You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 13 december 2011

Busken som symbol-tillägg för Vidorgś EU-noter

Tillägg i Vidorgś EU-noter

ref. DN/ledarkolumnen,ti 13 dec-11:”Stegen mot splittring”,av Lars Calmfors
samma tidning/världen/Eurokrisen:”Camerons nej splittrar regeringen”,av Mårten Hennéus
och ”Knäckfrågorna EU måste lösa”,av Henrik Brors


Till sist är det frågan om trovärdighet och legitimitet

I en av mina kursböcker på min eMBA-kompletterande utbildning vid Gävle Högskola 2003-04
skrev forskarna att viktigaste frågeställningar då det gäller förnyelse handlar om trovärdighet och legitimitet.Båda behövs för att lyckas i förnyelsearbetet såväl inom näringslivet som inom olika organisationer (jag ska inte gå och leta efter mina boktravar i vilken bok dessa skrevs och av vem).

Alla artiklar ovan nämner inte direkt detta perspektiv,men det betyder inte att det är inte användbart att användas då man värderas både EU-beslutsfattarnas gärningar,som de olika tolkningar och analyser som framställts efter senaste EU-toppmötet.

Ja,tom mina meta-analyser och min firma Vidorgś alternativa,bredare grund för framtidspolitikens utformning vad det gäller politikens värld kan värderas med dessa perspektiv.

Professorns framtidsutsikter och referensram

Lars Calmform-professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet-har skrivit en intressant kolumnartikel om det senaste EU-mötets resultat.
Enligt honom kunde man hantera gällande krisen med hjälp av dels förslagna nya procedurregler
1. en ny finanspolitisk regel om strukturella underskott vars införande ska kontrolleras av EU domstol,men inte dess efterlevnad.
2. Länder vars budgetunderskott är större än 3 % av årliga BNP (vilket stipuleras i gällande föredraget) ska utarbeta ett program för att minska underskottet som kontrolleras av Kommissionen och EU:s finansministermöte
3. Kommissionens straffåtgärder mot länder som trotsat ovansagda och inte kunnat visa framgångsrik budgetarbete ska gälla med automatik om inte en kvalificerad majoritet av medlemsländer säger emot det (sk. Omvänd kvalificerad majoritet)

Dels riktas uppmärksamhet då man analyserar läget för lyckad hantering av krisen mot det centrala ECB-banken-att den ska ge tillräckligt massivt stöd för krisande länder för att hindra krisen fördjupning till nya länder eller att de banker som givit lån till krisande länder inte går omkull pga att krisländer går i stats bankrutt.

Han anser att massiva ECB-stöd är inte förenliga med ett hållbart EU-ekonomisystem på längre sikt.Dels pga att det är inte trovärdigt att finansministrar straffar sina kolleger i bävan att kanske dem själva i framtiden kan befinna sig på samma sits,dels att dylikt räcker inte då faran finns att krisande länder struntar ändå i böter eller straffande viten i kunskap att de ska stöttas ändå av andra medlemsstater (sk. Systemkris klausul som tex tillämpades av Obama i USA då skattebetalarna fick rädda banker och finansiella institutioner).Enligt Calmfors vore det bättre med juridiska frågeställningar då tex Kommissionen skulle behöva ha vetorätt mot nationella budgetbeslut som följer ej stipulerade nya regler om budgetarbete och krav på balans,vilket enligt senaste nya EU-pakt ska skrivas in i nationella grundlagar eller budgetregler och EU-domstol ska kunna ge straffande tolkningar av icke-ekonomisk art typ inskränkningar i rösträtt i EU:s ministerråd.
Föreslagna nya regleringar är så att säga legitima men knappast trovärdiga-på sikt blir det enligt professorn frågan om euron kommer att tillämpas med samma status som i dag: några länder kan välja att utträda ur eurosamarbetet och det blir frågan såsom jag formulerade i mitt förra blogginlägg: EU:s kärna som hasselnöt av centrala stater och andra i periferin.

Nu kan man jämföra mina förslag mot Lars Calmfors:

* analysperspektiv: då Calmfors har perspektiv på procedurregler (såsom EU:s centrala parter också) har jag ett strategiskt-institutionell perspektiv (angående mitt förslag på ESSF-European Sustainable Stability Fund- att krishanteringen skulle lyftas till strukturell nivå,i stället för att försöka lösas med mer pengar,politiskt motiverade straff mm. Åtgärder utan entydig teoretisk grund).Tillika har min styrningsperspektiv en process-karaktär angående den reformerade euron och dess förhållande till dels ESSF och omvärldens andra valutor
* analysram: hans analys utgår från gällande EU-föredrag vars nya tolkningar i den senaste överenskommelsen eller toppmötesbeslutet ifrågasätt juridiskt av Storbritanniens premiärminister David Cameron.Min analysram är mer teoretiskt grundad och grundad på en ny ekonomiteori (på ny värdeteori),ny ekologi-teori och nya ekonomiska instrument (se mitt tidigare bloggande,bl.a. Om M.O.-instrumentet mm) i en konstruktivistisk anda som enligt mig vore fruktsammare än framtidsfunderingar utgående från scenarier där man extrapolerar nuvarande lösningar till framtiden.Enligt mig-kanske även enligt årets nobelpristagare-kräver sk. Rationella förväntningar.
Är det rationellt att avvisa kategoriskt-genom tystnad och vägran att öppna sig för alternativ-då det gäller hela EU:s framtid eller faran att en av dess centrala instrument Euro försvagas eller försvinner varvid EU-samarbetet kan falla ihop som tidigare Babylon-tornet i historien?
* Fokus i EU-politik: då Calmfors fokus är traditionell ekonomisk,handlar min fokus även EU:s vision och politik gentemot omvärlden och behov av förnyelsearbete då det finns även mer övergripande kriser än EU:s finanskris-dvs. Tex. klimatkris,respekt för FN:s arbete och strävan att förstärka dess roll i världen där enskilda staters regeringar (typ Syrien) eller dess medborgare (typ somaliska pirater) struntar i internationella lagar och rättvisa.

Sammanfattning av Vidorg's noter

EU behövs och den kan förnyas.Euron kan reformeras på bättre teoretisk grund.Politiska världen kan förnyas med reformerade S-partier och deras samarbete med andra progressiva krafter-både lokalt och globalt.

Hur trovärdiga är då mina meta-analyser på nya vetenskapsparadigmets grund? Ringa då jag har varken rätt status i det svenska samhället,eller massiva resurser för att kunna bearbeta medier eller väcka nyckelpersoner till framtidsinriktade handlingar då det ömsesidiga resultatet kan inte mätas i pengar från mig eller omvärldens beundran då initiativtagaren är inte offentligt nämnt eller det nya har inte än nått den kritiska massan som skulle göra det till en social rörelse.Å andra sidan-att skaffa doktors-examen vore för mig en vädjan till auktoritetstro eller bortkastad tid då tidigare försök att lansera nya tankar inom den akademiska världen visat sig möta tystnad. Personfix med nya kläder eller umgänge med nyckelpersoner för förnyelsearbetet. Bortkastad tid då fina kläder skulle bli snabbt smutsiga och deras vård kräva tid av mig som jag inte har,eller då nyckelpersoner för den framtida förnyelsen finns ej än pga trögheten i den offentliga världen: i såväl politikens,medias som näringslivets sfär där det är de korta perspektiven som räknas-inte det maratonlopp som tex. Angela Merkel har uttalat sig om.

Legitimt-ja,mycket legitimt.Då dagens beslutsfattare tycks hellre avvakta än ta djärva beslut och visa ledarskap,stänger tiden till slut förnyelsefönstret och faran finns att det nya antingen urvattnas-anammas delvis-eller glöms bort och världen rustar sig för sin undergång med den nedåtgående spiralens rationalitet.Ex nihilo nihil: ur intet kan intet hämtas-kanske det nya uppstår då det gamla försvunnit-vem vet?

Den etiska dimensionen: enligt min nya värdeteori (ej offentligt diskuterad eller värderad,ävenom chansen för det fanns då tryckt i min tilltänkta universitetsuppsats-arbete SINUS i ekonomisk historia vid Uppsala universitet,1990) värderar individen sina ekonomiska handlingar fler-dimensionellt.Frågan blir om politikerna gör likadant-ser tex. EU-samarbetet i förutom i traditionell ekonomisk perspektiv även socialt,kulturellt och etiskt i strävan att lämna en bättre värld till framtida generationer med tillväxt och framtidstro.Jag vägrar att stämpla denna dimension som enbart visionär eller legitimt då jag presenterat nya ramverk-nya teorier,modeller,instrument och metoder för förnyelsearbetet.Det är mycket trovärdigt att det nya tas i bruk enligt ovannämnda rationella förväntningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar