You can translate my blogg with Googles help :)

lördag 20 september 2014

Framtidsministeriets utmaningar- en situationsbild

Framtidsministeriets utmaningar- en situationsbild

Eller: Det presenterade förnyelsearbetet under en ny typ av Framtidsministeriet är ingen,tillfällig fluga,utan grundar sig på teoretiskt grundarbete-fou och kreativ omvärldsbevakning. Den samhälleliga maktens roll blir då ej att hindra kreativitet hos medborgarna-oberoende av härkomst,genus,eller ”samhällsstatus”,utan att bedöma när och var gemensamt samlade resurser ska sättas in för att starta önskvärda systemförnyande processer till gagn för oss alla. Här: en kort presentation av några,framtidsinriktade makro-tema-projekt,presenterad av en privat socialentreprenör som eventuellt kan bli den första framtidsministern i den nya typen av regeringen.

Referenser

SvD/Bilaga från Smart Media: ”Innovativa förpackningar”,Fre 19.sept-14,s. 6: ”Uppkopplad förpackning ger ny kunskap om varans värde”

Förord

I förra bloggartikeln skrev jag om den gällande situationsbilden såsom omgivningen (inklusive jag) uppfattar den tilltänkte,nya statsministerns Stefan Löfvens pågående sonderingsarbete för en ny svensk regering. Till skillnad från negativa bedömningar i media och hos några experter,ser jag här möjligheter. För det första att korrigera de försummelser som den förra gjort då de sumpat möjligheten att stödja vidareutvecklandet av det nya vetenskapsparadigmet eller grundforsknings fou. Vilket-genom sitt konkurrerande och mer abstrakta systemsyn på vetenskapens grunder skulle skapa både mer kreativitet och konkurrens på ”den internationella kunskapsmarknaden” med gagn även för jobbskapandet både här och utomlands. För det andra kunna lösa de konflikter som finns inbakade i det ännu bestående politiska klimatet då haltande ekonomiska situationer inom många länder i en globaliserad värld redan skapat negativa följder i form av politiska kriser (Ukraina inom EU,arabvärldens olika konflikthärdar mm),hälsokriser (Ebola-krisen i Afrika vilka ytterst kan anses bero på fattigdom,kunskapsbrister och ensidiga maktförhållanden som cementerats på etniska eller religiösa grunder för att rättfärdiga exploateringar) och olika religiösa kriser.

Från ett övergripande perspektiv kan man undra om världens makthavare har kunskaper om det som sker,eller om ja-varför har världens omvärldsbevakningar ej fungerat? Har den globala miljökrisen även en fler-dimensionell bakgrund där världen vrider sig i födslovåndor inför något nytt? En ny syn på verkligheten och människan; en ny syn på förhållandet mellan de mänskliga samhällen och naturen; en ny syn på religioner och värdesystem från perspektiv av utvecklingsteorin där trots att alla människor har samma värde kan man konstatera att deras samhällsbyggen och individuella liv gestaltas olikt etiskt-mentalt? Som följd av förra bloggartikeln kan jag även fortsätta mina förslag för att lösa upp både ”rävsaxen” (Sverigedemokraternas utmaningar) och ”björnsaxen” då ett samhälle blickar tillbaka till sina forna dagar i stället för att gå framåt,tillsammans med sina systrar och bröder i den Europa som håller på att växa samman tack vare att dess grundfäder förstått var framtidsarbetet ligger. Mitt förslag att lösa både den första nämnda ”saxen” ovan och den andra,men internationella perspektiv som Sveriges kommande regering skulle kunna arbeta mer aktivt med än den Alliansregeringen som varit,kunde eventuellt gestaltas i följande,tillsvidare preliminära katalog av kreativa tema-makroprojekt. Då jag är inte en vald representant för socialdemokratin (ävenom har nära anknytningar med den genom tidigare arbete hos partiet och kan eventuellt aktivera mig igen i det om ett officiellt önskemål om det ges),skriver jag här i egenskap av en socialentreprenör för den firma Vidorg-mitt drömprojekt som eventuellt var för stort att hanteras här i Norden?

Ny teknologi,ny syn på ekonomi

I den refererade artikeln beskrivs en ny typ av teknologi som tycks nu mognat,kallad radiofrekvensidentifiering (RFID).Artikeln beskriver på ett enkelt sätt vad denna nya typ av system består av:

- en chips som kopplas till en antenn,vilket bildar sk. tagg-system

- tagg-systemet (enskilda taggs) kan förpackas i ett föremål typ plastbricka eller förpackning eller i princip kunna opereras även in i människokroppen (jag rekommenderar ej detta-detta skulle öppna alltför orwellska perspektiv där makten-läs diktatorer-skulle kunna följa allt vad vi gör i våra samhällen. Redan NSA-typer att internetsnokande för att rättfärdiga ”terrorism” (ifrågasättande av makten-läs) är nära gränsen..enligt mig och många samhällskritiker)

- taggar kan vara av två olika typer: aktiva då de är utrustade med batteri för att kunna skicka information inom dess arbetsradie-område,eller passiva som bara kan läsas av en separat läsare.

En kort jämförelse här: man skulle kunna jämföra fysisk-teknologiska taggar med den icke-fysiska utvecklingen hos själ-medvetandet som överlever den fysiska kroppens död och föds på nytt i en ny fysisk kropp i sinom tid. Själ-medvetandet bär skaffade både kunskaper,som valda handlingar-”livsspår”- vilka gås genom vid döden och eventuellt bedöms ”i himlen”-den andra dimensionen dit själ-medvetandet föds i i döden.”Vad har du lärt av livet; vad har du gjort för andra; har du förvaltat väl din pund; hur ska du kunna gå vidare”. Till skillnad från teknologins fysiska taggar är människan ett flerdimensionellt varelse som använder antingen fördolda,telepatiska signaler eller medvetna sådana där våra handlingar är inbäddade i. Enligt nuvarande vetenskapsparadigm kan de kallas klass-,etnicitets-eller genussystem som definierar mycket av våra sociala roller eller samhällssituationer enligt social arv eller ärvda ekonomiska resurser. Enligt den nya,bredare synen även av omedvetna processer där även psi-förmågor kan vara inkopplade utöver det som Sigmund Freud grävde fram.

Om man betraktar den nya RFID-teknologin från systemsyn kan man gestalta detta i följande utvecklingssyn:

1. Förpacknings flödet: taggar kan användas för att följa förpackningar väg till en kund där förpackningen kan även skyddas i ett avancerat stöldsskydd. Detta stege kan även innehålla funktionsövervaknings syn: ”hur kan vi använda RFID i våra processer”

2. I nästa utvecklingssteget kan taggar kopplas ihop med moln-servrar-ett samarbetande system av datorer,vilka kan befinna sig långt borta. Då kan olika RFID-taggar bilda olika tjänster som kunder kan välja emellan (men här förstås taggar fortfarande som enskilda funktionella taggar- från synpunkt av gällande paradigmets ontologiska syn: världen består av enskilda ting vilka har ej någon grundläggande samband sinsemellan,till skillnad från det nya paradigmets syn som beskriver-genom både sin nya,fler-dimensionella syn på verklighet och människan,som genom sin nya ontologi,kunskaps- och vetenskapsteori ”hur världen hänger ihop”)

En annorlunda jämförelse här från det nya vetenskapsparadigmets (min nya) fysikvetenskap:med ny universum- ,atom- och partikel teorier. Då människor dör,polariseras hennes fler-dimensionella partiklar (själen är alltså en utvecklingsprodukt även den: ett integrerande system då den mentala utvecklingen sker genom förbättrade sinnesförnimmelser och kunskaper även med gjorda etiska val) till spegeluniversum. Därifrån kommer då motsvarande mängd till vårt universum- människor föds igen hit (se hur den fysiska naturen föds igen varje vår).

3. I det tredje steget kopplas RFID-system ihop till det nya,kommande (redan påbörjade) ”sakernas internet” där olika maskiner och tjänster är både ständigt inkopplade och kommunicerar med varandra. Artikeln ovan beskriver hur vid det här skedet sakerna (maskinerna) kan ges ständiga uppdateringar i sina funktioner och operativsystem,skapa sammanhängande tjänster,och även skapa nya affärsmodeller då det är information som säljs (föreslå nya tjänster/produkter beroende på dina tidigare val-finns redan på internetbutik).

Ett intressant perspektiv på kärlek här: hur skapas tycke människor emellan? Att våra själsfrekvenser tonar ihop,in i varandra för att skapa en ny harmonisk enhet? Känslor sägs inte kunna styras av viljan? Vad består då viljan av? Hur mycket kan man styra känslor? Finns det känslor på olika nivåer? Hur hänger etik och känslor ihop? Är en man som är feminist omöjlig eller definieras feminism rätt eller har den fått en bättre filosofisk grund än bara buren av skillnader i fysiska kroppar eller sociala maktpositioner?

Det som fattas än i ovanstående systemsyn är följande (min komplettering):

4. Kreativ produktionsmarknad Då jag vet ej än hur det nu blir med framtidsministeriet-posten i Sverige hos den kommande regeringen,beskriver jag inte detta i detalj utan hänvisar bara som möjlighet i mitt förslag på en ny typ av M.O.börssystem (M.O.- mitt management option projektbetalningsform som jag skapade då hade läst hur olika projekt ofta misslyckas. Optionen är samtidigt ett nytt slags derivatinstrument,som förenar förutom betalningens,även försäkringens,investeringens och värdemätandets funktioner. Tyvärr förstod ej Patent-och Registreringsverket-eller Skattemyndighet- denna innovation varvid Sverige missat ett avsevärd summa förutom pengar även jobbmöjligheter.. utan att säga ett tv. misslyckad fasad för landet där allas drömmar sägs kunna tas tillvara,vilket är ej sant och lyfts negativt upp av Sverigedemokraterna (negativt: från ett visst,etniskt perspektiv bara då invandring ses från perspektiv av kostnader,i stället för investeringar för framtiden) Inbyggd i denna fjärde utvecklingssyn (som jag lyfter upp här men skrivs ej om i den refererade artikeln) är en ny syn/teori om ekonomin: genom en ny värdeteori. Teoretiskt kan nuvarande RFID-SYSTEM förnyas även vidare enligt mig genom användandet av min nya funktionsteori (framlagd i mina första studentuppsatser i Teoretisk Filosofi i min serie Moments of Oneness i början 1970-talet).Då kan man uppfatta och konstruera RFID-taggar även som kommunicerande system- ej endast som bestående av enskilda,funktionella taggar. Mina kommande,korta förslag på fyra intressanta framtidsprojekt för det nya ministeriet grundar sig på denna nya syn på 4. steget (visst kan socialdemokraterna kalla det ”fjärde stegets politik” om de vill paketera det så).

Framtidsministeriets utmaningar eller korta förslag på nya tema-makroprojekt

I SINUS-2014 vore ett sådant projekt.

Hur man kunde använda RFID-taggar i sjukvården för att realisera min nya samhällsmodell med flex-priser och styra/använda både samhällsresurser bättre (resulterande i samhällsvinster) och lämna bättre möjligheter för individer att välja än i dag- även inom det offentliga (en fd. LO-utredare har redan vaknat-och lyft upp detta. Något att tänka på hos S-partiordföranden?). Mer detaljer? Ej än.

II Reformerade marknader-projekt

Detta behöver ej vara någon utopi-ej längre tack vare nya teknologin,beskriven ovan och förstärkt med min förbättrade eller alternativa funktionsteori (från ett annorlunda ontologiska-filosofiska syn).Detta handlar om hållbarare produktionssystem och bättre tillvaratagande av både fysiska och andra dimensionala resurser (förutom ”patient-tagg-kort,kunde man även använda ”skol-tagg-kort”, ”transport-tagg-kort” etc.

III Fler-dimensionellt adapterande miljösystem

I detta skulle man kunna använda en helhetsbild skapande miljösyn: min nya,fler-dimensionella ekologiteori som jag abstraherade fram i min tilltänkta studentuppsats i socialantropologi vid Uppsala universitet vilken dock stoppades av andra studenter då det tyckte att varför ska jag komma så lätt undan utan att ha läst lika många böcker som de..varvid den godkännande docent-läraren böjde sig och krävde kompletteringar vilka jag hade sedan ej möjligheter att göra i min samhälleliga situation..och därmed adjös för lärartjänst vid universitet i det ämnet.

IV Arbetsskapande nätverk

Jag har tidigare lyft upp detta då varit arbetslös i början av 2000-talet och lade fram projektförslaget som AMS-kurs slutarbete dock utan att väcka intresse för mitt ”databas för arbetssökande för skapandet av arbete”-ett alldeles för nytt koncept för AMS vars uppgift än i dag i huvudsak består av matchningsarbete endast och kringtjänster kring det. Adjös för generaldirektörsarbete där då median som kallats till plats ej heller reagerat. Ej heller EU-bidragsgivande då Landstinget och Uppsala kommuns representanter ville ej komma med i mitt tilltänkta EU-projekt som delfinansiärer,där jag hade redan preliminärt förvärvat och bekostat internetdomäner för projektet (veumatch.com och net-domäner).Ej heller som projektledare för EU-projekt i norra Uppland då sökte arbetet där och tänkte då använda detta koncept i projektet och köpt redan en ny Nokia mobil för det..( ja,för den del-har nu köpt en ännu nyare,en kinesisk ZTE-mobil ifall det blir sant med framtidsministeriet arbete och det kräver då en ny,separat mobil för det där man blandar ej privata samtal med det som tas i jobbet. Förhoppningsvis är olika ministeriers mobiler ej ännu låsta endast med ”regeringstaggar” då de kan uppföljas noggrant vad som rings och sägs..

Dessa fyra var alltså mina preliminära förslag på olika tilltänkta framtidsprojekt,vilka skulle skapa förutom bättre statsekonomi,även lösning på de problem som statsministerkandidaten Stefan Löfven brottas med i sitt sonderingsuppdrag för kommande regering. Här ges redan faktabaserade stödinsatser för sådant.

Tillika ger jag här en situationsbild framför framtidsbygget på reformering av många områden i det svenska samhället typ i sjukvården,skolan,AMS,näringslivet,vilka säkert skulle intressera även andra länder utomlands och kunna bilda en bas för exporttjänster hos många svenska företag.

Då jag avvaktar hur media reagerar och statsministerkandidaten,lämnar jag här även ett alternativ- att kunna fortsätta mina fler-dimensionella appar för det nya paradigmet även " på egen maskin!". För det följande draget:

Öppen auktion för systemförnyar företaget Vidorg

Jag har medvetet valt firmanamnet-som ger associationer med ”vid organisation” då den grunderar sig på en firmaslogan-”integrering i vid mening”- och ett nytt,fler-dimensionellt,öppet filosofi-system. Förhoppningsvis har jag kunnat övertyga både läsare och andra intressenter att här finns en möjlighet förutom arbetsskapande,nya produkt-och tjänster som vill använda nya teknologier och är även intresserad av fou av ny typ,för användandet av nya typer av värderingar som bygger på frihet,jämlikhet,jämställdhet,socialt ansvar i en globaliserad värld där de stora,fina globala koncerner är framåtblickande och uppfattar sig som partners för politisk makt. Det vore synd om maktberusna myndighets- och politiker personer skulle låtas klippa vingar för sådana nydanare. Därför lämnar jag här följande utropsmöjlighet:

en öppen aktion för placering och byggande av Vidorg-firman och koncernen.

- Det landet eller näringslivet som kommer med bästa budet får företräde dit firman ska placeras. Kontot dit utbudsvinnande lösning kan betalas meddelas senare,i en privat korrespondens. Allt enligt internationella regler och lagstiftning som bäst passar sig för dylikt företag.

- Var så god,budet börjar med xyz miljoner dollar (där varje tecken är annat än 0 -min värdering av gjort fou, projektförslag ovan,partnerskaps-och nätverksbyggande,tidigare gjorda investeringar som hittills blivit nollställda och stulna i Sverige av landets skatt-och rättsmyndigheter,politiska förslag att lösa olika kriser,mm omständigheter).Brottssyndikat,mafiosos,maktgalna politiker är ej dock välkomna-endast seriösa affärsförbindelser som grundar sig på win-win relationer- relationer som bildar grunden för en upplyst,modern marknadsekonomi.

PS. Den eventuella läsaren kan gärna uppfatta ovanstående,sista stycket som ”crazy humor” om han/hon vill det. En litterär person kanske läser det som beskrivning av en tragedi,en tredje typ- ja- som allvarligt menade systemförnyar-alternativ om den politiska dimensionen fortfarande vill ej befatta sig med förnyelsen,grundad på ett nytt vetenskapsparadigm-huvudfokusen i dessa mina två sistskrivna bloggartiklar.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar