You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 13 december 2011

Europas kärna-en hasselnöt eller en buske?

Europas kärna-en hasselnöt eller en buske?

Ref. SvD/Brännpunkt,ti 13 dec-11:”Vi hör hemma i Europas kärna”,av Jan Björklund,Birgitta Ohlsson,Carl Hamilton (centrala FP-politiker i Sverige)

Vad gäller saken

Författarna ställer sig kritiska till Sveriges avvaktande hållning till EU toppmötets beslut om sk. Stabilitetsunion.De vill skapa opinion både bland Sveriges medborgare,inom regeringen och inför statsministerns förväntade hållning att söka stöd för sin avvaktande politik hos oppositionen för Sveriges politik i denna fråga.Deras tre teser säger: Vi tror att Europa måste hålla ihop.Sverige ska vara med (i stabilitetspakten) och bygga framtidens europeiska samarbete.Sverige bör med full kraft delta i utformningen av de texter som i detalj utformar stabilitetsunionen och villkoren för de länder som vill vara med utan att delta i eurosamarbetet.
Jag anser att de har rätt i två första huvudteserna,men fel då de backar i den tredje (eurosamarbetet)

Kritikens djup

Enligt mig har både EU:s toppolitiker och Folkpartiets centrala sådana i Sverige en för enkel syn på stabilitetsunionen.För mig som alternativteoretiker som skapat grunderna för ett nytt vetenskapsparadigm och försökt väcka opinion för dess utvecklande med offentliga medel och för dess förslag att genom nya teorier-inom tex. ekonomi och ekologi-förnya EU-samarbetet,ter sig de styrandes syn som backande in i framtiden då det blåser på marknaden-främst på finansiella sådan.
Tillväxten formas inte med politiska och ekonomikamerala regleringar och backande till framtiden med rådgivning av experter som lever i 1800- 1900-talets filosofi och dess människosyn.

Se tex definitionen av stabilitetsunionen.

1. som ekonomisk-politisk ramverk för framtidens Europa
2. integrationsträvanden genom starkare regleringar av medlemsländernas budgetar och statsfinanser från de centrala,gemensamma institutioners sida (Kommission,Europeiska Centralbank mm)
3. bestraffningsåtgärder mot medlemsländer som bryter dessa nya tolkningar av stabiliteten

Vad är det då som fattas?

a. Var finns social-kulturell dimension av stabiliteten i Europa? Har europeiska visionen ”ekonomiserats” till pengaperspektiv och gammaldags syn på demokratier i Europa då det annanstans i världen sker folkligt stödda rörelser för att få djupare mening för politiken-den samhällsförnyelse-ramen som tar hänsyn förutom på medborgaredeltagande och lyssnandet av de andemeningar som den väcker:Krav på ödmjukhet inför kritiska röster;krav på stabilitet som grundar sig på gemensam syn på människan och de centrala instrument som de centrala institutioner använder i olika länder,ävenom länderna i fråga är på olika nivåer ekonomiskt-socialt,färgade av sina unika kulturella och historiska bakgrund.Nej-enligt mig borde de centrala EU-politikerna
forma proaktiva beslut med stöd i nya ekonomi-och ekologi-teorier som ser Europa samarbetet med vidare perspektiv(mer om detta nedan tex i reformering av euron-den tredje tesen ovan)men enligt mig i en positiv anda i stället för den gängse negativa som gäller i Alliansregeringen och i den svenska politiken.
b. Var finns tex. Klimatfrågor,förstärkandet av världens centrala organ i FN genom samarbetet utåt,samarbete med näringslivet då företag väntar inte-kan inte vänta att centrala EU-POLITIKER ska förnya Europa så att de kan spela bättre på den globala marknaden-konkurrensutsatta av framväxande ekonomier och nya blockbildningar i fjärran östern och Asien,i Afrika mm.
Politikerna ser faror i den lokala-federala dimensionen,företagare och folk i ”befästning Europa” där tex. det centrala,gemensamma instrumentet Euro regleras för enkelt,med gammaldags ekonomi-och ekologi-teoretisk konstruktion.
För mig är Europa vision ett steg i global förnyelse genom att skapa stabilare ekonomiskt-politiskt-kulturellt område som hjälper att skapa hållbar tillväxt,sanna demokratier och integration i världen kring tex. FN:s stadgar om mänskliga rättigheter.

Samarbetets mening och djupare ram

Som filosof-samhällsvetare som även hade möjligheter i sin utbildning att ta del av samhällskritik från marxistisk teoribildning-utan att för den skull själv vara marxist eller anamma deras tolkningar av tex människan genom det gamla vetenskapsparadigmets ensidiga syn på empiri och vetenskapsteori där endast fysisk syn gäller-vill jag ha djupare stabilitet-union.
Jag har bloggat om detta bla. inom PES-partiets sfär (Party of European Socialists) och hänvisat till mitt intresse att
* reformera Euron
* skapa nya finansiella institutioner i Europa där man använder mitt M.O. (Management Option- trefaldigt säkra finansiella instrument) i ny slags börs-M.O. Exchange- för att dels reglera risker i olika framtidsprojekt och deras investeringar,dels ge möjligheter för vidare finansieringar där även folk har möjligheter direkt att delta i nya procedurer och framtidspolitiska beslut utan att de regleras av kortsiktiga politiska hänsyn.
* Ovansagda innehåller även en öppenhet inför omvärlden:reformerat Euro fungerar även bättre gentemot andra valutor (dvs.man skapar stabilitet i utformningen av den nya Euron så att den dels har entydig teoretisk grund,dels tillåter lokala tolkningar i enskilda länder utan att för den skull bilda den federala staten med ”tröghetsstyrning uppifrån”. M.O. Börser kunde användas även i globala projekt annanstans och i andra sammanhang (har skrivit om detta i förra blogginlägg ang. klimatarbetets framtida finansiering).
Dessa lokala tolkningar kan ske runt gemensamma teoretiskt understödda regler och stabiliseringsdimensioner som kan (ska enlig mig) vara fler-dimensionella: ta hänsyn även till tex. sociala förhållanden,olika prioriteringar av lokala investeringar i lokala statsbudgetar.

Nya tidens S-Europa politik

Att ängsligt blicka bakåt med hänvisning till valet att stå utanför Euro-samarbetet som rättessnöre för framtiden då läget kräver förnyelse-tex. genom bättre teoribaserad Euro och nya institutioner-är det samma som att vägra vara med i den kommande tillväxtboomen som skulle bli frågan om om folket fick veta mer om det nya.Nej-slagord och slogan om ”social demokrati” eller socialism på gamla människosynens grund (dvs. människan som enbart fysisk varelse där man rensat bort ifrågasättande empiriska data pga. gängse filosofiska syn,grundad på det gamla vetenskapsparadigmet)-ger inte bra utgångspunkter för varken framtidens Sverige eller framtidens Europa utan att säga om världen där de kommande stora kriser kräver helt andra handlingsramar för att kunna leda till fortsatt,hållbar tillväxt:

* klimatarbetet och krav på fler-dimensionellt samarbete genom folkligt deltagande,näringslivets medverkan,kulturell förnyelse
* politiska konfrontationer i en multipolär värld där nuvarande supermakt USA kommer med stor sannolikhet att förlora sin hegemoni-position. Denna punkt gäller även nätverkandet med progressiva krafter globalt tex i förnyelsen av arabiska världen och Kina,Ryssland mm. stater som tidigare anammat den ensidiga socialismens centralstyrning eller stark regleringssyn av samhällsekonomin men kan bli framtida samarbetspartners i det nya.
Europa kan-om förnyelsen på den nytolkande stabilitetens grund kan göra sig gällande och påverka till reformering av EU-bli världens ”demokratikatalysator”.

Handlingshorisont för EU-politiker

Enligt mig har författarna tagit ett steg i rätt riktning genom dagens debattartikel.

Men-om stabiliteten definieras och omtolkas på ett nytt,vidare sätt-stödda av nya paradigmets nya teorier och samarbetet med näringslivet och folkmening-ter sig dagens rop på nya regleringar och straff-strategier som halvdana ledarstrategier.Bättre kan vi i Europa,vi är värda bättre Europa politik-ställ ansvarsfrågor även politiskt innan och före den globala rättsvisan väcker frågor:
hur kunde man stänga vägen under nästan 40 år för förnyelse-vågen som gällt framtidens politik för oss alla?
---
Lasse har utbildning som filosof-samhällsvetare från Helsingfors och Uppsala universitet,samt på egen hand forskat i sk. anomala,ifrågasättande data i parapsykologi mm.
Hans fokus är fler-dimensionell och tvärvetenskaplig och innehåller även kulturella och media-drag genom författandet av dikter,noveller samt bloggandet lokalt och globalt.
Lasse har investerat i sitt firmabyggandet i Vidorg mm. firmor,vilket privat koncernbyggande ligger just nu i träda då omvärlden har inte visat något intresse för det nya pga. olika skäl.
Som alternativtänkare och entreprenör har han dock inte givit upp,utan jobbar på flera ”fronter” för förnyelsen-genom politik-deltagandet (medlem i Socialdemokratiska partiet i Sverige och aktiv medlem i PES),skrivandet av polemiserande kåserier eller dikter då och då,fortsatta investeringar som ev. kan tas tillvara som företagare om rättsväsendet mm. myndigheter ”fattar galoppen” och vad det är frågan om.

Du kan själv vara med i den globala förnyelse-vågen genom att sprida intresse för det nya ovan-
tex genom att skriva på sociala medier,politiskt arbete,i föreningslivet eller varför inte att läsa själv mer om de alternativa erfarenheter,upplevelser och vetenskapliga undersökningar som stöder det nya men ej fått genomslagskraft än då den gällande kulturen och samhällsbyggandet sker på det gamla vetenskapsparadigmets grund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar