You can translate my blogg with Googles help :)

onsdag 29 februari 2012

S-skolförnyelse - ett övergripande perspektiv

Uppsala On 29 februari 2012

Socialdemokraterna i Uppsala: skolgruppen,organisationsgruppen,programförnyelsegruppen
där undertecknad är en aktiv medlem.

Lasse T. Laineś förslag på skolprogram förnyelse: lokalt och till programkommissionen


Lokalt/på riksnivå

1. Uppsala är en tillväxtkommun.I lokalpress har man beskrivit situationer då föräldrarna har ej fått förskoleplats,fast de blivit utlovade sådan.Tillika möter inflyttande svårigheter att få sina barn placerade i förskolan: antingen saknas det sådana inom rimlig avstånd,eller det finns inga bra allmänna lösningar att tex. Bussa barn till andra förskolor (detta gäller även ordinarieskolelever).Därför vore det angeläget att Uppsala Kommuns planeringsmyndigheter/byggnadsnämnder har en proaktiv planering.Som exempel kunde nämnas en enkätundersökning på den officiella webbsidan,dit de som tänker flytta in i kommunen kan lämna sina uppgifter,prioriteringar mm.
Som exempel på sådant kan tas hur EU-myndigheter undersöker företagarnas intressen:2. Nytt i dagens kunskapssamhälle är behovet av både teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter.Ett inslag i förnyelsen av den svenska skolan har varit att särskilja dessa två kunskapslinjer,vilket är olyckligt.Teorier står bakom alla praktiska tillämpningar.Att sk. Praktiskt inriktade elever har svårt att kvalificera sig för fortsatta studier,har varit dels betygssystemets karaktär: det gäller mera att kunna referera rätt ang. framlagda kunskaper-vilket mäts i prover-än förstå bakgrunden eller kunna utveckla egna synpunkter på dessa.
I forskningen har det kommit fram att bakom lyckade skolor har det varit många faktorer.
Dels bra ledningskultur som lämnar lärarnas möjligheter att själva anpassa sin lärargärning till klasssituation och elevers bakgrund,intressen och håg samt för samhällets förändrade omgivningar.Dylikt kräver att rektorer har kompetens och tid att styra dylikt med rätta verktyg och med pedagogisk kompetens.Därför vore det angeläget att lokala lärare får tillfällen att bekanta sig med den senaste forskningen,och även själv har grundläggande kunskaper om vetenskapens-kunskapsskapandets grunder-både filosofi-teoretiskt i kunskaps-,vetenskaps-teori samt vetenskapssociologi,så att de kan lära sedan rätt inställning till elever och därmed motverka pluggskolan-profilen och korvstoppningspedagogiken som färgar mycket av skoldiskussionen i dag.

3. Skolans uppgift är att socialisera nya generationer av medborgare till framtida samhället.
Utöver viktigheten att förmedla livslångtlärande princip och att det hålls levande hos varje skolindivid,är vore det viktigt att förmedla en aktiv inställning till demokratin hos elever.
Dylikt kan dels läras in genom elevråd mm.-elevers egna organisering-och även genom att samhället ordnar lokala rum där olika samhällssektorer möts i diskussioner,workshops,olika praktiska projekt mm.Då kunskapssamhället kommer troligtvis att genomgå en grundläggande paradigmskifte i det grundläggande vetenskapsparadigmet-som är redan påbörjat av undertecknad-kommer arbetet definieras på ett nytt sätt.Ett sätt att prova och påskynda detta vore även att koppla lokala samhällsentreprenörsaktörer i ovannämnda lokala rums verksamhet,tillika som AMS-myndigheter som tex. Kunde skapa priktikplatser i ovannämnda verksamheter både för skolelever som för arbetslösa.

4. Ett inslag i diskussioner för skolans utveckling har varit behov av kvalitetsstyrning och behovsprövade bidrag i kommunala budget.Det finns redan inslag i tex. Uppsala kommuns budget för hållbarhet.Dessa kan stärkas enligt undertecknad med bättre teorier.Därmed kan tex. Segregeringsfrågor mötas med ekonomi,brister i avhoppade elevers ekonomisk-sociala situationer då de hoppar av från gymnasieutbildning-vilket ofta sedan gör att de blir arbetslösa-kunde proaktivt bemötas med bättre budgetsystem.Dylikt kan säkert utvecklas med det nya vetenskapsparadigmets nya värdeteori där etiska och fördelningsaspekter vägs in,samt övergripande i den nya,flerdimensionella ekologiteorin.

5. Teorin ovan kan även tillämpas i sk. Lönematristeori-där lönernas utveckling relateras till flera faktorer än i dag,styrda av även ekonomiteoretiska samband utöver förhandlingsperspektiv.Tillika har undertecknad lämnat förslag på sk. Kapitalmatris-modell,som kunde förnya och ta sig an frågor om skattesynpunkter på kunskaper-deras utvecklande och skapande.Därmed kan även-genom kombinationer av dessa två modeller-lärarnas löner uppdateras och värderas annorlunda.Då det finns redan diskussioner om alternativa professionaliseringsmöjligheter för lärarna,kunde man komplettera dessa med dessa mer pedagogifilosofiska diskussioner som är vetenskapsgrundade och lyfter även upp behovet av förståelse av kunskapers olika nivåer.Se synpunkter ovan om behov av livslångt lärande,om aktiv medborgarskap mm.Det nya vetenskapsparadigmets flerdimensionella människo-och verklighetssyn kan motivera i dessa nya profileringar av skolan.


Då mina förslag ovan utgår från teoretiska och praktiska perspektiv,är samhällsrelevanta på flera nivåer av skolans verksamheter (rektor,lärare,elever,föräldrar,samhällsmyndigher,externa aktörer mm) gör jag här ingen skillnad mellan lokala förslag och förslag som ska lämnas till Socialdemokraternas Programkommission.Mina förslag-om intresse för dessa finns-kunde även implementeras i praktiska,nya kvalitetssystem i såväl lokala som riksbudgetar,och på sikt kommer även att ev. Tas upp på mer övergripande externa nivåer tex. I reformering av euron (synpunkter för dessa har lämnats av undertecknad på såväl rikspressens debattsidor kommentarer,som i mina bloggsidor).För det sistnämnda,besök gärna min strategiskt profilerad blogg
Med vänliga hälsningar

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör (tv. passiv i de egna firmor Vidorg mm. av integritetsskäl)

söndag 26 februari 2012

Förslag på S-partiets nya partiprogram från det nya vetenskapsparadigmets perspektiv och grund

Uppsala 26 februari 2012 av Lasse T. Laine,s-medlem i Uppsala

Socialdemokraterna Programkommissionens diskussionsmaterial nr.1
Baserat på Kriskommissionens omvärldsanalys 2 (24)

Lasse T. Laine's svar till
programkommissionen@socialdemokraterna.se

Sammanfattning

I nedanstående dokument skickar undertecknad de omformuleringsförslag som jag anser vara befogade mot bakgrund av dels min fyrtioåriga alternativtänkare verksamhet som filosof och samhällsvetare då jag anser mig ha formulerat grunderna för ett nytt,bredare vetenskapsparadigm,dels som pånytt aktiverat medlem i det socialdemokratiska partiet.

Då mina tidigare försök på ovansagda hade mött både aktivt och passivt motstånd i olika former,hade jag försökt utveckla de grundläggande tankarna och ideérna vidare i både praktiska och teoretiska tillämpningar för att kunna därmed visa att ur det nya kunde man dra nya,bättre tillämpningar och därmed indirekt visa att den nya helheten är bättre än den som det bestående,gällande vetenskapsparadigm kunnat utveckla och skapa.Dessa försök och kommunikationer skedde först inom den vetenskapsvärlden som mötte den invandrade gäststudenten i hans försök att väcka intresse för alternativa tankar.Tyvärr möttes detta av mer sociala hänsyn än intresse att diskutera inom vetenskapsvärlden,vilket ledde till att jag försökt väcka intresse för det nya genom skickade debattartikelkommentarer till massmedia.Då det lyckades ej heller,skiftades mitt intresse till politiken och näringslivet.I den förstnämnda tex i försöket att väcka en motion i Uppsala arbetarkommun-som ordförande för Finskspråkiga Socialdemokrater i Uppsala 1984-88-bl.a. I en dokument ”Om systemskiftsfrågan och samhällsutveckling mot slutet av 1900-talet och det nya århundradet: motion om ett framtidsprogram” (Uppsala 851114) vilket godtagits i vår förening och försöktes få gehör hos andra s-föreningar i Uppsala-dock utan nämnvärt intresse då.
Vidorg firmans uppbyggnation blev således den enda sociala plattformen för mig som alternativtänkare att försöka både utveckla och sprida vidare de nya resultaten.Finansieringen för detta skedde genom privata uppoffringar,privatlån hos banker,hårt sparande från löneinkomster i biverksamhet-ett manuellt arbete hos det lokala universitetssjukhusets Centralkök,genom mindre it-projekt samt som projektarbetare inom Uppala Läns Landsting i två kortare projekt efter att ha skrivit en uppsats-utredning om ULL:s SINUS-planeringssystem i komplementerande studier i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet (1990).Då jag i uppsatsen kombinerade studerandens traditionella analytiska syn med konsultens förslag på nya lösningar inom sjukvårdens organisation,planeringssystem,budgetering mm.-vilka argumentarades även av mig mot bakgrund av de nya teoretiska förslag som jag skapat från det nya vetenskapsparadigmet (såsom på teorinivåer: ny värdeteori (som resultat av tidigare studier i Socialantropologi vid samma universitet),kapitalmatris-teori (en tillämpning av min nya,fler-dimensionella ekologiteori,sk.
Strukturmatris-teori); på modell-nivån: ny samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor- en ny,effektivare tolkning av den generella välfärdsteorin,ny produktivitetsmodell; på sjukhuspraktik nivå: ny patientuppföljning över olika vårdplatser,över gränser mellan privata och offentliga,med säkerhetssynpunkter i de datoriseringslösningar som var kopplade med det i den nya formen av budgetering och planering.Detta praktiska arbete var samtidigt min önskan och försök att bli bättre integrerad i det nya samhället och få bättre arbete än det som haft sedan studentiden,vid sidan av studierna och sedermera då fick inget annat.Då stiftandet av firman i november 1986 på villkor att man kunde dra av gjorda investeringar i firman från löneinkomster- var denna plattform den samhälleliga lösning som fungerade för mig mellan 1986- 98 (2002). Efter ett år förändrades dock dessa villkor av den dåtida regeringen,och jag fick rulla gjorda,strategiska investeringar då marknaden och den offentliga sektorn var ej intresserad av mina nya förslag och praktik.
Detta skedde,firman växte långsamt-mest genom exportsatsningar i fd. hemlandet- tills skattemyndigheterna plötsligt förändrade sin syn och nollställde de akkumulerade underskott som blivit av då jag drivit på marknaden-dvs. varit före dess förtroende eller intresse av att förstå eller diskutera de nya tankarna och lösningsförslagen.Då deras beslut-grundad på en syn att i Vidorg-firman var det frågan om en hobbyverksamhet- vilket bestreds av mig genom att hänvisa till strategiska,långsiktiga investeringar i firmans datorisering,pr,exportsatsningar,kunskaps-uppbyggandet och de nya lösningarna som skulle generera avsevärda summor för samhället om de tagits tillvara (se SINUS: 7 miljarder årligen om alla landstingen hade börjat använda mina förslag på nytt,datoriserat planeringssystem i hela landet efter ett statligt tillämpningsskede i Uppsala) dock utan resultat( Länsrätten och Kammarrätten biföll Skattemyndigheters bedömning av verksamheten som hobby).I det skedet lade jag ner firmans aktivitet och lämnade tillbaka F-skattesedeln och fortsatte härefter mina meta-motiverade intressen privat,dock utan att ge upp mitt intresse att skapa samhälleliga lösningar för det nya vetenskapsparadigmet,både teoretiskt och i politikens och näringslivets världar.

Då jag sedan några år tillbaka blivit aktiv igen i den lokala socialdemokratiska politiken-tv. genom deltagandet i två olika arbetsgrupper (om skolan samt i detta programförnyelse arbetet) skickar jag nedan mina förslag på omformuleringar av S-partiets diskussionsmaterial-se mina förslag nedan vilka kursiverats med annan teckentyp för att kunna läsas och kommenteras bättre.
Dessa förslag fortsätter i samma anda som förra,första förslaget från 1985,grundade i det nya vetenskapsparadigmets nya,faktiskt fler-dimensionella syn verkligheten och människan.
Min samhälleliga verksamhet privat-som ”samhällsentreprenör” s.a.s.- har skett även genom bloggandet och genom publicerade kommentarer på Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets debattsidor på internet-ett praktiskt skifte som skett mot mina tidigare refucerade,skickade artiklar sedan 1970-talet.Jag ska sätta upp dessa mina omformuleringsförslag även på mina bloggsidor och hoppas att S-partiets medlemmar får även de möjligheter att ta till sig mina omformuleringsförslag nedan.Förhoppningsvis ställer sig programformulerande stab positivt till det som jag anser vara ett historiskt tillfälle för partiet.Genom att ta emot och offentligt börja stödja uppbyggandet av det nya vetenskapsparadigmet kan partiet förnya sina tradionella värderingar genom att stödja sig även på vetenskapsdata och nya teorier- samarbete med både akademin och näringslivet (det sistnämnda som en möjlig väg för mig då den offentliga tystnaden bytts för den sociala genomgången som denna grundläggande förnyelse förtjänar- om diskussionen,tillämpandet i politikens sfär och i näringslivet och inom den offentliga sektor visar praktiskt att föreslagna vetenskapsparadigm förnyelse håller (bl.a. om reformering av euron,om framladga alternativa vägar att lösa finanskrisen i Grekland och globalt,finansiera klimatlösningar genom nya tillväxtprojektens tredubbelt säkra finansieringslösningar med hjälp av mitt nya derivatainstrument M.O. (Management Option- tyvärr kunde Patent och Registrerings Verket ej ge mig varumärkesrätt för det,men instrumentet-varumärket-är skyddat indirekt genom min andra firmans namn Förmedling M.O.) och mitt aktiva användning av det i blogg-mm. Publiceringar då lyft upp det tillika som försök att sprida intresse inom finansvärlden dock hittils utan resultat.Om politiken-med S-partiets offentliggörande och aktiva stöd för det nya-skulle skapa den kritiska massan och trovärdigheten för det nya,skulle nog även näringslivet svänga och eventuellt skulle även de offentliga myndigheternas negativa syn och beslut rullas tillbaka,varvid man kunde lösa dagens Moment 22-situation för mitt livsarbete eller meta-motiverade intresse: att förändra världen-ej endast förklara den-det som är typiskt för oss nya generationer av filosofer och vetenskapsmän efter Karl Marx livsarbete.Då hans arbete och dess begreppsstruktur är med i S-partiets idétradition,ser jag här möjligheter även för nya generationer
att vetenskapare att medverka i socialdemokratins förnyelse.

Men dessa avslutande ord skickar jag er mina förslag och omformuleringar nedan och hoppas att de väcker intresse i partiets arbete att både vinna väljarnas stöd och bättre än nutida lösningsförslag och politik lösa de grundläggande problem som partiets programkommissionen tagit så förstjänstfullt upp.Mina kontaktuppgifter är bifogade nedan och återkoppling kan även skickas via min blogg.

2 (24)
”De långa linjerna – fem samhällsförändringar som präglar vår tid
1) globaliseringen
2) kunskapstillväxten och teknikutvecklingen
3) klimatförändringarna och utarmningen av naturresurser
4) förändrade sociala mönster
5) politikens förändrade villkor

Globaliseringen – vad innebär den?
De senaste decennierna har skakat om vår världsbild. Vem kunde i början av 1980-
talet ana att Kina och Indien idag skulle utmana USA ekonomiskt och politiskt? Vem
kunde för tjugo år sedan inse vidden av de politiska förändringarna i Europa?
Globaliseringen verkar på alla plan – ekonomiskt, kulturellt och politiskt, liksom i
enskilda människors tänkande och konkreta vardag.
Produktion och handel omstruktureras
Världen har sett tidigare vågor av ökad ”globalisering”. Dagens globaliseringsvåg har
möjliggjorts av politiska förändringar (till exempel Berlinmurens fall) och den snabba
teknologiska utvecklingen.
Globaliseringen påskyndar en genomgripande strukturomvandling där företag både
utvecklas och slås ut i snabbare takt. Möjligheten att utnyttja konkurrensfördelar i
mycket stor skala har stimulerat de stora företagen att växa, men även mindre företag
kan utnyttja en mycket större del av världen som marknad. Den interna handeln
inom företag utvecklas snabbare än handeln mellan länder. Det utländska ägandet
3 (24)
ökar genom uppköp och samgåenden och ett mer anonymt institutionellt,
”ansiktslöst”, ägande har tagit form. Företagens nationella ursprung tonar bort.
Fakta: Minskad fattigdom och ökad demokratisering i världen
400 miljoner människor färre levde i extrem fattigdom 2005 jämfört med 1990.
Dödligheten bland barn under fem år har minskat från 12,4 miljoner barn 1990 till
8,1 miljoner barn 2009.
1,8 miljarder människor har fått tillgång till renare vatten under perioden 1990-
2008.
Andelen läskunniga ungdomar i världen steg från 83 procent 1990 till 89 procent
2009.
Ett barn som föds idag förväntas leva i 69 år (världsgenomsnitt). 1960 var siffran
53 år. 1976 räknades enbart 25 procent av världens länder som helt fria och
demokratiska. Idag är motsvarande andel 45 procent. Ytterligare 31 procent
räknas som delvis fria och demokratiska.
Välstånd men också växande klyftor
Genom den globala ekonomin och arbetsdelningen ökar det samlade ekonomiska
välståndet och produktivitetsutvecklingen i hela världen. Människor dras till de nya
fabrikerna och städerna för att fånga möjligheterna till ett bättre liv. Hundratals
miljoner människor har lyfts ur absolut fattigdom och många upplever en större
frihet.
Arbetskraftsmigrationen handlar dock inte sällan om en påtvingad migration, med
stora mänskliga uppoffringar. Bristen på social trygghet förenas ofta med svaga eller
inga fackliga rättigheter. Lönebildningen sker i större utsträckning på arbetsgivarnas
villkor. Nya klyftor uppstår när maktbalansen i samhällena förskjuts. Den globala,
finanskapitalistiskt drivna tillväxten utmanar dessutom den mer långsiktigt hållbara
ekonomiska utvecklingen, både socialt och ekologiskt.
4 (24)
Växande konkurrens mellan länder
Globaliseringen förskjuter således makt och rikedomar mellan länder och inom
länder. Förändringar som gynnar en del missgynnar andra. Frihandel har länge varit
en hörnsten för svensk ekonomi, men idag förstärker den av finanskapitalet reglerade
världshandeln de redan rika ländernas position.
De växande kraven på länder att vara ”konkurrenskraftiga”, i kamp om det rörliga
kapitalet i den nationella ekonomiska politiken kan inte skilja sig
alltför mycket från omvärldens. Den nödvändiga politiska moderniseringen går i
relation till den ekonomiska utvecklingen alldeles för långsamt. Gränsöverskridande
kollektivavtal börjar växa fram, men än så länge i mycket begränsad omfattning,--den behövliga förnyelsen av den offentliga sektorn sker också på ett reaktivt sätt mot privatiseringar och ej grundligt genomtänkta teknologiska lösningar--.
Finansekonomins maktställning
En avgörande drivkraft för globaliseringen har varit avregleringen av olika finansiella
marknader och valutor. Det har skett med argument om att lättare kunna slussa
kapital till produktiva och lönsamma investeringar. Samtidigt är det de som
kontrollerar dessa finansiella flöden som också drar störst nytta av dem. Fokus flyttas
från produktiva investeringar till att söka vinster genom snabba transaktioner eller
spekulation.
En effekt av utvecklingen är att det traditionella banksystemet har minskat i
betydelse, samtidigt som försäkringsbolag, investeringsbanker, pensionsfonder och
olika typer av finansinstitut fått större betydelse. Ett ökat utrymme har skapats för
finansmarknadernas ”insiders” att berika, inte bara sina uppdragsgivare, utan även sig
själva. Detta skapar stora incitaments-, stabilitets- och ojämlikhetsproblem. En
motsättning växer fram mellan den ”reala ekonomins” sårbarhet och den ”finansiella
ekonomins” framgångar. Priset betalar idag den arbetande befolkningen i länder som
drabbats av finanskrisen: arbetslösheten skjuter i höjden, den sociala tryggheten
minskar och fattigdomen växer.
I globaliseringens spår följer ett antal utmaningar, där den största handlar om hur en
nationellt förankrad politik ska kunna möta det globalt snabbrörliga kapitalet. Det har
blivit mindre tydligt var makten över samhällsutvecklingen egentligen ligger: hos den
svenska regeringen, juristerna, företagsledningarna, IMF, på Wall Street eller hos den
kinesiska centralbanken? Länders utveckling flätas ihop samtidigt som makten
förgrenar sig. Samtidigt verkar finnas en växande samsyn om att det som i grunden är
den nordiska socialdemokratiska modellen, också borde kunna vara det bästa sättet
att möta globaliseringens utmaningar.
5 (24)
Förklaringar till finanskrisen:
- Avregleringar på kredit- och valutamarknaderna har gjort det lättare för
människor att låna. Kapitalets rörlighet över gränserna har varit mycket stor.
- Stora globala sparandeobalanser (där framför allt USA haft stora underskott och
Kina stora överskott) har medfört mycket låga realräntor, som har gjort det
förmånligare att ta lån.
- Den växande ojämlikheten har också bidragit. Inkomsterna hos de allra rikaste
har ökat mycket kraftigt de senaste årtiondena. Personer i dessa inkomstskikt
använder inte i särskilt hög grad ökade inkomster till att konsumera reala varor
och tjänster. De efterfrågar istället finansiella produkter. Detta har medfört en
kreditexpansion som i andra änden burits upp av en ökad skuldsättning hos
människor med lägre inkomster. I ett land som USA har reallöneutvecklingen de
senaste trettio åren i praktiken stått still. Såväl arbetar- som medelklass har istället
finansierat en växande konsumtion med ökad skuldsättning, något som politiskt
sett också uppmuntrats (exempelvis genom att uppmuntra kreditgivning även till
låginkomsttagare som vill äga sitt boende).
Lärdomarna från den senaste finanskrisen handlar inte bara om hur finanssektorn
bör regleras. Implikationerna är större än så. Finansbranschen har kommit att
symbolisera en ideologi om effektiva marknader och rationella aktörer, som i sin
tur har präglat betydligt fler samhällsområden än enbart de finansiella
marknaderna. Finanskraschen 2008 visar vidden av hur felaktig teorin om
effektiva --prissättningar på marknaderna --har varit.
Kunskapstillväxten och teknikutvecklingen
Somliga saker i världen förändras snabbt. Samtidigt kan känslan av att utvecklingen
går så rasande fort också vara bedräglig. Våra liv, värderingar och sociala strukturer är
fortfarande starkt förankrade i ett samhälle med tusenåriga traditioner. Det är
fortfarande våra värderingar --i samspel med olika sociala förväntningar och roller mellan arbetstagare och arbetsgivareperspektiv-- som styr hur vi utvecklar och använder tekniken.
Utbildning för det goda samhället
Utbildning skapar förutsättningar för ekonomisk utveckling och välfärd, den
möjliggör människors självförverkligande och är ett avgörande villkor för
demokratin. Den sammanhållna skolan lade en fast grund för demokratiskt aktiva
6 (24)
medborgare med höga kunskaper och förhållandevis låg kunskapsspridning mellan
olika sociala grupper.
Idag ser vi tendenser till att likvärdigheten minskar. Framväxten av
”kunskapssamhället” har inte förhindrat att nya sociala ojämlikheter uppkommer och
att elevernas sociala bakgrund fortfarande spelar stor roll för hur de klarar sig i
utbildningssystemen. Utbildningsval som får långtgående konsekvenser för
individens arbetsliv görs tidigt. En stor andel ungdomar lämnar skolan utan
godkända betyg. I andra änden ökar andelen högutbildade, med kunskaper som ger
större självförtroende att ta sig fram, både socialt och i arbetslivet.
Villkoren i arbetslivet förändras ständigt. Kraven och tempot höjs samtidigt som nya
möjligheter växer fram och den enskilde individens bidrag på arbetsplatsen blir i
många fall allt viktigare. När hundratals miljoner människor blir allt duktigare på att
utveckla bra produkter i olika delar av världen, är det centralt att samhället förmår
slussa resurser dit där de gör bäst nytta, och underlättar för alla medborgare att klara
av att hänga med. Stora utbildningsklyftor skapar stora inkomstklyftor – därför har
--värderingen av --kunskapens tillväxt och fördelning betydelse för hur resten av
samhället kommer att se ut i framtiden.
Fakta: Vad har hänt i den svenska skolan?
PISA-undersökningen 2010, som jämför kunskapsresultaten i skolorna i OECD-
länderna, visar att de svenska skolresultaten har sjunkit sedan 1990-talet. I
samtliga undersökta ämnen – läsförståelse, matematik och naturvetenskap –
sjunker svenska elevers resultat. Det är de lägst presterande eleverna som
försämrat sina resultat mest, men även de högst presterande eleverna har sämre
resultat på flera områden. Pojkarnas nedgång har varit starkare än flickornas.
Sverige är ett av få länder där både de genomsnittliga resultaten och likvärdigheten
i utbildningen har försämrats samtidigt. Vad gäller likvärdigheten har Sverige länge
tillhört de bästa länderna i världen. PISA 2009 visar att så inte längre är fallet.
Sverige ligger numera på en högst genomsnittlig nivå. Skillnaderna mellan hög-
och lågpresterande elever ökar och är idag större än i det genomsnittliga OECD-
landet. Elevernas socioekonomiska bakgrund har fått allt större inflytande över
skolresultaten. Idag är denna inverkan till och med större än OECD-
genomsnittet.

7 (24)
Ett arbetsliv som delar samhället
Den utveckling vi ser, med ökande utbildningspolarisering, förstärker en tudelad
trend i arbetslivet. Det är positivt att många människor med god utbildning får
arbeten med bra lön och goda villkor. De anställda kan få utlopp för sin kreativitet
och betraktar allt mindre arbetsgivaren som en motpart. Friheten att utvecklas är ofta
större och arbetet blir i större utsträckning en del av utvecklandet av den personliga
identiteten. De som upplever denna starkare position i arbetslivet önskar också att
deras individuella bidrag till produktionen ska avspeglas mer än tidigare i
lönekuvertet.
Men även bland dem med högre utbildning ökar stressen och arbetslöshetsriskerna.
Tiden blir en ny välfärdsfaktor – de med stora ekonomiska resurser har ofta lite tid.
Många tjänstemannajobb, särskilt de där kvinnor dominerar, proletariseras också och
de med otrygga anställningar drabbas hårt genom låga och osäkra inkomster. I ett
arbetsliv där kunskapskraven ökar är risken dessutom uppenbar att de som inte går
den raka utbildningsvägen blir ett nytt kunskapsproletariat på svensk arbetsmarknad.
De arbetar under hårt reglerade villkor till låga löner, med dålig arbetsmiljö och liten
individuell frihet.
Fackförbunden lägger idag större vikt vid utbildning och omställningsinsatser. Men
med en lägre facklig organisationsgrad, försämrad vuxenutbildning, urholkade
socialförsäkringar och en allt mindre aktiv arbetsmarknadspolitik, individualiseras
ändå ansvaret för anställningsbarhet och arbetslöshet allt mer. Människors chanser
att ”börja om på nytt” krymper.
8 (24)
Innanför eller utanför
Arbetslösheten de senaste tjugo åren har legat på en betydligt högre nivå än
decennierna dessförinnan, och sysselsättningen har aldrig nått upp till 1980-talets
nivåer efter krisen på 1990- talet. Idag finns allt mindre utrymme för den som inte
når upp till de höga kraven på produktivitet och flexibilitet. Att stå utanför
arbetsmarknaden riskerar att bli ett permanent tillstånd.
En kil slås in mellan dem som har ett arbete – insiders – och de som står utanför –
outsiders. Dörren öppnas för en polariserande ”arbetslinje” snarare än en
sammanhållande politik för full sysselsättning --och meningsfullt arbete--. Det politiska
svaret kan i värsta fall vara accepterandet av en växande strukturell arbetslöshet och
framväxten av en låglönearbetsmarknad. Detta är en särskilt oroande utveckling när den demografiska utvecklingen samtidigt skapar arbetskraftsbrist i andra sektorer.
Utbildningspolitiken skulle kunna användas för att mycket effektivare hjälpa de arbetslösa till
kommande bristyrken – men för detta krävs en mycket högre ambitionsnivå för
utbildningspolitiken än idag.
Det omvandlingstryck som följer av globaliseringen, kunskapstillväxten och
teknikutvecklingen är den verkligt stora utmaningen för samhället. Det finns inget
som påverkar maktförhållandena så mycket som om det är brist eller överflöd på
arbetskraft. Det är ekonomiskt och socialt ohållbart att vissa arbetar och tjänar
enormt mycket, andra sliter ut sig innan ordinarie pensionsålder. Ytterligare en
växande grupp kommer aldrig in i utbildnings- och arbetslivets system över
huvudtaget. Detta lägger grunden för en ny typ av klassamhälle.
--
Att få utbilda sig, arbeta och bidra till samhällets utveckling har handlat både om
samhällets välstånd och individens befrielse – människan är inte bara en
produktivkraft, hon är ett mål i sig själv. Socialdemokratin har alltid framhållit både
arbetets stora värde för samhället och individen, liksom dess potentiellt utsugande
mekanismer. Idag finns dock en växande kraft som vill begränsa utrymmet för andra
än kommersiella perspektiv på livskvalitet, självförverkligande, kultur, bildning,
rekreation, osv. I kunskapsekonomin exploateras kanske inte individernas kroppar på
samma sätt som tidigare, men i gengäld efterfrågas deras sociala förmåga, intellekt
och kreativitet för vinstintresset. Utbildningens centrala roll i arbetslivet kan innebära
en möjlighet till befrielse för människan. Att se till att ”kunskapssamhället” också blir
det goda samhället, kräver dock ett aktivt politiskt förhållningssätt till kunskaps- och
teknikutvecklingen och --förnyelsen--.
9 (24)
Klimatförändringarna och utarmningen av naturresurser
Att människan påverkar sin miljö är inget nytt. Aldrig tidigare har dock vår påverkan
på ett liknande sätt hotat vår egen och andra arters hela existens. Det är ett
skräckinjagande framtidsperspektiv att vi är på väg att förändra världens klimat på ett
så radikalt, och kanske oåterkalleligt, sätt att själva livet hotas.
Två grundläggande förutsättningar samverkar till de dramatiska effekterna på klimat
och miljö: dels handlar det om den skala i vilken vi idag producerar och konsumerar
resurser, dels att detta sker utan att producenter och konsumenter direkt behöver
betala för skadorna. Att etablera verkningsfulla regelverk hör till de största
utmaningar världens politiker idag måste lyckas hantera.
--Utvöver detta-styrningen av marknaden-är det viktigt att uppmärksamma de grundläggande
teoretiska förutsättningarsom begränsar globala klimatpolitiken.Nuvarande,allmänt accepterade och använda ekonomiska teori,med sitt jämviktsmål,förmår ej utveckla annorlunda långtids strategier för mångsidig,fler-dimensionell ekologisk anpassning.Därtill behövs teoriförnyelse
som kan etablera alternativ på sociala samhällsdimensionen,tillika som förändring av
värderingar vilka ytterst grundar sig på vår begränsade syn på människan både som individ
och samhällsvarelse.För att åstadkomma dylik helhetsförnyelse,behöver socialdemokratin
stödja det nya,bredare vetenskapsparadigmet och på så sätt gå i spetsen för att ta tillvara
dessa framtidsmöjligheter
--.
Fakta: klimatförändringarna
Genom ökade utsläpp av växthusgaser stannar mer värme kvar på jorden. De
senaste hundra åren har temperaturen ökat med en grad i Sverige och ungefär 0,8
grader globalt. FN:s klimatpanel IPCC har konstaterat att det är ”mycket
sannolikt” att temperaturförändringarna är orsakade av människan.
Konsekvenser av den accelererande växthuseffekten: en mer extrem väderlek,
som gör vissa områden obeboliga. Havsytan stiger och glaciärerna smälter. Djur
och växter hotas av utrotning. Låglänta områden riskeerar att översvämmas.
FN:s klimatpanel IPCC menar att den industriella världen behöver minska sina
växthusgasutsläpp med 25-40% till 2020 och 80-95 % till 2050. Detta för att
undvika en farlig klimatförändring, dvs. mer än 2 graders medeltemperaturökning.
En genomsnittlig invånare i de industrialiserade länderna släpper ut sex gånger
mer koldioxid jämfört med en invånare i ett utvecklingsland.
Sociala och nationella konflikter
Frågan för världens politiska och ekonomiska ledare idag är vem som ska betala för de
åtgärder och begränsningar som är nödvändiga för att vända utvecklingen. En radikal
omställning av användningen av fossila bränslen innebär enorma investeringar i
alternativ energi, oavsett om det är kärnkraft, vind, sol, eller något annat. Dessa
10 (24)
åtgärder tvingar fram ändrade beteenden, men får också till följd att makt och
rikedom omfördelas mellan människor och mellan nationer.
Utan en stabil demokratisk ordning inom länderna och i umgänget mellan länder
hotar sociala konflikter och väpnad kamp mellan olika intressen. Att skapa en ny,
--långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt --måste ske på ett sådant sätt så att risken för
allvarliga sociala och internationella konflikter minimeras. Politiska lösningar och
institutioner behövs för att hantera frågor som rör hur små stater ska kunna hävda
sina intressen gentemot stormakter, hur demokratier kan försvara respekten för mänskliga rättigheter, hur utvecklingsländer ska kunna utvecklas och höja sin ekonomiska och
sociala standard utan att motrörelser i de utvecklade länderna utlöses. Här står starka
globala ekonomiska och maktpolitiska intressen på spel.
En strukturomvandling – fast större
Klimatfrågan kompliceras också av att tänkbara åtgärder så ofta kommer i konflikt
med vår ekonomiska struktur. Den mer eller mindre stadiga tillväxt vi i så hög grad
bygger vår välfärd på gynnas inte säkert av radikala förändringar i världsekonomin.
Redan den strukturomvandling som för närvarande pågår skapar kriser och
omfattande problem med kapital och arbetskraft som skulle behöva överföras till ny
användning. Klimatomställningen är i princip en sådan strukturomvandling, men av
helt andra mått än vi hittills upplevt.
Med växande och åldrande befolkning samt teknikutveckling behövs investeringar
inte bara för att producera mer och bättre av saker och ting, utan också för att
bibehålla den ekonomiska stabiliteten, för jobbtillväxten inom centrala sektorer och
för att kampen om mervärdet inte ska bli så svår (en växande kaka kan man enklare
fördela mellan skatter, löner och vinster). Men frågan om begränsningens roll i
ekonomin väcks ändå, liksom frågan huruvida vi tycker att den växande
produktiviteten och välståndet i ekonomin bör användas till ytterligare konsumtion,
produktion eller ledighet.
Klimatfrågan för därför in ett antal nya dimensioner i politikens mitt. Frågor om
global maktfördelning, demokratins styrka gentemot mer auktoritära system,
ekonomins funktionssätt och dess förmåga att tillfredsställa grundläggande och
viktiga behov, väcks. Att ”tjänstesamhället” med automatik skulle vara mer
klimatsmart än ”industrisamhället” är inte heller säkert, särskilt som en stor del av
tjänsterna handlar om att genom snabbare finansiella system, PR och reklam få oss
att konsumera mer --fysiska-- produkter.
11 (24)
Det väcker också frågor om teknikens möjligheter – vad kan tekniken --och dess tillämpande i samhälleliga institutioner och praktik (teknologi) --åstadkomma gällande klimaträddning
och vad är önsketänkande av förändringsovilliga politiker och aktörer?
På toppen av tidens våg?
I klimatförändringarnas tid förändras det parlamentariska politiska läget.
Arbetarrörelsens uppkomst var en del av ett ”politiskt skred” – en omvälvande
samhällsförändring som på kort tid skapade nya livsvillkor för människor och nya
politiska rörelser. Då var det industrierna som skapade en ny aktör, arbetarklassen,
som snart tog makten över samhällsutvecklingen. Klimatförändringarna utgör kanske
ett liknande ”politiskt skred”. Bland stora grupper i befolkningen, inte minst i den
--levnadsstandardmässigt-- mer nöjda och välutbildade tjänstemannagruppen, väcks frågor om
begränsad tillgång på --fysiska naturresurser--, vad livskvalitet är, konsumtionskritik, fördelning mellan
arbetstid och fritid, internationell solidaritet osv. En följd av denna utveckling är
framväxten av gröna partier runt om i Europa.
Socialdemokratins uppgift måste därför vara att utveckla ett socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbart politiskt svar på de sociala konflikter och fördelningsproblem som
följer i klimatförändringarnas och klimatpolitikens spår. Den rörelse som vill vara
med och forma ett framtida samhälle måste förhålla sig --aktivare-- till dessa
frågor.--Röd miljöpolitik handlar om hela samhällstotaliteten i dess alla dimensioner:
ekonomiskt,politiskt,socialt,kulturellt,med samhällstotalitetens (samhället) relation till
naturens ramar
--.
Det finns anledning till viss optimism. I bästa fall kan klimatförändringarna förändra
vårt sätt att --tänka,ytterst grundad på det grundläggande filosofiska paradigmet.Det gäller vårt gemensamma ansvar – vi är trots allt tvungna att tillsammans hantera de fördelnings- och maktpolitiska frågor som uppstår- även i fråga om alternativa förslag som kan ev. ge bättre lösningar för de problem som vi har--.Att klimatförändringarna bara kan hejdas genom ett gemensamt agerande skulle då kunna bidra till att stärka instrumenten för ett demokratiskt grundat, globalt politiskt styre. Spridning av hållbar teknologi skulle också kunna bidra till att minska de
konflikter i världen som hänger ihop med beroendet av fossila bränslen.
Förändrade sociala mönster
På bara några generationer har några av de grundläggande sociala mönstren i vårt
samhälle förändrats avsevärt. Synen på familjen har förändrats, jämställdheten mellan
män och kvinnor har förbättrats, migrationen har ökat, liksom toleransen för att
människor väljer att leva sina liv på olika sätt. Friheten att välja livsstil och identitet
växer, särskilt bland grupper i befolkningen som äger makt över kunskap och
information. Tidsandan gör att man kan vara mindre vördnadsfull mot olika
auktoriteter och institutioner.
12 (24)
De förändrade sociala mönstren är också en del av att klassamhället förändras.
Fackets utmaning, att stärka löntagarna i ett snabbt föränderligt arbetsliv där
människor går mellan olika jobb, visstidsanställningarna ökar och där
produktionskedjorna blir mindre överskådliga, försvåras. Kvinnor utför idag betydligt
mindre betalt arbete än män, men tar fortfarande större ansvar för familjen. Även om
klassamhället finns kvar, förändras det och tar sig nya uttryck. Vid sidan av kampen
mellan samhällsklasser, med olika levnadsvillkor och ställning i produktionen, skapas
idag också gemenskap kring --sociala referensramar-- grundade i kön, etnicitet, sexualitet, etc.
--vilka påverkar vårt beteende,värderingar och individuella livsval--.
Fakta: jämställdhet
Kvinnor tjänar 92 procent av vad män tjänar (efter att man tagit hänsyn för ålder,
utbildning, arbetstid, bransch och yrke).
Kvinnor och män lägger ner lika mycket tid på arbete varje dag, men kvinnor
utför i högre grad obetalt hemarbete. Totalt lägger kvinnor i dag i genomsnitt 4
timmar på obetalt hemarbete. Trots att män ökat sin andel av det obetalda
hemarbetet lägger de i genomsnitt 45 minuter mindre än kvinnor på det.
Sysselsättningsgraden bland kvinnor är idag ca fem procentenheter lägre än för
män. De senaste åren har denna skillnad ökat.
De kollektiva institutionerna (fackföreningar, kollektivavtal, social välfärd, en stark
offentlig sektor, osv.) byggdes upp för att ge individer ökad frihet i livet. Idag
upplever fler att de har denna frihet och vill utöva denna genom att vara sin egen
arbetsgivare, tjäna pengar och använda dem utan att behöva fråga sig hur det
påverkar andra. I takt med att marknaden erbjuder --människor till synes-- en mäktigare
ställning som kunder, ökar även deras önskemål om att den offentliga sektorn ska
erbjuda dem samma makt, eller ”partnerskap”. Krav reses på gott bemötande,
flexibilitet och lyhördhet som den offentliga sektorn förväntas kunna möta.
Marknadens och konsumtionssamhällets utbredning får konsekvenser också för dem
som inte har förutsättningar att konsumera och välja. I dagens samhälle är de fattiga
inte bara ickeproducenter, utan också icke-konsumenter. --Därför är det angeläget att fråga
om den generella välfärdsmodellen-att offentliga tjänster ska finansieras gemensamt
med skatter och styras demokratiskt med målsättning att allas behov ska styra oberoende av
den enskildas engagemang eller ansvarstagande (generell syn på behovstillfredsställelse och
samhällelig styrning av incitament med övertaget för utbudssidan)-i sin nuvarande syn
är fortfarande ändamålsenlig då resursanvändningen måste prioriteras olikt,beroende av
olika situationer,olikt form av ramar från externa inflytanden såsom välfärdskriser (demokrafisk förändring med ökande antal äldre kommer att kräva dels ökad,eget ansvarstagande,dels ökade ekonomiska resurser då man blir tvungna att omforma den offentliga sektorns tjänster annorlunda,med nya teknologiska lösningar mm),klimatkrisen,finansiella krisen.Ovannämnda
nya vetenskapsparadigm har lämnat här en annorlunda tolkning av den generella välfärden:
Den Delvis Marknadsstyrda Offentliga Sektorn (DMOS-modellen med dess flex-prissättning)
--.
Migration och segregation
Migrationen växer, både den självvalda och den påtvingade. Många välutbildade och
medelinkomsttagare flyttar frivilligt inom Sverige och över världen, medan
migrationen för den nya underklassen ofta är förenad med tvång, övervakning och
13 (24)
fattigdom. Urbaniseringen är en växande fråga både globalt och i Sverige. Händelser i
en del av världen berör direkt människor i andra delar av världen.
Migration leder i många fall till segregation, när grupper med liknande livsvillkor
hamnar i samma områden. Segregationen biter sig också fast vid individer. Det spelar
ofta ingen roll om invandrade svenskar gör utbildningskarriärer, lär sig språket, deltar
i arbetslivet – de sitter ändå fast i den undre klassen och nekas tillträde till de
institutioner som skulle fungera integrerande.
Skillnaden mellan hur medborgarskapet tillämpas och tillgodoses i olika delar av
samhället växer också. Vissa bostads- och sociala områden präglas av hög trygghet,
säkerhet, utbildning och makt, andra av osäkerhet och maktlöshet. Många problem
som följer av segregationen: bristande integration mellan resurssvaga och
resursstarka, bristande arbetskraftsdeltagande bland invandrade (kvinnor), växande
krav från de privilegierade på strängare straff för brott, har sitt ursprung i fattigdom
och ojämlikhet. De kan ses just som frågor om brister i medborgarrättens
likvärdighet. Misstron växer mellan olika grupper när de sociala spelreglerna skiljer
sig åt allt mer. Växande främlingsrädsla och segregation är ett resultat av statens
misslyckande att erbjuda en gemenskap som känns trygg och legitim för alla
medborgare.--Här har socialdemokratin en historisk möjlighet.Att börja diskutera och tillämpa de nya lösningarna som lämnats från det nya vetenskapsparadigmet,med dess faktiskt fler-dimensionella syn på verkligheten och männniskan.Att våga gå i spjutspetsposition för den globala förnyelsen i våra samhällen,ger en unik position för vårt parti.Att icke aktivt ta tillvara denna historiska möjlighet skulle betyda att partiet vågar inte helhjärtat stå för partiets grundläggande värderingar av frihet,jämlikhet,jämställdhet,
internationellt ansvar och solidaritet för det gemensamma jordklotet
--.
14 (24)
Fakta: ojämlikheten i Sverige
Sverige är ett av världens mest jämlika länder, men även här finns betydande
inkomstskillnader. Under efterkrigstiden minskade inkomstojämlikheten i Sverige
fram till tidigt 1980-tal. Därefter började den öka igen. År 2009 hade exempelvis
den rikaste tiondelen mer än sju gånger så hög inkomst som den fattigaste
tiondelen. 1991 var motsvarande skillnad fyra gånger.
Istället för att tala om ojämlikhet kan man också tala om relativ fattigdom. Det
vanliga är att dra den relativa fattigdomsgränsen vid 60 procent av
medianinkomsten i ett samhälle. I Sverige har andelen personer i denna
låginkomstgrupp vuxit från 8,4 procent av befolkningen år 1999 till 13,2 procent
år 2008. I denna grupp är ensamstående kvinnor med barn och utlandsfödda
starkt överrepresenterade. Även äldre kvinnor är en grupp där oproportionerligt
många är fattiga.
Det är inte bara ojämlikheten som ökar – de senaste åren har de fattiga också
blivit fattigare. Mellan 2006 och 2010 sjönk inkomsterna för den fattigaste
tiondelen av befolkningen med 8,6 procent.
Enligt prognoser beräknas andelen barn som växer upp i relativ fattigdom ha varit
ca 14 procent år 2010. Fattigdomen är större bland barn till ensamstående och
utlandsfödda. Värst drabbade är storstäderna. I de fattigaste stadsdelarna växer en
majoritet av alla barn upp under ekonomiskt utsatta förhållanden, enligt Rädda
barnen.
Fattigdom och inkomstskillnader är inte något oskyldigt. Den som har låga
inkomster och låg utbildning löper större risk att bli arbetslös, ha dålig hälsa, få ett
kortare liv, och så vidare. Dessa sämre livschanser går dessutom i hög grad i arv –
barn till fattiga riskerar att själva bli fattiga, och fattigdom under barndomen sätter
spår i en människas hela liv. Särskilt oroväckande är att ojämlikhetens effekter på
människors liv de senaste åren verkar ha blivit större.
Politikens förändrade villkor
Tron på demokratin bygger på uppfattningen att samhället blir bättre om alla dess
invånare har möjlighet att delta på jämlika villkor i utformningen av detsamma. I
demokratin styr vi oss själva genom våra politiska företrädare.
15 (24)
Välfärdsutbyggnadens decennier var i stor utsträckning en period av ökad
demokratisering av olika samhällssfärer. Fler människor fick makt över sina egna liv.
Idag är förutsättningarna för demokrati på somliga sätt bättre än någonsin: fler
människor har god utbildning och bättre hälsa, regelverk som skyddar arbetstagare
finns på plats, globaliseringen öppnar nya områden för gemensamt politiskt
beslutsfattande, mångfalden av sociala medier ökar tillgängligheten till information
(något vi sett exempel på de senaste åren vid upproren i Iran, Burma och
Nordafrika). Men viktiga samhällssfärer har också undandragits politikens räckvidd,
både på grund av omvärldsförändringar men också därför att de politiska
beslutsfattarna valt att --delegera sin maktutövning --till institutioner vid sidan av den dagliga politiken.
Fakta: Kommunikationer
91 procent av alla svenskar 16-74 år har tillgång till Internet i hemmet, och
ungefär lika många använder Internet varje dag eller minst en dag i veckan.
27 procent av världens befolkning använder Internet. År 2000 var motsvarande
siffra 7 procent.
69 procent av världens befolkning har ett mobiltelefonabonnemang. År 2000 var
motsvarande andel 12 procent.
Den ekonomiska demokratin
Den globaliserade ekonomin sätter nya ramar för vad den nationella politiken kan
åstadkomma. Utrymmet för regering och riksdag att bedriva ekonomisk politik på
nationell nivå begränsas och möjligheterna att skapa förutsättningar för full
sysselsättning kräver nya, ännu inte-- fullt-- utvecklade redskap. En konsekvens av
globaliseringen och avregleringarna är en försvagning av de nationella
konjunkturpolitiska och efterfrågepolitiska verktygens effektivitet.
Valutaavregleringarna har öppnat för en globalt bestämd vinstnorm på kapital.
Erfarenheterna från 1980-talets ekonomiska utveckling och kriser har bidragit till att
budgetreglerna och verktygen för inflationsbekämpning utvecklats utan hänsyn till
det andra viktiga problemet i ekonomin – arbetslösheten. Det blir allt viktigare att ta
itu med en strukturellt växande arbetslöshet, som just nu tar sig uttryck i ”job-less
growth” och ”job-less recovery”-- orsakad av gällande ekonomisk teori och dess tolkningar i makroteorins stabiliseringspolitik med enbart fokus på finansiella tillstånd--.
16 (24)
Den sociala demokratin
Den offentliga sektorn byggdes upp för att vara en sfär där politikens prioriteringar,
demokratiskt beslutade, skulle gälla, snarare än marknadens vinstjakt. Inom den
offentliga välfärdsförvaltningen har under senare år en ny ”mix” växt fram av privata
entreprenörer, privat-offentliga partnerskap, utförsäljningar, utmanarplikt och – rätt,
avregleringar och privatiseringar av både välfärdsverksamheter och naturliga
monopol (exempelvis järnväg och energi). Det blir allt vanligare med nära
samarbeten mellan privata och offentliga aktörer.
Denna förändring har ibland inneburit både effektiviseringar och kvalitetshöjningar
när offentliga verksamheter tvingats ”konkurrera” om medborgarnas stöd. Men
processen att marknadisera den offentliga sektorn har varken följt ett förutbestämt
program eller utvärderats på ett systematiskt sätt. Vi har idag många års erfarenhet av
privatiseringar i olika sektorer, och Sverige har ofta gått mycket långt jämfört med
andra länder (exempelvis inom skolområdet). Möjligheterna att bedriva en rättsäker,
omfördelande, likvärdig och högkvalitativ välfärdspolitik, försvåras när vi lämnar
över till privata företag att utföra offentligt finansierade uppgifter utan att försäkra
oss om tillräcklig insyn, tydligt ansvar för likvärdighet och en noggrann uppföljning.
Den politiska demokratin
Även den politiska maktens institutioner förändras i snabb takt. Media påverkar i allt
större utsträckning den politiska dagordningen och det politiska arbetet
professionaliseras. Många som arbetar med politik upplever att kraven och
intensiteten i det politiska beslutsfattandet ökar. Den ”svenska modellen” med
förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter påverkas av institutionernas
förändring men förändras också beroende på styrkeförhållandet mellan parterna, där
arbetsgivarsidan under senare decennier fått ökad makt.
Bland de viktigaste förändringarna för politiken är EU-medlemskapet, som på
avgörande sätt omskapat det nationella politiska handlingsutrymmet. EU möjliggör
överenskommelser och gemensamt beslutsfattande på områden där nationalstaten är
svag, men reglerar också relationen mellan --marknadens aktörer och deras roller --på ett nytt sätt.
Synpunkten att EU startade som ett ganska begränsat samarbete för avskaffandet av
handelshinder mellan stater, men idag snarare främjar en specifik typ av kapitalism, bör
diskuteras. EU-rätten har också allt oftare kommit att tolkas som att sociala
rättigheter är underordnade EU:s fyra friheter. Detta får den märkliga konsekvensen
att nationella välfärds- och arbetsmarknadspolitiska modeller i sig själva kan komma
att uppfattas som ett hinder mot EU:s portalparagraf.
17 (24)
Det låga, och sjunkande, valdeltagandet i de europeiska parlamentsvalen, liksom den
bristande kunskapen och tilltron till EU:s institutioner är oroande tecken på att
projektet idag inte har den demokratiska legitimitet det skulle behöva. På sikt
urholkar detta förtroendet för hela den politiska processen.
--
De institutionella förändringar som sker idag innebär inte ofrånkomligen att politiken
förlorat sin förmåga. Snarare handlar det om att politiken flyttar på sig, trängs tillbaka
på vissa områden men vinner på andra. Det öppnar möjligheter för de rörelser och
partier som har en stark position inom dessa nya områden, men marginaliserar andra.
Idéernas betydelse
Det goda samhället – socialdemokratins idéer och strategier
Hos socialdemokratin är inte jämlikhet och frihet varandras motsatser. Motsatsen till
jämlikhet är marknadens eller traditionens fördelning. Motsatsen till frihet är
underordning under andra. Välfärdspolitiken strävar både efter att motverka
klasskillnader och att skapa gemensamma spelregler och förutsebarhet i samhället.
Principer om rätt till arbete, skatt efter bärkraft och välfärd efter behov, grundas i en
annan syn på människan än marknadens --nuvarande tolkning om den-- nyttomaximerande, ekonomiskt ständigt rationelle individen. Att människan kan och vill utvecklas tillsammans med andra, är centralt i socialdemokratins människosyn. --Dylik socialpsykologisk syn på människan
och hennes tillblivelse kan breddas med djupare ontologiska syn-grundade i annorlunda,empiriska data som forskats fram och vilka hittils oförklarliga data kan nu förstås och förklaras med det
nya vetenskapsparadigmets fler-dimensionella syn.Utöver det sociala Jaget-personlighets syn-
har människan även ett medvetande-som själslig individ.Dylikt förutsätter även den dubbla utvecklingsteorin i biologin,fler-dimensionell syn på verkligheten i fysik,kemi mm. Fackvetenskaper vilka blir följden med nya vetenskapsparadigmets tillämpningar med nya slags begrepp och begreppsstrukturer,vilka förändrar sedan-genom annorlunda filosofiska utgångspunkter- letandet och förståelsen av annorlunda empiri,både i enskilda människors upplevelser som i vetenskapsmäns experiment och hypoteser,tillika som deras förändrade syn på grundläggande begrepp såsom verifiering/falsifiering,kausalitet (orsak-verkan samband på flera sätt och nivåer) samt sanningsbegreppets betoning på mer grundläggande sätt än det som lanserats i det sk. Postmaterialistiska paradigmskiftet som egentligen är en variant av nuvarande paradigm utan att förändra dess grundläggande ontologiska principer eller kunskapsteoretiska förutsättningar
--.
Marknaden premierar vissa egenskaper hos människan, medan den undertrycker
andra. Det socialdemokratiska välfärdsprojektet har i hög grad handlat om att öppna
upp möjligheterna för människor att utvecklas på många olika sätt, inte bara på det
sätt som marknadskrafterna främjar.--Därmed har socialdemokratin bättre förutsättningar att stödja det nya i dess djupare form-ej enbart som metodologiskt perspektivskifte typ postmaterialism-konstruktivism.Socialdemokratin är en förändrings-och förnyelserörelse som grundar sig på real empiri-ej enbart intellektell diskussion eller tolkningar utan samhälleliga målsättningar eller i värsta form återuppståndelsen av den antika nihilism,uttryckt med missförstådd relativitetsteori:”allt är relativt”-en syn som den konsumerism och ytliga marknadssynen håller framme--.

Det är demokratins företräde som skiljer socialdemokratin från andra partier, både till
höger och till vänster. Bara genom demokratin kan människors lika värde få
genomslag på samhällsutvecklingen. Reformismen är ett sätt att genom demokratiska
processer korrigera brister, motverka sociala konflikter och med små steg i taget
skapa ett bättre samhälle. Ett sådant projekt blir aldrig färdigt, och politiken kan inte
vara dogmatisk kring olika tekniska lösningar. Rörelsen mot ett bättre samhälle
vägleds av en vision – men det är rörelsen som är målet.
18 (24)
Socialdemokratin insåg tidigt behovet av att ”bädda in” marknaden. Kapitalismen
kunde bara fungera för det allmänna bästa om samhället byggde ordentliga ramverk
och spelregler för den att hålla sig till. Annars skulle sammanhållningen sprängas
sönder av marknadens resurspolarisering. Nyckeln var en ”produktiv rättvisa” – där
samhällelig effektivitet och jämlikhet antogs förstärka varandra. Produktiv rättvisa
handlar inte om att tycka synd om människor utan om att den sociala tryggheten
möjliggör produktiv och frigörande verksamhet, och bidrar till människors
omställningsförmåga när ekonomin och samhället förändras.--I och med att den grundläggande
förändringen- a real change genom ett kvalitativt annorlunda,bredare vetenskapsparadigm
med dess fler-dimensionella människosyn- förmår förnya och befästa den produktiva rättvisan
även med personlig trygghet .Att livet är inte slut med den fysiska kroppens död utan själslig
identitet lever vidare och så småningom återföds i en ny personlighet då den själs-individen fortsätter sin fler-dimensionella utvecklingsgång med nya val och erfarenheter,med hänsynstagande
av tidigare gjorda val,beteenden och erfarenheter.Produktiv rättvisa som förenar samhällelig syn med individens unika val,och även balanserar dessa sidor i institutionella ekonomiska lösningar (se förra diskussion om ny tolkning av den generella välfärden i DMOS-modellen)
--.

Ekonomiska värden skapas i föreningen av arbete och kapital. För socialdemokratin
är denna förening produktiv också när den skapar arbete. För kapitalet är den
produktiv när den ger maximal vinst. I bästa fall sammanfaller dessa resultat med
varandra, men så är inte alltid fallet. Bristen på investeringar beror inte på att det inte
skulle finnas tillräckligt med kapital i världen (pengar finns det gott om!) utan på att
kapitalet har makt att söka vinster över hela jordklotet oavsett om och var det skapar
arbeten och arbetslöshet. Det är för att kapitalet ska kunna användas på ett sådant
sätt att det skapar önskvärda produkter och också ger fler goda arbeten, som
arbetarrörelsen önskat ge demokratin större kontroll över kapital och investeringar.
--Man kan även fråga sig-i ljuset av den nya vetenskapsparadigmets nya,mer dynamiska lösningsförslag-om marknaden använder bästa teorier i sin allokering.Att betona kortsiktig
vinstmaximering och bästa möjliga yttnyttjande av endast finanskapitalet under konjunkturers
svängningar-eller hållbart,långsiktigt där etiska frågeställningar i fördelnings-och rättvisefrågor paras med miljöfrågor,effektivt utnyttjande av kunskapskapital som förutsätter livslångt lärande av alla medborgare och skola som ger förutom grundläggande kunskaper även mellanmänskliga,demokratiska värderingar och metodologiska färdigheter att även själv kunna styra sin utveckling och aktivt ta ansvar för det i både det samhälleliga som det privata livet
--.

Två nyckelidéer, eller strategier, som arbetarrörelsen använt sig av för att skapa
förutsättningar för ett mer människovärdigt och demokratiskt samhälle är den fulla
sysselsättningen och den generella välfärden. Efterkrigstidens välfärdsuppbyggnad
bars upp av Rehn-Meidnermodellens tre pelare: 1) den aktiva
arbetsmarknadspolitiken, 2) den solidariska lönepolitiken, 3) den (restriktiva)
ekonomiska politiken, tillsammans med enhetsskolan och den generella välfärden.
Dessa skapade inte full sysselsättning – tillsammans syftade de i stället till att utnyttja
arbetskraftsbristen och hantera de problem som uppstod med full sysselsättning,
främst stigande inflation. Arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring utvecklades för
ett arbetsliv som ropade efter arbetskraft.
Man kan naturligtvis fråga sig vilken roll individens egen förmåga spelat för
samhällsförändringar och samhällsutveckling? Utveckling är i allmänhet beroende av
att människor är fria att tänka och handla som de vill, har kunskap och mår bra. Men
samhällsutveckling handlar i ännu högre grad om att ta till vara och öka utdelningen
på varje individuellt investerad kraft genom att stärka samspelet mellan människor
och grupper. Gemensamma försäkringssystem, utbildningssystem, stöd vid
arbetslöshet, pensionssystem, fri hälsovård, förskola och gemensamt ansvar för
bostadsbyggande, har i grunden handlat om att det är effektivare att göra detta
gemensamt än att var och en löser sina egna problem. Ett privat problem som man
delar med många andra är ju själva definitionen på ett samhällsproblem.
19 (24)
Det är alltså gränserna mellan demokrati och marknad som fokuseras i politiken och
det är värderingarna som avgör --den proaktiva politiska inställningen-- för marknaden. Politiken
har i olika utsträckning --försökt-- ta ett socialt ansvar som marknaden inte --har haft hittils--. Socialdemokratins kritik mot marknaden har inte handlat om att socialdemokratin ifrågasätter marknaden i sig.Marknaden är i sig självt en ganska neutral företeelse och har existerat under större delen av mänsklighetens historia, för utbyte av varor och tjänster. Men två viktiga
problem med marknaden är dels att köpare och säljare sällan har samma kunskap och
information, dels att köpkraften och kunskapen skiljer sig väsentligt åt mellan
människor. Socialdemokratins strategier för att ”bädda in” marknadskrafterna har
därför syftat till åtminstone tre saker:
- Att motverka bristen på kapital och överflödet av (billig) arbetskraft i ekonomin
- Att balansera ojämn maktfördelning, för att motverka att man tvingas acceptera
”dåliga” kontrakt (anställningar, hyreskontrakt, utbildningsval osv.)
- Att undandra vissa områden från marknaden då de är sociala rättigheter - dvs.
inte tillåts vara beroende av var och ens köpkraft
Genom att bädda in marknadskrafterna i en politik för full sysselsättning och generell
välfärd skulle alla människor få större makt att själva välja vilket liv de ville leva.
Socialdemokratins delvis förändrade synsätt på marknaden under 1980- och 90-talet
är förmodligen en av de historiskt sett största idémässiga förflyttningarna hos partiet.
I takt med att den ekonomiska globaliseringen minskat spelutrymmet för
internationellt avvikande jämlikhetsstrategier genom makroekonomisk politik och
lönebildning, har socialdemokratin allt mindre betonat ekonomiska maktfrågor. I
stället har utbildningspolitiken och ”kunskapssamhället” blivit ett sätt att försöka öka
den sociala rörligheten och välfärden trots marknadiseringen. Detta är en strategi
som inte på samma sätt utmanar kapitalkoncentrationen eller de växande
marknadskrafterna. Genom ”kunskapssamhället” skulle människor ges möjlighet att i
högre grad klara sig själva på marknaderna. I den bästa av världar skulle
kunskapssamhället visa sig vara ett välfärds- och marknadssamhälle samtidigt.
Men historiskt är det alltså maktfrågorna som varit centrala i socialdemokratins
samhällsarbete. Arbetarrörelsens bildningstradition, kamp för inflytande i arbetslivet
och stärkandet av den allmänna välfärden vilket bland annat bidrog till att kvinnorna
kunde ta sig ut på arbetsmarknaden, har syftat till att fördela makten i samhället på
ett mer rättvist sätt. Maktförhållanden har politiserats och marknadskrafternas
maktfördelning balanserats. Att identifiera och fördela makten i samhället bidrog till
att människan kunde vara mindre av en vara – och därmed bli mer mänsklig.
20 (24)
Marknadsideologi och marknadisering
Den mer ideologiskt drivna tolkningen av marknadens roll ser den fria marknaden
som en plats för samspel mellan jämlikar. Marknadsliberalerna känner skepsis mot att
demokratin förmår styra näringsliv och samhälle på bästa sätt för medborgarna.
Vinstjakten antas vara den kraft som ska leda oss till rationella eller till och med
”goda” politiska och ekonomiska beslut. Politiska beslutsfattare riskerar däremot att
drivas mer av egenintresse och kortsiktighet, och demokratin och politiken bör
således begränsas för att uppnå största möjliga ekonomiska effektivitet.
Marknadssystemets löfte till människor är att välstånd, teknik, kunskap och
möjligheter är resultatet av ett fritt utbyte av varor och tjänster, och att marknaden
genom prismekanismen erbjuder det mest tillförlitliga sättet att värdera och samla
information. Socialt värde likställs med ekonomiskt värde som --mäts med pengar
och där den gängse beslutsstrategin är kortsiktig vinstmaximering
--och då den ekonomiska
sfären tillåts dominera över andra delar av samhället --har det sedan tolkats i den privata eller
offentliga ekonomin
--. Den tillväxt som skapas på marknaden antas på sikt komma de flesta människor till del genom att välståndet sipprar ned i samhällshierarkierna---den privata sfärens-näringslivets syn.Den tillväxt som tillämpas av det offentliga-styrda av offentliga,politiska beslut och prioriteringar som kan kollidera med enskilda individens integritet eller prioriteringar-har även den varit grundad på den samma teoretiska basen-den gällande ekonomiteorin (skillnad mellan ekonomisk teori -grundade på vissa,självklart antagna axiomer och ekonomisk antropologi-hur människor faktiskt ekonomiserar med tex. sociala lösningar till skillnad från samhällets penningfokuserade lösningar)--.

När kritiken mot välfärdsstaten började växa under 1970-och 80-tal, skedde det från
två olika håll. Snabb teknisk utveckling, oljekris, stigande inflation och växande
arbetslöshet samtidigt som många människor på kort tid fick det väldigt mycket
bättre, gjorde att idén om för mycket demokrati och för stor välfärdsstat fick fäste
från både höger och vänster. Populär ekonomisk teori sade att marknaden är
självreglerande, effektiv, producerar det ”människor vill ha” och decentraliserar
makten i samhället. Det kontrasterades mot en daltande välfärdsstat som låste in
människor och inte ville ”låta folk bestämma själva”.
Kritik mot ineffektivitet och byråkrati växte dock också från vänster och från
professionerna. En självförvaltar- och decentraliseringsdebatt tog fart samtidigt som
anti-auktoritära rörelser som kvinnorörelser, medborgarrättsrörelser, HBT-rörelser
och anti-rasiströrelser kritiserade välfärdsstaten för att vara manlig, vit, auktoritär och
heterosexuell. Medborgarna kunde, vid sidan av kapitalets egenintressen, också se
staten utveckla ett egenintresse som inte alltid låg i linje med medborgarnas intressen.
Från ganska olika utgångspunkter förenades därför dessa grupper i en kritik av det
socialdemokratin kallade ”det starka samhället”. I stället för att försöka utveckla och
decentralisera de offentliga institutionerna inom ramen för ett omfördelande system
blev kombinationen av marknadsidéer från höger och frihetliga idéer från vänster en
stark kraft för decentralisering genom marknadisering.
21 (24)
Den nyliberala nytändningen från 1980-talet och framåt har varit mycket kraftfull,
och kan sägas ha tre ”ansikten”:
1) det ekonomiska, där penningvärdet ges företräde framför
arbetslöshetsbekämpningen
2) det förvaltningspolitiska, där den offentliga förvaltningen styrs av utbud
och efterfrågan. Staten lämnar behovsprövad hjälp till självhjälp och
säljer i övrigt affärsmässigt tjänster som medborgarna efterfrågar
3) begränsning av demokratins räckvidd, där de demokratiskt valda politiska
representanterna delegerar bestämmanderätten över viktiga delar av
statsmakten. Centralbanker bör exempelvis, på samma sätt som
domstolar, ställas utom räckhåll för politisk påverkan
På dessa tre sätt har marknaden under senare decennier expanderat så att den i större
utsträckning ”bäddar in” politiken, snarare än att politiken bäddar in marknaden.
Politiken har blivit problemet, marknaden lösningen.--De olösliga problem som dylik,djupt
polariserande syn på skillnaden mellan marknad och politiken har utvecklat-som strävan och praktik motsättningar ovan-kan även beskrivas som ”marknadens paradox”.Ävenom marknaden i sin grundläggande princip om fri prisättning genom människornas egna val -har empiriskt visat sig vara det bästa sättet att allokera-kumulativt spara och utveckla resursbas i olika former och i olika branscher genom utbudets och efterfrågans samspel,har marknaden samtidigt litat på en
begränsad syn på grundläggande ekonomisk teori,där de skriftande omsvängningarna i det
aggregerade resultatet (summan av individuella val) har tillåtits styra markandens utveckling och därmed även idirekt politiken.Den rättvisa grundprincipen-fria valet-har därmed eroderats och ersats av olika marknadsmonopoliernas strävan att styra: genom information och kunskapsstyrning,genom lobbying och genom ideologiskt splittring av politikens värld.Politikens strävan att katalysera samhällets förändringar genom nya och bättre praktik har ersatts av försök att anpassa sig till marknadens skiftande villkor och att utveckla politiken genom dess kortsiktiga syften: vinstmaximering har tolkats om i politiken som strävan att ha politisk makt,i stället för att utveckla makten på dess olika fält.Då gällande ekonomiteori mäter allt i pengar,har maktens innehåll blivit fokusering med pengar,den minsta gemensamma nämnaren mellan marknad och politik
--.
--
Välfärdsstatens institutioner konstruerades till en början så att människors
egenintresse och solidaritet inte skulle stå i motsättning till varandra (det skulle vara
solidariskt att se till sitt egenintresse, eller ”löna sig” att vara solidarisk). Idag
förstärks dock motsättningen mellan egenintresse och solidaritet. Fler skaffar sig en
privat försäkring för att den allmänna inte täcker inkomstbortfall vid sjukdom eller
arbetslöshet. Fler väljer bort skolor som uppfattas som dåliga för att ge barnen bästa
möjliga chanser i livet. För att ”vara med i bostadsracet” stöder man ombildning av
hyresrätt till bostadsrätt. Betalningsviljan till det gemensamma sjunker när fler väljer
privat välfärd (ibland för att den allmänna inte håller tillräcklig kvalitet) eller får ta
större ansvar för sin situation på arbetsmarknaden. Generaliteten i välfärdsstaten
urholkas alltså – de fattigas och rikas system för trygghet i livet skiljer sig åt allt mer”.
22 (24)

Förtydligande

Mina kommentarer och förslag på omformuleringar och tillägg står alltså mellan – kursiverade satser--.Siffrorna hänvisar till programkomissionens diskussionsmaterial 1. och dess sidor.

Med hälsningar och hopp om förnyelse.

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör (i den tv. passiva firman Vidorg)
S-medlem i Uppsala

epost: lasse.t.laine@comhem.se