You can translate my blogg with Googles help :)

lördag 26 oktober 2013

Reformerade socialdemokratins perspektiv på landsbygdsfrågor och regeringsalternativet

Reformerade socialdemokratins perspektiv på landsbygdsfrågor och regeringsalternativet

Ref.: DN/Debatt,”Låt oss debattera i Klippan,Härnosand och Lidköping”,Fre 25 okt-13,av Gustav Fridolin,Språkrör,Miljöpartiet i Sverige

Översikt

Jag har stor respekt för Gustav Fridolin.Ävenom han har politiskt ett annorlunda perspektiv för att åtgärda några av de samhällsproblem som det finns i Sverige-inklusive många andra mer utvecklade industrisamhällen,även i Finland,mitt fd. Hemland- är det värd att ta upp till värdering och diskussion de förslag på debattämnen som han presenterar i artikeln ovan.I min förra blogg ovan analyserade jag Göran Hägglunds politikperspektiv- här ska jag analysera en annans,tunga politikspelarens perspektiv.I förra talade Hägglund om kontraproduktivitet- dvs. att något som man gör i politiken i själva verket hindrar något annat att utvecklas.Jag hänvisade i den artikeln för bättre strukturering av de fel som man analyserar,och min tv. Passiva firma Vidorg´s slogan: ”integrering i vid mening”.Med det sistnämnda menar jag att det vore bra att försöka se även mer övergripande frågeställningar-utvidga fokus genom sk. strukturella samband.

Gustav har-kanske tack vare dels sin annorlunda utbildning- en bättre struktuering av de debattämnen som han föreslår att lyftas upp i de föreslagna debatter med Centerpartiets Annie Lööf. I denna bloggartikel eller värderande komment på Gustav Fridolins- den ena av Miljöpartiets två sk. språkrör som driver Miljöpartiets politik i Sverige- skulle jag kunna använda en annan ”kontra term”: kontakfaktiskhet. Med detta menar jag att om socialdemokratin skulle ha reformerats på grund av ett bredare människosyn enligt det nya vetenskapsparadigmet och dess många tillämpningar på politiska områden,så skulle den ha givit följande,alternativa svar på de frågor som Fridolin lyfter upp angående landsbygdspolitikens problem.Tillsvidare har jag lagd de politiska arbetet åt sidan,och fokuserar fn. På att försöka göra annorlunda pr och nätverka för att kunna starta igen min näringslivsverksamhet,min andra ”front” (de andra: politik,fou,kulturliv).Jag är nog medveten att ”frontlinjer” i mitt fredliga förnyelsearbete som ämnar bredda grunden för civilisationsbygget i världen,kan snabbt ändras och vara ödmjuk att kunna skiftas i mina praktiska roller.Kontrafaktiskhet kan bli faktiskhet,vem vet? Jag har ej heller givit upp helt intressent att utveckla socialdemokratin,utan bidrar här gratis i dess ideologiutveckling genom denna analys. För att lyfta kompromismöjligheten för skattemyndighetspesoner kunde jag ju tex besöka seminarier hos partiet och ta ett konsultarvode,typ på Göran Perssons-fd. Soc.dem.statsministerns-nivå (globalt,på andra håll,skulle det gälla andra nivåer som man tillämpar där,tex. I USA-se min tidigare bloggartikel).

Fridolins (Miljöpartiets) övergripande politikperspektiv ?

I sammanfattningen nedan fortsätter jag mer om de nya perspektiv som hägrar i fortsatta politiska utvecklingsperspektiv för politiken efter kommande valet i september 2014.Vad kunde jag säga om dagens Gustav Fridolins politikperspektiv?

Hans gestaltning av föreslagna tre debatter är taktiskt klokt.Han kommer troligen att få gehör för sina förslag på de orter som föreslagits då dessa lider just av den typ av svårigheter som han lyfter upp i respektive ort.Hur är det analytiskt? Med detta menar jag samhällsvetenskapligt teoriperspektiv såsom funktionalistisk,strukturalistisk,marxistisk eller kritiska Frankfurtskolans perspektiv.För att inte skrämma bort de läsare som har ej universitetsutbildning i filosofi eller vetenskapsteori,lugnar jag.Här ska jag inte skriva om teoretiska,analytiska hårklyverier (såsom man brukar göra i den akademiska världen) utan ska ha den mer sälsynta syntetiska som förenar och överbryggar och skapar synteser av påstådda motsatsförhållanden (tes-antites-syntes; kvalitativ förändring,på ny nivå genom den nya syntesen).Perspektiv som uppstår ca. En gång i hundra år enligt filosofins historia,senast hos Karl Marx. Gustavs perspektiv är enligt mig nära den funktionalistiska.Han-i sitt första förslag på debattämne i Klippan-om jobben- lyfter ju upp separata,mindre förslag (”funktioner”) hur skapa flera jobb på landsbygden,till stillnad från Allians-regeringens politik som enligt honom har minskat dessa.

Han diskuterar om minskat antal statliga jobb på landsbygden då myndigheterna där har lagts ned och centraliserats,om jobb i jordbruk,om villkoren för småföretagare där.Som botemedel föreslår han säkta arbetsgivaravgifter,slopat sjuklöneansvar,minskat regelkrångel för småföretagare,att lokala skolor och äldrevård ska förpliktigas att köpa mat från landsbygdens lokala livsmedelproducenter.Dvs. Enskilda åtgärder-funktioner.Den gängse modellen hur politikerna ska fungera.Fixa problemen i samhällen,kanalisera väljarnas förväntningar,kritik och önskemål om bättre samhällsförhållanden.

Det finns en viss logik i detta.Då samhället har många praktiska arbetsområden,på många nivåer av utförandet,och på många process-situationer (instifta,processa,värdera,sköta visioner för vidareutveclande- från politikperspektiv) sköts det bäst i ett samhälle som grundar sig på funktionell arbetsfördelning och sociala skillnader i utförandenivåer (som värderas sedan i olika lönenivåer),finns det dock faran för dels förträngningsmekanismer,dels att då den politiska statusen växer,utvidgas klyftan mellan det praktiska livet som medborgarna lever i och politikervärlden. Här har Miljöpartiet ett sympatiskt drag.Att sk. språkrören ska ha en begränsat mandatperiod,varefter de får gå tillbaka till arbetslivet.Ävenom Gustav Fridolin är nog fri från senaste faran-han jobbar ju vid sidan av sin politiska gärning som språkrör även som folkskolelärare och riksdagsledamot- representerar han ändå den allmänt gällande politkersynen.Att fixa samhällsproblem genom enskilda åtgårder-funktioner- som några kunde uppfatta som ”smörgåsbord av allt det goda” som just då är populärt hos folket eller kan förväntas hova in röster i valet.

Vad vore alternativet då? Här skulle jag vilja lyfta upp nivån i förslagen.Bakom Fridolins förslag ovan finns det övergripande frågor såsom näringslivets strukturförändringar-vilka är globalt beroende av dels efterfrågeförändringar,dels av uppkomst av nya teknologier,dels av förändringar i omgivningar i både naturen (klimat) och samhället (demokratiers utveckling,såsom i frågor om etik,attityder,i jämlikhet och jämställdhet,i fredfrågor mm.).Andra större,bakomliggande problemkomplex gäller ekonomins utveckling (kräver uppkomst av nya samhällsstrukturer nya typer av ekonomiteorier,ger förändringar i värderingar anledningar att fundera om den grundläggande värdeteorin bakom gällande ekonomier och samhällspraktik med vilka det skapas och definieras jobb fortsfarande ändamålsenliga,har det uppstått historisk utveckling),vilket kunde kanaliseras i skattefrågor,såsom i mina annorlunda teorier om Kapitalmatris eller Lönematris- två olika tillämpningsmöjligheter för min övergripande,nya,fler-dimensionella Ekologi-teori. Dessa teorier finns-även om i studentuppsatser eller papers.Den sociala trovärdigheten skulle ha krävt att de vore publicerade i böcker,av en doktor eller professor,men tyvärr blev det inte så socialt i mitt fall.

Boendefrågor kunde diskuteras på ett alternativt sätt,såsom några av moderna sociologer gjort redan (Dahlstörm-Liljeström i annorlunda utformning av boendefrågor),och vilka sedan syntetiserats av mig som en del av ett mer övergripande tillväxtprogram NMEP-spiral,där även frågor om jobben,lokala demokratier,transportfrågor,jämlikhets-och jämstäldhetsfrågor ingår.En form av tillämpning i mitt ”ekonomiprojekt” som innefattar en hel batteri åtgärder som binds samman i en positiv spiralstruktur som marxisterna försökte göra i fd. Sovjet men lyckades ej med då den tidens starka man Stalin forstod inte det och av maktfullkomlighetsskäl hindrade förnyelsearbetet där. I Sverige kunde dess fler-dimensionella variant-grundad på mer övergripande förnyelse i den grund varifrån nya samhällstillämpningar härleds,ske mer fredligt,i samverkan mellan många ”praktiker” såsom politik,fou,näringsliv,media,kulturliv-ett annorlunda sätt att se politiken från AoS:s perspektiv (AoS- mitt egendefinierade perspektiv på mitt livsarbete som ”Avatar of Synthesis”). Detta annorlunda perspektiv vore att föredra enlig mig jämfört med ”smörgåsbord,skiftande enligt populistiska politikmarknadens ändringar,vilka ofta skiftas enligt massmediadriv eller påhittade sakförhållanden där ”flugan förblir en elefant” e.dyl. I olika personers maktkamp sinsemellan då de lever i sina social roller,ej etiskt som själsmedvetna individer.

Debattämnen för att lösa landsbygdspolitikens brister hos nuvarande regering

Gustav lyfter upp frågan om det finns någon sådan debatt hos Allians-regeringen.Det vore intressant att få inblick i detta.Kanske Annie Lööf,Centerpartiets partiordförande,lyfter upp det om hon möter Gustav i föreslagna debattkvällar?

Politisk strategiplan för en ny alternativ regering ?

Som fd.ideologiutvecklare för soc.dem.politik (försök att göra så,vilket mottogs passivt hos partiet),kan jag inte säkert skriva om den nya,alternativa regeringens landsbygds- och miljöpolitik. Jag kan endast skriva vad jag skulle föredra OM jag kunde påverka partiet- vilket jag har delvis skrivit om ovan.

Först två kommentarer till ang. Gustavs taktiska förslag i hans två andra debattämnen angående om bildningen (i Härnosand) och oljeberoendet (i Lidköping). Bildningsfrågor är också nära mitt hjärta.Som fd. Cirkelledare i skapande svenska tangerar mina erfarenheter även integreringsfrågor,som Gustav lyfter ej upp i sin diskussion om utbildning. I stort sett håller jag med honom.Det är ej bra att finansiera budgeten med minskandet av studieplatser,eller att landsbygdsskolor läggs ned och biblioteksfilialer stängs.Å andra sidan,enligt min teori om Kunskapsmatrisä-en fler-dimensionell syn på kunskap- kan detta utvecklas även på andra sätt än genom att värdera skolbänken som främsta och bästa sättet för det.It-frågor tangerar detta.Det går att studera tex. Hos amerikanska toppuniversitet MIT genom Internet.

För att skapa jobb: i mitt NMEP-tillväxtspiral (eftersom människor vill ha ett namn på något för att kunna diskutera om nya saker,har jag tidigare kallat det nya vetenskapsparadigmet för ”ny materialism”,en ny,fler-dimensionell syn på materia,där det finns ej någon motsättning mellan idealism-materialism såsom i det gamla paradigment,utan att man börjar diskutera om fysiska,social,mentala etc. nivåer av materia.I min ”nya fysik” har jag i min nya modell för att kunna lösa Ensteins problem hur att förena fyra grundläggande krafter även hittat en femte-mental energi- stöds denna filosofiska diskussione även av vetenskapens empiri och praktiska tillämpningar) har jag diskuterat om möjligheten att börja betala för studier: att ha studielön.Språnget från studiemedel vore nog ej så stort,och därmed kunde arbetslösa studerande kunna få jobb och därmed ge även skattepengar.De i praktiska AMS-eller praktikplatsutbildningar kunde göra likadant och resultaten skulle bli mindre alienation/ utanförskap,bättre samhällsklimat som skulle minska utvecklingsytor för fanatism och terrorism (vink för andra politiker på annat håll i världen).

Vad skulle jag göra-kontrafaktiskt (?)- om jag skulle bilda regeringen efter valet? Eftersom jag har en annan kulturell bakgrund än inhemskt födda (är sk. nysvensk) skulle jag föredra en bredare regeringsbas än traditionellt hos socialdemokrater.Regeringen kunde bildas tillsammans mellan Vänsterpartiet,SAP,Miljöpartiet och Centerpartiet.Folkpartiet och Modernaterna skulle nog ej trivas ihop med alternativtänkaren och hans mer delegerande sätt att leda och lyssna vad väderbörande har att säga.

Det kan tänkas att den ekonomiska konjunkturen svänger tillräckligt för att hålla Allians-regeringen i makten,men problem annanstans-se USA och EU inklusive miljöfrågor- kan tvinga oss snabbare in i ett annorlunda perspektiv att se politiken,dess arbetssätt och de verktyg som den använder. För att lösa ”ekvationen” med åldrande befolkning och finansiering av den offentliga sektorn: att ta i bruk eller börja diskutera om min nya samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor med dess flex-priser (framlagd i mitt SINUS-projekt 1990-2012 i dess första,refucerade uppsats),eller reformering av sjukvården med hjälp av ett nytt slags budgetsystem-modulärt,standardiserat över hela landet vilket skulle även minska motsatsförhållanden mellan städer och landsbygden som Gustav påpekar att gälla,alldeles rätt.

Det blir således intressant att se hur kontrafaktiskhet och kontraproduktivitet går att lösa om alla goda krafter möts och blir aktiva att utveckla det nya,öppna alternativet där medborgaren får en mer aktiv roll genom egen makt-perspektiv som socialdemokratin har tidigare diskuterat om. I stället för snack kunde man ju nu strukturera diskussioner i organiserade planer,åtgårdsprogram och finansiell förnyelse,där ekonomin skulle vändas till ett nytt tillväxtblock,eller kamp med konjunkturen med bättre verktyg.

Copyright © 2013 Lasse T. Laine,Vidorg F:a . All rights reserved

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar