You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 17 april 2012

Bränsle för tankarna?

Bränsle för tankarna-fortsatta diskussioner om biobränslen från ett vidare perspektiv

ref.SvD/Brännpunkt:Biobränsle hotar rätten till mat,Ti 17.04.12,av Annelie Andersson,Francisco Contreras,Elisabeth Strand

Sammanfattning

Författarna i SvD Brännpunkt sida lyfter upp EU:s motsägelsefulla politik om biobränslen.
Det är etiskt felaktigt om EU samtidigt arbetar för rättvisare förhållanden i sina externa kontakter men i praktiken fortäsätter att blunda för roffandet av små böndernas mark för odlandet av mat,till förmån för stora företags exploatering av mark för biobränslen exporterade sedan för EU:s marknad.Författarnas argumentation har av undertecknad ytterligare förstärkts.Dels i frågan om biobränslen där det finns andra metoder att skaffa fram dessa,dels i brister i även den breda politiken i andra områden som berör den långsiktiga utvecklingen-både inom EU och globalt.
Tar vi chansen eller möjligheten till förnyelser,eller låter vi de fortsatta trender för motsägelser spränga ramen i en historisk återvändsgränd för vår globala civilisation? FN:s Allians för Civilisationer (AoC) kan här kanske lyssna vad en av dess aktörer-Avatar of Synthesis (AoS) har att säga-med erfarenheter i sin mångdecenniers kamp för förnyelse på en bredare grund.

Svälter biobränslen de fattiga?

Håller absolut med författarna att EU ska inte fortsätta stödja landgrabbning mm. exploateringspolitik utanför EU för att hitta egna förmåner av denna slags rofferi.
För att ge en vidare,fortfatt principiell och alternativ diskussion till bakomliggande problematiken-hur förena aktiv och positiv klimatpolitik med förnyelsebar energi,fattigdomsbekämpning globalt o för rättvisare matpolitik-kan det vara intressant att belysa ämnet från även andra synpunkter.

Först: alternativ finns i form av skogsavfall,matrester,användandet av gamla matoljor mm. Tillika som möjligheten att förstärka forskning till användning av alger för förnyelsebar bioenergi.

För det andra:det som är intressant bakom föreliggande utvecklingssituation i världen är trenden till tilltagande motsägelser.

Motsägelsernas politik

För att nämna några: klimatfrågor (våra ekonomier kräver och är byggda på tillväxt,men satsningar på nuvarande ekonomi-projekt eller politik som grundar sig på nuvarande ekonomi-teori leder inte till hållbar tillväxt); transportsektorns tillväxt (förra kräver utökad kommunikation och transporter i den globala världen där olika länder satsar på sina unika framgångsfaktorer och säljer dessa produkter och tjänster till andra i hela världen); fattigdomfällor (skrev om det i gårdagens SvD/Brännpunkt i mina kommentarer-kort sagt-dels att olika länders egna fattigdomssatsningar räcker inte om man inte förenar dessa med politiska och sociala rättigheter,dels att det gäller att samordna dylikt globalt under FN tex.Som exempel i dag-se N.Sabunis och M.Sareens inlägg om motsägelser i jämställdhetspolitik som präglat de senaste årens satsningar mot diskriminering och där speciellt mot kvinnor); finansiella krisen har kritiserats från bl.a. synpunkter av bristande regleringar för riskkapital och moraliskt för bonustänkandet för de besuttnas fördelar i form av orimligt höga ersättningar från de vanliga löntagarnas horisont (men samtidigt blundande att det fortsätter i sport-och nöjesindustrivärlden,byggda på marknadens principer och gällande värderingar bland dessa löntagare) och man har ej sett de strukturella samband på tillräckligt djupa teorinivåer för att kunna styra till annorlunda,stabilare utveckling.Man har helt enkelt ösat mera pengar i (bottenlösa) skuldbrunnar,men samtidigt inte förstått att till slut torkar "brunnarna" av pengar som kastats in; kulturella och sociala krisen i form av global terrorism eller religiösa motsättningar som lett till motsägelsefulla politiska aktioner från maktstaternas sida och från makters sida inom respektive länder.Allt detta-motsägelsefulla trender- kunde sammanfattas i min term ”marknadens paradox,ja kanske tom.motsägelse”: att ävenom maknaden i princip är och har visat sig vara bättre att allokera resurser enligt samspel mellan efterfrågan och utbud än sin motsats-försök till detaljrik styrning i planekonomier som redan teoretiskt är omöjligt pga de ofantliga mängder information som skulle hämtas och styras för att kunna leda till eftersträvad resultat-har marknaden inte haft de ramförhållanden som dess principer kräver:Att den grundläggande ekonomiteorin tar hänsyn till långsiktiga intressen,att marknaden är fri från externa styrningar-ja,kan det överhuvudtaget vara fri är en annan fråga som ytterligar skärper diskussionen till uppfattning om marknadens motsägelse (se här mitt förslag på att reformera den generella välfärdspolitiken med DMOS-modellen-delvis marknadsstyrd offentlig sektor-där etiska principer i botten styr till viss del där de sjukastes och svagastes rättigheter garanteras).

Är vi nu där-i den globala dödskrampen ?

Denna trend-motsägelsernas existens ovan och tom skärpningar- kunde nu uppfattas som det nuvarande kapitalismens dödskramper som Karl Marx skrev om. Tyvärr var han blind för alternativa empiriska data som skulle ha ifrågasatt hans teorisyntes-dess ontologiska,kunskaps- och vetenskapsteoretiska sida: den dialektiska materialismen.Den historiska samhällsutvecklingen-relaterad till den andra delen i hans syntes-historiematerialism- har vidare lett till annorlunda spår än det han förutsåg på 1800-talet. I dagens mer och mer globala värld har kunskaps- och tjänstesamhällen lett till annorlunda social dynamik än det han förutsåg.Den fortsatta teoretiska utvecklingen i grundläggade filosofi-som är bakom våra vetenskaper och våra inlärda socialiserade värderingar-har nu lett till en mer omfattande och djupare syntes än den marxistiska-nu ifrågasätts det underliggande vetenskapsparadigmet och dess verklighets-och människosyn.Ifrågasättandet sker-förutom teoretiskt med ny slags begreppsstuktur och nya begrepp-även med nya,empiriska data som förbättrade mätmetoder dragit fram tex. i parapsykologi,teoretisk fysik,biologi mm.Socialt och politiskt sker ifrågasättandet i människornas fredliga kamp mot våld,makters härskartekniker då de manipulerar utbildningsinnehåll och media,mm.ideel organisering för alternativ utveckling.

Behov av upplyst politik-globalt och lokalt

Den politiska slutsatsen blir alltså. Satsar man etiskt rätt-tex i frågan om ensidiga satsningar i biobränsleframställningar eller i vägran att se det som växer fram-det nya alternativet som förnyar grunden ibredare,fler-dimensionella verklighets-och människosyn. Satsar man upplyst,på nya kunskaper och politiska värderingar som vill se mer av rättvis och stabil-kumulativ och hållbar tillväxt,i stället för motsägelsefull,kortsiktig,marknadens konjunkturtillväxt som förmår ej förändra trender ovan.

Medias roll är här av vikt.Att Svenska Dagbladets redaktion har valt att placera två intressanta artiklar på samma sida som ger näring till tänkadet och ifrågasättandet eller till långsiktiga funderingar,ger en positiv signal att marknaden består inte enbart av pengar utan även av etik och upplysningstänkandet. Jag gratulerar redaktionen och hoppas att läsaren har orkat läsa genom detta-berättelsen om motsägelser som-ovårdade-spränger ramen vill vi det eller inte.Fånga dagen-men fånga den med evighetsperspektivet så att säga: bra perspektiv även för partnerskaper i dess olika former.

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör

Copyright: Lasse T. Laine,Vidorg,Uppsala 2012

PS.Texten har redigerats i följande dag,On 18.april-12.Se även följande blogginlägg om Anders Behring Breiviks försvarstal,refererad i SvD.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar