You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 27 februari 2011

Mitt S-dilemma inför S-partiledarvalet

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Om människosynen VI :
Hur reflekterar jag inför S-partiets förnyelse- jämförelser och strategiska avvägningar ang. egna intresseanmälan för s-ledarekandidatur

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

DN/Debatt:”Moderaterna inspirerar oss till förnyelse i facket”,Sö 27 feb 2011 av Leif Pagrotsky och Eva Nordmark
DN/Nyheter:”S-kongressen rundar frågorna som sår split”,Sö 27 feb 2011 av Hans Olsson och Ewa Stenberg

Sammanfattning

Författaren av detta ger härmed sin anmälan till kännedom och ställer upp som ev. S-partiledarekandidat i valet vilket snart sker i Valberedningen.

Förnyelsens möjligheter-en återblick och tillfällen för öppningar

Det är intressant att ta del av Leif Pagrotskys och Eva Nordmarks diskussioner i deras bebattartikel i dag på DN:s sidor.Central tema för artikeln är ju det som även jag lyft upp i nästan alla av mina tidigare blogg,före valet 2010 (nu borttagna då ev. Publicerar dem själv som e-bok) och efter: förnyelsen.

I deras artikel fokuserar dem på det område som de har erfarenhet av: i politiken-dvs. I förnyandet av Socialdemokratin och den fackliga verksamheten (SKTF).
Till skillnad från mitt bredare fokus: förnyelsen av den grund eller filosofin som bildar grunden för dagens vetenskap,våra värderingar och tankesätt,givande öppningar till en ny,faktiskt fler-dimensionell syn på människan och verkligheten.
Politiken speglar ju både det som vi vet,det som antar om människan och hennes villkor i respektive samhällen,kulturer och världen-ja,om vår plats i universum och kosmos tom.Enligt en känd slogan vore politiken ju en samhällskonst där det gäller att vilja.Jag skulle vilja komplettera detta med bredare ansats: att vilja (själslig betoning),att veta (mental betoning),att välja (värderingsmässig betoning som är även existentiell-som definierar både oss själva som individer och som människor eller den värld som vi vill bygga upp och vara stolta över och lämna till nästa generation av inkommande ”kosmiska invandrare” vilka dem sedan må vara).

Gemensamt fokus på förnyelsen av både S-partiet och fackliga livet är önskan att förnyelsen skulle ”forma ett modernt folkrörelsearbete”.Detta skapade ju både S-partiet och fackliga rörelsen,då förutsättningar för att få tillstånd positiv förändrig i den armod och marginaliserat liv som upplevdes av folkets flertal i industrilismens värld var att anamma denna slags strategi.Genom skapandet av både kunskapsmässiga förväntningar,konkreta krav på förbättringar i arbetslivet och i samhället och i breda folklagrenas organisering för detta,lyckades man i demokratisering av dåtidens välbeställdas stängda värld.I politiken ledde det till splittring mellan de radikala som ville få förändringar direkt-genom revolutionära rörelser-och reformister som ville omdana samhället och kulturen med långsiktigt,strategiskt arbete: både fackligt och i organisering av politiska partier.
Utöver dessa linjer skedde förnyelsen även genom kulturlivet-genom dess nya perspektiv i konster,litteratur mm- och i föreningslivet och i olika religiösa rörelser.
Gemensamt för alla dessa var en viss syn på människan-genom antingen kunskapsmässiga betoningar och medvetna val och taktik-eller genom religiös vädjan till auktoriteter eller heliga böcker.
Pagrotkys och Nordmarks syn påängterar den här kunskapsmässiga kampen:

”Världen förändras i dramatisk takt och medborgana med den.Då borde det inte vara omöjligt att modernisera intresseorganisationer och partier så att de går i takt med utvecklingen”.

Kort sagt: deras perspektiv är både taktiskt och förnyelsestödjande,progressivt.
De ger en god vitsord för Moderaterna som inspirationskälla för denna syn,vilket är dock delvis-enligt mig-en felsyn.Allianspartier strävar ju inte efter-eller har inte stött på något sätt förnyelsens långsiktiga strategi tex. I fou-stöd för att utveckla vidare det nya vetenskapsparadigmet eller anamma dess (mina) tallrika förslag på olika förnyelseinnehåll var det sedan i formandet av utbildningen för skapande inställningar för kunskaper,eller för ny slags arbetsskapande politik,nyorganisering av AMS eller vården,eller tom en ny samhällsmodell av den generella välfärden som skulle ge en positiv incitament-struktur och riktiga valmöjligheter för individen,i stället för-som nu-på de villkor som politiken organiserar för människor i olika samhällsområden.

Pagrotsky och Nordmarks flera,positiva förslag är värda att debatteras och tas i bruk.Såsom Tony Blair,fd. Labour ledare,säger i sin memoarbok Mitt liv,min resa,kan flera partier samsas i mitten-det blir sedan ett val för väljarna (där majoriteten består-som författarna beskriver det rätt-av bättre utbildade,bättre betalda och med bättre jobb och självkänsla fokuserade medborgare och individer än tidigare generationers arbetare) att välja mellan dem som står för progressivitet- att alla ska få chansen att lyckas i sitt livsprojekt- och att de svaga som inte lyckas så väl i det ska stödjas med de allmännas resurser.Deras förslag strävar efter genom vilje-aspekten att skapa bättre villkor för arbetslivet och människorna i samhället:

”Organisationen behöver öppnas upp och kulturen utvecklas för att kontinuerligt kunna vara mer lyhörd för sin samtid”.

Författarna betonar även den andra aspekten av det politiska-fackliga arbetet ovan:
att välja:

”För att lyckas krävs verklig insikt om allvaret och behovet av förändring samt mod och vilja att genomföra den,liksom känsla för att tiden är knapp att uppskov inte är någon lösning”. (Alla italics ovan mina,anmärkning här)

Jag ska ta upp denna aspekt även i beskrivning av ”mitt S-dilemma” nedan.
Jag kommenterar dock litet annorlunda: för att lyckas få förtroende och väljarstöd,samt förnya det arbetsliv som gäller i det post-industriella samhället,gäller det-enligt mig-att även ha vision om framtiden-vägen framåt.Detta tangerar ju även de värderingar och det strategibetonade perspektivet som arbetarrörelsen hade i sin början-i både den politiska och fackliga grenen.Ett uttryck var tex. De arbeten som skrevs av de socialistiska utopister.Till skillnad från dem vill jag dock understryka att det finns ju till hands ett nytt,djupare alternativ som förutom att ge förslag på samtidens problem,kan även-som ”ett öppet system” ge grund för framtida nya tillämpningar och upplevelsehorisonter,på många områden.Dvs. Det räcker inte att lysna på samtiden enbart- det gäller även att vara trygg i sig själv och våga ta språket till en ny värld,med rationell grund och med de djupa värderingar som tex. Socialdemokratin har haft redan från början.

Detta leder nu till följande,konkreta reflexioner och perspektiv för mig själv i mitt alternativ skapande verksamhet i det som jag anser mig vara bäst i i min egen profil.Det vore naturligtvis intressant-och kanske viktigt-att veta vad samtiden anser om mitt dilemma då ”ingen av oss är en isolerad ö” såsom en poet säger.

Mitt S-dilemma


1. Hur ställer jag mig kring ”Sahlins surdegar” och skulle skapa förnyelse koncensus inom partiet?

Den andra,utmärkta artikeln i DN i dag hänvisar till förra S-ledarens Mona Sahlins självkritiska analys ang. några av socialdemokraternas centrala stridsfrågor.
Min argumentering är delvis annorlunda,just på grund av den nya,bredare grunden som jag har i det nya vetenskapsparadigmet vilket jag anser vara värd att användas även i socialdemokratins förnyelse då den ställer upp för dess traditionella värderingar av människovärde,jämlikhet,jämställdhet och frihet på djupare,mer argumentativa grund är den som varit hittils: att endast vilja eller välja.

*Angående partiets profil: letandet efter stöd hos endast marginaliserade grupper – och härmed bli utesluten från regeringsmakten-eller bli och fortsätta vara ett riktigt arbetarparti- nu för majoriteten i mitten.
Ja,med hänvisning av mina konkreta förslag hur förnya tex. AMS-politik,förbättra effektiviteten i den offentliga sektorn tex genom nya former av patientuppföljning eller datorisering av planeringen i landstingen mm.Centralt vore även att tänka annorlunda,med ny ekonomiteori som förenar ekonomisk teori (med förgivettagna utgångspunkter) och ekonomisk antropologi (hur folket faktiskt ”ekonomiserar”),skulle jag vilja dels omdefiniera arbetet (vilka insatser ger arbetslön),dels omforma sjukersättningen med annorlunda perspektiv av återhämtningsersättning där man kan ta in synpunkter av både A-kassa och garantipension och konkreta,nya slags AMS-praktik som jag föreslagit tidigare i mina konkreta projekt och projektförslag för EU-projekt,vilka dock ej fått kommentarer i massmedia eller hos AMS eller riksdagens respektive grupp vilka blivit informerade om dessa förslag.
*Nästa punkt: Ska a-kassa ha ett slut-svarar jag som Mona.Ja,men detta tangerar även förra punkten.
*Ska S fortsätta för förhöjningar av inkomstskatter? Nja,enligt mig vore det bättre-liknande Kriskomissionens förslag- att reformera om skattesystemet i bred samverkan över blockgränser.Jag antar att det nya skattesystemet vore förutom samtidsvänligt-dvs. Att samhället har blivit sk. kunskapssamhälle-även betona den individuella valfriheten: hur man tex. Förvaltar sitt kunskapskapital (personligt kan jag säga här att trots min lågavlönade jobb investerar jag kontinuerligt i både nya kunskaper och nya praktiska hjäpmedel med tex it-teknologi).Min sk. kapitalmatris-modell-en strukturell sådan-kunde kanske hjälpa till här?
Ska valfriheten i sjukvård och skola begränsas genom att vinster i välfärden förbjuds? Här har jag samma syn som Mona då uttrycker behovet av kvalitetsuppföljning från huvudmännenas sida.Utöver det har jag tex i mitt nya derivata instrument eller projektbetalningsform även förslag på hur man kunde finansiera bättre dylika nya satsningar.Tänk: om Riksdagen skulle tillåta ett kommunalt experiment i den nya samhällsmodellen (relativiserad syn på generell välfärd-en radikalt annorlunda,teoretiska syn som ”individualiserar marknaden” som fördjupar individens valmöjligheter med flex-priser i den offentliga sektorn) och detta kunde sedan kunna delfinansieras med folkets egna pengar då projektet skulle ge effektivitetsvinster-dvs. Bredda bonusar till folkets flertal,ej enbart med de högsta ledningar.

Med mina annorlunda lösningar ovan anser jag att jag både följer partiets förnyare och dess tradition: det finns ingen motsättning här då man tar tillvara nya förnyelseförslag,med nya metoder,grundade i helt nya,alternativa perspektiv.

2. Reflektioner kring utmaningen att ställa upp för politiskt uppdrag: för och emot


Mona Sahlin har även avvikit från den traditionella partilinjen vid sin komment för nya ledarevalet.Att de som är intresserade eller anser att de har något nytt att föra in i debatten och Valberedningens arbete,ska anmäla sitt intresse för ledarskapet.

* Vilket skulle då gälla för mig om jag gjorde det?
Jag har nyss läst en bok om Ingvar Carlsson och hans tid som partiledare och statsminister efter Olof Palmes tragiska bortgång (Anita Krantz:Ingvar Carlsson-Erlanders siste pojke,Bonnier Alba,1996) och om hans strävan efter förnyelse i partiet,om önskvärdheten över blockövergripande överenskommelser,om hans ledarskapsprofil som min egen liknar i mm.
Efter det-just nu-läser jag i Rysslands fd. President Boris Jeltsins memoarbok
(Boris Jeltsin:Bekännelsen-Maktspelet bakom Kremls murar,Forum 1990) och har blivit mycket imponerad av hans arbetslivs- och livserfarenhet innan han kallades till sin epokgörande position som landets president i den oreda som följt då Sovjet-imperiet föll samman efter den motsägelsefulla perestrojkan som ledaren innan,Michael Gorbatjov,hade öppnat i landet på förnyelseväg men motarbetats av partiets trögrörliga organ på lägre nivåer,inre maktkamp inom partiet samt tjänstemän som upplevt sina privilegier hotade.
Jag har också mångsidig arbetslivserfarenhet-fast inte kanske som statusfyllda som i Jeltsins fall.I arbetarlivet: som byggarbetare-medhjälpare,som 2. chaufför för ett 80-tons lyftkran då jag körde med alla funktioner samtidigt,parallelt,samt i Sverige-sedan flyttat hit som gäststuderande från fd. Hemlandet Finland i augusti-69-som städare,diskare,cirkelledare i skapande svenska,studieförbundsarbetare i uppsökande verksamhet,som vikarierande byråassistent i Arbetsförmedlingen då jag skrev även 2.mindre utredningar som kunnat öppna för förnyelser på riksnivå om de tagits emot,som vikarierande hemspråkslärare,som it-projektmedarbetare i Landstingets it-kansliet (kanske som tack för att skrivit en uppsats-utredning av det lokala landstingets planeringsystem och föreslagit där tallrika förnyelseförslag,samt även teoretiskt tunga inslag varför jag lämnade in uppsatsen som C-D- nivå uppsats och hoppades komma in i doktorandutbildningen i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet).Senare,som tidningsbud då inte fått något annat efter en flerårig arbetslöshetsperiod och två AMS-kurser i data,fast ej i dem kurser som jag ansåg att behöva vilka skulle ha passat bättre in för min egen syn på karriärlivet).
Utöver mångsidig arbetslivserfarenhet har jag ju skaffat erfarenhet i föreninglivet (startat och varit ordförande i 2 föreningar),i s-politiken som ordförande för en lokal förening (Finskspråkiga soc.dem.förening,1984-88),deltagit i kulturlivet genom skribent kommentarer till lokal och rikstidningar vilka kommenterat dagsaktuella diskussioner (dock nästan alla refucerade),som poet och novellist på en studenttidning och egna webbsidor,som företagare som sökt skapa en alternativ social plattform då det bestående både i fou-världen,politiken,massmedia inte velat öppna sig för mitt nya vetenskapsparadigm,vilket jag upplever som mitt livsverk.
Jag har även deltagit i kvinnornas värld såsom hemarbetande med barnen under flera år,och kännande det värdefulla arbetet som mest kvinnorna får stå för i uppforstran av nya generationen.Dessa erfarenheter har även påverkat mig som teoretiker och i mina värderingar.
Jag anser,att det vore viktigt att den nya S-ledaren som blir valt,har egen erfarenhet av det liv som folket flertal lever i: förutom i arbetslivet,veta om det sociala,politiska och kulturlivet,ha kännedom av media och förenings- och näringslivet.Min tvärvetenskapliga profil som generalist vore kanske även en fördel i dylikt arbete?
För mig skulle även Sveriges samtid ge ett stödargument: då Sverige är ett
mångkulturellt samhälle och det har ej framkommit några förslag på
ledareämnen med invandrarbakgrund (första generation),vore det naturligt att
våga ställa upp för att representera även dessa folkgrupper.

* Vilka saker skulle då tala emot mig och mitt intresse att anmäla mig som S-ledarekandidat?
Då massmedia har ej lyft upp mina kommentarer skrivna under tex Almedalsveckan då jag analyserat dagens debatter och jämfört deras innehåll med de förnyelseförslag som jag har själv-tex. Angående lösandet av arbetslöshet (mina förslag på förnyelse av AMS-praktik på många sätt-mot bakgrund av egna erfarenheter som arbetslös och som tvärvetenskapligt utbildad socialentreprenör som sökt arbete motsvarande utbildning i tex EU-projekt med blivit inte ens intervjuad),nytt skatteförfarande,att förnya sjukvården mm.,har jag inte blivit känt för folket eller bland S-partiet.
Tillika,då det har aldrig förekommit att en 1.generationsinvandrare-ny svensk-skulle ha innehaft högsta politiska positioner-ävenom detta sker inom olika offentliga myndigheter och även i näringslivet- har jag små chanser att bli vald.Varför så ställa upp?
Såsom jag resonerat ovan ang. Leif Pagrotskys och Eva Nordmarks debattartikel då de lyft upp flera positiva förslag hur förnya S-partiet och den fackliga rörelsen,och visat att det fattas vissa bitar däri som jag kunde bidra med,anser jag att det vore ett historiskt tillfälle att förnya S-partiet.
Genom ny,djupare grund,på argumentativt sätt,kunde man även bygga upp den nya rörelsen för att utveckla vidare det nya paradigmet som folkrörelse givande vision för det goda samhället,vilket slags arbete strategiskt,långsiktigt,skulle leda till förnyelsen av kulturen-både lokalt och globalt.Dylikt arbete skulle kräva antingen samhällsgillande och resurser-vilket kunde skapas av massmediadiskussion och dialog- eller massiva satsningar ur ett framgångsföretag,vilken väg jag uteslutits ifrån av Skattemyndigheten och rättsväsen då de nollställd mina investerade medel vilka hittils visat underskott.
Trovärdighetsfönstret-dvs.tidsmässiga hänsynstaganden-talar mot att jag skulle lyckas i det sistnämnda mot praktik av sociala moment22: myndigheter och myndighetspersoner har mycket sällan givit efter och medgivit sina bristane beslutskompetens eller ensidiga handlande.Historiska genombrott i den närmaste tiden är då denna politiska,fast-som sagt-med låg trovärdighet då samhällslivet inte fungerat demokratiskt mot mig och det nya paradigmets utvecklingsvillkor,är chanserna små.

3. Min avvikande ledarskaps profil: arbeta taktiskt för förnyelsen i tiden eller strategiskt,för framtiden (eller avvägningar dem emellan)

Vore det då viktiga hänsynstaganden som skulle tala för att det kunde vara bra om jag ställde upp som S-partiledarekandidat?
Kanske kunde man säga att genom att en ny svensk vågar sig ställa upp,ger det en positiv signal för både kommande generationer av inflyttande eller andra osv. Generationers nya svenskar att våga ställa upp,representerande även andra kulturella och internationella perspektiv?
Som jag beskrivit ovan,har jag i min profil en både traditionell och strategisk,framåtsiktande inslag.Därför har jag även skapat min digitala S-knapp med slogan: ”Välj S som spjutspets”.Dvs. Om partiet skulle välja mig som partiledare skulle detta ge även möjligheter att påverka globalt för att bygga upp den nya visionen,grundade i det nya,djupare vetenskapsparadigmet.
Jag har även intresse att förutom förnya partiet-genom att förena dess traditionalister och förnyare på en ny grund som ”Avatar of Synthesis”-även föryngra det.Efter en period i partiet skulle jag ju kunna ev. komma tillbaka till näringslivet och fortsätta där såsom fd. partiledare Göran Persson gör i sin konsultroll?
Jag anser även att det politiska livet kunde förankras bättre i såväl näringslivets strategiska tänkande,som dialogskapande i massmedia och kulturlivet.Det civila samhällets öppenhet för nya inslag-tex. Internationella kontakter och inflytandet-vore också viktigt i det politiska livet.Jag har givit uttryck för detta tex i mina dagsaktuella kommentarer till den senaste demokriseringsvågen i världen i arabländer.Ang. Internationella kontakter har jag försökt ge stöd i konsultkommentarer och it-webbsajt till USA:s förnyelse av deras sjukvårdssystem i mitt steg 2-förslag,samt kommenterat även det globala arbetet för klimatfrågor under tidigare Köpenhamn-konferensen.Jag anser att det vore även möjligt att förnya EU-arbetet-tex. Genom att reformera Euron på en ny teoretisk grund.Proaktivt S- parti skulle därmed kunna bli en global aktör som vore kanske den slags katalysator som världen behöver just nu i övervinnandet av de många problem som världen står inför.
Såsom Leif och Eva skrivit ovan,vore det inte dags att skrida till verket?

4. Mitt beslut för S-ledarkandidatur för min del-ett bibliskt val?

* Detär dock ett tungt argument till som gör det svårt för mig i mitt S-dilemma.
Nämligen det är partiet-dess styrande organ som definierar de kandidater bland vilka man väljer- och partimedlemmar som sedan väljer- vore det inte bättre att låta de uppmärksamma de faktiska alternativ som finns nu till hands? I större perspektiv:
vara konventionell och välja att följa samtiden.Eller vara långsiktigt strategisk-följande S-partigrundarnas proaktiva linje som sedan förbrukats av andra och tredje generationens ledare så att man i dag jämför sig med Moderaterna i deras förnyelsetaktik.Kan man lita på att det nya kommer fram och presenteras som ett tungt alternativ? Mina tidigare erfarenheter i Sverige talar mot detta.

* Å andra sidan-anta att man deltar,ge möjlighet att välja genom att ge sin önskan att bli betraktad som ev. Kandidat för S-ledare- är det inte etiskt rätt? Om partiet och dess medlemmar väljer annorlunda-och det visar sig att bli fel val (partiet blir aldrig mer så pass stort att den kan ensamt eller i progressiv koalition bilda regering mot Alliansens eller dess efterföljare-utan fortsätter att minska i sitt inflytande både i Sverige och ute i världen,och att det nya vetenskapsparadigm får aldrig officiell genomgång i sin samtid,då kan man säga att det skedde såsom i Bibelns berättelse om utträde från paradiset.”Ni åt av äpplet men fattade inte vad ni gjorde”.

Ormen-den filosofiskt materialistiska människosynen som genomsyrar dagens civilisation och dess värderingar och människosyn,fortsätter att härska.Med den våldet,penningens förtjusningar,exploatering av medmänniskor och jordens begränsade resurser tills det är för sent.

Sammanfattningsvis:
Ja,jag vill anmäla mitt intresse för S-partiledarekandidatur.
Eftersom jag hänvisar detta även-såsom andra medlemmar har gjort-på sina respektive Facebook-sidor,antar jag att den svenska demokratin fungerar häri och folket får veta om detta.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner omdet skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2011

fredag 25 februari 2011

Därför aktiverar jag mig på nytt för S och vill förnya socialdemokratin

Vägen framåt- 11

bloggande för förnyelsen på en ny grund


Om människosynen V :

Hur konkretisera den nya, öppna människosynen i socialdemokratins förnyelse


Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige


UNT/Debatt:”Därför lämnar jag S för C”,Fre 25 feb 2011 av Hans Dahlgren

SvD/Näringsliv:”Generation Y”,Sö 20 feb 2011 av Sara Lomberg


Sammanfattning

Jag säger inte ytliberalistiskt såsom Uppsala universitets slogan säger:

Välja fritt är stort,men välja rätt är större” (vilka är de som tolkar vad som är rätt,med vilka begrepp,med vilken tolkningsföreträde) utan enbart:

Ja du,välj FRITT,men ta reda på om du får veta allt som finns,mellan vilka alternativ du kan välja”.Med folkets tolkning: låt dig inte luras.

Jag vill inte att du ska ”binda dig vid mast”-för att marknadens sirener ska inte lura dig-utan leda skutan med hjärna och hjärta och respekt för både dig själv,din själsliga integritet,som respekt för andra,både här och ute i världen.


Motsägelsefull analys,motsättningsskapande Allianspolitik

Senaste halvåret efter valet 10 i Sverige har varit spännande tid.Å ena sidan tycks Allians-regeringen hållit kvar kursen för Sveriges ekonomi-”fast surrad i masten” såsom vissa uttrycker det.Trots den finansiella krisens efterhärjningar ute i världen och bråk och oeninghet hur sköta dess eftervård inom EU.Kronan har bra värde jämfört med andra valutor; offentliga sektorns ekonomi visar överskott och man sparar i kistorna.Den negativa sidan av Alliansens ”arbetarlinje” har varit att social klyftor har vidgat sig inom landet och att gällande politik-syftande att få så många som möjligt av arbetslösa och sjukbidragstagare tillbaka till arbetslivet-har ej kunna hitta den formel som skulle skapa nya arbetstillfällen.Den post-industriella ekonomin automatiserar ju produktionen så mycket som möjligt,och det nya kunskapssamhället betonar utbildningens och innovationers roll som centrala faktorer där det finns brister i landet.Regeringen försöker lyckas i det sistnämnda genom sin vanda linje:

*sänkning av skatter till dem som har arbete,vilket dock i längden leder till en djup motsättning-eller ska jag säga motsägelse-då de fördjupade sociala klyftorna till slut troligtvis tvingar fram en ny slags regering.

Vad har det då blivit av de oppositionspartier som kunde på sikt lösa situationen?

Efter S-partiledaren Mona Sahlins partiledartid råder det förvirring inom socialdemokraterna.Valberedningen söker efter en ny ledare enligt de instruktioner som de fått av partiet och de ledarprofileringar som mottagits av olika partidisktrikt eller av direktkontakter såsom jag gjort i mina epost med dem.Eller ev.av massmedia debatter såsom dagens debattartikel i UNT av Hans Dahlgren,fd. Ordförande i en lokal S-förening i Uppsala.

Vad säga som en annan lokal,fd. S-ordförande i en annan S-förening i Uppsala?

Jag tar nedan upp först några övergripande strategiska reflektioner ang. partiledarevalet.Sedan försöker jag bemöta Dahlgrens kritik av socialdemokratins situation i Sverige och även världen,fast hans fokus gäller endast Sverige.

Han har rätt i många punkter såsom


 • politiska partiers brister i sin tankesätt på människan: ”att ta på fullt allvar människans komplexitet och djup

 • att verka i samklang med tiden och dess utmaningar och ej-såsom socialdemokraterna gör nu enligt honom- ”som ett parti som är inåtvänt,som drömmer mycket om tiden som varit och som är inte i takt med sin tid”

 • han riktar sin kritik även mot ”återställarpolitik”-vilket han ser eller tolkar i S-kriskommissionens arbete och dess innehåll

 • framåtsyftande politik ska-enligt honom-består av en ny fokus: ”hur få den gemensamma kakan att växa,i stället för att fördela resterna”.


Som slutsats av sin kritik ovan-vilka även jag godkänner-väljer han att lämna S och bli medlem i Centern.

Av hans konkreta exempel där socialdemokratin brustit,såsom i frågor:


 • sättning av tidsgräns i sjukskrivningsfrågor

 • frågan om valfrihet i friskolor

 • i arbetsvänlig linje i arbetsmarknads- och företagsamhetsfrågor

 • i arbetandet av ett skattesystem som gynnar arbete och utbildning


ser man att han dock INTE ser den motsägelsen som Alliansen har i sin sk. ”arbetslinje” (se ovan).Han motsäger även sig själv då han betonar ensidigt individen och tryggheten som grundas i det offentligas socialförsäkringssystem inklusive arbetslöshetsförsäkring.Han ser INTE att det finns ALTENATIV inom S-partiet-min linje som då den å ena sidan undviker Kriskommissionens gammaldags linje på återställningar,ändå betonar igen socialdemokratins gamla,traditionella värderingar av rättvisa,jämlikhet,jämstäldhet och frihet-på en just sådan grund som han efterlyser:

* i en ny,fler-dimensionell syn på människan som även själslig varelsen (ej endast genom verbal populism,utan faktiskt,på det nya vetenskapsparadigmets grund).

Se referens till den andra artikeln i SvD,där man beskriver hur ungdomen väljer helst arbetsplatser som betonar-förutom IQ (kunskapsinnehåll och metoder)-även EQ (den emotionella samvaron och delaktigheten) och SQ (den själsliga,egna tillväxten).


Ledarskapets utmaning såväl inom näringslivet,offentliga sektorn OCH politiken blir då att skapa LQ- ledarskapsintelligens i sin djupaste mening-som är en syntes av alla dessa delfokus ovan (IQ,EQ,SQ).Min linje i mitt förslag på reformering eller FÖRNYELSE av socialdemokratin har varit just sådan här fler-dimensionell linje,grundad på faktiska verkligheten,ej på populistiska val av argumenteringar eller letandet efter stöd i valundersökningar.Jag är fast övertygad att även Hans Dahlgren väljer sådan här linje då han inser att han har blivit vilseledd av marknadens val hittils såväl i media som den offentliga sektorns tjänstemän som antingen tryckts undan,försökt marginalisera eller tysta ned det nya paradigmet som skulle bistå och ge bättre grund för såväl individens egna trygghet som en balanserad syn på ansvaret mellan individ och kollektiv.


Ledarskapsstrategier

Som jag skrev ovan är S-valberedning under stark korstryck av både det egna partiets olika kontaktytor,som av massmedias intresse och fokusering kring detta val.

Gemensamt för dessa perspektiv-enlig mig-har dock varit den IQ-och EQ-mässiga betoningar: att välja en ledare som förstår verkligheten ”såsom den är”.Eller som vinner det beståendets gillande.

Detta slags perspektiv som betonas är dock även det en motsägelse.Den nya ledaren ska väl peka till framtiden,vara proaktiv: hur skapa en ny socialdemokrati som kan bli en ny folkrörelse och vinna tillbaka regeringsmakten.Ej den slags politik som Hans Dahlgren väljer: en politik som långsiktigt leder till ökade sociala klyftor,eller bevarandet av gammaldags LQ där det finns ingen egen upplevd trygghet utan där medborgarna uppfostras i en verklighetssyn som ger trygghet endast om vi underställer oss det offentliga och dess trygghetssystem? Sådan trygghetssystem finns inte.Det betonas ju av olika individernas,tjänstemännenas,tolkningar av trygghetslagar-utan tjänstemannaansvar såsom det var tidigare.

Det är Alliansregeringen som lever i denna vilseledande värld.Där det inlärda i tex universitetsstudier eller demokratisk skola- självständighet,demokratisk människosyn,strävan efter dialog och respekt för mångfalden,blir i det praktiska livet dess motsatser: värdering av penningar framför människovärde och sanningssökande,vädjan till auktoritetstro och statustänkande,de etablerades ryggdunkningar där de samhälleligt små kan förbigås med skenreformer (trygghetslagar säger ett,men faktiska tolkningar visar annat-dvs. Gammaldags lagtolkning enligt bokstav,ej lagens mening).


Vad vill min förnyade socialdemokrati ge till folket ?


Jag kommenterade valrörelsen 2010 flitigt under tex Almedalsveckan på denna blogg.Av mina sk. meta-analyser av framförda diskussioner och debattinlägg syntes inte ett dugg i massmedia.Jag är inte intresserad av att lyfta upp mig själv utan att få igång en historisk rörelse för FRAMTIDEN -både för Sverige och världen-som skulle lyfta oss till en ny kulturell utvecklingsnivå såsom jag ser det.Med hjälp av vidareutvecklandet av det nya vetenskapsparadigm som jag skapat grunderna för i mina studentuppsatser,avhandling,1.version,några utredningar ang. den offentliga sektorn (Landstinget,AMS),i vidareutveckling eller konkretiseringar av det nya paradigmet såsom i fler-dimensionell,hållbar tillväxtpolitik (NMEP-utvecklingsspiral),förslag på positiv incitament struktur i offentliga sektorns reviderad välfärdsmodell (”Delvis marknadsstyrd offentlig sektor”) som skulle


 • förutom tillåta dagens valfrihet tex. I skolor och sjukvården

 • även-utöver det- skapa effektiviserad uppföljningssystem (tex i vården-se mitt SINUS-arbete 1990 i min inlämnade C-D- uppsats-utredning i Ekonomisk Historia,Uppsala universitet,författad vid sidan av mitt tunga heltidsarbete som diskare vid sjukhuset,i stävan av att få uppdrag åt den konsultfirman som skapat då andra,offentliga plattformar aldrig öppnades).Denna förnyelse av den generella välfärden ger individen ett eget ansvar (se flex-priser) som samtidigt löser den balanserad syn på ansvaret mellan det gemensamma och individen (systemet är grundad i värderingar som finns i den generella välfärden,men effektiviserar den dock så att marknadens utbud-efterfrågan styrs av etiska och gemensamt politiskt överenskomna regler (tex. min-max priser inom vilka individer kan välja sin medverkan)

 • även visa SQ-mässigt hur den nya,fler-dimensionella,faktiska människosynen fungerar och kan tolkas tex i värdspolitik (se mina förra blogg).


Det vill säga: den nya ledaren som kommer att väljas av S-partiet i Sverige,har möjlighet att göra partiet till ”en spjutspets” för Sverige och världen (därav min digitala S-knapp).Kanske är det detta som världen är intresserad av- hur paradigmkonfliktet löses här- inte såsom Allians-partier tolkar det: intresse för enbart det bestående och deras tolkning av verkligheten: drivandet av ”arbetslinjen” (med gammal ekonomisyn och teori som belönas med nobelpris av etablissemanget) och ”starka offentliga finanser” (penning syn av samhället).

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.

Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.

I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.


Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2011

måndag 21 februari 2011

3 antaganden och 2 programpunkter-en annan libyensk 5

Vägen framåt- 11

bloggande för förnyelsen på en ny grund


Om människosynen IV : Hur tolka den nya, öppna människosynen

-exemplifierad av av Vidorg´s omvärldsanalys ang. låst läge i Libyen


Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige


UNT/Världen:”Hundratals döda i våldets Libyen”,Må 21 feb 2011 av TT Reuters


Sammanfattning

Författaren,filosof-samhällsvetaren Lasse T. Laine-tillika VD,firmaägaren i tv.passiv konsultfirma Vidorg (passiv av integritetsskäl som protest mot myndigheters missbruk av tjänsteansvaret)-lägger fram här ett proaktivt handlingsprogram för att lösa den kritiska situationen i Libyen i dag.Han diskuterar ej här den empiriska och teoretiska grunden för sina 3 antaganden och 2 programförslag-vilket har skissats i hans tidigare diskussioner ang. det nya,fler-dimensionella vetenskapsparadigmet,utan ger ett exempel på hur den nya,öppna människosynen kan tolkas i detta fall då medborgarna i Libyen visar avsmak för den förda politiken under landets envåldshärskare,diktator Muammar Gaddafi.

Då de första 3 teser kan således antas som hypotetiska,för givet tagna utgångspunkter,har de 2 följande föjdsatser karaktär av politiska program eller handlingslinjer som kan dras av författarens tidigare diskussioner och av hypotetiska teser innan.

Motivet eller målet med denna blogg är att ge bidrag till en icke-vålds lösning av krisen i Libyen-såsom det skett i Egypten tex- vid skifte av landets härskande skick i en demokratisk övergång.Om denna bloggs innehåll sprids internationellt kan det ev. hjälpa till i lösandet av krisen och visa stöd från näringslivet och de intellektuella i den ”oreda” som råder i arabländerna då de inneboende sociala och ekonomiska motsättningarna ska lösas i en demokratiseringsvåg som nått nu dessa länder.

I fortsättningen kan det vara värderfullt om det internationella samfundet tar lärdom av detta och förändrar sin praktik,vad det frågan om respekt för människovärde eller för vetenskapens grundläggande princip om sökning av sanning.Dessa två principer är fortfarande de två övergripande principer som bär även i krissituationer.


Tre antagna teser angående människan,den paradigmbyte situation och globalisering som råder inom handeln och informationsbyte


 1. Tes : Anta att den dubbla evolutionsteorin gäller och att återfödelsetanken är nu ”vetenskaplig fakta”

Då mänskliga rättigheter-etiskt sett som filosofisk ståndpunkt eller teori-kan inte ”bevisas” utan indirekt stödjas av antingen empirisk statistik- se tex. Tony Judts statistiska referenser i hans bok ”Ill fares the land”,Allen Lane,Penguin Books 2010 där han visar hur minskade sociala skillnader stödjer samhällsekonomisk tillväxt och ökande människovärde- eller olika fackteorier,teoretiskt härledda ur nya antaganden som sedan får både teoretiskt och empiriskt stöd,kan jag då lägga fram här 2 beskrivningar vad som väntas ske.

 • De martyrer för den nya,mer demokratiska Libyen,som dör nu av härskarens och hans maktapparatens kulor,får positiv karma för sina kommande återfödelser i sin kamp för rättvisa,jämlikhet och mänskliga rättigheter i sitt land.

 • Landets envåldshärskare Muammar Gaddafi däremot kan väntas få sk. negativ karma då han grovt bryter mot globalt överenskomna mänskliga rättigheter och de principer som finns även i den trosuppfattning som landets majoritet har anammat i islamistisk tro.Hur kunde hans situation bli då? Det kan bli att han får återfödas på annat håll i kosmos: till en värld där dess civilisation är på lägre utvecklingsnivå än den här jordens,som enligt vissa befinner sig på en femgradig nivå i en skala av 7-där den sjunde är en globalt medveten och handlande civilisation.Det kan även tolkas att hans tid i sk. skärseld efter döden av den fysiska kroppen där själ-medvetandets handlingar bedöms och genomskådas innan man går vidare på sin färd på andra sidan tills man återföds igen blir långdragen..


 1. Tes : Teknologibyte-dragna ur nya paradigmets teorier- kan även stödjas ekonomiskt med det nya M.O.-derivatainstrumentet

Då jag är tvärvetenskapligt utbildad och en mentalt fokuserad person,lägger jag fram inga fantasiberättelser eller vädjar till auktoritetstro.Som referens kan läsaren läsa tex följande böcker: The Humanoids,ed.av Charles Bowen,First Futura Publications,London 1974,eller Flygande tefat-vad säger vetenskapen,av Sven Magnusson,Zindermans,Uddevalla 1975,eller USA-kongressens rapport NICAP (National Investigations Committee on Aerial Phenomena): The UFO evidence,ed. R.H. Hall,Washington D.C. 1964.Kort sagt-kanske även vi människor kan genom nya fysikteorier lära oss behärska dessa nya slags teknologier,där det är gravitationskraft som driver-ej våra gängse oljebaserade teknologier eller dess förmodade efterföljare i elteknologier.

Som jag skrivit ovan i förra blogg ang. Egypten i denna demokratiska förändringsvåg II (den första var kanske störtandet av Berlinmuren och sammanbrottt av fd. Sovjet imperiet), kan man stödja proaktivt dylika social-ekonomisk-teknologiska förändringar genom mitt nya ekonomiska derivatainstrument M.O. (Management Option- tre dubbelt säker instrument som-om det diskuterats och tagits i bruk i tid hade det-enligt mig-hindrat den globala finanskrisen som orsakat så mycket lidande i världen).

Kort sagt: om nuvarande,oljeproducerande länder stödjer övergång till det nya paradigmet-inklusive dess värderingsgrund för djupare mänskliga rättigheter då antagandet av dessa kan nu stödjas bättre än tex. med traditionell vädjan till värderingar av rättvisa,jämlikhet och jämställdhet som man gör tex. inom den socialdemokratiska rörelsen- kan dessa stater få förtursrätt för att köpa M II typ av optioner i dessa olika utvecklingsprogram,vilket skulle ev. minska deras ovilja att skifta över till en radikalt nyslags teknologi som inte använder de oljerikedomar som de har.Dvs. en slags reciprok handling för ömsesidig nytta från den utvecklingsdrivande firma Vidorgs (undertecknades) sida.

För proaktiv tolkning av detta- se programpunkt 1 nedan.


 1. Tes : Ökande globalisering och medvetenhet om minskade sociala klyftors bidrag till positiv tillväxt ger stöd för praktiska politiska handlingar


Som Judts statistiska,empiriska material visar om önskvärdheten och lönsamheten av minskade sociala skillnader,kan även ökad,rättsvisare globalt handelsbyte göra likadant.

Ökande efterfråga från sk. utvecklande länder då de får mer betalt för sina fysiska insatsvaror,ökar ju deras köp av högt industrialiserade länders sk. tjänsteprodukter såsom tex. konsulting (exemplifierade av dessa sidor).

På detta sätt kan ökande medvetenhet om demokratisering och behov av större rättvisa i olika,respektive länder leda till ökad tillväxt både lokalt och globalt.


För proaktiv tolkning av detta ges nedan i punkt 2.


Två härledda programpunkter för att tolka den nya,fler-dimensionella människosynen i en aktuell kris i arabvärlden i strävan att lösa den,ej endast uttala och verbalt fördöma


 1. Följdutsaga: Det regionala handlandets progressiva tolkningsmöjlighet

Anta att Arabförbundet reagerar nu progressivt och i enlighet av dessa diskussioner eller konsultförslag ovan: Om Libyen inte följer de globalt överenskomna villkor för mänskliga rättigheter- i undvikandet av fysisk våld mot demonstrerande eller i stängandet av informationskanaler eller i ordnandet av ett demokratiskt val där landets medborgare kan slutgiltigt ge sitt antingen stöd eller avkastandet av landets makthavare i form av valmöjligheter mellan flera,oberoende partier,kan förbundet tolka de tre uppsatta antaganden ovan följande.

Antingen driva Gaddafi att avgå,eller få honom att bli medveten att förnyelseprocessen kan ev. utesluta landet från förmånliga villkor tex i M.O. Exchange program för en längre tid.Dvs. envåldshärskarens grund visar sig bli förutom impopulär,även ledande till ekonomisk återgångsgränd.

Det vore föredömligt om det regionala förbundet tog tillvara sina möjligheter innan det är för sent och dem alla störtas i den allmänna ”oredan” som till slut drabbar oss alla om progressiva,proaktiva program tas inte till vara och man inte ställer sig för den förändringen som är uppenbar då det nya kommer fram förr eller senare i det paradigmkonflikt som råder mellan den gamla verklighets-och människosynen och den nya.


 1. Följdutsaga: Den globala paragrafändringen i FN säkerhetsrådets stadgar

Det vore även viktigt -enligt mig som någonslags utvecklingslots eller tänkare,konsult- att lyfta frågan till en mer medveten handling på global nivå.Som det är nu har varken verbala fördömanden eller blockerande veton av EU eller dagens supermakt USA visat sig särskilt framgångsrik i lösandet av den politiska krisen som råder i arabländer,i denna demokratiseringsvåg II (kommande våg kan handla senare om Ryssland, Vitryssland,Kina?).

Proaktivt förslag kunde vara tex. följande:

Det vore synnerligen viktigt och bra om man kunde tex förändra Säkerhetsrådets regler om veton.I stället för att en veto kan blockera gemensam handlingslinje,kunde det stadgas annorlunda genom majoritetsbeslut i FN:s allmänna beslut. Att Säkerhetsrådets regler på denna punkt skulle förändras till 2-stegs kvalificerat majoritetsbeslutsförfarande.Att om minst 75 % av säkerhetsrådets representanter stödjer ett förslag till beslut i två varandra följande beslutsomgångar med högst en veckas mellanrum,tas beslut enligt detta nya förfarande.Dvs. FN skulle får mer trovärdighet och handlingsmöjligheter.I särskilt brådskande situation kan det valda ordförandet bytas mot en tillfälligt ordnad ”utvecklingskonsult” eller rådgivare,typ VD i Vidorg eller motsvarande person som vunnit global trovärdighet och respekt.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om den vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.

I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.


Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2011


söndag 6 februari 2011

Förslag på lösandet av Egyptens låsta läge-människosyn III

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Om människosynen III : Hur trancendera den gängse, slutna människosynen
-exemplifierad av av Vidorg´s omvärldsanalys ang. låst läge i Egypten

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

UNT/Kultur-Kritik:”Religionens radikala kraft”,On 25 aug 2010 av Mikael Kurkiala
UNT/Söndag-Reportage:”Upplands ofrivilliga pizzabagare”,Sö 6 feb 2011 av Marie Ström (foton Sven-Olof Ahlgren)

Sammanfattning

Gemensamt för artiklar ovan handlar om den föregivet antagna människosynen som människor socialiseras i sedan barndomen och vilken det officiella samhället, dess såväl institutioner som värderingar bygger på och tar för given.

Då jag har även i förra blogg berört även mina egna strategier,handlingar och strävan-med egendefinierad identitetssyn av ”Avatar of Synthesis” och meningsgivande livsrum(se Kurkialas artikel) och etisk motivering med sk. meta-motivation,ger jag nedan ett exempel på en möjlighet att transcendera nuvarande människosyn i ens eget liv.Eftersom denna blogg handlar om strategier för en förnyelse av samhället i Sverige (se mina förslag på samhällsanalyser och reformering av socialdemokratin tex), förslag och stöd från sidan för andra progressiva rörelser eller fenomen i världen,samt skisser för konkreta förnyelseprojekt i vetenskap och lösandet av EU-finanskrisen inklusive uppbyggandet av en ny anda i den europeiska gemenskapen som vuxit fram under senaste årtionden i Europa efter andra världskriget,tar jag här en sats för att kommentera även dagens aktuella situation eller obalans i den arabiska världen.

Kort och gott: vad driver Egyptens president Mubara att hålla sig kvar i sin makt som har eroderats så grundligt och har kvar snart endast symbolmening.Är det meningsfullt att bistå sådan motsägelsefull situation från omvärldens maktpositioner,såsom framkommit i oklara analyser och rekommendationer från USA:s president eller EU:s representanter? Finns det en annan väg?
Ja,det radikalt annorlundas strategi från det nya paradigmets syn,exemplifierad här av min firma Vidorgs förslag på lösandet av den låsta situationen i Egypten.

Presiden Mubaraks situation må vara socialpsykologiskt,politiskt och psykologist förståelsebar men den är i längden ohållbar.Om den inte löses relativt snabbt,leder det endast till antingen ytterligare våld,eller eskalering,vilket kan leda till att demokratier i världen förlorar sin trovärdighet (inklusive den globala finanskrisen växer till steg 3 då olje- och matpriserna stiger även i omgivande världen,skapande ytterligare ostabiliteter),oron kan sprida till angränsande regioner i arabvärlden och båda dessa fenomen leda till ev. tredje världskrig?

President Mubarak är troligtvis rädd,och vet inte hur hans identitet blir efteråt.
Socialpsykologiskt är omvärldens makthavarnas handlingar och rekommendationer ”åt skogen”.De bevittnar ju om oförståelse av massornas känsloläge och samhälleligt tillstånd,samt politiska rekommendationer som är felaktigt fokuserade.Det gäller att bygga något nytt i stället då den gamla ”makten” har förlorat sin trovärdighet.
Att ha kvar en förlamad politiker som inte förstår träda tillbaka då hans folk i majoritet kräver det,visar att han kan inte vara i stånd att skapa något nytt eller vara garant för övergång för något nytt: både i sitt eget land,i arabvärlden och i världen.

Vidorgs (min då min lilla organisationskonsultfirma,byggande på en ny människo- och verklighetssyn och utvecklande den vidare i praktiska handlingar,typ socialentreprenörsstrategier och analyser) förslag är följande.Mot bakgrund av exempel från mina egna handlingar (se mina tidigare blogg),föreslår jag att den officiella maktens män och kvinnor i världen växlar till en annan strategi som tar hänsyn av både situationen i Egypten,i hela arabvärlden och i världen,samt president Mubaraks personliga situation då hans egna identitet faller sönder utan att han fått stöd att bygga något nytt.

Min strategi är kort följande:

*utnyttjande min egen trovärdighet (mot alla odds) och i någonslags ”joking relationship” med president Obama (ja,jag har ju velat hjälpa honom och demokraterna från deras motsägelsefulla situation då deras möjligheter att driva tex. Sjukvårdsreformen vidare i praktiken blivit försvårad och ev. bli spolierad), föreslår att hans team skickar ”Air Force One” till Egypten och erbjuder president Mubarak till en gratisresa till en fredligare och ny meningsgivande tillvaro (vad det nu kan vara).
*President Obama kunde samordna detta även med Arabvärldens andra makthavare.Om det nya paradigmet utvecklas vidare (vilket det kommer att göra med officiell genombrott) och skapar tex. En världsprojekt att utveckla radikalt nyslags transportteknologi (flygande bilar,vilket jag bloggade om i ett världsföretag GM:s bloggsidor i samband med ”Saab-krisen”),kommer arabvärldens oljerikedomar minska radikalt i värde,och därmed även kräva radikalt nya slags politiskt-ekonomiska strategier i USA:s och andra länders politik och ekonomier.Med USA:s och EU:s stöd kunde man kanske skapa M.O. Transport Exchange-optioner,varvid arabländernas rika oljesjekar kunde må förtursrätt att köpa M.O.-II typ av optioner och därmed vara med att växla sina oljeindustribaserade egendomar mot andra källor av kunskapsbaserade finansprodukter i stället.
*Sverige kunde bidra med en fristadslösning.President Mubarak kunde tex. Växla ned till en behaglig tillvaro som pensionär i Sverige typ förra s-partiledaren Göran Persson,eller-om han ville vara aktiv i arbetslivet-tex. Bli tidningsbud såsom jag,Avatar of Synthesis,och lära känna hur man överlever till skillnad hur man lever (se exempel på detta i UNT:s andra artikel om pizzabagare).Detta vore kanske något som kunde hjälpa även honom att bygga upp en ny identitet som ger mening,bidrar till självrespekt och existentiell tillväxt?
*Då vi i Sverige(-Finland) har varit tidigare i historien i en maktposition i Europa,men sedermera vuxit till en mer begränsad, demokratisk nationalstatssituation med värdegemenskap i Norden,kunde Egypten kanske växla sin nationella situation likadant? Utrikespolitiskt skulle detta betyda att flera än Egypten av arabländer träder fram stödjande fredshandlingar för lösandet av den grundläggande konflikten mellan Israel och arabländer-dvs.
*USA:s fokus skulle skifta från fokusering på Egypten till mer omfattande strategi-se mitt förslag i förra steget.
*Om Egypten skulle inte vela att detta skulle ske-vore det möjligt att fortsätta fredsprocessen med en radikalt nya slag strategi: Vidorg har skiss på det.På sikt skulle detta leda till en ny Suez-kanal,vilket skulle öppna även nya möjligheter för handelsmedverkan för krigströtta och förstörda områden där.

Sammanfattningsvis: alla skulle vinna på denna slags radikalt annorlunda strategi:
folk i Egypten,omgivande arabländer,USA,EU,andra länder i världen som skulle komma med i nytt slags hållbar tillväxtbygge,inklusive Sverige där den som skriver detta utvecklat ansatser för grunden för detta,för det nya vetenskapsparadigmet och dess annorlunda människo-och verklighetssyn.

Sammanfattning

Mitt förslag ovan kan sammanfattas med följande strategipunkter.
Jag lämnar dock mer detaljrik beskrivning till de etablerade makthavarna som kan därmed fylla i på sina papper och officiella kunskapsprodukter såsom pm´s,presskonferenser,blixtmöten mm. vilka kunde beskrivas i massmedia.

Innehållet i min strategi:

En övergång-transcendering-av gängse människosyn: ett strategiskt världshandlingexempel

Del I: Situationsanalys


Del II: Målanalys


Del III: Handlingsanalys och förslag


Del IV: Värdering


Del V: Refleksioner


Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik. Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter. I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2011

torsdag 3 februari 2011

Det offentligas verklighets-och människosyn

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Om människosynen II : Det offentligas verklighets-och människosyn
-exemplifierade av tre stycken av Vidorg´s omvärldsanalys ang.USA,EU,globalt

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

DN/Ledare/Signerad:”Sjunga med änglarna”,Ti 25 Jan 2011 av Hans Bergström
DN/Världen:”Ännu ett bakslag för sjukvårdsreformen”,On 2 februari 2011 av Michael Winiarski
DN/Världen:”Frågan som fick ministern ur balans”,On 2 februari 2011 av Jan Lewenhagen
DN/Världen:”Lobbyisten i EU som luras ska straffas”,On 2 februari 2011 av Henrik Brors

Sammanfattning

Gemensamt för artiklar ovan handlar om den föregivet antagna människosynen: att människan-i sin personliga identitetsdefinition eller syn på sig själv-kan endast beskrivas genom sociala statustänkandet.
I min förra blogg diskuterade jag om den för givet tagna människosynen såsom det definieras,analyseras och diskuteras i dag-backad av gällande vetenskapsparadigm och dess val av empiri som dess teoretiker (i olika ämnen såsom fysik,biologi,kemi,astrofysik,psykologi,sociologi mm. och ytterst i den teoretiska grunden som diskuteras i teoretisk och praktisk filosofi).Hur vårt statustänkande-syn på människan och hennes identitet och jag-syn i mångt och mycket determineras av dels den tradition som vi utbildas eller socialiseras i i skolan,dels av våra olika sk. sociala roller eller beteende mönster i vårt samspel med medmänniskor.

Dagens blogg fortsätter om diskrepansen eller skillnaden mellan det offentligt sagda
-om tex. Om människovärde,yttrandefrihet och social rättvisa- och det som man faktiskt visar genom sitt handlande. I mina exempel under i olika politiska handlingar på olika håll i världen.

Mitt intresse med dessa exempel är inte att bemästra mina analytiska eller strategiska färdigheter,utan att visa vilka viktiga frågeställningar det är ytterst frågan om. Om vi-inför dagens (tex. Kriser i arabländerna) och morgondagens kommande kriser (korsningspunkt mellan uppåtgående Kinas status,respektive USA:s,dagens härskar-eller hegemonination)- har inte en konstruktiv och alternativ handlingsberedskap eller scenario att handla efter- kan dessa dagens och framtida kriser utlösa en kedjereaktion som begraver denna globala civilisation.

Jag ser-som teoretiker som skapat grunderna för ett nytt vetenskapsparadigm (anspråkslöst på de samhällsvillkor som gäller mig-dvs. genom bloggande och teoriskisser eller förslag på utvecklings-och reformprojekt på olika samhällsområden-
då ej haft resurser att fullfölja traditionell akademisk karriär med åtföljande trovärdighet tex som professor eller beryktat och kommenterad tvärvetenskaplig teoretiker och samhällsinriktad filosof i massmedia eller i universitetsvärlden)-
anser att vi har goda chanser att rida dessa kriser-både i dag och i framtiden- ifall vi öppnar en sann,demokratisk diskussionsklimat och påverkansmöjligheter i våra demokratier-såsom vi i princip säger och talar för men då gångna decenniers faktiska samhällspraktik varit annan-både här,i USA,i Europa,Kina och globalt.
Om inte så sker-så- ja,jag har pekat med hela handen,delegerat ansvar och försökt engagera tänkande och kännande människor-såsom någonslags ”Avatar of Synthesis”- resten får de andra (ej i motsatsställning med mig eller min definition av min identitet med metamotivation för världsförnyelse) göra och bära ansvar för.
För de som är teoretiskt skolade,beter sig detta som inget nytt: socialantropologer har använt denna slags metod av tillämpad socialantropologi tidigare i många sammanhang för att verka för progressiv samhällsförändring och förnyelse.
Politikens värld visar många sådana män och kvinnor-USA:s founding fathers,Sydafrikas Nelson Mandela,dagens oppositionella kritiker på olika håll i världen,i nästan nog i alla samhällen. Graden av vunnen massmediekännedom och den offentligas och maktens reaktioner har varit olika,men i mångt och mycket har diskrepansen mellan det sagda och det som man faktiskt visat i handlingar varit olika.
Förhoppningsvis har min tv. Passiva Vidorg-firmans tre exempel på omvärldsanalys här nedan en sådan positiv påverkan. Både för mig själv (få firmans samhällsstulna investeringar återrullade tillbaka ”då misstag skett i tolkning av firmaverksamheten som hobby endast”),för omgivande samhället då min mer statusvunna verksamhet kunde påverka positivt både i Sverige,i EU, USA och globalt-såsom det var tänkt då jag startade firman i november 1986 vid sidan av mitt diskjobb i sjukhusköket i Uppsala. Väl hört,mött och diskuterat.

Förord

Hans Bergström,fd. Chefredaktör i DN,har i sin artikelkomment diskuterat om den tudelade praktiken i det svenska samhället ang. rädslan i invandrarpolitiken i Sverige.
Jag ska inte diskutera mer detaljrikt om hans diskussion,utan- med hänvisning till mina studier i samhällsplanering (skrev tex en uppsats om den offentliga invandrarpolitikens utveckling i Sverige ända till -80 talet-vilket visade att det har skett en förnyelse fast mycket är kvar att göra- främst i sk. breda lagernas kulturellt betingade attityder gentemot nya svenskar var det sedan frågan om invandrare eller asylsökande)- att det finns skillnader i begrepp å ena sidan på individ-nivån: ang.identitet,jag-känslan,kulturella beteenden och referensramar och på den sociala sidan.
Assimilering-”bortkastandet av den tidigare kulturellt betingade sociala identiteten”
(obs. ej samma som den filosofiska,teoretiska identiteten som vi ytterst ska vara eniga om i vetenskap och vår officiella människosyn med) och accepterande av omgivande majoritetssamhällets motsvarande i både värderingar och beteendemönster,ej ej detsamma som integrering i det mångkulturella samhället där samhället värderar högt demokratiska värderingar och modernitet såsom det tex kommer till uttryck i demokratiska val,demokratiska regeringar (parlamentarism,respekt för majoritetsval och deras resultat,respekt för icke-vålds lösningar av konflikter,för allas lika människovärde,jämlikhet och jämställdhet).
Jag ska inte längre göra samma fel som tidigare och spekulera om världen som den bästa av bestående världar-alternativ empiri pekar på att det lär finnas mer utvecklade fall i kosmos som ingriper inte med våld,med hegemoni-teknologier utan iakttar,ger tips och lösningsförslag för oss som utvecklas som civilisation.

Tänk gärna vad du vill-men jag ska nog rätta till Hans Bergströms definition av änglar. Änglar är varelser som rör sig i tiden,som använder psi i dess olika former och vill hjälpa till för progressiv förnyelse och välstånd för oss alla på jorden,till skillnad från ”det helvete” som jorden kan beskrivas i dag för många av dess människor,i olika samhällen genom det officiella förtrycket i dess olika former. Jag har själv mött sådan entitet-en ljusskinande varelse-och har en verklighetssyn (och teoretisk grund för det) som nekar inte deras existens. Så-låt oss själva bli såsom dem,från förra universum,före vårt senaste big bang,innan deras universum försvann ur sikte till en annan dimension.

Allt på en bräda-kommenterande USA-presidentens svåra läge

Senaste dagarna har massmedian beskrivit om den proteströrelsen för en demokratisk förnyelse som svept fram i många av arabvärldens stater mot auktoritära makten,eller dess alternativa form av islamistisk prästerskapsvälde.
Dagens reportage,skriven av Svenska Dagbladets korrespondent i USA Karin Henriksson,beskriver USA-presidentens Barack Obamas svåra balansgång i sin regerings hantering av kriser ovan-senast i Egypten. Å ena sidan inte stöta bort en allierad partner som bl.a. stödd strävanden av att lösa den grundläggande konflikten i området mellan Israel och palestinierna. Å andra sidan-mot krav av ekonomisk-sociala reformer och demokratisering av samhället-med krav på modernitet både i värderingar och beteenden,inklusive människosynen för rättvisa och jämställdhet-visa handlingskraft för positiv förändring från sidan,var det sedan frågan om telefonsamtal till den auktoritära presidenten Mubarak ”som styrt Egypten med järnhand i 30 år” utan att göra något nämnvärt demokratiskt i inrikespolitiken. För det tredje är USA traditionellt inte intresserad att stödja regeringar som går mot de demokratiska ideal som är både grunden för deras egna samhälle som värderas högt globalt. Egna befolkningen i USA värderar sådant här handlande-ej ”vänta och ske”-attityd av politisk kohandel eller regeringar efteråt. Stark president ska vara proaktiv-må han verka som gäst i verkligheten från framtiden eller ej,med närvaro i tiden i dag som valt president. Vad göra?
Strategiska handlingar kan vara att skapa olika skenarier kring det som man vet idag,funna av omvärldsbevakningen,eller vara proaktiv,påverkad av den trend som gäller för demokratiseringsprocessen i världen (se tex. Kalla krigets slut,SALT-avtal för minskning av kärnvapen,strävan att skapa rättvisa handelsavtal mellan världens i och u-länder (tillväxtländer såsom de fattiga länder kallas i dag).Ett skenarier-utöver det ekonomisk-politiska ovan,kunde vara det gällande paradigm konfliktet som gäller med nuvarande antingen-eller tänkande filosofin med absoluta referensramar eller sanningsteorier med endimensionell syn på empiri och det nya,mer abstrakta,fler-dimensionella som innehåller den nuvarande som sitt specialfall-utan att kasta den överbord.Trovärdighetsproblemet löst av auktoritetstro- är det sådant som man lär sig vid toppuniversitet i den nya världen?
President Obama kunde även gå runt problemet. Säga sin mening rakt-kritisk-men konstatera att vi blandar oss inte i med maktmedel eller ekonomiska påtryckningar,men-då vårt folk,vårt näringsliv är demokratiskt sinnad och vill se resultat är vi inte intresserade att stödja en repressiv regering som strävar bakåt,mot de värderingar som gäller i världen i stort. Alltså vi nedvärderar vårt intresse hos er och skapar nya strategier att utveckla vidare tex för lösande av de grundläggande konflikter i området. Kanske med hjälp av våra vänligt sinnade partners utomlands som kan ha annorlunda strategier att skapa fred och välfärd i området,så att ni i Egypten inte behövs i så stor omfattning som förr.

Obamas andra problem som vidrör Vidorgs tidigare förslag eller försök att hjälpa tilltänkta(mot sedvanliga ersättningar naturligtvis) progressiv utveckling i USA gäller den sjukvårdsreformen som Obama-administrationen lyckades genomföra efter flera decennier långa kampen i deras samhälle. I dagerns DN-artikel ”Ännu ett bakslag för sjukvårdsreformen” beskriver Michael Winiarski,DN:s korrespondent i USA,för den patrull som självaste presidenten och den nya sjukvårdslagen mött av en tolkning av rättsväsendets domare i delstaten Florida. Kort sagt,republikaner som representerar de välsituerade i samhället,vädrar morgonluft och fortsätter sitt motstånd mot lagen.

Vad göra? Jag har tidigare anmält mitt intresse för processen mot bakgrund av att jag själv som i mitt försök för social mobilitet med min globalt inriktade konsultfirma skrivit förslag på att reformera sjukvården i Sverige,vilket förslag även tangerar förutom nya slags planerings-,datoriserings- och organisationsförnyelser,även förslag för en ny samhällsmodell som lär bli följden då tjänst-och kunskapssamhället utvecklar sig vidare med krav på sk. positiv incitament från medborgarnas sida (tex. Att kunna påverka som patienter sina vårdval och dess prissättning mm.)- dvs.
ny slags teoretisk lösning med ”relativisering” av den sk. generella välfärden,utan att den positiva incitamentsstrukturen skulle trycka undan för våra demokratiska värderingar som vi byggt vårt offentlig sektor i Sverige på.
Jag har på min fria Google-sajt Vidorg H.C.- skrivit om steg 2. då reformen skulle balansera både republikanernas och demokraternas intressen,och näringslivets och medborgarnas genom skapandet av M.O. H.C. Exchange-börs mm. förslag kring det,grundade på det nya paradigmets fler-dimensionella människosyn,användning av alternativa praktiker typ healing som tex. Parapsykologerna och den moderna medicinen,respektive biologin och ev. Kemin forskar om,och användning av mitt nya derivata projektinstrument på olika former i dylik börs och dess sålda produkter: sjukförsäkringspremieprogram eller nydanande projekt.
Vågar man säga således: väl mött?

EU-lobbying: skicka passerkortet bums !

Mitt tredje exempel på demokratidiskrepansen- vad man säger sig att sträva efter men visar motsatsen i praktisk handling,handlar om nyss komna förslaget på uppsättning av ett publikt register för lobbyister som påverkar EU-parlamentariker och dess lagstiftning. Då Kommissionen verkar inte vilja ha sådant,vill man direkt-genom medgivandet och tilldelning av passerkort för inträde till parlamentet indirekt reglera lobbyisternas legitimitet.

Jag har i mitt tidare försök att bli kandidat för Libertas i det senaste EU-parlament valet bloggat om EU-lagstiftning tex. Ang. gränsövergripande sjukvårdspraktik.
Genom fou-programmenas sidor hade jag även sökt intresse i CORDIS-databas för att utveckla det nya paradigmet,eller väcka intresse för den nya typ av grundforskningen genom utvecklandet av det på många områden.
Senast i går och i dag har jag bloggat och skickat epost samt i ett offentligt seminarium om EU-finanspolitik ”informellt gjort lobbying” för fortsatta lösningar av EMU-processen eller dess tröga fungerande på nuvarande sätt.
Kort sagt: det finns möjlighet att reformera Euron och genom det gå vidare i den politiska processen som syftar till att skapa både positiv integration mellan gamla och nya medlemsländer,även skapa uthålligare ekonomiska lösningar i stället för allt-eftersom,tillfälliga lösningar,grundade på gamla ekonomiska teorier.
Alltså: jag välkomnar passerkortet-skicka det bums för mig och tankesmedjan,konsultfirman Vidorg,som kanske kunde genom det även visa för lokala skattemyndigheterna att deras bedömning (och samhälleliga stöld av firmans långsiktiga investeringar som hittills visade negativa resultat då den ensamme alternativtänkaren fått driva marknaden flocktänkande mot nya tankemönster och praktik, med resultat att inga uppdrag fåtts) är det är inte frågan om någon hobbyverksamhet,utan långsiktigt firma-och koncernbyggande för ett nytt bolag.

Kina-USA skärningspunkt i tiden: crossover för vilken värld?

Mitt sista exempel på strategisk omvärldsbevakning handlar om den kommande krisen. Var så säker på att den kommer mer och mer på ytan i framtiden.
Nämligen då Kina blir ”överman” och har bättre BNP,fou och samhällsekonomisk utveckling än dagens stormakt USA. Det blir kritiskt hur denna övergång hanteras.

Mitt förslag är: genom nya paradigmets översikt- ny människo-och verklighetssyn som gäller oss alla (då det är frågan om vetenskap) kan vi vinna gemensam översikt och skapa gemensamma värderingar,utan att för den skull- genom att den nya filosofin är teoretiskt sk. öppet system- vill den inte detaljrikt diktera för var och en eller varje samhälle hur tolka den här gemensamma översikten. Man kan säga att den därmed följer även de slags tankar som både filosoferna i alla tider har diskuterat om-
respekt för sanningssökande-som religiösa ledare talat och visat exempel på-respekt för människan ”som Guds bild” eller i sig. Det sistnämnda kommer fram i tex. Olika utopiska tänkares tankar om människovärde och strävan efter demokratiska styrelseformer som i längden visar sig vara bättre än statsreglering från ovan-vad det nu sedan i det enda partiets programform eller undanträngning av oppositionella som strävat efter att förbättra systemet,fast tolkats felaktigt motverka det.
Må varje människan inom sig själv genom sina egna beslut ta sin framtid i sina händer,både för sig själv,sin typ av familj,för sitt samhälle och för den gemensamma världen. Då det finns många samhällsområden finner nog var och en sin väg,särskilt om olika samhällssystem är intresserade att vara öppna för förnyelse och därmed
”vara stabila” i ordets bästa bemärkelse.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik. Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter. I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2011