You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 7 oktober 2014

Oklart versus solklart- om vad då?

Oklart versus solklart- om vad då?

Om Sveriges nya roll i världen , förstås !

Referenser:

SvenskaDagbladet/Nyheter: ”Oklart om Sveriges roll i världen”,Ti 7.okt-14,av Mikael Holmström,säkerhetspolitisk redaktör SvD

för nämnd info nedan om grannlandets Finlands socialdemokrati: på webben en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_of_Finland

Förord:

Undertecknad var redan som gymnasiestudent intresserad av politik. Kanske väcktes detta av fadern i hemmet,som hade fått fly från sin infödda hemtrakt i forna Karelen efter att Finland hade förlorat kriget mot den stora Sovjet-grannen i öst under två separata krig som sammanföll med det andra världskriget? Kanske hade den borgerliga dominansen påverkat även fadern- farfars.soc.dem.riksdagsmedlemmens kritiska son-då han fick Säpo-besök efter att ha yttrat negativt om Finlands möjligheter att vinna i kriget och efter det (det gick som han hade trott),hade först svårigheter att få jobb men räddades av vännen vars nätverk fixade honom det. I den långa banan med anställningar på byggena,runt om i Finland,som innehöll förflyttningar och hemtraktsfrämlingskap för sonsonen. Varvid jag blev världsmedborgare,I Finland redan,under unga år.

Gymnasietiden innehöll egna studier i politisk historia utöver skolans böcker i ämnet (studiekamrater kanske kände sig besvärade då förde samtal med läraren över deras huvud),besök av biografer där det visades forna Gestapo-filmer om grymheter mot judar i Polen (för att vaccinera folket mot nazism efter förlorade kriget),beställning av Zamistat-protesthäften från London där alternativtänkare hade smugglat sin kritik ur Sovjet-statens allenarådande ideologiska tvångsgrepp. Försök att bli en medlem hos Socialister som mottogs med negativa förväntningar eller insinuationer om klassfiendeskap. Eller deltagandet från sidan under studentockupation av kårbyggnaden i Helsingfors under studentockupationen 1967-68,men där en kritisk fråga ledde till försöket att utkasta alternativtänkaren i spe,vilket sedan övergick i medlemskap i det nya filosofiska sällskapet Dilemma,lämnandet av idén för organisering av en ny typ av studiedemokrati vid universitet,vilket-lämnad till en professorsson-togs emot och ledde till en ny syn på den.

Flyttat till Sverige-efter första årets framgångsrika studier-som gäststudent i augusti 1969 ledde sedermera till fortsatt bana i alternativtänkandet och fördjupningar i filosofi till en mer djuplodande kritik: grundtankar till ett nytt vetenskapsparadigm,där filosofins roll uppfattades i Karl Marx-anda: det gällde att även förändra-förnya-världen,ej endast förklara den!

Det som ledde både till utvecklandet av det nya i egna pappers och vid universitetsuppsatser-ej i avhandlingsarbete då det nya togs ej emot och refuserades eller hindrades att nämnas i uppsatser och därmed stängande vägen för genombrott i vetenskapsvärlden och fortsatt,redan passerade 40 års kamp för det nya mot status quons medier,näringslivets maktmänniskor,mot trångsynta myndighetspersoner som förstod inte vad de gjorde då deras principvidriga resursstölder om inte hindrade då i alla fall fördröjde genomgång av det nya i ett nytt samhälleligt utvecklingsskede.

Deltagandet i SAP-den svenska motsvarigheten för farfars och mosterns mans parti i Sverige-tog ej heller aktivt emot gjorda försök att vara med och påverka. Den lokala föreningens-Den finskspråkiga Soc. Dem-föreningen i Uppsala- förslag att ta tillbaka den tidigare gällande tjänstefelsparagrafen-vilken hade urvattnats av partiets ansvariga,utan förankring hos folket som led under den-slog ej genom. Ej heller senare försök att genom bloggandet försöka väcka intresse för reformering av partiets ideologi genom det nya vetenskapsparadigmets nya,flerdimensionella verklighets-och människosyn,som skulle säkert ha påverkat för pånyttfödelsen av partiets solidariska grundsyn om frihet,jämlikhet,jämstäldhet. Eller i nya slags förslag att förnya landets roll i EU och världen på det nya paradigmets grund i nya slags förslag hur reformera sjukvården (SINUS-projektet 1990-2012),skapa en ny slags,hållbar tillväxtpolitik (NMEP- spiral,grundad på en ny ekonomi-och ekologi-teori och syntes av NEP-tidens tänkare och moderna,svenska sociologers tankar om samhällsinsatser för att förnya välfärdssamhället. Kanske var invandrades inlämnade intresse att bli partiledare vid valet för en ny partiledare efter Mona Sahlin mottagen med den skepsis eller fördomar som gäller då man definierar den rätta platsen för oss nya svenskar,även i politikens värld?

Då den senaste,nya S-ledda minoritetsregeringens nya agerande för MFA- a new role for Sweden i the world- har lett till vissa komplikationer enligt rikspressen,kan det vara intressant att jämföra vad den nya svenskens alternativtänkande hade föreslagit i frågan. För att kunna jämföra utvecklingsmöjligheter för MFA eller hitta en ny roll för den utstötta,marginaliserade alternativtänkaren,som känner fortfarande möjligheter att påverka i och med att jag fortsätter att arbeta fast kunnat gå i pension sedan flera år tillbaka. Kanke tas dessa jämförelser emot,kanske inte. Eventuellt leder de till till konsultinginsatser inom den nya regeringen? Varför ej så även i Sverige som i den stora världen,där utomstående kan hjälpa till då tjänstemännen vid olika ministerier är hemmablinda och kan ej ge tillräckligt skarpa råd för olika minister eller bistå statsministern i hans krävande arbete? Eller aktiveras grannlandets-forna hemlandets- systerparti och kallar hem sin son som skedde förr då Kalevi Sorsa hämtades hem från Paris? De svenska läsare som vet ej så mycket om sådant som skett i den finska varianten av socialdemokratin,kan gärna besöka Wikipedia i den här adressen på webben t.ex.: (länken är ej fullständig då bloggsidan stöder ej sådant-lägg därför till http-länken med två hashtag framför):

en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_of_Finland

1. Palestina-frågan

Mikael Holmström har skrivit både en intressant och kritisk artikel om den nya regeringens hanterande av detta gamla problemet som dyker gång på gång upp i världen i nya,blodiga konflikter mellan palestinier och staten Israel. Ursprunget till konflikten ärvs ju från segrarstaternas syn på det forna kolonialområdet efter andra världskriget,och efter att förföljda judar hade utvandrat från förutom Europa där de blivit utsatta för likvidering och social-ekonomiska grymheter,stölder och fysiska mord även från andra länder ute i världen till sitt nya hemland Israel som legaliserats genom FN-beslutet då forna palestinska hemtrakter förvandlades till den nya staten.

Den nya S-ledda minoritetsregeringens regeringsförklaring tog upp frågan igen genom att deklarera att Sverige ser positivt på tvåstatslösning och tänker-ger löftet enligt Holmström- att erkänna den nya,Palestina-staten-i närtid. Detta ledde till omedelbar kritik från både USA-som stöder och aktivt medverkat i fredsinitiativ för att stifta fred i området i den långa konflikten och Israel- den mäktigare parten i bilaterala diskussioner mellan palestinier (med tudelat representantskap av sina interna,valda makthavare vilka tidigare kämpat mot varandra men i senaste tider förenat sig i sin iver att få området statsstatus och fred med Israel).Kritiken gick ut på att detta var ett felsteg i förhandlingar där dylikt skulle störa det. Enligt TV-intervjun-framfört i finsk TV som jag kan följa-mellan diskussioner av finsk utrikesminister Erkki Tuomioja och Rysslands motsvarande Lavrov- hade Lavrov-med hänvisning till Ukraina krisen-yttrat sig att utomstående blandning i bilaterala diskussioner ses negativt av Ryssland-vilket kan tolkas gälla även som deras syn av Palestina-Israel frågan.Inställningen som skulle kunna närma USA och Ryssland i det läget som råder mellan stater efter Ukraina krisens uppkomst och EU-USA-saktioner mot Ryssland? Israel å sin sida har redan krävt diskussioner med Sveriges ambassadör om frågan-vilket har ledd till den nya utrikesministern Margot Wallström att yttra sig: ”det är inte USA som bestämmer vår politik”. Den som läst de nyare marxisternas diskussioner om skillnaden mellan begreppen eller uttrycken:

- att determinera och

- att dominera,

skulle nog kunna tolka den nya utrikesministerns ord lite annorlunda?

Holmströms artikel nämner den nya regeringens nya linje-”en samarbetsregering för hela Sverige”- vilket i utrikesministerns variant klätts i Twitter-satser om MFA-”the new role of Sweden in the world”.Vilket sedan lett till dessa mindre dispyter mellan USA och Israel eller förväntade svårigheter för att göra sant med MFA-strävanden.

Då jag själv har tidigare bloggat om detta och använt uttrycket ”spetsnation”-ett vidare begrepp, som kan uttryckas som MFA-role-men då till skillnad från fraser innehåller en ny,vetenskapligt ämnat syn på SAP-partiets nya,reformerade ideologi och påverkansmöjligheter ute i världen,anser jag att frågan är värd att bloggas mer noggrant.

Skillnad mellan den nya regeringens syn-vilket fortfarande grundar sig på den gamla,gällande ideologin (vilket kommit fram i tex i den nya överenskommelsen mellan S-,MP-,och V-partierna om frågan vinster i välfärden,offentliggjord i går den 6.oktober 2014)-och min syn är att mitt förslag på hanteringen av Palestina-Israel-konflikten är en annan: har mer karaktär av utvecklingssyn:

- då och om de bilaterala diskussioner dem emellan har lett till öppning och stiftandet av staten Palestina mot vissa eftergifter från palestiniers sida (som brukar göras i förhandlingar,såsom USA påpekar),

- kunde man fördjupa detta sedan i ett helt nytt slags fredsprocess-initiativ från mig eller min firma Vidorgs sida (mer detaljer om myndighetspersoner i Sverige backar från sina exproprieringar av firmans strategiska,långsiktiga investeringar som hittills visat underskott och givit därmed anledning för skattemyndiheten,stödd av först Länsrätten och sedan Kammarrätten att nollställa dem- vilket tolkats av mig som samhällsstölder mot alternativtänkarens enda,sociala plattform då vetenskapen,median,och näringslivet hittills varit tyst om det nya.).Detaljer och påverkan kunde ske i form av tex medverkan i regeringens arbete som extern konsult-sådant som brukar göras ute i världen vilket ev. sker även här,i det fördolda?

2. Relationen mellan USA

Holmström ger en intressant tillbakablick på dessa relationer mellan Sverige och USA genom hänvisning till både Palme,indirekt till Fredrik Reinfeldt och till Urban Ahlin. Han nämner även hur den nya utrikesministern ser på detta: ”det är ej USA som bestämmer vår politik”. I sakfrågan-ja,kanske en tautologi-men indirekt ett delikat,diplomatiskt ämne att tas upp igen.

Till skillnad från högtidliga fraser eller önskningar om MFA (se ovan),grundar min syn på SAP:s möjligheter att bli spjutspetsnation ute i världen mer på flera saker än bara utrikespolitik. Se mina tidigare blogg om förslag att förnya EU:s euro-och fonderingssystem,gemensamma försök att knyta samman tex. Sjukvården och asylpolitik,intressanta fou-möjligheter kring det nya paradigmets utvecklande i många områden (energi,transportsystem,bostadsbyggande mm) vilket kunde användas även som ett katalysatorämne i den pågående konflikten i Ukraina tillika som i Nato-frågan vilken senare fråga har tagits upp av Urban Ahlin,förra utrikespolitiska talespersonen (nu Riksdagens nya talman) i hans komment då det gällde:

”USA ska inte ägna tid åt vårt försvar”

-enligt Mikel Holmström-då det gällde SAP:s gamla linje att förbli alliansfri stat-senast lyft upp av förra statsministern Göran Persson och utrikesministern Anna Lindh år 2002 med den tidens MFA-öppning: ”samverkan med andra länder”.Även den mer som en hövlig fras än sakpolitiskt handlande då Sverige ej blivit mer aktiv medlem i EU utöver det formella medlemskapet. Nato-frågan-eller alternativ till den- har förskjutits därmed igen till framtiden med obesvarat,oklart MFA-politik.

Till skillnad från det har mina förslag varit mer aktiva och liknande som i Palestina-Israel frågan-innehållande mer en utvecklings-och processyn med aktiv medverkan över tiden:

- jag anser att Natos roll skulle övertas av EU:s kår för motsvarande-kalla den tex. EPF- European Peace Forces. I den takt då uppbygganationen sker skulle Natos roll minska för att slutligen kunna nedläggas då EPF-organisationen vore klar. Detta skulle nog minska även Rysslands farhågor och misstänksamhet mot västländer och västländernas intresse att ta mer aktiv roll i de länder som tidigare varit forma Sovjet-länder. På sikt hoppas jag att det skulle öppna vägen för Ryssland av att bli medlem i EU och även skapa bättre förutsättningar för mångsidigare näringsliv då militärutgifterna kunde minskas tillika som det ensidiga beroendet av olja och gas-det gamla arvet från Sovjet-tidens politik.

- I det andra utvecklingssteget-som Nato inte kunnat vara genom ensidigare koppling endast till västländer-kulle EPF kunna kallas/utvecklas till en ännu öppnare organisation,kalla den AEPF- Allied European Peace Forces- varvid utöver Europa även Mellan Östern och Afrika skulle kunna bli samarbetspartners i det nya slags fredskåret. Det kommer nog även i framtiden dyka upp konfliktområden i Afrika (förhoppningsvis ej i Mellan Östern om Vidorg nya fredsförslag skulle kunna skapa stabilitet i regionen från Turkiet,via Libanon,Israel,Syrien,Jordanien,ända till Mellan Österns arabstater och Egypten) där AEPF:s aktiva medverkan skulle behövas. Då afrikanska stater skulle vara med i det nya,utvidgade fredskåret skulle aktioner kunna sättas in snabbare utan att civila människor skulle först slaktas i hundratusentals.

3. Alliansfriheten och Nato frågan och

4. Inrikespolitiska konfrontationer skulle därmed kunna lösas-enligt mig på ett både smidigare och handfastare sätt än i dagens tolkning av MFA.

Då jag vet inte än-men är öppen för olika scenarier hur Vidorg skulle återskapas (se min förra bloggsidans öppen auktion-förfarande,vilket ej ännu lett till formella bud för att stifta firma igen i z-landet (om svenska myndighetspersoner ger ej efter och rullar tillbaka sin expropriation eller nedläggningsförsök av firman genom ”passiv motståndspolitik” mot det nya,och andra krafter genom sina mer aktiva försök som jag hittills lyckats parera utan att ha blivit tvungen att söka asyl i tredje landet)- har här lämnats än en gång ett förslag på Sveriges nya roll- annorlunda än det officiella MFA- till skillnad från att gälla ”ute i världen” även här i landet då Allianspartier skulle nog vara positiva att hoppa med i tåget om det nya skulle skapa handfastare linjer för det som den nya regeringen kallar samarbetslinjen:

- För nya jobb (se förslaget om M.O.-börs,omorganisering av Riksbanken,olika fou-projekt i naturvetenskap och teknologi mm)

- för att minska avståndet mellan städer och landsbygden (se NMEP-tillväxtspiral-flera ministerier omfattande,mer övergripande makro-projekt som skulle ha varit ett projektämne för det nya Framtidsministeriet om det bildats,tillsammans med reformering av sjukvården enligt ny tolkning av den generella välfärden med det nya,relativistiska tänket,resulterande i en ny utformning av den offentlig sektorn i vidare tolkning än den som blev med endast vinstförbud,och i syntes av Moderaternas förra incitament-politik och socialdemokraternas eget ansvar-syn men på en ny grund av ny,flerdimensionell människosyn och nytt slags,robustare prissystem än dagens oklara,administrerade priser då flexpris-utförandet skulle ha lämna valfrihet för individen även inom den offentliga sektorn-vilket nu påpekats även av en fd. LO-utredare)

- för ny energipolitik (se mitt förslag på helium kraftverk-ett fou-ämne först men kanske en blivande verklighet i framtiden)

-för en ny,annorlunda tolkning av välfärden (med begreppet samhällsvinst,ej endast genom förbud av vinst hos privata företag som arbetar inom den offentliga sektorn; för mer hållbart budgetsystem med nytt kontosystem som fou-världen säker skulle kunna utveckla om man använde den nya ekonomiteorin och det nya vinstbegreppet för den offentliga sektorn;för att reformera förutom sjukvården även Riksbankens organisation enligt mina tidigare förlag.

Ja,den nya,svenska "idégeneratorn" går fortfarande med allt vad det kan innebära för Sverige roll som spjutspets-nation ute i världen. Om inte Finland nu kallar sin ”förlorade son” tillbaka och flyger honom hem som nämnda Sorsa men kanske med Norwegian eller SAS om Finnair är upptagen?

Eller USA:s stats-och finanskretsar välkomnar stiftandet av Vidorg där,med en handpenning (en fri gåva som delinsats varmed jag och mina närmaste kunde skaffa USA-medborgarskap och pass direkt,och därmed ha bättre chanser ute i världen för att genomföra mina nya idéer än att fortsätta vara en ny svensk men invandrare ändå).Vem vet vad framtiden har i sitt sköte då "den fler-dimensionella gyrokompassen" har ej stabiliserat sig än utan försöker nya vägar än att nå ut och påverka positivt enligt själskallelsen eller uppdraget-kalla du det till drömmen om du vill men något dagdrömmeri är det inte utan vetenskapsbaserade förslag som kan påverka även handfast politik.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

fredag 3 oktober 2014

Det som fattas- anmärkningar för ny typ av klimat-och samhällsdebatt

Det som fattas-anmärkningar för en ny typ av klimat- och samhällsdebatt

Eller: Hur historiskt medveten,ny framtidsberättelse måste lita sig mer på sina drivares egna initiativkrafter för att skapa en framtidsinriktad,positiv,ny klimatberättelse. Något att tänka på-och komma ihåg- då den nya regeringen kastat redan handduken i och med att framtidsministeriet blev ej stiftad och vädjan till dagens härskande syn får fortsätta lägga sin våta duk över flerdimensionell historiesyn och ny ekonomisering. Väl mött i framtiden.

Referenser

SvD/Brännpunkt: ”Snäv historiesyn föder extremism”,Fre 3. okt-14,av Lars Amréus,riksantikvarie

SvD/Under strecket:”Dragkamp om en ny klimatberättelse”,Fre 3. okt-14,av Viktor Galaz,docent i statsvetenskap,verksam vid Stockholms Resilience Centre vid Stockholms universitet

Dagens berättelse hänvisande både bakåt och framåt

Det gick bra att dela tidningar denna morgon,eller natt. Lyckliktsvis hade duggregnet gått förbi och fick dela tidningar i lugn och ro. Möttes av några enskilda cyklister och några studenter som pratade sinsemellan. Eventuellt hade folk velat lägga sig tidigt för att kunna följande dag spana nyheter längre tid än vanligt om den nya regeringen,dess nya ministrar och om regeringens deklaration för sitt program.

Själv väcktes jag ca. halv nio tiden av en dam som pratade högt på gården om brist på hygien mm. Funderade om det gällde mig? Att jag hade ej blivit vald som en framtidsminister bl.a. ”eftersom jag sköter ej min hygien-luktar svett mm”? Det ensamme tidningsbudet,i arbetaryrket,som har ej så mycket resurser . Att välja en ny klädesplagg varje dag som de fina,borgerliga damer? Duscha morgon och kväll,då man har ej alltid ork över? Det vardagliga med sin konstanta sömnbrist sätter sig som en grå filt över din ork.

Eller dina kunskaper i biologi säger att överdrivet duschande hindrar uppkomsten av naturligt motståndskraft mot bakteriefloran i hudet,eller t.o.m. förstärker den klimatkrisen som råder med sitt överflödiga användande av olika kemikalier? Än sen. Skulle du ha trivts bland dessa småborgerliga som har en endimensionell historiesyn där det är endast de rådande typer av berättelser som får komma fram? Om vetenskapen och dess utvecklande,om historien,om människosynen där ekonomin berättas med deras perspektiv som har makten eller anpassat sig i det gällande tankesättet och de värderingar som baseras på det ? Låt den gamla socialdemokratin försöka än en gång-för att slutgiltigt visa att framtiden kan ej varken gestaltas med det gamla-eller dess skapande begränsas med status quo-partitaktiker. Att det behövs en ny klimatberättelse och förmågan att härda ut,men blickande framåt.

Makten över historien

Lars Amréus,riksantikvarien,har skrivit ett intressant inlägg om historien och vår syn på den. Hans tes är kort: för att vi ska kunna gå framåt i en demokratisk anda,behöver vi ha en mångdimensionell historiesyn. Med detta menar han att vi måste inse att vi är omgivna av historien:

”Vart vi än rör oss finns en historia att avläsa. Bebyggelse,vägar,odling,ja allt vi ser omkring oss som är skapad av människan har sitt ursprung från olika tider. Samma är det med språk,föreställningar och sätt att ordna samhället. Allt baseras på en historisk mångfald som kan spåras längre eller kortare tid tillbaka.”

Detta stämmer. Jag skulle kunna fortsätta hans viktiga perspektiv på samhällslivet i dag (inklusive olika partiers både taktiska och strategiska perspektiv) med ekologins mångfaldhets-syn och vetenskapsteorins syn på hur tänkandet påverkar i vårt val av formuleringar av problematiken,val av data som anses vara viktigt i sammanhanget och metoder som vi anser ge en rimlig inblick på det som vi forskar.

Jag nöjer mig dock att komplettera hans analys av extremisters och högerextremisters historiesyn med deras ensidiga fokus på endast en viss historieperiod som givande lyckad målbeskrivning för samhällspolitik,genom att lyfta upp några punkter i hans artikel och sedan fortsätta men den andra,refererade artikeln ovan med mitt syntetiska sätt att berätta.

Lars Amréus fortsätter:

1. ”Annorlunda är det i extremistiska och fundamentalistiska kretsar. Där nekar man ihärdigt historiens mångfald och komplexitet. Ett endimensionellt historieideal ska till varje pris gälla”

Utöver politiska extremister eller fundamentalister kan det finnas sådana även i vetenskapen. Då samhället skulle tillåta uppkomst av ett nytt,bredare vetenskapsparadigm-bredare i den mening att det är både mer abstrakt då det förutom att kunna inlemma nuvarande fysiskt baserad syn och empiri även lägga till nya slags erfarenheter,upplevelser och empiri av flerdimensionell art och börja forska i dem utan att försöka driva tillbaka (reducera) deras förklaringar till fysiska fenomen,även djupare. Försöka komma fram nya slags,icke-fysiska lagbundenheter t.ex. i psykologin eller i tillblivelsen av våra samhällen och samhällsberättelser. Kanske kunde t.o.m., de nya naturvetenskaperna-med nya teorier i biologi (ny DNA-teori),kemi (nytt slags process) och fysik (flerdimensionell universum-,atom-teori och annorlunda perspektiv på partikelteorin där man i stället för att försöka komma fram till ett givet (minsta) slutresultat skulle forska hur allt hänger samman,med vilken process eller fundamental princip? Skulle det då kunna även vara så att vi kunde få inflytanden från framtiden? Att våra tidsgränser vore ej heller så givna som vi antar? Bredare syn på historiens mångfald än författaren har,ävenom hans syn ger en bra utgångspunkt?

2. ”Enligt en endimensionell historiesyn har verkligheten alltid varit på ett visst sätt och man låter inte ifrågasättande av ”tingens natur”.

Synen som härskar även i politikens salonger? Du luktar väl som vi- lagom mycket människa? Vid älgskog gärna,privat,men offentligt:då ska du ska vara väl klädd,parfymerad,representativ på det rätta sättet. Hur luktar en riktig svensk i arbetaryrket? Som politiker? Som nyduschad baby,eller riktig ringräv som vet att i förhandlingar kan det accepteras att en svettdroppe eller två sipprar fram,men att det är okey,så länge som du sedan i ett annat,salongssammanhang luktar gott..Undrar om de få,med invandrarbakgrund,förstår att parfymera sig rätt,men kanske är det inget problem. De har ju redan-tack vare att de nu nått till köttgrytorna,bra lön för att skaffa både ny,bred klädgarderob även multitud av doftparfymer för alla olika typer av arrangemang och samhällsengagemang..

Det som intresserar mig mer i detta sammanhang är synen på den absoluta verkligheten. Att den finns där någonstans,given,bestående av rätta ting,och orsakssammanhangen dem emellan. Att verkligheten består av enskilda ting (filosofin har ett neutralt begrepp för detta: `entitet` -termen som kan vara vad som helst) utan djupare samband sinsemellan. Tänk om det är inte så. Genom att ifrågasätta kan vi skapa-vara med-i skapandet av verkligheten-kontinuerligt..

3. ”Makt över historien ger makt över människor och den makten måste rymmas inom demokratins ramar. För de som driver en extrem agenda är historiens mångfald ett hot,eftersom den tar makten från ett fåtal och kan ändra invanda föreställningar. Världen har alltid befunnit sig i förändring och de riktigt farliga samhällen uppstår då man försöker stanna vid en enda tidsperiod”.

Jag håller med detta. För mig som teoretiker är det intressant här om vi kunde bilda en ny,bättre teori över både hur förändringen blir till (orsakssammanhangen bakom den) och hur den bär sammanhangen i sig till det nya. Har historien en slut,eller sammanbrott då man får börja om från början på nytt,eller ett slutgiltigt tillstånd av guldåldern,eller följer förändringar vissa axiomer-mer grundläggande principer som i det nya vetenskapsparadigmet (se min tidigare diskussion om enhet,kontinuitet,evolution).Men att förändringen kan systemteoretiskt ändå gestaltas som ett öppet system? Att socialdemokratin kan reformeras/förnyas,att FN:s konstitution kan förbättras,likaså som EU:s Euro-system,eller EU:s stridskrafter varvid Nato skulle kunna läggas ned- en målbeskrivning som skulle kunna användas mer aktivt i den nya regeringens utrikespolitik?

Jag förstår mycket väl att dessa slags tankar kan te sig som icke-önskvärda i de kretsar som har makten i både politik och näringsliv,men dessa kan dock tänkas och det kan vara så att ”systemet”-bakom ”välvillighetens slöja” (som jag skrivit om tidigare då diskuterade om integreringspolitik i dagens Sverige)- driver fram detta i och genom att det synliga systemet ger ej en fullständig beskrivning av det. I en av mina första,egensinniga papers (opublicerade förstås då hade ej-har ej-resurser att göra det tv. Och ej heller fått offentligt,demokratiskt stöd för det att ”komma fram inom systemet”) ”Anarchism,society and individual” skissade jag hur ekonomi-teorins utveckling sammanföll med utveckling i historien. Där ges även ett försök att inrama den nya värdeteorin som öppnar dagens ekonomi-teori till en ny historisk period (mer om detta nedan i frågan om behovet av ny klimatberättelse).

4. ”Makten över historien måste ingå som en självklar del i utvecklingen av demokratiska samhällen. En robust demokrati kräver ett mångdimensionellt historieämne och ett eftertänksamt bevarande av äldre tiders spår”.

Så sant. Detta kräver att vi har respekt för det som varit,utan att låta oss infångas i det. Att försöka vara öppna även för det nya.

Tyvärr har Lars Amréus dock ej tagit upp det sakförhållandet som en israelisk författare gjorde ett tag sedan,vilket visades i TV-nyheterna. Att hur samhället-eller dess härskande makteliter i politikens,medias mm. världar- sluter sig för att bevara samhällets status quo som de upplever ifrågasättas. Sådan som hänt mig i mitt skapande för något nytt. Som en ny,bredare (abstraktare),flerdimensionell ekologiteori,där samhällsutvecklingen anpassar sig (adapterar) till naturens ramar,men där tillståndet är ej en statisk bild utan en bild av förändring-ja,t.o.m. förnyelse då samhällets olika dimensioner-i samverkan-både skapar

- historisk,adapterande processgång,

- men även samhällets behövliga,gemenskap skapande rutiner eller ritualer i olika form,vid olika samhällen och kulturer.

På det här sättet-genom ny,flerdimensionell ekologiteori-skapas både kontinuitet mellan historiska cyklar som samhället genomgår,även enhet (samhället ses från helhetssystem som adapterar gentemot naturen,ej endast genom vissa sektorers påverkan) och förändring: att det kan skapas något nytt,i nya kombinationer av krafter i och mellan olika samhällssektorer. Det som författaren betonar är bra: att det är viljan att se,och tillåta detta,som är det viktiga. Ej försöket att driva fram endast en,givettagande syn hur det ska vara eller bli.

Behov av ny klimatberättelse

I den andra debattartikeln har Victor Galaz skrivit om två intressanta inlägg i den klimatdebatt så pågått sedan Rachel Carsons berömda bok ”Tyst vår”,från 1962.Han refererar till två kvinnor- dels den kanadensiska journalisten och klimataktivisten Naomi Klein-dels på den amerikanska geografen Ruth DeFries böcker som beskriver den senaste debatten i klimatrörelsen.

Då Naomi Klein – se hennes böcker ”No logo” (1999),”The Shock Doctrine”(2007) och hennes senaste bok ”This changes everything: Capitalism vs Climate” (2014) - visar en förändring från tidigare syn som gestaltar klimatdebatten från en deterministisk syn på slutet där det ekonomiska systemet obönhörligen driver oss mot klimatkollaps till en ny öppnare syn. Enligt den blir klimatkrisen gestaltad som en komplex global kris. I motsats till gängse syn att klimatdebatten skapar en främlingskap hos den vanlige medborgaren,betonas nu en mer historisk syn.

”den historiska möjlighet som sådana reformer skulle innebära i termer av att skapa nya jobb,lyfta människor ur fattigdom,jämna ut inkomstklyftor,förnya demokratin,och uppgradera samhällens tekniska och sociala infrastruktur”

Utmärka anmärkningar. Just sådant som jag-som alternativtänkare- gjort med tex.mitt förslag eller syntes för en ny,flerdimensionell tillväxtpolitik i min NMEP-ekonomispiral där ekonomin växer kumulativt,ej genomgår (nödvändigt) olika konjunkturperioder. Genom min nya ekologiteorins tillämpningar-bl.a. i löneutformningar- kunde man ha både teoretisk förklaringsbakgrund för sådant (samhällsreformer) som metoder att användas i regeringens politik. Bäst skulle dessa ha gått till om socialdemokratin hade tagit emot utmaningen att förnyas på det nya,bredare vetenskapsparadigmets grund (som vore ett öppet system,ej någon fundamentalistisk lära eller filosofibyggande i gamla systemvis) och skapat ett nytt slag ministeriet, ”Framtidsministeriet”,vilket skulle har arbetat på ett annorlunda sätt,korsande flera ministeriers gränser i mer övergripande förnyelse (tema-makro) projekt.Nu blev det ej så,men-som sagt-historien är ej slut än.

Kriser som mänsklighetens utlösare

Den andra klimataktivisten Ruth DeFries- lyfter upp i sin bok ”The big rachet: How humanity thrives in the face of natural crises” (Basic Books,2014)- en annorlunda klimatberättelse.

Enligt henne går det att urskilja ”ett pulserande mönster” där mänskligheten sätteri i gång processer som obönhörligen driver utvecklingen framåt (”rachets”,drivhjul) för att sedan mötas av en större kris (”hatchet”,handyxa) som övervinns genom mänsklig innovation (”pivot”,pivå eller vridningsaxel).Därmed har processen en form som liknar tidigare diskussioner av Hegels tes-antites-syntes ,marxisternas dialektik-diskussion eller strukturalisternas transformeringar. Att det föds en ny,transformativ förändring där spärrhjulet,yxan och vridningsaxeln ersätter varandra. Victor Galaz kritiserar DeFries där att hennes perspektiv är vetenskapligt väl lite för enkelt-vilket jag håller med då bl.a. transformeringar kan gestaltas även annorlunda än i en dimension eller värderingsram negativ-positiv endast (se Levi Strauss diskussioner om konträra förhållanden tex. Vilka kan beskrivas sedan alternativa utmaningar eller hamnandet i återvändsgränder: ett exempel då man vill ej se någon klimatkris alls som konträr transformering av klimatdebatt och data om naturens historiska variationer), men där bokens perspektiv kan tolkas bäst inom ett politiskt sammanhang (enligt min nya,flerdimensionella kausalitetsteori: inom kausalram där ramen kan vara densamma men kausala stig och steg till det önskade slutresultatet kan vara olika).

Det som är mes intressant enligt Galanz är dock hur dessa två författares böcker driver fram behovet att en ny slags klimatberättelse där genom människans förmåga genom

- innovation

- ny teknologi och

- fria marknader

överkomma det som tidigare uppfattades som begränsningar (här hänvisar han även till en svensk författare Niklas Elert och hans bok ”Människoapans utmaning. Miljö,tillväxt och vår planets framtid ,2014,Timbro).

Överraskande lyfter Victor Galaz även upp den nya ”cli-fi” - genren av fiktion i litteratur där alternativa berättelser ur vår framtid kan komma fram. Själv har jag skrivit en Prolog-kapitel till en sådan bok-återstå att se om den blir till en bok. En annorlunda bok som kunde både koppla ihop historien (biografi) och litteraturen (olika berättarröster) och kampen för en ny,bredare typ av vetenskap i författarjagets olika ”fronter” inom vetenskap,politik,media,näringsliv. Kanske en väg att gå då det blev inget med det nya Framtidsministeriet som jag velat se och vara med att utforma och leda.

Men så ringde en tjej-kvinna från Greenpeace nyss-under skrivandet av detta om deltagandet i en ny aktion om Arktis- och kanske öppnas det nya ”transformeringskanaler” både där som i det,att fick motta ett nytt globalt tidskrift ”Global Finance” (som gåva eller prov) i fall lyckas i min ”öppna firmaauktion”-förfarande och skapar resurser själv,annanstans,i bättre samhälls-och politisk kontext än här?.

Det gäller att vara öppen för nya inflytanden,för en ny,flerdimensionell syn på historien och att förena detta med viljan att vara med och förnya mänsklighetens villkor,demokratiskt. Än är historien ej slut- att driva fram den till en ny utvecklingsnivå,undan Armagedon -den stora utmaningen.

Lasse T. Laine,

filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

fredag 26 september 2014

Få rätsida på livet- eller skapa för livet?

Få rätsida på livet- eller skapa för livet?

Eller:

Utgå från att Du är unik och en del av livet. Men att i stället för att anpassa dig- få rätsida på livet- kan du dessutom välja mer aktivt-skapa för livet: för dig själv,dina nära och kära,för din omgivning och samhället,kulturen. Vad skiljer i sådant fall ”den själsligt fokuserade terapin” från ”det social jagets stressterapi” som är mer personlighetsfokuserad och begränsad endast att ty till din egen,bättre stresshantering? Kan det nya,senaste utvidgas till en mer omfattande,fler-dimensionell integrationssyn på välmåendet och ytterst en aktiv hållning på det egna ansvaret?

Referens

SvD/Tematidning Psykisk hälsa,nr. 3,Maj 2014,av Mediaplanet. Bilaga i SvD,Fre 26 sept-14. (För närmare info,kan du besöka även psykisk hälsa.nu på webben)

Förord

Jag har nyss som socialentreprenör,med utbildning i filosofi och flera samhällsvetenskaper (delvis även i naturvetenskap),och i min kamp för att få genombrott för det nya vetenskapsparadigmet som jag skapat grunderna för,kommenterat en norsk forskare om några utländska forskares syn på svensk politik och samhällsliv där integrationsproblemet är en av de centrala frågor som sysselsätter många. Dels politiker,dels psykologer och olika vårdföretag,men även forskning och vanliga medborgare. Det är ju de sistnämnda som även är ju uppdragsgivare för politiker,och vars erfarenheter,känslomässiga upplevelser och val skapar grunden för den som i ekonomi kallas marknaden. Indirekt har jag genom min kritik av ovanstående forskare och genom kontakter med lokala och rikspolitiker för det regeringssonderade S-partiet skapat en valsituation. Hur väljer den nya regeringen nu i sitt vägval,då det nya har lyfts fram så pass klart och även genom direkta kontakter med de ansvariga påverkanspersoner?

I den här bloggartikeln eller inlägget vill jag dock närma mig du,min eventuella läsare,den vanliga medborgaren,som stressar sig i livet och vet inte riktigt hur man ska få det att rulla bättre,med mindre stress. Som hjälp för det har jag läst den typ av stressterapi som tryckts i dagens bilaga för en rikstidning,refererad ovan. Det är lättare att förstå det nya då man jämför det med det gamla.

Tankarnas tvångströja

Den refererade artikeln ovan lyfter på ett bra sätt upp det faktum att våra tankar påverkar hur vi får det vardagliga livet att gå ihop. Med tankar kan vi skapa

- olika scenarier på livet

- bedöma,värdera,leva i minnen för det som varit

vilket kan lätt skapa

- både oro för framtiden (tänk om den värsta scenarion slår ut) eller

- att vi ältar i det som varit och som vi kan ej göra något åt.

Den nya terapiformen som lyfts upp i den refererade bilagan vill lära oss att bli mer medvetna om dessa,våra tankar. Med ACT-terapin (Acceptance and Commitment Therapy) kan man hantera stress,depression,ångest,psykoser och även långvarig smärta.

Då den moderna vetenskapsteorin visar hur vi skapar våra vetenskaper med våra tankar och deras inneboende begreppsapparat (valda analysperspektiv och begrepp,bakomliggande teoritradition,vår val av relevant empiri mm.),har den moderna neurologin visat att våra tankar styr även hur våra fysiska kroppar mår. Tankar påverkar vilka enzymer aktiveras,vilka hormoner utsöndras mer aktivt-och filosofiskt-om man har det nya vetenskapsparadigmets flerdimensionella människosyn- ur vilken slags självdefinition man väljer.

Då den gällande människosynen finns inbyggd i den nya ACTA-terapin-läs

” ACT går ut på att du identifierar din livsituation och gör klart för dig själv vad du vill få ut av ditt liv. Var står du just nu,vart är du på väg och hur ska du ta dig dit”

dvs. att du utgår från din sociala och samhälleliga livsituation då du upplever stress i dina social roller,levande som ”Sociala Jaget” enligt det nya vetenskapsparadigmets definition,kan man närma sig tankarnas tvångströja även från en annan,bredare syn. Det som den andevetenskapliga traditionen kallar ”detachment”: att inte ta din personlighet-det Social Jaget- på fullt allvar. Försöka acceptera dig själv såsom du är-just nu. Finns det motsvarande öppning även i den nya ACT-terapin?

Livskompass- mer än kontinuerlig anpassning ?

ACT-terapin har den gällande människosynen-vilken den inte ifrågasätter eller lyfter upp i fokus- utan drar följande praktiska tillvägagångssätt från dess analys på vilka tankar du har-det som kallas din livskompass.

- livskompassen hjälper dig att prioritera: vad du väljer att göra och hur du väljer att vara.

- Värderingsmässigt säger den att då det finns inget rätt eller fel (ej i etisk mening utan relaterad till dig och din uppfattning eller definition av dig själv),gäller det att

- kontinuerligt anpassa sig och justera sin kompassriktningar så att man mår bra.

Angående stresshanteringen-det moderna livets följeslagare då vi "lever i många världar samtidigt" så att säga (då vårt beteende och gjorda val kan analyseras genom våra social roller-vilket behöver ej läsas så att vi är än den människa,än den andra eller lever än i den eller den andra rollen-vi är ju autentiska individer,för det mesta),betyder det att ACT-terapin hjälper oss att ta reda på

- vad det är som stressar oss,och

- se om du kan göra förändring på det.

- Att vara närvarande i ditt liv sägs även vara en viktig element i detta.

Vad vore då skillnaden mellan ACT-terapins syn på stress och livsval ovan och den nyas?

här kommer skillnader fram i det nya vetenskapsparadigmets syn på individen:

i stället för att betrakta oss från antigen fysiologiska grunder- som på modern neurologi,neuroterapi med läkemedelspåverkan-eller sociala manipulationer av olika slag (persuasiv information i massmedia,politiska ideologier,lagarnas och ordnings-och rättsväsendets normalitets/straffmanipulering,eller från social förväntningar och normer som vi lär oss redan i hemmet vilka sedan förstärks i förskolan,skolan,i arbetslivet,på olika marknader)-som Sociala Jag eller individcentrerade personligheter då vi skapar vår identitet under livets gång,poängterar den själsliga integreringen den utvecklingsmässiga definitionen av vår identitet. Att vi växer genom våra medvetna val i etisk mening,i mentala kunskaper,i vårt sätt att erfara,iaktta och sinnesupplevelser.

Då den gällande människosynen tar upp här dels den fenomenologiska filosofin-hur vi upplever och erfar och genom dem skapar vår identitet i den sociala omgivningen- går den nya,flerdimensionella människosynen djupare i psykologins filosofi. Dels har den existentiella filosofin inom det gällande paradigmet redan lyft upp den unika individen och hennes livsval- ”det gäller att hoppa i livet,att välja aktivt”,dels tydliggörs det nya att den grundläggande människoidentiteten-då den nått nivån av medvetet reflekterande av både egna tankelivet (se Descartes skapande av den moderna filosofin: ”jag tänker,alltså finns jag”) och de valmöjligheter som livet ställer oss framför- har ej växande,utvecklingsdimension också. Ej endast anpassning eller syn på att det finns inget som är rätt eller fel såsom ACT-terapin säger. Vilka kan då vara tecken på att du kan välja mer aktivt i ditt liv,även i den utvecklingsmässiga dimensionen,ej endast att minska stress i ditt egna eller i dina närmastes liv endast?

Välja aktivt- för livet

Till skillnad från olika riktningar eller teorifärgade skolor inom psykoterapin,analyserande det mänskliga livet ur olika perspektiv (jämför Freuds psykoanalys där omedvetna påverkan lyfts upp genom analys av dels våra drömmar,dels våra barndomsupplevelser och minnen;olika beteendeterapier där det förstärks eller släcks vissa element i det genom att medvetandegöra det;olika fysiologiskt begrundade förhållningssätt och terapier),utgår den nya,själsliga integrationsterapin,från följande:

- hur väljer du mer aktivt för att skapa-eller åtminstone undvika- vissa livsituationer?

- För att mer aktivt bygga upp dig själv,ditt självförtroende och självkänsla,för att skapa bättre liv för dig själv och dina närmaste,ja- t.o.m. för det omgivande samhället och kulturen (om sk. meta-motiverad: för t.o.m. hela civilisationen)

- om meta-motiverad-dvs.upplevande dig själv mer än dina förväntade sociala roller eller din fysiska kropp- vad är det som gjort att ditt liv blivit sådant att du uppfattar dig att vara mer än ditt individuella,begränsade jag. Vilken slags påverkan från föräldrahemmet,eller sociala arvet,eller dina egna etiska reflexioner,eller dina egna,eventuellt fler-dimensionella upplevelser.

Det sistnämnda kan nu tangera olika andra fackvetenskaper: har du upplevt andra dimensioner? I drömmen tex varit i din förra inkarnation,eller i framtiden,upplevande på förhand vad du kommer att uppleva längre fram,i detta liv eller kommande. Har du haft prekognitiva upplevelser så att du känner intuitivt att något kommer att hända dig,omgivningen eller världen i stort-innan det har hänt? Ser du bilder eller personer som verkar vara fysiska men som försvinner plötsligt-sådant som i dagens psykologi klassas som hallucinationer då det kunde analyseras även som tillfälliga kontakter med den sk. känslostyrda världen (astralvärlden)? I den värld där det är såsom ACT-terapin säger vara sant-inget är rätt eller fel- men där sant (sakförhållandet) är relaterad endast till din egen upplevelse-ej till någon absolut verklighet där bakom.

Har du upplevt små män,i en grupp,seende likadana ut,som har räddat dig från att bli mordoffer eller materialiserat sig då det gäller att styra undan mördarna som varit ute efter dig,flinande,med mordiska blickar,handen i fickan,men där det kommit något emellan,en plötslig bil som vittne som avstyrt det hela? Dessa slags upplevelser kan ha varit styrda av din egen själ som icke längre använder tankar som fokuserad informationsinhämtnings sinne,utan psi-förmågor som forskats fram i den nya,empiriska parapsykologivetenskapen sedan mitten 1800-talet,men vilkas annorlunda,oförklarliga empiri än har ej tagits emot för att aktivt välja och skapa en ny,bredare människosyn och syn på den utvecklingsmässiga skillnaden mellan det Sociala Jaget och den Själsmedvetna Individen.

Detta sätt att poängtera eller understryka det utvecklingsmässiga i våra liv är inget analytiskt påpekande eller påhitt utan medveten användning/tillämpande av det nya vetenskapsparadigmets grundläggande axiomer. Att man antar att livet grundar sig på dem: formas och gestaltas och kan analyseras genom dem:

- enhet

- kontinuitet

- utveckling (evolution)

I min filosofiska produktion har jag visat en ny slags matematisk grund för det i min nya funktionsteori- en fluktuerande syn,syn där olika dimensioner i verkligheten binds samman. En intressant hypotes i sammanhanget-som kan tangera den moderna fysiken med dess strängteori mm. andra,olika tolkningar (se mina tidigare blogg) är: om det är så att det kan finnas flera ”exemplar” av oss själva,i olika dimensioner,samtidigt,går utvecklingen då ut på att minska dem så att då man blir själsmedveten-”autentisk”- har man kvar sin sinnesnärvaro i nuet vart man än går: vilken dimension,om man dör är man medveten om att man erfar i den nya känslovärlden-skapar i den omedvetet genom sina livsminnen eller medvetet då man vill gå vidare till mer utvecklande dimensioner (mentala,osv) eller komma direkt tillbaka,till en ny födelse? Eller t.o.m. att vägra dö,just nu ? Är det om sådant som de tidigare religioner har talat om?

Ett exempel på den nya,själsintegrerande terapin

Anta nu att jag hade förmågan ”att tona in i” den diktatorns liv-själ-medvetande- som även han har,levande i Syrien.

Skulle jag kunna fråga:

- är du nöjd nu vad din strävan att hålla dig kvar i makten har orsakat för ditt land och ditt lands medborgare?

- Hade du möjligheter att komma undan då det började? Eller innan det började: ta emot kritiken mer konstruktivt utan att gripa till våldsförhandlingar?

- Är det för sent nu-hur ska du stoppa den terrorvåg som IS-organisationen-en grupp av dina motståndare,skapar, som sveper fram då de-likt dig-söker efter makt på ditt sätt-diktatoriskt,auktoritärt,bestämmande hur andra ska bete sig,med vilka slags värderingar och beteenden

- Om du ser att det finns än möjligheter att välja-för livet- hur, med vilken strategi ska du nu göra det? Kontakta amerikaner att hämta dig till deras krigsfartyg: inga problem om du ger koordinater och tidpunkt i ett försäkrat område där rebellgruppernas missiler når ej fram.

- Det är nog för sent att använda ACT-terapi i ditt liv för att uppleva mindre stress,men du kan använda den nya,flerdimensionella själsintegrerande terapiformen. Välja ditt medvetna liv,och genom det,eventuellt bli om ej förlåten då i alla fall minska den bördan av skuld som du känner då du kan fortfarande spara liv för andra.

Märk att detta var ett hypotetisk exempel vad den nya formen av terapin kan göra-då det nya tagits emot,utbildas i vid våra skolor och universitet och hjälper oss att välja-förutom skapande mindre stress,även att skapa ett mer medvetet och tillåtande liv,som även ekonomiskt skulle hjälpa oss i skapandet av en ny slags tillväxtekonomi.Därmed minskande klimatförödelsen då ekonomin skulle fungera enligt fler-dimensionella transaktioner,ej endast fysiska sådana.

Efterord

Min tillsvidare passiva firma Vidorg kan ge kurser i grunderna för det nya vetenskapsparadigmet och även utöva mentalt fokuserad,själsintegrerande terapi enligt beskrivningar ovan. Det kan även handla om mental healing från fjärran.

Märk dock att enligt det officiella samhället,som är grundat i det gällande paradigmet och dess mer begränsade människosyn,är dylikt ej offentligt certifierat,varmed jag kan ej använda officiella tjänstetitlar eller kriterier för evidens som grund. Om du-läsaren-mot förmodan skulle kontakta mig,är det då-på samma sätt som i den senaste ACT-terapin-din egen känsla som avgör om du känner dig bättre eller ej,men förutom mindre stress i ditt liv,även med bättre översikt av ditt liv-vem du varit,vad du erfarit,vart är du på väg i ditt egna,unika skapande-för livet.

Lasse T. Laine,

filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

onsdag 24 september 2014

Oklart om invandringens ekonomi

Oklart om invandringens ekonomi

version 2.

Eller

Må vara att danska och norska kritiker har rätt angående haltande,svensk invandrarforskning och därmed felaktig data för politikernas hantering av ”invandrarproblematiken”.Svenskarnas ”felaktiga fou-metoder” grundar sig på medvetet valda,social-liberala tolkningar av samhällsfenomen (socialantropologins etics).De som lever med dessa problem,vet att problemen finns. På bredare bas. Dels i den dolda diskrimineringen som utövas av oupplysta personer i alla sociala skikt,i alla samhällets dimensioner,dels i det partiets som söker makt på högerpopulismens grund,ridande på det som de konsekvenser som hymlande forskare och obekymrade politiker har orsakat i landet,varvid invandrarfientliga partiet kan tala om invandring som kostnad i stället som investeringar. Men hjälp utifrån är välkommen,även om det behövs nog bättre strategi än bara "minska kostnader för invandring" för att skapa förutsättningar för bättre integrering i framtiden.

Referenser

SvD/Brännpunkt: ”Sverige vet inte vad det kostar”,On 24 sept-14,av Elin Ørjasœter

Förord

Jag har i mina tidigare blogginlägg denna månad ”hjälpt från sidan” socialdemokraterna i deras regeringsformation efter valet 2014 då några borgerliga rikstidningar velat stämpla försöket som- om inte lönlöst och dömt att misslyckas- i alla fall givande en svag minoritets regering (S och MP) med beroendet av V och att det invandrarkritiska SD.Om det sistnämnda SD partiet inte lägger ned negativ ”hjälp” vid olika voteringar (dvs. röstar mot regeringens kommande budgetproposition och olika åtgärdsförslag som sedan följer,tillsammans med fd. Allianspartier),utan låter bli att rösta alls eller stöder i vissa valda delar.

Min hjälp har ej varit villkorad: att jag absolut skulle få en ministerpost för det nya,unika Framtidsministeriet.Varvid S-partiet skulle realisera sin tidigare diskussion om partiet som framtidspartiet i Sverige. Då jag-som fd. socialdemokrat kunde bli aktivt igen i partiet beroende på hur mina förslag tas emot och får även själv påverkansmöjligheter där jag skulle få även betald som alla andra och därmed en social,accepterad plattform. Jag har ju skrivit tidigare att jag kan välja även andra eventuella vägar i min kamp för det nya vetenskapsparadigmet.Det som jag upplevt som mitt livsuppdrag och som enligt mig skulle skapa bättre grund för en förnyelse (real change) än den slags funktionalistisk regeringspolitik som utövats hittills här. Dessa andra vägar kan vara att med ålders rätt dra mig tillbaka helt från samhällsengagemang och börja ”njuta av livet” (hittills har det varit mest kamp för brödet och försöket att utveckla det nya vid sidan av det utan officiellt stöd från omgivningen-tvärtom) i mina återstående år,eller aktivera mig på den kulturella fronten då andra samhällsdimensioner -vetenskap,politik,näringslivet- visat sig inte fungera på de premisser som jag fått här i landet som invandrare från grannlandet i öst,Finland.Finländare accepteras men vilka av folktradition ses här mest som drängar,passande i lagom upphöjda positioner.

Det glädjer mig att norska och danska invandrarforskare är bekymrade av utvecklingen i Sverige och vill hjälpa landet med bättre fou-metoder och därmed rättvisare data för bättre invandringspolitik för att lösa den eventuella återvändsgränd som den politiska situationen har här i landet med den ovanbeskrivna politiska situationen.

Finns det andra motiv bakom deras intresse för hjälp? Är de rädda att det nya vetenskapsparadigmet slår nu genom här och ifrågasätter deras egen politik? Att Norge kan få återgå till mer ekologiskt näringsliv då oljan mister sin kraft som allenarådande källa för välfärdsinvesteringar-varmed andra näringsgrenar får komma tillbaka eller aktiveras igen med modernare metoder? (Ingen fara för varken Norge eller Ryssland: oljan kan fortfarande användas fast i andra områden typ material i klädindustrier eller byggnationsmaterial,i elektronik mm då/om man lyckas skapa alternativa transportteknologier,typ flygande bilar). Eller mer allmänt då invandrare får mer mod i även i Danmark och Norge och börjar aktivera sig i även den offentliga politiken utöver redan gjorda insatser-tex i kulturlivet eller sport-och därmed skapa konkurrens för även dem själva?

Om det gäller den positiva tolkningen-att de tvärtom vill vara med i det nya-utvecklandet av det nya vetenskapsparadigmet då det slår nu genom och Sverige blir förnyelsens spjutspetsland i världen- så att deras eget näringsliv skulle få förstahandsinformation av det skeende som eventuellt lyckas komma fram och skapa bättre förutsättningar för en ny värld- så varför sägs det inte rakt av så att även svenska politiker skulle få allsidigare info vad man redan vet om denna förnyelsemöjlighet från sidan,utomlands. Jag har nämligen tidigare lyft upp detta på de engelskspråkiga blogginlägg som jag skrivit eller i några korta kommentarer för pressen och blogg i USA och Storbritannien,Polen,Finland,i mina firmakontakter till Kina eller i direkta brev till några utländska påverkanspersoner i fou-och näringslivet. Och även i mitt skiss för senaste PR-bladet för min firma Vidorg på det baltiska området då har ej accepterat de officiella myndigheters orättvisa och okunniga motstånd då velat bygga upp min globalt inriktade,egna konsultfirman Vidorg.

Jag lämnar dock bort detta eventuella perspektiv i denna bloggkommentar,och koncentrerar mina kritiska anmärkningar på den refererade artikeln ovan.Den som läst mina tidigare bloggartiklar vet dock att mina mer utvidgade tillämpningsdiskussioner finns där och går att läsas,refereras och kommenteras även offentligt.Och att jag har även andra,informella kontakter till t.ex. EU,förbi de svenska politikernas kanaler,typ deltagandet i EU-politiska blogg och ev. möte med centrala påverkanspersoner där. Tillika att mina preliminära nät har kastats även till USA och Kina,där vinstmöjligheter kunde realiseras på en helt annan skala än här skapande därmed resurser själv då den officiella politiken ej velat axla sin roll på ett helgjutet sätt.

Kritikens huvudsakliga innehåll angående svensk invandrarforskning

Jag håller med Elin Ørjasœter att den svenska invandringsforskningen lider av många brister.

1. att data som forskarna levererar om bl.a. invandringens kostnader är ej relevanta.

2. Att framställda tabeller om de olika samhällsprocesser som visas innehåller flera felkällor pga tvivelaktiga klassificeringar.

3. Att de använda definitioner är bristfälliga och t.o.m falska

För mer fördjupad kritik än dessa-se mina nedan, i punkt 4. och 5.

Därmed blir den logiska lemman- den politik som förts/förs i landet- bristfällig: man ser ej hela bilden av problematiken med invandringen i Sverige.

Då första,kritiska punkten grundar sig på medveten ideologi från statsmaktens håll-”välvillighetens slöja” att inte framställa offentlig statistik så att data skulle samlas på etnicitetens grund. Dvs. var vederbörande är född och vuxit i sina x- år före inflyttning till landet och därmed anammat en viss kulturell syn,värderingar,attityder osv. vilka kan te sig som främmande i landet Sverige då man varit rädda att man skulle därmed skapa grunder för rasism. Jag håller med att detta har ej varit bra. Ej givit rättvis bild av invandring som skett,hur invandrarna (inklusive flyktingar) har anpassat sig och lyckats i sin integrering här både kortsiktigt och långsiktigt,för att därmed kunna visa ”vad invandringen kostat”.

Den andra kritiska punkten håller nog också. Vissa invandrargrupper klassificeras ihop,vilket är tvivelaktigt då man vet att det finns stora skillnader mellan dessa gruppernas både kulturella attityder och sedvänjor och inlärda färdigheter och värderingar,vilka gör att deras anpassning eller integrering sker annorlunda ut här. Detta har dock lyfts fram av de svenska invandrarforskarna,som tex.har beskrivit hur det finns statusskillnader mellan olika invandrare. Mest populära är de som kommit från USA och Storbritannien,därefter de från närområden i EU. Längst bort de från Asien och Afrika,och speciellt de med en annan religiös bakgrund.Märk att "status" definieras i det svenska majoritetssamhället-ej av invandrarna själva vilka oftast är inbördes solidariska sinsemellan eller känner samhörighet med varandra då konfronteras av samma slags attityder,förväntningar och beteenden.

Den tredje kritiken stämmer också. Det är fel att klassificera barn till etniska,inhemskt födda svenskar som åkt utomlands och blivit födda där som invandrare. De kommer med automatik in i det favoriserade nätverket då de kommer in i landet där deras släkt är kvar med sina kontakter,må vara att deras föräldrar också nedvärderas i deras nya,skaffade erfarenheter utomlands.

Av bilden ovan får man det intrycket att forskning allena- om det skulle göras bättre med hjälp från Norge och Danmark-skulle nog förbättra situationen med den olyckliga trenden som håller på att ske i Sverige då invandrarfientliga krafter vinner mer och mer gehör även här och därmed eventuellt tippar balansen i hela EU? Att historien upprepar sig och det blir farligare och farligare med de redan inpyrande konflikter och svårigheter som man redan har i Europa,inklusive Norge och Danmark.Sakförhållandet som Ryssland eventuellt utnyttjar till max i sitt eget,desperata försök att gå tillbaka i historien,vilket naturligtvis är dömnd att misslyckas och beter sig som kontraproduktivt för det ryska samhällets utveckling.I min egen "hjälpstrategi" är fou en viktig del,men det behövs mer utvidgade perspektiv än så.I Sverige har jag försökt det t.ex. i mitt strategiska försök att reformera socialdemokratin givande därmed nyckelposition för S-partiet som det har ej än riktigt förstått än? För förnyelsen,ej endast förändring.

Blir framtidspolitiken bättre om man jobbar med gamla paradigmet i ett nytt,unikt läge

Jag har frågat ovan om den motiv som finns bakom den artikeln som skrivits om brister i både svensk invandrarforskning och den offentliga ideologin som står bakom och finansierar forskningen. Som teoretiker-dvs.samhällsvetare med filosofisk bakgrund- har jag ytterligare kritik:

a. hur använder man begreppet eller termen 'kostnad' ? Är det endast statens kostnader som ska räknas. Det perspektiv som SD-partiet hävdar då de säger att invandringen kostar och därmed blir resurser mindre för andra samhällsområden: vården,omsorgen om gamla,resurser för skolan osv.

Räknas invandrarnas kostnader in här? I skilsmässornas kostnader vilka kan räknas med pengar,men även i sociala arv. Rotlösheten kostar i bilbränder,att vissa blir kriminella och överrepresenterade i brottsstatistik (även därför att rasism inom polisen noterar ej brott gjorda mot invandrare),att många ger upp då de ser att rasism sker i alla samhällsområden,även i de upplysta kretsarna där man skulle ej vänta det ske.

Att vissa slår sig fram kan vara ett bra ”skyltfönster” för det svenska samhället såsom en norsk socialantropolog Fredrik Barth har hävdat,men de flesta-i arbetarklass, sugs långsamt upp systemiskt i det svenska samhället,där den kulturella attityden från bondesamhället än ser de främmande personer med misstänksamhet i stället för som möjligheter och givande impulser för förnyelse. Invandrarkvinnor slår sig lättare fram än invandrarmän då de vet hur svenska män fås att favorisera dem i det slags samhälle som feministerna med all rätt kritiserar.eller är mer sociala av sin natur och håller inne med sin kritik och kan därmed eventuellt ses som opportuna. Även sådant kostar,men kostnader kan ej räknas med pengar bara. Vilka sår lämnas i deras söners själsliv då de ser hur deras fäder lyckas i det nya samhället,eller då döttrar ser hur mammorna lider i motsättningar inom äktenskap där det råder konflikter mellan olika värderingar eller mammorna blir kyniska eller alltför uppoffrande eller socialt manipulativa i sitt nya samhälle?

b. Är det följdbegreppet som man använder- begreppet lönsamhet- rätt att användas i sammanhanget? Detta beter sig främst som blandning av päron och äpplen. Lönsamhet är portalbegrepp i den privata företagsamhetens värld. Det offentliga ska ej analyseras med detta New Management filosofi-grund då det är nämligen frågan om fenomen av andra typer. I min senaste uppsats-papper,lade jag fram det nya begreppet 'samhällsvinst' som enligt mig vore bättre att användas än begreppet lönsamhet. Tyvärr refuserades pro gradu uppsatsen på social-liberala grunder eller den mode som man har i den akademiska världen. Att skriva berättelser om samhällslivet,i stället för djuplodande analyser som förr med intresse att visa problematikens helhet och därmed blivit ev. för tungt att läsa för de som vill läsa mer lättlästa ”berättelser” a' la modefilosofi från Frankrike och den fenomenologiska traditionen. Och därmed även kunna hänvisas officiellt som genombrott för det nya vetenskapsparadigmet,vilket varit skäl för mina referenser i uppsatsen för mina tidigare resultat-vilka handledaren velat borttagna,därmed ej förstående meningen med min uppsats.Att skapa genombrott för det nya,efter 40 års kamp,då det officiella samhället ej fungerat enligt sina intentioner eller de värderingar som man officiellt säger ha.Vore det på samma sätt i den invandrarpolitiken som bedrivits men vilket SD-partiet velat blottlägga,fast med endast negativt perspektiv?

c. Författaren för den publicerade artikeln skriver:

Demokrati vilar på förutsättningen om en upplyst allmänhet. När fakta saknas kommer de folkvalda att basera sin politik på ideologi,inte på realiteter”.

Utmärkt. Jag håller med. Därför har jag varit ledsen att media har ej följt sin roll som demokratins vakthund då de har ej publicerat kommentarer om det nya vetenskapsparadigm bygget som jag försökt kämpa fram här i landet drygt 40 år nu,vinnande därmed unika erfarenheter som ingen inhemskt infödd politiker har,varken här eller ute i världen. Kämpande för något nytt,som ifrågasätter den grund som vår civilisation grundar sig på,men samtidigt försökt vidga den så att den nya skulle vara bättre än den nuvarande. Ta in data som är av sin natur fler-dimensionell,ej bara gällande fysiska data eller empiri utan även av annan slags.

Hennes följande sats:

” Alla politiska partier, med undantag för Sverigedemokraterna, hävdar att invandringen är ”lönsam” ”.

Hur ska jag tolka detta? Att här stryks SD-partiets ideologi medhårs? Eller att här finns hjälp att få mot deras yttersta tolkningar som vill kategoriskt avvisa allt vad invandrare heter? ”Bort från Sverige,bort bort, till avlägsna områden” -typ av argumentering? Eller rättare sagt persuasiv information som vädjar till okunnighet,rädslor för främmande personer och kulturer,de redan hårt drabbades tvivel på den politik som man haft då man varit naiv och velat i välvillighetens intresse ej forska djupt i problematiken. Om så- den positiva tolkningen- vore det inte bättre då att säga det? Typ: vi är bekymrade över pågående samhällsutvecklingen i Sverige och vill-för att arbeta för ett mer upplyst samhälle- även vara med i skapandet av ett nytt,bättre,progressivare Sverige. Välkomna om det är så artikelförfattaren och andra välvilliga forskare med henne,utomlands,menat.

Det är frågan om ekonomi

Som teoretiker har jag skapat-enligt mig- bättre grund för ekonomisk teori än det slags arbete som nobelpristagarna sysslar med. De utgår nämligen från den gällande synen där ekonomisk teori-grundande på vissa för givet tagna,självklara antaganden (axiomer) – är skild från ekonomisk antropologi-vetenskapsområde inom socialantropologi som forskar hur människor faktiskt ”ekonomiserar” för att överleva,genom tex. sociala transaktioner där man använder inga pengar.I min nya,bredare ekonomi-teori bildas en syntes på högre abstraktionsnivå genom en ny värdeteori.Tyvärr stoppades dess utvecklingsväg vid universitetsvärlden och det är ju de offentligt klassificerade data-godkända uppsatser,papers,avhandligar-som räknas-även som historiska data och källor som ger status i den akademiska konkurrensen om tjänster.Om grävande journalister skulle då lyfta fram det som undanskuffats i okunnighet,falskhet,eller hårdnackad kamp i försvar för det gamla,gällande vetenskapsparadigmet? Det kan man dock eventuellt glömma då de har ej tillräckligt djupa teoretiska kunskaper för att kunna hävda sig mot sina statuspopulister i även deras egen värld.Lik invandrarkvinnor glömma glödet och söka "lagom sanningar" vilket lätt kan leda till trösten i flaskan.

Referens här till Elins beskrivning:

” Därför vet vi att den stora utmaningen inte bara är att få invandrarna i arbete, utan att få dem att kvarstå i arbete fram till normal pensionsålder. Sysselsättningsgraden för invandrare från länder i tredje världen sjunker nämligen dramatiskt efter 10- 12 års yrkesaktivitet. Förutom att göra ett stort potentiellt problem för integration av nästa generation (som kan ha två föräldrar utan jobb) så är stödberoendet naturligtvis en nationalekonomisk belastning”.

Förutom att denna komment visar okunnighet om det nya,svenska pensionssystemet där det är ett krav på ett visst antal år i yrkeslivet som ger rätt till "normal pension",finns det anledning till mer kritik. Den här gången finns det fara för den negativa tolkningen av stycket ovan stort till förmån för SD-partiet. Finns det då möjligt att framställa kritik för detta ”fakta” eller framkomna ”fakta” då problematiken närmats från ”kostnadsperspektivet”.Ja,mina,följande:

4. En annan analys från emics-synpunkt: alltså från deras värld som av egna erfarenheter kanske vet bättre vad det är frågan om än social-liberala forskares etics-perspektiv,från ovan,från de privilegierades värld.Med vetenskapsspråket:

- deras sk. förkunskaper är för smala eller ytliga för att kunna skapa rättvisare eller rimligare analysperspektiv på problemkomplexet

- därmed blir deras både intervjufrågorna och dataval (populationsdefinitioner) för smala

- deras analysgrund från en viss teoritradition blir lätt de gängse,funktionalistiskt färgade-den tradition som används oftast i olika myndigheternas och regeringens offentliga utredningar.

Många invandrare är driftiga företagare. Om de lyckas spara ihop i sitt sparsammare liv pengar för att starta eget-ofta i traditionella pizza-,städning etc. branscher där invandrare accepteras då de åtar sig de slags,enkla jobb som inhemskt födda svenskar vill ej ha och konkurrerar därmed ej med majoritetsbefolkningen om mer avancerade arbeten.De använder släktmedlemmar som arbetskraft i sin sociala ekonomi. Officiellt kan de vara arbetslösa,men sysselsätts ändå,fast får ingen lön,utan betalt på annat sätt eller åtminstone i meningen att hitta något mer meningsfullare att göra än fas 3-jobb.

Det behövs alltså bättre ekonomiteori än dagens för att belysa detta. Enbart metodologiska förbättringar av data räcker inte. Ej heller utvidgade definitioner. Nya teorier föds ut ödmjukare syn på empiri och olika erfarenheter. Det finns vissa internationellt berömda ekonomer som har tagit upp problematiken med utvidgande sociala klyftor,men deras analys har enligt mig ej gått tillräckligt djup,ända till den bakomliggande filosofin bakom olika fackvetenskaper.

5. Sedan fattas det även en annan punkt i Elins kritik: hållbarhets-dimensionen.

Låt oss lyfta problematiken till en annan,högre abstraktionsnivå med en intressant frågeställning:

Betrakta oss alla här på jorden som invandrare. Vi föds hit från olika håll i kosmos-alltefter våra tidigare erfarenheter och vunna insikter och utveckling. Här får vi i den skola som pågår här i jordelivet erfara olika slags ting: en del lyx och trygg tillvaro som leder till kyniskhet,sexism,konsumism;en del tillräcklig trygghet men med etiskt intresse att få det bättre även för jordens glömnda. Kvinnor,barn som lider av svält,våldets härjningar i fanatikers och diktatorernas världar. En del levande i sina påtvingade sociala roller som de vågar ej ifrågasätta eller bryta sig ur men vilket kan förmildas med resor i det forna födelselandet.Men varför skulle invandrarpolitiken vara så här? Endast ha nuvarande,ytliga människosyn som grund i stället för den nya,djupare,där integrering är något mer än bara ytlig,officiell definition av utanförskap genom brist på jobb eller ekonomiska,bristande resurser?

Kanske då en annan tolkning av de invandrare som velat hoppa av ekorrhjulet? Litande mer på sina egna maskiner än samhällets välvilja där välviljan tolkas och smulor delas ut enligt de privilegierades kriterier? Typ "Är du lönsam lille vän?" Du ger väl din skattepeng till våra myndigheter,vilka sedan slösas i den oeffektivitet som sägs vara sanning och rättvisa eller jämlikhet och jämställdhet? Bättre kan vi väl,särskilt nu då det finns möjlighet för förnyelsen,ej endast för förändring.Varför plagiera USA då vi har bättre svensk-finsk,ja-snart scandinavisk vara,här i Norden?

Slutligen

Tack för hjälpen (möjlighet att komma med mer detaljer kring det nya genom att kritisera det som läggs fram som alternativ som här i den refererade artikeln)

Jag vill ömsesidigt visa mitt intresse att komma och grunda min firma igen i era länder om ni ger mig bättre och rättvisare möjligheter att både skapa och utveckla- och få betalt- än här i Sverige där den politiska makten hittils inte varit intresserad av det nya men där möjligheter för det nya har bättre chanser nu med den nya regeringsbildningen.

En annan tolkning: välkomna att ta direkt kontakt med mig om ni vill vara med och skapa bättre fou-institutioner här än dagens (gårdagens) politiker velat göra.

Lasse T. Laine,

filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

måndag 22 september 2014

Framtidsministeriets infoblad under dag 4

Framtidsministeriets infoblad under dag 4

Eller: Inom S-partiet kan taket höjas med en unik lösning då partiledaren får draghjälp av lojala,aktiva medlemmar-ej endast röstande följare.Läs här ett exempel- den tilltänkta framtidsministerns fortsatta bidrag för lösandet av partiledarens dilemmor i bildandet av en funktionsduglig minoritetsregering (ifall andra partier visar ointresse eller kall hand,utan handkontakt)

Referenser

SvD/ledare:”Hur ska ni stå ut med varandra”,Må 22 september 2014,av Maria Ludvigsson,ledarskribent SvD

SvD/ledarkolumn:”Goda skillnader”,Må 22 september 2014,av Andreas Bergh,docent och välfärdsforskare vid Institutet för Näringslivsforkning och Ekonomihögskolan i Lund

SvD/ledarkolumn:”Unikt gnälligt av största partiet”,Må 22 september 2014,av Per Gudmundson,ledarskribent SvD

A. Motsättningar och gnissel i regeringsförhandlingar ? Ja,men inga motsägelser

Jag har tidigare skrivit om en röd miljöpolitik och hänvisat till denna skriftseriens redan praktiserade tillämpningar i dagens bilteknologi,20 år efter skriftens uppkomst. Här ger jag-som en eventuell,första framtidsminister i en ny typ av ministeriet hos den nya,kommande regeringen mellan S- och MP- några handfasta bidrag eller synpunkter som kunde hjälpa till i lösandet av de aktuella och tilltänkta knutar som ter sig svåra att lösa och komma överens om mellan de officiella regeringsförhandlarna från respektive partier.Några konkreta förslag på de knutpunkter som en borgerlig ledarskribent tycker vara svåra att lösa,men för en syntetiskt tänkande framtidsminister-med annorlunda referenspunkter och bredare vetenskapsparadigm- inte alls så.Utöver nytt sakinnehåll,i sista punkten ges även förslag hur finansiera dessa-hämta pengar från framtiden!

1. Det där med energifrågan

Här ser jag ingen motsägelse mellan S-partiets syn att tillämpa näringslivsvänlig energipolitik med successiv nedläggning av befintliga kärnkraftverk och Miljöpartiets krav att nedläggningar ska börjas bums.Framtidsministeriets annorlunda synpunkt kring detta: frågan kan läggas åt sidan.Under utredning om Laines förslag om en ny typ av energikraftverk (heliumreaktorn därifrån det förekommer ingen radioaktivitet) tar man inga nedläggningsbeslut om utredningen blir positiv (den annorlunda,nya typen av energikraftverk är möjligt att bygga-idén framlagd redan i början av 1970 talet i en av Laines papers i hans serie Moments of Oneness),då börjas nedläggningsprocessen av nuvarande,gamla typer,som Miljöpartiet vill ha bort, i den takt som de nya typer av energikraftverk byggas utöver dessa,ges det stöd för forskning för ytterligare,nya innovationer kring förnyelsebar energi

2. Synen på tillväxt

Miljöpartiet förordar för en nolltillväxt S-partiet vill satsa på en ny typ av flerdimensionell tillväxt som skissats i Laines NMEP-tillväxtspiral för en långsiktig,kumulativt växande tillväxt som tär inte på Naturens fysiska resurser eller har nuvarande marknadsekonomi-tänket konjunkturcykel slag av politik.Hans förslag grundar sig på en ny,bredare typ av vetenskapsparadigm som innehåller det nuvarande kvar,men endast gällande för den fysiska dimensionen av verklighet.Bakom den nya tillväxtpolitiken står även således en ny ekonomiteori,grundad på en ny värdeteori,framlagd i en av Laines uppsatser i socialantropologi då han abstraherade en berömd socialantropologs konkreta,empiriska arbete till en fler-dimensionell,ny ekologiteori om samhällets relation till naturen,där det sker en historiskt reglerad adaptation till naturens gränser i den fler-dimensionella samhällsmiljön.

3. Överraskningar på företagspolitikfronten

Miljöpartiets förslag på undantag på turordningsregler då det gäller småföretag kan betee sig som en överraskning men för den nya,reformerade socialdemokratin ter sig frågan ej så: man ska inte sätta olika generationer av arbetare mot varandra,utan frågan kan lösas annorlunda.Det gamla utbildningsvikariatet är ett möjligt sätt,en dansk typ av flexicury-arbetslöshetspolitik ett annat.Se även följande 5. punkt.

4. Arbetskraftsinvandringens dilemmor

Det reformerade S-partiet-med sin nya,även vetenskapligt grundade värderingar på internationell solidaritet ser ej frågan längre negativt.Det går att lösa frågan.Sverige behöver kontinuerlig påfyllning av arbetskraft och nya krafter att förnya den demografiska paradoxen då förbättrad välfärd orsakar problem att finansiera den.Med bättre regleringsrutiner mellan facken i respektive utskickar-och mottagarländer kan man lösa de ekonomiska och sociala villkor för de nyainvandrararbetare,migrationsarbetare vilkas löner befaras dumpa de svenska arbetares konkurrenskraft.S-partiets ekonomiska politik grundar sig därmed på win-win relationer och samarbete-ej på ensidig exploatering av människor från andra länder som blir tvungna att söka arbete utomlands då deras egna regeringar står handfallna inför sina uppgifter.

5. Om arbetstidsförkortningar som ett sätt att lösa arbetslöshet

Det där med arbetslivsförkortning är en sida av problematiken.Enligt Laines pro graduarbete i ekonomisk historia vid Uppsala universitet,ter sig problematiken med produktivitet bredare än så.Även företagsorganiseringsfrågor kommer upp,tillika företagskultur då det gäller arbetets produktivitet.Olika partier kan ha olika syn på produktivitet beroende på sina ideologiska utgångspunkter,vilka i sin tur har att göra med både respektive partiets tradition och sociala bas för deras väljare.Det är för enkelt att förorda endast förkortning av arbetstid eller arbetade timmar.Det är frågan om produktivitet-särskilt om man betraktar den från den vidare,nyare synen än fysisk sådan.

B. Ett sidoblick på informationsfronten under pågående regeringsförhandlingar

Må vara att S-partiets kommentarer från pågående regeringsförhandlingar- ja,det är ju förståeligt att folket vill veta var man går i detta unika position (märk,frågan kan ha flera bottnar än det som framställts hittils)-kan S-partiets representanter intyga följande:

Gnälligt kan det vara,men då är det främst media som gnäller.De tycks ej förstå svårigheten att släppa in de unika krafter som tidigare nedtystats av förra Alliansregering-vilket sakförhållande fått stöd av media i sin tystnad om alternativtänkarnas bidrag till nya lösningar av befintliga problem i olika politikområden,både internt och Europa och världsvid.

Det är svårt att nu plötsligt för politiken att visa grönt ljus för sådant som vill ej heller vetas av det vetenskapliga etablissemanget,eller företagsvärlden som befarar nya konkurrenter eller är rädd för nya tankar på ekonomi,tillväxt,marknader mm. I politikens natur ingår att vinna väljarröster.Om väljarna är en trög massa och kan ej ta emot nya saker i all sin helhet direkt,får även vi lunka fram i lagom takt.Framtidsministeriet är en utmärkt idé att prova.Då kan man gestalta både förnyelsen utmaningar,institutionalisera förnyelsen utan att binda sig vid personifieringar av arbetet som media tycks göra då det gäller vårt pågående arbete kring bildandet av en funktionsduglig regering i Sverige efter valet 2014. Vårt Sverige ska vara ett bra land även för alternativ tänkare och tänkande.Men mer aktiv media vore bra även på den fronten...

C. En extra inkomstkanal

Den tredje,refererade artikelns skrivare är även han en vetenskapare som förstår tankarnas samhälleliga påverkningar.Vårt exempel här-från partiernas sida- med att ta mer aktivt emot vad solidariska partiemedlemmar eller våra sympatisörer/fd. medlemmar har att bidra för vårt förhandlingsarbete- "Framtidsministeriets bidrag dag 4." inför hanteringen av svåra knutar i förhandlingar mellan S- och MP-partier- är fullt finansierad redan från dag 1. I den skalan som dess arbete bedrivs fn. bekostas det av från frivillige medarbetares fritid,med kaffetå då och då som han bekostar själv i sitt eget hushåll.På sikt kunde det tänkas-då processen framskrider- att hans bidrag behövs offentliggöras bättre,vilket kan gräva antingen etablerandet officiellt av det nya ministeriet och hans ministerpost,eller att hans bidrag finansieras av den typ som tredje artikelskrivaren tar upp.Att varje läsare som läst hans kommentarer,förslag och annorlunda lösningsförslag,förstått dem och godkänner dem,skickar ett par kronor var till honom? Då offentligheten sedan tar över-tack vare den kritiska massan och då partiet anser att det blir dags att visa offentligt grönt ljus för förnyelsen,då är problemet inte längre ett problem utan lyfts in i den egentliga statsbudgeten.

Tills dess-offentliga investeringar,finansierade av en privatperson,levande på marginal. Ett positivt under i dagens värld där välfärden kan ha flera dimensioner utöver bara pengar och pengavinst.

Lasse T. Laine,

filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

söndag 21 september 2014

Integrationspolitik för hela slanten

Integrationspolitik för hela slanten

Eller: För att kunna skapa en god förändring (dvs. förnyelse) för det splittrade landet som Sverige uppfattas och beskrivs vara i fråga om integrationspolitik,borde/skulle/kunde/skall man undvika både stigmatiseringsdebatt mot Sverigedemokraterna (då det finns rasister i alla lägen/partier/sociala skikt i det svenska samhället),ha god ton i debatter,men respektera även kritik av de offentligt framställda (rätta) synen och perspektiv. Här görs ett försök till vidare syn på integration och den splittring som råder i dagens politik i Sverige,där den sonderande regeringsbildaren kämpar-mot väderkvarnar av dolda krafter?

Referens

SvD/ledarkolumn:”Valet av historielektion att ta till sig”,Sö 20 sept-14,av Paulina Neuding,chefredaktör för magasinet Neo

SvD/ledare:”Dags för god ton”,Sö 20 sept-14,av Sanna Rayman,ledarskribent SvD

SvD/Brännpunkt:”M bör ta debatt om integration”,Sö 20 sept-14,av Alice Teodorescu,jurist och borgerlig samhällsdebattör

Förord och bakgrundsdiskussion

Alla dessa tre damer skriver bra och om det problem som är mest aktuellt just nu i det svenska samhällslivet-både i de processer som försiggår då försök till regeringsbildning pågår i ett splittrad politiskt landskap,och i sociala medier och opinionsundersökningar som gäller det svenska folkets attityder angående invandring och migration. Det som förvånar mig är faktum att ingen röst tar upp mina debattinlägg på mitt blogg och där framlagda förslag på positivare processer vilka skulle kunna både underlätta regeringsbildandet och skapa annorlunda utgångspunkter för debatten.

Då den första ”damen”- Paulina Neuding- skriver om det splittrade landet som Sverige just nu är angående ökad invandring och flyktingmigration,skriver hon om både oron bland de vanliga medborgarna och om sociala stämplingar-för att inte tala om stigmatiseringar- av Sverigedemokraterna som faktiskt tagit upp denna sakfråga men bedömts av andra partiers representanter som rasister. Andemeningen i det som hon skrivit är att man borde ej utesluta SD-partiet från gemenskapen,då historielektionen visar hur det kan gå. Mellan raderna: hur det gick i Nazi-Tyskland efter de oroliga tider som rådde då. Ävenom jämförelsen haltar- Sverige har ej förlorat landsområden och viktiga industrier i skadestånd som det skedde i Tyskland efter första världskriget vilket skapat politisk häxkittel,ekonomisk depression och hyperinflation,vilket var den sociala beställningen för Hitler att komma till makten- finns det all anledning att ta emot hennes råd. Konstigt nog skriver hon ej att jag har redan skrivit om mer positiv strategi gentemot SD-partiet där jag skulle kunna tom ta dem med i regeringen och ställa dem i ansvarsposition att lösa problematiken i stället för att låta dem rida fritt i missnöjesyttringar. Kanske blickar jag för långt framåt än?

Den andra damen skriver om samma problematik fast från en litet annat perspektiv. Hon tar upp olika scenarier som Stefan Löfven möter med sitt regeringsbildande-uppdrag. Hon beskriver om både Centerpartiets och Sverigedemokraterna förmodade taktik att tackla Löfven. Så att regeringen skulle nog låtas uppstå,men att den skulle göras svag. Så att då eller om det kommer en nyval,ska deras respektive parti ha större chanser att vinna flera röster än i det nyss avslutade valet. Politisk lotteri? Men med vilka insatser? Kyniskt maktspel med människornas oro- endast? Samtidigt skriver hon om fördelen-speciellt för Moderaterna- att gå i en tydlig opposition då S-partiet har själv tydliga problem med just arbetskraftsinvandring-ett av ingredienserna i integrationsproblematik-komplexet (mer om detta nedan i min analys från bredare perspektiv)

Den tredje borgerliga damen-Alice Teodorescu- har skrivit sedan en mer omfattande analys,men-som sagt-ur ett borgerligt perspektiv där hon-enligt mig- missar viktiga delar av problematiken just på grund av hennes sociala läge. Hon är integrerad,har god social status-kanske har många vänner med inhemskt etniskt bakgrund. Hon slipper möta vardagslivets strukturella rasism eller räkna med slantarna då hon är socialt-ekonomiskt etablerad och ej utfryst ur gemenskapen-dvs. Hennes offentliga debattinlägg kommer fram,publiceras och kommenteras. Om jag skulle hänvisa till två goda och viktiga filosofer- Karl Marx och Leszek Kolakowski- kunde jag säga att hennes erfarenhetsvärld angående integrationsfrågor och problematik tycks vara om ej begränsad så i alla fall givande delperspektiv vilket sedan påverkat i Marxś anda hur hur tänker,med vilka begrepp och analysintressen. Hänvisande till Kolakowski kunde jag säga att hon står för små förändringar i det status quo som gäller då de Nya Moderaterna valde vara tysta om den möjlighet som det nya vetenskapsparadigmet givit till att reformera socialdemokraternas ideologi. Hennes filosofi grundar sig på den nya,”senaste” modevågen av fransk filosofi där det det nya framställs som berättelser om verkligheten. Hon skyndar sig inte på trapporna,på nattetid,med sina akademiska examen motsvarande två,vinnande låg lön och därmed tvungen att vända slantarna. Visst kan hon föreslå förnya Moderaternas parti,men blir det rätt så om man blundar för de förändringar som skett och sker i både filosofin,det verkliga livet och inom socialdemokratin då det gäller att förvalta det nya pundet eller möjligheten att gå framåt,med nya perspektiv på både ekonomin,möjligheter att påverka ute i världen med ny utrikespolitik,grundade på en ny verklighet. Grundade mer på anglosaxisk filosofitradition av empiri än upplevelsemässiga berättelser ur ett visst socialt skikt?

Bredare syn på integration

1. Paulina Neuding skriver om begreppet gemenskap. Låt mig berätta litet-ur invandrarperspektiv-hur jag upplevt det.

Då jag hade blivit stulen av mina investeringar för och i mitt firmabygge,vid sidan av ett manuellt diskjobb (där första 10 åren upplevdes som tortyr för den som var teoretiker med lång,egenförvärvad och tvärvetenskaplig universitetsutbildning) av två myndigheter (eller myndighetspersoner som förstod inte vad det gällde/gäller med det nya historiska läget med ett nytt vetenskapsparadigm),ville jag inte vara med dem andra företagarna på orten. Varken i Relationsbåt-möten där det är firmastatus och din social status som gäller,eller vid universitets festmöten där din röst hördes inte pga din låga,sociala trovärdighet då du var ej inne i de rätta kretsarna,med rätt sorts examen (dvs. fil.dr).Jag har aldrig varit inne i den gemenskap som sägs gälla i det goda Sverige. Visst har jag bra arbetskamrater,vi jobbar i ett teamarbete,och har släktsamband i sidled med inhemskt födda etniska svenskar genom systerns äktenskap,men inga riktiga goda,inhemskt födda vänner som skulle ha lyft mig in i gemenskapen och jobben motsvarande min utbildning och förvärvad,bred samhällserfarenhet-nej,det har jag inte. Varför då? Därför att jag var intresserad av att förnya systemet,dess grunder-ej endast anpassa mig eller hitta bra jobb. Varken i den svenska kulturen,eller i de social mönster som gäller i världen där det är ditt sociala jag som räknas-inte din själsliga integritet eller strävan att förnya världen.

Även om jag är kanske inte ”en representativ invandrare” tycker jag att man borde lyfta upp även de invandrarnas perspektiv upp då man diskuterar om integrationsproblemet i Sverige- dem som brottas med det.

X : varför upplevs invandring och flyktingfrågor som problem. Varför gör man inte det på den nivå annanstans? Typ USA eller England (Stor Storbritannien).Där det pratas att varje medborgare har chans att uppfylla sina drömmar,och faktiskt ger dem det. Ej endast med läpparna,men även i det faktiska livet. Där motståndarpartier stämplas inte som rasister (som Sverigedemokraterna här) fast man själva handlar så i det praktiska livet: i alla partier,på alla sociala skickt. Borde systemet-eller åtminstone samhällsklimatet-vara mer kreativ och tillåta det nya komma fram,kritisera mer än lagom bara? (min fortsättning på detta-Y-se i sammanfattning-och Z-i undertecknads signering)

God ton och rätta sociala plattformar

Sanna Rayman skriver bra och jag läser oftast hennes analyser ävenom jag har en annan politisk bakgrund och har intressen för att socialdemokraterna ska lyckas bättre. Både i att skapa en bra,funktionsduglig regering under ledarskap som partiet valt (fördömde ej Håkan Juholt heller då drevet gick,ävenom vågade sedan att anmäla mitt intresse för ny partiledarskap då det försöket fördömdes inte på förhand då frågade några partikamrater om det här hos socialdemokraterna i Uppsala-alltså innan Stefan Löfven valdes. Nu är jag solidarisk med honom-det är så demokratin fungerar),och för att skapa en ny,bredare syn på integration med första steget att inte stämpla och stigmatisera Sverigedemokraterna. Det vill säga-jag som någon har god social ton,ävenom den kan upplevas obekväm då den har en vass,kritisk kant.

Är integration mer än strategiska partifrågor,utformandet av bidragssystemet eller human flyktingpolitik?

Den tredje damen-Alice Teodorescu-har också skrivit bra om den sakfrågan eller komplex av sakfrågor som gäller eller som fokuserats just i alla dessa tre damernas debatinlägg. Frågor om invandrarpolitik,flyktingfrågor,utanförskap,ekonomi och bidragssystemen som i Sverigedemokraternas perspektiv framställts lite vridet som kostnader endast.

Jag har ej intresse här att försvara varken SD-partiet,eller gångna,socialdemokratisk politik angående de obekväma drag som partiet har tv. Angående arbetskraftsinvandring eller konkurrens från invandrararbetare. Enligt mig är problematiken nämligen bredare än så,som framställts i både alla dessa tre damernas inlägg,eller i Moderaternas förra politik (vilket Alice vill förnya) eller hos SD-partiet. Här följer mitt preliminära analysperspektiv,grundade på dels mina egna invandrarerfarenheter i landet sedan augusti – 69 och mina tvärvetenskapliga studier där har tex. Skrivit både uppsatser i ämnet (i samhällsplanering och i socialantropologi) och tagit upp i mina två mindre AMS-utredningar då jobbade hos Länsarbetsnämnden i en kortare vikariat där i början-80 talet.

I "Att komma in"

Jag anser såsom de alla större partierna att human flyktingpolitik ska gälla. Flyktingar flyr för sina liv. Visst kan man satsa resurser för insatser i närområden såsom Sverigedemokraterna förordar,men detta utesluter inte human flyktingpolitik. Både och alltså. Kanske vore starkare engagemang hos EU bättre för att lyfta upp lösande av problematiken bättre,på den nivån. Detta utesluter ej heller aktiv inhemsk politik i dessa frågor (märkte du jag skrev ej ”problematik”)

II "Att vara inne"

- Med detta menar jag inte att ha bostad. I den frågan anser jag såsom Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att det är frågan om ett samhällsproblem. Inte frågan om invandrarna.

- Ej heller genusfrågor,ävenom deras attityder är öppnare för invandrare-kanske på grund av deras socialt öppnare människosyn se kvinnliga erfarenheter. Hur många svenskar uppfattar ju invandrare som barn,som ska tas hand om?

- Ej heller jobbfrågor eller brist på arbete. Många invandrare har skapat-och försökt-skapa företag där de-om de lyckas-kan både anställa människor från sin egen etnisk bakgrund,och inhemska svenskar. Det är frågan om brister i AMS-politik,om ekonomisk politik som skapar ej tillräckligt bra förutsättningar för företagande,eller diskrimineringsfrågor hos olika myndigheter där urvattnad tjänsteansvar skapat-genom diskriminering en tv. bestående underklass. Åtminstone vad gäller vissa ,utomeuropeiska invandrar-och flyktinggrupper,med annorlunda hudfärg eller kulturell bakgrund. Det är alltså ej frågan om fel hos människorna-invandrarna- här utan frågan om brister i samhällspolitik,omogna attityder,eller kulturell förändring som går trögt.

Att vara inne gäller kan inte gestaltas med den begreppsapparat som Alice har. Att antingen vara assimilerad-känna och uttrycka den inhemska,traditionella,svenska kulturen endast eller integrerad: att vara med i arbetslivet,kunna röra sig utan problem i olika sociala miljöer och bete sig som alla andra enligt samhällets normalitetsnormer. Sådant finns nämligen inte. Vi är alla individer,ävenom man kan klassificera oss i olika grupper och klasser beroende på analysperspektivet. Jag tex är både svensk men kan samtidigt även vara finsk-ja,tom världmedborgare. Enligt mig är det mer frågan om personlighetstyp. Är man lagt mer till det auktoritära hållet,eller en öppnare,flexiblare typ? I politikens värld tycks det vara de verbala,socialt slagkraftiga som banar sig fram med sociala kotterier,manipulering och dylika taktiker-ej empatiska ledare som ändå då och då lyfts upp. Som undantag-då det verkligen gäller?

I dagens läge-med en invandrar-och flyktingpopulation drygt över 10 procent av befolkningen gäller det att vara realist. Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Om man vill ej ha det så,så bör man ta även konsekvenserna om invandrarföretag tex. Skapar nya inkomstmöjligheter för de sina att flytta tillbaka till sina ursprungsländer och därmed både raserar Sveriges demografiska bas- den goda genetiska polen den skapande sociala miljön där inflytanden från många håll är både nyttigt och behövligt,eller ekonomin då det blir brist på arbetare. Särskilt i de jobben där det ter sig svårt att datorisera bort springandet i trappor nattetid,städa och diska eller laga mat i pizzaköket. Varför alltså jaga en dröm som går ej att uppfylla såsom Sverigedemokraterna tycks göra?

Däremot-tack vare deras fokusering på dessa frågor (resten är ju borgerlig politik,för det mesta)-kan man börja diskutera denna fråga som nu lyfts upp av det speciella läget efter valet då SD-partiet har fått en vågmästarposition och i längden kan-tillsammans med fd. Allianspartier tvinga fram ett nyval. I det läget kan det strategiska läget dock vara en ny-särskilt om socialdemokratin har tagit emot utmaningen att förnya partiets ideologi med en ny,fler-dimensionell verklighets-och människosyn. Vilket skulle ju kunna göras även av andra partier,skapande därmed en ny kultur i hela samhället-ja,i hela världen-ej bara i politik.

III "Att åka ut"

Jag har redan tagit upp ett perspektiv på detta,men kan även lyfta upp en mer positiv sida av det. Dylika,mångkulturella företag har bättre förutsättningar att lyckas i sina exportsatsningar,tack vare att många av deras anställda känner det landets kultur eller kanske har kvar kontakter där dit man exporterar. En politiker som har genuint intresse för globala frågor och kulturella kontakter-kanske pga. Sin mångkulturella bakgrund-kan röra sig lättare i miljöer där sådant är redan vardagsmat. Kolla hur den samhälls-och kulturutvecklingen som skett i tex USA eller Storbritannien givit ansvarspositioner till människor med annan etniskt bakgrund än den vita eller inhemskt etniskt födda,med majoritetsbakgrund. Varför skulle detta ej kunna ske i Sverige. Frågan är snarare när det sker,och när det behövs för att komma fram i ett nytt utvecklingsskede. Frågan gäller även infödda etniska svenskar som åkt ut och kommit tillbaka hit. Varför är man inte öppna för deras erfarenheter,utan snarare ser det som belastning eller med negativa attityder i stället för som möjligheter. Kanske är det frågan om bondekulturens närhet än i den svenska kulturen,kanske att den politiska kulturen har hittills vara för sluten för nya krafter,ur andra erfarenheter och kulturer? Man diskuterar om ojämställdhet i ansvarspositioner i företagsvärlden men ej så mycket om icke-representativitet av invandrarna och de med flyktingsbakgrund. Är det mediala landskapet så smal att endast en fråga i taget gäller?

Integration från bredare perspektiv

Låt oss nu ta tjuren i hornet och analysera närmare dessa frågeställningar från perspektiv av ”sakfrågor” som det sägs (filosofiskt-vetenskapligt är det naivt att tro att verklighet bjuder oss endast fakta. Vi väljer att se,analysera och syntetisera våra erfarenhet,upplevelser och empiriska data med den filosofiska begreppsapparaturen som vi har,där diskussionen kräver lyftande av diskussioner till mer abstraherande nivåer-till perspektiv,val av empiri som upplevs som relevant då det gäller problematiken,de grundläggande filosofiska drag som man har i bagaget i de paradigmatiska,grundläggande perspektiv)

A. Invandringens och flyktingskapets fördelar

1. demografiskt: se min diskussion ovan

2. arbetskraft: då infödda etniska svenska vill ej ha de lägsta,manuella jobb,är det bra att det finns nya svenskar som i början av sin integrationsprocess tar dessa slags jobb (gäller speciellt första generations invandrare vilka hoppas att det går sedan bättre för deras barn-speciellt då de har gått genom den svenska skolan,lärt ”rätta,sociala koder” och har kompisar utöver olika etniska gränser).De bildar även en arbetskraftsbuffert då det är dem som får gå först då det blir arbetslöshetsperioder.

3. Genetiskt: se ovan

4. kulturellt: då invandrarna försöker avancera socialt-kallad social mobilitet skapar detta ett mer dynamiskt samhälle både socialt (giftermål/sambon korsande etniska och genusgränser) och kulturellt (se ovan)

5. näringslivsfördelar: se ovan

6. politiska fördelar: se ovan (de negativa: att de-med annorlunda bakgrund-kan uppfattas som konkurrenter-vilket kan skapa obekväma situationer eller konfliktmöjligheter-särskild om de ledarna som har makten är av auktoritär personlighetstyp)

B. Negativa sidor av invandrar-och flyktingfrågor

Sverigedemokraterna lyfter mest upp dessa sidor-kanske då de med manuella jobb upplever konkurrens från invandrarna då de själva har ej varit aktiva i sina egna strävan av personlig utveckling (huliganer inom partiet? ) eller av ledningspersoner som varit av den auktoritära typen,med otillräcklig utbildning och samhällserfaren? Vad sägs då vara de mest negativa sidor:

a. kostar i bidrag : detta är dock en kortsiktig syn. Investeringar i början av invandrings-eller ny svensk karriär (kan jag fortfarande tala om sådant efter mitt egen drygt 40 åriga kamp för att försöka komma fram här och skapa en tillvaro som jag kunde vara stolt över? ) - hjälper dem att inlemmas fortare i det svenska samhället. Detta skapar även mindre kostnader: barnen lyckas bättre i skolan,det blir mindre skilsmässor då speciellt männen får jobb och deras kvinnor slipper att söka sig till andra krafter som ger dem tryggare tillvaro eller karriärfördelar,etc.

b. skapar oro i samhället: detta är sant-se speciellt för de skikt av samhället som upplever konkurrens i fråga om låglönejobb.- Här gäller det dock för politiker att lösa de mer övergripande frågeställningar som gäller för alla i det svenska samhället. Jobbskapandet,bättre skola,mer bostäder,bättre transportsystem etc. Om man löser dem,då minskar det sociala och ekonomiska trycket som fokuseras mot invandrarna – de som blivit syndabockar liknande judar förr i tiden (fortfarande så i vissa samhällen).Att prata om problem med invandring ter sig snarare som självuppfyllande profetia-bättre kan väl svenska politiker?

c. andel av invandrarna växer i det svenska samhället: vilket är eventuellt en positiv trend i den globala världen med nya spelregler socialt,ekonomiskt och kulturellt.-Kanske första steget i människornas integrationsprocess i kosmisk skala som är bra att ha klarat av innan ”kontakten” sker? Den läxa som Paulina Neuding har skrivit om kunde breddas gälla även USA:s indianer. Med mer upplysta attityder och bättre kunskaper skulle kontakter ske annorlunda ut-icke med våld,kulturell imperialism,maktpolitik de drag som gäller fortfarande mycket i den värld som mänskligheten har här kvar på jorden. Hemläxan kan alltså tas under längre tid-man behöver ej vara så orolig för det.

C. Den begreppsliga sidan

Alices artikel har här vissa brister. Den forskning som gäller invandrings-minoritets-och flyktingskapsfrågor jobbar ej med dikotoma-antingen – eller begreppspar : assimilering eller integration. Det är en process som går i tiden där olika stegen förflyttas då invandraren lever i det nya samhället. Vissa kan välja att integreras endast bland sina-då gäller det att fråga: varför? Vissa försöker assimilera sig i den ”äkta,svenska kulturen” dock förgäves då sådant finns inte. Integrering är alltså en mångdimensionell process,där man kan analysera skeendet med många olika begrepp,typ:

- identitet: på vilken nivå sker fokuseringen

- identifikation: positiv/negativ;om negativ,varför?

- referensramar: är anpassingens referensramar tillräckligt vida-speciellt då man kommer ihåg invandrarens bakgrund

- sjukt/friskt/normalitet: sker du skillnader mellan svenska och utländska filmer-tex. från USA där inställningen till individen är mer tillåtande och positiv än här?

- ideologiska - målbeskrivningar: anpassning/assimilering/integration: med vems begrepp,tolkningsföreträde och perspektiv beskrivs "fakta" om invandringen (se invandrarnas brott kontra att polisen tar ej upp brott då de blir brottsoffren),

- utanförskap/meningsfullt arbete/jobb: att fixa jobb räcker inte-det gäller meningsfullt arbete

Då gäller det att öppet ange vilket filosofisk paradigm har man som grund då alternativet-med en ny,fler-dimensionell människosyn finns ju (ansatser,fast den är ej än institutionellt bekräftad-än). Menar man med bra identitet att man ser sig själv genom sin fysiska kropp och sina sociala roller och är nöjd med det (det som jag kallar det sociala jaget i min nya filosofi för psykologi) ,eller som fler-dimensionellt utvecklande individ (som jag grundar djupare än förra,då där tas upp även ontologi,kunskapsteori,vetenskapsteori och olika vetenskapernas teorier och beskrivningar om den nya,fler-dimensionella miljön för den själsmedvetna individen och hennes utvecklingsmöjligheter).

Y.Sammanfattningsvis: bra jobbat,tjejer. Här en manlig väns inlägg,även han en feminist och fd. socialdemokrat (eventuellt ny sådan igen om han välkomnas in i värmen igen).

Lasse T. Laine,

Z.filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.