You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 3 februari 2011

Det offentligas verklighets-och människosyn

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Om människosynen II : Det offentligas verklighets-och människosyn
-exemplifierade av tre stycken av Vidorg´s omvärldsanalys ang.USA,EU,globalt

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

DN/Ledare/Signerad:”Sjunga med änglarna”,Ti 25 Jan 2011 av Hans Bergström
DN/Världen:”Ännu ett bakslag för sjukvårdsreformen”,On 2 februari 2011 av Michael Winiarski
DN/Världen:”Frågan som fick ministern ur balans”,On 2 februari 2011 av Jan Lewenhagen
DN/Världen:”Lobbyisten i EU som luras ska straffas”,On 2 februari 2011 av Henrik Brors

Sammanfattning

Gemensamt för artiklar ovan handlar om den föregivet antagna människosynen: att människan-i sin personliga identitetsdefinition eller syn på sig själv-kan endast beskrivas genom sociala statustänkandet.
I min förra blogg diskuterade jag om den för givet tagna människosynen såsom det definieras,analyseras och diskuteras i dag-backad av gällande vetenskapsparadigm och dess val av empiri som dess teoretiker (i olika ämnen såsom fysik,biologi,kemi,astrofysik,psykologi,sociologi mm. och ytterst i den teoretiska grunden som diskuteras i teoretisk och praktisk filosofi).Hur vårt statustänkande-syn på människan och hennes identitet och jag-syn i mångt och mycket determineras av dels den tradition som vi utbildas eller socialiseras i i skolan,dels av våra olika sk. sociala roller eller beteende mönster i vårt samspel med medmänniskor.

Dagens blogg fortsätter om diskrepansen eller skillnaden mellan det offentligt sagda
-om tex. Om människovärde,yttrandefrihet och social rättvisa- och det som man faktiskt visar genom sitt handlande. I mina exempel under i olika politiska handlingar på olika håll i världen.

Mitt intresse med dessa exempel är inte att bemästra mina analytiska eller strategiska färdigheter,utan att visa vilka viktiga frågeställningar det är ytterst frågan om. Om vi-inför dagens (tex. Kriser i arabländerna) och morgondagens kommande kriser (korsningspunkt mellan uppåtgående Kinas status,respektive USA:s,dagens härskar-eller hegemonination)- har inte en konstruktiv och alternativ handlingsberedskap eller scenario att handla efter- kan dessa dagens och framtida kriser utlösa en kedjereaktion som begraver denna globala civilisation.

Jag ser-som teoretiker som skapat grunderna för ett nytt vetenskapsparadigm (anspråkslöst på de samhällsvillkor som gäller mig-dvs. genom bloggande och teoriskisser eller förslag på utvecklings-och reformprojekt på olika samhällsområden-
då ej haft resurser att fullfölja traditionell akademisk karriär med åtföljande trovärdighet tex som professor eller beryktat och kommenterad tvärvetenskaplig teoretiker och samhällsinriktad filosof i massmedia eller i universitetsvärlden)-
anser att vi har goda chanser att rida dessa kriser-både i dag och i framtiden- ifall vi öppnar en sann,demokratisk diskussionsklimat och påverkansmöjligheter i våra demokratier-såsom vi i princip säger och talar för men då gångna decenniers faktiska samhällspraktik varit annan-både här,i USA,i Europa,Kina och globalt.
Om inte så sker-så- ja,jag har pekat med hela handen,delegerat ansvar och försökt engagera tänkande och kännande människor-såsom någonslags ”Avatar of Synthesis”- resten får de andra (ej i motsatsställning med mig eller min definition av min identitet med metamotivation för världsförnyelse) göra och bära ansvar för.
För de som är teoretiskt skolade,beter sig detta som inget nytt: socialantropologer har använt denna slags metod av tillämpad socialantropologi tidigare i många sammanhang för att verka för progressiv samhällsförändring och förnyelse.
Politikens värld visar många sådana män och kvinnor-USA:s founding fathers,Sydafrikas Nelson Mandela,dagens oppositionella kritiker på olika håll i världen,i nästan nog i alla samhällen. Graden av vunnen massmediekännedom och den offentligas och maktens reaktioner har varit olika,men i mångt och mycket har diskrepansen mellan det sagda och det som man faktiskt visat i handlingar varit olika.
Förhoppningsvis har min tv. Passiva Vidorg-firmans tre exempel på omvärldsanalys här nedan en sådan positiv påverkan. Både för mig själv (få firmans samhällsstulna investeringar återrullade tillbaka ”då misstag skett i tolkning av firmaverksamheten som hobby endast”),för omgivande samhället då min mer statusvunna verksamhet kunde påverka positivt både i Sverige,i EU, USA och globalt-såsom det var tänkt då jag startade firman i november 1986 vid sidan av mitt diskjobb i sjukhusköket i Uppsala. Väl hört,mött och diskuterat.

Förord

Hans Bergström,fd. Chefredaktör i DN,har i sin artikelkomment diskuterat om den tudelade praktiken i det svenska samhället ang. rädslan i invandrarpolitiken i Sverige.
Jag ska inte diskutera mer detaljrikt om hans diskussion,utan- med hänvisning till mina studier i samhällsplanering (skrev tex en uppsats om den offentliga invandrarpolitikens utveckling i Sverige ända till -80 talet-vilket visade att det har skett en förnyelse fast mycket är kvar att göra- främst i sk. breda lagernas kulturellt betingade attityder gentemot nya svenskar var det sedan frågan om invandrare eller asylsökande)- att det finns skillnader i begrepp å ena sidan på individ-nivån: ang.identitet,jag-känslan,kulturella beteenden och referensramar och på den sociala sidan.
Assimilering-”bortkastandet av den tidigare kulturellt betingade sociala identiteten”
(obs. ej samma som den filosofiska,teoretiska identiteten som vi ytterst ska vara eniga om i vetenskap och vår officiella människosyn med) och accepterande av omgivande majoritetssamhällets motsvarande i både värderingar och beteendemönster,ej ej detsamma som integrering i det mångkulturella samhället där samhället värderar högt demokratiska värderingar och modernitet såsom det tex kommer till uttryck i demokratiska val,demokratiska regeringar (parlamentarism,respekt för majoritetsval och deras resultat,respekt för icke-vålds lösningar av konflikter,för allas lika människovärde,jämlikhet och jämställdhet).
Jag ska inte längre göra samma fel som tidigare och spekulera om världen som den bästa av bestående världar-alternativ empiri pekar på att det lär finnas mer utvecklade fall i kosmos som ingriper inte med våld,med hegemoni-teknologier utan iakttar,ger tips och lösningsförslag för oss som utvecklas som civilisation.

Tänk gärna vad du vill-men jag ska nog rätta till Hans Bergströms definition av änglar. Änglar är varelser som rör sig i tiden,som använder psi i dess olika former och vill hjälpa till för progressiv förnyelse och välstånd för oss alla på jorden,till skillnad från ”det helvete” som jorden kan beskrivas i dag för många av dess människor,i olika samhällen genom det officiella förtrycket i dess olika former. Jag har själv mött sådan entitet-en ljusskinande varelse-och har en verklighetssyn (och teoretisk grund för det) som nekar inte deras existens. Så-låt oss själva bli såsom dem,från förra universum,före vårt senaste big bang,innan deras universum försvann ur sikte till en annan dimension.

Allt på en bräda-kommenterande USA-presidentens svåra läge

Senaste dagarna har massmedian beskrivit om den proteströrelsen för en demokratisk förnyelse som svept fram i många av arabvärldens stater mot auktoritära makten,eller dess alternativa form av islamistisk prästerskapsvälde.
Dagens reportage,skriven av Svenska Dagbladets korrespondent i USA Karin Henriksson,beskriver USA-presidentens Barack Obamas svåra balansgång i sin regerings hantering av kriser ovan-senast i Egypten. Å ena sidan inte stöta bort en allierad partner som bl.a. stödd strävanden av att lösa den grundläggande konflikten i området mellan Israel och palestinierna. Å andra sidan-mot krav av ekonomisk-sociala reformer och demokratisering av samhället-med krav på modernitet både i värderingar och beteenden,inklusive människosynen för rättvisa och jämställdhet-visa handlingskraft för positiv förändring från sidan,var det sedan frågan om telefonsamtal till den auktoritära presidenten Mubarak ”som styrt Egypten med järnhand i 30 år” utan att göra något nämnvärt demokratiskt i inrikespolitiken. För det tredje är USA traditionellt inte intresserad att stödja regeringar som går mot de demokratiska ideal som är både grunden för deras egna samhälle som värderas högt globalt. Egna befolkningen i USA värderar sådant här handlande-ej ”vänta och ske”-attityd av politisk kohandel eller regeringar efteråt. Stark president ska vara proaktiv-må han verka som gäst i verkligheten från framtiden eller ej,med närvaro i tiden i dag som valt president. Vad göra?
Strategiska handlingar kan vara att skapa olika skenarier kring det som man vet idag,funna av omvärldsbevakningen,eller vara proaktiv,påverkad av den trend som gäller för demokratiseringsprocessen i världen (se tex. Kalla krigets slut,SALT-avtal för minskning av kärnvapen,strävan att skapa rättvisa handelsavtal mellan världens i och u-länder (tillväxtländer såsom de fattiga länder kallas i dag).Ett skenarier-utöver det ekonomisk-politiska ovan,kunde vara det gällande paradigm konfliktet som gäller med nuvarande antingen-eller tänkande filosofin med absoluta referensramar eller sanningsteorier med endimensionell syn på empiri och det nya,mer abstrakta,fler-dimensionella som innehåller den nuvarande som sitt specialfall-utan att kasta den överbord.Trovärdighetsproblemet löst av auktoritetstro- är det sådant som man lär sig vid toppuniversitet i den nya världen?
President Obama kunde även gå runt problemet. Säga sin mening rakt-kritisk-men konstatera att vi blandar oss inte i med maktmedel eller ekonomiska påtryckningar,men-då vårt folk,vårt näringsliv är demokratiskt sinnad och vill se resultat är vi inte intresserade att stödja en repressiv regering som strävar bakåt,mot de värderingar som gäller i världen i stort. Alltså vi nedvärderar vårt intresse hos er och skapar nya strategier att utveckla vidare tex för lösande av de grundläggande konflikter i området. Kanske med hjälp av våra vänligt sinnade partners utomlands som kan ha annorlunda strategier att skapa fred och välfärd i området,så att ni i Egypten inte behövs i så stor omfattning som förr.

Obamas andra problem som vidrör Vidorgs tidigare förslag eller försök att hjälpa tilltänkta(mot sedvanliga ersättningar naturligtvis) progressiv utveckling i USA gäller den sjukvårdsreformen som Obama-administrationen lyckades genomföra efter flera decennier långa kampen i deras samhälle. I dagerns DN-artikel ”Ännu ett bakslag för sjukvårdsreformen” beskriver Michael Winiarski,DN:s korrespondent i USA,för den patrull som självaste presidenten och den nya sjukvårdslagen mött av en tolkning av rättsväsendets domare i delstaten Florida. Kort sagt,republikaner som representerar de välsituerade i samhället,vädrar morgonluft och fortsätter sitt motstånd mot lagen.

Vad göra? Jag har tidigare anmält mitt intresse för processen mot bakgrund av att jag själv som i mitt försök för social mobilitet med min globalt inriktade konsultfirma skrivit förslag på att reformera sjukvården i Sverige,vilket förslag även tangerar förutom nya slags planerings-,datoriserings- och organisationsförnyelser,även förslag för en ny samhällsmodell som lär bli följden då tjänst-och kunskapssamhället utvecklar sig vidare med krav på sk. positiv incitament från medborgarnas sida (tex. Att kunna påverka som patienter sina vårdval och dess prissättning mm.)- dvs.
ny slags teoretisk lösning med ”relativisering” av den sk. generella välfärden,utan att den positiva incitamentsstrukturen skulle trycka undan för våra demokratiska värderingar som vi byggt vårt offentlig sektor i Sverige på.
Jag har på min fria Google-sajt Vidorg H.C.- skrivit om steg 2. då reformen skulle balansera både republikanernas och demokraternas intressen,och näringslivets och medborgarnas genom skapandet av M.O. H.C. Exchange-börs mm. förslag kring det,grundade på det nya paradigmets fler-dimensionella människosyn,användning av alternativa praktiker typ healing som tex. Parapsykologerna och den moderna medicinen,respektive biologin och ev. Kemin forskar om,och användning av mitt nya derivata projektinstrument på olika former i dylik börs och dess sålda produkter: sjukförsäkringspremieprogram eller nydanande projekt.
Vågar man säga således: väl mött?

EU-lobbying: skicka passerkortet bums !

Mitt tredje exempel på demokratidiskrepansen- vad man säger sig att sträva efter men visar motsatsen i praktisk handling,handlar om nyss komna förslaget på uppsättning av ett publikt register för lobbyister som påverkar EU-parlamentariker och dess lagstiftning. Då Kommissionen verkar inte vilja ha sådant,vill man direkt-genom medgivandet och tilldelning av passerkort för inträde till parlamentet indirekt reglera lobbyisternas legitimitet.

Jag har i mitt tidare försök att bli kandidat för Libertas i det senaste EU-parlament valet bloggat om EU-lagstiftning tex. Ang. gränsövergripande sjukvårdspraktik.
Genom fou-programmenas sidor hade jag även sökt intresse i CORDIS-databas för att utveckla det nya paradigmet,eller väcka intresse för den nya typ av grundforskningen genom utvecklandet av det på många områden.
Senast i går och i dag har jag bloggat och skickat epost samt i ett offentligt seminarium om EU-finanspolitik ”informellt gjort lobbying” för fortsatta lösningar av EMU-processen eller dess tröga fungerande på nuvarande sätt.
Kort sagt: det finns möjlighet att reformera Euron och genom det gå vidare i den politiska processen som syftar till att skapa både positiv integration mellan gamla och nya medlemsländer,även skapa uthålligare ekonomiska lösningar i stället för allt-eftersom,tillfälliga lösningar,grundade på gamla ekonomiska teorier.
Alltså: jag välkomnar passerkortet-skicka det bums för mig och tankesmedjan,konsultfirman Vidorg,som kanske kunde genom det även visa för lokala skattemyndigheterna att deras bedömning (och samhälleliga stöld av firmans långsiktiga investeringar som hittills visade negativa resultat då den ensamme alternativtänkaren fått driva marknaden flocktänkande mot nya tankemönster och praktik, med resultat att inga uppdrag fåtts) är det är inte frågan om någon hobbyverksamhet,utan långsiktigt firma-och koncernbyggande för ett nytt bolag.

Kina-USA skärningspunkt i tiden: crossover för vilken värld?

Mitt sista exempel på strategisk omvärldsbevakning handlar om den kommande krisen. Var så säker på att den kommer mer och mer på ytan i framtiden.
Nämligen då Kina blir ”överman” och har bättre BNP,fou och samhällsekonomisk utveckling än dagens stormakt USA. Det blir kritiskt hur denna övergång hanteras.

Mitt förslag är: genom nya paradigmets översikt- ny människo-och verklighetssyn som gäller oss alla (då det är frågan om vetenskap) kan vi vinna gemensam översikt och skapa gemensamma värderingar,utan att för den skull- genom att den nya filosofin är teoretiskt sk. öppet system- vill den inte detaljrikt diktera för var och en eller varje samhälle hur tolka den här gemensamma översikten. Man kan säga att den därmed följer även de slags tankar som både filosoferna i alla tider har diskuterat om-
respekt för sanningssökande-som religiösa ledare talat och visat exempel på-respekt för människan ”som Guds bild” eller i sig. Det sistnämnda kommer fram i tex. Olika utopiska tänkares tankar om människovärde och strävan efter demokratiska styrelseformer som i längden visar sig vara bättre än statsreglering från ovan-vad det nu sedan i det enda partiets programform eller undanträngning av oppositionella som strävat efter att förbättra systemet,fast tolkats felaktigt motverka det.
Må varje människan inom sig själv genom sina egna beslut ta sin framtid i sina händer,både för sig själv,sin typ av familj,för sitt samhälle och för den gemensamma världen. Då det finns många samhällsområden finner nog var och en sin väg,särskilt om olika samhällssystem är intresserade att vara öppna för förnyelse och därmed
”vara stabila” i ordets bästa bemärkelse.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik. Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter. I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar