You can translate my blogg with Googles help :)

onsdag 11 april 2012

Meningsfullt arbete kontra full sysselsättning ?

Kommenterande SvD/Brännpunkts debattartikeln On 11 april 2012

”Så skapar vi full sysselsättning”
av Wanja Lundby-Wedin (LO:s ordf.) och Ola Pettersson(LO:s chefsekonom)

Sammanfattning

Författarna-svenska LO:s två centrala fokusdefinierande och påverkande maktpersoner-har skrivit en interessant och viktig debattartikel om ett av de centrala problem i dagens samhällen både i Sverige som annanstans: om behov av full sysselsättning och rättvisare fördelning av arbetet.
Deras idébakgrund-motiverad av arbetarrörelsens dels värderingar,dels av kollektiv organiseringshistoria-kommer till uttryck i följande syn:

”Samhället och arbetslivet förändras ständigt.Politiken och de samhällsfunktioner som ska underlätta människors väg till arbete har dock inte utvecklats i samma takt”.

De presenterar i sin ambitiösa debattartikel flera positiva förslag hur dylik utveckling skulle gå till.Särskilt centrala härvid är Riksbankens roll som styrande penningpolitik,och Statens och arbetsmarknadens partners styrning av finanspolitik genom ömsesidiga förhandlingar och överenskomna avtal.De nämner i den förra två mål: om behovet att stabilisera inflationen,och att bidra till högt resursutnyttjande.I den senare fokusen skulle arbetsmarknaden både effektiviseras och styras rättvisare.I det sistnämnda tar de upp flera förslag: om ungdomars situation,om diskriminering av utlands födda vilket försvårar deras inträde på arbetsmarknaden,om kvinnors ojämlika situation,om äldre arbetstagarnas särskilda behov vid arbetslivets slutskede.De tar upp även utbildningsfrågor såsom frågan om fria skolvalet i grundskolan som borde styras enligt författarna så att man undviker ökad segregation; om kvalitén i skolan arbete så att tex. Yrkesförberedande programmen ger elever grundläggande behörighet till högskolan.Den senare-angående effektivare och rättvisare styrning av finanspolitik omfattar även arbetsmarknadspartners och statens roll i att skapa nya former av försäkringar (rehabiliteringsförsäkring), bättre anpassade samhällsinstitutioner såsom kvälls-och nattöppna barnomsorg och kvalitetsförsäkrad företagshälsovård,om bättre övergångsformer från utbildning till arbetslivet på arbetsmarknaden,tilllika som behov av reformering av den finansiella sektorn.

Ett inslag som sticker ut för den teoretiskt lagda läsaren,är deras brist på översyn på den teoretiska sidan.De tar för givet dagens konjunktur-beroende i ekonomisk teori och i dess praktiska bemästrande i dagens makroekonomiska politik (från regeringens-Riksdagens sida) i finanspolitik och dess olika former.

De kritiserar dagens Alliansregering för deras sysselsättningspolitik som har varit ensidigt fokuserad på drivkrafterna till arbete via förändringar i skatte-och försäkringssystemet.Denna fokus har nämligen haft enligt författarna negativa konsekvenser för trygghet och sammanhållning i samhället.Ovannämnda förslag är deras motmedel mot denna otrygghet och orättvisor som den långsiktiga följden av nuvarande regeringens politik har skapat.

Kan man krisitera eller lägga till några nya förslag till för att skapa en syntes mellan regeringens drivkrafts fokuserad syn (som behövs) och deras egen effektivets-,jämlikhets- och rättvisaskapande syn? I det följande försöker jag göra detta som sk. Alternativtänkare,utgående från en mer teoretisk översiktssyn än författarna,vars syn är ateoretisk-som tar för givet dagens ekonomiteoretiska grund.

Utvecklingens paradox

Som samhällsintresserad forskare iakttar jag både förändringar i samhällslivet lokalt och globalt genom att bl.a. surfa på de källor där man får kunskaper om dagens situation och även dess historiska bakgrund.Dylik omvärldsbevakning kan även innefatta besök på olika museér eller samhälleliga kunskapsinstitutioner såsom nyss gjorda besök hos Biotopia i Uppsala under påskhelgen,tillsammans med närstående.Då jag tidigare under 80-talet hade besökt institutionen visades där uppstoppade djur och fåglar i deras konstruerade närmiljöer.I dag,då man besöker Biotopia möter man både blixtar,musik,datastyrd spel som lyfter upp museiföremålens livssituationer mer fantasieggande och livslevande.
För mig var detta en glad överraskning.Man kanske förstår eller har börjat laborera mer med den kulturevolutionella sidan än den fysiska evolutionsteorin.Hur människors beteende,handlingar och värderingar (ävenom i detta fall i enbart simuleringar) kan styra evolutionen eller åtminstone kunna räknas in som en potentiell faktor för förändringar.
Globalt ser vi detta i den sk. Klimatkrisen om den negativa förändringen av den gemensamma fysiska omgivningen,som ekologiteoretiskt betytt utarmning,monokulturer då människors odlingar gallrat bort naturens mångfalld eller tom lett till att många djurarter dött ut som följder av förändringar i deras livsmiljöer.

Ett annat omvärldsbevakningsexempel.Om man besöker den danska sajten som sammanfattar evolutionen kan man läsa där om både ekonomisk evolution och antropologi.Det som fattas där är det nya- undertecknads syntes mellan ekonomisk teori och ekonomisk antropologi.Varför då? Ja,eftersom den rättvisare och effektivare styrningen i samhällets både utbildningsinstitutioner vid universitet och högskolevärlden,och i arbetslivet stoppade utvecklandet av detta,tv. Kanske av oförståelse skäl-som ovan i ateoretisk syn på frågan om arbete,arbetsskapandet eller bristande syn att kunna göra syntes mellan regeringens syn som är individfokuseradoch LO:s och arbetarrörelsens linje som är tv. Fokuserad mer kring sk. Kollektiva lösningar.Är detta då en utvecklings paradox? Man ser utveckling efteråt-men mitt i detta-ser man ingenting?

För att sammanfatta detta-dagens ingenting-kopierar jag i det följande ett sammanfattande kommentar till webbsidan ovan som jag gjort för mig själv och kommunicerat tex till min pensionerade professorsvän i Finland-han som blev professor i hemlandet med hälsning från alternativtänkaren vars livslön utvecklades annorlunda i grannlandet Sverige.

Ekonomisk politik-går det att förnya radikalt utan att förändra grunden i ekonomisk teori?

Då jag hoppas att mina kommande studier i livstidens andra karriärperiod som studerande och ev. Forskare,professor eller nyskapande entreprenör i pensionärstider,ska utveckla mer detalrikt följande,lämnar jag här min sammanfattning ovan från egen kompilerade fortsättningssida till den danska sajten ovan.Funderande läsare-tror jag-fattar poängen: hur debattartikelförfattarnas utmärkta förslag kan skärpas ännu mer om de får hjälp av dels bättre teoretisk grund för tex. Hållbar tillväxt (ordet fanns ej med i författarnas debattartikel alls) – se mitt förslag på NMEP-tillväxtspiral av fler-dimensionell politik- och reformeringsförslag för en modernare arbetarrörelse-ej enbart i Sverige.
Dylik rörelse kunde då ev. Kunna förstå hur både samhällets och invidens ansvar kunde balanseras bättre än i dagens sk. Svenska modell-se mitt förslag på ny,teoretiskt sett relativiserad välfärdsmodell (relativiseringen är en i värderingar utan i utformningar av praktiska styrningar,tex. Med flex-prissättning i den offentliga sektorn,i övergripande kvalitesstyrningar i budgetsystem mm.).
Här följer jag den övergripande fokusen som författarna har ovan-se i inledningen om samhällets och arbetslivets förändring.Det som är annorlunda är att jag tror på fler-dimensionell syn på utvecklingsteori och jobbar med det perspektivet.Det andra utvecklingsparadoxet blir då: tas detta kvantumliknande utvecklingssteg för ny kulturell utvecklingsnivå-gemensamt- eller ej då den gängse teorigrunden-ytterst det gällande vetenskapsparadigmet- leder oss till återvändsgränd.


Ingentings-tillväxtteori-från ingenstans ?

Här är min skissartade sammanfattningssida för den danska utvecklingssajten ovan.

L.T.Laineś syntes: ekonomi,antropologi,ekologi i sk. Strukturmatris-teori

a. Ekonomi: jmf. Marx: bas-överbyggnad;nyare Althusser,Codelier : determinans-dominans
jmf. Skillnad mellan ekon.teori och ekon.antropologi
b. antropologi,socialantropologi: mångdimensionell adaptation i samhällets olika
dimensioner: Marx (ekonomin bestämmer),LeviStrauss (biologisk grund),Laine (kultur evolutionistisk,styrd av dubbel utv.teori: ny värdeteori där etik och fördelningsfrågor är medtagna)
c. ekologi: mångfald,anpassning mellan samhälle och natur: jmf. Ekonomisk teori om jämvikt (konjukturer) och makroekonomisk stabilitetspolitik; kontra kulturell evolution och
kumulativ tillväxt- fler-dimensionell hållbar tillväxt i Laineś syntes
i eget sk. Ekonomi-projekt (deduceringar ur det nya vetenskapsparadigmet och dess fler-dimensionella syn på faktiska verklighet och människosyn

Tillämpningar i Lasse T. Laineś ekonomi-projektet:tv

A. Teorier:
Ny värdeteori i ekon.teori (skapar en syntes mellan ekon.teori o ekon.antropol.)
ny fler-dimensionell ekologiteori (sk. Strukturmatris-teori)

B. Modeller: Ny samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor (DMOS)
Ny makroteoretisk modell av NMEP-tillväxtspiral
Kapitalmatrismodell (jmf. skatteförfarandet)
Lönematrismodell (jmf. löneförhandlingar)
Ny Produktivitetsmodell

C. Praktiska Ekon-Politiska tillämpningar
M.O. (Management Option) derivata instrument/projektbetalningsform
(firma Förmedling M.O.-möjliga tillämpningar: M.O.Börs,M.O.Franchising)
Reformering Euron utgående från ovannämda teorier (Strukturmatris-teori)
Ny utvecklingslånemodell IMF
Reformering Landstingens planeringssystem med
skiss för datorisering/patientrelat.redovisning över sektorsgränser
(off/privat)
och bättre balans mellan det off/privata ansvaret genom flex-
prissystem( se DMOS)

D. Ideologiska förslag

förnyelse av socialdemokratin genom det nya paradigmets fler-dimensionella
människosyn stödjande socialdemokratins grundläggande värderingar

Källor:

Lasse Laine: Själen,Kreativitet och Stimulus-Response Strukturer-en serie uppsatser enligt den nymaterialistiska tolkningen.Avhandling,1.version,Teoretisk Filosofi,Uppsala univ.ht 1974 (130 p.,unpublished).Called by author M IV in his series ”Moments of Oneness”.

Lasse Laine: R.A.Rappaport´s ekonomiska förklaringsmodel I Pigs for The Ancestors relaterade till alternativa nymaterialistiska teorier.En C- uppsats i Socialantropologi,
Uppsala universitet,Uppsala vt 1980 (opublicerad paper)

Lasse Laine: SINUS-planeringssystemet för Uppsala Läns Landsting- beskrivning,analys och diskussioner om förbättringsmöjligheter mot bakgrund av landstingens situation i Sverige.
C-D betygsuppsats i Ekonomisk Historia,Uppsala univ,ht 1990 (290 p,paper,unpublished).

Anmärkning: ”unpublished” betyder att publikationen har ej diskuterats och antagits som godkänt uppsats enligt förf. Intentioner

….

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör (firma Vidorg tv. passiv av integritetsskäl)

Copyright: Lasse T. Laine,Vidorg 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar