You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 29 april 2012

Omöjligt för FN? Prova det här..

Omöjligt uppdrag för FN-
en för FN,FN för en ?

ref. DN/Kolumnen:Omöjligt uppdrag för FN,Lö 28 apr 2012,av Gunnar Jonsson DN
och Richard Swartz,i samma DN Kolumnsida:Ekonomiskt laglös land


Sammanfattning

Gunnar Jonsson har skrivit en bra kolumnkomment om det nästan omöjliga fredsuppdraget för FN: att övertyga Syriens diktator Bashar al-Assad om fördelar att hålla sin överenskommelse med FN.
I stället att göra det,skriver DN kommentator:"När observatörerna kommer håller sig al-Assads hantlangare i bakgrunden.När FN-personalen åker därifrån dyker säkerhetsstyrkorna upp igen för att utöva repressalier mot dem som vågat tala".Säkert en ofta använd metod även i länder där formella demokratier hyllas,men i praktiken de maktlösa kuvas i ekonomiskt laglösa landet (se Richard Swartzś kolumnartikel ovanför på samma sida av DN).Det är säkert även många andra från västländerna och i angränsande grannländer,som känner sig frustrerade åt FN:s fredsuppdragets både hafsiga innehåll som den fruktlösa processen tv i dess uppfyllande.Undertecknad,en alterntivtänkare,rekommenderar här alternativa metoder,då Gunnar ropar efter det:"Kanske är FN-observatörerna meningslösa.Men någon enkel väg ur återvändsgränden är ännu inte synlig".Här syns några förslag.Kommentarer?

Satir

Om du läste mitt förra blogginlägg om asylprocessen,märkte du kanske att mitt förslag på "utstötningscertifikat" kan tolkas även som satir? Utstötscertifikatet-definieras av mig i sakinnehållsmening som ett dokument som asylsökande kan ha mig sig,då annat lands samhälleliga organisationer har efter en egen utredning (till skillnad från statens offentliga sådan som är bristfällig och ger stöd för utstöttandet och utvisning vidare från landet dit asylsökande flytt i hopp om fristat) författat ett stöddokument som asyl-utvandrande kan visa till ett nytt IN flyttningslands asylmyndigheter.

Hur vore det då tex att Sverige offentligt publicerade "Årets globala Utstötarcertifikat" och högtidligt-med prispengar-gav det till Bashar al-Assad.Penningsumman skulle ges under villkor att han hämtar den personligen.Haag-domstolens "hantlangare" skulle gömma sig bakom draperiet och ingripa då han dök upp?

Clowneri och ordlekar

Vad sägs om följande: "pAssad där i Bas js H ål ? Ar.. (AR kan här tolkas som "det gör ont-mer..,dvs. sadomasokistisk person den där Bashar ?)


Religiös hyckleri

Man kunde eventuellt använda religiösas fanatism,som motvänt skulle kunna användas på ett annat sätt: dessa krafter av social energi i den politiska motståndskampen.Vad sägs om följande:

"Allah al Assad - bevara freden " eller "al Assad i Syrien-hör Allahś röst i hans fingrets skrivande"

(Peka inte mot mig nu.Denna sistnämnda sats ovan innehåller teoretiskt en annan Guds-syn:historiskt kan vem som helst bli/vara "Guds finger",ej endast hans ende son,vilket kan tolkas som hybris eller ett visst initiationssteg i den dubbla evolutionsgången.Jesus har säkert redan utvecklats vidare,förbi korsets-hybris-hänger ni med i min alternativtolkning? ).


Global företagarfront

Företagarna-ett innovativt och strävsamt folkslag som vänder sig mot framtiden och investerar-trots att tex. myndigheterna i ekonomiskt laglösa landet kan när som helst dra undan mattan för dina långsiktiga,strategiska investeringar som tv. visat underskott-genom att roffa dem till staten med ett penstreck,nollställa dem tex-kunde enas globalt med följande:

"En fikon åt Al Assad- matkonvoj åt de fruktlösa"-

dvs. om var och en av företagarna i olika länder ger en summa,motsvarande priset för en fikon,kunde man investera en matkonvoj till Syrien,med namnskylt ovan på båtar,alternativt FN-hjälppåsar åt folket som FN-distributörer kunde dela ut gratis och få folket att skratta.Diktatorns trovärdighet skulle ifrågasättas med skratt och visandet av en alternativ metod: ge mat åt folket,i stället för kulor.Den logiska lemman-följdsatsen-kunde vara: varje företagare som har investerat i dylik fikon,kunde dra av det i givarlandets offentliga "demokrati-bidragskontot"-dvs. som gåva.


Global FN-tävling

"Årets diktator". Jämför med Utstötarcertifikatet och dess hantering ovan.Alla personer som skulle ev. kunna tänkas passa in i standardiserade profilen för priset,skulle få en personlig kallelse för att delta,högtidligt given av landets FN-representant tex. och bevakad av global media.

Slutsats

Hoppas att mina förslag ovan kan användas i kampen för freden i Syrien.Det står även långsiktiga strategiska frågor i spel här:frågan om FN:s trovärdighet,och speciellt om dess nuvarande organisering av Säkerhetsrådets vetoförfarande då några diktaturvänliga stater kan blockera dess arbete.Första FN avslutades i katastrof-hur händer det med den här andra? Börjar länderna säga upp sig från medlemskapet som håller inte måttet i tex. dess skicklighet att bygga sina organisationer,med långsiktiga strategier.Om jag har här kunnat ge bidrag som tänkare i form av socialantropologisk metodik (sk.tillämpande socialantropologi) i väckandet av sociala processer som kunde bidra till FN:s fredsprocess i Syrien,är jag nöjd i min Avatar of Synthesis-profil.

Du-ditt bidrag vore att sprida budskapet om dessa förslag vidare,till de offentliga myndigheter och offentliga maktpersoner som skulle börja jobba med alternativa metoder då den kritiska alternativtänkare-massan skulle bli stor.Du är väl med?


Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör (firman Vidorg tv. passiv av integritetsskäl)

Copyright: Lasse T. Laine,Vidorg 2012

onsdag 25 april 2012

Asylens profiler

Om ev. samarbetspartners är tysta,ser inte,vill inte,eller vill samarbeta på ensidiga villkor

ref. SvD/Brännpunkt:Vår uppgörelse måste tas på allvar,On 25 april-12,av Åsa Romson och Maria Ferm (MP)

Sammanfattning

Jag skrev min komment nedan till dessa Miljöpartiet de grönas två toppaktörers utmärkta analys av asylprocessen i Sverige.Partiet hade kommit överens med den sittande Alliansregeringen för att skapa ett övergripande politiska överenskommelse kring asylpolitiken,men den praktiska tillämpningen har hittis uteblivit eller förnyelseprocessen blivit långdragen och seg.
Jag håller med författarna,och vill-som socialdemokratiskt färgad men oberoende tänkare,lyfta problemet till ett snäpp högre abstraktions-och politik nivån (ja,typiskt för samhällsintresserade filosofer kunde man säga).Mitt förslag innebär ett nytt analysinstrument sk. "utstötningscertifikat".Om dylikt kunde kunna skapas och användas i Sverige,skulla landet nog bli spetsdemokrati i världen (mina andra förslag-på ännu mer övergripande nivå-se mina tidigare bloggandet om tillämpningar av det nya vetenskapsparadigmet).
Min komment som blev publicerat i dagens webbspalter hos SvD (tidningen som står på mentala barrikarer för ett förnyat Sverige),innehåller även kort diskussion om långbänks-politiken.
Är det pengarna som fattas Anders Borg,eller viljan att gå till aktiva reformer i överenskommelsens anda som fattas eller är klen,Fredrik Reinfeldt? Det blir vidare intressant att se hur Miljöpartiet de gröna formulerar vidare sitt miljötänkande? Vem vågar ta steget först att offentligt kommentera försök att lyfta den globala ramen med det nya vetenskapsparadigmet och dess nya tillämpningar för fortsatta samhällsreformer? Utan resurser blir vidareutveckling lång,lång utvecklingsväg för X-landet kan under tiden djupdyka eller fastna i kontraproduktiva politiska munhuggnings-praktik eller rävspelsöverenskommelser i syfte att splittra den Röd Gröna Alliansen.

Politiskt pamflett endast eller ?

Författarna- Åsa Romson och Maria Ferm från Miljöpartiet de gröna-har skrivit en bra politisk,dagsaktuell analys,som har även långtids-,strategiska perspektiv för politikutvecklingen i Sverige.Jag skulle själv-som socialdemokrat och sk. invandrare,ävenom jag har ej invandrat hit på asylskäl-vilja utöka både migrationspolitiska överenskommelsen,som rättsäkerhets aspekter innehållet i asylprocessen,genom att lyfta innehållet till ännu mer övergripande nivå.Asyl-processen-flyttning IN eller flyende hit-kunde kunna utvigdas med ev. vidareflyttning UT.
Därför föreslår jag att Sverige kunde vara det första landet i världen (?),som gör asyl-process analysen komplett med ett nytt ”utstötningscertifikat”.Dylikt kunde innehålla analys av de omständigheter som gjort att vederbörande X-person (ensam eller med familj mm) väljer att flytta UT-fly vidare eller flytta från landet.Dylikt kunde vara t.ex.aktiv diskriminering som bemött X,ev. våld i dess olika former (fysiskt är inte det enda),långtidsmarginalisering eller likgiltighet från omgivningens sida som gör att livet blivit mycket tungt att bära eller att det egna,valda livsmålet svårt eller omöjligt att driva vidare på,eller andra skäl som t.ex. fruktan för våld mm.

Ett nytt asyl-analys från vidare samhällsram

Utstötningscertifikatet kunde omvänt kunna användas även bakåtsyftande,då oberoende samhällsorganisationer kunde analysera flyendes villkor om det visat att statens myndighetsanalys varit ensidig eller bristfällig och tillämpning av de officiella reglerna i sin anda motsagt de universiella,mänskliga rättigheterna.Åsa Romsons och Maria Ferms utmärkta analys redovisar dylika organisationer utanför den officella statens sfär såsom landstinget,Amnesty mm.

Vilka skulle vara fördelar med dylik,komplett process-analys (IN-UT-sidan)? Analys av mellanliggande ”box”-samhället-skulle kunna skärpa den sk. hållbarhets analysen eller principen.
I dag används dylika på olika,separata processer (ekonomi,energipolitik,ev. socialpolitik,mm) men ej på samhällsnivån.Dylik analys-om UT-sida analys skulle någon gång behöva göras hur smärtsamt det än kunde bli-kunna ge stöd för det politiska arbetet för att förnya aktivt samhället,utgående från såväl fler-dimensionella,sociala-ekonomiska processer-som samhällstotalitetens relation till naturen.
Jag befarar att dylikt,sistnämnda kommer att bli ett starkt skäl för framtidens asylskäl.
Stöd för dylik,vidare analys finns i min sk. Strukturmatris-teori.Jag har planer att använda den tex i reformering av Euron på EU-nivån-dvs. teorins tolkning i ekonomiskt perspektiv.Det vore bra om samhällsanalyser och aktiva reformeringspolitiska insatser kunde få stöd av samhällsvetenskaper.Teorier är inte några fantasiprodukter eller enbart mentala konstruktioner eller ”sofffilosoferande”.Med deras hjälp kan man både förutse vad som kommer att hända i framtiden-tex. om dylika analyser på olika samhällen sammanfattas globalt av FN tex- och ge stöd att visa punkterna var man kunde rätta till bristfälliga andra samhällsprocesser typ uteslutande mekanismer eller samhällsklimatet att se invandring som problem mm.

Långbänkspolitikens strategi och demokratiprofil

Sedan det där med långbänken.Traditionellt har dylik politik varit tecken på höger partiers taktik-eller kanske strategi-för att hindra att principiella överenskommelser blir faktiska omständigheter.
Globalt ser vi detta tex i långtidsdragna fredsöverenskommelser (se tex. Palestina-frågan eller senaste fallet Syrien,där FN har satt sin trovärdighet på spel i stället för att undersöka hur man kunde tex. reformera sitt eget Säkerhetsråd-institution för att kunna fungera bättre i framtiden),lokalt i olika samhällen där högerpartier haft makten och varit tröga med rättvisare reformer.Hos den polske filosofen Kolakovski var dylikt ett definitionskriterie hur göra en skillnad mellan vänster och högerpartier: strävan att hålla status quo-tänkande.Långbänks-praktik är ett drag i detta.Det är bra att Miljöpartiets två toppaktörer skärper tonen mot den sittande regeringen.Förhoppningsvis kommer det inga mer dylika långbänkar till dagen eller likgiltighet inför andra strävan att förnya den globala ramen,vilket kunde vara skäl för UT-sida flyende eller vidare asyl,skamligt för landet (länder) som formellt kallas demokratier.

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,socialentreprenör,
entreprenör i tv. passiva F:a Vidorg

Copyright: Lasse T Laine,Vidorg 2012

söndag 22 april 2012

Guldägget

DNDebatt,Sö 22 april-12


Komment på en debattartikel om äldreomsorg


Sammanfattning

Peje Emilsson-en entreprenör inom bl.a. äldreomsorgen-har skrivit en intressant debattartikel om äldreomsorgens situation i dag och i den nära framtiden då 40-talisterna går i pension.
Han säger rakt att det är sanningens ögonblick i dag.Hur resonerar han då,och hur kan jag själv-med en annanslags entreprenörsprofil som förenar företagsintresse att få konsultuppdrag med socialentreprenörsintresse att genom olika slags forskningsmetoder väcka intresse och organisera sociala aktioner för alternativ politik inom både vård och omsorg och även inom andra sektorer i samhället såsom samhällsplanering,boendet,transportinfrastruktur utformningar,finansmarknaden mm.-ge en annorlunda frågeställning eller perspektiv för denna diskussion.

Organiserings-och finansieringproblem parad med valfrihetpolitik-som långtidslösning för samhället?


För det första säger Peje Emilsson-visar med argumentation-”att dagens system för organisation och finansiering av äldreomsorgen har kommit till vägs ände”.Han säger att denna situation gäller redan i dag,då sk. valfrihet inom äldreomsorgen är mest en skimär-ett påstående som inte stämmer i verkligheten då det råder brist på inflytande från äldre och deras anhöriga över var och på vilka villkor vården ska ges.Merparten av resultat i de politiska upphandlingar som man har gjort för att öka denna valfrihet,har i själva verket handlat om besparingar.


Han redovisar att det är ett stort gap mellan vad medborgarna förväntar av den offentliga omsorgen och vad den förmår att upprätta.Bristande offentliga resurser visar sig tex i underskott av äldreomsorgsplatser.Han visar-hänvisande till Socialstyrelsens statistik-hur unde 2010 ca. 6 000 personer hade fått vänta mer än 3 månader i en kö för en plats på vård-och omsorgsboende.”Resursbristen är över oss.Tiden är mogen att pröva nya lösningar”,konstaterar han.

Ny form av äldrevårdsförsäkring-räcker det?

Han föreslår ett intressant alternativ till dagens lösning då en del av kommunal-och landstingsskatt som reserveras för satsningar i äldreomsorg (i landstingsdelen för medicinska insatser) kunde slås ihop till en statlig äldrevårdsförsäkring.Dylik statlig försäkring kunde sedan användas för de nödvändiga och tunga satsningar som kommer att behövas tex i vården av äldre pensionärer som har själva små eller inga marginaler i sina tillgångar.Han säger dock att dylikt räcker inte för det stora flertalet av 40-talister.De får räkna med att betala själv mer av sina egna besparningar tex i rut-tjänster som kompletterar den offentliga hemsjukvården.


Sammanfattningsvis lyfter han upp den svenska välfärdsmodellen där grundläggande draget är att grundtryggheten i samhället betalas gemensamt genom skatter.Dilemmat för modellen är dock ovannämnda resursbrist,och faktum att valfrihetens pratik i verkligheten består av fortsatta besparingar som ter sig vara i motsättning mot medborgarnas förväntningar.

Äldreomsorgen och sjukvården-samband med den svenska välfärdsmodellen

Jag har själv i andra sammanhang diskuterat om sjukvårdens problem (se min SINUS-uppsats-utredning 1990,samt senaste bloggande ovan på dessa Noter-sidor på min Facebooksida).

Tillika har jag försökt väcka intresse för min nya tolkning eller utformning av den generella välfärdsmodellen i den nya,”relativiserade modellen”,som man kan göra av både ekonomiska grunder (hur skaffa mer resurser för den offentliga sektorn genom annorlunda utformning av både planerings-och prissystemet,genom sk. Flex-priser),som av etiska skäl då den generella välfärdsmodellens portalparagrafer fortfarande gäller: att de sjukaste och svagaste gruppernas situation möts med trygghetsgarantier.Det som är nytt i denna modell är att det skulle uppstå bättre balans mellan det samhälleliga och individuella ansvaret genom just fler-prissystemet,som både tar hänsyn till samhällets resurser (resursbrist) som individens egna prioriteringar och beteendet.Tillika skulle den nya DMOS-modellen (Delvis marknadsstyrd offentlig sektor) undvika de brister som den generella valfrihetssynen håller uppe: ta hänsyn till både utförarsidans situationer som är olika på olika platser,samt vårdtagarnas val och prioriteringar.Denna nya,bredare incitament-styrning skulle sas vara ömsesidig i positiv bemärkelse.Dessutom kunde denna förnyelse av den svenska/nordiska/europeiska välfärdsmodellen förbättra forskningens villkor,då de patienter som ställer sig för medverkan,skulle få nedsatt pris för utnyttjandet av de offentliga vårdtjänster. Den nya modellen/tolningen kunde dessutom kunna backas upp teoretiskt med den nya ekonomiteorin .Alla skulle vinna att sådant här nytt organisationssystem skulle komma till stånd.

Möjlighet för exportsatsningar och nya skattepengar och jobb

Då nuvarande president Barack Obama genomförde sin reformering av Health Care-systemet i USA,försökte jag genom fjärrmedverkan komma in och få uppdra där för min innovativa organisationskonsultfirma Vidorg som jag skapat för att föra vidare arbetet för att hitta nya tillämpningar för dess grundläggande vision om det nya vetenskapsparadigmet. Jag hade ju blivit bemött med tystnad här i Sverige,och dessutom med kontraproduktivt handlande från myndigheternas sida (skattemyndighet,rättssystem,Patent och Registreringsverket).Mina kontakter med USA skedde dels i form av epost-kontakt med presidentens stab,dels i uppsättandet av en Goodle- webbsida där jag propagerade för mina förslag ovan (länken hittas på min Facebooksida).

Dessutom kunde man ha använt min andra innovation från finanssektorn-min nya projektbetalningsform eller syntetisk derivatainstrument M.O. (Management Option) i sk. M.O. Exchange-börs där H.C.-optioner skulle kunna erbjudas för köp för både finansiärer som för allmänheten-dvs. för förbrukarna själva som ville satsa på innovativa vårdföretag och deras tjänster.

I och med att man kunde ha kunnat ställa samhälleliga krav på utformning av gemensamma stadarder för dylika utförarföretag kunde samhället kunna garantera kvaliteter för dylika tjänster-ett drag som antigen har kunnat förbigås eller ”smuglats bort” då man tittat enbart det pris som varit billigast vid val av dylika utförare (både där och här i Sverige).Tyvärr möttes jag inte av intresse eller kanske stämplades pga min person och mitt sk. Status i Sverige (alternativt svarmålades av konkurrenter).Sedan dess har motståndet i USA vuxit i styrka,och det blir ev. bakslag för president Obama för hans viktiga reform,vilket vore synd då ovannämnda lösningar från Vidorgś sida kunde ha kunnat dämpa den republikanska och näringslivets kritik.Att man dels ”kört över den individuella integriteten” då man givit staten för mycket att säga och bestämma i hälso-och sjukvårdens försäkringssystemet.Dels att näringslivet kunde själv ha kunnat nu komma med och kunna bidra med bättre och öppnare styrning (se ömsesidig nytta ovan).Om diskussionen i Sverige skulle lyfta upp mina förslag som möter de problem som DN debattören tar upp ovan men dock med helt annorlunda,innovativa drag än i dag-backad av den störe framtidsagendan i fråga om det nya vetenskapsparadigmet-skulle kanske intresset även i USA vakna,och svensk export skulle få framgångar tillika som staten behövliga nya skattepengar då dylikt börs kunde öppnas av mig och samarbetspartners även i Sverige och annanstans ute i världen.Jag själv personligen vore både intresserad och glad då har inget intresse att sitta och rova på ”guldägget” utan vill få den till användning i samma mening som ovan: i en ömsesidig nytta.Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,entreprenör F:a Vidorg© Lasse T. Laine,Vidorg Uppsala 2012

lördag 21 april 2012

Moderaternas senaste förnyelse

Moderaternas senaste förnyelse-ny marknadsdräkt eller reel förnyelse?

SvD/Brännpunkt,Lö 21 april-12

”Vi måste våga förnya politiken”av Kent Persson (M)-den nya partisekreteraren

Sammanfattning

Kent Persson-Moderaternas nya partisekreterare-har skrivit en välmenad,intressant debattartikel om hur han ser närliggande tidens arbete framför sig för att förnya såväl Moderaternas parti,Allians regerings samarbete mellan dess partier som hela Sverige.För mig-som tänkare eller lagspelare i politikens,näringslivets eller i akademins värld-ter sig hans synpunkter dock litet begränsade.
Han kunde ha lånat mer än enskilda fokuspunkter från socialdemokraterna eller Miljöpartiet: termer anställdbarhet eller politiska alternativet.För att förnya i ordets riktiga betydelse,behöver man nog ha upplevt själv något av de problem eller samhällsutmaningar som behöver åtgärdas enligt mig.
Han tycks dock vara genuint intresserad av förnyelse såsom i den stora världen tex Obama har gjort i sin förra valkampanj och sedan i hans arbete som president-som kommenterats av mig med en viss annorlunda betoning.Detsamma kunde jag säga här:
det behövs mer än en förändring- det behövs en reel förnyelse- A Real Change.Därför har jag velat kommentera KP då han nu tycks visa intresse på förnyelsefronten.Förhoppningsvist får han nytta av mina kommentarer nedan i sitt nya jobb? Lycka till.


Tänk fritt,tänk konstruktivt,med nya begrepp

Först-behov att lyfta upp förnyelsens ram(villkor).Här räcker inte fokus på några särskilda punkter.Alternativt sätt att analysera kunde ha varit att använda skillnaden mellan processer och strukturer.I den europeiska politiken ser politikerna framför sig behov av strukturförnyelse i såväl enskilda (problem) länders samhällsprocesser som i den sorts övergripande politik som behövs för att kunna möta globala utmaningar.Sverige är en del av denna ramen.Kent Perssons fokuspunkter-jobb,välfärdets utforming,framtidsagendan-är beroende av de globala trender som sker i den bredare omgivningen såsom globaliseringen i dess olika samhällsdimensioner,globala problem såsom brister i strukturella villkor för hållbar tillväxt,eller konflikthärdar som beror på såväl historiska omständigheter som bristande syn på människorna och deras villkor-lokalt och globalt.

För det andra.KP närmar sig sina prioriterade områden-ekonomi och välfärd-från den redan gängse moderata synpunkten: en politikersyn på jobb och arbete.Sk. Arbetslinje har definierats dels genom behov av att sätta arbete framför samhällets bidragsgivande,dels av plånbokstänkandet parat med behovet att sänka trösklar för särskilt utsatta för att kunna få jobb eller i politikergåvor att få mindre skatter om man jobbar mer,med devisen ”det ska löna sig mer att arbeta”.Här kunde han ha arbetat mer med klarare skillnader mellan ekonomitermer effektivitet,lönsamhet,produktivitet.Det kan tex finnas paradoxer i det svenska samhället: jag kan mycket väl arbeta mer effektivt och produktivt,men inte få mer betald (eller betald alls-tvärtom)-dvs. få bli det mer lönsamt.Typiskt för politikertänkandet har varit just att sätta likhetstecken mellan jobb och arbete och betrakta tex arbetslöshetsproblematiken genom sysselsättnings-och lönsamhetsperspektiv.Varför ser jag detta som problematiskt? Dels kan det mycket väl vara så,att hög ungdomsarbetslöshet beror på att ungdomar lever närmare den sociala verklighet som berör medborgarna än dagens politiker.De gör en skillnad mellan meningslöst jobb och meningsfullt arbete och beteer sig därefter.Dels upplever företagarna skillnader mellan de tre termerna ovan.Utan stabila,långsiktiga spelregler i såväl definitioner av skatter,som i beteendet hos tex. Skatte-och andra myndigheter- blir det svårt att skapa nya arbetstillfällen i dagens värld.Då produktivitet definieras med gammaldags schematänkande,eller lönsamhet med kortsiktiga vinster som ger skatter men lämnar ej utrymme för att förnya såväl produktionen som arbetarnas kompetens eller arbetsmiljön genom breda satsningar i företagets kultur,värderingar och arbetsprocesser,ter sig sk. Arbetslinje som gammaldags marxistiskt tänkande som anser att ekonomin-mätt i och med pengar( fokus på pengaflöden,ägandet av kapital,kapitalkoncentration)- styr samhället och dess olika dimensioner.Det är intresant att media har ej uppmärksammat detta paradoxala drag hos de sk. Nya Moderaterna.

Jobb,jobb och åter jobb-men..

Jobbproblematiken har definierats som en av de mest centrala frågorna i kommande valkamp även hos andra partier.Då jag-som har såväl en anställds,akademiska världens,som företagarens och kulturskribentens erfarenheter-lyfter jag upp här tex. min alternativa syn hur jag ser att det skulle behövas bredare och djupare perspektiv än dagens Modernaterna-eller för den del socialdemokraterna-har kunnat presentera.

1.Som tänkare-med akademisk utbildning i filosofi och samhällsvetenskap-skulle jag gärna se till att fokus riktas även på den ekonomiteori som ger grunden för såväl Alliansregeringens arbete som Riksbankens eller näringslivets agerande.Dagens ekonomiteori har utvecklats historiskt bl.a. i dess grundläggande värdeteori.Dagens teoriperspektiv på ekonomiteoreticerande är sk. funktionalistiskt perspektiv.Man jobbar i makroekonomisk politik med tudelningstänkadet (som beror på det grundläggande vetenskapsparadigmets sätt att tänka) i och genom marknadens konjukturutveckling.Den politik som formas för att styra konjunkturer är en blandning av liberalistiskt tänkande (utilitarianismens tankesätt i liberalismen: fördelar för de flesta) och keynesianskt samhällsansvar ”från ovan”-från politikerstyrningenss perspektiv.Varken det ena eller andra har lyckats bemästra läget då produktionens villkor har blivit annorlunda som följd av globalisering,teknologins utveckling (it-teknologi och robotisering) och kunskapssamhällets tillblivelse.I det nya vetenskapsparadigmets arbete (det som har varit effektivt och produktivt men betalats med 0 (noll) kronor-och tvärtom med Skattemyndighetens nollställande av mina produktiva satsningar i firmans långsiktiga investeringar då de hittils visat sig vara negativa då drivit marknaden som den inte gillat) har jag i mitt preliminära arbete (tv.skissartat då ej givits rättvisa arbetsförhållanden för att kunna utveckla det nya,i en C-D-uppsats i Socialantropologi) visat hur värdeteorin har utvecklats.Till skillnad från tex. Karl Polanyiś arbete i hans bok Den Stora Omdaningen (The Great Tranformation,1944) där hans tes hur Marknaden utvecklats i sitt inbäddande i sociala omständigheter-dvs.funktionalistiskt perspektiv-har jag fortsatt Karl Marxś och Levi-Strauss' perspektiv att se samhällsekonomin som helhet och från synpunkt av samhällets relation till naturen.Skillnaden här mot Marx har varit min strukturalistiska syn där samhällstotaliteten (arv från Marx och modernt,senaste vetenskapsparadigm i dess grundläggande princip som visar hur allting hänger ihop) adapterar-anpassar sig historiskt och flerdimensionellt mot naturens ramar (i min sk. Strukturmatris-teori som jag skapade genom att abstrahera en berömnd socialantropologs R.A.Rappaports empiriska material till en teori i den tidigare nämnda,tilltänkta C-D-uppsatsen i Socialantropologi vid Uppsala universitet 1980).
Skillnaden mot Levi-Strauss var att tudelande tänkandet (som hos Polanyi tex.) beror ej på människans hjärna och dess biologiska struktur utan på bakomliggande,historiskt utvecklande filosofi:hur begrepp utformas,vilka kategoriseringar mm. den använder (jag hade ju i min första version av avhandling i Teoretisk Filosofi vid Uppsala universitet,1974,redan som student,presenterat mitt skiss för detta i min teori om Stimulus-Response-strukturer-som kritik av J.Piaget).Jag märkte efteråt att mitt syntesarbete i fråga om ekonomiteori är en fortsättning av Talcott Parsons arbetstradition att försöka förena ekonomisk teori med ekonomisk antropologi.Det nya,jämfört med honom,är att jag har nu en bredare grund:en ny ekonomisk teori grundad på en ny värdeteori (se mitt SINUS-arbete-uppsats-utredning 1990 om Uppsala Läns Landstings planeringssystem) och dess tallrika förslag på hur förnya samhällspolitiken (se tex.min nya tolkning av välfärden i en ny samhällsmodell DMOS-Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor,i en ny hållbar tillväxtpolitik NMEP som är annorlunda formad än hos J.M. Keynes i form av kumulativ,hållbar tillväxtspiral i stället för bromsa-gasa politik på konjunkturutveckling,mm-se mitt tidigare bloggande).På detta sätt uppstår A Real Change som tillämpningar för det nya vetenskapsparadigmet vilket kan säkert fortsättas av andra och nya vetenskaparegenerationer om det nya släpps fram till ett offentligt erkännande och ges rättvisa villkor för att utvecklas.Dessutom-då det nya,bredare vetenskapsparadigm innehåller det nuvarande som en del av det nya-som definierande ramar för den fysiska verkligheten-behöver man inte ängsligt bevaka sina "konkurrensfördelar" i fråga om vetenskapens fou-finansieringar...
Hur regeringar än gör (eller inte gör),kommer jag att fortsätta tro på det nya sålänge som ingen visat var den brister (ter sig svårt då det är frågan om förnyelse på axiomatisk nivå sas,motiverad mot bakgrund av alternativa,oförklarliga,empiriska data) och satsa på dess utvecklande på mina olika "arbetsfronter",flexibelt,beroende på social-ekonomiska omständigheter och mitt orkande.

2. Som ev. fortsättning som företagare i min firma eller tankesmedja Vidorg,skulle jag vilja fästa uppmärksamhet mer på de verkliga problem som företagarna upplever då de hindras att skapa nya jobb.Bristen på långsiktiga spelregler,tillräckligt högt abstraherad skattepolitik (se min Kapitalmatrismodell i SINUS-arbete 1990) i stället för politiken med ständiga,punktvisa,funktionella förändringar,som ter sig närmast som kontraproduktiva förändringar än förnyelser för att åtgärda jobbproblematiken.
Som sammanfattning av denna fokuspunkt av Kent Perssons debattartikel:låt mig tvivla-gamla perspektiv,på arsenal av gamla ekonomiteorier-hur mycket det än belönas med Nobelpriser-förmår ej förnya strukturen för samhällets ekonomi.För det behövs såväl förändringar i våra teorier (kunskapsförnyelse) som i våra värderingar-det sistnämnda som resultatet av totalt ny verklighets- och människosyn (se här mitt intresse eller synpunkter på att reformera det Socialdemokratiska partiet-kanske ett uttryck på min annorlunda,finska kulturtradition?).

Framtidsagendan- enbart den svenska eller globalt gemensamma ?

Angående den sista,stora fokuspunkten-Framtidsagendan-skulle jag vilja konkretisera ovansagda lekfullt med följande små berättelser eller allegoriska synsätt:

1. Ta på dig solglasögon KP- våga s,e solen- den grundläggande förnyelsen som behövs.Den finns-grunderna är redan upplagda-uppfattar Alliansregeringen att samarbetsklimatet borde formuleras nu annorlunda,mer än i samarbetet endast mellan Allianspartier? Se tex socialdemokraternas perspektiv:intresse för samarbetet med akademin,näringslivet,folket såväl på arbetsplatser som med medborgarna ute i den sociala verkligheten såsom den upplevs och definieras av dem.
2. Sedan förnyelsestrategin: varför begränsa sig till nästa valet och tiden därefter? Det finns regionala och globala samarbetspartners,dylika kan hjälpas till att formas även i det svenska näringslivet om prestige och inskränkt hegemoni-tänkande släpps,och ekonomi-politik färgas även av rättvisa och etik.Kolla läget ute i världen (FN:s Allians för civilisationer; stora företagens arbete för socialt ansvar,mitt intresse att reformera euron för att kunna skapa bättre strukturella förutsättningar för svenska företag).Släpp förmånstänkandet-att människornas skulle få mer kontakt med politiker-och gör dem fria.Skapa förnyad välfärd där det finns bättre balans mellan samhälleligt ansvar och individernas egna val.Konstigt nog har Nya Moderaterna inte uppfattat detta nya perspektiv på incitament-tänkandet än-kanske beroende på att det skulle förmå även det kulturella samhällsklimatet att lyfta? Det har av mig sammanfattats i det evolutionistiska perspektivet: nu är det frågan om en global framtidsagenda-kulturellt evolutionssteg,grundat på det nya vetenskapsparadigmet.

Jag vågar,jag fortsätter nöta stenar,står rakt fast kanske blivit litet vriden pga mina samhälleliga erfarenheter i kampen för den grundläggande förnyelsen (konkreta uttryck för dylikt finns i den uppsalienska kulturvärlden i form av statyer,där konstnärer tycks ana bättre än politikerna vad är det frågan om)-våga du också KP? Om ja-
sporra gärna vidare Alliansregeringens spetsparti så att regeringen vågar ta det behövliga,historia steget som Obama inte gjort hittils.Till slut lyckas vi-på vilket sätt eller på vilka arenor,på vilken aktivitetsnivå-förnyelse i samhällstotaliteten,i vilka kontakter får vi se-låt oss lämna det åt historien att värdera.


Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör

PS. Detta blogginlägg har skrivits här i version 2. med rättelser av mindre fel samt tillägg för gårdagens 1.version i syfte att ge läsarens bättre helhetsperspektiv,tex i frågan om det nya vetenskapsparadigmet och dess innehåll samt den nya historiska möjligheten.Nya socialdemokrater utesluter inte Nya Moderaterna från samarbetsmöjligheter då det gäller att utveckla det nya som kunde bli Sveriges /Nordens/EU:s varumärke i världen.

© Lasse T. Laine,F:a Vidorg,Uppsala 2012

onsdag 18 april 2012

Fallet Anders Behring Breivik

Fallet Anders B. Breivik-
Sociala jagets återvändsgränd-ett exempel

ref.SvD/Utrikes:Breivik-rättegången/Försvarstalet,On 18.04.12;källa VG.no
och analyser i ”Breivik är en vilsen själ”,av Ulla Ekström von Essen,Alexander Bengtsson,Ulf Åsgård
SvD/Brännpunkt:Fattiga barn blir utan glasögon,On 18.04.12,av Lena Holm
SvD/Inlägg om Friheten på nätet:Kontroll av internet bör redovisas öppet,On 18.04.12,av
Niklas Lundblad,Joakim Jardenberg,Nina Wormbs,Jussi Karlgren,Markus Bylund,Peter Krantz

Sammanfattning

I massmedias redovisning av den pågående rättegången mot Anders Behring Breivik i Norge då han mördade 77 människor genom dels i bombattentat i Oslo,dels i bestialiska skjutandet av politiskt aktiva ungdomar på ön UtØya,har man nu kommit till läget där han har haft möjligheter att framlägga sitt försvarstal.Enligt mig är talet-i den korta framställningen som redovisas i SvD-logisk och konsektvent,ävenom dess innehåll är tankemässigt och etiskt fel och hans slutsatser felaktiga.
Hans försvarstal analyseras dock med bristande fokus eller perspektiv,som snarare teoretiskt sett ger stöd för hans argumentation än förmår avvisa Breiviks tankegods och handlingar.

I samma nummer av tidningen finns även andra artiklar som den noggranna läsaren kan koppla ihop för att möta Breiviks typ av argumentation,som är ett exempel av dagens människosyn och den sociala verkligheten som finns i dagens värld.Min rubrik säger det kort: Sociala JAGETS återvändsgränd-ett exempel.Hur dagens grundläggande vetenskapsparadigm i dess motsägelsefulla drag fortsätter att leda till olyckliga konsekvenser.Både lokalt och globalt,både i samhällstotalitetens ekonomiska,sociala,politiska och kulturella dimensioner,utan att nämna samhällets förhållande till naturen.Alternativet finns.Det har motkämpats med både likgiltighet och aktivt motstånd i bristande rättshandlingar mot individen som försökt fredligt kämpa fram det nya eller maktens och människornas likgiltighet inför alternativets försök att komma fram.Dessa samhälleliga data-”fakta”-nämns i Breiviks försvarstal:Att det finns inget reel demokrati eller reel yttrandefrihet,men därav kan man inte neka att det sker en utveckling i dessa,tack vare fredlig kamp av upplysta och integrerade individer som binds inte av Social jagets identitetssyn-av omgivande samhällets definitioner av deras identitet eller förväntade roller.

Meta-analytiskt: det blir framtidens sak att visa om dessa fredliga ifrågasättanden kan nå den behövliga kritiska massans stöd i gällande paradigmets hegemoni-värld,där alternativa,konstruktiva lösningar och förslag möts som kritik,men ev. Förmår ej förändra praktiska tillvägagångssätt tex i tillvarataganden av barnens rättigheter,eller transparent redovisning av de metoder hur regeringar stryper och kontrollerar Internet-synpunkte som även tas upp i samma tidning,vilka kan visa ett praktiskt motexempel för hur Anders Behring Breivik kunde ha kunnat handla.

En slutfråga för vakna kultur-intellektuella : kunde han ha kunnat handla annorlunda,i sin sociala och samhälleliga omgivning? Fick han stöd i sitt sökande tex. I offentliga kommentarer av alternativa tankar eller i konstruktiv kritik av rasismen eller främlingsfientligheten? Som faktiskt kunnat visa att hans valda väg leder till motsägelse eller våld .Såsom sker och fortsätter att ske globalt i makterns arenor har våldets väg inte lett till nämnvärda framgångar- varför alltså stödja det antingen med likgiltighet,eller begränsandet av den egna identiteten till endast det Sociala jagets roller,eller till medspelandet i det maktspel som sker för olika gruppers väl men samtidigt struntar i de etiska konsekvenser långsiktigt, globalt.
Det tragiska är: här möter en vilsen själ en vilsen omgivning-eller? Vad säger Anders Behring Breiviks kritiker?

Försvarstalet för våldsromantisk motstånd

Det hedrar svensk massmedia att massmördarens ”försvarstal” redovisas på en av rikets dagstidningar.I det följande kommenterar jag först några centrala punkter av Anders Behring Breiviks ”försvarsmanifest”,vilket följs av analys av hans svenska kritiker,som-enligt mig-besvar ej alls de centrala punkter som Breivik tar upp i sitt försvarstal,utan fokuserar sig i mindre centrala delfrågor.Detta kan sägas av Breivik: han är inte dum,han har troligtvis blivit bemött orättvist både som barn och som samhällsmedborgare som inte blivit sett och konstruktivt ifrågasatt så att han kunnat växa som människa.Det är vidare Norges historiska tradition av motståndskamp mot nazismen,som nu förvrängts till sin motsats då samhället har ej kunnat konstruktivt integrera dess kritiker,utan att säga alternativtänkare.Sådant här är vardagsmat-även om i mindre omfattning i andra sk. Västliga demokratier.Våldsromantiken försvaras vidare av maktens män,men då det sker ej så individkoncentrerat som i Breiviks fall,får det pågå i det sociala spelet.
Från det alternativa vetenskapsparadigmets synpunkt-som i det här fallet bärs vidare också av en individ,fast med annan etnisk bakgrund än Breiviks,och i ett annat samhälle,där multikulturalism har ej heller fungerat på ett konstruktivt sätt-kan man säga: om den energi som skulle lyfta den globala kulturen till en ny utvecklingsnivå,motarbetas och tas ej tillvara,kan man anta att dess kraftfält spränger ramarna i utökande globala terrorism och våldshandlingar typ Breiviks-det som det nya alternativet kunnat bota om det fått rättvist och reel inflytandemöjligheter i demokratier.
Det goda som kan bringas fram AV Breiviks fall är att medvetenheten om alternativa sättet att utveckla den globala gemenskapen kan ev. Öka då man ser att den grund som det bestående står på är för ensidig för människans utveckling.

Hur kan jag ha kommit till dessa slutsatser ovan?

1. Breiviks referat om reel demokrati.
Jag håller med honom på den här punkten även av egna erfarenheter i ett annat västdemokratiskt land.Mitt fredliga kamp möttes på 70-talet av diskriminerande handlingar både i universitetsvärlden,i arbetslivet och i näringslivet,samt i offentliga myndighetes handlingar.Allt detta ledde till det marginalliv som hittils blivit alternativtänkarens lott i demokratiskt samhälle.Det har dock skett en utveckling som gjort det lättare att komma fram med alternativa tankar (se nästa punkt)
2. Om bristen på reel yttrandefrihet
ja,det är sant vad han säger där enligt mig och mina motsvarande erfarenheter i grannlandet Sverige.Massmedia tog ej emot och publicerade mina kritiska recensioner på -70-och 80-talet till trycka artiklar.Oftast var dessa riktade mot offentliga personer som hade nått viktiga sociala maktpositioner i samhället.Det var således bemötandet på ”argument ad hominem”-grunder som mina artiklar refucerades,där jag visade att författarna varit ute med osanningar eller kunnat kritiserats.Det var min sociala person som gav grunden för avvisandet: av låg status,av annan etnicitet än majoritetsbefolkningens,av annorlunda tankar än de som hyllades eller stöddes av dagens auktoriteter.För sanningssökande filosofistudent var det en chock att tom vetenskapen fungerade så: av auktoritetstro och sociala hänsynstaganden.
I och med att Internet slog genom,förändrades min situation.Det blev mitt vattenhåll i mitt marginaliserade liv,där jag kunde föra fram mina alternativa tankar och förslag för nya samhälslösningar eller politiska reformer.Mot naiv internet-tro-att den teknologiska möjligheten skulle med automatik förbättra yttrandefrihet-kan jag bära vittnesbörd av fakta:okommenterad är du ingenting.Det är så makten-den medvetna med order att inte kommentera eller den omedvetna som fungerar på det sociala jagets- rollspelsnivå och dess förväntningar och påverkansmöjligheter till auktoriteters fördel-som styr internet.Och ännu mer: internet kontrolleras i dagens läge-vilket lyfts upp i den artikel som refererats ovan.
Tekniskt är det fullt möjligt-så länge som jag har bredbandskabeln inkopplad då jag skriver detta-för internet-operatörer att följa och vid behov störa mitt skrivande,eller smugla in grammatiska eller stavfel för att störa artikeluppfattningen.Men artikel ovan visar att medvetna individer har möjligheter nuförtiden-man behöver ej ta till våld som Breivik gjort.
3. Om mångkulturalism
Jag var personligen med med min chef i det mångkulturella skrivarprojektet i Kursverksamheten,Uppsala universitet,lansera begreppet och praktik av mångkulturella samhället.Låt vara att norsk socialantropolog Fredrik Barth (om jag nu kommer ihåg rätt hans namn av mina tidigare studier här vid Uppsala universitet,i Socialantropologi) hade rätt då han diskuterade om ”systemisk sugning”.Hur majoritetssamhället plockar upp de individer av annan etnisk bakgrund som är förmångliga för dem.Invandrarkvinnor för svenska män,individer som går med på att spela på maktens villkor och språk,som är fångade i sina etniska roller,eller är likgiltiga demokrater som röstar men annars inte bryr sig om att förbättra samhället.Breivik kan ha rätt att mångkulturalism har ej fungerat bra.Men därav kan han ej dra slutsats att det blir så i framtiden,eller att mångkulturella samhället som begrepp är misslyckat.Hans slutsatser håller ej varken logiskt (sk. Induktionsproblemet-av enskilda händelser kan man inte sluta sig till bedömandet av själva sakfrågan som helhet) eller empiriskt.Tvärtom visar den globala utvecklingen-se mina tidigare blogg om detta och tex IMF:s rapport ”Globalization: A Brief Overview,för de positiva konsekvenser som globaliseringen och dess medsyster mångkulturella samhället har betytt för utökade rikedomar i samhällets flera dimensioner.
4. Om rätten,rättvisan och motståndskampen
Här har Breivik en viss logik,men han är naiv.Att hans dokumentationer och beskrivningar skulle vara sanna-att det förehåller sig så sakinnehållsmässigt,som kan kommas överens intersubjektivt av flera bedömare med olika bakgrunder och perspektiv-behöver ej betyda att de ger grunde för laglighet eller olaglighet.Rättsteoretiker har annorlunda synpunkter på detta.En del argumenterar på hypotetisk grund genom att anta att visa medborgare har kommit till överenskommelse att vissa förhållanden ska gälla och man sedan följer detta praxis av sociala skäl (jmf. John Rawls: A Theory of Justice),En del argumenterar att det är den upplysta majoriteten som stiftat lagar och de följs sedan med maktens ordning-jämför här västerländska demokratiers praxis,där man är dock historiskt medveten att rättvisa förhållanden kan snabbt försvinna om varje generation följer inte upp med den demokratiska kampen.Undertecknad har som alternativtänkare blivit bemött av ovanslags ”rättsvisa” då man stal med offentliga myndigheters agerande de sparade och investerade medel som kämpats fram i den decennier långa spara-och investera-kampen för uppbyggandet av den egna firman ”mot alla odds”,mot sociala fördomar mot den etniskt annorlunda och dessutom alternativtänkaren.
Som jag visat ovan,har detta fredliga kamp steg för steg-ävenom de varit små-gått framåt,historiskt sett.Motståndskampen mot de orättvisor som man uppfattar att ske,behöver inte leda till våldshandlingar.Han kunde ha läst om gerilla marknadsföring på internet tex. Eller gått med eller stiftat ett eget parti och därmed fått massmedialt intresse i stället för att mötas med passivitet,likgiltighet eller oärligt motstånd som möter den riktiga,reella motståndskampen,som egentligen heter kampen för något positivt,för alternativa lösningar som är bättre (se nedan).
5. Om yttrandefrihetens konstruktion
I sitt försvarstal-punkt frågan om livstidsfängelse-konstaterar han nog delvis rätt.Vi är alla fångna i ett fängelse-i en värld som styrs av emotivt tänkande,av majoritet av människor som är fokuserade på Sociala Jagets rolltänkande och auktoritetstro typ av argumentation.Av makter som är inte antingen tillräckligt kloka eller tvärvetenskapligt utbildade för att inse ”vart det barkar åt” med det gällande vetenskapsparadigmet och de motsägelser som den skapat (se mitt förra blogg).Öppningar finns dock redan: dels i de ungdomars kamp som han mördade: de var nog intresserade av motståndskamp i riktig mening: för långsiktighet,för fredlig omvandling av det bestående för något nytt.Profeter kan sitta i fängelse-men var är Breiviks budskap som ger hopp och inspiration till förnyelse?
Angående hans komment om etnicitetens dekonstruktion,tycks han ha blivit påverkade av postmaterialismen-en filosofisk riktning som lanserats som det senaste i filosofivärlden.
Den lanserades i en historisk situation då jag lyfte upp frågan om behov att kritisera hela det bakomliggande vetenskapsparadigmet-inspirerad av delvis vetenskapshistorikern Thomas Kuhn (se hans bok ”The structure of scientific revolutions”,finns även på svensk översättning),delvis av egna erfarenheter som gick inte att förklaras med dagens vetenskaper eller i situation då dagens parapsykologi stod och stampar med bristen på teoretisk förnyelse-att dessa icke-fysiska,empiriska data går inte att reduceras till gällande fysiska teorier.Jag hittade eller skapade som sanningssökande filosofistuderande en grundläggande ontologisk princip som fungerar enligt mig i allting-tex. I en ny DNA-teori,i fysik,för att förklara pre-och retrokognitiviteten i parapsykologiska data (dvs. kännande sakinnehåll på förhand eller i retrospektion i drömmar tex eller i spontana upplevelser bakåt i tiden,i förra reinkarnationer.Postmaterialismen var och är-enligt mig och med mitt lanserande av det nya,bredare vetenskapsparadigm-en pseudofilosofi som tar för givet den verklighets-och människosynen som borde ifrågasättas mot existensen av de oförklarliga,alternativa,empiriska data som finns sedan slutet av 1800-talet.Postmaterialism är kort sagt ”krusningar på ytan”-stryker medhårs det bestående.
Därmed är Breiviks tankeverksamhet ytlig,naiv,autoritestroende-kort sagt liknar han de religiösa muller som han kritiserar.Är han medveten om det är en annan sak.

Att möta en vilsen själ med förbisyftande kritik

Det som förvånar mig mest,är att svensk media eller kultur-och intellektuell sfär har ej hittat bättre analytiker än de som blivit publicerade i dagens SvD.
Ulla Ekström von Essen har en fenomenologisk-idéhistorisk analys av Breiviks värld.Kategorisering behövs och används tex i biologivetenskap.Frågan är om Breiviks kategorisering av människor är byggd på ett rätt sätt: med öppna strukturer,med historisk perspektiv på både samhällets människosyn som möjligheten för enskilda människan att utvecklas från det Sociala jaget till en integrerad,själsmedveten individ.Idéhistoriskt perspektiv är en del av analysen,men det räcker ej för att tex bemöta Breiviks mest centrala angreppspunkter på bristen av reel demokrati eller reel yttrandefrihet (se min diskussion om detta ovan).
Alexander Bengtson fokuserar i sin analys på ideologiskt innehåll och personliga påhopp(
se hans komment ”hans prat om muslimer är rent snömos”).Visa i stället vad pratet består av.
I Breiviks försvarstal nämns sekulära,moderata och fanatiska broderskapsmuslimer.Menar han att de är i grund och botten de fanatiska som har makten i alla musliminska samhällen och vilka styr sedan de musliminska enklaverna i Europa? För mig som kritiserat tex våldet mot demokratirörelser i Egypten,Libyen och Syrien då maktens män i de sk. Västdemokratier varit tysta eller avvaktande,ter sig frågan mer komplicerad än så.Breiviks ideologi har historisk bakgrund.Hans tankar borde ha mötts med motargument och alternativa politikrörelser än de som dagens värld bemästrat sig med typ tandlösa,retoriska utmaningar mot musliminska diktatorer.
Ulf Åsgards analys från individ-fokus och psykologiserande som är typiskt för psykologi då det gäller att förklara samhälleliga förhållanden,är också tyst om Breiviks centrala fokuspunkter.
Vilsna själar är många mer än hans-varför är så många likgiltiga för de orättvisor som finns i även sk. Demokratiska samhällen? Har psykiatrin en ny term för detta: individnarcism-dvs. Fokusering av rättvisekampen att gälla den egna kroppen och dess öppningar-eller makttingligandet: att det är och ger makt då man styr och kan styra pengaflöden?

Sammanfattningsvist: behöver medvetenhet försvarstal?

Det är sorgligt med det som skett i fallet Anders Behring Breivik.Hur döma nu hans gärningar med rättvisan som han avvisar,liknande naziledare i Nürberg.Vore ett steg i hans rehabiliteringsprocess att översätta denna artikel och ge honom att läsa och tvingas bemöta med hans motargument tex.
Hur ta lärdom av det skedda i en situaton som kan och med stor sannolikhet kommer att upprepas annanstans,i en annan social omgivning där det mångkulturella projektet och FN:s Allians för Civilisationer har ej heller mötts med konsekvens från styrandes sida.
Hur bemöta sorgen hos dem som förlorat sina kära? Här läker nog tiden delvis.Eventuellt kan det nya vetenskapsparadigmets fler-dimensionella verklighets-och människosyn hjälpa: att vi människor är mer än vår fysiska kropp.Den går att förintas och mördas,men inte själen-medvetandet.Som sanningssökande filosofistuderande forskade jag om återfödelseforskning vid sidan av mina kursböcker i filosofi där dylik data ej tas upp då man teoretiserar om psykologins filosofi eller kunskaps-och vetenskapsteori eller historieteori mm. Resurser för dylik alternativ forskning får man arbeta fram själv,då omgivningen är inte intressarad av att stödja alternativ eller medvetenhetens utvecklande.Medvetenhet behöver inga försvarstal utan långsiktighet,tro på en etik som är inbyggd i den kosmiska ritningen-som återgäldar åt var och en enligt hans/hennes gärningar.

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör

© Lasse T. Laine,Vidorg,Uppsala 2012

tisdag 17 april 2012

Bränsle för tankarna?

Bränsle för tankarna-fortsatta diskussioner om biobränslen från ett vidare perspektiv

ref.SvD/Brännpunkt:Biobränsle hotar rätten till mat,Ti 17.04.12,av Annelie Andersson,Francisco Contreras,Elisabeth Strand

Sammanfattning

Författarna i SvD Brännpunkt sida lyfter upp EU:s motsägelsefulla politik om biobränslen.
Det är etiskt felaktigt om EU samtidigt arbetar för rättvisare förhållanden i sina externa kontakter men i praktiken fortäsätter att blunda för roffandet av små böndernas mark för odlandet av mat,till förmån för stora företags exploatering av mark för biobränslen exporterade sedan för EU:s marknad.Författarnas argumentation har av undertecknad ytterligare förstärkts.Dels i frågan om biobränslen där det finns andra metoder att skaffa fram dessa,dels i brister i även den breda politiken i andra områden som berör den långsiktiga utvecklingen-både inom EU och globalt.
Tar vi chansen eller möjligheten till förnyelser,eller låter vi de fortsatta trender för motsägelser spränga ramen i en historisk återvändsgränd för vår globala civilisation? FN:s Allians för Civilisationer (AoC) kan här kanske lyssna vad en av dess aktörer-Avatar of Synthesis (AoS) har att säga-med erfarenheter i sin mångdecenniers kamp för förnyelse på en bredare grund.

Svälter biobränslen de fattiga?

Håller absolut med författarna att EU ska inte fortsätta stödja landgrabbning mm. exploateringspolitik utanför EU för att hitta egna förmåner av denna slags rofferi.
För att ge en vidare,fortfatt principiell och alternativ diskussion till bakomliggande problematiken-hur förena aktiv och positiv klimatpolitik med förnyelsebar energi,fattigdomsbekämpning globalt o för rättvisare matpolitik-kan det vara intressant att belysa ämnet från även andra synpunkter.

Först: alternativ finns i form av skogsavfall,matrester,användandet av gamla matoljor mm. Tillika som möjligheten att förstärka forskning till användning av alger för förnyelsebar bioenergi.

För det andra:det som är intressant bakom föreliggande utvecklingssituation i världen är trenden till tilltagande motsägelser.

Motsägelsernas politik

För att nämna några: klimatfrågor (våra ekonomier kräver och är byggda på tillväxt,men satsningar på nuvarande ekonomi-projekt eller politik som grundar sig på nuvarande ekonomi-teori leder inte till hållbar tillväxt); transportsektorns tillväxt (förra kräver utökad kommunikation och transporter i den globala världen där olika länder satsar på sina unika framgångsfaktorer och säljer dessa produkter och tjänster till andra i hela världen); fattigdomfällor (skrev om det i gårdagens SvD/Brännpunkt i mina kommentarer-kort sagt-dels att olika länders egna fattigdomssatsningar räcker inte om man inte förenar dessa med politiska och sociala rättigheter,dels att det gäller att samordna dylikt globalt under FN tex.Som exempel i dag-se N.Sabunis och M.Sareens inlägg om motsägelser i jämställdhetspolitik som präglat de senaste årens satsningar mot diskriminering och där speciellt mot kvinnor); finansiella krisen har kritiserats från bl.a. synpunkter av bristande regleringar för riskkapital och moraliskt för bonustänkandet för de besuttnas fördelar i form av orimligt höga ersättningar från de vanliga löntagarnas horisont (men samtidigt blundande att det fortsätter i sport-och nöjesindustrivärlden,byggda på marknadens principer och gällande värderingar bland dessa löntagare) och man har ej sett de strukturella samband på tillräckligt djupa teorinivåer för att kunna styra till annorlunda,stabilare utveckling.Man har helt enkelt ösat mera pengar i (bottenlösa) skuldbrunnar,men samtidigt inte förstått att till slut torkar "brunnarna" av pengar som kastats in; kulturella och sociala krisen i form av global terrorism eller religiösa motsättningar som lett till motsägelsefulla politiska aktioner från maktstaternas sida och från makters sida inom respektive länder.Allt detta-motsägelsefulla trender- kunde sammanfattas i min term ”marknadens paradox,ja kanske tom.motsägelse”: att ävenom maknaden i princip är och har visat sig vara bättre att allokera resurser enligt samspel mellan efterfrågan och utbud än sin motsats-försök till detaljrik styrning i planekonomier som redan teoretiskt är omöjligt pga de ofantliga mängder information som skulle hämtas och styras för att kunna leda till eftersträvad resultat-har marknaden inte haft de ramförhållanden som dess principer kräver:Att den grundläggande ekonomiteorin tar hänsyn till långsiktiga intressen,att marknaden är fri från externa styrningar-ja,kan det överhuvudtaget vara fri är en annan fråga som ytterligar skärper diskussionen till uppfattning om marknadens motsägelse (se här mitt förslag på att reformera den generella välfärdspolitiken med DMOS-modellen-delvis marknadsstyrd offentlig sektor-där etiska principer i botten styr till viss del där de sjukastes och svagastes rättigheter garanteras).

Är vi nu där-i den globala dödskrampen ?

Denna trend-motsägelsernas existens ovan och tom skärpningar- kunde nu uppfattas som det nuvarande kapitalismens dödskramper som Karl Marx skrev om. Tyvärr var han blind för alternativa empiriska data som skulle ha ifrågasatt hans teorisyntes-dess ontologiska,kunskaps- och vetenskapsteoretiska sida: den dialektiska materialismen.Den historiska samhällsutvecklingen-relaterad till den andra delen i hans syntes-historiematerialism- har vidare lett till annorlunda spår än det han förutsåg på 1800-talet. I dagens mer och mer globala värld har kunskaps- och tjänstesamhällen lett till annorlunda social dynamik än det han förutsåg.Den fortsatta teoretiska utvecklingen i grundläggade filosofi-som är bakom våra vetenskaper och våra inlärda socialiserade värderingar-har nu lett till en mer omfattande och djupare syntes än den marxistiska-nu ifrågasätts det underliggande vetenskapsparadigmet och dess verklighets-och människosyn.Ifrågasättandet sker-förutom teoretiskt med ny slags begreppsstuktur och nya begrepp-även med nya,empiriska data som förbättrade mätmetoder dragit fram tex. i parapsykologi,teoretisk fysik,biologi mm.Socialt och politiskt sker ifrågasättandet i människornas fredliga kamp mot våld,makters härskartekniker då de manipulerar utbildningsinnehåll och media,mm.ideel organisering för alternativ utveckling.

Behov av upplyst politik-globalt och lokalt

Den politiska slutsatsen blir alltså. Satsar man etiskt rätt-tex i frågan om ensidiga satsningar i biobränsleframställningar eller i vägran att se det som växer fram-det nya alternativet som förnyar grunden ibredare,fler-dimensionella verklighets-och människosyn. Satsar man upplyst,på nya kunskaper och politiska värderingar som vill se mer av rättvis och stabil-kumulativ och hållbar tillväxt,i stället för motsägelsefull,kortsiktig,marknadens konjunkturtillväxt som förmår ej förändra trender ovan.

Medias roll är här av vikt.Att Svenska Dagbladets redaktion har valt att placera två intressanta artiklar på samma sida som ger näring till tänkadet och ifrågasättandet eller till långsiktiga funderingar,ger en positiv signal att marknaden består inte enbart av pengar utan även av etik och upplysningstänkandet. Jag gratulerar redaktionen och hoppas att läsaren har orkat läsa genom detta-berättelsen om motsägelser som-ovårdade-spränger ramen vill vi det eller inte.Fånga dagen-men fånga den med evighetsperspektivet så att säga: bra perspektiv även för partnerskaper i dess olika former.

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör

Copyright: Lasse T. Laine,Vidorg,Uppsala 2012

PS.Texten har redigerats i följande dag,On 18.april-12.Se även följande blogginlägg om Anders Behring Breiviks försvarstal,refererad i SvD.

onsdag 11 april 2012

Meningsfullt arbete kontra full sysselsättning ?

Kommenterande SvD/Brännpunkts debattartikeln On 11 april 2012

”Så skapar vi full sysselsättning”
av Wanja Lundby-Wedin (LO:s ordf.) och Ola Pettersson(LO:s chefsekonom)

Sammanfattning

Författarna-svenska LO:s två centrala fokusdefinierande och påverkande maktpersoner-har skrivit en interessant och viktig debattartikel om ett av de centrala problem i dagens samhällen både i Sverige som annanstans: om behov av full sysselsättning och rättvisare fördelning av arbetet.
Deras idébakgrund-motiverad av arbetarrörelsens dels värderingar,dels av kollektiv organiseringshistoria-kommer till uttryck i följande syn:

”Samhället och arbetslivet förändras ständigt.Politiken och de samhällsfunktioner som ska underlätta människors väg till arbete har dock inte utvecklats i samma takt”.

De presenterar i sin ambitiösa debattartikel flera positiva förslag hur dylik utveckling skulle gå till.Särskilt centrala härvid är Riksbankens roll som styrande penningpolitik,och Statens och arbetsmarknadens partners styrning av finanspolitik genom ömsesidiga förhandlingar och överenskomna avtal.De nämner i den förra två mål: om behovet att stabilisera inflationen,och att bidra till högt resursutnyttjande.I den senare fokusen skulle arbetsmarknaden både effektiviseras och styras rättvisare.I det sistnämnda tar de upp flera förslag: om ungdomars situation,om diskriminering av utlands födda vilket försvårar deras inträde på arbetsmarknaden,om kvinnors ojämlika situation,om äldre arbetstagarnas särskilda behov vid arbetslivets slutskede.De tar upp även utbildningsfrågor såsom frågan om fria skolvalet i grundskolan som borde styras enligt författarna så att man undviker ökad segregation; om kvalitén i skolan arbete så att tex. Yrkesförberedande programmen ger elever grundläggande behörighet till högskolan.Den senare-angående effektivare och rättvisare styrning av finanspolitik omfattar även arbetsmarknadspartners och statens roll i att skapa nya former av försäkringar (rehabiliteringsförsäkring), bättre anpassade samhällsinstitutioner såsom kvälls-och nattöppna barnomsorg och kvalitetsförsäkrad företagshälsovård,om bättre övergångsformer från utbildning till arbetslivet på arbetsmarknaden,tilllika som behov av reformering av den finansiella sektorn.

Ett inslag som sticker ut för den teoretiskt lagda läsaren,är deras brist på översyn på den teoretiska sidan.De tar för givet dagens konjunktur-beroende i ekonomisk teori och i dess praktiska bemästrande i dagens makroekonomiska politik (från regeringens-Riksdagens sida) i finanspolitik och dess olika former.

De kritiserar dagens Alliansregering för deras sysselsättningspolitik som har varit ensidigt fokuserad på drivkrafterna till arbete via förändringar i skatte-och försäkringssystemet.Denna fokus har nämligen haft enligt författarna negativa konsekvenser för trygghet och sammanhållning i samhället.Ovannämnda förslag är deras motmedel mot denna otrygghet och orättvisor som den långsiktiga följden av nuvarande regeringens politik har skapat.

Kan man krisitera eller lägga till några nya förslag till för att skapa en syntes mellan regeringens drivkrafts fokuserad syn (som behövs) och deras egen effektivets-,jämlikhets- och rättvisaskapande syn? I det följande försöker jag göra detta som sk. Alternativtänkare,utgående från en mer teoretisk översiktssyn än författarna,vars syn är ateoretisk-som tar för givet dagens ekonomiteoretiska grund.

Utvecklingens paradox

Som samhällsintresserad forskare iakttar jag både förändringar i samhällslivet lokalt och globalt genom att bl.a. surfa på de källor där man får kunskaper om dagens situation och även dess historiska bakgrund.Dylik omvärldsbevakning kan även innefatta besök på olika museér eller samhälleliga kunskapsinstitutioner såsom nyss gjorda besök hos Biotopia i Uppsala under påskhelgen,tillsammans med närstående.Då jag tidigare under 80-talet hade besökt institutionen visades där uppstoppade djur och fåglar i deras konstruerade närmiljöer.I dag,då man besöker Biotopia möter man både blixtar,musik,datastyrd spel som lyfter upp museiföremålens livssituationer mer fantasieggande och livslevande.
För mig var detta en glad överraskning.Man kanske förstår eller har börjat laborera mer med den kulturevolutionella sidan än den fysiska evolutionsteorin.Hur människors beteende,handlingar och värderingar (ävenom i detta fall i enbart simuleringar) kan styra evolutionen eller åtminstone kunna räknas in som en potentiell faktor för förändringar.
Globalt ser vi detta i den sk. Klimatkrisen om den negativa förändringen av den gemensamma fysiska omgivningen,som ekologiteoretiskt betytt utarmning,monokulturer då människors odlingar gallrat bort naturens mångfalld eller tom lett till att många djurarter dött ut som följder av förändringar i deras livsmiljöer.

Ett annat omvärldsbevakningsexempel.Om man besöker den danska sajten som sammanfattar evolutionen kan man läsa där om både ekonomisk evolution och antropologi.Det som fattas där är det nya- undertecknads syntes mellan ekonomisk teori och ekonomisk antropologi.Varför då? Ja,eftersom den rättvisare och effektivare styrningen i samhällets både utbildningsinstitutioner vid universitet och högskolevärlden,och i arbetslivet stoppade utvecklandet av detta,tv. Kanske av oförståelse skäl-som ovan i ateoretisk syn på frågan om arbete,arbetsskapandet eller bristande syn att kunna göra syntes mellan regeringens syn som är individfokuseradoch LO:s och arbetarrörelsens linje som är tv. Fokuserad mer kring sk. Kollektiva lösningar.Är detta då en utvecklings paradox? Man ser utveckling efteråt-men mitt i detta-ser man ingenting?

För att sammanfatta detta-dagens ingenting-kopierar jag i det följande ett sammanfattande kommentar till webbsidan ovan som jag gjort för mig själv och kommunicerat tex till min pensionerade professorsvän i Finland-han som blev professor i hemlandet med hälsning från alternativtänkaren vars livslön utvecklades annorlunda i grannlandet Sverige.

Ekonomisk politik-går det att förnya radikalt utan att förändra grunden i ekonomisk teori?

Då jag hoppas att mina kommande studier i livstidens andra karriärperiod som studerande och ev. Forskare,professor eller nyskapande entreprenör i pensionärstider,ska utveckla mer detalrikt följande,lämnar jag här min sammanfattning ovan från egen kompilerade fortsättningssida till den danska sajten ovan.Funderande läsare-tror jag-fattar poängen: hur debattartikelförfattarnas utmärkta förslag kan skärpas ännu mer om de får hjälp av dels bättre teoretisk grund för tex. Hållbar tillväxt (ordet fanns ej med i författarnas debattartikel alls) – se mitt förslag på NMEP-tillväxtspiral av fler-dimensionell politik- och reformeringsförslag för en modernare arbetarrörelse-ej enbart i Sverige.
Dylik rörelse kunde då ev. Kunna förstå hur både samhällets och invidens ansvar kunde balanseras bättre än i dagens sk. Svenska modell-se mitt förslag på ny,teoretiskt sett relativiserad välfärdsmodell (relativiseringen är en i värderingar utan i utformningar av praktiska styrningar,tex. Med flex-prissättning i den offentliga sektorn,i övergripande kvalitesstyrningar i budgetsystem mm.).
Här följer jag den övergripande fokusen som författarna har ovan-se i inledningen om samhällets och arbetslivets förändring.Det som är annorlunda är att jag tror på fler-dimensionell syn på utvecklingsteori och jobbar med det perspektivet.Det andra utvecklingsparadoxet blir då: tas detta kvantumliknande utvecklingssteg för ny kulturell utvecklingsnivå-gemensamt- eller ej då den gängse teorigrunden-ytterst det gällande vetenskapsparadigmet- leder oss till återvändsgränd.


Ingentings-tillväxtteori-från ingenstans ?

Här är min skissartade sammanfattningssida för den danska utvecklingssajten ovan.

L.T.Laineś syntes: ekonomi,antropologi,ekologi i sk. Strukturmatris-teori

a. Ekonomi: jmf. Marx: bas-överbyggnad;nyare Althusser,Codelier : determinans-dominans
jmf. Skillnad mellan ekon.teori och ekon.antropologi
b. antropologi,socialantropologi: mångdimensionell adaptation i samhällets olika
dimensioner: Marx (ekonomin bestämmer),LeviStrauss (biologisk grund),Laine (kultur evolutionistisk,styrd av dubbel utv.teori: ny värdeteori där etik och fördelningsfrågor är medtagna)
c. ekologi: mångfald,anpassning mellan samhälle och natur: jmf. Ekonomisk teori om jämvikt (konjukturer) och makroekonomisk stabilitetspolitik; kontra kulturell evolution och
kumulativ tillväxt- fler-dimensionell hållbar tillväxt i Laineś syntes
i eget sk. Ekonomi-projekt (deduceringar ur det nya vetenskapsparadigmet och dess fler-dimensionella syn på faktiska verklighet och människosyn

Tillämpningar i Lasse T. Laineś ekonomi-projektet:tv

A. Teorier:
Ny värdeteori i ekon.teori (skapar en syntes mellan ekon.teori o ekon.antropol.)
ny fler-dimensionell ekologiteori (sk. Strukturmatris-teori)

B. Modeller: Ny samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor (DMOS)
Ny makroteoretisk modell av NMEP-tillväxtspiral
Kapitalmatrismodell (jmf. skatteförfarandet)
Lönematrismodell (jmf. löneförhandlingar)
Ny Produktivitetsmodell

C. Praktiska Ekon-Politiska tillämpningar
M.O. (Management Option) derivata instrument/projektbetalningsform
(firma Förmedling M.O.-möjliga tillämpningar: M.O.Börs,M.O.Franchising)
Reformering Euron utgående från ovannämda teorier (Strukturmatris-teori)
Ny utvecklingslånemodell IMF
Reformering Landstingens planeringssystem med
skiss för datorisering/patientrelat.redovisning över sektorsgränser
(off/privat)
och bättre balans mellan det off/privata ansvaret genom flex-
prissystem( se DMOS)

D. Ideologiska förslag

förnyelse av socialdemokratin genom det nya paradigmets fler-dimensionella
människosyn stödjande socialdemokratins grundläggande värderingar

Källor:

Lasse Laine: Själen,Kreativitet och Stimulus-Response Strukturer-en serie uppsatser enligt den nymaterialistiska tolkningen.Avhandling,1.version,Teoretisk Filosofi,Uppsala univ.ht 1974 (130 p.,unpublished).Called by author M IV in his series ”Moments of Oneness”.

Lasse Laine: R.A.Rappaport´s ekonomiska förklaringsmodel I Pigs for The Ancestors relaterade till alternativa nymaterialistiska teorier.En C- uppsats i Socialantropologi,
Uppsala universitet,Uppsala vt 1980 (opublicerad paper)

Lasse Laine: SINUS-planeringssystemet för Uppsala Läns Landsting- beskrivning,analys och diskussioner om förbättringsmöjligheter mot bakgrund av landstingens situation i Sverige.
C-D betygsuppsats i Ekonomisk Historia,Uppsala univ,ht 1990 (290 p,paper,unpublished).

Anmärkning: ”unpublished” betyder att publikationen har ej diskuterats och antagits som godkänt uppsats enligt förf. Intentioner

….

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör (firma Vidorg tv. passiv av integritetsskäl)

Copyright: Lasse T. Laine,Vidorg 2012

söndag 1 april 2012

Gemensamma problem,gemensamma trender,gemensamt försvar

Gemensamma problem,gemensamma trender,gemensamt försvar

Ref,.SvD/Ledare:”Byt inte bara försvarsminister” av PJ Anders Linder,Sö 1 april-12


Inledning

Jag behöver inte spekulera strategier för vad jag skulle göra om jag blev ny försvarsminister för Sverige,gud ske lov.Nu frågar naturligtvis min eventuella vän av ordning: varför det? Ja,för det första är jag partimedlem i det socialdemokratiska partiet (ävenom uppskjutit att betala den nya årsavgiften av ekonomiska skäl tv då min personliga budget kräver viss uppskjutning av det-förhoppningsvis kan partiet vänta utan att kräva ränta eller utesluta mig direkt ur rullorna).Det är föga troligt att nuvarande statsministerns politiska horisont skulle vara så vid att han kunde tänka sig att förvärva ännu en ny vapenfri-militärtjänstgörare som ny försvarsminister-dessutom av etnisk annan härkomst eller från icke-allianspartier.För det andra är mina tankar här strategiskt formulerade,med framtids-och det internationella perspektivet som grund.Dylikt är nog främmande tv. i olika nationella försvarsangelägenheter,men för mig-som Avatar of Synthesis-en globalt inriktad alternativtänkare/tankesmed-är det legitimt och vardagsmat s.a.s.Utan puff där bak till dagens makthavarare-ävenom jag ligger i farozonen att bli stämplat som fantast eller ”icke-realpolitiker” fastän mina tankar nedan grundar sig på redan tillgängliga fakta (data,fou-tillämpningar och möjliga hypoteser)-blir det ingen förändring-change- utan att säga en radikal sådan-real change-som vi-som de fina tjejerna säger-är värda av (yes-we can-we are worth it).Och som vän av viss estetik (har skrivit om det i en dikt),gillar jag de fina flickornas tes och skrider till ord.Behöver vi alltså en gemensam,global försvarspolitik eller säkerhetspolitisk plattform som skulle kunna förnya även Sveriges försvarsmakt,utan att säga dess nationella politik i vissa hänseende?


Gemensamma problem (GP)

I det följande tre strategiskt formulerade perspektiv kommer jag att försöka hitta de grundläggande termer eller perspektiv som genomsyrar såväl dagens värld,som kommande decenniers verklighet.
Här-hur har det gemensamma,globala klimatproblemet ett samband med försvarsmakten och behov av annorlunda formulerade försvarspolitik?
Jag ska försöka formulera strategin för det nya härvidlag genom sk. Skenarietänkande som jag stött på under mina studier i samhällsplanering vid Uppsala universitet (under denna grundkurs formulerade jag även en skiss till en hållbar tillväxt-politik i form av NMEP-spiralform-ett inslag i min ekonomi-projekt ur det nya vetenskapsparadigmet och förstärkte sedan med skiss för ny syntes i ekonomisk teori genom ny värdeteori mm. Inslag-se min tidigare nämnda SINUS-utredning 1990 i Ekonomisk historia på C-D-nivån).Hur så? Anta att det uppstår en större klimatkatastrof-tsunami,omfattande översvämningar i låglänta områden,långsiktig torkperiod mm. Som tillsammans med sammanbrott av infrastruktur i någon utvecklingsland orsakar okontrollerad massflykt över nationsgränser-först till närliggande länder,sedan till längre befunna områden typ Sverige.Hur ska man kunna bemöta dylikt? Policiära styrkor skulle inte kunna hejda dylikt-det skulle nog behövas militära styrkor för att kunna skapa en viss minimiordning i den dylika flykten (jag antar att militärer är sk. Realister och förstår att det går ej att skjuta sig ifrån problemet-deras ledares huvud skulle nog rulla politiskt om det skedde).Då utvecklingsländer oftast befinner sig i likadana regionala områden,skulle det behövas internationell samordning för detta,parad med internationellt perspektiv politiskt sett.PJ Anders Linder har i sin artikel formulerat svidande kritik av dagens försvarspolitik och dess brist på strategier eller insikt att Sveriges försvarsmakt och dess utvecklingsperspektiv bör nog ses i större sammanhang än enbart i tidsbegränsade,internationella insatser.
Ta ett annat slags skenarieexempel som har en annan karaktär.I stället för ovannämnda som har karaktär av trend-det är mycket möjligt att dylikt kommer att ske förr eller senare ävenom det inte ännu hänt i den omfattning som min skenarie beskriver ovan-har detta exempel samma karaktär som den andra linjen i psi-forskning i parapsykologin-sk. Spontana fall-forskning.Vad har dylika fall av gemensamma,återkommande drag-sk. Strukturella invarianser-som upprepar sig och därmed kan ses som ”bevis” fastän de kan inte direkt,fysiskt,bevisas i experient s.a.s. Meteorer kommer och går-hittills har vi haft lyckan att inte träffas av någon bumling av tillräcklig storlek.Vars nedkomst skulle orsaka en ännu större miljökatastrof av globalt mått än klimatkatastrofen ovan.Sådant här har spekulerats av sci-författare och filmare,men deras fantasi har tv varit begränsad-kanske då de har ej tillräckligt vida kunskaper i skilda områden (naturvetenskap,teknologi,ekonomi,historia,samhällsvetenskaper,etik,filosofi,näringslivsfrågor,politik för att nämnda några intressanta perspektiv).Sådant här fall skulle ställa fram två frågeställningar som skulle lösas nog med dels militär ordning-vara snabba,effektiva,lösa uppgiften-dels politiska: hur skapa resurser för dylikt handlande både nationellt och globalt och med vilken slags vapenstyrka.Bumlingen skulle nog inte kunna sprängas med nobeldynamit eller binära plastkombinationer av sådant-har vi i dag tillräckligt starka laservapen att spränga fysiskt föremål i atomer? Hur stort?-Anta nu att forskning skulle lösa denna uppgift-vad skulle det betyda nu för politiker,militärer,den gemene mannen?

Det vore föga troligt att dylika vapen skulle kunna ställas om i kontinuum-skala-förstör bara biten av objektet-då själva förstörelseförmågan skulle snarare ha karaktär av ett kvantumfenomen: antigen skulle objektet kunna sprängas i bitar eller inte alls.Hur skulle dylika vapen nu kunna begränsas i hanteringspolicies: till polisen-till militären-till internationella motsvarande-till regeringars förfogande.Detta tangerar frågeställningar om vår syn på människan: om polisen t.ex. skulle spränga angripande brottsligen i bitar (otårförkalleligt kan vi anta i detta fall),så skulle politikerna vara beredda att ge dylika vapen till polisen? Till militären då? Ja,vi har diktatur-regeringar i världen,som skulle nog ge dylika vapen till sina både politiser och militärer-men då är faran-som alltid i fråga om teknologier- med den sk. Mänskliga faktorn.Det vore troligt att dylika vapen skulle smuglas utanför dessa kretsar och därmed skapa ett terrorvälde av ofantliga mått: ja,allas krig mot ALLA.

Tidigare politiska filosofer har i sådana här sammanhang tänkt olika rationalistiska strategier för att skapa samhällen där dylikt skulle INTE ske.Se demokratiska maktfördelningar (Montesquieu), Rawls förnunftiga antaganden,socialantropologins positiva ömsesidighet-strävan efter principer som skulle skapa hållbar tillväxt-politik för alla,på lång sikt- grundade på annorlunda maxim.Såsom i min: ”på långa loppet är vi alla mer levande,mer upplysta” (grundad på fler-dimensionell människosyn,med grund i ny filosofi och dess tillämpningar tex i en ny dubbel-evolutionsteori i biologi,förklaringar av återfödelsen av själs-medvetandet i en ny,fysisk kropp genom ny DNA-teori och kemi,tillika som ny fysik mm fackteorier) kontra J.M. Keyness: ”på långa loppet är vi alla döda”.Men det gäller att handla nu-hur kombinera dagens behov av tillräcklig insiktsfull försvarspolitik som är framtids-och globaltinriktad-och dessutom stött av ekonomi där ekonomin gestaltas enligt nya ekonomiska teorier-som fixar de andra grundläggande problem som finns (se nedan)-och därmed skapar resurser för både framtidsinriktad fou- och teknologisk utveckling- som lösningar för det problemet som lyfts upp här ovan.Både lösandet av uppgiften och balansering av dess skapande genom ny typ av människosyn,ny etik,nya internationella lösningar och institutionella beslutsordningar (se min tidigare bloggande om behov av att förnya FN:s organisation i Säkerhetsrådet för att kunna lösa fall -typ SYRIEN-där regimen använder våld mot sina medborgare-utövad av den diktatoriska makten som agerar i skydd av osämja bland Säkerhetsrådets medlemmar eller otillräcklig kunskap och upplysning om tillståndet i världen bland de mäktiga staterns styrande som hindrat effektivare lösningar hittils.
Sverige kan gå före som ett litet land-vi har inget världshegemoni att förlora-men kan däremot vinna spetsposition i förnyandet av världen (se mina tidigare blogg om mina förslag att reformera socialdemokratin).

Gemensamma trender (GT)

Här lyfter jag upp termen eller begreppet ”konvergens”-dvs. Hur samhällsutveckling i olika stater globalt närmar sig varandra.Detta kan ske på olika områden:
1. Ekonomi-politiskt: fallet världspolitik
Det kommer i relativt nära framtid ske en förändring i maktbalans i världen från sk. Dual polarisering mellan två stora block till multi-polär sådan.USA lyckades utmanövrera Sovjet dels pga. Historiska omständigheter i världen,dels av okompetens hos fd. Sovjets makthavare då de satsade ensidigt i sk. Extensiv tillväxt-utarmande ekonomins mera balanserade tillväxt på lång sikt,vilket ledde sedan socialt till otillräcklig och olycklig intern terrorvälde i partiets diktatoriska maktbefogenheter mot dess egen befolkning och i ensidig satsning på en paranoidinriktad försvarsmakt och politik.I framtiden möter USA Kinas uppkommande maktbalans-hur den kommer att lösas får tiden att visa.Genom strategiskt inringande av vasallstater,genom ekonomisk-teknologisk hegemoni som man försöker upprätthålla från USA:s sida (se fallet Saab i näringslivet-strävan att hålla avancerade teknologier inom egna landet elle bland västallierade)? Tredje världskrig?
Alternativet vore att läsa skenarier ovan och fundera: vad skulle olika stormakter att vinna av ny människosyn,av ny ekonomiskt tillväxt-block grundad på ny ekonomisk teori och maxim (se Laine kontra Keynes ovan)- och därmed kunna skapa global överenskommelse om ny politisk färdväg som kunde även kunna inrymma militär möjlighet att gripa med snabbhet och effektivitet om gemensamma grund för allas tillvaro på jorden blev hotad.
2. Konvergens i Kinas utveckling
Ett lyckligt lösande av uppgiften ovan kunde även troligtvis inbegripa omskapandet av Kinas ekonomi där man skulle undvika fastna i den fälla som Sovjet gjorde.Där enpartistaten kunde inte förnya sig i tid-på grund av en ny människosyn som skulle få naturlig stöd bland medborgare- en demokratisk syn på socialism. Det som är nytt i detta fall är behov av syntes: hur skapar man ett solidärt samhälle om det är enbart staten som styr?
Där det finns på grunden en ensidig tolkning av verkligheten i form av materialistisk syn på människan som enbart fysisk varelse (dvs. filosofiskt-ontologiskt- stött av fackvetenskaper-ej enbart av emotionell-existensiell,religiös tolkning)? Behövs det framväxten av en ny filosofi som löser både solidariteten som mer balanerad syn mellan staten och individen (se min tidigare diskussion om ny samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor)?
Om Kina skulle hitta denna väg-genom satsning på det nya vetenskapsparadigmet-skulle nog konfrontationen med USA utebli-i alla staters gemensamma strävan att hitta olika lokala lösningar till det gemensamma tillväxt-blocket och projektet att fördjupa det nya vetenskapsparadigmet.Även i lokala försvarspolitik.


Gemensamt försvar (GF)

För att göra det ännu mer intressant för den framtida försvarsministern lyfter jag upp här även andra inslag i Avatar of Synthesis-framtidsskapande. Se min skiss för sk. Röd Miljöpolitik- där det nyaste skenariet innehöll nya typer av transportmedel-sk. Flygande bilar i och med att forskningen lyckas lösa hur tillämpa gravitationen i bilar.Försvarspolitiken-med tillgång till annihilatorn-kunde ha behov av det om dylik teknologi kom till stånd utan att motsvarande etisk-mental omställning skedde i människosyn,som skulle göra det etiskt rationellt att handla i solidaritet.Med flygande bilar skulle nog vissa kretsar flyga fritt över gränser för att smuggla varor och tjänster.Detta kunde naturligtvis kunna motas vid grinden med inbyggd elektronik i bilar som skulle varna om man avvek från den uppbyggda infrastrukturen (flygning i rutter,i flera dimensioner eller nivåer).Å andra sidan,var dra gränsen för det orwellska samhällets it-bevakning? Dilemmat skulle nog kräva en annorlunda samhälletsetik,grundad på annorlunda ”ethos” som skulle kunna resonera mentalt varför tro på människan,och varför vara solidariskt.Att både kunna leva i frihet och dö i frihet i vissheten att döden är slut på en viss personlighet men inte på den inneboende människan (själs-medvetandet).

Vad säger logiken ?

Jag ska fundera här fritt och därmed lämna fältet fri även för nya forskargenerationer:
Först förkortningar: Gemensamma problem (GP),gemensamma trender (GT),gemensamt försvar (GF)

1. Anta att GP => GF (implicerar-ur GP följer logiskt GF)
GT => GF
Betyder detta då att GP => GT- inte alls enligt den klassiska,aristoteliska logiken (Ponens)
2. Anta att GP => GF
GF => GT
alltså GP => GT- vad är detta-empiriska fall-forskningsbeskrivningar men oförmågan att visa ”hur det hänger ihop” empiriskt (genom att man tex. Tillämpar ett gemensamt,grundläggande vetenskapsparadigm).Svårt å andra sidan att utgå från Ponens.
3. I grundkurser i logik lär filosofistuderande om sk. Wenn-diagram.Här tillämpar jag detta på följande sätt och sedan under punkt fyra försöker visa ett intressant hypotes om en starkare logik än dagens.

Wenn-cirkel I (GP), II (GT), III (GF)
Områden där cirklar skär varandra och således skapar följande områden:
Cirkel I och IIformar områden B (övre) och D (nedre) (dvs.gemensamma områden för båda)
Cirkel I och III områden A-vänster om D- och C- höger om D
Alla cirklar har då gemensamt område D.

Här ska jag nu ge säkerhetspolitisk tillämpning för denna Wenn-diagram genom tolkning i världspolitik: Se området A för Rysslands-intresseområde (hur fokusera internationell politik gentemot klimapolitik då man samtidigt är en dilemma:om man följer den här gången den extensiva ekonomi-politiken a la oljeinriktad export bara hur lyckas man skapa ett modernt samhälle som möter konvergenskrav ovan).Se område B som USA:s område,med dilemma: hur vara med att lösa ansvarsfullt och effektivt globala klimatproblem om man samtidigt står för en balanserad lösning av Konvergensproblematiken-dvs. Konfrontationen med Kina? Det går knappast att skapa global fou-hegemoni längre,nuförtiden,då it-teknologier genomsyrar nästan all verksamhet och sammabinder fou globalt i projektnätverk över nationsgränser. Se område C som Kinas område-dilemmat blir:
Hur å ena sidan lösa omvandling av ekonomin-konvergens-genom sådan politisk omdaning att partiets övergripande styrning blir av mer strategisk karaktär än detaljstyrande som i Sovjet (varför Sovjet staten till slut kollapsade som föjd av dess tröghet och brist på solidariskt ansvar) men samtidigt får karaktär av en ny demokrati-som aktiverar människors eget ansvar.Svår dilemma-här ser jag att det finns endast kvar en möjlighet av en ny typ av global kulturevolution-som har ett kvantumliknande karaktär-antingen satsar man på det nya vetenskapsparadigmet-eller sedan låter man bli och håller tummarna.Området D sist-det som är gemensamt för alla dessa cirklar- kunde vara EU eller FN-eller naturligtvis både och.Man kunde starta det officiella stödet för det nya vetenskapsparadigmet inom EU och sedan skapa globala institutionella förnyelser för det i FN tex.
(se min tidigar bloggdiskussion om behovet att förnya Säkerhetsrådet mm-såsom det kommit upp igen i fallet SYRIEN).

4. Antan att mitt skissande om ny ”Subjekt-logikt” i min första paper M I i serien Moments of Oneness-som student i Teoretisk Filosofi vid Uppsala universitet i börja av -70 talet- håller och kan utvecklas vidare av nya fou-generationer.Således binder Subjekt-kvantorn följande områden i sk. Wenn-diagram I- III på följande sätt:

G (A , B , C , D ) -
x,y,z,ö x y z ö

-litet svårt att skriva med datorn-x,y,z och ö är sk. Index-värden
för Subjekt-variabler A-D som Subjekt-kvantorn binder ihop i den ordning som visas mellan indexer.

Vad skulle det här nu betyda strategiformulerade intresserade?

Försök hitta gemensam Subjekt-kvantorn som binder ihop alla tillfrågakommande Subjekt-variabler,i en bestämnd strategisk ordning.Det är din uppgift-inte min-min roll som Avatar är att skapa den nya ramen,vilket jag gjort redan en del av-med egna resurser hittils (kanske det har tagit tid därför-å andra sidan denna typ av forskning är av helt annan karaktär än den gängse- dvs. av sk. Explorativ-karaktär-hitta helt nya upgångspunkter och perspektiv och tvärvetenskapliga koplingar.
Det finns föga utbildning för sådant och man får nog styra sig själv mycket i det i brist på både ekonomisk och socialt stöd.

Slutkomment med tre frågor

Slutligen-som någonslags sammanfattning-som berör även den gemene mannen-kan jag ställa upp här några frågor och frågeställningar.

A. Vad betyder det ”att vara jordbo” för dig och i ditt liv?

B. Under vilka förhållanden kunde du tänka dig att fly från jorden/flytta härifrån ?

C. Vad betyder det för dig ”att komma hem” ?


Hoppas att mina kommentarer för PJ Anders Linderś utmärkta ledare om behovet som uppstått i Sverige leder fram till nya och bättre lösningar även för landets säkerhetspolitik-här har jag försökt visa det vidare globala sammanhang och cirklar som frågeställningen berör,vilka dras ej upp i hans komment.


Lasse T. Laine,
filosof-samhällsvetare,social entreprenör i F:a Vidorg (firman är tv. passiv av integritetsskäl men kan snabbt aktiveras om omgivningen visar samarbetsvilja)

Copyright: Vidorg,Uppsala 2012