You can translate my blogg with Googles help :)

lördag 31 december 2011

Sammanhållning nu

Sammanhållning nu referenser: SvD/Brännpunkt:fr 30 dec-11,Klyftor hotar sammanhållningen,av Håkan Juholt och Tommy Weidelich (S) DN/Debatt,fr 30 dec-11,Obegripligt att regeringen inte har lärt sig av historien,av Bo Ekman SvD/Brännpunkt,lö 31 dec-11,Stora utmaningar väntar nästa år,av Fredrik Reinfeldt (M,statsminister) Sammanfattning Det gångna året 2011 har varit både intressant och olycksbådande. Intressant då demokratirörelsen tycks ha spridit vidare-tex. Till Arabvärlden där folkens krav har fält många härskare som litat sig antingen till etnisk- och köns selektering i sin stats apparat eller användning av vålds-och repressionsmetoder. Än har demokratirörelsen ej kommit så långt att man kan säga att en ny historisk epok trätt till,men fröet finns där,likadant som i östliga länder såsom Ryssland och Kina där folket visar modigare sin avvikande mening och vågar kritisera makthavarna. Inte i syfte att direkt störta den politiska ledningen utan att få bättre sammanhållning och mer demokratisk stats apparat som är samtidigt mer effektiv,öppen för omvärlden och mindre auktoritets troende utan att för den skull glömma olika staters historiska bakgrund. Olycksbådande,främst i form av den långdragna finansiella krisen i världen,vilket tillsammans med klimatkrisen kommer att kräva helt nya tag och eventuellt ”ett kvantumskifte” till en helt ny typ av ekonomi och global kultur för att kunna lösas. Gångna årets satsningar Jag skriver detta som någonslags sammanfattning av mina egna satsningar och socialt bloggande som utgått-och utgår-från ett sådant kvantumskifte,som även de etablerade professorerna nu börjat tala om (se mitt tidigare blogg med referens till B.Eichengreen,ekonomiprofessor vid Berkeleyuniversitet,USA),tillika som strategiformulerande thinktanks-representanter här i Sverige(Bo Ekman,Tällberg Foundation).Eftersom ingen av de lärda professorerna eller tunga politikerna som jag kommenterat och kritiserat då jag lämnat egna,mer långtgående och djupare förslag på förändringar i de använda politiska-,ekonomiska-och teoretiska överbyggnader har kunnat eller velat redovisa var jag som AoS (en syntesskapande teoretiker och intresserad av global förnyelse-real change) skulle ha fel,tror jag på mitt bloggande och långsamma firmabyggande,mot alla odds. Vad gör du nu-frågar kanske någon som följer mig via Twitter eller Facebook eller LinkedIn och andra sk. Sociala medier på nätet? Ska du festa inför nästa året eller vad? Nehej,jag ska skriva den här lilla sammanfattningen som är samtidigt ett svar till de debattinlägg som skrivits ovan. Juholt och Waidelich har rätt i då de kritiserat Allians-regeringens politik vars huvudperspektiv-jobblinjen och trygga offentliga resurser-har samtidigt skapat vidgade sociala klyftor. Dessa kommer att kräva långsiktiga satsningar och kosta mycket mer är de kortsiktiga vinster som genererats av Allians-regeringens politik. Särskilt då dessa ”vinster” har kommit främst till godo för dem samhällsskikt som har det redan bra. Regeringens statsminister F.Reinfeldt tillbakavisar dylikt,och konstaterar i dagens artikel-rätt naturligtvis-att ofinansierade satsningar i syfte att minska utökade klyftorna som blivit till i omstrukturering av de offentliga resurserna från ”bidragspolitik” till samhällsansvar-skulle tvärtom göra det ännu värre-underminera statsfinanser såsom man gjort på så många håll i den europeiska gemenskapen. Enligt mig har båda dessa huvudlinjer-socialdemokraternas kritik som största oppositionsparti-och moderaternas statsminister -både rätt och fel. Var kan de ha fel då och hur kunde jag angripa problematiken med en syntes på högre nivå? Bo Ekmans kritik utgår från den historiska dimensionen. Han kritiserar regeringens förslag på Framtidskommission,då de har utnämnt sig själva dit och liktänkande,etablerade kulturpersonligheter. Han säger: ”Urvalet saknar de som har fantasi att frigöra sig från nuets debatter och strukturer. Påhittarna”. Naturligtvis är det dock inte så enkelt som Ekman låter. Påhittiga personer hittar man överallt: både i näringslivet,hos kulturskaparna,i etablerade kretsar som hos ”byfånen” eller brottslingen-både den i vardagslivets utkanter som i första klass fasader där lagars kryphåll hittas för att vända handlingars resultat för ensidig vinst eller bonus. Kanske han menar syntetiker? Dagens syntesskapande-nästa årets hit? Tillbaka till min anonyme vän i den nya sociala gemenskapen på nätet. Vad gör du nu,i kväll då året blir nytt? Ja,just nu håller jag på att läsa Uppsala kommuns årsredovisning 2010,vilken jag fick av min gruppledare i vår S-skolgrupp-Organisation- i vårt lilla förnyelse-projekt ang. skolverksamhet i Uppsala. Som teoretiker föll jag naturligtvis-som vanligt-till botten och ifrågasatte direkt den etablerade organisationsmodellen som kommunen tillämpar,den sk. Beställar-utförarmodellen som gjort medborgarna till klienter och kommunal verksamhet till affärsenheter i strävan efter balans och vinst. Min kritik-som jag inte redovisar mer konkret här i detalj- utgår från både S-kritik ovan (utökade sociala klyftor) som från regeringens varningsord (inte rasera Sveriges robusta statsfinanser)-men med bättre styrningsmodell som tar hänsyn till både historiska sammanhang (strukturella trendmått) och ekonomiska konjunkturer.Jag stryker inte medhårs varken partikamrater ovan eller regeringens ministrar eller etablerade tänkare/professorer,utan vidgar ramen för kommunens årsredovisning att omfatta följande (samtidigt kritik av näringslivet-var finns er stöd för mina konsultinsatser-att även jag skulle få betalt såsom andra företagare eller firmabyggare-i min ensamma kamp mot okunniga skatte-och rättsmyndigheter som stängt vägen för mitt koncernbygge-se mina tidigare blogg). A. Då Uppsala kommuns styrmodell utgår från funktionell beskrivning av organisationen i dess olika delar i den ramen som beskrivs som demokrati och medborgare (ej angivet tydligt som diskussionsram-”universe of discourse” tex. i boxramar-utan som yttersta kravställare-utgår jag från en modellering som har tre nya delar: * Tiden: enligt mig behövs det en orgnisationsmodell som ”överlever” både eventuella politiska skiften efter val,såsom konjunkturer i landet och i omvärlden. * Effektivare styrmodell som ska vara teoribaserad-entydigt-som fler-dimensionell som tar bättre hänsyn till helheten och samhällstotaliteten i dess olika dimensioner (socialt,ekonomiskt,politiskt,kulturellt) och dessutom vara relaterad till naturramar.Sistnämnda näms i årsredovisningen-med hållbarhetskriterier-men utvecklas inte vidare tex i mer mätbara,nya mått typ ”strukturella trendmått” (olika på olika samhällsdimensioner), ”samhällsansvarsmått” som kunde beskrivas genom indexmått på olika samhällssektorers åtgärder relaterade till budgetkrav- 100 %-följer budgetkrav- utöver med plustecken visande ”samhällsvinst” ,negativt-mindre än 100 %- visande behov av neddragningar alternativt nya satsningar som är effektivare,genom nya reformer tex. Dylika reformer borde-enligt mig- visa * bättre balans mellan (statens) samhällsansvar och (individens) egna ansvar (sk. Utvidgat incitament-tänkande som är teoretiskt både öppen-tillåter individens själv att ta beslut om ditt engagemang med åtföljande prissättning i den offentliga sektorns priser som ska betalas för henne/honom-jämför. Min tidigare nämnd nya samhällsmodell DMOS (Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor,presenterat i mitt SINUS-arbete 1990 i en tilltänkt uppsats i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet). B.Reformeringen av den offentliga sektorn vore enligt mig bättre genom tillämpning av modern it-teknologi och utbildning av berörda,än genom nedskärningar för att få ned budgetsaldot. Till Uppsala- och andra kommuner-kanske tom andra länder för att tackla Eurokrisen-kunde man konstruera olika typer av gränssnitt,för olika beslutsfattare gentemot samma grundläggande databaser dit historiska uppföljningsmått skulle fyllas i. Jag förslår därför inför nästa året reformeringen av både kommunorganiserings-styrning som skulle ta lärdom av denna tilltänkta nya modellering med * Strategimodul (innehållande ”trendmått”) * Prioriterings modul (innehållande investerings data,finansmått mm) * Produktions modul (med ”samhällsvinster”-se diskussion ovan) * Uppdrags modul (för vem ska produceras,vad,hur återkoppling bedömas med fler-dimensionella ”kvalitetsmått”.Sistnämnda har börjat användas i form av strukturinsatser- nytänkande som förslagits av mig redan 1990 och som nu vinner gehör) C.Den nya vidgade strukturen-effektivare användning av skatte kronor-skulle även sammanfattas med Process- och nätverks skapande syn. Det är just här som den ensidiga konstruktionen av gällande organisationsmodellen brister i sin ensidiga tolkning av enbart funktionella åtgärder. Dels i form av samordnade projekt-databaser-utöver flera samhällssektorer-tex i samarbete mellan skola,socialmyndigheter,polis,arbetsförmedling för att bättre kunna åtgärda brister i skolornas fler-dimensionella miljöer. Det räcker inte enbart att tex. Höja lärarnas status,då det är frågan även om elevers uppväxtmiljöer,föräldrarnas ekonomiskt-sociala möjligheter samt arbetsmiljöfrågor där skolans alla partners kommer till tals. Medborgardialog databasen i sin tur kunde samla data om detta i form av kvalitetsmått på mer övergripande nivå-typ historiska trendmått2 ang. mer intensiv dialog mm. Sammanfattningsvis: kunde jag säga att här möter S-partiets krav på minskande sociala klyftor Allians-regeringens samhällsansvar,med en bättre organisation av den kommunala sektorn,vilket skulle betyda för staten minskande krav på statsbidrag tex. Dessutom-då om dylikt kunde finansieras med EU-medel-eftersom resultat kunde användas överallt i Europeiska gemenskapen som delarbete i reformeringen av Euron (se mitt tidigare bloggande)-kunde Sverige visa vägen till nästa års kvantumskifte. Vad väntar vi/ni på år 2012 ? Självklart får jag informellt respekt för detta (?) som är en frukt av mina tvärvetenskapliga studier och teoreticerande ur annanslags,bredare grund (nytt vetenskapsparadigm med dess faktiskt fler-dimensionella syn på verkligheten och människan),men jag skulle även må bra (bättre) om jag fick betald för detta eller åtminstone tillbaka mina sparade och investerade medel som stulits av mig av myndighetspersoner med brister i sin utbildning. Sätt en punkt mellan rubrikens två ord och bums-här har vi ny finansiell boom och kvantumskifte till ny hållbar tillväxt och nya jobb. Önskande Gott Nytt År 2012 Lasse T. Laine filosof-samhällsvetare,entreprenör Uppsala,Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar