You can translate my blogg with Googles help :)

lördag 31 december 2011

Sammanhållning nu

Sammanhållning nu referenser: SvD/Brännpunkt:fr 30 dec-11,Klyftor hotar sammanhållningen,av Håkan Juholt och Tommy Weidelich (S) DN/Debatt,fr 30 dec-11,Obegripligt att regeringen inte har lärt sig av historien,av Bo Ekman SvD/Brännpunkt,lö 31 dec-11,Stora utmaningar väntar nästa år,av Fredrik Reinfeldt (M,statsminister) Sammanfattning Det gångna året 2011 har varit både intressant och olycksbådande. Intressant då demokratirörelsen tycks ha spridit vidare-tex. Till Arabvärlden där folkens krav har fält många härskare som litat sig antingen till etnisk- och köns selektering i sin stats apparat eller användning av vålds-och repressionsmetoder. Än har demokratirörelsen ej kommit så långt att man kan säga att en ny historisk epok trätt till,men fröet finns där,likadant som i östliga länder såsom Ryssland och Kina där folket visar modigare sin avvikande mening och vågar kritisera makthavarna. Inte i syfte att direkt störta den politiska ledningen utan att få bättre sammanhållning och mer demokratisk stats apparat som är samtidigt mer effektiv,öppen för omvärlden och mindre auktoritets troende utan att för den skull glömma olika staters historiska bakgrund. Olycksbådande,främst i form av den långdragna finansiella krisen i världen,vilket tillsammans med klimatkrisen kommer att kräva helt nya tag och eventuellt ”ett kvantumskifte” till en helt ny typ av ekonomi och global kultur för att kunna lösas. Gångna årets satsningar Jag skriver detta som någonslags sammanfattning av mina egna satsningar och socialt bloggande som utgått-och utgår-från ett sådant kvantumskifte,som även de etablerade professorerna nu börjat tala om (se mitt tidigare blogg med referens till B.Eichengreen,ekonomiprofessor vid Berkeleyuniversitet,USA),tillika som strategiformulerande thinktanks-representanter här i Sverige(Bo Ekman,Tällberg Foundation).Eftersom ingen av de lärda professorerna eller tunga politikerna som jag kommenterat och kritiserat då jag lämnat egna,mer långtgående och djupare förslag på förändringar i de använda politiska-,ekonomiska-och teoretiska överbyggnader har kunnat eller velat redovisa var jag som AoS (en syntesskapande teoretiker och intresserad av global förnyelse-real change) skulle ha fel,tror jag på mitt bloggande och långsamma firmabyggande,mot alla odds. Vad gör du nu-frågar kanske någon som följer mig via Twitter eller Facebook eller LinkedIn och andra sk. Sociala medier på nätet? Ska du festa inför nästa året eller vad? Nehej,jag ska skriva den här lilla sammanfattningen som är samtidigt ett svar till de debattinlägg som skrivits ovan. Juholt och Waidelich har rätt i då de kritiserat Allians-regeringens politik vars huvudperspektiv-jobblinjen och trygga offentliga resurser-har samtidigt skapat vidgade sociala klyftor. Dessa kommer att kräva långsiktiga satsningar och kosta mycket mer är de kortsiktiga vinster som genererats av Allians-regeringens politik. Särskilt då dessa ”vinster” har kommit främst till godo för dem samhällsskikt som har det redan bra. Regeringens statsminister F.Reinfeldt tillbakavisar dylikt,och konstaterar i dagens artikel-rätt naturligtvis-att ofinansierade satsningar i syfte att minska utökade klyftorna som blivit till i omstrukturering av de offentliga resurserna från ”bidragspolitik” till samhällsansvar-skulle tvärtom göra det ännu värre-underminera statsfinanser såsom man gjort på så många håll i den europeiska gemenskapen. Enligt mig har båda dessa huvudlinjer-socialdemokraternas kritik som största oppositionsparti-och moderaternas statsminister -både rätt och fel. Var kan de ha fel då och hur kunde jag angripa problematiken med en syntes på högre nivå? Bo Ekmans kritik utgår från den historiska dimensionen. Han kritiserar regeringens förslag på Framtidskommission,då de har utnämnt sig själva dit och liktänkande,etablerade kulturpersonligheter. Han säger: ”Urvalet saknar de som har fantasi att frigöra sig från nuets debatter och strukturer. Påhittarna”. Naturligtvis är det dock inte så enkelt som Ekman låter. Påhittiga personer hittar man överallt: både i näringslivet,hos kulturskaparna,i etablerade kretsar som hos ”byfånen” eller brottslingen-både den i vardagslivets utkanter som i första klass fasader där lagars kryphåll hittas för att vända handlingars resultat för ensidig vinst eller bonus. Kanske han menar syntetiker? Dagens syntesskapande-nästa årets hit? Tillbaka till min anonyme vän i den nya sociala gemenskapen på nätet. Vad gör du nu,i kväll då året blir nytt? Ja,just nu håller jag på att läsa Uppsala kommuns årsredovisning 2010,vilken jag fick av min gruppledare i vår S-skolgrupp-Organisation- i vårt lilla förnyelse-projekt ang. skolverksamhet i Uppsala. Som teoretiker föll jag naturligtvis-som vanligt-till botten och ifrågasatte direkt den etablerade organisationsmodellen som kommunen tillämpar,den sk. Beställar-utförarmodellen som gjort medborgarna till klienter och kommunal verksamhet till affärsenheter i strävan efter balans och vinst. Min kritik-som jag inte redovisar mer konkret här i detalj- utgår från både S-kritik ovan (utökade sociala klyftor) som från regeringens varningsord (inte rasera Sveriges robusta statsfinanser)-men med bättre styrningsmodell som tar hänsyn till både historiska sammanhang (strukturella trendmått) och ekonomiska konjunkturer.Jag stryker inte medhårs varken partikamrater ovan eller regeringens ministrar eller etablerade tänkare/professorer,utan vidgar ramen för kommunens årsredovisning att omfatta följande (samtidigt kritik av näringslivet-var finns er stöd för mina konsultinsatser-att även jag skulle få betalt såsom andra företagare eller firmabyggare-i min ensamma kamp mot okunniga skatte-och rättsmyndigheter som stängt vägen för mitt koncernbygge-se mina tidigare blogg). A. Då Uppsala kommuns styrmodell utgår från funktionell beskrivning av organisationen i dess olika delar i den ramen som beskrivs som demokrati och medborgare (ej angivet tydligt som diskussionsram-”universe of discourse” tex. i boxramar-utan som yttersta kravställare-utgår jag från en modellering som har tre nya delar: * Tiden: enligt mig behövs det en orgnisationsmodell som ”överlever” både eventuella politiska skiften efter val,såsom konjunkturer i landet och i omvärlden. * Effektivare styrmodell som ska vara teoribaserad-entydigt-som fler-dimensionell som tar bättre hänsyn till helheten och samhällstotaliteten i dess olika dimensioner (socialt,ekonomiskt,politiskt,kulturellt) och dessutom vara relaterad till naturramar.Sistnämnda näms i årsredovisningen-med hållbarhetskriterier-men utvecklas inte vidare tex i mer mätbara,nya mått typ ”strukturella trendmått” (olika på olika samhällsdimensioner), ”samhällsansvarsmått” som kunde beskrivas genom indexmått på olika samhällssektorers åtgärder relaterade till budgetkrav- 100 %-följer budgetkrav- utöver med plustecken visande ”samhällsvinst” ,negativt-mindre än 100 %- visande behov av neddragningar alternativt nya satsningar som är effektivare,genom nya reformer tex. Dylika reformer borde-enligt mig- visa * bättre balans mellan (statens) samhällsansvar och (individens) egna ansvar (sk. Utvidgat incitament-tänkande som är teoretiskt både öppen-tillåter individens själv att ta beslut om ditt engagemang med åtföljande prissättning i den offentliga sektorns priser som ska betalas för henne/honom-jämför. Min tidigare nämnd nya samhällsmodell DMOS (Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor,presenterat i mitt SINUS-arbete 1990 i en tilltänkt uppsats i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet). B.Reformeringen av den offentliga sektorn vore enligt mig bättre genom tillämpning av modern it-teknologi och utbildning av berörda,än genom nedskärningar för att få ned budgetsaldot. Till Uppsala- och andra kommuner-kanske tom andra länder för att tackla Eurokrisen-kunde man konstruera olika typer av gränssnitt,för olika beslutsfattare gentemot samma grundläggande databaser dit historiska uppföljningsmått skulle fyllas i. Jag förslår därför inför nästa året reformeringen av både kommunorganiserings-styrning som skulle ta lärdom av denna tilltänkta nya modellering med * Strategimodul (innehållande ”trendmått”) * Prioriterings modul (innehållande investerings data,finansmått mm) * Produktions modul (med ”samhällsvinster”-se diskussion ovan) * Uppdrags modul (för vem ska produceras,vad,hur återkoppling bedömas med fler-dimensionella ”kvalitetsmått”.Sistnämnda har börjat användas i form av strukturinsatser- nytänkande som förslagits av mig redan 1990 och som nu vinner gehör) C.Den nya vidgade strukturen-effektivare användning av skatte kronor-skulle även sammanfattas med Process- och nätverks skapande syn. Det är just här som den ensidiga konstruktionen av gällande organisationsmodellen brister i sin ensidiga tolkning av enbart funktionella åtgärder. Dels i form av samordnade projekt-databaser-utöver flera samhällssektorer-tex i samarbete mellan skola,socialmyndigheter,polis,arbetsförmedling för att bättre kunna åtgärda brister i skolornas fler-dimensionella miljöer. Det räcker inte enbart att tex. Höja lärarnas status,då det är frågan även om elevers uppväxtmiljöer,föräldrarnas ekonomiskt-sociala möjligheter samt arbetsmiljöfrågor där skolans alla partners kommer till tals. Medborgardialog databasen i sin tur kunde samla data om detta i form av kvalitetsmått på mer övergripande nivå-typ historiska trendmått2 ang. mer intensiv dialog mm. Sammanfattningsvis: kunde jag säga att här möter S-partiets krav på minskande sociala klyftor Allians-regeringens samhällsansvar,med en bättre organisation av den kommunala sektorn,vilket skulle betyda för staten minskande krav på statsbidrag tex. Dessutom-då om dylikt kunde finansieras med EU-medel-eftersom resultat kunde användas överallt i Europeiska gemenskapen som delarbete i reformeringen av Euron (se mitt tidigare bloggande)-kunde Sverige visa vägen till nästa års kvantumskifte. Vad väntar vi/ni på år 2012 ? Självklart får jag informellt respekt för detta (?) som är en frukt av mina tvärvetenskapliga studier och teoreticerande ur annanslags,bredare grund (nytt vetenskapsparadigm med dess faktiskt fler-dimensionella syn på verkligheten och människan),men jag skulle även må bra (bättre) om jag fick betald för detta eller åtminstone tillbaka mina sparade och investerade medel som stulits av mig av myndighetspersoner med brister i sin utbildning. Sätt en punkt mellan rubrikens två ord och bums-här har vi ny finansiell boom och kvantumskifte till ny hållbar tillväxt och nya jobb. Önskande Gott Nytt År 2012 Lasse T. Laine filosof-samhällsvetare,entreprenör Uppsala,Sverige

söndag 18 december 2011

One for all-except one?

Comment to the leader article in SvD,Sun 18 dec-11


One for all-except one ?

Ref. SvD/ledare:Alla för en,det var då det, Sö 18.dec-11,av PJ Anders Linder


Summary

The political leader writer/chief PJ Anders Linder in the Swedish newspaper Svenska Dagbladet-
one of the two most influentical newspapers in the country,with political sympathies in the moderate right,has written a biting debate article on the political situation in the country. Linder shows how the historical pact with three parties in the left-middle-between leftist VPK,socialdemocratic SAP (probably definable as Swedish sister of the USA Democratic party or on the same tradition) and MP-en environmentally focused green-party,can now be passed to the history.SAP,the hegemonic power party in the Swedish 1900-history,has been defeated in the two latest elections and losing votes,MP wins ”all time high” in the latest SIFO-questionary of voting preferences or party loyalties,and VPK is stamping on nearly the same level as before even if selecting more moderate new partyleader. In voting preferences figures: SAP 25.4 (in the future focusing capital region in Stockholm only 14,8),MP 12,3 and VPK 6,3.

Something is missing for SAP,concludes Linder analyzing the new party leader Håkan Juholt'spolitical behavior: both coherent,decent behavior on most actual questions,and lack of longterm strategical leadership in the questions which concern most the people of Sweden: how to create new jobs and build up the social-economical framework for new companies in the EU-region,confronted with financial crises and in the world of global competition. Linder,being a critical voice on the right says that even the governmental leader party M (Moderaterna,which could be defined as a Swedish Republican party) together with the liberal FP(Folkpartiet),middle party of C (Centerpartiet) and traditional Christianity believers but rightist KD(Kristdemokraterna) has been unable to give the solution to the these two guestions. The same situation which wonders and examines nearly every country in the world which have won the technological level of industrial evolution and modernity with urbanization,multicultural societies and keen interest for global neighborhood in the spirit
”we belong together”-create a win-win for all of us,or be one of the leaders passing by.

Linderś analysis is right according to me. Being again interested in the political work-one of my
frontal lines besides business life (with my Vidorg company since November 1986),cultural interest and work for the new paradigm of science (in my student papers and afterwards)-I wonder if the SAP-leader makes the right analysis in the situation,both in the country and in the world. He condemns fe. the latest EU leadership-decision to integrate the European community and is in this kind of traditional political behavior partner with the prime minister Fredrik Reinfeldt.On the EU-level Juholt makes references to the latest voting in the country against joining the Euro-community,those EU-member states which have adopted the common currency in EU. According to me this kind of analysis is both wrong (in the new world of need of regional integration to a larger unites in the win-win spirit and to create and reach positive framework for global competition) and ethically dubious as not giving the people of Sweden right information of the new paradigm which could reform the party,if accepting me as an intellectual,interested to work through the new theoretical and political framework for both the SAP-party,to the EU (focusing with PES-the party of European socialists) and to the global community as in the question of how to redesign the Saab-a car company fighting against GM in the situation where Laine shows the counter factual interest of GM as shortsighted,wrongly focused to maintaining old kind of business strategies,in stead of win-win on the long term for all and the job creation with new technology,on new frontiers.

For me the situation is right to make decision: winning now,getting through the possibility of change globally with the new paradigm-as a kind of summary of my work from four decades,or
passing by as met by unethical behavior from the Swedish authorities against my company building here and uninterested community of science and local media to the new,broader philosophical grounds giving new ethos-mental and ethical-to the new cultural evolutionary quantum leap,but possibly coming back again with Finnish (or EU or USA) company? I show how the Saab-crises fe could be solved with the new kind of strategy: as the political world of multi polarity,so even the business world must change-in my Saab-Youngman-Vidorg case(?) with a long-term,global process approach where the old kind of GM-fighting legally,is shown to be a old kind of dinosaur-company which is blocking the way to the win-win world of new jobs,new possible green technology if the SaaYouVid-project (with language metaphors: ”(śaa'inFinnish means 'to get', 'you´ in English,'vid´-meaning ' broad' in Swedish) getting you to the broad position as a global project of partners,instead of one country focusing GM. Better can USA and the companies there-in following the spirit of entrepreneurship-open new kinds of strategies (se IBM where daughter companies can even compete with each other) and business win-win relationships and lobbying for better,longterm politics as the most modern global companies do
adopting the social responsibilities-regulations of the UN and green technologies in search of climate solutions for us all.

I refer even to the current practice of the local political level of SAP in Uppsala,where I am working in trying to renew the schools in Uppsala,when met by the tight budgetary proposals.
The message to the SAP leader Håkan Juholt is thus: make decision now if SAP is interested to adopt the new paradigm-thus giving publicity to the Gordian knot or crucify the movement of the new paradigm and not giving information to the people of Sweden about my new kind of proposals how fe to reform Euro and thus stabilize the financial scene worldwide and give the people new voting possibility,for new,stronger EU and greener world,needed so clearly as climate crises is accelerating. I am not asking to be selected as a new SAP-leader but ask democracy to work.

The Alliance government:
Give resources now to evolve the new paradigm-as other new kinds of grounding sci-work gets-or continue your kind of short tuned politics,as many other leaders do in the world,not having experiences of the marginalized people or intellectual dissidents interests and ethical decisions to fight with non-violent means to modernity,new kinds of ethos to us all as world citizens.

I meaned first to write a more powerful version of this article in Swedish (not to mention in Finnish,my mother language) but am content with this English version. Hopefully the New York Times or other influential newspapers or channels of media are interested,in the day as former strong message bearers has gone (P. Havel) to the other side (mirror universe according to Laine before reborning again here or another working place).

Merry Christmas and Happy New Year to the readers of these lines.

Yours,

Lasse T. Laine
philosopher-social scientist,Uppsala

torsdag 15 december 2011

Litet bidrag till i Europa-integrationen

Komment på DN kolumn och ledareartiklar samt en essé i Svd,to 15 dec-11

ref. Svd/Under strecket,15.12.11:Utopin om en demokratisk världsordning,av Leif Levin
DN/ledarkolumn,15.12.11:2012 hankar vi oss fram,av Barry Eichengreen
DN/ledarkomment,15.12.11:Slussen-respekten för kulturen är borta,av Erik Helmerson
DN/ledarekolumn,15.12.11:Miljöpartiet-förändring mer än på ytan,av Johannes Åman

Dagens avslutande blogginlägg från Vidorgś NGO eller koncernbygge eller himlahaveri med en enkel fråga-dagens avrundning: ett litet käpp till i hjulet eller en bit till i kvantsprånget till global integration?

Professorers lärda betraktelser

Då Leif Levin-professor emeritus från statskunskap i Uppsala universitet-har skrivit en intressant och tankeväckande artikel om global demokratisk världsordning,har den andra lärda professorn Barry Eichengreen-ekonomiprofessorn från Berkeley,USA-handlat ett ämne som är även den länkad till det förra,dock med ekonomisk-politisk fokus.

Leif Levins essé under strecket i dagens SvD undrar om det målet som formulerades eller uttalades redan i fredsförhandlingar i Versailles efter första världskriget-en global demokratisk världsordning-var så dumt eller förgäves ändå,ävenom tanken var och är alltjämt utopisk.
Han analyserar först hur-med vilka metoder eller perspektiv-kunde man analyserara det utopiska målet som vitaliserat mycket i tex. 1900-talets europeiska politik och FN:s ökande funktionalitet.
Först relaterar han frågan till behov och möjligheter för en världsregering,och visar hur framtida globaliseringsarbete i även framtiden kommer att utgå från nationella stater,där agerande individer har sin politiska plattform.
Han undersöker även om den kreativa anpassningen av det nationella medborgarskapet kunde relateras till två nya principer:
* påverkansprincip enligt vilken inflytandet ska graderas efter hur påverkad man är av ett beslut
* intensitetsprincipen: hur intensivt man är engagerad i frågan bör ge utgångspunkte till globalt ansvar eller maktpositioner som reagerar mot orättvisor globalt eller proaktivt verkar för att lösa de stora,gemensamma konflikter som alltjämt finns

Levin visar-enligt mig rätt-hur den första har svårigheter i avgränsandet av berörda; den andra först teoretiskt-grovt sätt formulerat ”är det röstens styrka som ska avgöra (mängdens styrka) eller de framropade protesternas eller förslagenas innehåll.Dels: hur ska man mäta intensiteten strukturellt,grovt sagt: att regeringen i någon stat tex ge propaganda pengar åt en viss klick av brödraskap som spridit sig i statens många sektorer och har det gemensamt att de har samma klass-eller etnisk bakgrund,eller en ensamvargs-alternativ tänkarens entydiga hankandet med envist livsprojektsikte: att dels finna sin plats i den demokratiska staten som staten sägs vara,dels påverka globalt för hantering av kriser som ter sig olösliga även för de etablerade intellektuella,ej enbart maktpolitiker eller näringslivets-,kulturlivets-eller medias etablissemang (se mitt förra block om trovärdighet och legitimitet-och relatera dem till denna diskussion ovan).

Levins slutsats blir att allmän och lika rösträtt är alltjämnt den metod som har bästa förutsättningar att ge näring åt den utopiska tanken eller målet om global,demokratisk världsordning.Den upprätthåller de demokratiska ramar där olika NGOś (non-governmental organisations) kan påverka till beslutsfattandet-antingen ideélt eller i lobbyingverksamhet,eller där olika,nya samverkansformer och initiativ-lokalt och regionalt-kan växa och påverka till den spridande,smygande globalisering.

Min preliminära analys av hans essé-mer om det senare: Levin glömmer andra samhällssfärers existens-tex. Kulturlivets eller vetenskapens.Litteratur kan undervisa människor till nytt slags tänkande,visar hur verkligheten ter sig eller kan te sig i olika existentiella ramar i olika samhällen och kulturer,i olika kontinenter och därmed vara med att integrera världen.Vetenskapens ethos-strategi (mer om detta nedan) kan i sin tur påverka genom att visa att global samstämmighet råder om vissa tillstånd (jmf. Klimatkrisen och de empiriska data som dess kontaterande grundar sig på),alternativt ta emot och öppna sig för nya perspektiv,framlagda av icke-ännu etablerade forskare eller innovatörer/entreprenörer eller ”vilda tänkare” inom vetenskapen (se min diskussion nedan om detta som schack-matt-strategi).Upplysningstidens breda betoning på kunskapen och dess betydelse för samhälleliga handlingar bör ej heller glömmas bort.Detta visar även Levin själv genom att skriva ganska rakt på saken i fråga-han har ju redan levt upp sin karriär,med ekonomisk och social trygghet som facit på köpet.

2012-världens hankningsår eller dags att tanka,med nya tankar

Den andra lärda professorn Barry Eichengreen sägs vara en av världens ledande experter på finanskriser,så jag är i god sällskap då jag tar här itu med att analysera hans teser.
Han betraktar först Europa: hur blir det nya året här enligt honom? Han säger lakoniskt att det knappast blir kvantumsprång i europeisk integration-i federalismens tecken- eller eurozonens sönderfall med historiens största finanskris som följd.Han resonerar att det senaste beslutet om finansiella pakten kommer att ta tid att realiseras,då dess innehåll måste först göras klart,för att sedan ratifieras av medlemsstater enligt gällande Lissabon-fördraget,för att sedan kunna tillämpas av tex. Det centrala ECB-Europeiska Centrala Banken (Läs härvid mitt tidigare bloggande om ECB:s möjligheter-genom hänvisning till DI:s reporter och mina förslag på nya instrument som den kunde använda för att kunna dels samla medel tillräckligt mycket för att slussas till det nya,permanenta krisorgan EMS eller ännu bättre för det nya ESSF-fonden-mitt förslag som inte kommenterats än av media eller sakkunniga).Nej,mest troligt är att Europa hankar sig fram nästa året.
Hans analysperspektiv är härvid ekonomisk-politisk.Enligt mig glömmer han bort andra möjligheter för Europa.I motsats för USA-där det tycks vara pluralism i princip men i slutändan pengar som fäller röstvikten eller massans samlande röster (hur mycket pengar lyckas man samla i valkassan genom vilken man kan finansiera både medias innehåll som betala för medarbetarskaran?)-råder det på ytan maktens koncensus men under ytan en massa olika företeelser socialt,ekonomiskt och politiskt vilka slingar sig fram förbi nyckelpersoners censurmöjligheter (se Erik Helmersons utmärkta ledarekomment om detta i hans ”Slussen-respekten för kulturen är borta” och tex mitt respektlösa analys av professorerna ovan,utan att hänvisa till respektfull akademisk karriär eller ekonomisk-politisk-social trygghet och tryggad kommande pension).Här kan vetenskapen-utgående konstruktivt ur annorlunda perspektiv-formulera nya sätt att reformera euron med ny slags teoretisk grund (se mitt tidigare bloggande om dels ramteori i tillämpningen av min nya,fler-dimensionella ekologiteori,sk. Strukturmatristeori-en vidareutveckling och abstrahering av en berömnd antropologs R.A. Rappaports empiriska arbete på det nya vetenskapsparadigmets grund,dels processteori där man kan konstruera regler och principer hur olika medlemsstaters bidrag till den nya ESSF-institutionen skulle gå till och detta reglera Eurons flytande gentemot andra valutor.
Den andra möjligheten-shack-matt strategin-kunde vara näringslivets-den kan rösta ”genom fötterna” och flytta sin verksamhet till ett annat håll,var det nu kunde vara.

Angående USA,står Barry Eichengreen på stadigare mark då han känner bättre till de lokala förhållandena där än tex mig som försökt påverka via fjärran-dels genom bloggandet (i hopp att det globala nätverket sprider intresse och mina inlägg översätts och kommenteras där)-dels genom att brevväxla med regeringens stabspersoner som jag försökte i president Obamas Health Care-reform då jag försökte tipsa och visa att han kommer ev. Behöva hjälp för att kunna dels finansiera den nya lösningen,dels vinna över republikanernas motstånd.Helt enkelt genom schack-matt-strategi: visa genom hur tex användningen av M.O. Exchange som kunde startas där,kunna bättre finansiera den nya reformen än man gör nu,vilket tynger vidare den ansträngda statskassan,akilleshälen i USA:s demokrati många många år framåt.Dvs. Detsamma som ovan: professor Eichengreen glömmer andra perspektiv än ekonomisk-politiska och deras möjligheter.Så synd-Berkeley,Harvard mm. Spjutsspets universitet skulle väntas gå i den yttersta fronten för att ta emot,analysera,vidareutveckla nyheter inom sina sfärer-här i fråga om ekonomiskt-politiskt teoretiserande.Jag väntar inte av professorn att han ska skriva polemiserande dikter,med slagkraft under ytan,eller delta i reformering av lokala politiska partier där,eller försöka bygga upp ett företag mot alla odds.Ett par uppskattande ord eller satser som skulle öppna ögon här kunde räcka-expert i finansiella kriser som han är (se mitt bloggande ovan med helt nya perspektiv och nya teoretiska ramar och politiska möjligheter).

Hur se han då Kinas möjligheter inför nästa året? Han redogör hur Kinas ekonomisk utveckling kunde lyckas bättre om tillväxtmotorn flyttades mer till den inhemska konsumptionen än traditionell betoning av stark export och med dess stöd stark valuta.Jag har tidigare kommenterat detta och undrat om det vore dags för det centrala maktpartiet att lansera en ny ideologisk syn som grund för tillväxten.Utan öppnande syn på socialismen där individens valmöjligheter förenas med samhälleliga ansvaret (se min nya DMOS-Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor-modell och fler-dimensionell syn på människan som kunde säkert kunna tolkas finna stöd hos de kinesiska gamla filosoferna) ter sig hoppet om inhemska konsumptionsdriven ekonomi en partipiskad utopi enligt mig.Vi lever inte enbart av bröd,har en vis person sagt tidigare-var det nu Buddha,Jesus eller någon av kinesiska filosoferna som sagt-nej,ej heller i social demokrati där man socialiseras till likriktade/likriktande tankar såsom en annan politiker säger.Kanske kineser kan vända USA:s slant och säga/trycka: i enighet mångfald (i stället som i USA: i mångfalden enighet-se min komment ovan om den grund för demokratin som tycks råda där?-märk:frågetecken).

Förändring mer än på ytan

Jag kan således sammanfatta här dagens bloggande och kommentarer av ovanciterade,lärda professorers artiklar genom att tillämpa samma slags utmaningar som Johannes Åman gör i sin DN-kolumn inför Miljöpartiets ändrade syn och perspektiv på EU-arbetet.

* det gäller att göra självkritiska iaktagelser.I fråga om vetenskapen: gärna argumenterande analyser såsom Levin och Eichengreen gjort ovan,men gärna även frågor: hur ska du hantera konstruktivt denna fråga/problemställning/empiri,varvid jag kunde få socialt stöd för det nya och bättre påverkansmöjligheter,utan att säga om existentiella villkor att leva ett bättre liv (att leva år in och år ut på den mentala-social-ekonomiska barrikaden utan att ge vika på sin trovärdighet inför sig själv fastän omgivningen sviker eller är tyst).

* För det andra betrakta formen och dess relation till innehållet.Ävenom mina annorlunda,nya tankar och förslag följer inte det gängse sociala mönstret av texter tryckta i etablerade
medier eller lärdomshäften/tidskrifter kunde man ändå vara öppen för nya tankar i vetenskapens grundläggande anda i sökning efter sanning eller väderhäftiga argument och förslag som kunde lösa dagens kriser.Jag är glad att professor Eichengreen ovan använder termen kvantumsprång-det är precis det det är frågan om i mitt fall med det nya paradigmet.

* Val av empiri: Johannes avslutar sin kolumnanalys av Miljöpartiet med sin respekterande hållning gentemot MP: att de sakligt och osentimentalt vågar ompröva sina gamla positioner (i hans artikel nämns deras syn på EU).Likadant vore det med vetenskapen och andra partier: ta det nya-mina förslag på att reformera euron och skapa nya institutionella lösningar i Europa,vilket kunde spridas vidare globalt eller vara med att skapa kommande hållbar tillväxtboom-kvantumsprång-förutom ekonomiskt även kulturellt och mot målet den globala demokratiska världsordningen som behövs för att vi ska kunna överleva och hantera de stora utmaningar som finns-redan nu i sikte.Först som arbetshypoteser eller annorlunda axiomatiska utgångspunkter (utan krav att kunna ”bevisas” enligt det gamla paradigmets termer) och sedan-om lösningar vore teoretiskt bättre och skapade mer fruktsamma utgångspunkter och perspektiv för nya reformer som indirekt ”verifierade” genom sk. Strukturella invarianser då olösliga bitar skulle falla på plats i det pusslet som tycks vara övermäktig för dagens politiker.Förbättrandet av demokratin och dialogmöjligheter kunde lösas bättre än på det sätt som tex. Justitieminister talade om i dagens radiosändning i Sverige då hon tog upp behovet att kunna avlysna även på kabelnätet (under förra bloggande stördes mitt skrivande,och jag fick stänga av datorn för att kunna fortsätta.Då jag nu skriver detta har jag först tagit ut nätverkssladden,för att sedan snabbt kunna klistra in detta inlägg på min blogg.Så är det,vem är bakom där vet jag inte-hoppas att de vet vilken energi dem konfronteras med?).Bättre än så hoppas jag demokratin att fungera både här och annanstans även under nästa år 2012 utan att säga i åren efter.

Metaperspektiv på rättskedjan och rättsväsendet

Metaperspektiv på rättskedjan och rättsväsendet

ref. SvD/Brännpunkt,to 15 dec-11,Stora brister i svensk rättskedja,av Jan Landahl


Bra analys men räcker det

Riksrevisor Jan Landahl har i dagens SvD skrivit en bra artikel om rättväsendet och dess arbete.
Han lyfter fram de brister som alltjämt finns:
* långa väntetider för brottsdrabbade innan polisen tar upp ärendet
* tröghet i hanteringen i rättskedjan
* dåligt samarbete myndigheterna emellan-tex. med socialtjänsten
* bristande rutiner hos myndigheter som ska stödja den drabbade
* negativ incitament för de som utövar brott:utebliven eller långdragen reaktion från samhället gör att de som inlett brottslig karriär fortsätter och gör ännu grövre brott

Mycket av dessa brister kan förbättras med bättre hantering,bättre rutiner och att utdelade resurser som ändå ökat används effektivare konstaterar riksrevisorn.
Han har naturligtvis alldeles rätt.Om man betraktar det omgivande samhället där brott sker,finns det dock några perspektiv som lyser med sin frånvaro.

Attityder,värderingar,myndighetsmissbruk

Den västerländska demokratin grundar sig på historikern-politiktänkaren Charles Montesquieuś (1689-1755) och många rättstänkares och moralfilosofers arbete efter honom.Hans idé om tredelning av makten mellan lagstiftande (riksdag/parlament),utövande (regering som initiativtagare till nya lagar-polisen som deras förlängda arm i den konkreta hanteringen av lag och ordning) och dömande (rättsväsen) bildar grunden för demokratins konstitutioner,vid sidan av tankar om representativitet (partiväsen då politikerna valda i offentliga och rättsvisa val då de representerar folkets flertal) och parlamentarism (att regeringen ska i princip få stöd hos flertalet i riksdagen,ävenom minoritetsregeringar tillåts fungera tillsvidare så länge som missförtroende har inte visats).Media har vidare sin betydelsefulla roll som uppfattas som fjärde maktsfär.

Enligt mig,dels som filosof-samhällsvetare,dels genom egna erfarenheter i det svenska samhället som sk. nysvensk (dvs. ej infödd här,utan invandrat hit som gäststuderande från grannlandet Finland vid 21 års ålder,augusti-69) skulle man bredda analysen att gälla även det omgivande samhället,dess attityder och värderingar.Jag tar här ett konkret exempel genom några beskrivningar ur mitt eget liv här.Ta först min första,preliminära version av avhandling,redan som student.Efter en lång tystnad,ficka jag personinriktade kommentarer från docenten och forskarassistenten till vilka professorn hade lämnat mitt arbete,
vilka jag ”smulade sönder” i ett brev till professorn då ingen sedvanlig uppföljning i ett seminarium skedde,med resultat av tystnad och locket på den unge,sanningssökande studentens öppnande tankar för en grundläggande förnyelse i vetenskapen,bredning av den filosofiska grunden som de vilar sig på (1974).Dylika,diskriminerande handlingsmönster drabbade mig även i senare skeden av mitt nya liv här.Då jag som projektarbetare i det lokala landstingets arbete om invandraranställda,ULL:s Infokansliet,skrev en preliminär rapportredovisning och lyfte där upp tankar om etnisk diskriminering,blev infochefen utsatt för politiska påtryckningar av landstingsråd.Jag fick avgå från projektet,ävenom det var jag som hade formulerat frågorna och programmerat de i den tillämpande databasen som jag skapat för projektet och tillsammans med projektledaren skrivit intervjuades svar direkt i i de handburna datorer.Projektledaren skrev om rapporten och urvattnade analysen-jag stöttes ut igen till det manuella arbetet vid disken som ansågs vara rätt slags arbete för den tvärvetenskapligt universitetsutbildade teoretikern.Senare såg jag i media,att dylika analystankar togs upp i Stor Britannien av professorer där.Samhällsutvecklingen senare har dock gått i samma spåret: det har bildats DO-diskrimineringsombudsman; media uppmärksammar olika myndigheters hanteringar av folket,radio och tv sänder beskrivningar av flagranta fall där myndigheter har ej skött sig,ävenom efterföljande utredningar har varit ytliga (senaste fall angående kommuners/skolors hanteringar av särskole-elever.Hur många av havererade livsprojekt-elever som dömts till särskolan-har varit sk. nysvenskar-dvs. hanterar skolan som samhällets förlängda arm i skaffandet och bildandet av låglöneproletariat i samhället? )

Grunden för brottsligheten i samhället grundar sig således på

*dels förvrängda attityder-se diskriminerande sådana mot olika grupper av individer-
* dels att myndigheterna själva-utöver att deras rutiner brister eller sköts ineffektivt- tolkar lagar vid gränsen för omänsklighet (se fall av utvisningar tex av nysvenskar som rotat sig i landet och avvisas efter många år ävenom individer i fråga skött sig) eller brottslighet i hanteringens anda,ävenom formellt inom lagars gränser.

Men hanteringen av regeringen då-meta-analys perspektivet

Ett annat flagrant fall i detta.Jag har i mina tidigare blogg beskrivit om startandet av min firma Vidorg.Jag hade varit arbetslös,jobbat i tillfälliga kortare projekt- inom AMS,varit tillfällig hemspråkslärare-då regeringen stiftade en lag om startandet av företag.Man skulle kunna dra av gjorda investeringar ur lönen vid firmabyggandet.På detta villkor startade jag min konsultfirma-speciellt då den akademiska världen hade ej brytt sig om det nya vetenskapsparadigmet som bildade grundvisionen för min firma.Genom firman skulle jag försöka utveckla vidare det,i nya tankar mm vilket jag sedermera gjort (se mitt tidigare bloggande om DMOS-ny samhällsmodell- ny,fler-dimensionell tillväxtspiral NMEP,syntetiserande tankar från -30 talstänkarna i Sovjetunionen och den moderna sociologin och byggt vidare på det nya paradigmets nya,fler-dimensionella ekonomiteori grund mm).Efter ett år ändrades detta och skattemyndigheten tillät rullandet av investeringar som tv. visade underskott då omgivande samhället visade tröghet i hanteringen av presenterade nya perspektiv och nya samhällslösningar (se mitt SINUS-arbete 1990 där jag skissat hur man kunde vidareutveckla det lokala landstingets planeringssystem och budgetarbete med ny slags datorisering och nya organisationsförändringar mm vilka-om anammats på riksnivån-hade lett till avsevärda besparningar för samhället-4 miljarder årligen enligt mig).Allt var rätt och fröjd så länge som jag stannat kvar i mitt manuella jobb trots presterade innovationer för den akademiska världen (nya tankar,teorier) och den offentliga sektorn (se SINUS-förslag som stegvist sipprat genom och påverkat positivt till utvecklingen av vård och omsorg,ävenom aldrig lyfts upp tex i media då jag så sent som några år sedan ville lyfta upp detta i den lokala tidningen för att folk skulle ta lärdom av fallet i hanteringen av det nya vetenskapsparadigmet av myndigheter och rättsväsen då man stulit mina resurser (av skattemyndighet) vilket rättfärdigats av rättsmyndighet(Läns-och Kammarrätten).

Mitt fall är ett typexempel då urvattnat tjänstefelsparagraf-lagstiftning och bristande regeringspraktik döms av ingen-vilken slags praktik enligt mig hindrat samhällets utveckling och ytterst kan nästan beskrivas som brott mot mänskligheten då det nya hindrats att påverka positivt till utvecklingen-både lokalt och globalt.Det tycks inte finnas några lagar som dömer regeringen rättsligt sätt?
Ett intressant fall är Vattenfalls hantering i Tyskland då företaget har stämt staten Tyskland i dess myndigheters hantering av deras verksamhet där.Tysk veto på hantering av Vidorg i Sverige?
Ett annat fall: GM:s hantering av Saab-USA tycks kunna i princip hindra även den senaste lösningen av ”Saab-krisen” då det nya Muller-kinesiska utvecklingsbolaget där man ska utveckla ny teknik då ekomiska resultat faller även i Kina även om ägandet är uteslutet eller minimerats dit:
Kännedom om tekniska nydaningar kan räcka för att GM kan tolka att den nya bolagskonstruktionen inte duger och vetot ges igen.Omgivande samhällsperspektiv har således utvidgats till utomlands,då rättvisan ej skett lokalt.Riksrevisorn har ej heller tagit upp den nämnda tjänstefelsparagrafen ovan.
Hur länge fortsätter regeringen och myndigheterna fortsätta sitt låtsasspel i hanteringen av utvecklingsarbetet av samhällets kärna: demokratin (se nya värderingar som skulle behövas och vilka skulle bli följden om det nya vetenskapsparadigmet skulle slå genom socialt och stödjas offentligt). Så länge som det finns möjligheter att
”hand handen tvättar”- en myndighetsperson kan inte dömas för myndighetsmissbruk eller ens vänta att så kan ske (Lex Maria mm. anmälningar till Socialstyrelsen tex är bara ytliga fall då ingen rättsskipning sker utan endast utmaningar till ändringar mm. urvattningar av ansvarsförhållanden inom myndigheterna).

Sammanfattning

Riksrevisorn har skrivit en utmärkt artikel om stora brister i svensk rättskedja.Han missar dock den översta nivåns hantering-vilket ytterst kan leda till tankar om bristande anda i den lokala demokratins väsen (inåtvänt-diskriminerande) och ytlighet (grundar sig på en gammaldags syn på människan och det gamla vetenskapsparadigmet),vilket i sämsta fall leder till slapphet inför omvärldens hantering av brott mot mänskligheten-misshanteringar rättas inte till,då de nya meta-nivårutinerna fattas.I princip kunde den politiska sfären-i misstroende hantering-sätta regeringen på plats,men då dylik praktikfall fattas i den svenska demokratins historia (att misslyckad lagstiftningshantering ledd till fördröjt samhälls-och kulturutveckling,och pågående ekonomiska sanktioner från utomlands vars kärna inte analyserats,vilka givit anledningar att sparka regeringen)-men hur trovärdig är det då media tystnad rått lokalt i detta super-scoop? Min roll i det hela är att stödja riksrevisorns kritik,visa hur den kan fördjupas ytterligare i stället att vara tyst.Trots bemötta brister har jag planer att utveckla vidare mitt livsprojekt och har inte givit upp än,trots påpekade brister.
Jag kämpar vidare,och varje steg utvecklar och fördjupar vidare det nya,det som kommer-vill folkets flertal det eller inte.Spjutsspetsarbetet måste ske om det gamla ska bestå.

tisdag 13 december 2011

Busken som symbol-tillägg för Vidorgś EU-noter

Tillägg i Vidorgś EU-noter

ref. DN/ledarkolumnen,ti 13 dec-11:”Stegen mot splittring”,av Lars Calmfors
samma tidning/världen/Eurokrisen:”Camerons nej splittrar regeringen”,av Mårten Hennéus
och ”Knäckfrågorna EU måste lösa”,av Henrik Brors


Till sist är det frågan om trovärdighet och legitimitet

I en av mina kursböcker på min eMBA-kompletterande utbildning vid Gävle Högskola 2003-04
skrev forskarna att viktigaste frågeställningar då det gäller förnyelse handlar om trovärdighet och legitimitet.Båda behövs för att lyckas i förnyelsearbetet såväl inom näringslivet som inom olika organisationer (jag ska inte gå och leta efter mina boktravar i vilken bok dessa skrevs och av vem).

Alla artiklar ovan nämner inte direkt detta perspektiv,men det betyder inte att det är inte användbart att användas då man värderas både EU-beslutsfattarnas gärningar,som de olika tolkningar och analyser som framställts efter senaste EU-toppmötet.

Ja,tom mina meta-analyser och min firma Vidorgś alternativa,bredare grund för framtidspolitikens utformning vad det gäller politikens värld kan värderas med dessa perspektiv.

Professorns framtidsutsikter och referensram

Lars Calmform-professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet-har skrivit en intressant kolumnartikel om det senaste EU-mötets resultat.
Enligt honom kunde man hantera gällande krisen med hjälp av dels förslagna nya procedurregler
1. en ny finanspolitisk regel om strukturella underskott vars införande ska kontrolleras av EU domstol,men inte dess efterlevnad.
2. Länder vars budgetunderskott är större än 3 % av årliga BNP (vilket stipuleras i gällande föredraget) ska utarbeta ett program för att minska underskottet som kontrolleras av Kommissionen och EU:s finansministermöte
3. Kommissionens straffåtgärder mot länder som trotsat ovansagda och inte kunnat visa framgångsrik budgetarbete ska gälla med automatik om inte en kvalificerad majoritet av medlemsländer säger emot det (sk. Omvänd kvalificerad majoritet)

Dels riktas uppmärksamhet då man analyserar läget för lyckad hantering av krisen mot det centrala ECB-banken-att den ska ge tillräckligt massivt stöd för krisande länder för att hindra krisen fördjupning till nya länder eller att de banker som givit lån till krisande länder inte går omkull pga att krisländer går i stats bankrutt.

Han anser att massiva ECB-stöd är inte förenliga med ett hållbart EU-ekonomisystem på längre sikt.Dels pga att det är inte trovärdigt att finansministrar straffar sina kolleger i bävan att kanske dem själva i framtiden kan befinna sig på samma sits,dels att dylikt räcker inte då faran finns att krisande länder struntar ändå i böter eller straffande viten i kunskap att de ska stöttas ändå av andra medlemsstater (sk. Systemkris klausul som tex tillämpades av Obama i USA då skattebetalarna fick rädda banker och finansiella institutioner).Enligt Calmfors vore det bättre med juridiska frågeställningar då tex Kommissionen skulle behöva ha vetorätt mot nationella budgetbeslut som följer ej stipulerade nya regler om budgetarbete och krav på balans,vilket enligt senaste nya EU-pakt ska skrivas in i nationella grundlagar eller budgetregler och EU-domstol ska kunna ge straffande tolkningar av icke-ekonomisk art typ inskränkningar i rösträtt i EU:s ministerråd.
Föreslagna nya regleringar är så att säga legitima men knappast trovärdiga-på sikt blir det enligt professorn frågan om euron kommer att tillämpas med samma status som i dag: några länder kan välja att utträda ur eurosamarbetet och det blir frågan såsom jag formulerade i mitt förra blogginlägg: EU:s kärna som hasselnöt av centrala stater och andra i periferin.

Nu kan man jämföra mina förslag mot Lars Calmfors:

* analysperspektiv: då Calmfors har perspektiv på procedurregler (såsom EU:s centrala parter också) har jag ett strategiskt-institutionell perspektiv (angående mitt förslag på ESSF-European Sustainable Stability Fund- att krishanteringen skulle lyftas till strukturell nivå,i stället för att försöka lösas med mer pengar,politiskt motiverade straff mm. Åtgärder utan entydig teoretisk grund).Tillika har min styrningsperspektiv en process-karaktär angående den reformerade euron och dess förhållande till dels ESSF och omvärldens andra valutor
* analysram: hans analys utgår från gällande EU-föredrag vars nya tolkningar i den senaste överenskommelsen eller toppmötesbeslutet ifrågasätt juridiskt av Storbritanniens premiärminister David Cameron.Min analysram är mer teoretiskt grundad och grundad på en ny ekonomiteori (på ny värdeteori),ny ekologi-teori och nya ekonomiska instrument (se mitt tidigare bloggande,bl.a. Om M.O.-instrumentet mm) i en konstruktivistisk anda som enligt mig vore fruktsammare än framtidsfunderingar utgående från scenarier där man extrapolerar nuvarande lösningar till framtiden.Enligt mig-kanske även enligt årets nobelpristagare-kräver sk. Rationella förväntningar.
Är det rationellt att avvisa kategoriskt-genom tystnad och vägran att öppna sig för alternativ-då det gäller hela EU:s framtid eller faran att en av dess centrala instrument Euro försvagas eller försvinner varvid EU-samarbetet kan falla ihop som tidigare Babylon-tornet i historien?
* Fokus i EU-politik: då Calmfors fokus är traditionell ekonomisk,handlar min fokus även EU:s vision och politik gentemot omvärlden och behov av förnyelsearbete då det finns även mer övergripande kriser än EU:s finanskris-dvs. Tex. klimatkris,respekt för FN:s arbete och strävan att förstärka dess roll i världen där enskilda staters regeringar (typ Syrien) eller dess medborgare (typ somaliska pirater) struntar i internationella lagar och rättvisa.

Sammanfattning av Vidorg's noter

EU behövs och den kan förnyas.Euron kan reformeras på bättre teoretisk grund.Politiska världen kan förnyas med reformerade S-partier och deras samarbete med andra progressiva krafter-både lokalt och globalt.

Hur trovärdiga är då mina meta-analyser på nya vetenskapsparadigmets grund? Ringa då jag har varken rätt status i det svenska samhället,eller massiva resurser för att kunna bearbeta medier eller väcka nyckelpersoner till framtidsinriktade handlingar då det ömsesidiga resultatet kan inte mätas i pengar från mig eller omvärldens beundran då initiativtagaren är inte offentligt nämnt eller det nya har inte än nått den kritiska massan som skulle göra det till en social rörelse.Å andra sidan-att skaffa doktors-examen vore för mig en vädjan till auktoritetstro eller bortkastad tid då tidigare försök att lansera nya tankar inom den akademiska världen visat sig möta tystnad. Personfix med nya kläder eller umgänge med nyckelpersoner för förnyelsearbetet. Bortkastad tid då fina kläder skulle bli snabbt smutsiga och deras vård kräva tid av mig som jag inte har,eller då nyckelpersoner för den framtida förnyelsen finns ej än pga trögheten i den offentliga världen: i såväl politikens,medias som näringslivets sfär där det är de korta perspektiven som räknas-inte det maratonlopp som tex. Angela Merkel har uttalat sig om.

Legitimt-ja,mycket legitimt.Då dagens beslutsfattare tycks hellre avvakta än ta djärva beslut och visa ledarskap,stänger tiden till slut förnyelsefönstret och faran finns att det nya antingen urvattnas-anammas delvis-eller glöms bort och världen rustar sig för sin undergång med den nedåtgående spiralens rationalitet.Ex nihilo nihil: ur intet kan intet hämtas-kanske det nya uppstår då det gamla försvunnit-vem vet?

Den etiska dimensionen: enligt min nya värdeteori (ej offentligt diskuterad eller värderad,ävenom chansen för det fanns då tryckt i min tilltänkta universitetsuppsats-arbete SINUS i ekonomisk historia vid Uppsala universitet,1990) värderar individen sina ekonomiska handlingar fler-dimensionellt.Frågan blir om politikerna gör likadant-ser tex. EU-samarbetet i förutom i traditionell ekonomisk perspektiv även socialt,kulturellt och etiskt i strävan att lämna en bättre värld till framtida generationer med tillväxt och framtidstro.Jag vägrar att stämpla denna dimension som enbart visionär eller legitimt då jag presenterat nya ramverk-nya teorier,modeller,instrument och metoder för förnyelsearbetet.Det är mycket trovärdigt att det nya tas i bruk enligt ovannämnda rationella förväntningar.

Europas kärna-en hasselnöt eller en buske?

Europas kärna-en hasselnöt eller en buske?

Ref. SvD/Brännpunkt,ti 13 dec-11:”Vi hör hemma i Europas kärna”,av Jan Björklund,Birgitta Ohlsson,Carl Hamilton (centrala FP-politiker i Sverige)

Vad gäller saken

Författarna ställer sig kritiska till Sveriges avvaktande hållning till EU toppmötets beslut om sk. Stabilitetsunion.De vill skapa opinion både bland Sveriges medborgare,inom regeringen och inför statsministerns förväntade hållning att söka stöd för sin avvaktande politik hos oppositionen för Sveriges politik i denna fråga.Deras tre teser säger: Vi tror att Europa måste hålla ihop.Sverige ska vara med (i stabilitetspakten) och bygga framtidens europeiska samarbete.Sverige bör med full kraft delta i utformningen av de texter som i detalj utformar stabilitetsunionen och villkoren för de länder som vill vara med utan att delta i eurosamarbetet.
Jag anser att de har rätt i två första huvudteserna,men fel då de backar i den tredje (eurosamarbetet)

Kritikens djup

Enligt mig har både EU:s toppolitiker och Folkpartiets centrala sådana i Sverige en för enkel syn på stabilitetsunionen.För mig som alternativteoretiker som skapat grunderna för ett nytt vetenskapsparadigm och försökt väcka opinion för dess utvecklande med offentliga medel och för dess förslag att genom nya teorier-inom tex. ekonomi och ekologi-förnya EU-samarbetet,ter sig de styrandes syn som backande in i framtiden då det blåser på marknaden-främst på finansiella sådan.
Tillväxten formas inte med politiska och ekonomikamerala regleringar och backande till framtiden med rådgivning av experter som lever i 1800- 1900-talets filosofi och dess människosyn.

Se tex definitionen av stabilitetsunionen.

1. som ekonomisk-politisk ramverk för framtidens Europa
2. integrationsträvanden genom starkare regleringar av medlemsländernas budgetar och statsfinanser från de centrala,gemensamma institutioners sida (Kommission,Europeiska Centralbank mm)
3. bestraffningsåtgärder mot medlemsländer som bryter dessa nya tolkningar av stabiliteten

Vad är det då som fattas?

a. Var finns social-kulturell dimension av stabiliteten i Europa? Har europeiska visionen ”ekonomiserats” till pengaperspektiv och gammaldags syn på demokratier i Europa då det annanstans i världen sker folkligt stödda rörelser för att få djupare mening för politiken-den samhällsförnyelse-ramen som tar hänsyn förutom på medborgaredeltagande och lyssnandet av de andemeningar som den väcker:Krav på ödmjukhet inför kritiska röster;krav på stabilitet som grundar sig på gemensam syn på människan och de centrala instrument som de centrala institutioner använder i olika länder,ävenom länderna i fråga är på olika nivåer ekonomiskt-socialt,färgade av sina unika kulturella och historiska bakgrund.Nej-enligt mig borde de centrala EU-politikerna
forma proaktiva beslut med stöd i nya ekonomi-och ekologi-teorier som ser Europa samarbetet med vidare perspektiv(mer om detta nedan tex i reformering av euron-den tredje tesen ovan)men enligt mig i en positiv anda i stället för den gängse negativa som gäller i Alliansregeringen och i den svenska politiken.
b. Var finns tex. Klimatfrågor,förstärkandet av världens centrala organ i FN genom samarbetet utåt,samarbete med näringslivet då företag väntar inte-kan inte vänta att centrala EU-POLITIKER ska förnya Europa så att de kan spela bättre på den globala marknaden-konkurrensutsatta av framväxande ekonomier och nya blockbildningar i fjärran östern och Asien,i Afrika mm.
Politikerna ser faror i den lokala-federala dimensionen,företagare och folk i ”befästning Europa” där tex. det centrala,gemensamma instrumentet Euro regleras för enkelt,med gammaldags ekonomi-och ekologi-teoretisk konstruktion.
För mig är Europa vision ett steg i global förnyelse genom att skapa stabilare ekonomiskt-politiskt-kulturellt område som hjälper att skapa hållbar tillväxt,sanna demokratier och integration i världen kring tex. FN:s stadgar om mänskliga rättigheter.

Samarbetets mening och djupare ram

Som filosof-samhällsvetare som även hade möjligheter i sin utbildning att ta del av samhällskritik från marxistisk teoribildning-utan att för den skull själv vara marxist eller anamma deras tolkningar av tex människan genom det gamla vetenskapsparadigmets ensidiga syn på empiri och vetenskapsteori där endast fysisk syn gäller-vill jag ha djupare stabilitet-union.
Jag har bloggat om detta bla. inom PES-partiets sfär (Party of European Socialists) och hänvisat till mitt intresse att
* reformera Euron
* skapa nya finansiella institutioner i Europa där man använder mitt M.O. (Management Option- trefaldigt säkra finansiella instrument) i ny slags börs-M.O. Exchange- för att dels reglera risker i olika framtidsprojekt och deras investeringar,dels ge möjligheter för vidare finansieringar där även folk har möjligheter direkt att delta i nya procedurer och framtidspolitiska beslut utan att de regleras av kortsiktiga politiska hänsyn.
* Ovansagda innehåller även en öppenhet inför omvärlden:reformerat Euro fungerar även bättre gentemot andra valutor (dvs.man skapar stabilitet i utformningen av den nya Euron så att den dels har entydig teoretisk grund,dels tillåter lokala tolkningar i enskilda länder utan att för den skull bilda den federala staten med ”tröghetsstyrning uppifrån”. M.O. Börser kunde användas även i globala projekt annanstans och i andra sammanhang (har skrivit om detta i förra blogginlägg ang. klimatarbetets framtida finansiering).
Dessa lokala tolkningar kan ske runt gemensamma teoretiskt understödda regler och stabiliseringsdimensioner som kan (ska enlig mig) vara fler-dimensionella: ta hänsyn även till tex. sociala förhållanden,olika prioriteringar av lokala investeringar i lokala statsbudgetar.

Nya tidens S-Europa politik

Att ängsligt blicka bakåt med hänvisning till valet att stå utanför Euro-samarbetet som rättessnöre för framtiden då läget kräver förnyelse-tex. genom bättre teoribaserad Euro och nya institutioner-är det samma som att vägra vara med i den kommande tillväxtboomen som skulle bli frågan om om folket fick veta mer om det nya.Nej-slagord och slogan om ”social demokrati” eller socialism på gamla människosynens grund (dvs. människan som enbart fysisk varelse där man rensat bort ifrågasättande empiriska data pga. gängse filosofiska syn,grundad på det gamla vetenskapsparadigmet)-ger inte bra utgångspunkter för varken framtidens Sverige eller framtidens Europa utan att säga om världen där de kommande stora kriser kräver helt andra handlingsramar för att kunna leda till fortsatt,hållbar tillväxt:

* klimatarbetet och krav på fler-dimensionellt samarbete genom folkligt deltagande,näringslivets medverkan,kulturell förnyelse
* politiska konfrontationer i en multipolär värld där nuvarande supermakt USA kommer med stor sannolikhet att förlora sin hegemoni-position. Denna punkt gäller även nätverkandet med progressiva krafter globalt tex i förnyelsen av arabiska världen och Kina,Ryssland mm. stater som tidigare anammat den ensidiga socialismens centralstyrning eller stark regleringssyn av samhällsekonomin men kan bli framtida samarbetspartners i det nya.
Europa kan-om förnyelsen på den nytolkande stabilitetens grund kan göra sig gällande och påverka till reformering av EU-bli världens ”demokratikatalysator”.

Handlingshorisont för EU-politiker

Enligt mig har författarna tagit ett steg i rätt riktning genom dagens debattartikel.

Men-om stabiliteten definieras och omtolkas på ett nytt,vidare sätt-stödda av nya paradigmets nya teorier och samarbetet med näringslivet och folkmening-ter sig dagens rop på nya regleringar och straff-strategier som halvdana ledarstrategier.Bättre kan vi i Europa,vi är värda bättre Europa politik-ställ ansvarsfrågor även politiskt innan och före den globala rättsvisan väcker frågor:
hur kunde man stänga vägen under nästan 40 år för förnyelse-vågen som gällt framtidens politik för oss alla?
---
Lasse har utbildning som filosof-samhällsvetare från Helsingfors och Uppsala universitet,samt på egen hand forskat i sk. anomala,ifrågasättande data i parapsykologi mm.
Hans fokus är fler-dimensionell och tvärvetenskaplig och innehåller även kulturella och media-drag genom författandet av dikter,noveller samt bloggandet lokalt och globalt.
Lasse har investerat i sitt firmabyggandet i Vidorg mm. firmor,vilket privat koncernbyggande ligger just nu i träda då omvärlden har inte visat något intresse för det nya pga. olika skäl.
Som alternativtänkare och entreprenör har han dock inte givit upp,utan jobbar på flera ”fronter” för förnyelsen-genom politik-deltagandet (medlem i Socialdemokratiska partiet i Sverige och aktiv medlem i PES),skrivandet av polemiserande kåserier eller dikter då och då,fortsatta investeringar som ev. kan tas tillvara som företagare om rättsväsendet mm. myndigheter ”fattar galoppen” och vad det är frågan om.

Du kan själv vara med i den globala förnyelse-vågen genom att sprida intresse för det nya ovan-
tex genom att skriva på sociala medier,politiskt arbete,i föreningslivet eller varför inte att läsa själv mer om de alternativa erfarenheter,upplevelser och vetenskapliga undersökningar som stöder det nya men ej fått genomslagskraft än då den gällande kulturen och samhällsbyggandet sker på det gamla vetenskapsparadigmets grund.

lördag 10 december 2011

Meta-analys av klimatarbetet-vad man kunde göra i Durban

Meta-analys av Klimatavtalet och det pågående arbetet
(Meta-analysis of the Climate package) av Lasse T. Laine,Uppsala

ref. Svd/Utrikes/Klimatmötet,Fr 9 dec 2011,”Räddningen lär dröja”,av Susanna Baltscheffsky


Förord

Framför mig har jag en bild-en isbjörn,flockens ledare,tittar fram,nosen höjd i försvarande gest,liksom sägande:
”Vad gör ni med min värld-snart har jag inget att jaga,ingen mat.Då jag försvinner,försvinner också en bit av er”.
Den analyserande,duktiga reportern Susanna Baltscheffsky har givit ett slående namn för sin artikel: ”Räddningen lär dröja”,syftande på nyckelpersoners gräl,ömsesidiga påskyllningar,givande och tagande i prestigespel vars strategi tycks sluta i den minsta gemensamma nämnaren-nollsummespel.
Ty är det något annat än ett sådant spel? Då radikala förändringar skulle behövas innan katastrofen är här och klimatförsämringen ackelereras med kumulativa hopp i en negativ spiral,tvekar delegaterna i dagens klimatavtalsmötet i Durban inför framtidens strategi.

I Vad göra,hur,av vem,på vilka villkor,
II Vem ska informera,vad,på villka villkor
III Det är många kriser nu-vad är det för samband dem emellan-hur binda alltihop ihop i ett paket som alla förstår och kan skriva under
(IV Under ytan: vem är han-AoS-med vilken rätt agerar han? I frälsaranda,i strävan att hitta en mening i vardagen då tryckt som Swedish Mandela i en frihet som ter sig nästan som fängelse,i försök att forma en bättre framtid för sig själv,sina närmaste,för oss alla-även isbjörnen)

Situationsanalys

Av artikeln framgår följande.
FNś klimatpanel IPCC har i tidigare rapport 2007 stakat alternativa förändringar,vilket har lett till att de politiska ledarna har kommit överens om det behövliga målet för klimatarbetet:
temperaturen ska öka högst 2 grader Celsius
nyckelländerna-EU mm.- har bundit sig till att minska sina koldioxidutsläppen med 8 % till 2012 då det gällande Kyotoprotokollet slutar
man strävar efter att förlänga avtalet ovan till en ny period efter det med bindande avtalet som skulle gälla alla stater i världen
tvekande stater-tillsammans med EU-kan tänka sig att höja utsläppen totalt till 16 % (per land eller området?) för nästa perioden i strävan att nå målet ovan
eftersläntarna-USA,Japan,Ryssland och Kanada vill antingen inte ingå i den nya perioden (utan ha ett annat,annorlunda avtal?) eller tvekar (USA) och kommer inte till skott på grund av inrikespolitiska skäl
centrala handlingsmönster består av
a) minskandet av utsläpp med 8 % till 2012 (EU)
b) tekniköverföring till mindre utvecklande länder,tillsammans med kapitalresurser
c) effektivisering och eventuell omläggning av handeln med utsläppsrättigheter då olika länder säljer sina kvotantaganden (att minska koldioxidutsläppen) till varandra eller inom landet
d) strävan att investera i ren teknik som inte använder fossila bränslen som ökar koldioxidutsläppen (dvs. sol-,vind-,vatten mm. Alternativa energikällor som följer målet ovan)

Prestigespel

Om jag kortfattad-från sidan-sammanfattar olika staters perspektiv,kan jag göra följande kommentarer:
EU vill gå i spetsen.Dels av ekonomiska skäl-tex Tyskland har stark export av alternativa energiprodukter och har varit en av drivande stater för att ge råd och tekniköverföring till Kina som blivit den alternativa energin lovande land.Dels av oro för framtiden.Smältande isar globalt påverkar även lågtliggande deltaområden hos centrala floder i Tyskland,Frankrike,Holland och smältande isar i alperna kommer att försvåra egna länders infrastruktur,demografiska och sociala utvecklande
de fattiga länderna-G77 gruppen främst i Afrika och annanstans i världen vill ha mer kapitalresurser för att kunna dels gå direkt över till renare teknologi,dels göra behövliga upprustningar i infrastruktur och lokala institutioner för att värja sig inför klimatförsämringen som gör sig redan gällande i form av nyckfullare stormar,översvämningar,störtregnar alternativt förlängda torkperioder.De anser att det är den rika världens tekno-och ekostruktur som påverkat till det hela,samtidigt glömmande att de har själva varit med om det tex som råvaruproducenter eller anammare av gällande mönster för civilisationsbygge (i både positiva och negativa tecken)
Eftersläntarna (se ovan) vill troligtvis ”upprusta sig” så länge som möjligt med gällande teknologi då de finner nya oljekällor eller metaller mm. Som de kan ensidigt exploatera och berika sig.”Varför förändra statusquo”.Samtidigt är man ängslik och vill inte framstå som världens svarta peter-stat som strätar emot då helheten kräver förnyelse,ej hänvisning till gångna,föråldrade avtal eller folkmening
USA- ja,kanske de anar att något annat kan vara på väg och är samtidigt inne i en period av inåtblickande vilket kan resultera i handlingsförlamning för andra som är i stor grad beroende av deras ekonomi
Kina- i princip positiv till förändring men på villkor av att deras egna,inrikes tolningar av tex mätningsprinciper ska gälla för dem -minmax strategi-minimera åtaganden men maximera egna vinster

Tre nyckelmeningar

För mig-som samhällsvetare och filosof-ter sig följande tre termer som kodord för förändring och förnyelse (se stycket ovan,respektive nedan):
korsbefruktning:
a) minskandet av utsläpp (av koldioxid)
b) tekniköverföring från rika länder till fattigare (inklusive kapitalresurser och kunskaper)
a + b kan bindas ihop i ny teknologi-projekt,helst med påverkan av representanter eller deltagare från alla kontinenter med fou- och spetsföretag från respektive länder
c) handeln med utsläppsrättigheter kunde effektiviseras med gemensamma,entydiga tolkningar,mätprocedurer och strategi: det är trenden som gäller-avvikelser från det ska kosta respektive ge belöningar (högre priser för egna landets utsläpp) dvs. mitt förslag på både ”meta-analys” och ”relativiseringen” av strategin då länderna är olika,har olikartad situation för sina samhällen mätt med min Strukturmatris-teori
d) investeringar i ny teknik och teknologi-
c+ d kan bindas ihop med ny institutionell ram: både i användningen av ett nytt finansiellt instrument M.O. (Vidorgs M.O.-MANAGEMENT OPTION) som kan operera med det nya slags,mer abstrakta tänkandet i ekonomiska sammanhang och dessutom institutionaliseras i en ny typ av börs: M.O. Exchange där M.O. Klimatoptioner kunde säljas
transformering:
genom det nya slags tänkandet-ytterst deducerad (härledd) ur det nya vetenskapsparadigmet som tv. Fått inget socialt genombrott och anspråkslöst skapats och utvecklatts av mig med personliga uppoffringar- och förslag på nya politiska,ekonomiska och sociala lösningar
(se mitt förslag tidigare för tex. Reformering av S-partiet,reformering av Euron mm. På både lokalt,regionalt och globalt-skrivna på denna blogg och annorstädes)-kan klimatarbet skiftas till en ny nivå där alla har bättre både översikt och möjligheter att vara med
paketering:
då tidigare enskilt uppfattade handlingslinjer (se a-d ovan) kan både korsbefruktas och finansieras med nya lösnigar som är mer rättvisa och flexibla och backas av ett nytt helhetsperspektiv ur det mera abstrakta vetenskapsparadigmet som innehåller den nuvarande som en del av det nya men utöver det kan-genom ny slags grundläggande filosofi och filsofisk teoribildning- bilda ett paket eller en struktur för ”real förändring”-dvs. Förnyelse.

Mening i transformeringen

Om jag skulle sammanfatta det nya- nya instrument för klimatarbetet,ny finansiell institution,nya politiska strategin ovan-nytt perspektiv på samhällsförnyelse med dess nya,fler-dimensionella verklighets- och människosyn som skulle öppna vägen för en ny både kulturell utvecklingsnivå som ekonomisk tillväxtboom (ja,ni tvekar men jag handlar och bygger upp) kunde detta betyda följande:

paketering som är fler-dimensionell
skapandet av win-win för alla stater-tillsammans
bindandet av klimatarbetet med ekonomiska samband och nya samhällslösningar
arbetsskala från lokala-via regionala-till globalt arbete och institutioner
bindandet av ömsesidiga åtaganden men på ett mer flexibelt sätt genom relativisering av bärande principer och procedurer som tar hänsyn till olika länders olikartade situationer
ny slags,mer abstrakt (och mer effektivt tänkande) perspektiv på klimatarbetet genom meta-analys och skapandet av nytt helhetsperspektiv

Visst,det är mycket här,men som AoS är det mitt område.Här söndras inget,utan utvecklas vidare på ett helt nytt sätt.Ämne för kvällens Nobelfest-diskussioner?

Summary

In this paper Mr. Lasse T. Laine,philosopher-social scientist,Uppsala,Sweden,gives a new kind of meta-analysis to the Climate work.

His central thesis is:
through crossfertilization of the central terms of work (decreasing of CO2,technological change,economy of climate work,investing in new kind of green technology) and transformation of the political-economical strategies to the common,new kind of trend-strategy which is at the same time both coherent,uniform and flexible,the new Climate deal at Durban can be packaged to a new framwork.

In this work he uses the new,more abstract paradigm of science and will thus show how it can be applied even to the climate work in form of both new kind of thinking,new kind of political strategy,with new kind of instruments and institutional change,given opening to the future steps in the true meaning of the social transformation: win-win.
This is his work as ”a Swedish Mandela”-bounded by old kind of values,thinking,attitudes which can be the obstacle needed to overcome by us all.
---

Lasse har tidigare bloggat om klimatarbetet inför förra slutdokument i Köpenhamn.
Han försöker alltjämt att föra fram det som han tror på: en ny vision,som kan grundas på ett vetenskapligt tänkande och ge riktlinjer för förnyelsen,kan ge ett nytt,efterlängtat starkskott för global tillväxt.Otraditionellt,trygg i sig själv,vågar han tro på det som han skriver och vill påverka med,i demokratisk anda.

Du kan själv vara med i denna förnyelse eller demokrativåg globalt genom att sprida ordet om detta vidare.

PS. Adressen till senaste klimatmötets dokument finns här:
http://unfccc.int/2860.php

fredag 9 december 2011

Strategisk planeringsapp för S-Sosseriexempel

Ref. SvD/Trend,fr 9 dec-11,"När unga får bestämma",av Ylva Edenhall

Då läste denna utmärkta artikeln,blev både glad och ledsen.Glad: progressiva tankar om delaktighet för unga,om intresset för framtidsfrågor bland ungdomar i Stockholm,om IBM´s intresse på sin 100 års jubileums väg att påverka positivt till förnyelse av tex. stadsbyggnation tas tillvara.
Ledsen: att min väg-tv-att bygga en motsvarande globalt företag ligger nere (fast ej givit upp än,vilket visas tex i mitt bloggande innan detta) utan att jag kan på kort sikt påverka detta så mycket mer än att gneta i mitt dagliga jobb; att ungdomar-pga. de offentliga medias ointresse för verkligen förnyande lösningsförslag gör sig gällande-får inte inblick i de trender som kan bli aktuella i framtiden.Dvs. de uppfostras i auktoritetstro,statustänkande och kortsiktiga intressen.

För att exemplifiera detta-och samtidigt ge tips för dagens makthavare och kapitalstarka kretsar,
kopierar jag här den RedNotebook-tillämpning-en anspråkslös app för skrivbordsnoteringar i min notebook-här och hoppas att det väcker intresse?

Här är den appen:

-This is Lasseś StrategicTemplate to the day:

"fredag, 2011-12-09 19.20.17"

Title

RedNotebook note

Purpose/Keyword

StrategicPlanning to Sosseriet?

Description

Då läste i dagens SvD/trenden om IBM:s och Stockholms stads gemensamma seminarium om staden i framtiden,märkte att ungdomars idéer om planeringsprocesser var bra:

delaktighet,information,uppföljning genom återkommande möten och användning av internet-tex chat
integrering kring olika generationer tex genom närodling tillsammas
tätning i stadsbyggandet och vattvägar för transporter
särskilda kunskapsgallerior i skolor och arbetsplatser
återsamlandet av matavfall och sopor till tillverkning av biogas
Dylikt togs upp av mig i min tilltänkta eMBA-examensarbete och dess tvärvetenskapliga metodik om bl.a. "Lokala Rum", 2003,som dock fick avbrytas pga. bristande intresse från lärarhåll
Var dock överraskad att det fattades intresse för
ideologiska samband,tex. prissättningar (jmf. flex-priser i min nya samhällsmodell DMOS-Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor)
människosyn: hur tex. invandrarnas kunskaper som tas inte tillvara hänger samman med statustänkandet och synen på människan genom prestige-,klass-,etnicitets-mm. kategorier
trender i staden och dess utveckling hänger samman med regionala och globala förhållanden: hur Kunskapsgallerior kunde vara förutom öppna för olika generationer även för andra perspektiv (tex. nytt vetenskapsparadigm) och erfarenheter då deltagandet i sig ("processen") räcker inte för att utveckla något nytt om "ramen" är det gamla.
===ToDo/Shorttime===
blogga : DueDate: "fredag, 2011-12-09 19.20.17"
- : DueDate: "fredag, 2011-12-09 19.20.17"
- : DueDate: "fredag, 2011-12-09 19.20.17"
===Shorttime/Focus===
nätverksbyggande
===ToDo/Longtime===
spara,investera :DueDate: ""
kunskapsbyggande : DueDate: ""
trovärdighetsbyggande : DueDate: ""
===Longtime/Focus===
vinna mer trovärdighet,skaffa mer kunskap,sprid intresse för det nya vetenskapsparadigmet som ett medel att förnya lokalt,regionalt,globalt
lokalt: tex. för att förnya S-partiets framtidsprogram med nya teorier och deras apps
regionalt: medverka för att reformera Euron för ett nytt tillväxtskede
globalt: detsamma för tex klimatdiskussioner- rädda Saab på ett nytt sätt ?, skapa M.O.Exchange-tillämpningar för "klimat-optioner" där olika företag-i samarbete med finansvärlden och öppenheten för mer rättvisa utdelningsprinciper kan få folket att hoppa in på "framtidståget" med win-win relationer (i stället för klassmässiga bonustänkandet)
===ExecutiveSummary==

By using RedNotebooks simple RedNotebook in Linux/Ubuntu nb, you can write own small apps to different documentation purposes,link them to your files and websites and spread interest to your contacts and partners.In this own app Lasse T. Laine shows his notebooknote on his strategyplans to build up his company Vidorg and interest to cooperate fe. in reforming Euro,create new options for his M.O.-derivate instrument which could be used and possibly save/rescue Saab by a new kind of strategy?

links to files: filename.txt
Images:
links to directories: directory name
links to websites: RedNotebook Homepage
---
tags: vidorg framtidstrender euro sap sosseriet m.o.exchange klimatkrisen

Vore glad om du kommenterade och/eller spred info om detta vidare

Med vänliga hälsningar

Lasse T. Laine
AoS (Avatar of Synthesis)

torsdag 8 december 2011

Rescuing Euro

Ref. Dagens Industri,Analys s. 21,To 8 dec-11, Så kan Draghi rädda Euron-krönika,av Gunnar Örn

Rescuing Euro.Today analysis in the Swedish business newspaper DI,by Gunnar Örn,shows clearly the four alternatives for the leaders of EU and the ECB (European Central Bank) what to do to rescue the common currency Euro.According to me there are even a fifth and sixth alternative: to use M.O.-kind of instrument in ECB in solving the crises-together WITH the private business and financial world (among which my company Vidorg would be one f.e. in setting up the M.O.Exchange on the European market with help of partners).The sixth: Attentive reader noticed my proposal for the new ESSF institution- European Structural Stability Fond,instead of the occasional EFSF.Its time to change the focus and reform the Euro with both NEW theoretical framework (se my paper below sended to the former president of PES Poul Rasmussen as a gift-published even on my blog at wordpress.com) and the institutional CHANGE above from EFSF to ESSF.Itś time for leading not lending on temporary loans and crisepolitics according to me.

By Lasse T. Laine

published on my Facebook today (www.facebook.com/lassetl)

torsdag 1 december 2011

S-partiets gyllene tillfälle

S-partiets gyllene tillfälle

Göteborgs fd. Kommunstyrelseordf. Göran Johansson(S) har i onsdagens DN Debatt
kommenterat offentligt S-partiets lägenhet eller sårbara läge,och konstaterar att det vore ett gyllene tillfälle att koncentrera sig i det viktigaste:skapa politik för framtidens Sverige.

Ref. DN/Debatt: Det är dags att sluta upp mot det interna krypskyttet av Göran Johansson,On 30 november 2011

Framtidsteser inom S-partiet

Jag håller med hans två större teser:

I ”Att i detta politiska läge,tillsammans med finanskris och ett skakigt Europa,ägna stor kraft åt interna diskussioner om partiledaren är fullständigt obegripligt eftersom arbetarrörelsen försitter chansen att föra fram idéerna om ett framtida Sverige”.

Så sant-ett skäl för detta kan nog förklaras med nuvarande makthavarnas och högerpartiers intresse att försvaga den nya S-ledaren,eller i massmedias intresse att lära känna hans långsiktiga strategier för S-partiets framtida politik- i folkets intresse så att säga.En del av mediadrevet kan förklaras att den nya ledaren brustit i detta.Han har i stället för att stödja reformvänliga och framtidsskapande strategier och strömningar inom partiet (läs mina blogg) valt att plocka fram tidigare kända personer i S-partiet som har ej varit kända för några långsiktiga strategier för framtidens politik.

II ”Det är dags att sluta upp mot det interna krypskyttet och ägna kraften åt att forma framtidens politik”.

(Tillägg på sö 4.dec: Efter Håkan Juholts utmärkta DN-artikel den 3.dec på Debatt-sidan-kollade jag S-partiets Sosseri-websidor.Till min förvåning märkte jag att man hade tagit bort hänvisning till mitt blogg (detta) där jag bl.a. skrivit om min syn på reformering av partiets framtidspolitik.Harmsett kollade jag vidare och skrev på Leif Pagrodskyś spalt om framtidens skattepolitik mina kommentarer med hänvisning till ett annorlunda sätt att tänka om skatter (strukturellt,i Kapitalmatris-modellen),om flex-prissättning enligt den nya välfärdstolkningen som ger mer möjligheter för individen att påverka sin situation inom det offentliga utan att det för den skull ska behöva privatiseras även om detta kan tillåtas under det offentligas huvudmannaskap,styrda av fler-dimensionella kvalitetsmått och nya organisationsformer och nya sätt att planera).

Om partiledar-valet och drevet mot honom

Jag håller med G.Johansson om detta också.
Då han motiverar varför han vill stödja Håkan Juholt och hans partiledarskap- att Håkan har vilja och glöd och övertygelse om socialdemokratins möjligheter- har han nog rätt i det också enligt mig.
Dessutom- Juholt representerar ju den breda medelkurvan- inhemskt födda i det svenska majoritetssamhället med allt vad det innebär i värderingar,kulturella ritualer som upplevs som rätta mm.Det svenska samhället har ej ännu tillräckligt lång mångkulturell tradition för att kunna välja första generations nysvensk som partiledare.Då jag valde att skicka kännedom om mitt intresse att bli partiledare till Berit Andnors valberedning,var det främsta motivet att väcka intresse för det vetenskapsparadigmförändringsarbete som jag jobbat med sedan början av -70 talet,vilket enligt mig kunde leda till en global förnyelse-både av socialdemokratin i världen,som världen i stort om S-partier skulle vinna makten internationellt i världens olika demokratiska val.Samtidigt var det ett mediatest: skulle massmedia informera folket om denna möjlighet att reformera socialdemokratin och världen på det nya vetenskapsparadigmets grund,som skulle kunna stödja bättre S-partiets grundläggande värderingar med dess fler-dimensionella verklighets-och människosyn.

Framtidstestet

Ska jag nu säga att partiet,media och världen klarade ej valet eller testet? Nej,bättre att tolka så att världen var ej mogen än? Men samtidigt kan man ge en annan tolkning.Dagens makthavare har intresse att hålla sig själva vid makten så länge som möjligt.Då de har inte kännedom om det nya,har de ej heller något intresse att hjälpa till i dess tillväxt att bli framtidens bärande politik? Eller kanske har jag fel,eller brustit själv.Kämpande för det dagliga brödet,på svältgränsen och bristande sömn,ej varit tillräckligt mycket ute bland andra maratonlöpare såsom Tysklands Angela Merkel uttrycker det? Får skylla mig själv så att säga.Ett steg i rätt riktning vore kanske att skriva skämtsamma mini-noveller emellanåt på dessa spalter som folk kan ta del av eller gå till partikamraters fester eller vara mer ute bland folk?
Att sluta gräva sig i skyttegrav under villkor ovan,eller klaga på bristen av resurser då dagens makthavare inte ser dig eller den förändringen som behövs för att skapa riktig framtidspolitik eller ge rättvist resurser för att kunna bygga det nya vetenskapsparadigmet vidare på samma sätt som andra nyheter inom den akademiska världen.Eller framföra konstruktiv kritik och sluta ge berättelser om det gångna som visar var tidigare makthavare brustit-nej,folk och speciellt partifolk vill inte veta av sådant,bundna av personliga maktrelationer och kompisömsesidighet.

(Tillägg sö 4 dec: i denna andra skrivit nu dylik mini-novell,och skickat hänvisning igen till mitt blogg inom Sosseriet.Om det sistnämnda inte går genom-då är det ett faktum: det är lågt inom partiet och man valt fel partiledare.Men så långt tror jag inte att Håkan går? Varför skulle han göra det-vi står ju på samma linje-förnya partiets framtidspolitik även om min linje går djupare,grundar sig även på andra samhällssektorers erfarenhet än bara politik (dvs. akademiska världen,näringslivet,kulturella sfären,internationalism)

Trovärdighetsvillkoren

Göran Johansson är en av dessa gångna tiders makthavare som kämpat så idogt på barrikaderna att glömt stödja omvärldsbevakningen och särskilt bevakningen av nyheter eller alternativa tankar inom S-partiet?
Jag håller dock med hans hänvisning till Gustav Möller-som blev inte vald till partiledare ävenom han hade ödmjukhet inför folket (se Johanssons referat till hans två klassiska citat: ”varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” och ”endast det bästa är gott nog åt folket”).Jag hänvisar härvid till mitt bloggande inför senaste valet-under Almedalsveckan tex då jag kommenterade dag för dag medias diskussioner om aktuella förnyelse-förslag och relaterade de till mina intressen att reformera S-partiet med det nya vetenskapsparadigmets förslag för framtida politik.Tillika som mitt S-knapp slogan,som även Göran nu tycks ansluta sig till: ”(Välj) S-partiet som spjutspets (för framtiden). Till skillnad från Håkans glöd och övertygelse för den svenska socialdemokratin brinner jag för den globala förnyelsen- därav mitt existentiella valskylt ”Avatar of Synthesis”.Att reformera Sveriges S-parti räcker inte för det. Men det kan vara så,att någonstans ska man börja,och Sverige är nog bland de stater som har bästa möjligheter att föra fram förnyelsen globalt. Jag har på distans försökt påverka via Finland-mitt förra hemland där jag är född och levde mina första 22 år – och via USA då försökte stödja Obama i hans kamp för förnyelsen där-genom att visa att förändring – change- kunde vara radikalare och mer grundläggande än det som han torgförde som demokraternas politik,men det togs ej emot-kanske av hänvisning till min föga trovärdighet vilket makthavare och nyckelpersoner i Sverige förmedlat kännedom om till sina kolleger på andra sidan Atlanten(då vågat gå emot dem med mina nya förslag eller inte "löpt maratonlopp" tillsammans med dem) ?

Så det var nog trovärdigheten som det är frågan om.Då man skurits i möjligheter att föra fram framtidens förnyelse- både i vetenskapens-,näringslivets- och politikens värld av sittande makthavare eller diskriminerande myndighets- och rättspersoner- blir man inte trovärdig då man inte lyckas skapa den globala konsultfirman som var tänkt med det idoga arbetet på fritid vid sidan av manuella diskarbetet för att skapa resurser för firmans uppbyggnation,vid framförandet av nya idéer i fortsatta studier för att skaffa mer kompetens (se min SINUS-uppsats/konsultutredning om Uppsala Läns Landstings planeringssystem 1990 i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet som tilltänkt C-D-uppsats,där jag hade flera förslag att förnya vården och dess villkor i Sverige,vilka-om tagits emot av den tidens makthavare (bl.a. S-partiets) hade sparat-enligt mig-7 miljarder skattekronor årligen.
Eller i investeringar ur eget skinn s.a.s. med ursinnigt sparande från mat,hobbies,klädköp och nöjen.Nej,dessa sparade och investerade medel som tillsvidare visade underskott stals av skattemyndigheten,stödd av rättspersoner som ”inte såg skogen för träden” eller hade kortsiktiga värderingar-eller var positionerade som styrelse mm. maktpersoner bland konkurrerade företag.Dvs. den människosyn som man har i samhället där det är pengar som räknas-ej din integritet eller människovärde eller livsmål eller metamotiverat brinnande-definierar framtidspolitiken på vinnarens villkor.Om dessa är kortsiktiga eller långsiktiga får framtiden visa eller att mellankristiden-tiden från ett gällande paradigm till ett nytt-blir lång innan det tippar över av självbevarelsedrift.Förläng din tid här Avatar of Synthesis !

Företagandet som mänsklig aktivitet

Så Göran har nog inte erfarenheter av näringslivet då han påstår att det ärvinstintresset som är det första bland företagarens motiv varför man skapar företag. Nej-de finaste och mest framgångsrika företag står för hållbar tillväxt och goda sociala villkor nuförtiden-stödda av internationella standarder och intressen.Se tex mitt förslag om reformering av vården och omsorgen i SINUS-arbetet ovan.
Jag anser att privata alternativ ska tilllåtas,men kontrolleras av huvudmän-landstingen-med patientrelaterat redovisningssystem som följer honom/henne genom hela vårdkedjan även om den omfattar både offentliga och privata utförare.Mitt förslag för ny form av datorisering i landstingens planeringssystem var tänkt att både ge bättre villkor för anställda att koncentrera sig i sitt arbete då politikerna skulle inte blanda sig i detaljer i vården (som dem inte känner) eller effektivisera vårdkedjan med fokus på kvalitetsmått i de konstruerade programmena med olika gränssnitt på olika organisatoriska nivåer.
Och ännu mer: i mitt förslag på ny modell av den offentliga sektorn- Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor (DMOS)- skulle man skapa en balans mellan det offentligas värderingar att solidariskt finansiera vård och omsorg-men även skapa intresse för individens egna val.Det egna valet skulle sedan påverka i vårdens flex-prissättning av utförda tjänster och dessutom ta hänsyn till samhällssituationen. Detta var ej något mellanting mellan högerpartiers eller liberalernas valfrihets-intressen där de kapitalstarkaste ges bästa möjligheter och vänsterns svurm för det offentliga där det offentliga uppfattas på gammaldags sätt,generellt,utan byggt på det nya paradigmets människosyn,nya teorier och ur dessa deducerade praktiska lösningar i politiken och befrämjandet av valmöjlighet för hela folket i Gustav Möllers-anda:”endast det bästa är gott nog åt folket.Det är väl därför VU valde Håkan,och jag stöder både VU och Håkan och folkets bästa och därför skickar hänvisning igen till detta blogg till Sosseri-ansvariga.

Det offentligas förnyelse-intresse

Men står det offentliga då inte för det? Nej,det tycks vara tröghet och kortsiktiga politiska intressen eller strategier-eller ska jag säga brist på sådana-som gäller.Ett exempel: då jag ville förnya tex. AMS-politik både som vikarierande byråassistent i den lokala arbetsförmedlingen i mina två mindre utredningar (Om arbetslösa kvinnors bakgrund och Förnyelsen av romernas utbildning inom AMS)-vilka kunde ha tagits upp på riksnivån- var det tystnad som gällde och jag fick sluta i min vikariat (tack och lov-skulle inte ha orkat i den miljön som gällde där).Då jag skapade mina VBON-nätverk med invandrarna i mitt Vidorg företag för att ge bättre möjligheter för inhemska företagare att exportera,togs det ej emot av näringslivet och man baktalade mig vid mässbesök (av rädsla för uppkommande konkurrenten eller av medelmåttans kortsiktiga perspektiv?)Uppsala ommun eller landstinget gav ej heller stöd som medfinansiärer då jag skulle ha behövt det för att kunna starta ett EU-projektet för att skapa arbete så jag startade tillsammans med några vänner den lokala föreningen för utländska akademiker (UIA) som jag senare tänkte använda som ett nytt forum i ett annat EU-projekt då sökte projektledarskap i Östhammars projekten.Förgäves,samma gamla ryktesspridning och förutfattade meningar eller kompisömsesidig vid val av projektledare.Det offentliga står inte för förnyelsen- om det är för radikalt eller drivs av annan än inhemskt född person- det är min tolkning av det hela.

Naturligtvis kan man tolka att det är min person som är förklaringen för att jag inte lyckats,men det är svårt att använda den tolkningen.Jag har ju försökt förankra det nya-tex. genom att skicka cirkulärbrev till alla länsarbetsförmedlingar om mitt förslag på De Abetslösas Online Databas -Vidsol-projektet- slutarbetet på en AMS-kurs i data då var arbetslös,innan jag till slut hamnade i mitt nuvarande jobb som tidningsbud då inget annat erbjuditss på arbetsmarknaden för den kreative med nya,radikala förslag eller kritik av världens andra finaste konsultföretag som de styrande valt för att utföra förnyelsen i det lokala landstinget.Jag möts ju av tystnaden.Jag hade ju ej heller fått starta eget bidrag av Allan Larsson då sökte det då firman var den enda möjligheten att föra fram det nya vetenskapsparadigmet då den akademiska världen hade ej visat intresse eller ville inte följa vetenskapens grundläggande etik om fri sökande efter sanning eller diskussion om framförda nya teorier mm.

Partiledarens funktioner och tillfällen att utöva makt

Ett annat exempel som Göran inte känner till av det offentliga. Jag startade firman Vidorg (med motiv att föra fram det nya och skapa resurser för långsiktig förnyelse- tex om lyckats som globalt konsultföretag kunnat ge stipendier till unga forskare för att forsätta utveckla det nya paradigmet då den offentliga gav inget stöd för det -se villkor ovan- då det är de besuttnas intressen som styr,stödda av rätt sorts titlar,rätt sorts etnicitet,rätt sorts klassbakgrund) gällde det att man kunde dra av gjorda investeringar ur lönen.Detta var villkor för mitt firmaskapande.Efter ett år förändrades detta av S-regering (var det Kjell.O.Feldt eller A.Larsson som stod bakom det-har ej kollat det) varför jag pantsatte min lägenhet och blev skuldsatt,vilket jag ej varit dessförinnan.Så skattemyndigheten tillät rullandet av underskottet- dvs.gjorda investeringar som visade underskott tv.då det offentliga gav inga konsultuppdrag för den innovative-från år till år tills det vuxit till en drygt halv miljon då det var dags att plötsligt säga: nu nollställs det – dvs. expropriation /stöld till det offentliga.Det var mina medel,sparade ursinnigt av mig-ej av de offentliga personer eller andra-medel som var ringa jämfört med vad tex. olika kända it-företag hade i underskott och vilka tillåtits.Detta stöddes av rättspersoner i Kammarrätten-dvs. av det offentliga.Ska jag då säga att det är rättslösheten som gäller i Sverige då det är frågan om innovativa företagare eller entreprenörer? Nej,säger bara att det finns "ruttna ägg" bland personalen inom det offentliga och då den gamla formen av tjänstefelsparagrafen ej längre gäller-fråntagen av O.Palme av okänd anledning (kanske med sin klassbakgrund med ensidigt upplevda erfarenheter av livet eller livet på barrikaderna i massmediaglans eller av tillfälligt misstag i sin framtidspolik såsom H.Juholt tycks göra nu genom att välja fd. myndighetspersoner med gammal dags (makt) erfarenheter som drivande för förnyelsen inom S-partiet-dvs. strategiskt misstag ?).

Sammanfattningsvis

* Det är bra att Göran ansluter sig till min linje att inrikta sig för framtidens politik.
* Det är bra att han vill att partiet ska sluta upp med det interna krypskyttet och ägna kraften åt att forma framtidens politik.
* Men samtidigt ska man göra omvärldsbevakning-både internt inom partiet(min blogg gårkanske att läsa nu inom partiets sosseri-referensen skickades av mig i går då märkte att det hade tagits bort) och internationellt-inom förutom politikens värld även inom vetenskap,kulturlivet,bland folket och dess många erfarenheter som man varit tyst om ty ”de minsta kan bli de första"

Lasse T. Laine
Uppsala

(Lasse är medlem i S-partiet i Uppsala och jobbar bl.a. i en av deras skolgrupper för att utveckla framtidens skolpolitik)

fredag 5 augusti 2011

R 2- ekonomidikt

R 2

Repor
skulle styras bättre
tycker jag
men hur?

Läroboken beskriver
att Riksbanken
bryr sig inte om
penningmängden
(kvantiteten av den monetära
basen)
utan endast om priset för
repan

Konstigt-
att kapitalets användning
kontrolleras inte
vis a vi produktivitet
(inklusive kunskapskapitalet)
Krävs för detta
ett nytt instrument?

Teoretiskt skulle
M.O.-tillväxtpapper
kontrollerad,försäkrad
såld även till allmänheten
(typ M II av M.O.ś)
stabilisera tillväxten,
kapa konjunkturtoppar,
svängningar
hindra spekulation
(i kapital och i människoliv)

Min imaginära stat
skulle kunna
i princip
sätta upp dylikt
licensera till -
förutom till staten-
även till företag,organisationer,banker
men vad säger MAKTEN ?

Jag förväntar
att spelreglerna följs-
demokratin fungerar-
först (sine qua non- min regel)
för medverkan

Vad säger Du ?
Rimligt,
relevant
i krisen som denna,
som pågår

Men tar det lungt,
solen slocknar väl inte
i morgon-
den fler-dimensionella tillväxten
dyker
för att finanskapitalmarknaden
är litet för
ensidigt konstruerad

....

Forts. i min ekonomidikt-serie under läsning av en lärobok i
dagens Makroekonomi under sommaren-11

Jag ser många fördelar med dylikt,nytt Riksbank-förfarande:
- även allmänheten skulle kunna vara med som köpare av M.O.ś (kapitalets demokrati-aspekt)
- noggrannare följda finansplaner-produktivitetsuppföljning via penningmängdens uppföljning
(att kapitalet blir inte flaskhals i tillväxten-ej heller överhettas/kylas med reporänta)
- allmänhetens och bankernas köp/försäljning M.O.ś skulle generera nya skatteintäkter-öka kapitalbasen för staten
- genom förra minska spekulation,öka förtroendet-ansvarskrävandet
- då produktiva tillväxtprojekt skulle kvalitetsuppföljas med fler-dimensionella kriterier,skulle tillväxten vara stabilare-följande snarare kumulativ utveckling än ryckiga konjunkturer
- enklare-ömsesidigare regler vid fördelning av vinster- fifty-fifty minus kostnader för e-handel med M.O-ś och licensieringsavgifter för företaget bakom (Vidorg,Förmedling M.O. och partners,franchisetagares nätverk) skulle nog denna nya derivata instrument föredras framför bonus-systemet såsom det är nu (dvs.enkla kvantitetsregeln utam långsiktigare produktivitetsutveckling eller mer demokratisk fördelning av vinster )
...

av

Lasse T. Laine
Copyright: Vidorg,Uppsala 2011

onsdag 3 augusti 2011

Lagen om ett varu pris

Lagen om ett varu pris

Lagen om ett pris-
den ekonomiska-
säger att skillnaden i priset för
en vara
mellan olika länder (den billigare och
dyrare,användande samma hypotetiska
valuta)
blir i det långa loppet detsamma
(tack vare Arbitrage-intresset:
köpa billigt i ett land,sälja dyrt
i ett annat och ökande efterfrågan
som höjer och stabiliserar priset)

Anta nu att priset för en Vidorg-vara
(samma vara,teori-modell-nya frågeställningar)
är olikt,i olika EU-länder
beroende på var processingående varuenheter
konsumeras
(matpris,öppnare samhällsklimat,
minskande deprivationskvoten-
sociala kostnaders förhållande till
skapande akten och processens resultat)
ej var V-varan-den sammansatta,skapelsens slutprodukt
då den nått offentlighets ljus
säljs i det långa loppet

Bestämmer alltså ekonomiska lagar nu
var jag eller du ska bosätta oss,
konsumera,producera
eller arv,miljö,samhällspolitik i övrigt?

Därav mitt intresse
att förena ekonomisk teori och ekonomisk antropologi
då jag är inte nöjd med
ideal ekonomi,
idealiserad syn på BNP som räknas enbart
med kvantitativa mått-typ penningmängden eller antalet
arbetade timmar (då ej betalda definieras som ej arbetade)
till skillnad för nya vetenskapsparadigmets nya
värdeteori som tar hänsyn till även
kvalitativa skillnader,etiska riskbedömningar i tiden,
medvetna val
hur jag vill producera,med vilken vara eller arbetsproduktivitet

Det sistnämnda,
har det att göra med graden av ömsesidighet-
typ hur Du eller omgivande miljö vill eller definierar mig
att vara,alternativt borde vara,tillåtas bli
och hur jag själv anser mig vara, är, vill bli-
hypotes: ju större skillnad mellan dem-
"varudiskrepansen"
desto mindre intresse att producera något "V-nytt"
(du kommer väl ihåg: BNP räknar inte med V-nya varor
då de inte köps av marknaden)

Ska Kommissionen äntra scenen och ingripa-
mot eller för "V-varu" produktionen?
I-typ- åttonde,nionde,x- ronden av EU-Ramprogrammet för FoU
innan det gemensamma priset,i långa loppet, blir för högt-
att låta bli att köpa,producera
varor,skifta till ny kulturell utvecklingsnivå
med hjälp av/enligt nya teorier,
backad av ny filosofi,ett öppet system-syn
på den fler-dimensionella verkligheten och människan ?

...
ekonomi-dikt av
Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör i tv. passiva firman Vidorg
(av integritetsskäl)

Copyright: Vidorg,Uppsala 2011

Läs gärna dikten med olika perspektiv

media-perspektiv: nätet som alternativtänkarens "vattenhål",
ekonom-p: nya teorier,modeller,fortsättning av Talrott Parson-
traditionen
politiker-p: finns det något här som jag kan använda i mitt partis/
regeringens program för att tex lösa kriser (flera typer av)
ungdoms-p: still going strong- ung i sinnet-en av oss
pensionärs-p: snart själv en pensionär-men om han lyckas-blir
våra pensioner högre
genus-p: ja,han har erfarenhet av kvinnovärlden,som påverkat hans
teoreticerande även om han är en man
FN-p: något som kan förena oss i världen-ge annorlunda syn på möjligheter,
program och ansvarskrävandet
ditt-p: hitta själv och kommunicera gärna med mig
mitt-p:tvärvetenskapligt-tvärsektoriellt perspektiv-dessutom kult

Ett ekonomiskt experiment:

Skicka ditt auktions pris för författarens nya Laine-modell-
utgående,parerande Beveridge-modellen
som handlar om förhållandet mellan lediga platser och
arbetslöshet under sk. friktionsarbetslöshet-
praktik som Regeringen och AMS sysslar med och utgår ifrån.
I V-varufallet-Laine-modellen:
min nya modell ang. skift i utbudskurvor under arbetsskapande
med Vidorgś tidigare förslag på VidSol-projektet-ej endast
ang.arbetsmatchningar som det gäller i dag hos AMS.
Experimentet går ut på att röna intresset och på vilket pris
förslaget "når offentlighetens ljus"-dvs. börjar diskuteras
och socialt påverka enligt tillämpad socialantropologisk metod.
Du får gärna bli min (oavlönad tv) "ambassadör" för paradigm
skiftet !