You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 30 januari 2014

Fortsättning av EU-bygget ur alternativa perspektiv

Fortsättning serien ”Öppna brev” på Vidorg´s strategiblock

Ref: SvD/Ledare/OP-ED: ”EU-valet avgör Europas styrka”,To 30 jan-14,av Janerik Larsson och OP-ED: ”Vågar Europa de reformer som behövs”,samma tidning,av Philippe Legrain (övers. av Lars Ryding)

Bakgrundsbeskrivning för eget engagemang i EU-frågor

För mig är EU:s eventuella arbetsfält och vision ett steg på vägen mot global gemenskap.

Mitt intresse och driv för detta orsakas och backas av flera skäl. Dels är jag sk. intellektuell,ävenom en praktisk sådan med erfarenheter på många arbetslivsområden: jobbat i både konkreta arbeten -som tex som byggarbetare,kranförare,städare,diskare,hantverkare,tidningsbud- i sk. tjänsteinriktade arbeten som cirkelledare,studieförbundsarbetare i uppsökande verksamhet,ledsagare och kontaktman,arbetsförmedlingsassistent och it-projektmedarbetare då jobbade även som invandrarsakkunnig och programmerade en databas-och telefoniinfolösning,samt som intervjuare.

Mitt företagande november1986-med paus efter 1998-har med dess huvudfirma Vidorgś slogan "integrering i vid mening" även "bäring på" EU området.Dess tjänster omfattade ju såväl it- och datoriseringsfrågor,entreprenörsprojekt kring organiseringsfrågor,annorlunda finansieringsfrågor (tex M.O.Exchange,ny typ av börs,grundad på det egna projekt/derivatainstrumentet M.O.),jobbskapande,sjukvårds-och samhällsreformer och samhällsentreprenörsprojektanalyser som tex lösningar för den sk.demografiska boomen med återföljande problem i statsbudgetar med egen,ny samhällsmodel-allt backat på fou-baserad grund av ett skiss för ett nytt vetenskapsparadig.EU behöver enligt mig just sådant här perspektiv med integrering i vid mening,med nya,alternativa,innovativa organiseringsformer,instrument och projekt.

Under åren efter studenten 1986 i Finland,före och efter flyttning till Sverige i augusti 1969,har jag författat även egna skribentprodukter som tex. Kommenterande artiklar till rikspressen-vilka för de mesta refucerades med tystnad-dikter,noveller (opublicerade tv) och bloginlägg på egna blogg och på tidningars kommentsidor.

Social erfarenhet som hemmaman under flera års tid vid sidan av heltidsstudier kvällstid och ovanbeskrivna samhälls-och arbetslivserfarenheter förde mig naturligt in även i lokalpolitik då var orförande i en lokal S-förening i Uppsala 1984-88.

Mitt intresse och driv för EU-frågor orsakas och backas alltså av flera arbetslivs-och samhällslivserfarenheter,men även av etisk inställning och påverkan från den akademiska utbildningen.Dels känner jag mig som ”världsmedborgare”-kanske pga att då föräldrarna fick flytta från sin hemtrakt i Karelen i Finland efter att Finland hade förlorat området i kriget mot Sovjetunionen (den marxistiskt influerade statsbygget i Ryssland,Finlands östliga granne) och familjen flyttade runt i Finland efter att byggena hade blivit klara i pappas jobb.Jag fick ingen hemtrakt och känner därmed hemma överallt eller ej alls beroende på de lokala omständigheterna.

Dels,Intellektuellt,grundar jag min solidaritetskänsla eller övertygelse på en vetenskapligt ny,fler-dimensionell människosyn. Att vi människor har ett medvetande-själ,som överlever den fysiska kroppens död och så småningom återföds i nya liv,på nya platser-på jorden och annanstans i kosmos. För mig-som vetenskapligt utbildad i tvärvetenskap är detta ej en religiös tro längre,utan ett faktum som stöds av dels empiri i parapsykologi och delvis i fysik och biologi,vilka oförklarliga data kunde förklaras med det nya vetenskapsparadigmets nya teorier,begrepp och perspektiv.

EU-bygget i dag

Philippe Legrain-en ekonom och författare (från Frankrike?)-har skrivit en slagkraftig OP-ED-artikel om EU:s nuvarande situation. Hur fortsatta EU-utvecklingen är klen ur det korta tidsperspektivet,främst pga. De fortgående kriser i både södra och norra Europa,och den haltande,ekonomiska utvecklingen. Det korta eländet kan främst beskrivas som svårigheter i ekonomisk tillväxt,vilket sedan lett till politiska oroligheter på olika håll (se mer om sådant i Janerik Larssons inlägg på samma sida).

På lång sikt kompletterar han detta ekonomiska perspektivet-klen produktivitetsutveckling med EU-områdets demografiska utveckling med åldrande befolkning. Detta gäller även Sverige,vilket togs upp i det förra blogginlägget av TCO chefen Roger Mörtvik. Problemet är sk. strukturellt: hur åtgärda våra ekonomier då sk. försörjningskvot blir skev: att en alltmer mindre del av arbetande befolkning får klara av (med skatteintäkter) försörjningen för växande antal äldre personer.

För mig som alternativteoretiker är detta större problem än vad politikerna hittills är medvetna eller öppna om att diskutera. Det gäller enligt mig att fundera om vi har fel i våra grundläggande syn på ekonomi. Teoretiskt ser jag här en möjlighet att fortsätta den tradition som användes av bl. Talcott Parson (vilket sedan löst av mig,enligt mig,i min nya,fler-dimensionella syn genom ny värdeteori): hur förena ekonomisk teori (som forskar hur vi ska teoretisera om ekonomi,med vilka modeller vi ska bygga och stödja och förklara våra satsningar både privat och samhälleligt) med ekonomisk antropologi. Det sistnämnda forskar ju hur människor faktiskt ”ekonomiserar” sina liv annorlunda än ekonomteoretiker antar och förklarar med sina främst matematiska modeller.

Philippe efterlyser nya reformer på EU-området för att kunna vända utvecklingen till positiv tillväxt. Jag själv skulle kunna komplettera hans perspektiv här med både miljöperspektiv (se Mörtviks artikel och min referens till mitt NMEP-tillväxt spiral-ett annorlunda perspektiv på samhällsplanering och samhällsekonomi),ny slags finansieringsperspektiv och strukturella reformer av organisationstyp. Jag anser nämligen att min fler-dimensionella ekologi-teori Strukturmatristeorin som betraktar hela samhället (influenser från studier i marxistisk socialantropologi vid Uppsala universitet och funktionalistisk-strukturalistisk antropologi) i dess relation till naturen genom dess många sfärer (ekonomi,politik,socialt och kulturellt) kunde användas för att reformera Euron,EU:s gemensamma valuta. I dagsläget är ju dess förenklade form både i utförande (hur mycket Euros släpps i cirkulation i respektive EU-land: avgörs detta av nationen i fråga eller centralt av den Europeiska Centralbanken? Om var och en för sig-är både verktygen och normer gemensamma och jämförbara,och om det senare (ECB) hur konsolideras mängder som släpps i omlopp (penningpolitik) om länderna visar olik utveckling både i takt,trender,mm. Hänseenden. Vilka är de gemensamma mått hur dessa strukturellt olika tillväxter betraktas (jmf mitt alternativ: gemensam nämnare-ny ekologiteori-med nya typer av nyckeltal och alternativa typer av fonder.

Traditionell syn på tillväxt

Ekonomer ser att det är oftast antingen reala investeringar i tex.infrastruktur eller företagens investeringar i nya teknologier,kombinerad med reformer av nya lagar och nya organisationer som ska sätta fart på tillväxten. Det verkar att våra klimatutmaningar möts ad hoc teknologiskt sett. Ävenom man satsar på elektrifiering och biodrivmedel tar det flera årtionden innan de får effekter. Två graders värmning glider nog till 3-5 grader innan åtgärderna påverkar effektivt. Varifrån ska pengarna tas för sådant? Antingen genom hårdare beskattning av rådande teknologier såsom koldioxid-eller nya typer av registreringsskatt såsom föreslås av den svenska regeringens utredning ”Fossilfrihet på väg” (SOU 2013:84 som jag håller på att studera och jämföra med situation i USA och Kina,av privat intresse eller ev. som förberedelse för ev. senare konsulting i min tv. Passiva konsultfirma Vidorg),satsningar i nya typer av städer mm. Funktionella åtgärder (bättre framkomlighet för cyklister och gående i städer,satsningar i kollektivtrafik,förtätningar i byggandet mm).Sett mot problem ovan med otillräcklig kapitalisering i banker och i statsbudgetar och pågående demografisk utveckling blir det nog svårt att få det hela att gå ihop.

Gäller det alltså att både tänka fritt,med nya teorier,modeller och åtgärdspaket här för att kunna vända den negativa eller svaga utvecklingen i EU-området? Friskt vågat,delvis vunnet?

Nationalismens spöke i Europa

EU-tankens fäder skulle nog känna sig nedstämda av pågående utveckling i Europa om de skulle göra besök här i dag. Ekonomisk kris har ju väckt igen nationalistiska,tillbakablickande stämningar i flera olika länder i antingen rent rasistiska rörelser,eller nationalromantiska och populistiska sådana. Det finns dock ingen återvändo för sådant i en global värld där den ekonomiska konkurrensen råder. Även insikten om olika folkens beroenden av varandra växer,inte minst pga klimatkrisen. Tillika orsakar olika folkomflyttningar nya social-ekonomiska förhållanden i olika länder,vilka vore lättast att åtgärda om man tex samordnade flyktings-och asylfrågor gemensamt,både i EU och globalt (sistnämnda med hjälp av FN:s olika organisationer och ev. med Världsbanken såsom i mitt förslag för en ny typ av biståndslån,framlagt av mig på webben under Kosovokrisen i Europa men okommenterat av både utrikesministern eller pressen).

Den sociala och politiska oredan beskrivs även av Janerik Larsson i hans utmärkta OP-ED artikel bredvid ovannämnda ekonom Legrainś.Han jämför EU med USA och konstaterar att USA har nog inget att lära av Europa ekonomiskt sett då dess produktivetsutveckling är bättre. Detta kan ev. förklaras att dess ekonomiska politik är centralstyrd av FED,vars penningpolitik styr tillsammans med Kongressens nya lagar som gäller. På delstatsnivåer har man dock frihet att forma olika taktiska lösningar,beroende på olikformade omständigheter. I Europa är lokala omständigheterna dock även färgade av annorlunda historiska och kulturella och etniska bakgrund,vilket försvårar uppbyggandet av det gemensamma EU. Han säger att Sverige har tex. Ingenting att lära eller ta hänsyn av europeisk debatt på annat håll eller av tex det brittiska eländet där landets ledning vill gärna bli mer oberoende av EU i fortsättningen.Men kan officiell svensk EU-politik lära sig av nya tankar,presenterade lokalt,vilka tv.har ej förmått fånga varken det intellektuella,politiska eller finansiella intressen för att kunna leda till en annorlunda utveckling?

Nya tidens nya svar och utmaning: EU-bygget i ett globalt perspektiv

Hur gå tillväga då i det här hänseendet: socialt-politiskt-kulturellt? Jag har själv den åsikten att förutom rent ekonomiska och ev. nya teknologiska lösningar-härledda ur det nya vetenskapsparadigmet-vore det centralt att kunna ha en ny människosyn som kunde både förklara varför det vore bra att hjälpa varandra,och vad det skulle betyda i våra politikområden,i etiska betraktelser osv. Vi lever ju inte enbart av bröd,sägs det och det är ju sant. I krigstider kommer detta ju till uttryck på ett tragiskt sett. Vad vore den andra sidan av myntet-en positiv sådan?

Tro på Gud? Alla är inte troende eller känslomässigt drivna. Tro på oss själva? Vi är olika,hur förmå oss betrakta oss likvärdiga ändå? Dagens vetenskap ger ej stöd här,ej heller politiska ideologier. Svaret-är det då:låt oss bygga nytt,på en bredare grund. Att laga och lappa räcker inte,ej heller lokala krig mot terrorn (och varifrån kommer den,ur vilka slags känslor,övertygelser och förhållanden,från vilka sociala,politiska och kulturella villkor?).Olikartad utveckling kan/ska tillåtas men värderingsgrunder eller referensram kunde vara gemensamt,varmed EU-bygget är ett steg på vägen.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Firman är passiv tv men om dess resurser-stulna från firman- i form av gjorda,långsiktiga investeringar som hittils visat underskott och därför orättvist blivit nollställda då genererat mer kreativa koncept och verktygs-och pr-byggande än kortsiktiga pengar som skattemyndigheten velat ha då firmor i byggnadsskede-ges tillbaka kan den/de aktiveras igen.Konfliktlösning-genom passivitet och kritiska inlägg på internetblogg-är exempel på "nordiska kamplösningar".Annanstans skulle ovanbeskrivna åtgärder-marginalisering av alternativtänkaren och samhällets stölder- genererat demonstrationer,terrorism och våldshandlingar-eller juridiska dispyter som tex i USA-vilka undertecknad ej tror på som lösningssätt för långsiktigt lyckade resultat.Naturligtvis är det smärtsamt att se hur det är ev. en,två eller fler generationer som får betala samhällströghet eller kynism och konventionellt tänkande hos beslutsfattarna och fou-institutioner.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

onsdag 29 januari 2014

V.BON i kvadrat ?

På väg mot rättvisare Sverige

ref.:SvD/Näringsliv:"Ny ordförande brinner för rättvisare Sverige",av Negra Efendic

Det glädjer mig att ungdomen och nya generationer brinner för samhällsförnyelse.Då vi första generations invandrare möttes av diskriminering och slitsamma,manuella jobb,får den andra generationen det lättare.Några av dem brinner även för samhällsförändring och förnyelse och inkluderas i samhället i stället för att inlemmas i låglöneyrken eller marginaliseras om man är alltför radikal och upplevs som konkurrent.

Jag kände glädje men också viss harm eller ledsenhet,då jag läste i dagens SvD och dess Näringslivsida om organisationen Rättviseförmedling,startad 2010 av en svenska.V.BON i kvadrat? Om misstänksamhet mot min firma Vidorg i Uppsala hade ej varit så kompakt,tystnaden i både lokal och riksmedia likaså om firmans nya tjänster (V.BON-nätverk för företagskontakter utomlands,för svenska företag och tvärtom med hjälp av invandrar-kontaktpersoner och deras nätverk i sina respektive hemländer;UIA-en förening för arbetsskapande och informell typ av arbetsförmedling-som komplement till Arbetsförmedlingens tjänster,mm,vilka försök du kan läsa om i mina tidigare blogg),hade Vidorg kunnat ha ett omfattande nätverk.

Med det blev ej så.Kanske var felet mitt:varför accepterade jag min lösning på den konjunkturmässiga arbetslösheten genom att gå tillbaka till diskjobbet som jag hade haft tidigare,vid sidan av studier? Fortsatt vägra social nedgång till låglöneyrke. Min lösning då var ju att lita på samhällets ord: att kunna dra av kostnader för nystartade firman (Vidorg,november 1986) från arbetslön i diskaretjänsten? Det gick som det gick-efter ett år förändrades lagen och man kunde ej längre göra det.Litande på egen maskin investerade jag i firman genom ursinnigt sparande,hypotekslån,en del av det lilla arvet från föräldrahemmet i Finland efter föräldrars bortgång.Skattemyndigheten accepterade rullandet av underskott tills jag till slut sade upp mig i oktober 1998,efter att ha lärt mig att denna väg leder ingenstans och försökte nya möjligheter,på en annan ort.Förgäves,tiden och samhällsutvecklingen hade ej då nått den nivå som det har i dag,då nätverksbyggandet har även fått hjälp av Internet samt vunnen insikt att framgången för Sverige behöver även kompetenser från tidigare försummade grupper av människor.Oftast med annan etnisk bakgrund,men även av ungdomar som gått genom den svenska skolan och känner de "rätta" social och kulturella normerna.

Jag önskar Rättviseförmedlingen lycka till.Själv drar jag eventuellt -efter ett tag - tillbaka till pensionärsliv eller utvandrar,eller? Ja,kanske kan mina tv.passiva firmor använda deras nya, breda nätverk-sam partner för Vidorg Edu tex eller något annat,nytt entreprenörs-företag i min vision för Vidorg-koncernen eller i något projekt för att driva framåt det nya vetenskapsparadigmet och dess alternativa tillämpningar på samhällets olika områden ?

Med hälsningar

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare

entreprenör i firma Vidorg (firman passiv tv.)

Copyright: Vidorg,2014

måndag 27 januari 2014

På väg mot tudelat Sverige ?

På väg mot tudelat Sverige- annorlunda utmaning för framtidspolitik

ref. DN/Debatt : ”Avfolkning av landsbygden urholkar Sveriges välfärd”,27 jan-14,av Roger Mörtvik (samhällspolitisk chef vid TCO).

Öppet brev till Roger

Bäste Roger

Jag läste nyss din debattartikel som blivit publicerat i dagens DN.Bra skrivet,motiverar till fortsatt diskussion kring närtidens stora framtidsproblem: hur finansiera och upprätthålla välfärden i landets glesbygdskommuner då det sker flyttning av människor i arbetsför ålder därifrån och kvarvarande blir både äldre och kräver mer omsorg samtidigt som kommuner måste finansiera även skola och barnomsorg med minskade skatteunderlag.

Du har alldeles rätt i då du målar upp en fara för tudelat Sverige.Å ena sidan storstäder,där befolkningen väntas växa,och landsbygden där den minskar.Att det blir även svårt att lösa sk. försörjningskvoten då den pensionerade befolkningens andel av befolkningen kommer att växa och den delen som ”försörjer” finansieringen av skatteunderlaget genom större skatteintäkter (skatter ur löneinkomster) blir mindre eller ökar inte i samma takt.

Du ser här ett demokratiproblem då det blir svårt för staten och kommuner att erbjuda likvärdig välfärd för alla då fattigare kommuner-främst på landsbygden pga orsaker ovan- får mindre resurser att upprätthålla välfärdstjänster i vård,skola och omsorg.

Du riktar tvivesmål för landets förmodade finansministerkandidaterna Anders Borg (M) och Magdalena Andersson (S) hur de ska kunna lösa dessa problem utan att överge statsbudgetens överskottsmål.Bakom dina farhågor är den studie som TCO låtit SCB att göra angående landets demokrafiska utveckling,samt de problem som man har i landet för rekryteringar i den offentliga sektorn,för arbetslöshet samt brister för bostäder i de expansiva storstadsområdena.

Jag-som har delvis berört dessa frågeställningar i mina uppsatser i samhällsplanering och ekonomisk historia under mina studier vid Uppsala universitet och i min kompletterande utbildning i eMBA-studier vid Gävle Högskola-har i mina egna forskningar utvecklat grundtankar för ett nytt vetenskapsparadigm som är teoretiskt bredare än dagens.

För mig vore det intressant om TCO tog sig an att värdera mina insatser.Till exempel hur min annorlunda NMEP-tillväxt modell där ekonomin grundas på en ny värdeteori-annorlunda än dagens- binder samman de olika samhällssektorerna på ett annorlunda sätt än i dagens politik. Hur arbetet definieras annorlunda,hur beskattningen grundar sig på en annorlunda syn i min Kapitalmatris-model där det centrala i dagens kunskapssamhället-kunskapskapitalet-blir också i fokus.Likadant vore det intressant om TCO kunde värdera skattemässiga konsekvenser av min annorlunda samhällsmodel Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor med dess sk. flex-prissättning för välfärdstjänster.Där sk. incitamentsmodellen vore ömsesidig: ej endast från maktens sida,utan hur även individen själv kan genom sina egna beslut och värderingar påverka på de priser som betalas-samtidigt som välfärdens bärande princip om omsorg för de sjuka och svaga blir ej övergiven.

Du målar ju en bild där du säger i klarspråk: valfrihet genom privatisering har ej kunnat göra några avsevärda besparningar,varför mitt sätt att försöka ordna finansieringen annorlunda vore kanske värd diskussioner och ett försök i någon kommun? Jag ställer gärna upp som konsult för dylikt försöksprojekt eller som bollplanka för diskussioner.

Vad säger du och TCO om dessa annorlunda,unika utmaningar eller politiska förslag utgående från mitt alternativa vetenskapsparadigm kunde diskuteras hos er och därefter utvecklades vidare till även siffermässiga alternativ? För mig vore TCO en bra fångst,men jag är beredd även till större fiskar i mitt nät,eventuellt även utomlands.Och gärna en marknadsmässig ersättning också: även alternativtänkaren berörs av demokratiproblem och demografiprioriteringar i sitt eget liv (se livslön och pensionsunderlag).

Med hälsningar

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

söndag 26 januari 2014

Positiv tova? Alternativt sätt att driva samhällsförnyelse genom nätet..

Uppsala Sö 26 jan-14

Tuve Lifvendahl/

Svenska Dagbladet-ledare

ref. Din ledare i dagens SvD: ”Paradiset som aldrig fanns”,Sö 26 jan-14

andra,nämnda referenser nedan:

Op-ed artikel på SvD,Sö 26 jan-14: ”Nej,svenskar är ej rasister”,av Zulmay Afzali

Ledarartikel i DN,To 23 jan-14:”Mandelafilm-varken en Dalai Lama eller Caligula”,av Hanne Kjöller

Bästa Tove.

Tack för ditt tidigare svar på min epost den 2. dec-13. Jag hade i den eposten kommenterat en av dina ledare -som jag oftast läser och tycker vara intressanta- och även skickat dig min tänkta pro gradu-uppsats i Ekonomisk Historia (den andra sk. SINUS-uppsatsen i mitt eget fou-projekt 1990-2012, som student i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet. Tyvärr blev dessa ej diskuterade då jag vägrade att gå med på urvattnande och skriva om dessa arbeten varvid mina egna,radikala förnyelseförslag skulle ha smugglats bort och uppsatsreferenser för mina tidigare resultat i det mer övergripande projektet för ett nytt vetenskapsparadigm skulle ej ha nämnts och därmed komma upp i offentliga källor såsom t.ex. akademiska produkter som även ev. kunnat kommenterats i media och med det kunnat påverka på officiell politik).

Du lyfter upp tankegångar i dagens ledare som tangerar det som jag skrivit i ovannämnda och till dig skickade uppsatsen. Där hade jag också lyft upp möjligheten för samordnade insatser för den offentliga sektorn i samarbetsprojekt med sk. privat kapitalister.

Ang. Tage Erlander och socialdemokratin. Visst har hans refererade broschyr "Valfrihetens samhälle"från 1962 intressanta tankegångar om bl.a. djärvare mål för politiken: att samhället skulle kunna vidga den enskildes frihetssfär. Genom att tex anpassa insatserna för enskilda individen enligt hennes särskilda förutsättningar mm.

Jag ser själv att både mitt förslag

* på reformering av den offentliga sektorn genom en ny samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor (DMOS-modell) med dess flex-priser inom sjukvården mm. områden

,* samt min strävan att reformera socialdemokratin genom att försöka få den ta emot och stödja det nya paradigmets nya,flerdimensionella människosyn samt dess fou-projekt på sätt och vis är fortsättning på Tage Erlanders arbete och syn och tom bättre då dessa förslag är ej endast ideologiskt grundade. Om dagens socialdemokrati kunde öppna sig för detta förnyad och mer grundläggande syn ,skulle partiet även kunna bli spjutspets för världens andra socialdemokratiska partier och kunna visa andra demokratier i världen möjligheter för den reala förnyelsen-ej endast i verbala utmaningar,konferensstal e.dyl.utan i konkreta åtgärder som även Du efterlyser.

Enligt mig-som en integrerad intellektuell och kämpare-skulle det sistnämnda kunna ske genom att försöka

* dels skapa ett nytt samhällsetos i demokratier/världen genom den nya människosynen som kunde stödjas vetenskapligt,ej endast genom religioner eller ideologier,samt dels

* genom de olika,konkreta tillämpningar som kunde härledas ur det nya vetenskapsparadigmet.Som tex. i reformering av EU-arbetet:ny,bättre konstruktion av Euron,bättre fonderingssystem,mm. om vilka jag skrivit i mina tidigare blogg.

Tyvärr tycks SAP-partiet ej kunna inlemma dessa nya tankar eller reformeringsförslag som presenterats av en gräsrotsmedlem i partiet? Media har ej heller nämnt eller kommenterat mina tankar som kan läsas på mitt blogg på webben vidorghelps.blogspot.se (den här)

Det kunde vara både intressant och lärorikt att se vad som kunde hända om Du t.ex. vågade skriva om dessa försök ovan. Detta kunde ju samtidigt visa att "visst-Sverige (svenskar) är ej rasistiskt",såsom dagens op-ed skribent Zulmay Afzali skriver i dagens Svenska Dagbladet (ävenom jag har en del frågor ang. hans artikel och dess alltför förenklande syn på det svenska samhället håller jag med honom om viktigheten av positiv ömsesidighet och integrering i ett mångkulturellt Sverige).

Samtidigt kunde man även visa att i Sverige behandlar man "Mandela-typer" av individer mer humant än t.ex. i Sydafrika eller USA. (referens till en annan bra artikel: Hanne Kjöllers artikel "Mandelafilm-varken en Dalai Lama eller Caligula" i DN To 23 jan-14.) Och att såsom Mandela kunna förnya sig genom att ändra uppfattningar och strategier: i det här fallet både hos mig själv och i mitt livs "nya vetenskapsparadigm-projektet" och hos omgivningen och dess inställning till detta försök att förnya våra demokratier och i slutändan hela världen.

Synd att sittande regeringen har ej kunnat göra det tex genom att stödja ifrågasättande,fri forskning vid svenska universitet enligt det nya vetenskapsparadigmet. Kan svenska media göra det,under valåret 2014,genom att ens nämna på sina spalter att sådant försök finns i dagens olika samhällsfora (vetenskap,näringsliv,kultur,media-fronter som jag kämpat på) eller förskjuts förnyelsearbetet framåt några decennier till-ja,kanske tom århundraden?

Du Tove,kunde vara en viktig katalysator person om Du och SvD vågar?

Med vänliga hälsningar

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

Efterkomment: mitt sätt att publicera detta brev eller epost till en offentlig person-en ledareskribent i en av de centrala media i dagens Sverige,har ej ett personligt fokus-vilket framgår även av dess innehåll ovan-och kan därmed ej klassifieras under personlig integritets-typ av lagparagrafer.Saken är offentlig,nämnda personer och deras arbeten är offentliga och samframställandeet är samhällspolitiskt inriktad.Länge leve paragrafryttare och utbildningen i humanistiska ämnen såsom tex i filosofi.

Efterkomment 2: Metaforan "positiv tova" i rubriken kunde defineras som en öppen,positiv attityd hos medias ansvarspersoner vars bedömningar avgör om ett inlägg publiceras/kommenteras och därmed lyfts till offentlighet.I och med att jag har satt ett frågetecken i rubriken-med efterföljande sats om ett alternativt sätt att driva samhällsförnyelse med nätets hjälp,hänvisar jag till mitt eget införande-handling att publicera min epost till en offenligt person på min bloggsida-som en ev."positiv tova".Dvs. ej hänvisning till någon person,hans/hennes egenskaper,kön,etnicitet eller annan omständighet.Då tonen i artikeln är informativ- att ge en beskrivning vad som hänt med mitt försök med att lyfta upp det nya vetenskapsparadigmet,dess resultat och villkor för vidareutvecklande-samt med mål att driva samhällsförnyelse lokalt och globalt med det nya,bredare paradigmet-kan den uppfattas som "objektiv",saklig framställning av samhällssituationen där dess skapare (undertecknad) befinner sig i.Följande,förklarande satsens första del-"alternativt sätt"-hänvisar till faktum att i stället för att analysera tryckta tidningsartiklar-som i de flesta av mina blogg-publiceras här-den här gången-ett epostbrev till en offentlig person i ovansagda samhällsrelevant syfte.- Hänvisning till "paragrafryttare" är en ironisk komment till samhällspraktik eller politik,då man försöker släta över eller försöker slippa kommentera-stå till ansvar-för handlingar riktade gentemot olika individer eller grupper av individer genom att hänvisa till "personlig integritet" eller persondata.-Hänvisning till humanistisk utbildning: med detta menar jag att av god utbildning får man/ska man få en viss övning att argumentera,positiva attityder till medmänniskor och kännedom om grundläggande samband mellan kunskap,dess såväl vetenskapliga som samhälleliga förutsättningar samt om eget ansvar att påverka positivt till samhällsutveckling (för mer vetenskaplig definition och förklaringar av termen kunskap hänvisar jag till min Kunskapsmatris-modell,med dess flerdimensionell syn på kunskap,innehållande en flerdimensionell syn av både den faktiska verkligheten och människan).-Om andemeningen av artikeln och dess efterkommenter uppfattas i denna anda,närmare definierat i efterkomment 2. ovan-ja,då kan man säga att jag har lyckats förmedla "en positiv tuva" på nätet (min definition).Du,läsaren gör en egen tolkning av min artikel ovan,vilket kan uppfattas som den andra delen av "tuvan".Din tolkning kan dock ej diktatoriskt avgöra om min artikel saknar viss kvalité av "positiv tovlikhet" då innehållets kunskapsmässiga del avgörs av dess skrivare.Om du eventuellt vill argumentera mot dess kunskapsinnehåll-ja,då får du göra det,på rationella grunder, och låta höra av dig.Tystnad är ingen argument,ej heller sociala stämplingar,eventuella hotelser eller trakasserier eller andra dylika handlingar.Välkommen med din komment.