You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 29 oktober 2013

Stormbyar i ideologiers värld?

Stormbyar I ideologiers värld?

Ref. Min tidigare bloggartikel nedan

Förord

I mina senaste blogg har jag skrivit om den möjlighet som Socialdemokratiska partiet (SAP) har har I kommmande valet.Hur man-OM man valde att våga satsa djärvt som första parti för det nya vetenskapsparadigmets grund och samhälleliga tillämpningar- fick en unik chans att bli det drivande partiet I världen.Kanske en väg tillbaka till Olof Palmes inställningar,vilket på sätt och vis sedermera återupptagits av Barack Obama I USA och mig. Till skillnad från Olof som var en briljant slagskämpe med verbal agitation,skulle jag vilja fortsätta hans väg genom dels mer kompromissvillig,praktisk politik,dels med mer aktiva kontakter med fou-världen och näringslivet.De aktiva påverkansytor eller fora där jag försökt påverka och driva genom och utveckla vidare det grundarbete som jag skapat för det nya vetenskapsparadigmets uppkomst i mina uppsatser,projektarbeten,mindre utredningar samt bloggande.

Då jag har ovan,i mina tidigare blogg, skrivit om de nya,praktiska tillämpningar av det nya- den reformerade socialdemokratin- tex.

' I den nya synen på offentlig sektor (Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor) som nöjer sig inte med enkla privatiseringsåtgärder (med detta menar jag antagandet att genom att ge möjligheter för privata företag att utöva tjänster i vårdsektorn mm. offentliga tjänsteområden,ordnar man automatiskt till det bättre genom sk. valfrihet för medborgarna- den sittande Alliansregeringens syn) eller i den ordning som gäller för de offentliga finanser genom sk. budgettak bestämmelser och bestämmelser om statsskuldens maxstorlek samt om inflation.

Till skillnad från statisk syn som kommer fram enligt dagens syn under förra punkter- regler som ska tolkas efteråt – skulle den nya s-ideologin betona dels ny samhällsethos bygd på det nya paradigmets fler-dimensionella människosyn (se min refererade bloggartikel nedan från Fre 8 April,2011) och dels eget ansvar-syn för medborgarna.Det sistnämnda:

Eget ansvar: ej så att det vore staten eller socialen eller någon annan myndighet och deras myndighetspersoner som skulle tolka olika fall med sina kriterier (vilket i dag betyder pengar till syvende och sist),utan sk. flex-priser enligt den nya samhällsmodellen ovan,beroende på kombinationen av utförarnas situation,egna val,men även grundläggande värderingar som man har i den offentliga sektorn.

Senaste nytt på den ideologiska förnyelsens område

Då jag är aktivt tvåspråkig och I Sverige har man möjlighet att följa även finsk TV,har jag sett hur likande tankar ovan har börjat diskuteras nu bland unga politiker i Finland.Till skillnad från vänsterintressen sker detta dock där bland de partier som i Sverige räknas bland Allians-regeringen. Ligger de svenska partierna således dubbelt efter,trots att förnyelsemöjligheter lanserades här av mig?

Dels hos vänstern:Man iaktar,väntar på auktoriteters “godkännande” av de nya tankarna från akademins värld.Är denna passivitet en naiv syn på forskningen? Att det finns möjligheter för radikal förnyelse där? Är det inte nämligen så att de flesta professorer satsar på sådant-lagom ifrågasättande tankar och projekt- som ger möjligheter att få fou-pengar från externa källor eller statens makthavare.Eller att konkurrens om tjänster gör att man undviker att lyfta upp tankar hos dem som ev. skulle bli valda till det begränsade antalet professurer.Eller om de nya tankarna skulle rasera den grund som man själv byggt tidigare sin forskning på.Nej,det brukar vara tystnad som råder i sådana situationer.

Vad säger detta om vänsterns “förlorade själ” ? Har den kampglöd som Olof Palme visade eller 60-talets studenter då de kämpade på barrikader ersätts av det nya modets- postmaterialismens “samhällsberättelser” eller missförstådda förnyelsemöjligheter efter det då jag samtidigt som dessa lanserades i främst Frankrike,började med det nya paradigmet,som syntes mellan den anglosaxiska,empiri redovisande och påängterande grunden och den kontinentala filosofin där både existentialismens djärva hopp till ett eget val ochansvar,och fenomenologins egna upplevelsebetonande togs tillvara.Syntesen som är dock ej en enkel summa av förras eller vänsterns och högerns syn,utan grundades i en ny,bredare,fler-dimensionell verklighets-och människosyn (då jag har skrivit mer om detta tidigare-och delvis i referensen nedan till tidigare blogg,tar jag ej upp dessa saker igen).

Vad rättfärdigar Allians partiers vankelmodighet I Sverige? I och med att deras finska motsvarigheter har nu börjat diskutera om min nya samhällsmodell och i fortsättningen ev. om flex-priser (dock utan att lyfta upp mig,vilket därmed skulle ge mig möjligheter att kunna satsa ännu mer då vunnit socialt accepterande och därmed eventuellt bättre möjligheter för mig tex.för mitt arbete i näringslivsverksamhet som konsult),tycks möjligheter för att hålla sig till fortsatt maktposition glidit förbi nu om Allians-regeringen ej agerar starkt och dynamiskt.Ett briljant drag av Fredrik Reinfeldt som regeringschef vore t.ex.-om han skulle vinna valet och få fortsatt regeringsansvar- att inlemma mig in i regeringen som minister för något av de områden som intresserar mig och med vilken position man skulle kunna “institutionalisera” paradigmskiftet.Innan finnarna tar över-innan USA vaknar och vill vara den drivande makten runt tillväxtmöjligheter enligt det nya.Eller kanske EU:s makthavare som traditionellt har starka anknytningar till akademin och näringslivet-det som socialdemokraterna delvis haft tidigare men vilket man sedan missat mycket i (se tystnad eller missade möjligheter under Göran Perssons och följande regeringschefers tid då kännedom om det nya borde ha kommit dem till del genom t.ex. mitt SINUS-projekt)

…. Tillbakablick- referens till min tidigare blogg från Fre 8 April 2011

“ (börja citat- denna bloggartikel kan hoppas över utan att missa innehållet I dagens blogg) Nostalgi som en ny s-ideologi? Bättre kan vi väl? Vägen framåt- 11 bloggande för förnyelsen på en ny grund

Kartan och verkligheten i det ”postmoderna” samhället IV : fronter tätnar kring framtida ideologiska alternativ på den faktiska världens grund

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

Fokus/Signerat:”Dyrköpt nostalgi”,Fre 8 april 2011 av Katrine Kielos

Fokus/Ekonomi/EMU:”Från tvekan till tvärnej”,Fre 8 april 2011 av Lisa Bergman

Fokus/Vetenskap:”Hjärnornas kamp om själen”,Fre 8 april 2011 av Cecilia Ezaz-Nikpay

Berättelse

Emellanåt händer det.Jag missade en tidning (bland flera hundra som jag delar ut dagligen på min nattrunda hos den lokala tidningens distributionstjänst)-den senaste Fokus.Så,nyfiken som jag är som vetenskapligt utbildad och med samhällsintresse,som socialentreprenör och medlem i socialdemokratin,tog jag en titt på denna nya,partiobundna tidskrift,innan jag i morgon ska dela ut den till dess rättmätige ägare och abonnent.

I tidningen mötte jag flera intressanta artiklar (se ovan). Jag kunde inte låta bli att kommentera.Då jag hade ej heller fått mitt blogginlägg publicerat eller visat i den europeiska PES-bloggen om det senaste nytt-förslaget att åtgärda EU-krisen genom förslaget på ett nytt finansiellt transaktionsskatt-lyfte jag upp även det i min komment av Katrine Kielos Signerat-komment.Indirekt bemöter jag även Fokus-tidskriftens artikel om själens existens,där Cecilia Ezaz-Nikpay redovisar för de etablerade vetenskaparnas syn på det,dock utan att lyfta upp det som verkligen är intressant i sammanhanget:de sk. anomala,empiriska data som man har tex. i parapsykologi,transpersonell psykologi,teoretisk fysik mm. som bildar grunden eller bakgrund för mitt nya vetenskapsparadigm.

Förhoppningsvis väcker jag ditt intresse och visar att nostalgin verkligen inte kan ge önskvärda perspektiv eller lösningsförslag då det gäller att lösa de samhälleliga,politiska,miljömässiga och värderingsproblem som man har i dagens värld.Det gäller att gå vidare.Vi har ju ett alternativ nu,en ny partiledare i S-partiet som ev. börjar stöda det nya,då dagens etablissemang såväl i Sverige som ute i världen har blundat och ej velat se det som nu ”är skrivet på väggen”.Sprid gärna vidare budskapet och bli därmed delaktig i det nya skapandet för robustare demokrati,ekonomi och samhällen.

Nostalgiflykt eller en ny ideologisk förnyelse för världens arbetarpartier

Katrine Kielos har skrivit en intressant Signerat om nostalgi-som samhällsfenomen-och särskilt inom politiken.Hon skriver ”Det är inne att glorifiera det förflutna.Men politiker bör se framåt”. Jag håller med henne om ovanstående.Jag ställer mig dock frågande till hennes beskrivning av tex socialdemokratins ideologiska utveckling.Ävenom det lär vara ”inne” med nostalgiska tillbakablickar ”till gången tid” såsom hon beskriver ske i Storbritannien i Maurice Glasman´s lansering av ”Blue Labour” som efterföljare till Tony Blair mm´s New Labour,undrar jag om denna väg är framgånglig såväl ekonomiskt som politiskt?

I och med att produktionens automatisering,robotisering och datorstyrning behövs det inte längre så många arbetare där.Det skapas inte heller tillräckligt många nya arbeten,då man försöker lösa arbetslösheten enligt gamla teorier,modeller eller fackliga och politiska program.

Jag håller på att läsa Lars Ekdahl´s intressanta bok om Rudolf Meidner-han som tillsammans med Gösta Rehn skapade en ny modell för att tillförsäkra såväl full sysselsättning som demokratisering av produktionen,vilket efter decenniers utveckling,tystnad och debatter till slut blev frågan om Löntagarfonder.Ekdahl beskriver i sin bok hur dessa LO´s ekonomer var på sin tid spjutspetsar för samhällsförnyelse bortom s-partiets punktvisa administrerande av välfärdssamhället,då se såg längre än så.Må vara att deras förslag att lösa statens styrning av kollektiv kapitalbildning-för att tillförsäkra full sysselsättning och inflationsfri,stabil ekonomisk utveckling med solidarisk lönepolitik som minimerade sociala klyftor i samhället,var utopiskt.Men deras modell var ett framtidsinriktat sätt att driva politik och därmed försöka engagera människor i samhällsbygget,i stället för var och en för sig,som individer.

Jag känner mycket mig själv i Meidners känslor inför det nya samhället som han var tvungen att flytta till efter nazisters maktövertagandet i Tyskland.Jag har på min blogg http://vidorghelps.blogspot.com haft berättelser hur jag har format mitt liv här som invandrarintellektuell.Dessvärre har jag inte lyckats så bra som han.Kanske beror detta på att jag har ”två trösklar”-dels min etnicitet med finsk bakgrund som är delvis annorlunda än den svenska-dels med mitt skapande av grundtankarna för det nya vetenskapsparadigmet,som ifrågasätter så mycket.Den gällande verklighets-och människosynen,dagens syn på värderingar som endast frågan om emotiva utsagor,syn på evolutionsteor som endast fysisk sådan då den i mitt bredare,mer abstrakta paradigm är en dubbel sådan.Att det finns en själ-medvetande entitet som överlever den fysiska kroppens död,och tom återföds igen i en ny fysisk kropp för att fortsätta sin etisk-mentala utveckling.

Grunden för vetenskap kan inte bevisas,utan den kan bara antas i självklara antaganden,sk. axiomer. Den filosofiska synen som man har i dag angående verkligheten och människan grundar sig på ett dikotomt sätt att tänka med motsatser.Enligt en antropolog Leví-Strauss är grunden för detta i människans hjärna och dess struktur.Jag tvivlar dock detta då jag själv är ett empiriskt motargument. I mitt nya vetenskapsparadigm finns inte en motsättning mellan den ideella och materiella,ej heller absolut verklighetsbegrepp som färgar antaganden om skillnaden mellan subjekt och objekt,så kallad referens-sanningsteori som i vetenskapsteori ställs fram i krav att ”kunna verifiera eller falsifiera framlagda påståenden eller hypoteser innan de-med flera,oberoende forskares tester kan intersubjektivt accepteras som tillsvidare ”sanna” teorier som beskriver verkligheten och ger stöd att från dem härleda nya beskrivningar och antaganden om sakförhållanden.

I mitt nya paradigm är grunden bredare,klarare,framlagd i ontologiska axiomer (enhet,kontinuitet,evolution) där det finns en grundläggande princip som både beskriver och förklarar ”hur allting hänger ihop”.Denna princip kan sedan indirekt ”bevisas” i tex. fysikens,biologins nya fackteorier som kan förklara bättre de problem som man har än dagens teorier. I samhällsvetenskap och i politikens område har jag bloggat på min blogg ovan om möjligheten att reformera socialdemokratin med det nya vetenskapsparadigmets nya,faktiskt fler-dimensionella verklighets-och människosyn.Hur då? Genom att det skulle ge bättre argumentativ stöd för socialdemokratins traditionella värderingar om frihet,rättvisa,jämlikhet och jämställdhet,genom att visa att dessa nu stöds indirekt även av den nya vetenskapen-att det är ej endast frågan om nostalgiska tillbakagång till förra tiders värderingar.

I förrgår bloggade jag för första gången i den europeiska PES-bloggen- Partiets eller nätverket för europeiska socialister där den svenska SAP är med at www.pes.org/en/blogs/pes-blog/commenting-european-financial-sector-tax-proposal .I min blogginlägg försökte jag lyfta upp-nu på europeisk nivå-det som jag bloggat i Sverige redan före senaste valet,men vilket inte uppmärksammades eller lyftes upp här.Med hänvisning till mina nya teorier i ekonomi,ekologi,nya modeller ang. den teoretiska relativiseringen (obs. ej detsamma som nihilism eller ”perspektivseende” i det populära postmodernism som ändå står på den grund som det gällande paradigm ger) av välfärdssamhället i min nya samhällsmodell av ”Delvis marknadsstyrd offentlig sektor” med dess sk. flex-priser där individen har en real,positiv möjlighet att påverka på marknaden och den offentliga sektorns prissättning av tjänster som angår just henne! Andra härledda modeller gäller min Kapitalmatris,som beskriver kapitalet strukturellt,vilken modell enligt mig skulle kunna ge tips för att förnya det kunskapssamhället som blivit till nu.Min bredare Produktivitetsmodell betonar även mer medborgarnas deltagande och intresse än dagens syn på fysisk produktion eller kapitalproduktivitet.På politiska programmenas nivå ger jag fog nog för min slogan för ”Välj S-partiet som spjutspets” som jag lanserade inför kommande partiledarevalet inom S-partiet.Jag väntade mig inte att bli vald-se mina två trösklar ovan-men ville uppmärksamma Valberedningen att det finns möjlighet nu att förnya partiet på det nya vetenskapsparadigmets grund och i de fortsatta reformförslag som den ger tex. angående arbetslöshets problematiken i min NMEP-hållbar tillväxt program.

Det lär nog bli dyrköpt att blunda för förnyelsemöjligheten? Trots att jag har tagit kontakt med såväl journalister i DN och SvD och Aftonbladet,kontaktat fd.partisekreterare om tex. mitt förra SINUS-uppsats-utredningen om sjukvården och möjligheten att reformera den (1990),länkat mina blogginlägg i mina tryckta kommentarer på tidningars sidor,händer det ingenting.Inga hänvisningar till en ny ideologisk möjlighet för socialdemokratin-både lokalt och globalt- ingen diskussion om mina ekonomiska förslag att lösa EU:s kriser (se PES-blogg ovan som jag ser inte någonstans på deras sidor som ej heller länk till min blogg här i Sverige på partiets Netroots sidor).Är nostalgin således så djupt sittande i folkets själ eller kulturell identifikation,eller fördomar och förväntningar att Sverige ska vara såsom det alltid har varit.Punkt och slut.Social praktik som även Meidner fick erfara i sin tid,ävenom han levde väl,i motsats för mig som bara överlever.Men-allt har sin tid- och det får väl även jag acceptera.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit. Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder. I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.“

(slut citat på min förra blogg)

--- fortsätter om dagens situation--

Förnyelsens möjligheter vis av vi dagens värld

För att hänvisa till min tidigare blogg ovan om “hästracet” (en metafor,språkbild) mellan NSA,Obama och mig om att förnya världen-ej kontrollera den endast (i det sistnämnda: mitt bloggande visar att NSA och Obama har ej lyckats i dagens Sverige- och ej heller med sina egna “alternativtänkare” eller visselpipblåsare- och att tänkare har ej intresse att kontrollera något utan förmedla fritt nya tankar,upplevelse-och handlingshorisont mm. förnyelsemöjligheter i sina egna samhällen eller i den globala kulturen).

Hur skulle det gå för NSA om världens klervoajanter (både de visande sk.lägre klervoajans-som ser visioner som oftast stämplats som hallicinationer av psykologer som står på det gällande,begränsade vetenskapsparadigmets grund med sin “materialistiska människosyn” (definition: att människan är endast en fysisk varelse och att sociala,mentala,kulturella saker kan till sist reduceras tillbaka till fysiska tillstånd t.ex. hos hjärnan eller fysiskt mätbar elektro-kemiska aktiviteter som kan tex. ändras med läkemedel eller fysiska operationer: eller högre klervoajans som vet något inom sig-”intuitivt”) skulle börja berätta vad dem vet? Jag är inte intresserad av att avslöja något sådant om jag visste eller vet.Av lojalitet för någon individ,familj,partiet eller landet eller för att inte störa för mycket de utvecklingsprocesser som ändå sker ävenom “det stormar i ideologins värld” typ den pågående kritiken mot NSA.

Är NSA-chefer naiva? Det har debatterats redan mycket hur demokratier ytterst grundar sig på tillit människor emellan.Detta kan delvis även tolkas som kritik mot Allians-regeringens ekonomiska politik i Sverige.Genom att betona alldeles för stelbent sk. skattenedsättningspolitik har man utvidgat sociala skillnader s samhället,och därmed minskat tillit s samhället då de sämstställda har ytterst fått betala för sk. ekonomisk tillväxt.I detta sammanhang kritiserar jag även säväl dagens ekonomer som näringslivet.

Efter mitt senaste arbete I SINUS-projektet finns det nu tankar för en ny,grundligare syn på hållbarhet än man har i dag i såväl politiken som i näringslivet.Att hållbarhetsfrågor skulle kunna inlemmas i ett nytt slags kontosystem i budgetar.Vink till Harvard-ekonomer eller Barack Obama hur man skulle kunna börja förnyelsearbetet I USA vilket skulle med säkerhet minska de ekonomiska svårigheter som landet har i dag med budgetunderskott och statliga skulder.

Sammanfattningsvis

Än finns det chanser för svenska politiker och partier att ställa sig till spetsen av förnyelsearbetet. Men-det finns tecken på väggen att denna möjlighet håller på att förloras.

Vad säger massmedia? Att glänsa med kommenterande "mellan raderna" räcker inte då det gäller att ta djärvt det vågade språnget tilll förnyelsen och en ny tillväxtblock.Innan möjligheten släcks av nya stormbyar i både den fysiska världen,i världspolitiken eller i ideologiers områden där det nya förvrids till begränsade intressetolkningar och där allas aktiva medverkan genom ny kulturethos går förlorad. Vad väntar vi på? Är vi inte värda en framåtsystande politik såsom en annan samhällstänkare Katrine Kielos sagt ovan.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright © 2013 Vidorg. All rights reserved.

lördag 26 oktober 2013

Reformerade socialdemokratins perspektiv på landsbygdsfrågor och regeringsalternativet

Reformerade socialdemokratins perspektiv på landsbygdsfrågor och regeringsalternativet

Ref.: DN/Debatt,”Låt oss debattera i Klippan,Härnosand och Lidköping”,Fre 25 okt-13,av Gustav Fridolin,Språkrör,Miljöpartiet i Sverige

Översikt

Jag har stor respekt för Gustav Fridolin.Ävenom han har politiskt ett annorlunda perspektiv för att åtgärda några av de samhällsproblem som det finns i Sverige-inklusive många andra mer utvecklade industrisamhällen,även i Finland,mitt fd. Hemland- är det värd att ta upp till värdering och diskussion de förslag på debattämnen som han presenterar i artikeln ovan.I min förra blogg ovan analyserade jag Göran Hägglunds politikperspektiv- här ska jag analysera en annans,tunga politikspelarens perspektiv.I förra talade Hägglund om kontraproduktivitet- dvs. att något som man gör i politiken i själva verket hindrar något annat att utvecklas.Jag hänvisade i den artikeln för bättre strukturering av de fel som man analyserar,och min tv. Passiva firma Vidorg´s slogan: ”integrering i vid mening”.Med det sistnämnda menar jag att det vore bra att försöka se även mer övergripande frågeställningar-utvidga fokus genom sk. strukturella samband.

Gustav har-kanske tack vare dels sin annorlunda utbildning- en bättre struktuering av de debattämnen som han föreslår att lyftas upp i de föreslagna debatter med Centerpartiets Annie Lööf. I denna bloggartikel eller värderande komment på Gustav Fridolins- den ena av Miljöpartiets två sk. språkrör som driver Miljöpartiets politik i Sverige- skulle jag kunna använda en annan ”kontra term”: kontakfaktiskhet. Med detta menar jag att om socialdemokratin skulle ha reformerats på grund av ett bredare människosyn enligt det nya vetenskapsparadigmet och dess många tillämpningar på politiska områden,så skulle den ha givit följande,alternativa svar på de frågor som Fridolin lyfter upp angående landsbygdspolitikens problem.Tillsvidare har jag lagd de politiska arbetet åt sidan,och fokuserar fn. På att försöka göra annorlunda pr och nätverka för att kunna starta igen min näringslivsverksamhet,min andra ”front” (de andra: politik,fou,kulturliv).Jag är nog medveten att ”frontlinjer” i mitt fredliga förnyelsearbete som ämnar bredda grunden för civilisationsbygget i världen,kan snabbt ändras och vara ödmjuk att kunna skiftas i mina praktiska roller.Kontrafaktiskhet kan bli faktiskhet,vem vet? Jag har ej heller givit upp helt intressent att utveckla socialdemokratin,utan bidrar här gratis i dess ideologiutveckling genom denna analys. För att lyfta kompromismöjligheten för skattemyndighetspesoner kunde jag ju tex besöka seminarier hos partiet och ta ett konsultarvode,typ på Göran Perssons-fd. Soc.dem.statsministerns-nivå (globalt,på andra håll,skulle det gälla andra nivåer som man tillämpar där,tex. I USA-se min tidigare bloggartikel).

Fridolins (Miljöpartiets) övergripande politikperspektiv ?

I sammanfattningen nedan fortsätter jag mer om de nya perspektiv som hägrar i fortsatta politiska utvecklingsperspektiv för politiken efter kommande valet i september 2014.Vad kunde jag säga om dagens Gustav Fridolins politikperspektiv?

Hans gestaltning av föreslagna tre debatter är taktiskt klokt.Han kommer troligen att få gehör för sina förslag på de orter som föreslagits då dessa lider just av den typ av svårigheter som han lyfter upp i respektive ort.Hur är det analytiskt? Med detta menar jag samhällsvetenskapligt teoriperspektiv såsom funktionalistisk,strukturalistisk,marxistisk eller kritiska Frankfurtskolans perspektiv.För att inte skrämma bort de läsare som har ej universitetsutbildning i filosofi eller vetenskapsteori,lugnar jag.Här ska jag inte skriva om teoretiska,analytiska hårklyverier (såsom man brukar göra i den akademiska världen) utan ska ha den mer sälsynta syntetiska som förenar och överbryggar och skapar synteser av påstådda motsatsförhållanden (tes-antites-syntes; kvalitativ förändring,på ny nivå genom den nya syntesen).Perspektiv som uppstår ca. En gång i hundra år enligt filosofins historia,senast hos Karl Marx. Gustavs perspektiv är enligt mig nära den funktionalistiska.Han-i sitt första förslag på debattämne i Klippan-om jobben- lyfter ju upp separata,mindre förslag (”funktioner”) hur skapa flera jobb på landsbygden,till stillnad från Allians-regeringens politik som enligt honom har minskat dessa.

Han diskuterar om minskat antal statliga jobb på landsbygden då myndigheterna där har lagts ned och centraliserats,om jobb i jordbruk,om villkoren för småföretagare där.Som botemedel föreslår han säkta arbetsgivaravgifter,slopat sjuklöneansvar,minskat regelkrångel för småföretagare,att lokala skolor och äldrevård ska förpliktigas att köpa mat från landsbygdens lokala livsmedelproducenter.Dvs. Enskilda åtgärder-funktioner.Den gängse modellen hur politikerna ska fungera.Fixa problemen i samhällen,kanalisera väljarnas förväntningar,kritik och önskemål om bättre samhällsförhållanden.

Det finns en viss logik i detta.Då samhället har många praktiska arbetsområden,på många nivåer av utförandet,och på många process-situationer (instifta,processa,värdera,sköta visioner för vidareutveclande- från politikperspektiv) sköts det bäst i ett samhälle som grundar sig på funktionell arbetsfördelning och sociala skillnader i utförandenivåer (som värderas sedan i olika lönenivåer),finns det dock faran för dels förträngningsmekanismer,dels att då den politiska statusen växer,utvidgas klyftan mellan det praktiska livet som medborgarna lever i och politikervärlden. Här har Miljöpartiet ett sympatiskt drag.Att sk. språkrören ska ha en begränsat mandatperiod,varefter de får gå tillbaka till arbetslivet.Ävenom Gustav Fridolin är nog fri från senaste faran-han jobbar ju vid sidan av sin politiska gärning som språkrör även som folkskolelärare och riksdagsledamot- representerar han ändå den allmänt gällande politkersynen.Att fixa samhällsproblem genom enskilda åtgårder-funktioner- som några kunde uppfatta som ”smörgåsbord av allt det goda” som just då är populärt hos folket eller kan förväntas hova in röster i valet.

Vad vore alternativet då? Här skulle jag vilja lyfta upp nivån i förslagen.Bakom Fridolins förslag ovan finns det övergripande frågor såsom näringslivets strukturförändringar-vilka är globalt beroende av dels efterfrågeförändringar,dels av uppkomst av nya teknologier,dels av förändringar i omgivningar i både naturen (klimat) och samhället (demokratiers utveckling,såsom i frågor om etik,attityder,i jämlikhet och jämställdhet,i fredfrågor mm.).Andra större,bakomliggande problemkomplex gäller ekonomins utveckling (kräver uppkomst av nya samhällsstrukturer nya typer av ekonomiteorier,ger förändringar i värderingar anledningar att fundera om den grundläggande värdeteorin bakom gällande ekonomier och samhällspraktik med vilka det skapas och definieras jobb fortsfarande ändamålsenliga,har det uppstått historisk utveckling),vilket kunde kanaliseras i skattefrågor,såsom i mina annorlunda teorier om Kapitalmatris eller Lönematris- två olika tillämpningsmöjligheter för min övergripande,nya,fler-dimensionella Ekologi-teori. Dessa teorier finns-även om i studentuppsatser eller papers.Den sociala trovärdigheten skulle ha krävt att de vore publicerade i böcker,av en doktor eller professor,men tyvärr blev det inte så socialt i mitt fall.

Boendefrågor kunde diskuteras på ett alternativt sätt,såsom några av moderna sociologer gjort redan (Dahlstörm-Liljeström i annorlunda utformning av boendefrågor),och vilka sedan syntetiserats av mig som en del av ett mer övergripande tillväxtprogram NMEP-spiral,där även frågor om jobben,lokala demokratier,transportfrågor,jämlikhets-och jämstäldhetsfrågor ingår.En form av tillämpning i mitt ”ekonomiprojekt” som innefattar en hel batteri åtgärder som binds samman i en positiv spiralstruktur som marxisterna försökte göra i fd. Sovjet men lyckades ej med då den tidens starka man Stalin forstod inte det och av maktfullkomlighetsskäl hindrade förnyelsearbetet där. I Sverige kunde dess fler-dimensionella variant-grundad på mer övergripande förnyelse i den grund varifrån nya samhällstillämpningar härleds,ske mer fredligt,i samverkan mellan många ”praktiker” såsom politik,fou,näringsliv,media,kulturliv-ett annorlunda sätt att se politiken från AoS:s perspektiv (AoS- mitt egendefinierade perspektiv på mitt livsarbete som ”Avatar of Synthesis”). Detta annorlunda perspektiv vore att föredra enlig mig jämfört med ”smörgåsbord,skiftande enligt populistiska politikmarknadens ändringar,vilka ofta skiftas enligt massmediadriv eller påhittade sakförhållanden där ”flugan förblir en elefant” e.dyl. I olika personers maktkamp sinsemellan då de lever i sina social roller,ej etiskt som själsmedvetna individer.

Debattämnen för att lösa landsbygdspolitikens brister hos nuvarande regering

Gustav lyfter upp frågan om det finns någon sådan debatt hos Allians-regeringen.Det vore intressant att få inblick i detta.Kanske Annie Lööf,Centerpartiets partiordförande,lyfter upp det om hon möter Gustav i föreslagna debattkvällar?

Politisk strategiplan för en ny alternativ regering ?

Som fd.ideologiutvecklare för soc.dem.politik (försök att göra så,vilket mottogs passivt hos partiet),kan jag inte säkert skriva om den nya,alternativa regeringens landsbygds- och miljöpolitik. Jag kan endast skriva vad jag skulle föredra OM jag kunde påverka partiet- vilket jag har delvis skrivit om ovan.

Först två kommentarer till ang. Gustavs taktiska förslag i hans två andra debattämnen angående om bildningen (i Härnosand) och oljeberoendet (i Lidköping). Bildningsfrågor är också nära mitt hjärta.Som fd. Cirkelledare i skapande svenska tangerar mina erfarenheter även integreringsfrågor,som Gustav lyfter ej upp i sin diskussion om utbildning. I stort sett håller jag med honom.Det är ej bra att finansiera budgeten med minskandet av studieplatser,eller att landsbygdsskolor läggs ned och biblioteksfilialer stängs.Å andra sidan,enligt min teori om Kunskapsmatrisä-en fler-dimensionell syn på kunskap- kan detta utvecklas även på andra sätt än genom att värdera skolbänken som främsta och bästa sättet för det.It-frågor tangerar detta.Det går att studera tex. Hos amerikanska toppuniversitet MIT genom Internet.

För att skapa jobb: i mitt NMEP-tillväxtspiral (eftersom människor vill ha ett namn på något för att kunna diskutera om nya saker,har jag tidigare kallat det nya vetenskapsparadigmet för ”ny materialism”,en ny,fler-dimensionell syn på materia,där det finns ej någon motsättning mellan idealism-materialism såsom i det gamla paradigment,utan att man börjar diskutera om fysiska,social,mentala etc. nivåer av materia.I min ”nya fysik” har jag i min nya modell för att kunna lösa Ensteins problem hur att förena fyra grundläggande krafter även hittat en femte-mental energi- stöds denna filosofiska diskussione även av vetenskapens empiri och praktiska tillämpningar) har jag diskuterat om möjligheten att börja betala för studier: att ha studielön.Språnget från studiemedel vore nog ej så stort,och därmed kunde arbetslösa studerande kunna få jobb och därmed ge även skattepengar.De i praktiska AMS-eller praktikplatsutbildningar kunde göra likadant och resultaten skulle bli mindre alienation/ utanförskap,bättre samhällsklimat som skulle minska utvecklingsytor för fanatism och terrorism (vink för andra politiker på annat håll i världen).

Vad skulle jag göra-kontrafaktiskt (?)- om jag skulle bilda regeringen efter valet? Eftersom jag har en annan kulturell bakgrund än inhemskt födda (är sk. nysvensk) skulle jag föredra en bredare regeringsbas än traditionellt hos socialdemokrater.Regeringen kunde bildas tillsammans mellan Vänsterpartiet,SAP,Miljöpartiet och Centerpartiet.Folkpartiet och Modernaterna skulle nog ej trivas ihop med alternativtänkaren och hans mer delegerande sätt att leda och lyssna vad väderbörande har att säga.

Det kan tänkas att den ekonomiska konjunkturen svänger tillräckligt för att hålla Allians-regeringen i makten,men problem annanstans-se USA och EU inklusive miljöfrågor- kan tvinga oss snabbare in i ett annorlunda perspektiv att se politiken,dess arbetssätt och de verktyg som den använder. För att lösa ”ekvationen” med åldrande befolkning och finansiering av den offentliga sektorn: att ta i bruk eller börja diskutera om min nya samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor med dess flex-priser (framlagd i mitt SINUS-projekt 1990-2012 i dess första,refucerade uppsats),eller reformering av sjukvården med hjälp av ett nytt slags budgetsystem-modulärt,standardiserat över hela landet vilket skulle även minska motsatsförhållanden mellan städer och landsbygden som Gustav påpekar att gälla,alldeles rätt.

Det blir således intressant att se hur kontrafaktiskhet och kontraproduktivitet går att lösa om alla goda krafter möts och blir aktiva att utveckla det nya,öppna alternativet där medborgaren får en mer aktiv roll genom egen makt-perspektiv som socialdemokratin har tidigare diskuterat om. I stället för snack kunde man ju nu strukturera diskussioner i organiserade planer,åtgårdsprogram och finansiell förnyelse,där ekonomin skulle vändas till ett nytt tillväxtblock,eller kamp med konjunkturen med bättre verktyg.

Copyright © 2013 Lasse T. Laine,Vidorg F:a . All rights reserved

fredag 25 oktober 2013

Sandlådan- fokus,tes eller tema ?

Sandlådan förblir sandlådan ävenom den blir större

Ref.: Svenska Dagbladet/Brännpunkt: EU har blivit hot mot sig själv,Fre 25 okt-13,av Göran Hägglund,partiordförande,Kristdemokraterna i Sverige

Översikt

Redan påbörjade valåret inför kommande val i Sverige tillika som EU-parlamentval för lokala representanter börjar aktivera både sittande regeringens och oppositionens politiker.Ävenom jag är inte själv bland dessa (varit tidigare med och aktiv i soc.dem-partiet på lokal nivå med även strävan att reformera partiet varvid det skulle ha blivit utvecklings-spjutsspets för världens socialdemokrater),kan även jag som alternativtänkare fundera på EU:s problem,brister och förbättringsförslag såsom Göran Hägglund har gjort med sitt politiska mandat och trovärdighet.

Jag delar mycket av hans syn på kritik av EU och dess tendenser mot maktfullkomlighet,klåfingrighetoch auktoritets-och tröghetsbevarande då det skulle gälla att gå till aktiva åtgärder för att rätta till de fundamentala problem som finns i dagens EU och även värld. Till och med USA:s makthavare måste lämna sitt öra för EU:s representanter då dess marknadspotential som köpare av det landets produkter tillika som politisk förhandlingspartner i en globaliserad värld håller på att växa. Min kritiska analys har dock en annan fokus än Göran Hägglunds.Jag har ej hans inhemska ton,ej heller populistisk hantering av allsköns fel i EU:s politik eller brister i dess politik,eller moraliserande.I det följande försöker jag visa att Göran har fastnat i den fälla som en för snäv syn på svensk partipolitik kan ge för svenska politiker.Bättre kan vi,skulle jag säga såsom Obama i USA,men för att göra det behöver vi bättre analyser.Sandlådan förblir sandlådan även om den blir större.

EU bild

Göran Hägglunds debattartikel har nog som sitt syfte att försöka profilera Kristdemokraterna i Sverige som EU-vänlig men kritisk parti.Gott och väl,i det kan man säga att deras partiordförande gör ett bra jobb i hans intresse att väcka dels debatt,dels försöka värva röster för partiet som behövs för att inte minska ytterligare eller trängas ut mer och mer i marginalen av Allians-regeringens storebror Moderaterna.Hans centrala punkter för dagens EU-bild är följande:

* gällande finansiella kris i Europa

* demokratisk kris

Enligt min analogibild ovan med sandlådan ser han dock inte samband här till dessa krisers globala bakgrund.Finansiellt är den europeiska starkt sammankopplad med den globala (mer om detta-skillnader i typer av fel-senare).Demokratiskt ger han en litet för enkel-för att inte säga populistisk bild-av EU genom att lyfta upp hur många procent av unionens invånare deltog i förra EU-val (av representanter till EU-parlament antar jag),eller att drygt 40 procent av svenskar förespråkar för ett fortsatt medlemskap,eller att endast 9 procent vill byta ut kronan mot euron.

Man kan fundera vad är bakom detta ”demokratiska underskott”.Detta kan vara kritisk inställning till EU som Göran Hägglund tycks ta för givet,men det kan bero även på vardagsstress i detmoderna välfärssamhället som processerar demokratins spelregler med dess centrala människo- och samhällssyn där det tycks vara pengar som styr ”till syvende och sist” i brist på bättre tankearbete som skulle leda till bättre demokratier både lokalt,regionalt och globalt.

Varför denna populistiska syn i hans analys? Var nämns EU:s närhetsprincip (att lokala frågor ska först och främst lösas på lokal nivå,av lokala myndigheter och politiker om de skulle kunna göra detta (jämför här min kritik i mina tidigare blogg om bristande syn på grundforskningens villkor,där lokala politiker skulle ha kunnat göra mycket för att t.ex. starta processen för att utveckla vidare det nya vetenskapsparadigmet,men blivit ogjort vilket försvårat eller uppskjutit både finansiell framgång och demokratins förnyelsearbete lokalt och globalt).

Ej heller tar Göran upp de krav som EU ställer för nya stater som söker medlemskap inom EU,eller de finansiella bidrag som EU ger för olika lokala projekt där det är de lokala myndigheter och politiker som styr och ställer: vilka projekt lyfts upp,ges grönt ljus varvid ansökan skickas vidare till EU (jämför här mina egna erfarenheter med jobbskapandet i mitt försök att få EU-projektpengar: förgäves,av förutfattade attityder mot inhemska minoriteter antar jag? Eller val av projektledare till lokala EU-projekt där valet styrs av mer sociala hänsynstaganden än kompetens mm.hänsyn).

För att min analys av Göran Hägglunds debattartikel ska inte bli för lång,ska jag inte ta upp allt vad han har skrivit om,utan koncentrerar mig i det följande i de två följande punkter till som jag anser vara centrala i hans EU- vision.Dels frågan om kontraproduktivitet och olika typer av fel i EU-arbetet,dels i hans teser om de fyra centrala områden som skulle åtgärdas i EU-bygget.

Kontraproduktivitet i processer och i systemsyn

Det är nämligen skillnad mellan dessa.Efter att ha nyss (ett år sedan) skrivit den andra redovisningen (försök till pro gradu-arbete eller 3-betygsuppsats i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet i mitt SINUS-projekt 1990-2012 -på egna kostnadar,på min fritid,vid sidan av mitt manuella arbete som har ingenting att göra med min förvärvade akademiska utbildning i ett svenskt toppuniversitet samt högskola) om effektiviseringen av den svenska sjukvården och en av dess centrala punkter-syn på produktivitet- anser jag att Göran Hägglunds debattartikel har en förenklad syn på kontraproduktivitet.

Processfel kan begås av enskilda aktörer-typ skattemyndighetens beslutsperson som har avogt syn på invandrare som försöker skapa ett konkurrerande företag i landet.Även brister i beslutskriterier (skillnad mellan kortsiktiga och långsiktiga investeringar; syn på kapital: i vinstpengar,i kunskapskapital,i strukturkapital: att investera tex i datorisering ,kunskapsbyggande och pr ger ej omedelbara vinster som skattemyndigheten väntar särskilt om man är intresserad av bredda verksamheten direkt med export),utan att säga kunskapsbrister (t.ex. att förstå nya kunskapsföretagets vision om ”integrering i vid mening” då det grundar sig på ett nytt vetenskapsparadigm som ingen tycks vilja veta av.. såsom i fallet med min firma Vidorg och dess ”öde” med lokala makthavare och myndigheter).De böjer sig inte,hur mycket Göran Hägglund än tror på den svenska demokratins förträfflighet,om de fått för sig att de har rätt.

Här kommer vi till systemfel.Det vore intressant att fundera demokratins samband med marknadstänket.Det kan vara att demokratin kräver bättre mått än pengar för att kunna fungera bra? T.ex. hänsynstagande till människovärde (detta har samband med människosyn,och grundar sig på en viss grundläggande,filosofisk syn i ontologi och kunskapsteori mm),till etiken,till diskussion om kulturella skillnader mellan medlemsländer där man ska ta hänsyn till även deras historia.Sammanfattningsvis-det är skillnad mellan olika typer av fel inom EU:

* process kontra systemfel

* fel i övergripande konstruktion av EU som kan gälla t.ex. institutioner,maktfördelningsfrågor,kriterier för att konstruera centrala verktyg (typ Euro)

* kultur och ”tankefel” då man satsar på ”säkra hästar” och demokratin är ej öppen för social mobilitet utan etniska fördomar,diskrimineringslagar som fungerar praktiskt,ej endast i uttal,syn på den egna demokratins förträfflighet mm. Hänsyn som styrs av majoritetsgruppen,i majoritetssamhället...

Det är mycket kvar att göra här för förbättrad demokrati är andemeningen i Görans debattartikel och jag håller med.Särskilt om man fått betala för det i sitt liv (eller ”icke-levda liv” som då och då gör sig påmint i posttraumatiska stresssymptom om man blir angripen på olika sätt i vardagen i sitt arbete eller närmiljö eller då man blivit äldre och börjar summera sitt levda liv).

EU:s centrala utmaningar

Även om jag är inte bland EU:s ”funding fathers”,kanske är jag med i den hästtävlingen globalt som gäller för världens förbättrare och alternativtänkare utan att säga om nobelpriskandidater? Till skillnad från Görans och svenska Kristdemokraternas fyra,följande centrala områden skulle jag vilja foga till ett,mer övergripande: att utveckla demokratin inom EU och globalt.

Görans fyra,centrala arbetsområden som EU ska inviga som sina spjutspetsar:

* migrationsfrågor

* internationell brottslighet

* miljöfrågor och

* utrikes-och säkerhetspolitik

är visst centrala och viktiga,men vilken är den systemdefinierande bakgrunden för dessa?

Att värdera människors situation och arbete:enligt vilka kriterier,genom hurudana institutioner,enligt vilka kulturella och sociala koder eller stiftade lagar.Att räkna med brottslighet: räknas brott gjorda av myndigheter in här? Slarv och bristande intresse hos politiker då det skulle gälla att vara vaken och omvärldsbevakande? Miljöfrågor : vilken typ av teori har man för detta-fysisk ekologi eller min förbättrade,fler-dimensionell sådan.För "vetenskapstroende: min nya ekologiteori-sk. Strukturmatristeori-i själva verket fortsätter Marx,Levi-Strauss arbetslinje i diskussionen om samhällets relation till naturen,samt i min nya,grundläggande ekonomiteori (värdeteori) Talcott Parsons intresse att förena ekonomisk teori med ekonomisk antropologi.Det sistnämnda: obekant för nobelprisdefinierande beslutsfattarna? Min nya ekologiteori grundar sig på den berömnda socialantropolog R.A.Rappaport´s empiriska arbete och kunde nog empiriskt undersökas/stödjas-ja,tom.datoriseras för att effektivisera dess tillämpningar i det praktiska arbetet om viljan,intresse och förutsättningar för det fanns,bland regeringar,miljöpartier,näringslivet.Jag är dock bakbunden av kontraproduktiva myndighetstolkningar och kan ej ensam starta detta-ej heller räcker nobelprisets 1-2 miljoner kronor för det.Start tycks behövas på mer övergripande nivå än i Nordens små demokratier?

Ang. utrikes- och säkerhetspolitik : såsom kontinentalplattor kan man analogt fundera på framtidens politiska rörelser: kommer USA och Kina kolligera,kommer Ryssland att upprusta sig till kriget då ekonomitänkarna tycks ej vara förmögna att förnya ekonomier,brist på jobb både lokalt och globalt.Att kriget till slut blir det enda medlet som kan skapa sysselsättning? Bättre kan vi väl? Varför får jag inga kommentarer för mina försök att skapa ett nytt vetenskapsparadigm eller att institutionalisera det-paradigmbytet- innan jag går bort? EU:s roll kunde nämligen breddas med:

* ny ekonomisk tillväxtblock: start inom EU,stöd globalt

För att skapa bättre EU har jag i mina tidigare bloggartiklar lyft upp möjligheter att förnya Euron,starta Balkan-projekt för att lyfta Grekland ur krisen,skapa förbättrat finansiellt system genom mitt M.O.-derivata instrument som-om startad av Vidorg-skulle ge mycket skattepengar både lokalt och globalt.

Kortsagt: varför förstora sandlådan då man kunde jobba med global syn? Se EU som mellanstation i vår civilisationsbygge? Ja du,Göran- den globala hästracen pågår och vinns den av NSA,Obama caring,eller ensam Lasse? Lassen Sie- rådgör med din partikamrat i Tyskland Göran?

Copyright © 2013 Lasse T. Laine,Vidorg F:a . All rights reserved

torsdag 3 oktober 2013

Amerikansk arrogans kontra amerikansk tillförsikt?

Amerikansk arrogans kontra amerikansk tillförsikt- eller hur presidenten,marknaden och världen (inklusive EU) shabblar bort ekonomisk tillväxtboom...

Ref. SvD/Nyheter: ”Amerikansk arrogans kan straffa sig”,to 3 okt-13,av Andreas Cervenka (SvD Näringslivs krönikor)

Förord

Än lyser solen,det är en fin höstdag,fast det börjar bli kallt på nätterna. Kallt verkar det bli även i USA-det stora,förväntade tillväxtlandet i väst,vars president gästade nyss konungariket Sverige eller den nordiska typen av demokratin (mer om detta och dess natur kan du läsa i mina tidigare blogg).Andreas Cervenka har i dagens SvD skrivit en bra,skarp analys av läget i landet därborta,där även jag har försökt påverka positivt från fjärran,med mina blogginlägg och då och då med epost till presidenten därborta.Naturligtvis tror jag inte att mina epost når honom,då deras typ av demokrati fungerar med auktoritetstro och statustänkande,trots att de fina posterna besätts med individer som gått i de fina universiteten såsom Harvard,Princeton,MIT etc. Till skillnad från äkta vara-alternativtänkare som skurits påverkansmöjligheter kommer de i USA fram och bidrar därmed till kakofonin i landet.

Vad har jag nu att säga om situationen i USA? Andreas skriver rakt och jämför läget med sandlådekriget,som ger nog en ganska passande situationsbild av läget.Om det skulle finnas ett andeväsen (eller individ som lever mer som ande) i landet,skulle det nog beskriva landets situation mer som intern terrorism,eller-varför inte-som kontrafaktisk demokratisering.Kunde jag,intresserad av världens långsiktiga,strategiska perspektiv,kunna bifalla i sådant perspektiv? Med fog skriva som i rubriken ovan.

Två stora problemområden

Andreas och Thomas Molén som ritat eller konstruerat grafiken till artikeln ovan analyserar det pågående budgetbråket kring två centrala problemområden.Dels angående budgetunderskottet,dels angående statsskuldens växande.Bråket som politikerna i Washington och även i delstaterna syslar med gäller både strutsaktigt beteende att låta bli att se de långsiktiga konsekvenserna för landet USA och dess roll i världen som den supermakt som fortfarande bryr sig om de demokratiska principerna och rättigheterna då andra ”stormakter” såsom Ryssland och Kina faller i nostalgitripp för forna dagars vapenskrammelövningar och militära upprustningar eller i auktoritärt ekonomipolitiskt spel där win-win situationer regleras uppifrån av partiets byrokrater vilka dock inte har insikt genom vardagserfarenhet av situationer som borde regleras.

Statsvetarna skulle nog beskriva situationen som maktspel.Både på personlig nivå-att höja den populistiska rösten utan genomgripande analyser för att framställa sig i bra dager för väljarna inför nästkommande demokratiska val-eller på partinivåer då närmaste mållinjen gäller kommande presidentval.För sittande presidenten gäller situtionen väl det historiska omdömet efteråt: hur han blir värderat efteråt.Skötte han väl sitt ämbete,skötte han efterspelet med den historiska sjukvårdsreformen så att det fortsätter att fungera något så när efter hans presidentperioder.

Som alternativtänkare kan jag närma mig detta sandlådekriget i USA även med teoretiska perspektiv vilka kunde nog beskrivas som grövre arsenal än Andreas skarpa kolumnistiska analyser. Hur ska jag då ladda mina teoretiska haupits eller ja-varför inte teoretiska,fredliga teorimissiler för att få landet i köl eller värja den globala krisens fördjupande som skulle bli följden om landets politiker inte lyckas med sina ämbäten.Först litet jämförelsematerial.

EU-siffror och IMF-maningar- bra underlag för politisk omvändelse?

Andreas Cervenka skriver i sin utmärkta krönikorartikel om EU:s siffror om budgetunderskott och statsskulden:

EU har ju regeln om maximal 3 procents underskott i budgeten (och Sverige dessutom sina egna skärpningar av detta om budgettak och definition av underskottsperioden vis a vi konjunkturcykeln) statsskulden skulle bli högst 60 procent av BNP årligen

Media har beskrivit hur detta har egentligen ej fungerat problemfritt i EU heller,ävenom man har ett sken att detta ska gälla.För den EU- sjukdomen som vissa skriver som euroskelorisk sjukdom (kunde detta beskrivas att härskande eliter skickar sina barn till bra tjänster i EU eller att byrokratiska maskineriet fungerar för trögt,godtyckligt enligt den politiska marknadens egna lagar,eller utan europeisk sjukdomsinsikt då man har ej nya ekonomisk-politiska teorier för att lösa de stora problem som man har?),har jag föreslagit tidigare mina egna,alternativa lösningar såsom

- reformering av euron enligt nytt fondsystem som är grundade på den nya ekonomiska teorin som blir följden om man börjar ta på allvar och tilllämpa det nya vetenskapsparadigmet (mer om detta under)

- konkreta tillväxtprojekt på Balkan tex som skulle ta bäring både på Grekland och omgivande länder i deras djupa arbetslöshetssituation och social oro som en annan person, författare-journalist Alexandra Paskalidou skrev om i gårdagens SvD

- intresse att närma sig mer Ryssland och försöka få landet att bli en del av EU i stället att stöta bort det vilket isolerar dess beslutsfattarna och får dem att fly till nostalgitripp i forna sovjetpolitiska maktkonstellationer ävenom länder både i väst och öst om landet genomgått stora förändringar (i Östeuropa och i Kina)

Vad kan IMF-jämförelser på samma sida i dagens SvD ha för budskap eller perspektiv för USA:s budgetbråket? Organisationens chef Chritine Lagarde-vid sitt besök i Washington där hon mötte Greklands premiärminister Antonis Samaras-lär ha uppmanat premiärministern att

- gå vidare med institutionella och strukturella reformer i landet

- om behovet av robust budget för 2014

Dessa uppmaningar grundar sig nog på fortsatta nedskärningar i budgeten för olika sociala områden,i stängningar och linjemönstrandet av sjukhusväsendet mm.-allt efter den gängse ekonomiteorin som grundar sig på det gällande vetenskapsparadigmet och dess syn på ekonomi där man har den grundläggande skillnaden mellan ekonomisk teori och ekonomisk antropologi- hur man antar att ekonomin bör vara grundad,på vilka självklara antaganden såsom kortsiktig vinstmaximering,eller att strukturella reformer mäts i uppnått vinst alternativt frånvaro av budgetunderskott oberoende av sociala,etiska,kulturella eller fysiskt-ekologiska hänsynstaganden.

Jag antar att båda dessa elitpersoner följer samma beteendemöster såsom en och annan auktoritets-och statustänkande politiker i andra länder,inklusive politikerna i USA och i Sverige? Varför bry sig om alternativa teorier eller demokratins demokrati: det räcker ju att man pratar om demokrati,om konkurrens,om fritt tänkande!

Vad skulle dessa jämförelser nu kunna hjälpa i USA och dess budgetbråksituation?

Tre centrala frågeställningar

Andreas listar här-rätt enligt mig- tre centrala frågeställningar vilkas misskötsel påverkar situationen ovan eller att de två stora problemen fortsätter i USA.

För det första: att dollarn har en roll som försvårar botandet av problemen.Så länge som USA:s valuta-dollarn-har en roll som världens reservvaluta,kommer landets centralbank kunna späda på landets ekonomi med dessa statusprodukter.Ösa på penningmängden-få mera dollar i rörelse och därmed hoppas att utökad rörelseutrymme skulle skapa tillväxtboom och minskad arbetslöshet då folket köper mer och mer.Förhoppningsekonomi eller förväntningars psykologi? Visst köper folk prylar och konsumerar men de håller även undan en hel del då de är inte övertygade att ekonomin växer friskt.Det vill säga samtidigt inflationsförväntnignar och minskad konsumption.Vilken teori kan bita på denna motsägelse? Sannolikhetskalkyler,trendmätningar efteråt? Teorins roll borde ju vara att ge råd,förväntade förutsägelser eller ge impulser för att kunna välja nya vägar,nya stategier för att minska budgetunderskott eller statskuld? (mer om detta nedan).

För det andra: att i USA har man inte en krisinsikt som man har i EU.Då räntorna stiger eller börsen faller är det tecken på kris.Här kan man försöka förstå FED-chefens förståelse horisont: genom att hålla räntor nere,kan företag låna lättare pengar och därmed investera i nya projekt.Företag i sin tur väntar på folkets reaktioner och deras köpmönster.Folket i sin tur väntar på politikerna.Politikerna i sin tur väntar på marknadens OCH väljarnas bedömningar.Marknaden (dvs. det sammanfattande mönstret med utbud-efterfrågan av enskilda inviders,hushållens,företagens,organisationers och statens handlande) bedömer situationer efteråt: vad säger statistiken,hur det uppstått nya regleringar och lagar som påverkar marknadens fungerande.Rundgång? Ja visst,men svårt att överblicka-därav sandlådekriget och maktstrider om egna intressen och förhoppningar kring den individualistiska lyckan: om jag mår bra,mår alla andra och landet bra.Men-räcker det en enskild individ här-typ Schumpeterska innovatören som mår illa? Som man faktiskt misshandlat och misshandlar med fördomar,illgärningar,diskriminering,ekonomisk marginalitet.Ingenting att bry sig om så länge som han/hon är ensam?

Men USA är inte ensam som landet i världen.Kineser som sparar en hel del har investerat en del av sitt sparande i USA-marknaden,väntande framtida inkomster (dvs. finansiella investeringar,investeringar i öppnade dotterbolag där etc.).Detta betyder för dollarns del-då kineser och andra blivit oroliga för landets fortsatta situation- att dess andel av världens valutareserver har fallit från drygt 70 till 63 procent,enligt Andreas källor.

Vilka hänsyn skulle valutan ha enligt den nya ekonomin?

Jag har i mina tidigare blogg nämnt följande tre,sammanfattande perspektiv på mitt egna ”ekonomiprojekt” eller försök att övertyga om förträffligheten av det nya vetenskapsparadigmet genom dess tillämpningar på det ekonomipolitiska området:

I Grundläggande,nya teorier

- ny värdeteori där individen handlar med både strategiska och etiska perspektiv- ej endast med penningmässiga såsom i dagens teori (jämför både med marxistisk värdeteori och ny-klassisk sådan vilka ger uttryck för det gällande paradigmet där man styckar i skär ekonomin från etiken mm hänsyn)

- Strukturmatristeori eller teorin om samhällets relation till naturen.Hur samhällen följer en cykel gentemot naturens ramar,vilka kan mätas på olika sätt såsom enligt den nu gällande ekologiteorin som ”ekologisk fottryck” (def. Hur man tar upp jordens resurser såsom mineraler etc) eller naturens mångfald (def. Att mångfald är långsiktigt robustare som ekologiska system än enkla sådana,sk. Monokulturer där tex. Nattens frost kan slå ut eller påverka menligt för hela årets kaffeproduktion).Utöver detta kunde den flerdimensionella,nya ekologiteorin mäta både olika sociala tillstånd,som psykologiska och kulturella tillstånd hos folk-populationen.Om man tex blir bemött med auktoritära politikers handlande,vågar man inte ”sticka ut” och förbättra eller innovera etc. Dvs. ekonomin växer inte såsom den kunde göra,eller att den växer ensidigt,utsugande naturresurser vilket blir långsiktigt dyrt,med tillstånd som går ej att reparera eller då den negativa tröskeln som man nått orsakar en plötslig,kvalitativ förändring till ett tillstånd för helheten till det sämre.

- Andra grundläggande teorier i mitt ekonomiprojekt (skrivna i papers eller studenuppsatser då vägen uppåt till bättre social position och trovärdighet varit stängd eller då ej fått resurser att ägna mig åt mitt livstema på heltid,med stödjande eller uppskattande omgivning och kolleger) är kapitalmatristeori,som man kunde använda tex. I reformering av skatteförfarandet,lönematristeori (en tillämpning av strukturmatristeorin) som kunde förklara vilken vore rätt lönenivå och värför,ny produktivitetsmodell där bl.a. kommunikationens roll uppmärksammas. Mitt senaste papper-tilltänkt pro-gradu uppsats i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet-handlade om analys av produktivitets problematiken.Att politikernas bedömningar av tex. Sjukvårdens produktivitet kan vara beroende av den teoretiska förklaringsmodellen som dem har i bakgrunden.Ideologi är nog en ytbild av dessa mer grundläggande hänsyn eller inlärda mönster vilka är eventuellt socialt betingade? (läs vetenskapshistorikern Thomas Kuhns analys om vetenskapsrevolutioner: det som är rätt tänkt är nog inte alltid så rätt som den borde vara? Rätt för vem,enligt vilka måttstock,för vilket syfte etc.)

Alla dessa teorier och deras fortsatta utvecklande berör sk. grundforskning. Om man skulle betrakta valutans situation och värde gentemot dessa eller med dessa teoriers hjälp,skulle funktionella samband se mångsidigare ut än i dagens kortsiktiga hänsynstaganden.

Jämför tex. Strukturmatristeorin: kostar satsningar i sandskiftsolja eller pipelines från Kanada och Mexico långsiktigt mer än de ger i vinster? Uteblivna satsningar i förnyelsebar energi eller i ny grundforskning som är intresserad av nya teknologier bakom hörnet (se mer om detta nedan i ”avdelning III”).

Med kapitalmatristeori: hur skattas investeringar i utbildning eller strukturellt robusta reformer där produktivitetsbedömningar är flerdimensionella? (jämför nästa avdelning II- konkreta resultat).

Med lönematristeori: i vilket skede växlas låglönesatsningar till förbättrad lön?

Med ny produktivitetsmodell: används kommunikation i demokratisk anda: ömsesidigt växlande,hänsynstagande enligt win-win,ej genom sk. negativ ömsesidighet där motståndssidans argument förvanskas eller tas ej upp,nedtystas med mediastyrning eller auktoritetstänkande och sken-argumenteringar (sk. personfixering då det skulle gälla att tala om sakers tillstånd och innehåll).Kort sett-valutan är mer än kortsiktiga vinster eller förväntningar,förhoppningar och borde mätas även med etiska hänsyn.Jämför här mitt förslag att reformera IMF eller Världsbanken med nytt valutasystem och nytt biståndssystem.

Priser och budgeteringsprinciper om den nya ekonomiteorin skulle gälla

Andreas lyfter upp valutan-dollarns roll-som centralt i USA-politikers sandlådekrig.Visst,men även priser och prissättningar och produktivitets frågor är centrala här.

Här kan jag dels berätta en liten samhällsberättelse (med tungt teoribotten som skulle nog inte bli godkänt i ens avhandlingsarbete pga. Dess ifrågasättande kaliber).Då jag tidigare försökte få stöd och kontakt med president Obama och hans stab då det gällde kampen om den nya sjukvårdsreformen,lyfte jag upp möjligheten av att använda mitt nya M.O. (Management Option)-derivatainstrument i Exhange H.C:s.Jag fick dock inget svar till mina eposter.I sak så att säga-endast hövliga tack och försäkran att dem skulle nog nå presidenstens bord (vilket jag tvivlar). Sedermera togs Exchanges-marknader upp där sjukvårdstagare-patienter-kunde välja olika sjukvårdserbjudanden mm. Men utan att dessa skulle följa mitt M.O.- schema eller produktivitetsbedömningar.Billigare så men var det så klokt? Om mitt förslag skulle tagit emot och börjat tillämpas,skulle alla ha vunnit.Företagen i bättre utformade projekt,som skulle givit mer vinster.Patienter i bättre sjukvårdserbjudanden,projekt,vårdgivare med bättre kvalité.Politikerna med både mindre kostnader (förbättrad kvalité ger mindre,långsiktiga kostnader) och större vinster (robustare sjukvårdserbjudanden skulle ha givit sk. strukturella vinster-uteblivna tröghetskostnader,felsatsningar,eller dyra rättstvister).Nu gjorde man inte så och alla betalar,politikerna grälar,landet blöder,världen väntar att presidenten och hans stab tar ordentligt tag i problematiken (översätt gärna denna artikel till honom-men ge även mig ersättningar för sakinnehållet enligt demokratins spelregler).

Dels beskriver jag kort här en sammanfattning av vad mitt ekonomiprojekt har givit tidigare resultat:

II Tidigare resultat i det nya ekonomiprojektet (som även USA kunde ta lärdom av)

- Mitt SINUS-projekt 1990-2012- strategiska intervjuer av landstingsråden vid Uppsala Läns lansting- gav många förslag för att förnya den svenska sjukvården.I dess första arbets-uppsats (vid Ekonomisk Historia,Uppsala universitet,där det refucerades eller krävdes att skrivas om vilket jag inte kunde göra pga. Min samhälleliga situation då,brist på resurser att kunna koncentrera mig enbart till forskning,eller brist på handledning och kollegialt stöd) 1990 föreslog jag förnyandet av den tidens budgetsystem Sinus med nya budgetmoduler,skiss för nytt,datoriserad planeringsystem om tagit i bruk i hela landet hade försiktigt värderat givit 7 miljarder i besparningar årligen (blivit en hel del pengar sedan dess om tagits i bruk-säg sedan 1995-efter 5 års genomförandetid..),nya organisationsförnyelseförslag,nytt flexpris-system som i mitt eMBA-kompletterande utbildning vid Gävle Högskola kopplades till den sk. ålderdomsboom-problematiken med förslag på ett omfattande fou-projekt (vars omfattning och fler-dimensionalitet användes som skäl mot mig att icke godkänna mitt arbetet som dessutom tagits upp på nätet som examensarbete och givit mig slutbetyg i ämnet.Handledaren som blivit skrämt och stoppat projektet gick vidare,docenten-övervakande läraren-blev professor-jag fortsatte som tidningsbud.Demokratibilden som gäller även i dagens Sverige angående den nordiska modellen gentemot alternativtänkare. Jag är säker på att dylika resultat kunde anammas även i USA-marknad.

- NMEP-ekonomisk tillväxtspiral.Detta har samband även med satsnigar på transkportsektorn,på utbildningssektorn,på arbetslöshetssituationer och satsningar,tillika som samhällsplanering.Pappret togs upp i mina studier vid samhällsplanerings kurs vid Uppsala universitet och var refererad även i mitt förslag för reformering av soc.dem-partiet på -80 talet då var en påverkansperson i en lokal soc.dem-förening i Uppsala för Finskspråkiga.Även boende frågor tas upp i det givande positiva sociala konsekvenser.

- Nämnda M.O.-instrument kan nämnas som konkret resultat,då jag kan använda det i mina eventuella projekt (se nedan i ”avdelning III”).Om mitt bloggande vid USA-presidentens besök i förra månaden hade givit resultat och min firma Vidorg välkomnats i USA (ej gratis som i Sverige där man gärna tar emot resultat av alternativtänkarens verksamhet ”i fall det blir något,mot alla odds,och de marginaliseringsförsök som man tillämpat”),hade han kunnat hantera landets republikaner med helt annan sits: kunnat visa att det nya,reformerade Exchenage H.Cś enligt M.O. (från Vidorg) kunde ge vinster till alla (se diskussion ovan). Dvs. det verkar att Anders Cervenkas analogi om ”sandlådekrig” stämmer nog? President Obama har fått teoretisk ”vapen” av helt annan kaliber än sina politiska motståndare har,och dessutom dragit undan deras stöd från näringslivsfolk genom att kunnat visa vägen till fortsatt reformering av sitt skötebarn H.C.-projektet enligt konceptet ovan.Varför är Harvard-professorer,Princetonfolk så tysta och upplyser honom inte om nya möjligheter? Var är svenska och finska politikers kollegiala stöd från nordiska demokratier för sin partner i det stora USA? Stämmer rädslan i bäcken härvid.Att folket här skulle ske vad dem syslat nu nästan 40 år genom att fördröja genomförandet eller starten av utvecklandet av det nya vetenskapsparadigmet som skulle kunna göra som mycket nytt?

- Konkreta arbetslöshetsprojekt: Sverige har sina Romer-projekt,USA sina Svarta Panter motsvarande.Jag hade under mitt 6 månaders projektanställning i den lokala Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen självständigt författat en mindre utredning hur förnya romers utbildning vid AMS.Detta togs aldrig upp,trots att den kunde ha givit impulser för både AMS-styrelse som regeringen att förnya romers situation.Uteblivna förändringar betalas av romers lidande,och samhällskostnader. Samhällskostnader togs upp även i mitt ovannämnda SINUS-projektet och dess andra produkt-mitt pro-gradu arbete 2012,där jag föreslog ett nytt,flerdimensionellt,hållbart budgetsystem där social hållbarhet bakas in i ekonomisk budgetering.Ett fou-ämne att fortsätta för redovisningsekonomer?

President Obama kunde ge beställning om denna slags fou till USA-myndigheter.Ett experiment-projekt-en del av-kunde vara en alternativ H.C.-projekt där vårdgivaren använder dylikt,nytt budgeteringssystem och principer,vilket-om det visar sig vara bra-kunde tas över i staten.Slå knuten med budgetbråk och underskott sönder med tankens svärd?

III Förslagna projekt med stöd i teoretiska resultat ovan

Det är lätt att säga att ”ja du,det är lätt att filosofera”. Dylikt är ett enkelt sätt att avfärda annorlunda tankar och nya perspektiv.Dessutom är det en förfalskning av det som gjorts.Bakom dylika,nya tankar är decenniers tankearbete framför kursböcker,omvärldsbevakningen genom läsandet och reflektion i stället för lustföljandet eller frosserier vid bord.Är den nordiska demokratin i själva verket bättre än Putins Ryssland? Våldet har bara annorlunda ansikten.Marginalisering,nedtryckandet är livslång i stället för 7- 10 år i fängelset som oppositionella eller alternativtänkare möter i Ryssland.Se som det är med den nordiska modellen där man suger gratis dess förnyare men ger sken i världen att man är något bättre.

- Om staten i Sverige och USA (och även annanstans) ville få skattepengar,ge grönt ljus för M.O.­Exchange-en ny typ av börs för projekt där man använder M.O.-projektbetalningsform.Jag har vilande företag för detta,vilka kunde aktiveras om man gav tillbaka de konfiskerade pengar som man tagit av mig (dvs. gjorda,långsiktiga investeringar som hittils visat underskott då markanden ”ej varit mogen” som det sägs- läs ovan hur det går till med det..).

- Undersök mitt förslag för ny typ av helium-reaktor energikraftverk.Stämmer det att man forskar i USA om detta? Om så,jag vill ha något tillbaka för mitt koncept.Dylikt skulle öppna helt annat fönster för förnyelsediskussionen i energiområdet,som inte ens Miljöpartier globalt har diskuterat om.

- I min skriftserie ”Röd miljöpolitik” diskuterade jag om konkreta möjligheter för samhällsutveckling.En del därav har tagits emot bl.a. i transportsektorn i bilteknologiförnyelse (utan referens naturligtvis).Om mina teorier eller modeller i fysik stämmer,skulle bilteknologin nog förnyas ännu mer radikalt i flygande bilar (kalla gärna dem tefat om du vill).Därmed skulle dylikt projekt-om det lyckades-ge avsevärda klimatfördelar.

- I mitt andra papper i min serie Moments of Oneness skrev jag om ”Tape-calculator”-en typ av räknemaskin som tycks fungera enligt entydigt regel-algoritm.Skulle detta kunna utvecklas till en ny typ av fler-dimensionell dator? Jag har funderingar kring detta.Kanske du kan kalla det ”filosoferandet” om du vill.Nog skulle det bli en hel del jobb och ny ekonomisk tillväxtboom om jag lyckades med en eller flera av dessa projektämnen ovan tycker jag. Därför har jag i mitt blogg även uppskattat mitt firma-arvode till en viss summa om jag lyckades exportera en elle flera av dessa projekt till USA-MARKNADen.

- USA är en del av världen men om man lyckas där,följer världen efter,säger man? Jag vet inte om det stämmer,men skriver detta i hopp att väcka det sovande folket-både här och där och annorstädes.Den människosyn och framtidsförsikt som kommer fram i detta blogginlägg grundar den också i det nya vetenskapsparadigmet och dess teoretiserande.Som stöd för det finns det dock även konkreta,empiriska data (som hittils varit oförklarliga då man tillämpat ett felaktigt sätt att förstå och förklara dem enligt sk. kategorifel då man försöker tvinga en viss teoretisk syn på saker som är kvalitativt annorlunda) och även egna erfarenheter och upplevelser.

Du är välkommen att avfärda dessa resultat,men så länge som du gör det med uteblivna argument,med personinriktad kritik eller förlöjligande,står jag på mig och fortsätter mitt försök att visa vägen till en ny tillväxtboom och värld.

Copyright © 2013 Lasse T. Laine,Vidorg F:a . All rights reserved