You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 22 januari 2013

Från SAP till PES till ...

Senaste strategi-info från nya vetenskapsparadigmets perspektiv

Ref. UNT/Insändare:Alla dess kommunstrateger...,Ti 22 jan-13,av Torsten Jarkrans

Sammanfattning

Håller med Torsten att det har skett en inflation i ordet 'strateg`.Egentligen skulle ordet eller termen strateg handla om centrala,viktiga,principiella perspektiv,planer,visioner,programförslag-ej "att reda ut behovet av förskoleplatser" som Torsten använder som exempel.Man kan dock hävda-som motargument-att hur platsförsörjningen ordnas,kan bero på flera saker och därmed behövs planering av principiella saker eller perspektiv i alla dess olika,viktiga dimensioner..

Ett exempel

Använder här följande referat-mina inlägg på den europeiska PES-organisationens sidor (PES-party of European Socialists).Då socialism har tidigare varit nära anknuten till traditionella syn på ekonomi och ideologi-vilket tangerar även använt välfärdsmodell med dess förgivet tagna syn på ekonomin och tex. människan i samhället-visar mina inlägg (med referenser till mitt fou-arbete från/på nya vetenskapsparadigmets grund)-att jag använder termens ursprungliga,gamla betydelse (ursprungen i antikens Grekland):"fältherre".Till skillnad från användningen av våld,beväpnad kamp,terrorism (i militär betydelse av termen fältherre),använder jag termen i dess modernare betydelse. "Riktiga strateger" är intresserade av att använda fredlig diskussion,argumentationer,spridning av info mm.aktiviteter. Traditionellt har tex filosoferna hävdat,att idéerna är viktigare än vapen.Om man skulle tex få talibanerna att inse,att genom att inlemma sig i modernare ekonomi än klanbaserad,skulle alla vinna i ekonomisk,social,kulturell välstånd och i längden även som nation då turism mm. skulle ta rollen som ekonomidrivande i stället för opiumproduktion? Se B.Obamas senaste installationstal om frihet mm.Kanske inbegriper detta att USA-militärstrateger får i fortsättning bättre utbildning,tex. i nya vetenskapsparadigmets nya människosyn? Refererar-som vetenskapare-till mina skriftliga produkter,och speciellt till den senaste-en uppsats i Ekon.Historia där diskuterar om begreppet hållbart budgetsystem.Visar där jämförelser med Uppsala kommuns syn och hur den kunde utvecklas vidare,samt till en viss paradox i regeringens syn.Även det kunde dock rättas till genom vidareutvecklandet av incitamentsperspektiv som har varit tidigare centralt hos Nya Moderaterna.Kanske kunde min uppsats nya förslag och deras innehåll användas praktiskt även i Uppsala kommun? Andra nivåer: SAP,PES,..i reformering av Euron och EU-budgetering.Var finns nu mina "trupper"? Nyfikna,demokratiskt sinnade människor som vill utveckla något nytt.Ser framemot detta-ev. som den sökta "omvärldsorienterad välfärdsstrateg"? Eller i firmauppdrag som skulle generera arbete även till andra än "fältherren"?

Referenser

"Recent forum replies by lassetl... Renewing Nordic and European Socialdemocracy-only ? Submitted by ltl on Tue, 31/01/2012 - 20:28.

Hello.I commented just an debatearticle in the Swedish newspaper DN today,31.jan-12 where the leaders of Nordic socialdemocrats presented their view to renew the Nordic model.According to me the challenges are more than prented there.In order to manage a true "real change"-we need even cultural change,based on renewing the social totality,in all itś dimensions (economic,social,political,cultural and adaptating to the borders of Nature).The Nordic model could use the new kind of thinking of the new paradigm of science,itś new kind of conceptual renewing (fe. in using relativistic concepts when evolving the general wellfare model of society-se my DMOS/PMDPS-Partially Market Directed Public Sector-model with itś Flex-prices which orders better balance with society and individual responsibility according to me as an alternative thinker),not-as presented as a recipe for social and economic evolution in Nordic countries. Saraś discussion-as a young European socialdemocract/socialist is interesting and if I understood it right,even on the lines of my view how to renew the socialdemocracy,based on the new view of Man,broader view of economic democracy and world scene. I paraphrase Barack Obama here,but write a broader view for us socialdemocrats in the whole world: Yes,we can better- make a real change.

http://www.pes.eu/en/user/me

On Latest Status (emails from members )

”To Paix.Whata.if you are metamotivated-t.i.concerns all.Such as my latest R&D paper(in Swe)conc.the Profitab.in loc.Public Sec.Conc.EU too 3 min ago (22/01/13)”

Med vänliga hälsningar

Lasse T. Laine

lördag 5 januari 2013

Tankar och åtgärdsförslag om arbetslöshet och utanförskap

Tankar och åtgärdsförslag om sociala kontrakt-hur skapa jobb och minska utanförskap

ref. DN/Stockholm: ”Tidiga sociala insatser är en bra affär”,av Ulrika By,Ti 3 jan-13 SvD/Brännpunkt: ”Sociala kontrakt mot utslagning”,av Clas Almén,Björn von Heland,Berndt Molin,Per Silenstam,Lö 5 jan-13

Författarna-fyra tidigare chefer på AMS-styrelse-har skrivit ett intressant debattinlägg.Tidigare under veckan skrevs i DN en bra artikel om kriminalitet: vad våldet kostar samhället (se DN,Ti 3 jan-13,”Tidiga sociala insatser är en bra affär” av Ulrika By,refererande till två nationalekonomernas rapport).Gemensamt för båda artiklar är fokus på sociala insatser,sedda från ekonomiska kalkyleringar.SvD- artikelns fokus fortsätter debatten om sociala insatser fast med en annan målgrupp-de långtidsarbetslösa-de som författarna har kännedom om enligt deras arbetslivserfarenhet som fd. AMS-chefer.Deras förslag är intressanta och kunde fördjupas enligt mig.Om jag som teoretiker (är filosof-samhällsvetare,med utbildning mest i ett svenskt universitet och i en svensk högskola,utöver första årets universitets studier i hemlandet innan flyttade hit som gäststuderande och egna fou-studier vid sidan av universitetsstudier här och arbetslivet i sedvanliga invandrarjobb i disk,städning mm både vid sidan av studier och efter examen) skulle nämna tre nyckelpunkter i ovan refererade SvD-artikeln publicerad i dag,skulle de vara följande.

Springande punkten i utanförskapet ?

Första: hur definieras valet av ”arbetstagare som förefaller vara mest kvalificerad”? Enligt min erfarenhet-förstärkt av mina livserfarenheter i landet sedan augusti-69-gäller det att vara lagom.Om du avviker från detta ”lagom”,blir du utsorterad.Utsorteringen tycks drabba även dem med invandrarbakgrund som har kvalificerad utbildning,skaffad i hemlandet före flyttningen hit eller här i landet.Ett exempel: då jag i min firmaverksamhet (startad på vissa ekonomiskt-politiska villkor som sedermera förändrades)föreslog stiftandet av kontaktpool-nätverk där jag skulle använda invandrade som kulturambassadörer för svenska företags exportkontakter,togs idén inte emot på marknaden.Den andra versionen av arbetsskapandet genom stiftandet av en förening för utländska akademiker där föreningsverksamhet-tillsammans med infödda,utbildade svenskar-skulle i informella nätverksmöten skapa kontakter med arbetssökande företag,togs ej emot av varken lokal arbetsförmedling,kommun eller landsting då det gällde att starta ett EU-projekt.Sedermera plagierades idén delvis av andra kretsar,med infödda i spetsen.Tredje versionen av arbetsskapandet genom arbetslösas online-databas-presenterad som ”examensarbete” på en AMS-kurs kommenterades varken av kontaktad rikspress,eller som svar på mitt skickade cirkulärbrev till landets alla länsarbetsnämder,AMS-styrelse eller riksdagsledamöter i arbetsmarknadsutskottet.Det gäller ju att vara lagom-om du är för bra eller kommer med för radikala förslag,tankar,ideér,sorteras du ut-det är min livserfarenheter här i Sverige efter alla dessa år,var de mesta jobb har gällt i låglöneyrken.Under mina studier iUppsala universitet i socialantropologi läste jag om en norsk socialantropologs tankar om ”systemisk sugning” där ”lagom invandrare”,med bra utbildning,”sugs upp i systemet”,men får sedan ändå betala för det i form av socialt torftigt liv (om de nu inte är kvinnor med utländsk bakgrund,gifta eller sambon med svenska män, som kanske får det bättre).

Att kalkylera sociala kostnader med pengar enbart- håller det?

Andra övergripande punkten i författarnas debattinlägg handlar om den syn på ekonomi som de har.De har den gängse synen på ekonomi-teori där sociala insatser ses och kalkyleras som skilda från ekonomisk lönsamhet-dvs. ekonomi ska handla om rena kalkyler med pengar-syn liknande neoliberalas monetaristiska syn.Enligt mig-i mitt teoretiska ekonomi-projekt från nya vetenskapsparadigmets synpunkt-kunde ekonomi-teori fördjupas.Fortsätta Talcott Parsons linje att förena ekonomisk teori och ekonomisk antropologi med en ny,mer övergripande teori som förenar dem.Och ännu bättre om den teorin backas upp av ny,bredare filosofi,med ny,fler-dimensionell syn på verklighet och ny människosyn.Se mina tidigare artiklar på mitt blogg om detta och om bl.a. mitt förslag på reformering av socialdemokratin på denna mer övergripande grund än genom politiska punktinsatser eller nya partiprogram som dock fortsätter den gamla synen på människor och ekonomin.

Sociala investeringar-där samhällsvinsten är mer produktiv än inlagda penningkostnader

Dvs. i detta sammanhang-tredje grundläggande nyckelpunkt- med mer radikal lösning än den som författarna föreslagit.I stället för mer generösa bidrag i form av differentierade arbetsmarknadsavgifter eller social kontrakt mellan staten,arbetsgivaren och de berörda facken (liknande mitt tidigare förslag sedan flera år tillbaka om samhällskontraktet,i en dikt,i början av -80 talet,refererat i en uppsats i samhällsplanering vid samma universitet som ovan),kunde man enligt mig utveckla budgetsystemet med nytt slags kontosystem.Jag håller på att exemplifiera detta i ett pågående arbete för en uppsats i Ekonomisk Historia där jag sammanfattar intervjuer av lokala,styrande landstingsråden under en längre tid vid tre fillfällen,under -90,-04 och -12 och lyfter upp tanken om begreppet samhällsvinst och ett hållbart budgetsystem.Dylikt budgetsystem har delvis börjat bearbetas vid Uppsala kommun,dock utan mer grundläggande teoretiska perspektiv som i mitt fall.

Ett exempel på utanförskap där sociala investeringar skulle ge samhällsvinster

Ta ett exempel på dylikt,nytt,radikalare form av sociala investeringar-förslag.Budgetsystem kunde ha ett nytt konto-sociala investeringar-där långsiktiga sociala investeringar kunde dras av-liknande investeringar i maskiner.Bortfall av sociala kostnader (se DN-artikeln ovan) kunde därmed ses som intäkter som med råge överträffar de penningmässiga kostnader som man lägger in. Liknande tankar lyfts delvis upp i denna samma sida i Svenska Dagbladet där integrationsministern diskuterar om skolproblemen.Tyvärr är även hans diskussion mer surf på ytan,än helhetsbegrepp på problemet social utanförskap eller förslag på långsiktiga strategier för arbetslöshet.Men dock ett försök att hålla uppe denna diskussion om sociala investeringar/kostnader,som här,vilka är värda all uppmuntran.Även från alternativtänkare håll fast deras tankar räknas eller ersätts med 0 kr och gjorda,egna,långsiktiga firmainvesteringar stjäls eller nollställas av myndighetspersoner i skydd av myndighets- och social status utan att väcka folks rättsmedvetenhet.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,socialentreprenör (egna konsultfirman mm. firmor passiva pga olika myndigheters motstånd mot nya tankar och ekonomiska lösningar)