You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 26 september 2014

Få rätsida på livet- eller skapa för livet?

Få rätsida på livet- eller skapa för livet?

Eller:

Utgå från att Du är unik och en del av livet. Men att i stället för att anpassa dig- få rätsida på livet- kan du dessutom välja mer aktivt-skapa för livet: för dig själv,dina nära och kära,för din omgivning och samhället,kulturen. Vad skiljer i sådant fall ”den själsligt fokuserade terapin” från ”det social jagets stressterapi” som är mer personlighetsfokuserad och begränsad endast att ty till din egen,bättre stresshantering? Kan det nya,senaste utvidgas till en mer omfattande,fler-dimensionell integrationssyn på välmåendet och ytterst en aktiv hållning på det egna ansvaret?

Referens

SvD/Tematidning Psykisk hälsa,nr. 3,Maj 2014,av Mediaplanet. Bilaga i SvD,Fre 26 sept-14. (För närmare info,kan du besöka även psykisk hälsa.nu på webben)

Förord

Jag har nyss som socialentreprenör,med utbildning i filosofi och flera samhällsvetenskaper (delvis även i naturvetenskap),och i min kamp för att få genombrott för det nya vetenskapsparadigmet som jag skapat grunderna för,kommenterat en norsk forskare om några utländska forskares syn på svensk politik och samhällsliv där integrationsproblemet är en av de centrala frågor som sysselsätter många. Dels politiker,dels psykologer och olika vårdföretag,men även forskning och vanliga medborgare. Det är ju de sistnämnda som även är ju uppdragsgivare för politiker,och vars erfarenheter,känslomässiga upplevelser och val skapar grunden för den som i ekonomi kallas marknaden. Indirekt har jag genom min kritik av ovanstående forskare och genom kontakter med lokala och rikspolitiker för det regeringssonderade S-partiet skapat en valsituation. Hur väljer den nya regeringen nu i sitt vägval,då det nya har lyfts fram så pass klart och även genom direkta kontakter med de ansvariga påverkanspersoner?

I den här bloggartikeln eller inlägget vill jag dock närma mig du,min eventuella läsare,den vanliga medborgaren,som stressar sig i livet och vet inte riktigt hur man ska få det att rulla bättre,med mindre stress. Som hjälp för det har jag läst den typ av stressterapi som tryckts i dagens bilaga för en rikstidning,refererad ovan. Det är lättare att förstå det nya då man jämför det med det gamla.

Tankarnas tvångströja

Den refererade artikeln ovan lyfter på ett bra sätt upp det faktum att våra tankar påverkar hur vi får det vardagliga livet att gå ihop. Med tankar kan vi skapa

- olika scenarier på livet

- bedöma,värdera,leva i minnen för det som varit

vilket kan lätt skapa

- både oro för framtiden (tänk om den värsta scenarion slår ut) eller

- att vi ältar i det som varit och som vi kan ej göra något åt.

Den nya terapiformen som lyfts upp i den refererade bilagan vill lära oss att bli mer medvetna om dessa,våra tankar. Med ACT-terapin (Acceptance and Commitment Therapy) kan man hantera stress,depression,ångest,psykoser och även långvarig smärta.

Då den moderna vetenskapsteorin visar hur vi skapar våra vetenskaper med våra tankar och deras inneboende begreppsapparat (valda analysperspektiv och begrepp,bakomliggande teoritradition,vår val av relevant empiri mm.),har den moderna neurologin visat att våra tankar styr även hur våra fysiska kroppar mår. Tankar påverkar vilka enzymer aktiveras,vilka hormoner utsöndras mer aktivt-och filosofiskt-om man har det nya vetenskapsparadigmets flerdimensionella människosyn- ur vilken slags självdefinition man väljer.

Då den gällande människosynen finns inbyggd i den nya ACTA-terapin-läs

” ACT går ut på att du identifierar din livsituation och gör klart för dig själv vad du vill få ut av ditt liv. Var står du just nu,vart är du på väg och hur ska du ta dig dit”

dvs. att du utgår från din sociala och samhälleliga livsituation då du upplever stress i dina social roller,levande som ”Sociala Jaget” enligt det nya vetenskapsparadigmets definition,kan man närma sig tankarnas tvångströja även från en annan,bredare syn. Det som den andevetenskapliga traditionen kallar ”detachment”: att inte ta din personlighet-det Social Jaget- på fullt allvar. Försöka acceptera dig själv såsom du är-just nu. Finns det motsvarande öppning även i den nya ACT-terapin?

Livskompass- mer än kontinuerlig anpassning ?

ACT-terapin har den gällande människosynen-vilken den inte ifrågasätter eller lyfter upp i fokus- utan drar följande praktiska tillvägagångssätt från dess analys på vilka tankar du har-det som kallas din livskompass.

- livskompassen hjälper dig att prioritera: vad du väljer att göra och hur du väljer att vara.

- Värderingsmässigt säger den att då det finns inget rätt eller fel (ej i etisk mening utan relaterad till dig och din uppfattning eller definition av dig själv),gäller det att

- kontinuerligt anpassa sig och justera sin kompassriktningar så att man mår bra.

Angående stresshanteringen-det moderna livets följeslagare då vi "lever i många världar samtidigt" så att säga (då vårt beteende och gjorda val kan analyseras genom våra social roller-vilket behöver ej läsas så att vi är än den människa,än den andra eller lever än i den eller den andra rollen-vi är ju autentiska individer,för det mesta),betyder det att ACT-terapin hjälper oss att ta reda på

- vad det är som stressar oss,och

- se om du kan göra förändring på det.

- Att vara närvarande i ditt liv sägs även vara en viktig element i detta.

Vad vore då skillnaden mellan ACT-terapins syn på stress och livsval ovan och den nyas?

här kommer skillnader fram i det nya vetenskapsparadigmets syn på individen:

i stället för att betrakta oss från antigen fysiologiska grunder- som på modern neurologi,neuroterapi med läkemedelspåverkan-eller sociala manipulationer av olika slag (persuasiv information i massmedia,politiska ideologier,lagarnas och ordnings-och rättsväsendets normalitets/straffmanipulering,eller från social förväntningar och normer som vi lär oss redan i hemmet vilka sedan förstärks i förskolan,skolan,i arbetslivet,på olika marknader)-som Sociala Jag eller individcentrerade personligheter då vi skapar vår identitet under livets gång,poängterar den själsliga integreringen den utvecklingsmässiga definitionen av vår identitet. Att vi växer genom våra medvetna val i etisk mening,i mentala kunskaper,i vårt sätt att erfara,iaktta och sinnesupplevelser.

Då den gällande människosynen tar upp här dels den fenomenologiska filosofin-hur vi upplever och erfar och genom dem skapar vår identitet i den sociala omgivningen- går den nya,flerdimensionella människosynen djupare i psykologins filosofi. Dels har den existentiella filosofin inom det gällande paradigmet redan lyft upp den unika individen och hennes livsval- ”det gäller att hoppa i livet,att välja aktivt”,dels tydliggörs det nya att den grundläggande människoidentiteten-då den nått nivån av medvetet reflekterande av både egna tankelivet (se Descartes skapande av den moderna filosofin: ”jag tänker,alltså finns jag”) och de valmöjligheter som livet ställer oss framför- har ej växande,utvecklingsdimension också. Ej endast anpassning eller syn på att det finns inget som är rätt eller fel såsom ACT-terapin säger. Vilka kan då vara tecken på att du kan välja mer aktivt i ditt liv,även i den utvecklingsmässiga dimensionen,ej endast att minska stress i ditt egna eller i dina närmastes liv endast?

Välja aktivt- för livet

Till skillnad från olika riktningar eller teorifärgade skolor inom psykoterapin,analyserande det mänskliga livet ur olika perspektiv (jämför Freuds psykoanalys där omedvetna påverkan lyfts upp genom analys av dels våra drömmar,dels våra barndomsupplevelser och minnen;olika beteendeterapier där det förstärks eller släcks vissa element i det genom att medvetandegöra det;olika fysiologiskt begrundade förhållningssätt och terapier),utgår den nya,själsliga integrationsterapin,från följande:

- hur väljer du mer aktivt för att skapa-eller åtminstone undvika- vissa livsituationer?

- För att mer aktivt bygga upp dig själv,ditt självförtroende och självkänsla,för att skapa bättre liv för dig själv och dina närmaste,ja- t.o.m. för det omgivande samhället och kulturen (om sk. meta-motiverad: för t.o.m. hela civilisationen)

- om meta-motiverad-dvs.upplevande dig själv mer än dina förväntade sociala roller eller din fysiska kropp- vad är det som gjort att ditt liv blivit sådant att du uppfattar dig att vara mer än ditt individuella,begränsade jag. Vilken slags påverkan från föräldrahemmet,eller sociala arvet,eller dina egna etiska reflexioner,eller dina egna,eventuellt fler-dimensionella upplevelser.

Det sistnämnda kan nu tangera olika andra fackvetenskaper: har du upplevt andra dimensioner? I drömmen tex varit i din förra inkarnation,eller i framtiden,upplevande på förhand vad du kommer att uppleva längre fram,i detta liv eller kommande. Har du haft prekognitiva upplevelser så att du känner intuitivt att något kommer att hända dig,omgivningen eller världen i stort-innan det har hänt? Ser du bilder eller personer som verkar vara fysiska men som försvinner plötsligt-sådant som i dagens psykologi klassas som hallucinationer då det kunde analyseras även som tillfälliga kontakter med den sk. känslostyrda världen (astralvärlden)? I den värld där det är såsom ACT-terapin säger vara sant-inget är rätt eller fel- men där sant (sakförhållandet) är relaterad endast till din egen upplevelse-ej till någon absolut verklighet där bakom.

Har du upplevt små män,i en grupp,seende likadana ut,som har räddat dig från att bli mordoffer eller materialiserat sig då det gäller att styra undan mördarna som varit ute efter dig,flinande,med mordiska blickar,handen i fickan,men där det kommit något emellan,en plötslig bil som vittne som avstyrt det hela? Dessa slags upplevelser kan ha varit styrda av din egen själ som icke längre använder tankar som fokuserad informationsinhämtnings sinne,utan psi-förmågor som forskats fram i den nya,empiriska parapsykologivetenskapen sedan mitten 1800-talet,men vilkas annorlunda,oförklarliga empiri än har ej tagits emot för att aktivt välja och skapa en ny,bredare människosyn och syn på den utvecklingsmässiga skillnaden mellan det Sociala Jaget och den Själsmedvetna Individen.

Detta sätt att poängtera eller understryka det utvecklingsmässiga i våra liv är inget analytiskt påpekande eller påhitt utan medveten användning/tillämpande av det nya vetenskapsparadigmets grundläggande axiomer. Att man antar att livet grundar sig på dem: formas och gestaltas och kan analyseras genom dem:

- enhet

- kontinuitet

- utveckling (evolution)

I min filosofiska produktion har jag visat en ny slags matematisk grund för det i min nya funktionsteori- en fluktuerande syn,syn där olika dimensioner i verkligheten binds samman. En intressant hypotes i sammanhanget-som kan tangera den moderna fysiken med dess strängteori mm. andra,olika tolkningar (se mina tidigare blogg) är: om det är så att det kan finnas flera ”exemplar” av oss själva,i olika dimensioner,samtidigt,går utvecklingen då ut på att minska dem så att då man blir själsmedveten-”autentisk”- har man kvar sin sinnesnärvaro i nuet vart man än går: vilken dimension,om man dör är man medveten om att man erfar i den nya känslovärlden-skapar i den omedvetet genom sina livsminnen eller medvetet då man vill gå vidare till mer utvecklande dimensioner (mentala,osv) eller komma direkt tillbaka,till en ny födelse? Eller t.o.m. att vägra dö,just nu ? Är det om sådant som de tidigare religioner har talat om?

Ett exempel på den nya,själsintegrerande terapin

Anta nu att jag hade förmågan ”att tona in i” den diktatorns liv-själ-medvetande- som även han har,levande i Syrien.

Skulle jag kunna fråga:

- är du nöjd nu vad din strävan att hålla dig kvar i makten har orsakat för ditt land och ditt lands medborgare?

- Hade du möjligheter att komma undan då det började? Eller innan det började: ta emot kritiken mer konstruktivt utan att gripa till våldsförhandlingar?

- Är det för sent nu-hur ska du stoppa den terrorvåg som IS-organisationen-en grupp av dina motståndare,skapar, som sveper fram då de-likt dig-söker efter makt på ditt sätt-diktatoriskt,auktoritärt,bestämmande hur andra ska bete sig,med vilka slags värderingar och beteenden

- Om du ser att det finns än möjligheter att välja-för livet- hur, med vilken strategi ska du nu göra det? Kontakta amerikaner att hämta dig till deras krigsfartyg: inga problem om du ger koordinater och tidpunkt i ett försäkrat område där rebellgruppernas missiler når ej fram.

- Det är nog för sent att använda ACT-terapi i ditt liv för att uppleva mindre stress,men du kan använda den nya,flerdimensionella själsintegrerande terapiformen. Välja ditt medvetna liv,och genom det,eventuellt bli om ej förlåten då i alla fall minska den bördan av skuld som du känner då du kan fortfarande spara liv för andra.

Märk att detta var ett hypotetisk exempel vad den nya formen av terapin kan göra-då det nya tagits emot,utbildas i vid våra skolor och universitet och hjälper oss att välja-förutom skapande mindre stress,även att skapa ett mer medvetet och tillåtande liv,som även ekonomiskt skulle hjälpa oss i skapandet av en ny slags tillväxtekonomi.Därmed minskande klimatförödelsen då ekonomin skulle fungera enligt fler-dimensionella transaktioner,ej endast fysiska sådana.

Efterord

Min tillsvidare passiva firma Vidorg kan ge kurser i grunderna för det nya vetenskapsparadigmet och även utöva mentalt fokuserad,själsintegrerande terapi enligt beskrivningar ovan. Det kan även handla om mental healing från fjärran.

Märk dock att enligt det officiella samhället,som är grundat i det gällande paradigmet och dess mer begränsade människosyn,är dylikt ej offentligt certifierat,varmed jag kan ej använda officiella tjänstetitlar eller kriterier för evidens som grund. Om du-läsaren-mot förmodan skulle kontakta mig,är det då-på samma sätt som i den senaste ACT-terapin-din egen känsla som avgör om du känner dig bättre eller ej,men förutom mindre stress i ditt liv,även med bättre översikt av ditt liv-vem du varit,vad du erfarit,vart är du på väg i ditt egna,unika skapande-för livet.

Lasse T. Laine,

filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

onsdag 24 september 2014

Oklart om invandringens ekonomi

Oklart om invandringens ekonomi

version 2.

Eller

Må vara att danska och norska kritiker har rätt angående haltande,svensk invandrarforskning och därmed felaktig data för politikernas hantering av ”invandrarproblematiken”.Svenskarnas ”felaktiga fou-metoder” grundar sig på medvetet valda,social-liberala tolkningar av samhällsfenomen (socialantropologins etics).De som lever med dessa problem,vet att problemen finns. På bredare bas. Dels i den dolda diskrimineringen som utövas av oupplysta personer i alla sociala skikt,i alla samhällets dimensioner,dels i det partiets som söker makt på högerpopulismens grund,ridande på det som de konsekvenser som hymlande forskare och obekymrade politiker har orsakat i landet,varvid invandrarfientliga partiet kan tala om invandring som kostnad i stället som investeringar. Men hjälp utifrån är välkommen,även om det behövs nog bättre strategi än bara "minska kostnader för invandring" för att skapa förutsättningar för bättre integrering i framtiden.

Referenser

SvD/Brännpunkt: ”Sverige vet inte vad det kostar”,On 24 sept-14,av Elin Ørjasœter

Förord

Jag har i mina tidigare blogginlägg denna månad ”hjälpt från sidan” socialdemokraterna i deras regeringsformation efter valet 2014 då några borgerliga rikstidningar velat stämpla försöket som- om inte lönlöst och dömt att misslyckas- i alla fall givande en svag minoritets regering (S och MP) med beroendet av V och att det invandrarkritiska SD.Om det sistnämnda SD partiet inte lägger ned negativ ”hjälp” vid olika voteringar (dvs. röstar mot regeringens kommande budgetproposition och olika åtgärdsförslag som sedan följer,tillsammans med fd. Allianspartier),utan låter bli att rösta alls eller stöder i vissa valda delar.

Min hjälp har ej varit villkorad: att jag absolut skulle få en ministerpost för det nya,unika Framtidsministeriet.Varvid S-partiet skulle realisera sin tidigare diskussion om partiet som framtidspartiet i Sverige. Då jag-som fd. socialdemokrat kunde bli aktivt igen i partiet beroende på hur mina förslag tas emot och får även själv påverkansmöjligheter där jag skulle få även betald som alla andra och därmed en social,accepterad plattform. Jag har ju skrivit tidigare att jag kan välja även andra eventuella vägar i min kamp för det nya vetenskapsparadigmet.Det som jag upplevt som mitt livsuppdrag och som enligt mig skulle skapa bättre grund för en förnyelse (real change) än den slags funktionalistisk regeringspolitik som utövats hittills här. Dessa andra vägar kan vara att med ålders rätt dra mig tillbaka helt från samhällsengagemang och börja ”njuta av livet” (hittills har det varit mest kamp för brödet och försöket att utveckla det nya vid sidan av det utan officiellt stöd från omgivningen-tvärtom) i mina återstående år,eller aktivera mig på den kulturella fronten då andra samhällsdimensioner -vetenskap,politik,näringslivet- visat sig inte fungera på de premisser som jag fått här i landet som invandrare från grannlandet i öst,Finland.Finländare accepteras men vilka av folktradition ses här mest som drängar,passande i lagom upphöjda positioner.

Det glädjer mig att norska och danska invandrarforskare är bekymrade av utvecklingen i Sverige och vill hjälpa landet med bättre fou-metoder och därmed rättvisare data för bättre invandringspolitik för att lösa den eventuella återvändsgränd som den politiska situationen har här i landet med den ovanbeskrivna politiska situationen.

Finns det andra motiv bakom deras intresse för hjälp? Är de rädda att det nya vetenskapsparadigmet slår nu genom här och ifrågasätter deras egen politik? Att Norge kan få återgå till mer ekologiskt näringsliv då oljan mister sin kraft som allenarådande källa för välfärdsinvesteringar-varmed andra näringsgrenar får komma tillbaka eller aktiveras igen med modernare metoder? (Ingen fara för varken Norge eller Ryssland: oljan kan fortfarande användas fast i andra områden typ material i klädindustrier eller byggnationsmaterial,i elektronik mm då/om man lyckas skapa alternativa transportteknologier,typ flygande bilar). Eller mer allmänt då invandrare får mer mod i även i Danmark och Norge och börjar aktivera sig i även den offentliga politiken utöver redan gjorda insatser-tex i kulturlivet eller sport-och därmed skapa konkurrens för även dem själva?

Om det gäller den positiva tolkningen-att de tvärtom vill vara med i det nya-utvecklandet av det nya vetenskapsparadigmet då det slår nu genom och Sverige blir förnyelsens spjutspetsland i världen- så att deras eget näringsliv skulle få förstahandsinformation av det skeende som eventuellt lyckas komma fram och skapa bättre förutsättningar för en ny värld- så varför sägs det inte rakt av så att även svenska politiker skulle få allsidigare info vad man redan vet om denna förnyelsemöjlighet från sidan,utomlands. Jag har nämligen tidigare lyft upp detta på de engelskspråkiga blogginlägg som jag skrivit eller i några korta kommentarer för pressen och blogg i USA och Storbritannien,Polen,Finland,i mina firmakontakter till Kina eller i direkta brev till några utländska påverkanspersoner i fou-och näringslivet. Och även i mitt skiss för senaste PR-bladet för min firma Vidorg på det baltiska området då har ej accepterat de officiella myndigheters orättvisa och okunniga motstånd då velat bygga upp min globalt inriktade,egna konsultfirman Vidorg.

Jag lämnar dock bort detta eventuella perspektiv i denna bloggkommentar,och koncentrerar mina kritiska anmärkningar på den refererade artikeln ovan.Den som läst mina tidigare bloggartiklar vet dock att mina mer utvidgade tillämpningsdiskussioner finns där och går att läsas,refereras och kommenteras även offentligt.Och att jag har även andra,informella kontakter till t.ex. EU,förbi de svenska politikernas kanaler,typ deltagandet i EU-politiska blogg och ev. möte med centrala påverkanspersoner där. Tillika att mina preliminära nät har kastats även till USA och Kina,där vinstmöjligheter kunde realiseras på en helt annan skala än här skapande därmed resurser själv då den officiella politiken ej velat axla sin roll på ett helgjutet sätt.

Kritikens huvudsakliga innehåll angående svensk invandrarforskning

Jag håller med Elin Ørjasœter att den svenska invandringsforskningen lider av många brister.

1. att data som forskarna levererar om bl.a. invandringens kostnader är ej relevanta.

2. Att framställda tabeller om de olika samhällsprocesser som visas innehåller flera felkällor pga tvivelaktiga klassificeringar.

3. Att de använda definitioner är bristfälliga och t.o.m falska

För mer fördjupad kritik än dessa-se mina nedan, i punkt 4. och 5.

Därmed blir den logiska lemman- den politik som förts/förs i landet- bristfällig: man ser ej hela bilden av problematiken med invandringen i Sverige.

Då första,kritiska punkten grundar sig på medveten ideologi från statsmaktens håll-”välvillighetens slöja” att inte framställa offentlig statistik så att data skulle samlas på etnicitetens grund. Dvs. var vederbörande är född och vuxit i sina x- år före inflyttning till landet och därmed anammat en viss kulturell syn,värderingar,attityder osv. vilka kan te sig som främmande i landet Sverige då man varit rädda att man skulle därmed skapa grunder för rasism. Jag håller med att detta har ej varit bra. Ej givit rättvis bild av invandring som skett,hur invandrarna (inklusive flyktingar) har anpassat sig och lyckats i sin integrering här både kortsiktigt och långsiktigt,för att därmed kunna visa ”vad invandringen kostat”.

Den andra kritiska punkten håller nog också. Vissa invandrargrupper klassificeras ihop,vilket är tvivelaktigt då man vet att det finns stora skillnader mellan dessa gruppernas både kulturella attityder och sedvänjor och inlärda färdigheter och värderingar,vilka gör att deras anpassning eller integrering sker annorlunda ut här. Detta har dock lyfts fram av de svenska invandrarforskarna,som tex.har beskrivit hur det finns statusskillnader mellan olika invandrare. Mest populära är de som kommit från USA och Storbritannien,därefter de från närområden i EU. Längst bort de från Asien och Afrika,och speciellt de med en annan religiös bakgrund.Märk att "status" definieras i det svenska majoritetssamhället-ej av invandrarna själva vilka oftast är inbördes solidariska sinsemellan eller känner samhörighet med varandra då konfronteras av samma slags attityder,förväntningar och beteenden.

Den tredje kritiken stämmer också. Det är fel att klassificera barn till etniska,inhemskt födda svenskar som åkt utomlands och blivit födda där som invandrare. De kommer med automatik in i det favoriserade nätverket då de kommer in i landet där deras släkt är kvar med sina kontakter,må vara att deras föräldrar också nedvärderas i deras nya,skaffade erfarenheter utomlands.

Av bilden ovan får man det intrycket att forskning allena- om det skulle göras bättre med hjälp från Norge och Danmark-skulle nog förbättra situationen med den olyckliga trenden som håller på att ske i Sverige då invandrarfientliga krafter vinner mer och mer gehör även här och därmed eventuellt tippar balansen i hela EU? Att historien upprepar sig och det blir farligare och farligare med de redan inpyrande konflikter och svårigheter som man redan har i Europa,inklusive Norge och Danmark.Sakförhållandet som Ryssland eventuellt utnyttjar till max i sitt eget,desperata försök att gå tillbaka i historien,vilket naturligtvis är dömnd att misslyckas och beter sig som kontraproduktivt för det ryska samhällets utveckling.I min egen "hjälpstrategi" är fou en viktig del,men det behövs mer utvidgade perspektiv än så.I Sverige har jag försökt det t.ex. i mitt strategiska försök att reformera socialdemokratin givande därmed nyckelposition för S-partiet som det har ej än riktigt förstått än? För förnyelsen,ej endast förändring.

Blir framtidspolitiken bättre om man jobbar med gamla paradigmet i ett nytt,unikt läge

Jag har frågat ovan om den motiv som finns bakom den artikeln som skrivits om brister i både svensk invandrarforskning och den offentliga ideologin som står bakom och finansierar forskningen. Som teoretiker-dvs.samhällsvetare med filosofisk bakgrund- har jag ytterligare kritik:

a. hur använder man begreppet eller termen 'kostnad' ? Är det endast statens kostnader som ska räknas. Det perspektiv som SD-partiet hävdar då de säger att invandringen kostar och därmed blir resurser mindre för andra samhällsområden: vården,omsorgen om gamla,resurser för skolan osv.

Räknas invandrarnas kostnader in här? I skilsmässornas kostnader vilka kan räknas med pengar,men även i sociala arv. Rotlösheten kostar i bilbränder,att vissa blir kriminella och överrepresenterade i brottsstatistik (även därför att rasism inom polisen noterar ej brott gjorda mot invandrare),att många ger upp då de ser att rasism sker i alla samhällsområden,även i de upplysta kretsarna där man skulle ej vänta det ske.

Att vissa slår sig fram kan vara ett bra ”skyltfönster” för det svenska samhället såsom en norsk socialantropolog Fredrik Barth har hävdat,men de flesta-i arbetarklass, sugs långsamt upp systemiskt i det svenska samhället,där den kulturella attityden från bondesamhället än ser de främmande personer med misstänksamhet i stället för som möjligheter och givande impulser för förnyelse. Invandrarkvinnor slår sig lättare fram än invandrarmän då de vet hur svenska män fås att favorisera dem i det slags samhälle som feministerna med all rätt kritiserar.eller är mer sociala av sin natur och håller inne med sin kritik och kan därmed eventuellt ses som opportuna. Även sådant kostar,men kostnader kan ej räknas med pengar bara. Vilka sår lämnas i deras söners själsliv då de ser hur deras fäder lyckas i det nya samhället,eller då döttrar ser hur mammorna lider i motsättningar inom äktenskap där det råder konflikter mellan olika värderingar eller mammorna blir kyniska eller alltför uppoffrande eller socialt manipulativa i sitt nya samhälle?

b. Är det följdbegreppet som man använder- begreppet lönsamhet- rätt att användas i sammanhanget? Detta beter sig främst som blandning av päron och äpplen. Lönsamhet är portalbegrepp i den privata företagsamhetens värld. Det offentliga ska ej analyseras med detta New Management filosofi-grund då det är nämligen frågan om fenomen av andra typer. I min senaste uppsats-papper,lade jag fram det nya begreppet 'samhällsvinst' som enligt mig vore bättre att användas än begreppet lönsamhet. Tyvärr refuserades pro gradu uppsatsen på social-liberala grunder eller den mode som man har i den akademiska världen. Att skriva berättelser om samhällslivet,i stället för djuplodande analyser som förr med intresse att visa problematikens helhet och därmed blivit ev. för tungt att läsa för de som vill läsa mer lättlästa ”berättelser” a' la modefilosofi från Frankrike och den fenomenologiska traditionen. Och därmed även kunna hänvisas officiellt som genombrott för det nya vetenskapsparadigmet,vilket varit skäl för mina referenser i uppsatsen för mina tidigare resultat-vilka handledaren velat borttagna,därmed ej förstående meningen med min uppsats.Att skapa genombrott för det nya,efter 40 års kamp,då det officiella samhället ej fungerat enligt sina intentioner eller de värderingar som man officiellt säger ha.Vore det på samma sätt i den invandrarpolitiken som bedrivits men vilket SD-partiet velat blottlägga,fast med endast negativt perspektiv?

c. Författaren för den publicerade artikeln skriver:

Demokrati vilar på förutsättningen om en upplyst allmänhet. När fakta saknas kommer de folkvalda att basera sin politik på ideologi,inte på realiteter”.

Utmärkt. Jag håller med. Därför har jag varit ledsen att media har ej följt sin roll som demokratins vakthund då de har ej publicerat kommentarer om det nya vetenskapsparadigm bygget som jag försökt kämpa fram här i landet drygt 40 år nu,vinnande därmed unika erfarenheter som ingen inhemskt infödd politiker har,varken här eller ute i världen. Kämpande för något nytt,som ifrågasätter den grund som vår civilisation grundar sig på,men samtidigt försökt vidga den så att den nya skulle vara bättre än den nuvarande. Ta in data som är av sin natur fler-dimensionell,ej bara gällande fysiska data eller empiri utan även av annan slags.

Hennes följande sats:

” Alla politiska partier, med undantag för Sverigedemokraterna, hävdar att invandringen är ”lönsam” ”.

Hur ska jag tolka detta? Att här stryks SD-partiets ideologi medhårs? Eller att här finns hjälp att få mot deras yttersta tolkningar som vill kategoriskt avvisa allt vad invandrare heter? ”Bort från Sverige,bort bort, till avlägsna områden” -typ av argumentering? Eller rättare sagt persuasiv information som vädjar till okunnighet,rädslor för främmande personer och kulturer,de redan hårt drabbades tvivel på den politik som man haft då man varit naiv och velat i välvillighetens intresse ej forska djupt i problematiken. Om så- den positiva tolkningen- vore det inte bättre då att säga det? Typ: vi är bekymrade över pågående samhällsutvecklingen i Sverige och vill-för att arbeta för ett mer upplyst samhälle- även vara med i skapandet av ett nytt,bättre,progressivare Sverige. Välkomna om det är så artikelförfattaren och andra välvilliga forskare med henne,utomlands,menat.

Det är frågan om ekonomi

Som teoretiker har jag skapat-enligt mig- bättre grund för ekonomisk teori än det slags arbete som nobelpristagarna sysslar med. De utgår nämligen från den gällande synen där ekonomisk teori-grundande på vissa för givet tagna,självklara antaganden (axiomer) – är skild från ekonomisk antropologi-vetenskapsområde inom socialantropologi som forskar hur människor faktiskt ”ekonomiserar” för att överleva,genom tex. sociala transaktioner där man använder inga pengar.I min nya,bredare ekonomi-teori bildas en syntes på högre abstraktionsnivå genom en ny värdeteori.Tyvärr stoppades dess utvecklingsväg vid universitetsvärlden och det är ju de offentligt klassificerade data-godkända uppsatser,papers,avhandligar-som räknas-även som historiska data och källor som ger status i den akademiska konkurrensen om tjänster.Om grävande journalister skulle då lyfta fram det som undanskuffats i okunnighet,falskhet,eller hårdnackad kamp i försvar för det gamla,gällande vetenskapsparadigmet? Det kan man dock eventuellt glömma då de har ej tillräckligt djupa teoretiska kunskaper för att kunna hävda sig mot sina statuspopulister i även deras egen värld.Lik invandrarkvinnor glömma glödet och söka "lagom sanningar" vilket lätt kan leda till trösten i flaskan.

Referens här till Elins beskrivning:

” Därför vet vi att den stora utmaningen inte bara är att få invandrarna i arbete, utan att få dem att kvarstå i arbete fram till normal pensionsålder. Sysselsättningsgraden för invandrare från länder i tredje världen sjunker nämligen dramatiskt efter 10- 12 års yrkesaktivitet. Förutom att göra ett stort potentiellt problem för integration av nästa generation (som kan ha två föräldrar utan jobb) så är stödberoendet naturligtvis en nationalekonomisk belastning”.

Förutom att denna komment visar okunnighet om det nya,svenska pensionssystemet där det är ett krav på ett visst antal år i yrkeslivet som ger rätt till "normal pension",finns det anledning till mer kritik. Den här gången finns det fara för den negativa tolkningen av stycket ovan stort till förmån för SD-partiet. Finns det då möjligt att framställa kritik för detta ”fakta” eller framkomna ”fakta” då problematiken närmats från ”kostnadsperspektivet”.Ja,mina,följande:

4. En annan analys från emics-synpunkt: alltså från deras värld som av egna erfarenheter kanske vet bättre vad det är frågan om än social-liberala forskares etics-perspektiv,från ovan,från de privilegierades värld.Med vetenskapsspråket:

- deras sk. förkunskaper är för smala eller ytliga för att kunna skapa rättvisare eller rimligare analysperspektiv på problemkomplexet

- därmed blir deras både intervjufrågorna och dataval (populationsdefinitioner) för smala

- deras analysgrund från en viss teoritradition blir lätt de gängse,funktionalistiskt färgade-den tradition som används oftast i olika myndigheternas och regeringens offentliga utredningar.

Många invandrare är driftiga företagare. Om de lyckas spara ihop i sitt sparsammare liv pengar för att starta eget-ofta i traditionella pizza-,städning etc. branscher där invandrare accepteras då de åtar sig de slags,enkla jobb som inhemskt födda svenskar vill ej ha och konkurrerar därmed ej med majoritetsbefolkningen om mer avancerade arbeten.De använder släktmedlemmar som arbetskraft i sin sociala ekonomi. Officiellt kan de vara arbetslösa,men sysselsätts ändå,fast får ingen lön,utan betalt på annat sätt eller åtminstone i meningen att hitta något mer meningsfullare att göra än fas 3-jobb.

Det behövs alltså bättre ekonomiteori än dagens för att belysa detta. Enbart metodologiska förbättringar av data räcker inte. Ej heller utvidgade definitioner. Nya teorier föds ut ödmjukare syn på empiri och olika erfarenheter. Det finns vissa internationellt berömda ekonomer som har tagit upp problematiken med utvidgande sociala klyftor,men deras analys har enligt mig ej gått tillräckligt djup,ända till den bakomliggande filosofin bakom olika fackvetenskaper.

5. Sedan fattas det även en annan punkt i Elins kritik: hållbarhets-dimensionen.

Låt oss lyfta problematiken till en annan,högre abstraktionsnivå med en intressant frågeställning:

Betrakta oss alla här på jorden som invandrare. Vi föds hit från olika håll i kosmos-alltefter våra tidigare erfarenheter och vunna insikter och utveckling. Här får vi i den skola som pågår här i jordelivet erfara olika slags ting: en del lyx och trygg tillvaro som leder till kyniskhet,sexism,konsumism;en del tillräcklig trygghet men med etiskt intresse att få det bättre även för jordens glömnda. Kvinnor,barn som lider av svält,våldets härjningar i fanatikers och diktatorernas världar. En del levande i sina påtvingade sociala roller som de vågar ej ifrågasätta eller bryta sig ur men vilket kan förmildas med resor i det forna födelselandet.Men varför skulle invandrarpolitiken vara så här? Endast ha nuvarande,ytliga människosyn som grund i stället för den nya,djupare,där integrering är något mer än bara ytlig,officiell definition av utanförskap genom brist på jobb eller ekonomiska,bristande resurser?

Kanske då en annan tolkning av de invandrare som velat hoppa av ekorrhjulet? Litande mer på sina egna maskiner än samhällets välvilja där välviljan tolkas och smulor delas ut enligt de privilegierades kriterier? Typ "Är du lönsam lille vän?" Du ger väl din skattepeng till våra myndigheter,vilka sedan slösas i den oeffektivitet som sägs vara sanning och rättvisa eller jämlikhet och jämställdhet? Bättre kan vi väl,särskilt nu då det finns möjlighet för förnyelsen,ej endast för förändring.Varför plagiera USA då vi har bättre svensk-finsk,ja-snart scandinavisk vara,här i Norden?

Slutligen

Tack för hjälpen (möjlighet att komma med mer detaljer kring det nya genom att kritisera det som läggs fram som alternativ som här i den refererade artikeln)

Jag vill ömsesidigt visa mitt intresse att komma och grunda min firma igen i era länder om ni ger mig bättre och rättvisare möjligheter att både skapa och utveckla- och få betalt- än här i Sverige där den politiska makten hittils inte varit intresserad av det nya men där möjligheter för det nya har bättre chanser nu med den nya regeringsbildningen.

En annan tolkning: välkomna att ta direkt kontakt med mig om ni vill vara med och skapa bättre fou-institutioner här än dagens (gårdagens) politiker velat göra.

Lasse T. Laine,

filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

måndag 22 september 2014

Framtidsministeriets infoblad under dag 4

Framtidsministeriets infoblad under dag 4

Eller: Inom S-partiet kan taket höjas med en unik lösning då partiledaren får draghjälp av lojala,aktiva medlemmar-ej endast röstande följare.Läs här ett exempel- den tilltänkta framtidsministerns fortsatta bidrag för lösandet av partiledarens dilemmor i bildandet av en funktionsduglig minoritetsregering (ifall andra partier visar ointresse eller kall hand,utan handkontakt)

Referenser

SvD/ledare:”Hur ska ni stå ut med varandra”,Må 22 september 2014,av Maria Ludvigsson,ledarskribent SvD

SvD/ledarkolumn:”Goda skillnader”,Må 22 september 2014,av Andreas Bergh,docent och välfärdsforskare vid Institutet för Näringslivsforkning och Ekonomihögskolan i Lund

SvD/ledarkolumn:”Unikt gnälligt av största partiet”,Må 22 september 2014,av Per Gudmundson,ledarskribent SvD

A. Motsättningar och gnissel i regeringsförhandlingar ? Ja,men inga motsägelser

Jag har tidigare skrivit om en röd miljöpolitik och hänvisat till denna skriftseriens redan praktiserade tillämpningar i dagens bilteknologi,20 år efter skriftens uppkomst. Här ger jag-som en eventuell,första framtidsminister i en ny typ av ministeriet hos den nya,kommande regeringen mellan S- och MP- några handfasta bidrag eller synpunkter som kunde hjälpa till i lösandet av de aktuella och tilltänkta knutar som ter sig svåra att lösa och komma överens om mellan de officiella regeringsförhandlarna från respektive partier.Några konkreta förslag på de knutpunkter som en borgerlig ledarskribent tycker vara svåra att lösa,men för en syntetiskt tänkande framtidsminister-med annorlunda referenspunkter och bredare vetenskapsparadigm- inte alls så.Utöver nytt sakinnehåll,i sista punkten ges även förslag hur finansiera dessa-hämta pengar från framtiden!

1. Det där med energifrågan

Här ser jag ingen motsägelse mellan S-partiets syn att tillämpa näringslivsvänlig energipolitik med successiv nedläggning av befintliga kärnkraftverk och Miljöpartiets krav att nedläggningar ska börjas bums.Framtidsministeriets annorlunda synpunkt kring detta: frågan kan läggas åt sidan.Under utredning om Laines förslag om en ny typ av energikraftverk (heliumreaktorn därifrån det förekommer ingen radioaktivitet) tar man inga nedläggningsbeslut om utredningen blir positiv (den annorlunda,nya typen av energikraftverk är möjligt att bygga-idén framlagd redan i början av 1970 talet i en av Laines papers i hans serie Moments of Oneness),då börjas nedläggningsprocessen av nuvarande,gamla typer,som Miljöpartiet vill ha bort, i den takt som de nya typer av energikraftverk byggas utöver dessa,ges det stöd för forskning för ytterligare,nya innovationer kring förnyelsebar energi

2. Synen på tillväxt

Miljöpartiet förordar för en nolltillväxt S-partiet vill satsa på en ny typ av flerdimensionell tillväxt som skissats i Laines NMEP-tillväxtspiral för en långsiktig,kumulativt växande tillväxt som tär inte på Naturens fysiska resurser eller har nuvarande marknadsekonomi-tänket konjunkturcykel slag av politik.Hans förslag grundar sig på en ny,bredare typ av vetenskapsparadigm som innehåller det nuvarande kvar,men endast gällande för den fysiska dimensionen av verklighet.Bakom den nya tillväxtpolitiken står även således en ny ekonomiteori,grundad på en ny värdeteori,framlagd i en av Laines uppsatser i socialantropologi då han abstraherade en berömd socialantropologs konkreta,empiriska arbete till en fler-dimensionell,ny ekologiteori om samhällets relation till naturen,där det sker en historiskt reglerad adaptation till naturens gränser i den fler-dimensionella samhällsmiljön.

3. Överraskningar på företagspolitikfronten

Miljöpartiets förslag på undantag på turordningsregler då det gäller småföretag kan betee sig som en överraskning men för den nya,reformerade socialdemokratin ter sig frågan ej så: man ska inte sätta olika generationer av arbetare mot varandra,utan frågan kan lösas annorlunda.Det gamla utbildningsvikariatet är ett möjligt sätt,en dansk typ av flexicury-arbetslöshetspolitik ett annat.Se även följande 5. punkt.

4. Arbetskraftsinvandringens dilemmor

Det reformerade S-partiet-med sin nya,även vetenskapligt grundade värderingar på internationell solidaritet ser ej frågan längre negativt.Det går att lösa frågan.Sverige behöver kontinuerlig påfyllning av arbetskraft och nya krafter att förnya den demografiska paradoxen då förbättrad välfärd orsakar problem att finansiera den.Med bättre regleringsrutiner mellan facken i respektive utskickar-och mottagarländer kan man lösa de ekonomiska och sociala villkor för de nyainvandrararbetare,migrationsarbetare vilkas löner befaras dumpa de svenska arbetares konkurrenskraft.S-partiets ekonomiska politik grundar sig därmed på win-win relationer och samarbete-ej på ensidig exploatering av människor från andra länder som blir tvungna att söka arbete utomlands då deras egna regeringar står handfallna inför sina uppgifter.

5. Om arbetstidsförkortningar som ett sätt att lösa arbetslöshet

Det där med arbetslivsförkortning är en sida av problematiken.Enligt Laines pro graduarbete i ekonomisk historia vid Uppsala universitet,ter sig problematiken med produktivitet bredare än så.Även företagsorganiseringsfrågor kommer upp,tillika företagskultur då det gäller arbetets produktivitet.Olika partier kan ha olika syn på produktivitet beroende på sina ideologiska utgångspunkter,vilka i sin tur har att göra med både respektive partiets tradition och sociala bas för deras väljare.Det är för enkelt att förorda endast förkortning av arbetstid eller arbetade timmar.Det är frågan om produktivitet-särskilt om man betraktar den från den vidare,nyare synen än fysisk sådan.

B. Ett sidoblick på informationsfronten under pågående regeringsförhandlingar

Må vara att S-partiets kommentarer från pågående regeringsförhandlingar- ja,det är ju förståeligt att folket vill veta var man går i detta unika position (märk,frågan kan ha flera bottnar än det som framställts hittils)-kan S-partiets representanter intyga följande:

Gnälligt kan det vara,men då är det främst media som gnäller.De tycks ej förstå svårigheten att släppa in de unika krafter som tidigare nedtystats av förra Alliansregering-vilket sakförhållande fått stöd av media i sin tystnad om alternativtänkarnas bidrag till nya lösningar av befintliga problem i olika politikområden,både internt och Europa och världsvid.

Det är svårt att nu plötsligt för politiken att visa grönt ljus för sådant som vill ej heller vetas av det vetenskapliga etablissemanget,eller företagsvärlden som befarar nya konkurrenter eller är rädd för nya tankar på ekonomi,tillväxt,marknader mm. I politikens natur ingår att vinna väljarröster.Om väljarna är en trög massa och kan ej ta emot nya saker i all sin helhet direkt,får även vi lunka fram i lagom takt.Framtidsministeriet är en utmärkt idé att prova.Då kan man gestalta både förnyelsen utmaningar,institutionalisera förnyelsen utan att binda sig vid personifieringar av arbetet som media tycks göra då det gäller vårt pågående arbete kring bildandet av en funktionsduglig regering i Sverige efter valet 2014. Vårt Sverige ska vara ett bra land även för alternativ tänkare och tänkande.Men mer aktiv media vore bra även på den fronten...

C. En extra inkomstkanal

Den tredje,refererade artikelns skrivare är även han en vetenskapare som förstår tankarnas samhälleliga påverkningar.Vårt exempel här-från partiernas sida- med att ta mer aktivt emot vad solidariska partiemedlemmar eller våra sympatisörer/fd. medlemmar har att bidra för vårt förhandlingsarbete- "Framtidsministeriets bidrag dag 4." inför hanteringen av svåra knutar i förhandlingar mellan S- och MP-partier- är fullt finansierad redan från dag 1. I den skalan som dess arbete bedrivs fn. bekostas det av från frivillige medarbetares fritid,med kaffetå då och då som han bekostar själv i sitt eget hushåll.På sikt kunde det tänkas-då processen framskrider- att hans bidrag behövs offentliggöras bättre,vilket kan gräva antingen etablerandet officiellt av det nya ministeriet och hans ministerpost,eller att hans bidrag finansieras av den typ som tredje artikelskrivaren tar upp.Att varje läsare som läst hans kommentarer,förslag och annorlunda lösningsförslag,förstått dem och godkänner dem,skickar ett par kronor var till honom? Då offentligheten sedan tar över-tack vare den kritiska massan och då partiet anser att det blir dags att visa offentligt grönt ljus för förnyelsen,då är problemet inte längre ett problem utan lyfts in i den egentliga statsbudgeten.

Tills dess-offentliga investeringar,finansierade av en privatperson,levande på marginal. Ett positivt under i dagens värld där välfärden kan ha flera dimensioner utöver bara pengar och pengavinst.

Lasse T. Laine,

filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

söndag 21 september 2014

Integrationspolitik för hela slanten

Integrationspolitik för hela slanten

Eller: För att kunna skapa en god förändring (dvs. förnyelse) för det splittrade landet som Sverige uppfattas och beskrivs vara i fråga om integrationspolitik,borde/skulle/kunde/skall man undvika både stigmatiseringsdebatt mot Sverigedemokraterna (då det finns rasister i alla lägen/partier/sociala skikt i det svenska samhället),ha god ton i debatter,men respektera även kritik av de offentligt framställda (rätta) synen och perspektiv. Här görs ett försök till vidare syn på integration och den splittring som råder i dagens politik i Sverige,där den sonderande regeringsbildaren kämpar-mot väderkvarnar av dolda krafter?

Referens

SvD/ledarkolumn:”Valet av historielektion att ta till sig”,Sö 20 sept-14,av Paulina Neuding,chefredaktör för magasinet Neo

SvD/ledare:”Dags för god ton”,Sö 20 sept-14,av Sanna Rayman,ledarskribent SvD

SvD/Brännpunkt:”M bör ta debatt om integration”,Sö 20 sept-14,av Alice Teodorescu,jurist och borgerlig samhällsdebattör

Förord och bakgrundsdiskussion

Alla dessa tre damer skriver bra och om det problem som är mest aktuellt just nu i det svenska samhällslivet-både i de processer som försiggår då försök till regeringsbildning pågår i ett splittrad politiskt landskap,och i sociala medier och opinionsundersökningar som gäller det svenska folkets attityder angående invandring och migration. Det som förvånar mig är faktum att ingen röst tar upp mina debattinlägg på mitt blogg och där framlagda förslag på positivare processer vilka skulle kunna både underlätta regeringsbildandet och skapa annorlunda utgångspunkter för debatten.

Då den första ”damen”- Paulina Neuding- skriver om det splittrade landet som Sverige just nu är angående ökad invandring och flyktingmigration,skriver hon om både oron bland de vanliga medborgarna och om sociala stämplingar-för att inte tala om stigmatiseringar- av Sverigedemokraterna som faktiskt tagit upp denna sakfråga men bedömts av andra partiers representanter som rasister. Andemeningen i det som hon skrivit är att man borde ej utesluta SD-partiet från gemenskapen,då historielektionen visar hur det kan gå. Mellan raderna: hur det gick i Nazi-Tyskland efter de oroliga tider som rådde då. Ävenom jämförelsen haltar- Sverige har ej förlorat landsområden och viktiga industrier i skadestånd som det skedde i Tyskland efter första världskriget vilket skapat politisk häxkittel,ekonomisk depression och hyperinflation,vilket var den sociala beställningen för Hitler att komma till makten- finns det all anledning att ta emot hennes råd. Konstigt nog skriver hon ej att jag har redan skrivit om mer positiv strategi gentemot SD-partiet där jag skulle kunna tom ta dem med i regeringen och ställa dem i ansvarsposition att lösa problematiken i stället för att låta dem rida fritt i missnöjesyttringar. Kanske blickar jag för långt framåt än?

Den andra damen skriver om samma problematik fast från en litet annat perspektiv. Hon tar upp olika scenarier som Stefan Löfven möter med sitt regeringsbildande-uppdrag. Hon beskriver om både Centerpartiets och Sverigedemokraterna förmodade taktik att tackla Löfven. Så att regeringen skulle nog låtas uppstå,men att den skulle göras svag. Så att då eller om det kommer en nyval,ska deras respektive parti ha större chanser att vinna flera röster än i det nyss avslutade valet. Politisk lotteri? Men med vilka insatser? Kyniskt maktspel med människornas oro- endast? Samtidigt skriver hon om fördelen-speciellt för Moderaterna- att gå i en tydlig opposition då S-partiet har själv tydliga problem med just arbetskraftsinvandring-ett av ingredienserna i integrationsproblematik-komplexet (mer om detta nedan i min analys från bredare perspektiv)

Den tredje borgerliga damen-Alice Teodorescu- har skrivit sedan en mer omfattande analys,men-som sagt-ur ett borgerligt perspektiv där hon-enligt mig- missar viktiga delar av problematiken just på grund av hennes sociala läge. Hon är integrerad,har god social status-kanske har många vänner med inhemskt etniskt bakgrund. Hon slipper möta vardagslivets strukturella rasism eller räkna med slantarna då hon är socialt-ekonomiskt etablerad och ej utfryst ur gemenskapen-dvs. Hennes offentliga debattinlägg kommer fram,publiceras och kommenteras. Om jag skulle hänvisa till två goda och viktiga filosofer- Karl Marx och Leszek Kolakowski- kunde jag säga att hennes erfarenhetsvärld angående integrationsfrågor och problematik tycks vara om ej begränsad så i alla fall givande delperspektiv vilket sedan påverkat i Marxś anda hur hur tänker,med vilka begrepp och analysintressen. Hänvisande till Kolakowski kunde jag säga att hon står för små förändringar i det status quo som gäller då de Nya Moderaterna valde vara tysta om den möjlighet som det nya vetenskapsparadigmet givit till att reformera socialdemokraternas ideologi. Hennes filosofi grundar sig på den nya,”senaste” modevågen av fransk filosofi där det det nya framställs som berättelser om verkligheten. Hon skyndar sig inte på trapporna,på nattetid,med sina akademiska examen motsvarande två,vinnande låg lön och därmed tvungen att vända slantarna. Visst kan hon föreslå förnya Moderaternas parti,men blir det rätt så om man blundar för de förändringar som skett och sker i både filosofin,det verkliga livet och inom socialdemokratin då det gäller att förvalta det nya pundet eller möjligheten att gå framåt,med nya perspektiv på både ekonomin,möjligheter att påverka ute i världen med ny utrikespolitik,grundade på en ny verklighet. Grundade mer på anglosaxisk filosofitradition av empiri än upplevelsemässiga berättelser ur ett visst socialt skikt?

Bredare syn på integration

1. Paulina Neuding skriver om begreppet gemenskap. Låt mig berätta litet-ur invandrarperspektiv-hur jag upplevt det.

Då jag hade blivit stulen av mina investeringar för och i mitt firmabygge,vid sidan av ett manuellt diskjobb (där första 10 åren upplevdes som tortyr för den som var teoretiker med lång,egenförvärvad och tvärvetenskaplig universitetsutbildning) av två myndigheter (eller myndighetspersoner som förstod inte vad det gällde/gäller med det nya historiska läget med ett nytt vetenskapsparadigm),ville jag inte vara med dem andra företagarna på orten. Varken i Relationsbåt-möten där det är firmastatus och din social status som gäller,eller vid universitets festmöten där din röst hördes inte pga din låga,sociala trovärdighet då du var ej inne i de rätta kretsarna,med rätt sorts examen (dvs. fil.dr).Jag har aldrig varit inne i den gemenskap som sägs gälla i det goda Sverige. Visst har jag bra arbetskamrater,vi jobbar i ett teamarbete,och har släktsamband i sidled med inhemskt födda etniska svenskar genom systerns äktenskap,men inga riktiga goda,inhemskt födda vänner som skulle ha lyft mig in i gemenskapen och jobben motsvarande min utbildning och förvärvad,bred samhällserfarenhet-nej,det har jag inte. Varför då? Därför att jag var intresserad av att förnya systemet,dess grunder-ej endast anpassa mig eller hitta bra jobb. Varken i den svenska kulturen,eller i de social mönster som gäller i världen där det är ditt sociala jag som räknas-inte din själsliga integritet eller strävan att förnya världen.

Även om jag är kanske inte ”en representativ invandrare” tycker jag att man borde lyfta upp även de invandrarnas perspektiv upp då man diskuterar om integrationsproblemet i Sverige- dem som brottas med det.

X : varför upplevs invandring och flyktingfrågor som problem. Varför gör man inte det på den nivå annanstans? Typ USA eller England (Stor Storbritannien).Där det pratas att varje medborgare har chans att uppfylla sina drömmar,och faktiskt ger dem det. Ej endast med läpparna,men även i det faktiska livet. Där motståndarpartier stämplas inte som rasister (som Sverigedemokraterna här) fast man själva handlar så i det praktiska livet: i alla partier,på alla sociala skickt. Borde systemet-eller åtminstone samhällsklimatet-vara mer kreativ och tillåta det nya komma fram,kritisera mer än lagom bara? (min fortsättning på detta-Y-se i sammanfattning-och Z-i undertecknads signering)

God ton och rätta sociala plattformar

Sanna Rayman skriver bra och jag läser oftast hennes analyser ävenom jag har en annan politisk bakgrund och har intressen för att socialdemokraterna ska lyckas bättre. Både i att skapa en bra,funktionsduglig regering under ledarskap som partiet valt (fördömde ej Håkan Juholt heller då drevet gick,ävenom vågade sedan att anmäla mitt intresse för ny partiledarskap då det försöket fördömdes inte på förhand då frågade några partikamrater om det här hos socialdemokraterna i Uppsala-alltså innan Stefan Löfven valdes. Nu är jag solidarisk med honom-det är så demokratin fungerar),och för att skapa en ny,bredare syn på integration med första steget att inte stämpla och stigmatisera Sverigedemokraterna. Det vill säga-jag som någon har god social ton,ävenom den kan upplevas obekväm då den har en vass,kritisk kant.

Är integration mer än strategiska partifrågor,utformandet av bidragssystemet eller human flyktingpolitik?

Den tredje damen-Alice Teodorescu-har också skrivit bra om den sakfrågan eller komplex av sakfrågor som gäller eller som fokuserats just i alla dessa tre damernas debatinlägg. Frågor om invandrarpolitik,flyktingfrågor,utanförskap,ekonomi och bidragssystemen som i Sverigedemokraternas perspektiv framställts lite vridet som kostnader endast.

Jag har ej intresse här att försvara varken SD-partiet,eller gångna,socialdemokratisk politik angående de obekväma drag som partiet har tv. Angående arbetskraftsinvandring eller konkurrens från invandrararbetare. Enligt mig är problematiken nämligen bredare än så,som framställts i både alla dessa tre damernas inlägg,eller i Moderaternas förra politik (vilket Alice vill förnya) eller hos SD-partiet. Här följer mitt preliminära analysperspektiv,grundade på dels mina egna invandrarerfarenheter i landet sedan augusti – 69 och mina tvärvetenskapliga studier där har tex. Skrivit både uppsatser i ämnet (i samhällsplanering och i socialantropologi) och tagit upp i mina två mindre AMS-utredningar då jobbade hos Länsarbetsnämnden i en kortare vikariat där i början-80 talet.

I "Att komma in"

Jag anser såsom de alla större partierna att human flyktingpolitik ska gälla. Flyktingar flyr för sina liv. Visst kan man satsa resurser för insatser i närområden såsom Sverigedemokraterna förordar,men detta utesluter inte human flyktingpolitik. Både och alltså. Kanske vore starkare engagemang hos EU bättre för att lyfta upp lösande av problematiken bättre,på den nivån. Detta utesluter ej heller aktiv inhemsk politik i dessa frågor (märkte du jag skrev ej ”problematik”)

II "Att vara inne"

- Med detta menar jag inte att ha bostad. I den frågan anser jag såsom Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att det är frågan om ett samhällsproblem. Inte frågan om invandrarna.

- Ej heller genusfrågor,ävenom deras attityder är öppnare för invandrare-kanske på grund av deras socialt öppnare människosyn se kvinnliga erfarenheter. Hur många svenskar uppfattar ju invandrare som barn,som ska tas hand om?

- Ej heller jobbfrågor eller brist på arbete. Många invandrare har skapat-och försökt-skapa företag där de-om de lyckas-kan både anställa människor från sin egen etnisk bakgrund,och inhemska svenskar. Det är frågan om brister i AMS-politik,om ekonomisk politik som skapar ej tillräckligt bra förutsättningar för företagande,eller diskrimineringsfrågor hos olika myndigheter där urvattnad tjänsteansvar skapat-genom diskriminering en tv. bestående underklass. Åtminstone vad gäller vissa ,utomeuropeiska invandrar-och flyktinggrupper,med annorlunda hudfärg eller kulturell bakgrund. Det är alltså ej frågan om fel hos människorna-invandrarna- här utan frågan om brister i samhällspolitik,omogna attityder,eller kulturell förändring som går trögt.

Att vara inne gäller kan inte gestaltas med den begreppsapparat som Alice har. Att antingen vara assimilerad-känna och uttrycka den inhemska,traditionella,svenska kulturen endast eller integrerad: att vara med i arbetslivet,kunna röra sig utan problem i olika sociala miljöer och bete sig som alla andra enligt samhällets normalitetsnormer. Sådant finns nämligen inte. Vi är alla individer,ävenom man kan klassificera oss i olika grupper och klasser beroende på analysperspektivet. Jag tex är både svensk men kan samtidigt även vara finsk-ja,tom världmedborgare. Enligt mig är det mer frågan om personlighetstyp. Är man lagt mer till det auktoritära hållet,eller en öppnare,flexiblare typ? I politikens värld tycks det vara de verbala,socialt slagkraftiga som banar sig fram med sociala kotterier,manipulering och dylika taktiker-ej empatiska ledare som ändå då och då lyfts upp. Som undantag-då det verkligen gäller?

I dagens läge-med en invandrar-och flyktingpopulation drygt över 10 procent av befolkningen gäller det att vara realist. Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Om man vill ej ha det så,så bör man ta även konsekvenserna om invandrarföretag tex. Skapar nya inkomstmöjligheter för de sina att flytta tillbaka till sina ursprungsländer och därmed både raserar Sveriges demografiska bas- den goda genetiska polen den skapande sociala miljön där inflytanden från många håll är både nyttigt och behövligt,eller ekonomin då det blir brist på arbetare. Särskilt i de jobben där det ter sig svårt att datorisera bort springandet i trappor nattetid,städa och diska eller laga mat i pizzaköket. Varför alltså jaga en dröm som går ej att uppfylla såsom Sverigedemokraterna tycks göra?

Däremot-tack vare deras fokusering på dessa frågor (resten är ju borgerlig politik,för det mesta)-kan man börja diskutera denna fråga som nu lyfts upp av det speciella läget efter valet då SD-partiet har fått en vågmästarposition och i längden kan-tillsammans med fd. Allianspartier tvinga fram ett nyval. I det läget kan det strategiska läget dock vara en ny-särskilt om socialdemokratin har tagit emot utmaningen att förnya partiets ideologi med en ny,fler-dimensionell verklighets-och människosyn. Vilket skulle ju kunna göras även av andra partier,skapande därmed en ny kultur i hela samhället-ja,i hela världen-ej bara i politik.

III "Att åka ut"

Jag har redan tagit upp ett perspektiv på detta,men kan även lyfta upp en mer positiv sida av det. Dylika,mångkulturella företag har bättre förutsättningar att lyckas i sina exportsatsningar,tack vare att många av deras anställda känner det landets kultur eller kanske har kvar kontakter där dit man exporterar. En politiker som har genuint intresse för globala frågor och kulturella kontakter-kanske pga. Sin mångkulturella bakgrund-kan röra sig lättare i miljöer där sådant är redan vardagsmat. Kolla hur den samhälls-och kulturutvecklingen som skett i tex USA eller Storbritannien givit ansvarspositioner till människor med annan etniskt bakgrund än den vita eller inhemskt etniskt födda,med majoritetsbakgrund. Varför skulle detta ej kunna ske i Sverige. Frågan är snarare när det sker,och när det behövs för att komma fram i ett nytt utvecklingsskede. Frågan gäller även infödda etniska svenskar som åkt ut och kommit tillbaka hit. Varför är man inte öppna för deras erfarenheter,utan snarare ser det som belastning eller med negativa attityder i stället för som möjligheter. Kanske är det frågan om bondekulturens närhet än i den svenska kulturen,kanske att den politiska kulturen har hittills vara för sluten för nya krafter,ur andra erfarenheter och kulturer? Man diskuterar om ojämställdhet i ansvarspositioner i företagsvärlden men ej så mycket om icke-representativitet av invandrarna och de med flyktingsbakgrund. Är det mediala landskapet så smal att endast en fråga i taget gäller?

Integration från bredare perspektiv

Låt oss nu ta tjuren i hornet och analysera närmare dessa frågeställningar från perspektiv av ”sakfrågor” som det sägs (filosofiskt-vetenskapligt är det naivt att tro att verklighet bjuder oss endast fakta. Vi väljer att se,analysera och syntetisera våra erfarenhet,upplevelser och empiriska data med den filosofiska begreppsapparaturen som vi har,där diskussionen kräver lyftande av diskussioner till mer abstraherande nivåer-till perspektiv,val av empiri som upplevs som relevant då det gäller problematiken,de grundläggande filosofiska drag som man har i bagaget i de paradigmatiska,grundläggande perspektiv)

A. Invandringens och flyktingskapets fördelar

1. demografiskt: se min diskussion ovan

2. arbetskraft: då infödda etniska svenska vill ej ha de lägsta,manuella jobb,är det bra att det finns nya svenskar som i början av sin integrationsprocess tar dessa slags jobb (gäller speciellt första generations invandrare vilka hoppas att det går sedan bättre för deras barn-speciellt då de har gått genom den svenska skolan,lärt ”rätta,sociala koder” och har kompisar utöver olika etniska gränser).De bildar även en arbetskraftsbuffert då det är dem som får gå först då det blir arbetslöshetsperioder.

3. Genetiskt: se ovan

4. kulturellt: då invandrarna försöker avancera socialt-kallad social mobilitet skapar detta ett mer dynamiskt samhälle både socialt (giftermål/sambon korsande etniska och genusgränser) och kulturellt (se ovan)

5. näringslivsfördelar: se ovan

6. politiska fördelar: se ovan (de negativa: att de-med annorlunda bakgrund-kan uppfattas som konkurrenter-vilket kan skapa obekväma situationer eller konfliktmöjligheter-särskild om de ledarna som har makten är av auktoritär personlighetstyp)

B. Negativa sidor av invandrar-och flyktingfrågor

Sverigedemokraterna lyfter mest upp dessa sidor-kanske då de med manuella jobb upplever konkurrens från invandrarna då de själva har ej varit aktiva i sina egna strävan av personlig utveckling (huliganer inom partiet? ) eller av ledningspersoner som varit av den auktoritära typen,med otillräcklig utbildning och samhällserfaren? Vad sägs då vara de mest negativa sidor:

a. kostar i bidrag : detta är dock en kortsiktig syn. Investeringar i början av invandrings-eller ny svensk karriär (kan jag fortfarande tala om sådant efter mitt egen drygt 40 åriga kamp för att försöka komma fram här och skapa en tillvaro som jag kunde vara stolt över? ) - hjälper dem att inlemmas fortare i det svenska samhället. Detta skapar även mindre kostnader: barnen lyckas bättre i skolan,det blir mindre skilsmässor då speciellt männen får jobb och deras kvinnor slipper att söka sig till andra krafter som ger dem tryggare tillvaro eller karriärfördelar,etc.

b. skapar oro i samhället: detta är sant-se speciellt för de skikt av samhället som upplever konkurrens i fråga om låglönejobb.- Här gäller det dock för politiker att lösa de mer övergripande frågeställningar som gäller för alla i det svenska samhället. Jobbskapandet,bättre skola,mer bostäder,bättre transportsystem etc. Om man löser dem,då minskar det sociala och ekonomiska trycket som fokuseras mot invandrarna – de som blivit syndabockar liknande judar förr i tiden (fortfarande så i vissa samhällen).Att prata om problem med invandring ter sig snarare som självuppfyllande profetia-bättre kan väl svenska politiker?

c. andel av invandrarna växer i det svenska samhället: vilket är eventuellt en positiv trend i den globala världen med nya spelregler socialt,ekonomiskt och kulturellt.-Kanske första steget i människornas integrationsprocess i kosmisk skala som är bra att ha klarat av innan ”kontakten” sker? Den läxa som Paulina Neuding har skrivit om kunde breddas gälla även USA:s indianer. Med mer upplysta attityder och bättre kunskaper skulle kontakter ske annorlunda ut-icke med våld,kulturell imperialism,maktpolitik de drag som gäller fortfarande mycket i den värld som mänskligheten har här kvar på jorden. Hemläxan kan alltså tas under längre tid-man behöver ej vara så orolig för det.

C. Den begreppsliga sidan

Alices artikel har här vissa brister. Den forskning som gäller invandrings-minoritets-och flyktingskapsfrågor jobbar ej med dikotoma-antingen – eller begreppspar : assimilering eller integration. Det är en process som går i tiden där olika stegen förflyttas då invandraren lever i det nya samhället. Vissa kan välja att integreras endast bland sina-då gäller det att fråga: varför? Vissa försöker assimilera sig i den ”äkta,svenska kulturen” dock förgäves då sådant finns inte. Integrering är alltså en mångdimensionell process,där man kan analysera skeendet med många olika begrepp,typ:

- identitet: på vilken nivå sker fokuseringen

- identifikation: positiv/negativ;om negativ,varför?

- referensramar: är anpassingens referensramar tillräckligt vida-speciellt då man kommer ihåg invandrarens bakgrund

- sjukt/friskt/normalitet: sker du skillnader mellan svenska och utländska filmer-tex. från USA där inställningen till individen är mer tillåtande och positiv än här?

- ideologiska - målbeskrivningar: anpassning/assimilering/integration: med vems begrepp,tolkningsföreträde och perspektiv beskrivs "fakta" om invandringen (se invandrarnas brott kontra att polisen tar ej upp brott då de blir brottsoffren),

- utanförskap/meningsfullt arbete/jobb: att fixa jobb räcker inte-det gäller meningsfullt arbete

Då gäller det att öppet ange vilket filosofisk paradigm har man som grund då alternativet-med en ny,fler-dimensionell människosyn finns ju (ansatser,fast den är ej än institutionellt bekräftad-än). Menar man med bra identitet att man ser sig själv genom sin fysiska kropp och sina sociala roller och är nöjd med det (det som jag kallar det sociala jaget i min nya filosofi för psykologi) ,eller som fler-dimensionellt utvecklande individ (som jag grundar djupare än förra,då där tas upp även ontologi,kunskapsteori,vetenskapsteori och olika vetenskapernas teorier och beskrivningar om den nya,fler-dimensionella miljön för den själsmedvetna individen och hennes utvecklingsmöjligheter).

Y.Sammanfattningsvis: bra jobbat,tjejer. Här en manlig väns inlägg,även han en feminist och fd. socialdemokrat (eventuellt ny sådan igen om han välkomnas in i värmen igen).

Lasse T. Laine,

Z.filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

lördag 20 september 2014

Framtidsministeriets utmaningar- en situationsbild

Framtidsministeriets utmaningar- en situationsbild

Eller: Det presenterade förnyelsearbetet under en ny typ av Framtidsministeriet är ingen,tillfällig fluga,utan grundar sig på teoretiskt grundarbete-fou och kreativ omvärldsbevakning. Den samhälleliga maktens roll blir då ej att hindra kreativitet hos medborgarna-oberoende av härkomst,genus,eller ”samhällsstatus”,utan att bedöma när och var gemensamt samlade resurser ska sättas in för att starta önskvärda systemförnyande processer till gagn för oss alla. Här: en kort presentation av några,framtidsinriktade makro-tema-projekt,presenterad av en privat socialentreprenör som eventuellt kan bli den första framtidsministern i den nya typen av regeringen.

Referenser

SvD/Bilaga från Smart Media: ”Innovativa förpackningar”,Fre 19.sept-14,s. 6: ”Uppkopplad förpackning ger ny kunskap om varans värde”

Förord

I förra bloggartikeln skrev jag om den gällande situationsbilden såsom omgivningen (inklusive jag) uppfattar den tilltänkte,nya statsministerns Stefan Löfvens pågående sonderingsarbete för en ny svensk regering. Till skillnad från negativa bedömningar i media och hos några experter,ser jag här möjligheter. För det första att korrigera de försummelser som den förra gjort då de sumpat möjligheten att stödja vidareutvecklandet av det nya vetenskapsparadigmet eller grundforsknings fou. Vilket-genom sitt konkurrerande och mer abstrakta systemsyn på vetenskapens grunder skulle skapa både mer kreativitet och konkurrens på ”den internationella kunskapsmarknaden” med gagn även för jobbskapandet både här och utomlands. För det andra kunna lösa de konflikter som finns inbakade i det ännu bestående politiska klimatet då haltande ekonomiska situationer inom många länder i en globaliserad värld redan skapat negativa följder i form av politiska kriser (Ukraina inom EU,arabvärldens olika konflikthärdar mm),hälsokriser (Ebola-krisen i Afrika vilka ytterst kan anses bero på fattigdom,kunskapsbrister och ensidiga maktförhållanden som cementerats på etniska eller religiösa grunder för att rättfärdiga exploateringar) och olika religiösa kriser.

Från ett övergripande perspektiv kan man undra om världens makthavare har kunskaper om det som sker,eller om ja-varför har världens omvärldsbevakningar ej fungerat? Har den globala miljökrisen även en fler-dimensionell bakgrund där världen vrider sig i födslovåndor inför något nytt? En ny syn på verkligheten och människan; en ny syn på förhållandet mellan de mänskliga samhällen och naturen; en ny syn på religioner och värdesystem från perspektiv av utvecklingsteorin där trots att alla människor har samma värde kan man konstatera att deras samhällsbyggen och individuella liv gestaltas olikt etiskt-mentalt? Som följd av förra bloggartikeln kan jag även fortsätta mina förslag för att lösa upp både ”rävsaxen” (Sverigedemokraternas utmaningar) och ”björnsaxen” då ett samhälle blickar tillbaka till sina forna dagar i stället för att gå framåt,tillsammans med sina systrar och bröder i den Europa som håller på att växa samman tack vare att dess grundfäder förstått var framtidsarbetet ligger. Mitt förslag att lösa både den första nämnda ”saxen” ovan och den andra,men internationella perspektiv som Sveriges kommande regering skulle kunna arbeta mer aktivt med än den Alliansregeringen som varit,kunde eventuellt gestaltas i följande,tillsvidare preliminära katalog av kreativa tema-makroprojekt. Då jag är inte en vald representant för socialdemokratin (ävenom har nära anknytningar med den genom tidigare arbete hos partiet och kan eventuellt aktivera mig igen i det om ett officiellt önskemål om det ges),skriver jag här i egenskap av en socialentreprenör för den firma Vidorg-mitt drömprojekt som eventuellt var för stort att hanteras här i Norden?

Ny teknologi,ny syn på ekonomi

I den refererade artikeln beskrivs en ny typ av teknologi som tycks nu mognat,kallad radiofrekvensidentifiering (RFID).Artikeln beskriver på ett enkelt sätt vad denna nya typ av system består av:

- en chips som kopplas till en antenn,vilket bildar sk. tagg-system

- tagg-systemet (enskilda taggs) kan förpackas i ett föremål typ plastbricka eller förpackning eller i princip kunna opereras även in i människokroppen (jag rekommenderar ej detta-detta skulle öppna alltför orwellska perspektiv där makten-läs diktatorer-skulle kunna följa allt vad vi gör i våra samhällen. Redan NSA-typer att internetsnokande för att rättfärdiga ”terrorism” (ifrågasättande av makten-läs) är nära gränsen..enligt mig och många samhällskritiker)

- taggar kan vara av två olika typer: aktiva då de är utrustade med batteri för att kunna skicka information inom dess arbetsradie-område,eller passiva som bara kan läsas av en separat läsare.

En kort jämförelse här: man skulle kunna jämföra fysisk-teknologiska taggar med den icke-fysiska utvecklingen hos själ-medvetandet som överlever den fysiska kroppens död och föds på nytt i en ny fysisk kropp i sinom tid. Själ-medvetandet bär skaffade både kunskaper,som valda handlingar-”livsspår”- vilka gås genom vid döden och eventuellt bedöms ”i himlen”-den andra dimensionen dit själ-medvetandet föds i i döden.”Vad har du lärt av livet; vad har du gjort för andra; har du förvaltat väl din pund; hur ska du kunna gå vidare”. Till skillnad från teknologins fysiska taggar är människan ett flerdimensionellt varelse som använder antingen fördolda,telepatiska signaler eller medvetna sådana där våra handlingar är inbäddade i. Enligt nuvarande vetenskapsparadigm kan de kallas klass-,etnicitets-eller genussystem som definierar mycket av våra sociala roller eller samhällssituationer enligt social arv eller ärvda ekonomiska resurser. Enligt den nya,bredare synen även av omedvetna processer där även psi-förmågor kan vara inkopplade utöver det som Sigmund Freud grävde fram.

Om man betraktar den nya RFID-teknologin från systemsyn kan man gestalta detta i följande utvecklingssyn:

1. Förpacknings flödet: taggar kan användas för att följa förpackningar väg till en kund där förpackningen kan även skyddas i ett avancerat stöldsskydd. Detta stege kan även innehålla funktionsövervaknings syn: ”hur kan vi använda RFID i våra processer”

2. I nästa utvecklingssteget kan taggar kopplas ihop med moln-servrar-ett samarbetande system av datorer,vilka kan befinna sig långt borta. Då kan olika RFID-taggar bilda olika tjänster som kunder kan välja emellan (men här förstås taggar fortfarande som enskilda funktionella taggar- från synpunkt av gällande paradigmets ontologiska syn: världen består av enskilda ting vilka har ej någon grundläggande samband sinsemellan,till skillnad från det nya paradigmets syn som beskriver-genom både sin nya,fler-dimensionella syn på verklighet och människan,som genom sin nya ontologi,kunskaps- och vetenskapsteori ”hur världen hänger ihop”)

En annorlunda jämförelse här från det nya vetenskapsparadigmets (min nya) fysikvetenskap:med ny universum- ,atom- och partikel teorier. Då människor dör,polariseras hennes fler-dimensionella partiklar (själen är alltså en utvecklingsprodukt även den: ett integrerande system då den mentala utvecklingen sker genom förbättrade sinnesförnimmelser och kunskaper även med gjorda etiska val) till spegeluniversum. Därifrån kommer då motsvarande mängd till vårt universum- människor föds igen hit (se hur den fysiska naturen föds igen varje vår).

3. I det tredje steget kopplas RFID-system ihop till det nya,kommande (redan påbörjade) ”sakernas internet” där olika maskiner och tjänster är både ständigt inkopplade och kommunicerar med varandra. Artikeln ovan beskriver hur vid det här skedet sakerna (maskinerna) kan ges ständiga uppdateringar i sina funktioner och operativsystem,skapa sammanhängande tjänster,och även skapa nya affärsmodeller då det är information som säljs (föreslå nya tjänster/produkter beroende på dina tidigare val-finns redan på internetbutik).

Ett intressant perspektiv på kärlek här: hur skapas tycke människor emellan? Att våra själsfrekvenser tonar ihop,in i varandra för att skapa en ny harmonisk enhet? Känslor sägs inte kunna styras av viljan? Vad består då viljan av? Hur mycket kan man styra känslor? Finns det känslor på olika nivåer? Hur hänger etik och känslor ihop? Är en man som är feminist omöjlig eller definieras feminism rätt eller har den fått en bättre filosofisk grund än bara buren av skillnader i fysiska kroppar eller sociala maktpositioner?

Det som fattas än i ovanstående systemsyn är följande (min komplettering):

4. Kreativ produktionsmarknad Då jag vet ej än hur det nu blir med framtidsministeriet-posten i Sverige hos den kommande regeringen,beskriver jag inte detta i detalj utan hänvisar bara som möjlighet i mitt förslag på en ny typ av M.O.börssystem (M.O.- mitt management option projektbetalningsform som jag skapade då hade läst hur olika projekt ofta misslyckas. Optionen är samtidigt ett nytt slags derivatinstrument,som förenar förutom betalningens,även försäkringens,investeringens och värdemätandets funktioner. Tyvärr förstod ej Patent-och Registreringsverket-eller Skattemyndighet- denna innovation varvid Sverige missat ett avsevärd summa förutom pengar även jobbmöjligheter.. utan att säga ett tv. misslyckad fasad för landet där allas drömmar sägs kunna tas tillvara,vilket är ej sant och lyfts negativt upp av Sverigedemokraterna (negativt: från ett visst,etniskt perspektiv bara då invandring ses från perspektiv av kostnader,i stället för investeringar för framtiden) Inbyggd i denna fjärde utvecklingssyn (som jag lyfter upp här men skrivs ej om i den refererade artikeln) är en ny syn/teori om ekonomin: genom en ny värdeteori. Teoretiskt kan nuvarande RFID-SYSTEM förnyas även vidare enligt mig genom användandet av min nya funktionsteori (framlagd i mina första studentuppsatser i Teoretisk Filosofi i min serie Moments of Oneness i början 1970-talet).Då kan man uppfatta och konstruera RFID-taggar även som kommunicerande system- ej endast som bestående av enskilda,funktionella taggar. Mina kommande,korta förslag på fyra intressanta framtidsprojekt för det nya ministeriet grundar sig på denna nya syn på 4. steget (visst kan socialdemokraterna kalla det ”fjärde stegets politik” om de vill paketera det så).

Framtidsministeriets utmaningar eller korta förslag på nya tema-makroprojekt

I SINUS-2014 vore ett sådant projekt.

Hur man kunde använda RFID-taggar i sjukvården för att realisera min nya samhällsmodell med flex-priser och styra/använda både samhällsresurser bättre (resulterande i samhällsvinster) och lämna bättre möjligheter för individer att välja än i dag- även inom det offentliga (en fd. LO-utredare har redan vaknat-och lyft upp detta. Något att tänka på hos S-partiordföranden?). Mer detaljer? Ej än.

II Reformerade marknader-projekt

Detta behöver ej vara någon utopi-ej längre tack vare nya teknologin,beskriven ovan och förstärkt med min förbättrade eller alternativa funktionsteori (från ett annorlunda ontologiska-filosofiska syn).Detta handlar om hållbarare produktionssystem och bättre tillvaratagande av både fysiska och andra dimensionala resurser (förutom ”patient-tagg-kort,kunde man även använda ”skol-tagg-kort”, ”transport-tagg-kort” etc.

III Fler-dimensionellt adapterande miljösystem

I detta skulle man kunna använda en helhetsbild skapande miljösyn: min nya,fler-dimensionella ekologiteori som jag abstraherade fram i min tilltänkta studentuppsats i socialantropologi vid Uppsala universitet vilken dock stoppades av andra studenter då det tyckte att varför ska jag komma så lätt undan utan att ha läst lika många böcker som de..varvid den godkännande docent-läraren böjde sig och krävde kompletteringar vilka jag hade sedan ej möjligheter att göra i min samhälleliga situation..och därmed adjös för lärartjänst vid universitet i det ämnet.

IV Arbetsskapande nätverk

Jag har tidigare lyft upp detta då varit arbetslös i början av 2000-talet och lade fram projektförslaget som AMS-kurs slutarbete dock utan att väcka intresse för mitt ”databas för arbetssökande för skapandet av arbete”-ett alldeles för nytt koncept för AMS vars uppgift än i dag i huvudsak består av matchningsarbete endast och kringtjänster kring det. Adjös för generaldirektörsarbete där då median som kallats till plats ej heller reagerat. Ej heller EU-bidragsgivande då Landstinget och Uppsala kommuns representanter ville ej komma med i mitt tilltänkta EU-projekt som delfinansiärer,där jag hade redan preliminärt förvärvat och bekostat internetdomäner för projektet (veumatch.com och net-domäner).Ej heller som projektledare för EU-projekt i norra Uppland då sökte arbetet där och tänkte då använda detta koncept i projektet och köpt redan en ny Nokia mobil för det..( ja,för den del-har nu köpt en ännu nyare,en kinesisk ZTE-mobil ifall det blir sant med framtidsministeriet arbete och det kräver då en ny,separat mobil för det där man blandar ej privata samtal med det som tas i jobbet. Förhoppningsvis är olika ministeriers mobiler ej ännu låsta endast med ”regeringstaggar” då de kan uppföljas noggrant vad som rings och sägs..

Dessa fyra var alltså mina preliminära förslag på olika tilltänkta framtidsprojekt,vilka skulle skapa förutom bättre statsekonomi,även lösning på de problem som statsministerkandidaten Stefan Löfven brottas med i sitt sonderingsuppdrag för kommande regering. Här ges redan faktabaserade stödinsatser för sådant.

Tillika ger jag här en situationsbild framför framtidsbygget på reformering av många områden i det svenska samhället typ i sjukvården,skolan,AMS,näringslivet,vilka säkert skulle intressera även andra länder utomlands och kunna bilda en bas för exporttjänster hos många svenska företag.

Då jag avvaktar hur media reagerar och statsministerkandidaten,lämnar jag här även ett alternativ- att kunna fortsätta mina fler-dimensionella appar för det nya paradigmet även " på egen maskin!". För det följande draget:

Öppen auktion för systemförnyar företaget Vidorg

Jag har medvetet valt firmanamnet-som ger associationer med ”vid organisation” då den grunderar sig på en firmaslogan-”integrering i vid mening”- och ett nytt,fler-dimensionellt,öppet filosofi-system. Förhoppningsvis har jag kunnat övertyga både läsare och andra intressenter att här finns en möjlighet förutom arbetsskapande,nya produkt-och tjänster som vill använda nya teknologier och är även intresserad av fou av ny typ,för användandet av nya typer av värderingar som bygger på frihet,jämlikhet,jämställdhet,socialt ansvar i en globaliserad värld där de stora,fina globala koncerner är framåtblickande och uppfattar sig som partners för politisk makt. Det vore synd om maktberusna myndighets- och politiker personer skulle låtas klippa vingar för sådana nydanare. Därför lämnar jag här följande utropsmöjlighet:

en öppen aktion för placering och byggande av Vidorg-firman och koncernen.

- Det landet eller näringslivet som kommer med bästa budet får företräde dit firman ska placeras. Kontot dit utbudsvinnande lösning kan betalas meddelas senare,i en privat korrespondens. Allt enligt internationella regler och lagstiftning som bäst passar sig för dylikt företag.

- Var så god,budet börjar med xyz miljoner dollar (där varje tecken är annat än 0 -min värdering av gjort fou, projektförslag ovan,partnerskaps-och nätverksbyggande,tidigare gjorda investeringar som hittills blivit nollställda och stulna i Sverige av landets skatt-och rättsmyndigheter,politiska förslag att lösa olika kriser,mm omständigheter).Brottssyndikat,mafiosos,maktgalna politiker är ej dock välkomna-endast seriösa affärsförbindelser som grundar sig på win-win relationer- relationer som bildar grunden för en upplyst,modern marknadsekonomi.

PS. Den eventuella läsaren kan gärna uppfatta ovanstående,sista stycket som ”crazy humor” om han/hon vill det. En litterär person kanske läser det som beskrivning av en tragedi,en tredje typ- ja- som allvarligt menade systemförnyar-alternativ om den politiska dimensionen fortfarande vill ej befatta sig med förnyelsen,grundad på ett nytt vetenskapsparadigm-huvudfokusen i dessa mina två sistskrivna bloggartiklar.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

fredag 19 september 2014

Räven,björnen och ? - nytt politiskt spelplan..

Räven,björnen och ? - nytt politiskt spelplan

Eller: Har Sverige råd att hamna i politisk bakvatten med svag regeringsmakt,oviss ekonomiskt och politiskt spelplan där kommande regeringens svängningar för att få genom sin politik i ett ovisst politiskt läge ger ej klara besked för offensiva satsningar-varken hos det privata näringslivet eller för en reformpolitik hos det offentliga. Men varför skulle man inte då prova en annan typ av radikalisering? I stället för att vänta på eller ge fortsatt utrymme för populister eller tillbakablickande politiska krafter,skapa ett nytt spelplan. Med många förnyelsedimensioner.

Referenser

Svenska Dagbladet/Karriär: ”Den starka ensamma ledaren blott en myt”,Sö 7. sept-14,Fredrik Emdén (i samarbete med tidningen Chefen)

Dagens Nyheter/Debatt: ”Politikerna mörkar valets avgörande ideologiska gap”,On 10.sept-14, av Jenny Madestam,fil.dr. I i statskunskap,Stockholms universitet,och Matilde Millares,doktorand i statskunskap vid Stockholms universitet

Svenska Dagbladet/Brännpunkt:”Stefan Löfven fast i en rävsax”,Fre 19 sept.-14,av Anna-Lena Lodenius,journalist och författare,expert på extrempartier och högerpopulism

Förord

Först ett tillbakablick.Sedan jag skapat grundtankar för det nya vetenskapsparadigmet i min tilltänkta avhandling,första version i Teoretisk Filosofi vid Uppsala universitet 1974 (som student,efter studier först vid Helsingfors universitet läsåret -68-69 och sedan som gäststuderande vid Uppsala universitet,from hösttermin-69,vid sidan av universitetskurser i båda filosofiska ämnena och veckosluts-och semesterjobb) har jag kämpat på mina olika ”fronter”-i vetenskapslivet,näringslivet,kortare tid som aktiv i politiken,och i kulturlivet som skribent och bloggare.

Då marknaden var ej mogen för sådan radikal förnyelse såsom det skulle ha blivit frågan om om det nya vetenskapsparadigmet hade tagits emot-diskuterats enligt vetenskapens regler om fri sökning av sanning,vidare tillämpningar som jag sedermera skapat för det nya kommenterats i media eller börjat användas i politiken och näringslivet- hade min dröm om antingen ett nytt,grundläggande paradigmskiftet i vetenskap med ny faktiskt flerdimensionell syn på verkligheten och människan påverkat både det praktiska livet i samhället,dess politik och kultur,och även orsakat förnyelser i våra värderingar och religioner mm. Nu blev det dock ej så. Varken vetenskap eller media fungerade enligt sina högställda värden; politikens värld-trots att de blivit kontaktade och informerade av mig om mina nya förslag på reformer (se min tidigare diskussion om SINUS-projektet för att förnya sjukvården,NMEP-tillväxt spiral för hållbar,fler-dimensionell tillväxt och ekonomisk politik)- höll sig tyst och nonchalerade försöket till förnyelsen. I senaste valet blev nyckelordet hos vänstern ”förändringen” liknande det som Barack Obama hade använt tidigare i USA.

Nu,då både marknaden och politiken tycks ha hamnat i en återvändsgränd,analyserar experterna om eventuell tillbakagång till kalla krigets politik,eller förra årtiondens populism och högerpolitik som hotar EU-byggets fortsatta framgång. I Sverige skulle sveket- att demokratin gällde ej alternativtänkarens utbud och förslag- betyda nu rävsax för den som sonderar för en ny regering.

Behöver det dock bli så ? Antingen ”räv-och björn-fronter” (med förra menas det inhemska förhållandet eller politiska omgivningen där Sverigedemokraterna har vuxit kraftigt och har en vågmästarroll i den kommande politiken; med björnen menar jag situationen i Ukraina mellan Ryssland,Ukraina och EU,där Rysslands president längtar efter Sovjetunion-liknande politiska förändringar,vilka faktiskt skulle betyda antingen kontraproduktiv samhällsekonomisk utveckling eller faran för ännu värre konfrontation i framtiden mellan axeln Ryssland-Kina gentemot USA och dess eventuella allierade. Kan jag kalla det senare då ”björnsax”?).Eller ja,va då?

Följande min egen,unika,syntes-tänkande linje analyserar jag först vad några experter skriver om ledarskap,sedan om skillnader mellan vänstern och högern såsom två statsvetarna ser den bestå av,för att till sist analysera dagens situation då S-partiets ledare Stefan Löfven försöker bilda en funktionsduglig regering på de villkor som gäller då den förmodade regeringen har både räv- och björn-saxar på sin politiska stig,framför sig. Nej,då jag tänker annorlunda och upplever att jag har något nytt och viktigt att säga,låssas jag inte falsk ödmjukhet eller slug förhandlingsposition som tycks gälla för dem som den kommande statsministern tänkt förvärva i sin regering i sina vänta och se-spel som svar på statsministerkandidatens invit.

Med mina ”invandrarkort” spelar jag öppet och offensivt och anmäler samtidigt mitt intresse för framtidsministerie-posten. Ett ämne som det skrivits så mycket om redan tidigare,men där handlingen gått trögt och tvekande. Mitt nyckelord är ej längre obamska förändring utan förnyelse (real change som jag skrivit på webben).Är ni med? Vill ni undvika både räv-och björn-saxar? Satsa på en förnyelse-sitsen som Sverige kunde ha om man respekterar både S-partiets frihets-,jämlikhets-,jämställdhets och integreringsideal samt liberalismens respekt för öppet samhälle och fri sökande och skapande som deras lärofader John Stuart Mill längtat efter att se som praktik i den upplysta samhället.

Förnyelsens ledarskap

I den första,intressanta artikeln skriver Fredrik Emdén om ledarskapets dilemmor och definitioner. Han refererar först till en lärd professor Archie Brown som i sin bok har skrivit om ”den starka politiska ledaren”.Att längta efter en stark ledare är snarare en myt enligt Brown. Det har ej varit stark,politisk ledarskap-som kan i sin extrema variant betyda diktatorskap typ Hitler och i sin svagare varianter auktoritära ledarskap som litat på endast den starka individen eller i sina senare varianter (se sista artikeln ovan om SD-partiet) längtan efter konservativa värden som betonar den egna nationen,den egna,”rena” kulturen eller ”det egna,rättmätiga,geografiska området för staten”-det sistnämnda som Putin eventuellt strävar efter i sin björn-sax-variant av stark ledarskap.

I viktiga ögonblick i världens förnyelse har det snarare varit följande värden och egenskaper som betytt mer:

-integritet,

-intelligens,

- ifrågasättande,

- vilja att söka skilda uppfattningar,

- tydlighet,

- mod,

- vision och

- empati

För en sådan ledare som avgör om förnyelse-fönstret öppnas eller stängs betyder följande saker mer än en individcentrerad ledaresyn.

1. en stark stab- gänget runtomkring sig

Detta kan eventuellt kallas kollektivt ledarskap. Miljöpartiets två ledare som kompletterar varandras kunskaper och erfarenheter är ett exempel på sådant. Eventuellt kan S-partiets starka,inre kärna också inlemmas i denna syn? Ett exempel på en historisk situation beskrivs i artikeln ovan,då Robert Kennedy fungerade som den informelle ”mindguard” i staben för sin bror,USA:s president i ett läge då John F. Kennedys rådgivare Arthur Schelinger ville påverka presidenten till ännu kraftigare åtgärder i Kuba-krisen 1961 då det var en akut krissituation och fara för ett 3. världskrig. Detta exempel nämns av den svenska statsvetaren Tommy Möller,men är dock endast av den negativa typen. Finns det motsvarande situationer för en positiv förändring eller tom förnyelse? Kanske kunde man nämna här Nelson Mandelas förändrade syn på hur apartheid-politiken skulle få slut i och med att han tryckte inte mer på fortsättningen av den väpnade kampen utan tog även politiska initiativ i ett läge där det fanns fara för sammanbrott eller våldets eskalation till nackdel för alla parter?

2. Den andra viktiga biten för en bra ledarskap vore en institutionell förändring,vilket även jag har lyft upp i mina tidigare blogg då jag väntat att den forna Allians-regeringen visat mera handlingskraft och mod i satsningar för ett annorlunda fou enligt det nya vetenskapsparadigmet. Jag hade ju redan visat prov på vad sådana satsningar skulle resultera i i mina förslag (se ovannämnda SINUS-projekt,NMEP-tillväxt-politik,förslag på reformeringar i EU,ute i världen samt hos FN) men vilka regeringen velat vara ovetande av-kanske då media hade ej varit tillräckligt offensiv i sin vakthundsroll? Eller velat satsa på etablerade hästar med rätta titlar och etniska bakgrunder?

En sådan institutionell förnyelseplattform skulle betyda enligt Brown både tillgångar och klara,institutionella ramar. Kanske ”framtidsministeriet” skulle kunna vara en sådan institution,men där dess roller skulle vara av annan typ än gängse,etablerade ministerier: ej skarpa gränser,utan snarare letandet efter breda synteser och tematiska förnyelseprojekt som skär genom flera ministeriers områden och kompetenser?

3. Kulturen hos förnyande ledarskap

Artikeln ovan lyfter även upp de drag som är centrala hos en förnyelse-typ av ledarskap:

- en lyssnande,delegerande ledarskap i stället för att all makt skulle koncentreras kring ledaren

- kanske kunde man lyfta upp här även modet att satsa på sådant som är nytt för omgivningen? Om jag relaterar till det nya vetenskapsparadigmet och dess vetenskaps baserade diskussionsideologi,kunde jag kanske även nämna de kritiska röster som manat regeringen att låta bli att styra vetenskapen och akademin med alltför strama tyglar.

- Då marknadsekonomin poängterar även både respekt för konkurrens och strävan att skapa win-win lösningar för alla parter,kunde man lyfta upp även det som nämnts ovan: viljan att söka (och tillåta) skilda uppfattningar och pröva dem,i stället för ultimatum-krav eller exploateringslösningar?

Tudelande syn på staten och individen

- ett nytt ideologiskt perspektiv som gäller ej längre som skiljelinje mellan vänstern och högern enligt det nya paradigmet.

Det sistnämnda ovan,leder oss nu till den tredje artikeln där statsvetarna Jenny Madestam och Matilde Millares diskuterat om det som de anser vara den bärande punkten i skillnader mellan högern och vänstern och deras ideologier.

De anser nämligen att synen på både jämlikhet och friheter är annorlunda i deras ideologier-om man grundar sin uppfattning på människan-givet dagens gällande paradigm.

A. Jämlikhetsideal

De anger som ett exempel de olika synen på föräldraskapet och ansvarstagandet om barnen.

socialdemokraterna har en mer ”kollektivistisk syn”- citerar:

” Att socialdemokraterna föreslår en tredje månad vikt till den ”andra” föräldern snarare än en ökad jämställdhetsbonus grundas i synen på hur människors behov bäst tillgodoses. Socialdemokraternas syn på behov utgår från att samhället (genom staten) har till uppgift att agera efter vissa normer och värderingar för att därigenom se till att allas ”objektivt” definierade behov tillgodoses. Det betyder att staten måste ta till sin uppgift att definiera dessa behov i detta fall behovet av en ökad jämställdhet i föräldraförsäkringen för att därigenom öka jämställdheten i samhället i stort-även om det betyder att människors egna beslut i den specifika frågan begränsas. Syftet är att människors valfrihet i livet i stort ska öka”

har de borgerliga högerpartierna en annan syn,vilket ytterst betyder annorlunda ideologi:

”Att i stället för förespråka en ökad jämställdhetsbonus,det vill säga uppmuntran snarare än tvång,bygger på borgerliga partiernas önskan att staten ska vara neutral inför individernas beslut”

Det sistnämnda var ett inslag även i Sverigedemokraternas valmanifest varvid man kan definiera dem-tillsammans med andra värderingar-som högerpopulister eller tillhörande högerextrema partier.

Enligt det nya vetenskapsparadigmets annorlunda,fler-dimensionella människosyn (bl.a.grundad på en fler-dimensionell utvecklingsteori i biologin (gäller hur människans väsen ska uppfattas-vilket grundar sig på en interagerande syn på den etisk-mentala utvecklingen tillsammans med den fysiska/darwinistiska) blir förhållandet dock annorlunda i fortsättningen om man betraktar både individen och staten:

såsom den moderna,förnyelse-eller framtidsinriktade ledarskapet ser man ej längre detta förhållande mellan staten och individen som tudelat eller dikotomt: antingen – eller syn. Vid en själsintegrering uppfattar individen sig själv genom andra än omgivningens referensramar. Hon integrerar både sitt eget ansvar och ansvar för samhällsutvecklingen (ser och definierar sin roll i det).För att använda andra begrepp: jag-koncentrerad syn på den egna identiteten utgår från omgivningen: typ klan,religiös tillhörighet,etnicitet,klass,genus med deras olika betoningar och syn på behov. Vid själsintegrering sker det en förändring då individen är ej längre jag-fokuserad utan tar ansvar både för sin egen utveckling som för samhällsutvecklingen.

Politiskt betyder det en annorlunda syn på bl.a. diskussion om valfrihet,privatiseringar kontra offentlig sektor: de gällande,olika syn uppfattas ej som antingen eller utan man letar efter samhällslösningar som vore öppnare och gav både bättre ekonomiska resultat som/och mer ansvar för individer samtidigt. Jag har i mina tidigare blogg diskuterat om detta bl.a. i mitt förslag för en ny samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor,med dess flex-priser,vilket kan dock ej uppfattas som nekande av den generella välfärdssynen utan som ett annorlunda sätt att se och tänka,relativistiskt. Då jag uppfattat att den nya människosynen skulle föra vidare eller skapa även vetenskapligt motiverande värdegrund för S-partiets traditionella betoning av jämlikhet,jämställdhet och frihet,skulle jag gärna vara med och reformera socialdemokratin enligt den nya synen. Har detta tagits emot eller påverkat på dagens S-politik eller det politiska läget som Sverige befinner sig i just nu?

S-ledarens förmodade rävsax i Sveriges kommande regeringsmakt

Den tredje artikeln av Anna-Lena Lodenius beskriver ett sorgligt läge såsom hon ser det för dagens politik i Sverige. Hon lyfter upp sina teser:

1. att det skett ideologiska förskjutningar i europeisk politik som inneburit att högerpartierna och socialdemokraterna blivit allt mer lika varandra.

För att använda Jenny Madestams och Matilde Millares språk: båda partierna anser att/fokuseras starkast i ”plånboksfrågor”-vilket betytt att väljare blivit förvirrade inför sina val då ideologiska skillnader tunnats ut och man har pratat mer om olika teknikaliteter för praktik.

2. andra tesen: att det politiska läget både här i Sverige och i andra länder-på grund av förra- har lett till Sverigedemokraternas vågmästarposition,vilket ”tvingar de andra partierna just till de kompromisser och den politiska gegga som i många länder lagt grunden för en ännu starkare högerpopulism”.

3. Då hon sedan betraktar den förtroligaste statsministerns,Stefan Löfvens sökningar efter regeringspartners i det pågående sonderingsuppdraget,beskriver hon att ”än så länge förfaller ju inte regeringsbildningar över blockgränserna som något troligt alternativ för Sverige”.

Må vara så om man har nuvarande politisk plattforms-syn eller syn på staten kontra individen.

Vad göra nu? Jag förmodar att Stefan Löfven menar allvar med sin ideologi att ”alla ska må bra eller vinna i Sverige då socialdemokratisk regering har makten” (inte att han har sagt det ordagrannt men andemeningen är ju den).

Tyvärr sker det dock både gliringar och ultimata vägran att förhandla med vissa partier då det gäller att mer detaljrikt omforma en sådan regering.

a. Inför Vänsterpartiets ultimatum om stängning av valfrihet i den offentliga sektorn eller begränsningar av privata företagens roll i den offentliga sektorn med vissa,ultimata krav kan mjukas upp ömsesidigt om både V-och S-partier gör en skillnad mellan strategi och förhandlingsbara,taktiska positioneringar. Löfven kunde eventuellt kunna förhandla med V-partiet om de mjukar upp sin tidshorisont eller strävan att i detaljer styra hur staten ska reglera tex. sjukvården,skolan eller omsorgen. Om så sker hos V-partiet,ser jag inga skäl varför de skulle ej kunna vara med i regeringen.

b. Inför SD-partiet: anser jag att de andra partierna har en alltför svart-vitt syn.SD lyfter ju upp ett samhällsproblem som borde skötas bättre- hur det än nu blir. Man skulle kunna ställa fram ett förnyelse-alternativ: vill SD vara med att skapa ett nytt samhälle där invandrarna och nya flyktingar integreras bättre än förr? Om så,hur skulle de ställa till förnyelseministeriets olika förslag att förnya de problem som SD-partiet tagit upp. Den negativa ”rävsaxen” skulle öppnas upp i stället och SD-partiet skulle ställas inför valet att öppna för bättre integrerings- och flyktinglösningar eller tala för gammaldags,auktoritära sådana,vilket skulle öppna ögonen för väljarna inför kommande val: se det som uppfattas som kritiska för befintliga partier eller som outsiders egentligen som 1800-talets nationalromantiker kring den egna nationen och den unikt påstådda kulturella identiteten.

c. Jag har ovan nämnt om Folkpartiet eller liberaler. Har dem respekterat sina grundvärderingar gentemot det nya paradigmskiftet? Om de nu-inför det nya framtidsinriktade ministeriets olika satsningar eller tilltänkta framtidsprojekt- ställer sig positiva,varför då ej komma med i regeringen som anser att detta vore dess unika roll?

Hennes olika framtidsskenarior ser ut i det gällande läget så här: (den sista-z-är min skenario)

x. Då hon lyfter rådande låsning mellan S- och V-partiet,beskriver hon (rätt enligt mig) ”att det finns en större frihet att konfrontera regeringen både från höger och vänster”.

Varför skulle Stefan Löfven mala sig i det hörn om han fick en annorlunda syn på både det politiska landskapet och det politiska spelplanet om den nya fick komma fram. Kommunikationen från partiet fungerar till mig,och mina blogg kan läsas och kommenteras fritt. Det gäller bara att ha mod och vision att ta upp det nya?

y. Det andra skenariet som också är negativ pga. Sverigedemokraternas vågmästarposition och redan givna uttalanden att vägra låta gå genom den nya rödgröna regeringens budgetar om de tar ej hänsyn till SD:s önskemål eller krav på förändringar. Om Löfven-såsom även andra partier- vägrar att samarbeta med SD så får väljarna endast en förstärkt syn på SD som ”lammet” som slaktas av de andra-ej som ”vargar” såsom andra partier uppfattar dem. Men om man hade en annorlunda syn på både människan,invandraren och flyktingen-en positiv,utvecklingssyn-varför då ha kvar den gamla antingen – eller,auktoritära synen som både SD och alla andra partier har i dag på varandra. Samma gegga som just ger näring för högerpopulism då det skulle gälla att skapa en stat där både vargar och lamm kunde leva i samspråk och ömsesidighet (som det faktiskt sker i olika grader,men vilka kunde göras bättre-kanske tack vare det nya ministeriet för mer upplysta staten och starkare individen (om du läste noga vad jag skrivit ovan,ser du nu att någon motsättning dem emellan finns ej längre- det politiska landskapet är annorlunda nu,tack vare det nya vetenskapsparadigmet).

Vägen till förnyelsen- tematiska förnyelseprojekt och vidare fokus på Sveriges politik

z. Här väntar du nu att jag ska skriva detaljrikt vad de betyder eller består av (min annorlunda skenario).Då jag skrivit tidigare om detta tänker jag ej göra det en gång till. I min skola och avgångsklass hade vi det gamla latinspråksuttrycket repetition mater studiorum est- repetering är studiernas moder – eller annorlunda uttryckt: vi lär av livet,i livets universitet. Det som vi missat i ett liv,får vi lära om i det nya eller skörda frukter av och gå vidare. I den meningen är vi alla med.

En sådan,ny socialdemokrati är ej högerinriktad,ej heller högerextrem eller populism vänlig då den vill förnya hela grunden för våra samhällen och ytterst vår civilisation i förnyelsens omvärldsinriktade projekt för EU,FN,Världsbanken mm.tillsammans med vederbörande ministerier och samarbetspartners-stater. Varför då välja en instängd syn på Sverige då den kunde vara en spjutspets för förnyelsen utan ett parti-system som används i andra förnyelseinriktade stater,vilka dock tv. fungerar enligt det gamla vetenskapsparadigmet och den gamla politiska landskapssynen, inklusive mer auktoritär syn på ledarskap.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.