och krediterings fakturor och sedan förhöjda sådana sedan COO hade tagit över ansvarat för ärendet som jag bestridit med falsk innehåll-att jag skulle ha orsakat larmet själv vilket var befängt då framkommen i rummet ville endast lägga mig direkt och sova i stället för att ha blivit utsatt för tortyrliknande pip och illamående som följd av raseriattack-vilket kunde ha slutat som hjärtattack med dödlig följd som resultat,har jag fortsatt att hävda min tro att det är ett medvetet planerat affärsstrategi från O-bolagets sida för att förskansa sig ytterligare ersättningar utöver sina lågpris.

Dvs. den här gången blir jag eventuellt tvungen att göra polisanmälan men av annan art än den förra: nu är det frågan om brottsmål där min anmälan handlar om:

- hatbrott (att jag var svensk med finsk bakgrund; eventuellt pga att jag var även alternativtänkare som skulle sättas dit och djävlas ytterligare utöver det som hänt tidigare i mitt liv med social-ekonomisk marginalisering och förstörd karriär mm.)

- att jag blivit utsatt för fara för liv och hälsa då kunnat dö som följd av detta falsklarm-sådant borde ej förekomma enligt mig i modern,branschstandarder följande hotellverksamhet. Kortsagt-då jag skickat mina PayPal-kontrafakturor för dels fara för liv och hälsa,dels för konsultråd för att åtgärda felet (vilket jag även frågade i rummet och ev. tack vare det fick servicepersonalen larmet att sluta) och försvara andra ev. kunder som kunde bli utsatta igen för samma fel (falsklarm utan synbart fel eller orsak för röklarmet eventuellt pga. Dörrlarmet),

och - att de ej avlägsnat felmöjligheter för falsklarm trots att sådana skett tidigare enligt COO,och att det pågått samtidigt diskussion om larmet i hotellets chattrum vilket visade att även andra hört larmet och att det därvid var ej någon inbillning av mig (befängt det också,eftersom jag är en lugn och stabil person).Tvärtom-genom att ha kvar falsklarm-möjligheten,kunde företaget eller dess insiders tjäna pengar och fakturera även för vaktbesök.

- då COO's (ChiefOperationOfficer) fakta-argumentering visar synbara brister-för honom räcker det elektroniska spår i fjärrläsningstavlan-ej kundupplevelser,faran för liv och hälsa,kundbemötandet mm. sk. mjuka fakta,kan detta läggas som ytterligare brist i företagets verksamhet,som-enligt mig-är helt enkelt ett bluff-fakturerings företag eller där sådant används som komplettering av affärsintäkter.

Tillit till rättssystemet ?

Mina tidigare erfarenheter av det svenska rättssystemet är negativa. Så hade skett i felbedömningar då det hade tagits beslut i min skilsmässa angående barnens faktiska vårdnad (”penningrättvisa” enligt mig),då skattemyndigheten hade stulit mina underskott som de tidigare hade godkänt att rullas vidare men som sedan plötsligt underkänts med argument att min firma var hobbyverksamhet vilket godkänts sedan av länsrätten och vidare kammarrätten och att då jag sedan som protest hade lämnat tillbaka min FA-skattesedel hade de ej upplyst mig om att nu lägs firman ned då jag själv velat endast ta paus i mitt koncernbyggande (av flera firmor).Kortsagt blivit utsatt för samhällsstöld och deprivation som orsakats av statsmaktens motstridiga hantering av villkoren för firmastart (se ovan: först kunna dra av investeringar från löneinkomster,sedan-efter ett år-hade lagen tagits bort,men jag redan startat firman på tidigare premisser och skuldsatt mig i mina långsiktiga,strategiska investeringar,pr,export och mässbesök utomlands stödjande firman uppbyggande).

Räcker tingsrätten nu,får jag stöd av DO och/eller CRD (Civil Rights Defenders) nätverk som kämpar för människor vars mänskliga rättigheter hotas,eller får jag vädja till olika ambassader och deras kontakter och ev. gå ännu längre då jag kämpar för det nya vetenskapsparadigmet och dess nya,annorlunda verklighets-och människosyn och förnyade värderingar som kan tänkas upplevas som hot för dagens penningrättssystem och makt?

Positiva ljusglimtar som stöder den nya,vaknande kampen för rättvisare internet

Artikeln ovan-att svenska polisen kommer att starta en centraliserad myndighet NBC (Nationell Brotts Center ?- det näms ej i refererade artikeln ovan vad namnet är)- för att kunna hantera ökande antal bluff-fakturerings brottslighet välkomnas därför av mig. Eventuellt kommer mitt sistnämnda,ej ännu lösta case-skötas därifrån,vilket jag tackar polisen redan på förhand.

Annorlunda data från parapsykologi som stöder uppbyggandet av det nya nätet

Själv har jag tidigare varit i kontakt med polisen och upplyst dem i enstaka fall då jag känt att något är på tokgörande eller värd att uppmärksammats. Tillika tog jag kontakter med USA-presidenter då jag varnat deras stab inför krigsinterventioner i Irak och Afghanistan,då utan att fått något respons tillbaka. Då jag som sanningssökande student i filosofi forskade om parapsykologi fann jag berättelser att polisen i Holland använt psi-känsliga personer som hjälp mot brottslighet. Därför-om jag anser att jag kan ev. hjälpa till i sådant i fortsättningen,kommer jag att göra det fast mitt intresse är mer i de stora lösningarna och drag i samhälls-och kulturutvecklingen. Hur utveckla nya politiska program för att lösa arbetslöshet med ny ekonomiteori och nytt,fler-dimensionellt tillväxtprogram,hur ev. utveckla nya teknologier som jag enligt mig innoverat men omgivningen ej värderat eller diskuterat om (se mina tidigare blogg artiklar ovan).

Här är i korta drag de slags empiriska data som det är frågan om:

1. ESP-fenomen:

klervoajans,kleraudiens,psykometri,telepati,seendet i drömmar,prekognitivitet,utanför kroppen upplevelser,ev.även sk.röstfenomen

2. Sk. alternativa energi-fenomen:

materialisationer,levitationsfenomen,dematerialisationer,healing-fenomen,sk. Backster-effekter av fotografier i högenergifält som visar att även växter har dylika fenomen där fältet av energi syns ävenom den fysiska delen är borttagen (hos människor-sk. fantomfenomen av borttagna armar/ben),psykokinesis-fenomen

3. Fenomen som gäller i diskussion om det finns själ-medvetande efter den fysiska kroppens död (Survival-frågan)

korskorrespondens,utanförkroppen-upplevelser,forskning om barnens minnen av förra återfödelser,återfödelsemärken,sk.underbarn som ev. visar färdigheter som man skaffat i tidigare liv,poltergeist-fenomen,spöken (apparitions)

Själv har jag skrivit en populärvetenskaplig artikelserie redan på 80-talet om återfödelseforskning i en populärvetenskaplig tidskrift Ultra som lär ha påverkat på utvecklingen av forskningen i ämnet i Finland. Om vetenskapen och filosofi-institutionen hade fungerat i Uppsala,hade jag velat bli återfödelse-expert och fortsatt den forskning som bedrivit av bl.a. doktor (professor) Ian Stevenson i USA. Dock med mitt intresse att utveckla nya,bredare teorier i fysik,biologi,kemi mm. För att kunna grunda diskussioner på bredare fält än han och parapsykologerna gjort tidigare.

Till förargelse för brottslingar och de som velat ha kvar den filosofiskt-materialistiska synen på människan-att människan består endast av den fysiska kroppen och att mentala och andra fler-dimensionella upplevelser grundar sig endast på fysiska händelser i den fysiska hjärnan.

Är det därför det händer så mycket ondska i världen just nu? De makter som velat ha det gamla paradigmet kvar-och ”penningrättvisa”- kämpar för sitt,och ger ej lätt efter? Ha förtröstan,de vinner inte.Människor blir vaknare och vaknare,och ifrågasätter mer,delvis tack vare bättre utbildning men även bättre kommunikation med hjälp av nätet,och nätet kan utvecklas vidare,och troligtvis även sammankopplas med det icke-fysiska,typ psi-färdigheter.

Den alternativa,nya synen på datalagring

Den andra,refererade artikeln ovan visar att vaknandet har nu börjat.EU-domstolen har nämligen i dess dom den 8.april i år enligt artikeln ogiltigförklarat EU:s tidigare sk. datalagringsdirektiv,då internetleverantörer skulle vara skyldiga att lagra en viss tid all typ av digital datatrafik i sina register.För att vid behov kunna användas av brottskämpande mm. myndigheter för sin verksamhet.Författarna menar att denna dom är ett genombrott för den nya rättighetsstadgan som blev till med det senaste Lissabon-fördraget som skyddar mänskliga rättigheter nu även formelt i EU-lagstifning.Enligt de skulle nu svenska myndigheter böja sig för denna nya syn,vilket återstår att ske.Den nya förslaget för stiftandet av NBC-enhet hos polisen mot sk. bluffakturering och andra databrott är dock en bra början.

Kunde jag även-mot bakgrund av det nya paradigmets nya,fler-dimensionella verklighets- och människosyn-lyfta upp ännu en tilläggssyn till? Nämligen-om det är så-vilket jag har starka skäl att tro på då jag kan enligt mig förklara vetenskapligt de hittils sk. anomala,oförklarliga data ovan-vilket beror på att parapsykologin har ej bra teorier för att förklara eller ställa alternativa hypoteser för förklaringar och direkta/indirekta tester-lagras allt vad vi gör i det själ-medvetandet som blivit till,utvecklats med tiden,i det mänskliga psyket.Då tidigare religioner har diskuterat om "karmas lag",kunde jag nu förklara dylika lagringar av händelser/dåd/mänskliga beslut med den nya kausal-teorin och den nya funktionsteorins princip som binder ihop allt i kosmos.Att lagbundenheten sker och data binds ihop i tiden-gående fram och tillbaka.I min alternativa fou har jag tagit del även av ufologin och sk. andevetenskapernas beskrivningar,varför även dessa slags data (ufos och änglar) kunde förstås genom ett annorlunda fysik-fler-dimensionella rumtiden.Då denna artikel är ej en diskussion om den nya fysiken,fortsätter jag ej mer om det här,utan får endast ge en glimt vad framtiden kan bära i sitt sköte.Nya vetenskap,nya upplevelser,men även bättre förståelse för alla religioners syn på den gyllene regeln men nu-till skillnad från vädjan till auktoritetstro (Bibeln,Koranen) eller emotionellt tänkande,genom mentala förklaringar och en annorlunda helhetssyn på livet som ett öppet system där allt binds ihop men var och en (får) utvecklas i sin egen takt och i sinom tid tar själv ansvar för sin fortsatta utveckling.Jag är säker på att både nationell,eu-och världspolitik skulle vinna att tillåta en öppen diskussion om det nya,historiska läget eller möjligheten av att "allt kunde bli nytt".En sann revolution på kärlekens och kunskapens grund såsom beskrivs även i den tredje,utmärkta artikeln ovan av Golnaz Hashemzadeh.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

torsdag 7 augusti 2014

Våra länder vill vara med i utvecklingsfronten-ej i Nato

Våra länder vill vara med i utvecklingsfronten-ej i Nato

eller alternativ syn på framtidens säkerhetspolitiska omgivning i Norden,EU och världen, författad av marginaliserat,nedtystat och fd. socialdemokrat i Sverige i sin egenskap av alternativtänkare eller dissident i Norden

ref. SvD/Brännpunkt:”Våra länder hör hemma i Nato”,To 7.augusti-14,av Jan Björklund,partiordförande i Folkpartiet liberalerna i Sverige och Carl Haglund,partiordförande i Svenska Folkpartiet i Finland

Förord

Händelser i närområden i Ukraina där Ryssland har inlemmat Krim-området i sitt land igen efter att ha förlorat det i upplösningen av områdets förra statsbyggnation Sovjetunionen och pågående oroligheter i resten av östliga områden i Ukraina som resultat av dels inre oroligheter i landet samt troligtvis inre diskrimineringar av rysktalande befolkningsgrupper-vilket sker även i andra områden i EU,mot andra folkgrupper med annorlunda etnisk bakgrund än majoritetsbefolkningens-samt Ukrainas visade intresse att börja processen att bli medlem i EU har skapat den situation som författarna beskriver som ”en ny säkerhetspolitisk omgivning” som skulle tala för Nato-medlemskap för Sverige och Finland.

Jag som alternativtänkare som arbetat på en annan,vidare grund av nytt vetenskapsparadigm och dess nya,alternativa verklighets-och människosyn som skulle-om det verkligen skulle stödjas i våra västliga,öppna demokratier där kriser sägs lösas genom dialog och argument-ej socialt,ekonomiskt eller fysiskt våld-skapa en verklig ny säkerhetspolitisk omgivning värd namnet,vill hävda att författarnas talan för Nato-medlemskapet i Sverige och Finland är en pseudolösning som snarare blickar bakåt i tiden än framåt,mot framtidens lösningar i Norden,EU och världen.

Politikers talan här

Båda politiker-partiordföranden i sina partier i båda dessa nordiska,respektive länder är representanter för den idealsyn på demokratier som är hyllad officiellt och i media,ävenom den praktiska verkligheten-empiriska data undersökt fördomsfritt av olika vetenskapare,representerande olika vetenskapliga traditioner och skolor i sina respektive områden såsom statsvetenskap,historia,politisk historia,ekonomi,ekonomisk historia mm ämnen-visar att det är ej alltid så. Att det tex. förekommer diskriminering,rasism,olika tillbakablickande nationalistiska strömningar mm. samhällstrender och tendenser som visar att dessa politikers demokratisyn är endast en förskönad bild av det som vi har i våra samhällen här i Norden-i Sverige och Finland.

För att göra min debattskrift eller blogginlägg kort,skriver jag här mer detaljerad om vad dessa politikers idealsyn består av om man betraktar den kritisk,från alternativtänkarens synpunkt som försökt förnya båda dessa nordiska demokratier,EU och världen på en ny,vidare grund av nytt vetenskapsparadigm- nämligen av följande innehållsmässiga moment:

1. Naivitet

2. Hyckleri

3. opportunism

4. motsägelsefullhet

5. felaktigheter

Naivitetens dilemma

Jan Björklund och Carl Haglund har båda när samband med dagens militärer i båda dessa länder. Björklund med sin militära bakgrund och vunna grader,Haglund som försvarsminister som står i nära dialog med militär i egenskap av sitt ministerämbete.

De skriver: ”steg för steg bygger den ryska ledningens propaganda upp förståelsen för regimens agerande. Europa står därmed inför en ny säkerhetspolitisk omgivning där sådant som vi inte längre trodde vara möjligt plötsligt har blivit vardag igen”.

För det först-komment om propaganda: det kan tänkas att Ryssland definierar annorlunda sin demokrati,sina nationella intressen än västliga EU-länder inklusive Sverige och Finland,och store brodern USA. Om den nya säkerhetsomgivningen som blivit till efter kalla krigets slut-i och med att USA vann det genom att utnyttja de svagheter som Sovjetunion hade i sin ekonomi och därmed dess oförmåga att komma i kapp eller vinna i den militära upprustningen i världen mellan de förra två stora supermakter-skulle det inte ha varit logiskt att även avmontera Nato då? Om inte-alternativet skulle ha varit antingen överföra Natos ansvar till EU-styrkor (varmed USA skulle ha vunnit ekonomiska fördelar) eller till FN? Nu blev det inte så,utan snarare en halvmesyr: Nato fanns kvar och fortsatte sin utvidgning mot fd. Sovjetstatsområden som blivit självständiga. Då sedan demokratiseringskrafter i den nya Ryssland vann ej tillräckligt gehör i landet,fylldes det maktpolitiska vakuumet som blev till då styrande kommunistpartiet förlorat makten,gamla nationalistiskt färgade krafter från förra århundradet. Maktens namn blev annan men de nya härskarna var de gamla från toppen av förra kommunistpartiet och dess eliter. Dessa krafter började känna sig igen hotade av västvärldens motsägelsefulla beteende: å ena sidan hyllades demokratier,å andra sidan förflyttades maktpolitiska och militära baser och kontakter närmare och närmare det nya Ryssland som blivit till. Detta var-om man betraktar det historiskt-inget nytt. Så hade västländerna reagerat redan efter den stora revolutionen i Ryssland och det efterföljande inbördeskriget då västländerna lade sig i och deltog i den ena partens sida.

Rysslands makthavarnas reaktioner är därmed förståeliga och logiska ävenom det skulle finnas bättre alternativ (mer om detta nedan-från min-alternativtänkarens sida).Att stämpla deras agerande som propaganda är vår definition,från sidan av våra intressen. Eller är det så- är det verkligen så-har det inte funnits alternativa röster,analyser och förståelsegrunder som skulle visa bättre alternativ-även för oss i Norden,utan att säga för EU och världen? Om detta är författarna tysta,vilket är förståeligt då det vill inte att något nytt,radikalt,alternativt till Nato-skulle lyftas upp till dialog och valmöjligheter. Därmed till nästa punkt i deras politikergärning i debattartikeln ovan.

Hyckleri

Enligt mig är det hyckleri att beskriva våra respektive samhällen som sanna demokratier där det råder individuell frihet,tolerans,marknadsekonomi,rättsstat och välfärdssamhälle. Gå ut och jobba i verkligheten-glöm era fraser,gör ej endast korta besök eller valturnéer hos verklighetens folk. Då jag har min bakgrund i vetenskap med min långa,förvärvade teoretiska och samhälleliga utbildning i båda dessa länder,kan jag säga att det är ej dialog som gäller då det gällt att lyfta upp annorlunda,empiriska data som ifrågasätter våra nuvarande vetenskapliga teorier,skolor i många områden. Nej-enligt min analys finns det bakom alla dagens vetenskaper en viss syn-tolkning-av verkligheten-som är beroende av det som de flesta upplever eller tar för givet. Denna grund-eller vetenskapsparadigm-färgar vår syn på verklighet,dess struktur och den människosyn som man har i våra demokratier,vilka förgivettagna syn och teorier barnen och nya generationer sedan skolas i redan i förskolan,och sedan byggs vidare på i skolan,olika yrkesskolor och universitet. Myndigheter,samhällsinstitutioner,media och kulturlivet tar denna syn som givet dels pga att krav på meriteringar förutsätter att du tar dessa för givet och har ej ifrågasatt dem. Om så-ja-då blir ditt öde som mitt: din karriär förintas,din familj splittras,dina barn tas ifrån din vård (ävenom de mådde bra),din firmabyggande förstörs genom samhällsstöld från skattemyndighetens sida (tjänstefel som ingen bryr sig om att rätta till?) vilket rättfärdigas med rättsmyndigheten då den marknadsekonomi som gäller använder det korta,kapitalistiska perspektivet: största möjliga vinst på kort sikt för antingen kapitalägare eller för samhället,fast långsiktigt betalas detta i mångdubbla kostnader. Kostnader i form av alienation,utanförskap,brottslighet,mm. Negativa fenomen i våra demokratier.

Det är hyckleri att svara med tystnad och repressiv tolerans samt marginalisering då det skulle ha gällt att undersöka ifrågasättande,förnyande data i sk anomala vetenskaper. Dagens politiker-såsom författarna ovan-har ej stött detta letande efter förnyelse,för ny verklighets- och människosyn som jag tex. Idkat trots det som man gjort för mig och mina närmaste samt-indirekt- för dem nya generationer som skulle ha vunnit om annorlunda tankar för samhälleliga lösningar skulle ha fått komma fram,diskuterats och-om funnits hålla-tagits i bruk varmed arbetslösheten skulle ha blivit mindre,ekonomier robustare enligt ny ekonomiteori och samhällens relationer till naturen mer hållbara. Det är hyckleri att ha genomgått universitetsutbildningar men ej lärt någonting av dess grunder: respekt för sökning av sanning,och respekt för argumentering. Nej,det som gällt har varit-precis som författarna skriver det ske i Ryssland. Detta har även påpekats av dess ledare Putin men svaren uteblivit från väst.

Opportunism

Det kan kort sägas bestå av det att dessa politiker lyfter upp data som stödjer deras tes: att Sverige och Finland borde bli medlemmar i Nato,men är tyst om alternativ. Jag har på mina bloggsidor tidigare nämnt tex om en annorlunda möjlighet att lösa Ukraina krisen. I stället för kontraproduktiva åtgärder med sanktioner (sådana som dock ej ifrågasätter de stora kapitalintressen som vanns genom försäljning av militärutrustning eller energilösningar då man stryper försäljningen av ny teknologi till Ryssland men å andra sidan vill ha kvar gasflöden),skulle man kunna skapa gemensamma projekt där motsättningar skulle fås försvinna genom ömsesidighet,i utvecklandet av nya teknologiska lösningar,grundade på det nya vetenskapsparadigmet.

Denna typ av opportunism är förståelig men-som sagt-kontraproduktivt. Då det skulle gälla att utveckla radikalt nya tex. energi och transportlösningar-vilka skulle sedan sammanbindas i flerdimensionellt tillväxtprogram typ mitt förslag på NMEP-tillväxtspiral- har man låtsas om att dylika förslag har ej gjorts. Att härska med tystnad,att försöka alienera och marginalisera västliga dissidenter ännu mer och lyfta upp till medias diskussion endast egna politiska förslag,valprogram och lösningsförslag,vilka aktivt stöttats av de politiker som grundat sin makt på det gamla paradigmet och dess tudelande tänkande och gammaldags verklighets-och människosyn.

Motsägelsefullt

Det är enligt mig motsägelsefullt att skriva om medlemskap i Nato som framtidens lösning,då denna institutioner bygger i själva verket på den gamla synen på både balansen i världen mellan väst-och öst,samt förskönande syn på våra demokratier. Det är vår globala klimatkris som skulle diktera vår gemensamma säkerhetspolitik i stället för väst-öst tänkandet. Vidare: då det finns kulturer och samhällen i världen där det förekommer ojämlikhet och ojämställdhet samt religiös fundamentalism grundad på gammaldags människosyn och gamla sociala traditioner som är ej förenliga med vår gemensamma,globala ekonomi vore det mest logiska och fördomsfria steget att stödja något nytt.

Försök att förnya dessa syn och skapa en ny människosyn som skulle kunna inlemmas i alla våra kulturer på sådant sätt att var och ens av dessa kulturella särdrag skulle respekteras som dessa samhällens historiska utvecklingsnivåer,där utvecklingen går vidare och skulle stöttas,i stället för att auktoritativt nedslås eller militärt styras. Det sistnämnda är ju det som våra västliga demokratier faktiskt har gjort och gör,vilket stöttats av tex dessa politiker i sina respektive partier. Båda partier hyllar sin liberalism,men ingenting har man lärt av en av liberalismens store tänkare John Stuart Mill som tex i sin bok Om Friheten skriver att det vore viktigt att argumentera och lyfta upp till diskussion ifrågasättande tankar. Detta har man ej gjort-vilket visar att författarnas argumentering brister i sin trovärdighet,utöver sin bristande val av data och hänsynstagandet av annorlunda perspektiv som skulle ha kunnat tas med i diskussion (såsom mina förslag att lösa Ukraina krisen på ett helt annorlunda sätt än det som man gjort från härskande eliters sida).

Falskhet

Här använder jag termen sann och falsk i den innehållsliga meningen-ej som logisk eftersom samhälleliga och historiska skeenden följer ej alltid logik,snarast tvärtom..

Det är enligt mig falskt att hoppas på att Nato skulle lösa den kris som världen står inför i Europa. Hur då? Dels har Ryssland redan börjat byggandet av sitt nya alternativ i den eurasiatiska linjen. De hoppas att handeln med Kina kommer att mångdubbelt ersätta de brister som orsakas av sanktioner från väst.

Vidare-om den militära eskaleringen växer: hur skulle Nato svara? Med bombningar av Ryssland? Följden skulle bli nog 4. världskrig tror jag,eller eventuellt skulle USA tvätta sina händer och anse att nu får EU sköta sitt,själv då USA har redan så stora svårigheter med sin egen ekonomi och dess stora frågetecken blir landets kommande relationer med Kina som växer fram som världens nya ekonomiska stormakt vill nog inte binda sina politiska scenarier med Europa som blir mindre viktigt ävenom de ekonomiska och kulturella band hålls i den ömsesidiga idealen och framförandet av västliga demokratier som världens bästa.

Vidare-om västländerna skulle verkligen bry sig om fred och välstånd,skulle de nog ta sitt ansvar även för Rysslands utveckling. Tex att hjälpa landet att komma över sin ensidiga ekonomi där de viktigaste exportprodukterna består av råvaror som köps därifrån. Sannare vore gemensamma utvecklingsprojekt,vilka jag föreslagit som ett alternativt sätt att idka fred med Ryssland.

Vad skulle världens nya säkerhetsomgivning bestå av ?

Enligt mig-refererande till mina tidigare blogginlägg ovan-skulle det vara både säkrare och ekonomiskt-politiskt-kulturellt mer hållbart att satsa på att förnya hela säkerhetskonceptet: för verklig säkerhet både inom olika samhällen och mellan olika länder/stater behövs det tillvaratagandet av både ömsesidiga fördelar och skapandet av en helhets bakgrund.

Då jag är ej tex handelsminister kan jag ej beskriva här vad vore ömsesidiga handelsfördelar mellan Sverige och Finland-alternativt EU-och Ryssland det får andra beskriva med mer detaljerad positiv scenario.

Å andra sidan-om helhetsbakgrund. För detta vore det tex.enligt mig bättre att avveckla Nato i en fler-processteg där processtegen skulle bestå av följande:

a. EU-styrkor skulle byggas upp varmed behov av Nato skulle minska

b. EU skulle förklara sig vara villig att stödja utvecklandet av Ryssland i öppnare samhällsklimat som blir resultat i den värld där globaliseringen av ekonomier kräver det mer och mer.

c. Tillika som i nya,gemensamma projekt typ utvecklandet av nya teknologier,ekonomiska tillväxtprogram typ Balkan-projekt vilket jag skrev om på min Vidorg-firma webbsidor under Kosovo-krisen men uppmärksammades ej av media eller vaksamma politiker ci. Ett naturligt steg vore även att säga att EU är villig att börja processen att få med Ryssland i EU. cii. Samt ta gemensamt ansvar med Ryssland för att utveckla FN (särskilt dess säkerhetsråd som visat sig ej fungera i andra konflikter typ Israel-Palestina,Syrien osv.)

d. Det kan tänkas att passivt motstånd-genom tystnad och marginalisering av centrala påverkanspersoner som drivit utvecklandet av det nya vetenskapsparadigmet -stänger det historiska fönstret som skulle ha öppnats för att lösa de gemensamma problem som man har i hela världen-typ klimatkrisen och olika kulturers kamp i en värld där översikten blivit sälsynhet. I det läget vore det viktigare att ta det djärva språnget som behövs-tidens gång blir central faktor att ta med i de strategiska beräkningar som görs både i militärernas,ekonomernas,politikernas håll men även i den framtidstro-eller brist av den-som visas hos det vanliga folket. Marknadsekonomier behöver ju intern konsumtion som en viktig drivfaktor vid sidan icke-auktoritärt fungerande myndighetsstrukturer. Ny människosyn skulle förnya dessa värderingar och därmed leda även till nya typer av fredsprocesser. Det som behövs i dag är modiga politiker-ledare, typ dem som skapade EU-tanken-ej opportuna följare av politiska kastvindar eller motsägelsefulla skeenden ute i närområden och världen som kommer ej att lösas med vapen.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

söndag 3 augusti 2014

Den nya samhällsmodellen ? I Sverige,EU,ute i världen ?

Den nya modellen i Sverige och vidare i EU,världen ?

Ett öppet brev i dessa valtider och ängslan av återfall i reform-och fredsprocesser

Uppsala Sö 3.augusti-14 av Lasse T. Laine

Per Gudmundson

ledarskribent i Svenska Dagbladet

ref. din ledarartikel i dagens SvD,sö 3.aug-14"Den svenska modellen i EU"

Bäste Per

Det var intressant att läsa din ledarartikel ovan. Då jag-som alternativtänkare,filosof-samhällsvetare,på det nya vetenskapsparadigmets grund som jag utvecklat grundtankar för,tyckte att rubriken var intressant,började jag läsa din artikel.

Din artikel lyfter upp viktiga synpunkter-om tillit,om viss etnocentricitet i det svenska samhället (jag skulle nog säga i det kulturella kynnet),om den liberala demokratin och viktigheten att respektera mänskliga friheter och rättigheter-och där är vi nog överens.

Du refererar i din artikel till tilliten i samhället-bland samhällets medborgare som en viktig del för att den demokratiska staten skulle fungera. Vidare refererar du till två vetenskapliga artiklar författade av de etablerade forskarna vilka-enligt mig utgår i sina tankar från det gällande vetenskapsparadigmet och dess människosyn,vilka sedan påverkat bl.a. i vårt institutionsbygge och hur de liberala demokratier har sina samhällsstrukturer socialt-ekonomiskt.

Angående den första,refererade artikeln-Andreas Bergs och Christian Björnskovs (ursäkta att jag har svårt att skriva sistnämndas namn rätt med dansk bokstav) som är tryckt i European Journal of Political Economy-har jag en viss kritik:

- deras syn på kausalitet-citerar till tolkning "att hög tillit är bra för framväxten av välfärdsreformer,men att välfärdsreformerna i sig inte tycks leda till ökad tillit" räcker inte-inte för mig i alla fall. Jag har i min filosofiska produktion (vilket tyvärr blev stoppad eller lagt locket på då jag försökte utveckla ett nytt,bredare (abstraktare) filosofi eller vetenskapsparadigm som ifrågasätter det gällande eller visar att det rör endast delav mycket mer omfattande verklighet än det som det gällande paradigmet sysselsätter sig med) skissat en bredare syn på kausalitet: -kausala steg: att A påverkar B -kausal stig: A påverkar B,B påverkar C osv. -kausal ram: A,B,C etc. är inramade eller instängda inom ett gemensamt ram eller kontext,sammanhang som kan vara typ av viss kvalité eller påverkad som helhet av något utöver denna kedjan A,B,C etc.

Filosoferna kunde även säga författarnas slutsats annorlunda: "tillit är en nödvändig del för att lyckas skapa välfärd och fungerande välfärdsreformer,men den är ej en tillräcklig del av sådant"

Så,enligt mig fattas det bl.a. diskussion om människosyn-den filosofiska (har människan ett medvetande/själ som tex överlever den fysiska kroppens död,och ev. återföds i en ny kropp senare,följande en viss kausalitetsprincip som tycks fungera i det kosmiska livet) och även diskussion om ansvars-begreppet.

Min diskussion om den nya svenska modellen Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor (DMOS-modell)-som jag lanserat i min uppsats-utredning 1990 ang. utvecklandet av sjukvården i Sverige och landstingens ekonomi-och planeringssystem (sk. SINUS-projekt 1990-2012,i ämnet Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet) och sedan nämnt och diskuterat på mina blogg (här) vidorghelps.blogspot.com

har dock inte varken nämnts eller lyfts upp till akademiskt,politiskt eller mediadiskussion.

Detta förvånar mig inte. Den liberala välfärdsstaten även i Sverige- som sägs hylla och sträva efter att fungera i sin praktik enligt mänskliga friheter och rättigheter,tycks ej gälla eller fungera då man som alternativtänkare kritiserar dess grundläggande syn på människan och verkligheten. Där slutar välfärdssamhället fungera-även i Sverige,tyvärr. Mitt liv som alternativtänkare här sedan invandring som gäststuderande från grannlandet Finland och hur mitt (inklusive mina närmastes) liv sedan gestaltat här,visar-lånande omdiskuterade 60-talsfilosof Herbert Marcuse (se hans bok "Den endimensionella människan")-var den repressiva toleransens gränser går...

Det andra begreppet som jag tyckte fattas i din diskussion-vilket finns på en ny form i min nya samhällsmodell ovan med dess flex-pris konstruktion gäller ansvarsbegreppet. Detta kan nu gälla dels tjänstemanna-ansvar-dvs. hur samhällsstrukturer fungerar i välfärdssamhället och enligt vilka värderingar (i dag: det är nog pengar som styr mycket skulle jag nog säga-typ asylhanteringar,bidragsbedömningar mm.),och sedan sk. incitamentssyn. I sistnämnda: konstigt nog har ej Allians-regeringen lyft upp min diskussion om den nya samhällsmodellen som-enligt mig-skulle utveckla moderaternas förra incitaments-diskussion (delvis även hos socialdemokraterna i sk. eget ansvarsdiskussion) vidare. Fast längre då den grundar sig på en ny,bredare människosyn (se ovan).

Angående din diskussion om auktoritära tendenser i EU,håller jag med. Här har jag dock även en annorlunda syn som är-enligt mig-mer grundläggande. Då den nya människo-och verklighetssynen grundar sig på en grundligare teori om kausalitet,kan kausalitet(orsak verkan samband vad människan gör och får sedan skörda enligt min nya flerdimensionella utvecklingsteori i den nya biologin) inbakas även i den nya, reformerade samhällsstrukturen i våra välfärdssamhällen. Se mina diskussion om flex-priser där individen kan själv-genom sina egna beslut-påverka prissättningen av välfärdstjänster som hen utnyttjar (typ social-ekonomisk bakgrund,utnyttjande tid,medverkan i fou-projekt mm. variabler eller parametrar. Den demokratiska beslutsstrukturen skulle definiera golv-och takpriser,men lämna sedan frihet i samhället åt medborgarna.

Dylikt,ny typ av välfärdssamhälle skulle kunna även reformera EU enligt mig. Jag nämner här mina diskussioner som jag tagit upp på mitt blogg ovan diskussion om reformering Euron samt fonderingssystemet. Grunden för detta,helt annorlunda reformpolitik som följer varken federalistisk syn (att EU överhöghet ska besluta mer och mer i olika nationalstater) eller sk. liberal-demokratisk syn där det är vaga demokratistrukturer (vaga-då det finns ingen klar syn på människan och hur demokratier skulle definieras-i dagens läge är detta mest sk. idealsyn-ej hur det faktiskt sker i demokratier (se mitt liv som fallbeskrivning) vore i min nya ekonomiteori (grundad på en ny värdeteori) och flerdimensionella ekologiteori (odiskuterade i vetenskapsvärlden då ej institutionaliserade pga. motstånd att ta upp annorlunda,empiriska data som ifrågasätter våra grundläggande teorier om människan,tiden,rummet mm).

Jag håller även med dig Per om din slutsats: "kanske måste vi till och med acceptera att alla vill inte bli som Sverige".Gudskelov att så tänks ute i världen. För mig-personligen-skulle detta betyda att då jag har försökt reformera,förnya världen med ett nytt vetenskapsparadigm och dess utvecklingsprojekt har ej fungerat här varken i vetenskap,i politik,i mediadiskussioner eller i näringsliv (i sistnämnda då auktoritära skatt-och rättsmyndigheter har tagit en viss syn på mitt livsverk och sedan firman-som blev mitt enda sociala plattform då inget annat fungerat och det går ej att få dem att ta tillbaka sina auktoritära beslut som de tagit utan att lämna mig möjligheter att handla vidare eller annorlunda),kanske förnyelseprojektet kunde fungera bättre annanstans?

Då det finns en viss hopp kvar att tex kommande valrörelsen fattar att något annat,en syntes,behövs till för att det svenska samhället skulle kunna utvecklas vidare,skriver jag till dig och även publicerar denna epost som öppet brev på mina blogsidor. Kanske,kanske socialdemokraterna hoppar i tåget då jag fått den att rulla,varmed även miljöpolitik skulle bli en ny typ,rödare,än den kvasisådana,gröna? (om detta,läs gärna vad jag har skrivit om min annorlunda,flerdimensionella tillväxt-modell NMEP-tillväxtspiral.Dylikt kunde kanske även kunna tolkas i behövliga fredsprojekt,typ mellan palestinier och israeler,mm. områden där helt nya,annorlunda perspektiv skulle kunna öppna vägar för fredligare lösningar för alla parters bästa?).

Med tänkarhälsning,din

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,entreprenör (i hoppet att fortsätta firmabyggandet senare eller annanstans?,eller i nya former typ fredsprojekt ute i världen med USA-firma eller i skribentverksamhet? )

Copyright © 2014 Lasse T. Laine i den egna firman Vidorg. All rights reserved.

söndag 27 juli 2014

Tala tydligt,tala väl-en dikt

Med anledning av världshändelser i dag och en sampublikation av en ledare-

Ref: DN/Pressupprop:"Tala tydligt till Vladimir Putin",sampublikation i dag,Sö 27 juli,i DN och många europeiska tidningar såsom Le Monde,Die Welt,El Paso,La Stampa,de Volkskrant,Der Standard,Hospodarske Noviny,Dennik SME,Dario de Noticias,Lituvos Rytas

min kommentarande dikt

Tala tydligt,tala väl

Men framför allt,

göm inte ljuset

ni som talar så tydligt

om skam,om ormgrup

har ni funderat

vad ni själva har gjort?

Då det gällt att vara

vaken,

att upplysa,

ha dialog

om det helt nya alternativet

har ni varit tysta,

ängsliga i er auktoritetstro

velat censurera med total tystnad

nu

då det skulle ha gällt

att förnya världen

på en ny grund

har er tystnad,repression

marginaliserat

ljusbringaren

så att det gamla tankesättets

gamla kompatanter

fått fortsätta

sina maktpolitik

grundade på det gamla

paradigmets

människosyn och

värderingar

makt,

penningmakt,

penningrättvisa,

utnyttjandet av de svaga

för de mäktigas vinster

i all oändlighet

ekar er klagan

förgäves

ni har ej förstått

nej,

snarare ej velat förstå

vad jag syftat till

att skapa om världen

på en ny grund,

genom kollektivt skapande

befästa freden,

störta diktatorer,maktmänniskor

maktens lakejer

Skapelseakten kan ej tas tillbaka

men dess framgång

kan fördröjas,

eller förvanskas

var ni vaksamma att

förvalta

ert ansvar?

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,entreprenör,poet mm

Copyright © 2014 Lasse T Laine och egna firman Vidorg. All rights reserved.

torsdag 10 juli 2014

ABC för etiskt kapital

ABC för etisk tillväxt

Eller: Då nya tankar,teorier,förslag på nya samhällslösningar för att tex skapa arbete eller mer balanserad,flerdimensionell tillväxt,väcker ej gehör hos läsare,blir kommenterade,diskuterade och på så sätt på sikt påverkar positivt till samhälls- och kulturutveckling,så kanske borde jag falla mig tillbaka till annan slags skrivande? I stället för att vara tänkare,en skribent- i stället för skribent,att fortsätta som en poet?

Till en vän

Du var en vän

en hund,men vän ändå

vid besök av din ägare och dig,

hälsade du mig enträget

hoppade upp,lyfte dina tassar på mina skuldror,

smekte mitt ansikte med din tunga,

andades djupt

vid promenader,då och då,

som jag gjorde för att hjälpa din ägare

som hade ej ork eller var upptagen med något annat

löpte du vid min sida,nosande blommar och mumsande växter-

är du en vegetarian,skrattade jag

nu är du borta,

någon-en granne? en illvillig medmänniska,makthavare?

efter att ha läst mitt annorlunda blogginlägg eller lyssnat på

vår kritiska samhällsdiskussion på balkongen,med din ägare,

anmält om dig-in kognito som detta samhälle börjat praktisera om

i sitt demokratibygge- så att

samhällsvakter kommit och meddelat om valet som gällt dig:

kärleksrelation avslutas,hunden ska avlivas eller ges bort till

en annan

utan argumentation,ansvarsavvägningar-

fysisk vård kanske kunnat vara bättre men

det var en kärleksfull relation

mellan dig och din deprimerade ägare,eller

med mig,besökaren och dig

men kärlek,det räcknas ju inte?

Du var mindre värd i kärlekens officiella korridorer,

lönebetaldas solidaritets krets,

ingen tog hänsyn till din röst eller känsla,hundsoldat

som hundar,i andra samhällen som är mindre vackra på ytan,

slaktas även människor

av de bättre vetande,de med större fysiskt kapital eller

fysiska skyddsskrifter,till de privilegierades bästa

eller demokratier

Vila i tid,min vän,

vi ses då jag gjort mitt,

din ovillkorliga kärlek växer i nästa livet,

etiskt kapital,med kumulativ ränta,

som marknadens konjunkturer kan ej erodera

hur mycket som än önskas eller tros

eller beslutas om med de auktoritetstroendes

röster

ditt etiska kapital använder jag som en del

av mitt-

tack för din kamp vid din ägares sida

för den tid som de privilegierade,rätt troende

ansåg den vara värd att gälla

för mig gäller den än min vän,

farväl och till återseende

Alternativ- ja,läs ovan.”Vi behöver rusta för en ny,god tid”.

Har du detta på din valsedel kära medborgaren/världsmedborgaren?

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.