You can translate my blogg with Googles help :)

måndag 21 februari 2011

3 antaganden och 2 programpunkter-en annan libyensk 5

Vägen framåt- 11

bloggande för förnyelsen på en ny grund


Om människosynen IV : Hur tolka den nya, öppna människosynen

-exemplifierad av av Vidorg´s omvärldsanalys ang. låst läge i Libyen


Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige


UNT/Världen:”Hundratals döda i våldets Libyen”,Må 21 feb 2011 av TT Reuters


Sammanfattning

Författaren,filosof-samhällsvetaren Lasse T. Laine-tillika VD,firmaägaren i tv.passiv konsultfirma Vidorg (passiv av integritetsskäl som protest mot myndigheters missbruk av tjänsteansvaret)-lägger fram här ett proaktivt handlingsprogram för att lösa den kritiska situationen i Libyen i dag.Han diskuterar ej här den empiriska och teoretiska grunden för sina 3 antaganden och 2 programförslag-vilket har skissats i hans tidigare diskussioner ang. det nya,fler-dimensionella vetenskapsparadigmet,utan ger ett exempel på hur den nya,öppna människosynen kan tolkas i detta fall då medborgarna i Libyen visar avsmak för den förda politiken under landets envåldshärskare,diktator Muammar Gaddafi.

Då de första 3 teser kan således antas som hypotetiska,för givet tagna utgångspunkter,har de 2 följande föjdsatser karaktär av politiska program eller handlingslinjer som kan dras av författarens tidigare diskussioner och av hypotetiska teser innan.

Motivet eller målet med denna blogg är att ge bidrag till en icke-vålds lösning av krisen i Libyen-såsom det skett i Egypten tex- vid skifte av landets härskande skick i en demokratisk övergång.Om denna bloggs innehåll sprids internationellt kan det ev. hjälpa till i lösandet av krisen och visa stöd från näringslivet och de intellektuella i den ”oreda” som råder i arabländerna då de inneboende sociala och ekonomiska motsättningarna ska lösas i en demokratiseringsvåg som nått nu dessa länder.

I fortsättningen kan det vara värderfullt om det internationella samfundet tar lärdom av detta och förändrar sin praktik,vad det frågan om respekt för människovärde eller för vetenskapens grundläggande princip om sökning av sanning.Dessa två principer är fortfarande de två övergripande principer som bär även i krissituationer.


Tre antagna teser angående människan,den paradigmbyte situation och globalisering som råder inom handeln och informationsbyte


 1. Tes : Anta att den dubbla evolutionsteorin gäller och att återfödelsetanken är nu ”vetenskaplig fakta”

Då mänskliga rättigheter-etiskt sett som filosofisk ståndpunkt eller teori-kan inte ”bevisas” utan indirekt stödjas av antingen empirisk statistik- se tex. Tony Judts statistiska referenser i hans bok ”Ill fares the land”,Allen Lane,Penguin Books 2010 där han visar hur minskade sociala skillnader stödjer samhällsekonomisk tillväxt och ökande människovärde- eller olika fackteorier,teoretiskt härledda ur nya antaganden som sedan får både teoretiskt och empiriskt stöd,kan jag då lägga fram här 2 beskrivningar vad som väntas ske.

 • De martyrer för den nya,mer demokratiska Libyen,som dör nu av härskarens och hans maktapparatens kulor,får positiv karma för sina kommande återfödelser i sin kamp för rättvisa,jämlikhet och mänskliga rättigheter i sitt land.

 • Landets envåldshärskare Muammar Gaddafi däremot kan väntas få sk. negativ karma då han grovt bryter mot globalt överenskomna mänskliga rättigheter och de principer som finns även i den trosuppfattning som landets majoritet har anammat i islamistisk tro.Hur kunde hans situation bli då? Det kan bli att han får återfödas på annat håll i kosmos: till en värld där dess civilisation är på lägre utvecklingsnivå än den här jordens,som enligt vissa befinner sig på en femgradig nivå i en skala av 7-där den sjunde är en globalt medveten och handlande civilisation.Det kan även tolkas att hans tid i sk. skärseld efter döden av den fysiska kroppen där själ-medvetandets handlingar bedöms och genomskådas innan man går vidare på sin färd på andra sidan tills man återföds igen blir långdragen..


 1. Tes : Teknologibyte-dragna ur nya paradigmets teorier- kan även stödjas ekonomiskt med det nya M.O.-derivatainstrumentet

Då jag är tvärvetenskapligt utbildad och en mentalt fokuserad person,lägger jag fram inga fantasiberättelser eller vädjar till auktoritetstro.Som referens kan läsaren läsa tex följande böcker: The Humanoids,ed.av Charles Bowen,First Futura Publications,London 1974,eller Flygande tefat-vad säger vetenskapen,av Sven Magnusson,Zindermans,Uddevalla 1975,eller USA-kongressens rapport NICAP (National Investigations Committee on Aerial Phenomena): The UFO evidence,ed. R.H. Hall,Washington D.C. 1964.Kort sagt-kanske även vi människor kan genom nya fysikteorier lära oss behärska dessa nya slags teknologier,där det är gravitationskraft som driver-ej våra gängse oljebaserade teknologier eller dess förmodade efterföljare i elteknologier.

Som jag skrivit ovan i förra blogg ang. Egypten i denna demokratiska förändringsvåg II (den första var kanske störtandet av Berlinmuren och sammanbrottt av fd. Sovjet imperiet), kan man stödja proaktivt dylika social-ekonomisk-teknologiska förändringar genom mitt nya ekonomiska derivatainstrument M.O. (Management Option- tre dubbelt säker instrument som-om det diskuterats och tagits i bruk i tid hade det-enligt mig-hindrat den globala finanskrisen som orsakat så mycket lidande i världen).

Kort sagt: om nuvarande,oljeproducerande länder stödjer övergång till det nya paradigmet-inklusive dess värderingsgrund för djupare mänskliga rättigheter då antagandet av dessa kan nu stödjas bättre än tex. med traditionell vädjan till värderingar av rättvisa,jämlikhet och jämställdhet som man gör tex. inom den socialdemokratiska rörelsen- kan dessa stater få förtursrätt för att köpa M II typ av optioner i dessa olika utvecklingsprogram,vilket skulle ev. minska deras ovilja att skifta över till en radikalt nyslags teknologi som inte använder de oljerikedomar som de har.Dvs. en slags reciprok handling för ömsesidig nytta från den utvecklingsdrivande firma Vidorgs (undertecknades) sida.

För proaktiv tolkning av detta- se programpunkt 1 nedan.


 1. Tes : Ökande globalisering och medvetenhet om minskade sociala klyftors bidrag till positiv tillväxt ger stöd för praktiska politiska handlingar


Som Judts statistiska,empiriska material visar om önskvärdheten och lönsamheten av minskade sociala skillnader,kan även ökad,rättsvisare globalt handelsbyte göra likadant.

Ökande efterfråga från sk. utvecklande länder då de får mer betalt för sina fysiska insatsvaror,ökar ju deras köp av högt industrialiserade länders sk. tjänsteprodukter såsom tex. konsulting (exemplifierade av dessa sidor).

På detta sätt kan ökande medvetenhet om demokratisering och behov av större rättvisa i olika,respektive länder leda till ökad tillväxt både lokalt och globalt.


För proaktiv tolkning av detta ges nedan i punkt 2.


Två härledda programpunkter för att tolka den nya,fler-dimensionella människosynen i en aktuell kris i arabvärlden i strävan att lösa den,ej endast uttala och verbalt fördöma


 1. Följdutsaga: Det regionala handlandets progressiva tolkningsmöjlighet

Anta att Arabförbundet reagerar nu progressivt och i enlighet av dessa diskussioner eller konsultförslag ovan: Om Libyen inte följer de globalt överenskomna villkor för mänskliga rättigheter- i undvikandet av fysisk våld mot demonstrerande eller i stängandet av informationskanaler eller i ordnandet av ett demokratiskt val där landets medborgare kan slutgiltigt ge sitt antingen stöd eller avkastandet av landets makthavare i form av valmöjligheter mellan flera,oberoende partier,kan förbundet tolka de tre uppsatta antaganden ovan följande.

Antingen driva Gaddafi att avgå,eller få honom att bli medveten att förnyelseprocessen kan ev. utesluta landet från förmånliga villkor tex i M.O. Exchange program för en längre tid.Dvs. envåldshärskarens grund visar sig bli förutom impopulär,även ledande till ekonomisk återgångsgränd.

Det vore föredömligt om det regionala förbundet tog tillvara sina möjligheter innan det är för sent och dem alla störtas i den allmänna ”oredan” som till slut drabbar oss alla om progressiva,proaktiva program tas inte till vara och man inte ställer sig för den förändringen som är uppenbar då det nya kommer fram förr eller senare i det paradigmkonflikt som råder mellan den gamla verklighets-och människosynen och den nya.


 1. Följdutsaga: Den globala paragrafändringen i FN säkerhetsrådets stadgar

Det vore även viktigt -enligt mig som någonslags utvecklingslots eller tänkare,konsult- att lyfta frågan till en mer medveten handling på global nivå.Som det är nu har varken verbala fördömanden eller blockerande veton av EU eller dagens supermakt USA visat sig särskilt framgångsrik i lösandet av den politiska krisen som råder i arabländer,i denna demokratiseringsvåg II (kommande våg kan handla senare om Ryssland, Vitryssland,Kina?).

Proaktivt förslag kunde vara tex. följande:

Det vore synnerligen viktigt och bra om man kunde tex förändra Säkerhetsrådets regler om veton.I stället för att en veto kan blockera gemensam handlingslinje,kunde det stadgas annorlunda genom majoritetsbeslut i FN:s allmänna beslut. Att Säkerhetsrådets regler på denna punkt skulle förändras till 2-stegs kvalificerat majoritetsbeslutsförfarande.Att om minst 75 % av säkerhetsrådets representanter stödjer ett förslag till beslut i två varandra följande beslutsomgångar med högst en veckas mellanrum,tas beslut enligt detta nya förfarande.Dvs. FN skulle får mer trovärdighet och handlingsmöjligheter.I särskilt brådskande situation kan det valda ordförandet bytas mot en tillfälligt ordnad ”utvecklingskonsult” eller rådgivare,typ VD i Vidorg eller motsvarande person som vunnit global trovärdighet och respekt.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om den vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.

I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.


Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2011


1 kommentar:

 1. After having seen M.Gaddaffis talk on TV when visiting a friend,I will comment his analysis of the situation.Of course Mr,everest G. is a great warrior,has been such a kind,but it´s important to understand that the social dialectics is changed now.It would be better if he understand this,and leaves the power to successors,which are better qualified to build up the land in the new situation than he,who is educated in the military discipline.
  Lasse T. Laine,
  philosopher-social scientist,socialentrepreneur
  Vidorg

  SvaraRadera