You can translate my blogg with Googles help :)

lördag 21 april 2012

Moderaternas senaste förnyelse

Moderaternas senaste förnyelse-ny marknadsdräkt eller reel förnyelse?

SvD/Brännpunkt,Lö 21 april-12

”Vi måste våga förnya politiken”av Kent Persson (M)-den nya partisekreteraren

Sammanfattning

Kent Persson-Moderaternas nya partisekreterare-har skrivit en välmenad,intressant debattartikel om hur han ser närliggande tidens arbete framför sig för att förnya såväl Moderaternas parti,Allians regerings samarbete mellan dess partier som hela Sverige.För mig-som tänkare eller lagspelare i politikens,näringslivets eller i akademins värld-ter sig hans synpunkter dock litet begränsade.
Han kunde ha lånat mer än enskilda fokuspunkter från socialdemokraterna eller Miljöpartiet: termer anställdbarhet eller politiska alternativet.För att förnya i ordets riktiga betydelse,behöver man nog ha upplevt själv något av de problem eller samhällsutmaningar som behöver åtgärdas enligt mig.
Han tycks dock vara genuint intresserad av förnyelse såsom i den stora världen tex Obama har gjort i sin förra valkampanj och sedan i hans arbete som president-som kommenterats av mig med en viss annorlunda betoning.Detsamma kunde jag säga här:
det behövs mer än en förändring- det behövs en reel förnyelse- A Real Change.Därför har jag velat kommentera KP då han nu tycks visa intresse på förnyelsefronten.Förhoppningsvist får han nytta av mina kommentarer nedan i sitt nya jobb? Lycka till.


Tänk fritt,tänk konstruktivt,med nya begrepp

Först-behov att lyfta upp förnyelsens ram(villkor).Här räcker inte fokus på några särskilda punkter.Alternativt sätt att analysera kunde ha varit att använda skillnaden mellan processer och strukturer.I den europeiska politiken ser politikerna framför sig behov av strukturförnyelse i såväl enskilda (problem) länders samhällsprocesser som i den sorts övergripande politik som behövs för att kunna möta globala utmaningar.Sverige är en del av denna ramen.Kent Perssons fokuspunkter-jobb,välfärdets utforming,framtidsagendan-är beroende av de globala trender som sker i den bredare omgivningen såsom globaliseringen i dess olika samhällsdimensioner,globala problem såsom brister i strukturella villkor för hållbar tillväxt,eller konflikthärdar som beror på såväl historiska omständigheter som bristande syn på människorna och deras villkor-lokalt och globalt.

För det andra.KP närmar sig sina prioriterade områden-ekonomi och välfärd-från den redan gängse moderata synpunkten: en politikersyn på jobb och arbete.Sk. Arbetslinje har definierats dels genom behov av att sätta arbete framför samhällets bidragsgivande,dels av plånbokstänkandet parat med behovet att sänka trösklar för särskilt utsatta för att kunna få jobb eller i politikergåvor att få mindre skatter om man jobbar mer,med devisen ”det ska löna sig mer att arbeta”.Här kunde han ha arbetat mer med klarare skillnader mellan ekonomitermer effektivitet,lönsamhet,produktivitet.Det kan tex finnas paradoxer i det svenska samhället: jag kan mycket väl arbeta mer effektivt och produktivt,men inte få mer betald (eller betald alls-tvärtom)-dvs. få bli det mer lönsamt.Typiskt för politikertänkandet har varit just att sätta likhetstecken mellan jobb och arbete och betrakta tex arbetslöshetsproblematiken genom sysselsättnings-och lönsamhetsperspektiv.Varför ser jag detta som problematiskt? Dels kan det mycket väl vara så,att hög ungdomsarbetslöshet beror på att ungdomar lever närmare den sociala verklighet som berör medborgarna än dagens politiker.De gör en skillnad mellan meningslöst jobb och meningsfullt arbete och beteer sig därefter.Dels upplever företagarna skillnader mellan de tre termerna ovan.Utan stabila,långsiktiga spelregler i såväl definitioner av skatter,som i beteendet hos tex. Skatte-och andra myndigheter- blir det svårt att skapa nya arbetstillfällen i dagens värld.Då produktivitet definieras med gammaldags schematänkande,eller lönsamhet med kortsiktiga vinster som ger skatter men lämnar ej utrymme för att förnya såväl produktionen som arbetarnas kompetens eller arbetsmiljön genom breda satsningar i företagets kultur,värderingar och arbetsprocesser,ter sig sk. Arbetslinje som gammaldags marxistiskt tänkande som anser att ekonomin-mätt i och med pengar( fokus på pengaflöden,ägandet av kapital,kapitalkoncentration)- styr samhället och dess olika dimensioner.Det är intresant att media har ej uppmärksammat detta paradoxala drag hos de sk. Nya Moderaterna.

Jobb,jobb och åter jobb-men..

Jobbproblematiken har definierats som en av de mest centrala frågorna i kommande valkamp även hos andra partier.Då jag-som har såväl en anställds,akademiska världens,som företagarens och kulturskribentens erfarenheter-lyfter jag upp här tex. min alternativa syn hur jag ser att det skulle behövas bredare och djupare perspektiv än dagens Modernaterna-eller för den del socialdemokraterna-har kunnat presentera.

1.Som tänkare-med akademisk utbildning i filosofi och samhällsvetenskap-skulle jag gärna se till att fokus riktas även på den ekonomiteori som ger grunden för såväl Alliansregeringens arbete som Riksbankens eller näringslivets agerande.Dagens ekonomiteori har utvecklats historiskt bl.a. i dess grundläggande värdeteori.Dagens teoriperspektiv på ekonomiteoreticerande är sk. funktionalistiskt perspektiv.Man jobbar i makroekonomisk politik med tudelningstänkadet (som beror på det grundläggande vetenskapsparadigmets sätt att tänka) i och genom marknadens konjukturutveckling.Den politik som formas för att styra konjunkturer är en blandning av liberalistiskt tänkande (utilitarianismens tankesätt i liberalismen: fördelar för de flesta) och keynesianskt samhällsansvar ”från ovan”-från politikerstyrningenss perspektiv.Varken det ena eller andra har lyckats bemästra läget då produktionens villkor har blivit annorlunda som följd av globalisering,teknologins utveckling (it-teknologi och robotisering) och kunskapssamhällets tillblivelse.I det nya vetenskapsparadigmets arbete (det som har varit effektivt och produktivt men betalats med 0 (noll) kronor-och tvärtom med Skattemyndighetens nollställande av mina produktiva satsningar i firmans långsiktiga investeringar då de hittils visat sig vara negativa då drivit marknaden som den inte gillat) har jag i mitt preliminära arbete (tv.skissartat då ej givits rättvisa arbetsförhållanden för att kunna utveckla det nya,i en C-D-uppsats i Socialantropologi) visat hur värdeteorin har utvecklats.Till skillnad från tex. Karl Polanyiś arbete i hans bok Den Stora Omdaningen (The Great Tranformation,1944) där hans tes hur Marknaden utvecklats i sitt inbäddande i sociala omständigheter-dvs.funktionalistiskt perspektiv-har jag fortsatt Karl Marxś och Levi-Strauss' perspektiv att se samhällsekonomin som helhet och från synpunkt av samhällets relation till naturen.Skillnaden här mot Marx har varit min strukturalistiska syn där samhällstotaliteten (arv från Marx och modernt,senaste vetenskapsparadigm i dess grundläggande princip som visar hur allting hänger ihop) adapterar-anpassar sig historiskt och flerdimensionellt mot naturens ramar (i min sk. Strukturmatris-teori som jag skapade genom att abstrahera en berömnd socialantropologs R.A.Rappaports empiriska material till en teori i den tidigare nämnda,tilltänkta C-D-uppsatsen i Socialantropologi vid Uppsala universitet 1980).
Skillnaden mot Levi-Strauss var att tudelande tänkandet (som hos Polanyi tex.) beror ej på människans hjärna och dess biologiska struktur utan på bakomliggande,historiskt utvecklande filosofi:hur begrepp utformas,vilka kategoriseringar mm. den använder (jag hade ju i min första version av avhandling i Teoretisk Filosofi vid Uppsala universitet,1974,redan som student,presenterat mitt skiss för detta i min teori om Stimulus-Response-strukturer-som kritik av J.Piaget).Jag märkte efteråt att mitt syntesarbete i fråga om ekonomiteori är en fortsättning av Talcott Parsons arbetstradition att försöka förena ekonomisk teori med ekonomisk antropologi.Det nya,jämfört med honom,är att jag har nu en bredare grund:en ny ekonomisk teori grundad på en ny värdeteori (se mitt SINUS-arbete-uppsats-utredning 1990 om Uppsala Läns Landstings planeringssystem) och dess tallrika förslag på hur förnya samhällspolitiken (se tex.min nya tolkning av välfärden i en ny samhällsmodell DMOS-Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor,i en ny hållbar tillväxtpolitik NMEP som är annorlunda formad än hos J.M. Keynes i form av kumulativ,hållbar tillväxtspiral i stället för bromsa-gasa politik på konjunkturutveckling,mm-se mitt tidigare bloggande).På detta sätt uppstår A Real Change som tillämpningar för det nya vetenskapsparadigmet vilket kan säkert fortsättas av andra och nya vetenskaparegenerationer om det nya släpps fram till ett offentligt erkännande och ges rättvisa villkor för att utvecklas.Dessutom-då det nya,bredare vetenskapsparadigm innehåller det nuvarande som en del av det nya-som definierande ramar för den fysiska verkligheten-behöver man inte ängsligt bevaka sina "konkurrensfördelar" i fråga om vetenskapens fou-finansieringar...
Hur regeringar än gör (eller inte gör),kommer jag att fortsätta tro på det nya sålänge som ingen visat var den brister (ter sig svårt då det är frågan om förnyelse på axiomatisk nivå sas,motiverad mot bakgrund av alternativa,oförklarliga,empiriska data) och satsa på dess utvecklande på mina olika "arbetsfronter",flexibelt,beroende på social-ekonomiska omständigheter och mitt orkande.

2. Som ev. fortsättning som företagare i min firma eller tankesmedja Vidorg,skulle jag vilja fästa uppmärksamhet mer på de verkliga problem som företagarna upplever då de hindras att skapa nya jobb.Bristen på långsiktiga spelregler,tillräckligt högt abstraherad skattepolitik (se min Kapitalmatrismodell i SINUS-arbete 1990) i stället för politiken med ständiga,punktvisa,funktionella förändringar,som ter sig närmast som kontraproduktiva förändringar än förnyelser för att åtgärda jobbproblematiken.
Som sammanfattning av denna fokuspunkt av Kent Perssons debattartikel:låt mig tvivla-gamla perspektiv,på arsenal av gamla ekonomiteorier-hur mycket det än belönas med Nobelpriser-förmår ej förnya strukturen för samhällets ekonomi.För det behövs såväl förändringar i våra teorier (kunskapsförnyelse) som i våra värderingar-det sistnämnda som resultatet av totalt ny verklighets- och människosyn (se här mitt intresse eller synpunkter på att reformera det Socialdemokratiska partiet-kanske ett uttryck på min annorlunda,finska kulturtradition?).

Framtidsagendan- enbart den svenska eller globalt gemensamma ?

Angående den sista,stora fokuspunkten-Framtidsagendan-skulle jag vilja konkretisera ovansagda lekfullt med följande små berättelser eller allegoriska synsätt:

1. Ta på dig solglasögon KP- våga s,e solen- den grundläggande förnyelsen som behövs.Den finns-grunderna är redan upplagda-uppfattar Alliansregeringen att samarbetsklimatet borde formuleras nu annorlunda,mer än i samarbetet endast mellan Allianspartier? Se tex socialdemokraternas perspektiv:intresse för samarbetet med akademin,näringslivet,folket såväl på arbetsplatser som med medborgarna ute i den sociala verkligheten såsom den upplevs och definieras av dem.
2. Sedan förnyelsestrategin: varför begränsa sig till nästa valet och tiden därefter? Det finns regionala och globala samarbetspartners,dylika kan hjälpas till att formas även i det svenska näringslivet om prestige och inskränkt hegemoni-tänkande släpps,och ekonomi-politik färgas även av rättvisa och etik.Kolla läget ute i världen (FN:s Allians för civilisationer; stora företagens arbete för socialt ansvar,mitt intresse att reformera euron för att kunna skapa bättre strukturella förutsättningar för svenska företag).Släpp förmånstänkandet-att människornas skulle få mer kontakt med politiker-och gör dem fria.Skapa förnyad välfärd där det finns bättre balans mellan samhälleligt ansvar och individernas egna val.Konstigt nog har Nya Moderaterna inte uppfattat detta nya perspektiv på incitament-tänkandet än-kanske beroende på att det skulle förmå även det kulturella samhällsklimatet att lyfta? Det har av mig sammanfattats i det evolutionistiska perspektivet: nu är det frågan om en global framtidsagenda-kulturellt evolutionssteg,grundat på det nya vetenskapsparadigmet.

Jag vågar,jag fortsätter nöta stenar,står rakt fast kanske blivit litet vriden pga mina samhälleliga erfarenheter i kampen för den grundläggande förnyelsen (konkreta uttryck för dylikt finns i den uppsalienska kulturvärlden i form av statyer,där konstnärer tycks ana bättre än politikerna vad är det frågan om)-våga du också KP? Om ja-
sporra gärna vidare Alliansregeringens spetsparti så att regeringen vågar ta det behövliga,historia steget som Obama inte gjort hittils.Till slut lyckas vi-på vilket sätt eller på vilka arenor,på vilken aktivitetsnivå-förnyelse i samhällstotaliteten,i vilka kontakter får vi se-låt oss lämna det åt historien att värdera.


Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör

PS. Detta blogginlägg har skrivits här i version 2. med rättelser av mindre fel samt tillägg för gårdagens 1.version i syfte att ge läsarens bättre helhetsperspektiv,tex i frågan om det nya vetenskapsparadigmet och dess innehåll samt den nya historiska möjligheten.Nya socialdemokrater utesluter inte Nya Moderaterna från samarbetsmöjligheter då det gäller att utveckla det nya som kunde bli Sveriges /Nordens/EU:s varumärke i världen.

© Lasse T. Laine,F:a Vidorg,Uppsala 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar