You can translate my blogg with Googles help :)

onsdag 24 september 2014

Oklart om invandringens ekonomi

Oklart om invandringens ekonomi

version 2.

Eller

Må vara att danska och norska kritiker har rätt angående haltande,svensk invandrarforskning och därmed felaktig data för politikernas hantering av ”invandrarproblematiken”.Svenskarnas ”felaktiga fou-metoder” grundar sig på medvetet valda,social-liberala tolkningar av samhällsfenomen (socialantropologins etics).De som lever med dessa problem,vet att problemen finns. På bredare bas. Dels i den dolda diskrimineringen som utövas av oupplysta personer i alla sociala skikt,i alla samhällets dimensioner,dels i det partiets som söker makt på högerpopulismens grund,ridande på det som de konsekvenser som hymlande forskare och obekymrade politiker har orsakat i landet,varvid invandrarfientliga partiet kan tala om invandring som kostnad i stället som investeringar. Men hjälp utifrån är välkommen,även om det behövs nog bättre strategi än bara "minska kostnader för invandring" för att skapa förutsättningar för bättre integrering i framtiden.

Referenser

SvD/Brännpunkt: ”Sverige vet inte vad det kostar”,On 24 sept-14,av Elin Ørjasœter

Förord

Jag har i mina tidigare blogginlägg denna månad ”hjälpt från sidan” socialdemokraterna i deras regeringsformation efter valet 2014 då några borgerliga rikstidningar velat stämpla försöket som- om inte lönlöst och dömt att misslyckas- i alla fall givande en svag minoritets regering (S och MP) med beroendet av V och att det invandrarkritiska SD.Om det sistnämnda SD partiet inte lägger ned negativ ”hjälp” vid olika voteringar (dvs. röstar mot regeringens kommande budgetproposition och olika åtgärdsförslag som sedan följer,tillsammans med fd. Allianspartier),utan låter bli att rösta alls eller stöder i vissa valda delar.

Min hjälp har ej varit villkorad: att jag absolut skulle få en ministerpost för det nya,unika Framtidsministeriet.Varvid S-partiet skulle realisera sin tidigare diskussion om partiet som framtidspartiet i Sverige. Då jag-som fd. socialdemokrat kunde bli aktivt igen i partiet beroende på hur mina förslag tas emot och får även själv påverkansmöjligheter där jag skulle få även betald som alla andra och därmed en social,accepterad plattform. Jag har ju skrivit tidigare att jag kan välja även andra eventuella vägar i min kamp för det nya vetenskapsparadigmet.Det som jag upplevt som mitt livsuppdrag och som enligt mig skulle skapa bättre grund för en förnyelse (real change) än den slags funktionalistisk regeringspolitik som utövats hittills här. Dessa andra vägar kan vara att med ålders rätt dra mig tillbaka helt från samhällsengagemang och börja ”njuta av livet” (hittills har det varit mest kamp för brödet och försöket att utveckla det nya vid sidan av det utan officiellt stöd från omgivningen-tvärtom) i mina återstående år,eller aktivera mig på den kulturella fronten då andra samhällsdimensioner -vetenskap,politik,näringslivet- visat sig inte fungera på de premisser som jag fått här i landet som invandrare från grannlandet i öst,Finland.Finländare accepteras men vilka av folktradition ses här mest som drängar,passande i lagom upphöjda positioner.

Det glädjer mig att norska och danska invandrarforskare är bekymrade av utvecklingen i Sverige och vill hjälpa landet med bättre fou-metoder och därmed rättvisare data för bättre invandringspolitik för att lösa den eventuella återvändsgränd som den politiska situationen har här i landet med den ovanbeskrivna politiska situationen.

Finns det andra motiv bakom deras intresse för hjälp? Är de rädda att det nya vetenskapsparadigmet slår nu genom här och ifrågasätter deras egen politik? Att Norge kan få återgå till mer ekologiskt näringsliv då oljan mister sin kraft som allenarådande källa för välfärdsinvesteringar-varmed andra näringsgrenar får komma tillbaka eller aktiveras igen med modernare metoder? (Ingen fara för varken Norge eller Ryssland: oljan kan fortfarande användas fast i andra områden typ material i klädindustrier eller byggnationsmaterial,i elektronik mm då/om man lyckas skapa alternativa transportteknologier,typ flygande bilar). Eller mer allmänt då invandrare får mer mod i även i Danmark och Norge och börjar aktivera sig i även den offentliga politiken utöver redan gjorda insatser-tex i kulturlivet eller sport-och därmed skapa konkurrens för även dem själva?

Om det gäller den positiva tolkningen-att de tvärtom vill vara med i det nya-utvecklandet av det nya vetenskapsparadigmet då det slår nu genom och Sverige blir förnyelsens spjutspetsland i världen- så att deras eget näringsliv skulle få förstahandsinformation av det skeende som eventuellt lyckas komma fram och skapa bättre förutsättningar för en ny värld- så varför sägs det inte rakt av så att även svenska politiker skulle få allsidigare info vad man redan vet om denna förnyelsemöjlighet från sidan,utomlands. Jag har nämligen tidigare lyft upp detta på de engelskspråkiga blogginlägg som jag skrivit eller i några korta kommentarer för pressen och blogg i USA och Storbritannien,Polen,Finland,i mina firmakontakter till Kina eller i direkta brev till några utländska påverkanspersoner i fou-och näringslivet. Och även i mitt skiss för senaste PR-bladet för min firma Vidorg på det baltiska området då har ej accepterat de officiella myndigheters orättvisa och okunniga motstånd då velat bygga upp min globalt inriktade,egna konsultfirman Vidorg.

Jag lämnar dock bort detta eventuella perspektiv i denna bloggkommentar,och koncentrerar mina kritiska anmärkningar på den refererade artikeln ovan.Den som läst mina tidigare bloggartiklar vet dock att mina mer utvidgade tillämpningsdiskussioner finns där och går att läsas,refereras och kommenteras även offentligt.Och att jag har även andra,informella kontakter till t.ex. EU,förbi de svenska politikernas kanaler,typ deltagandet i EU-politiska blogg och ev. möte med centrala påverkanspersoner där. Tillika att mina preliminära nät har kastats även till USA och Kina,där vinstmöjligheter kunde realiseras på en helt annan skala än här skapande därmed resurser själv då den officiella politiken ej velat axla sin roll på ett helgjutet sätt.

Kritikens huvudsakliga innehåll angående svensk invandrarforskning

Jag håller med Elin Ørjasœter att den svenska invandringsforskningen lider av många brister.

1. att data som forskarna levererar om bl.a. invandringens kostnader är ej relevanta.

2. Att framställda tabeller om de olika samhällsprocesser som visas innehåller flera felkällor pga tvivelaktiga klassificeringar.

3. Att de använda definitioner är bristfälliga och t.o.m falska

För mer fördjupad kritik än dessa-se mina nedan, i punkt 4. och 5.

Därmed blir den logiska lemman- den politik som förts/förs i landet- bristfällig: man ser ej hela bilden av problematiken med invandringen i Sverige.

Då första,kritiska punkten grundar sig på medveten ideologi från statsmaktens håll-”välvillighetens slöja” att inte framställa offentlig statistik så att data skulle samlas på etnicitetens grund. Dvs. var vederbörande är född och vuxit i sina x- år före inflyttning till landet och därmed anammat en viss kulturell syn,värderingar,attityder osv. vilka kan te sig som främmande i landet Sverige då man varit rädda att man skulle därmed skapa grunder för rasism. Jag håller med att detta har ej varit bra. Ej givit rättvis bild av invandring som skett,hur invandrarna (inklusive flyktingar) har anpassat sig och lyckats i sin integrering här både kortsiktigt och långsiktigt,för att därmed kunna visa ”vad invandringen kostat”.

Den andra kritiska punkten håller nog också. Vissa invandrargrupper klassificeras ihop,vilket är tvivelaktigt då man vet att det finns stora skillnader mellan dessa gruppernas både kulturella attityder och sedvänjor och inlärda färdigheter och värderingar,vilka gör att deras anpassning eller integrering sker annorlunda ut här. Detta har dock lyfts fram av de svenska invandrarforskarna,som tex.har beskrivit hur det finns statusskillnader mellan olika invandrare. Mest populära är de som kommit från USA och Storbritannien,därefter de från närområden i EU. Längst bort de från Asien och Afrika,och speciellt de med en annan religiös bakgrund.Märk att "status" definieras i det svenska majoritetssamhället-ej av invandrarna själva vilka oftast är inbördes solidariska sinsemellan eller känner samhörighet med varandra då konfronteras av samma slags attityder,förväntningar och beteenden.

Den tredje kritiken stämmer också. Det är fel att klassificera barn till etniska,inhemskt födda svenskar som åkt utomlands och blivit födda där som invandrare. De kommer med automatik in i det favoriserade nätverket då de kommer in i landet där deras släkt är kvar med sina kontakter,må vara att deras föräldrar också nedvärderas i deras nya,skaffade erfarenheter utomlands.

Av bilden ovan får man det intrycket att forskning allena- om det skulle göras bättre med hjälp från Norge och Danmark-skulle nog förbättra situationen med den olyckliga trenden som håller på att ske i Sverige då invandrarfientliga krafter vinner mer och mer gehör även här och därmed eventuellt tippar balansen i hela EU? Att historien upprepar sig och det blir farligare och farligare med de redan inpyrande konflikter och svårigheter som man redan har i Europa,inklusive Norge och Danmark.Sakförhållandet som Ryssland eventuellt utnyttjar till max i sitt eget,desperata försök att gå tillbaka i historien,vilket naturligtvis är dömnd att misslyckas och beter sig som kontraproduktivt för det ryska samhällets utveckling.I min egen "hjälpstrategi" är fou en viktig del,men det behövs mer utvidgade perspektiv än så.I Sverige har jag försökt det t.ex. i mitt strategiska försök att reformera socialdemokratin givande därmed nyckelposition för S-partiet som det har ej än riktigt förstått än? För förnyelsen,ej endast förändring.

Blir framtidspolitiken bättre om man jobbar med gamla paradigmet i ett nytt,unikt läge

Jag har frågat ovan om den motiv som finns bakom den artikeln som skrivits om brister i både svensk invandrarforskning och den offentliga ideologin som står bakom och finansierar forskningen. Som teoretiker-dvs.samhällsvetare med filosofisk bakgrund- har jag ytterligare kritik:

a. hur använder man begreppet eller termen 'kostnad' ? Är det endast statens kostnader som ska räknas. Det perspektiv som SD-partiet hävdar då de säger att invandringen kostar och därmed blir resurser mindre för andra samhällsområden: vården,omsorgen om gamla,resurser för skolan osv.

Räknas invandrarnas kostnader in här? I skilsmässornas kostnader vilka kan räknas med pengar,men även i sociala arv. Rotlösheten kostar i bilbränder,att vissa blir kriminella och överrepresenterade i brottsstatistik (även därför att rasism inom polisen noterar ej brott gjorda mot invandrare),att många ger upp då de ser att rasism sker i alla samhällsområden,även i de upplysta kretsarna där man skulle ej vänta det ske.

Att vissa slår sig fram kan vara ett bra ”skyltfönster” för det svenska samhället såsom en norsk socialantropolog Fredrik Barth har hävdat,men de flesta-i arbetarklass, sugs långsamt upp systemiskt i det svenska samhället,där den kulturella attityden från bondesamhället än ser de främmande personer med misstänksamhet i stället för som möjligheter och givande impulser för förnyelse. Invandrarkvinnor slår sig lättare fram än invandrarmän då de vet hur svenska män fås att favorisera dem i det slags samhälle som feministerna med all rätt kritiserar.eller är mer sociala av sin natur och håller inne med sin kritik och kan därmed eventuellt ses som opportuna. Även sådant kostar,men kostnader kan ej räknas med pengar bara. Vilka sår lämnas i deras söners själsliv då de ser hur deras fäder lyckas i det nya samhället,eller då döttrar ser hur mammorna lider i motsättningar inom äktenskap där det råder konflikter mellan olika värderingar eller mammorna blir kyniska eller alltför uppoffrande eller socialt manipulativa i sitt nya samhälle?

b. Är det följdbegreppet som man använder- begreppet lönsamhet- rätt att användas i sammanhanget? Detta beter sig främst som blandning av päron och äpplen. Lönsamhet är portalbegrepp i den privata företagsamhetens värld. Det offentliga ska ej analyseras med detta New Management filosofi-grund då det är nämligen frågan om fenomen av andra typer. I min senaste uppsats-papper,lade jag fram det nya begreppet 'samhällsvinst' som enligt mig vore bättre att användas än begreppet lönsamhet. Tyvärr refuserades pro gradu uppsatsen på social-liberala grunder eller den mode som man har i den akademiska världen. Att skriva berättelser om samhällslivet,i stället för djuplodande analyser som förr med intresse att visa problematikens helhet och därmed blivit ev. för tungt att läsa för de som vill läsa mer lättlästa ”berättelser” a' la modefilosofi från Frankrike och den fenomenologiska traditionen. Och därmed även kunna hänvisas officiellt som genombrott för det nya vetenskapsparadigmet,vilket varit skäl för mina referenser i uppsatsen för mina tidigare resultat-vilka handledaren velat borttagna,därmed ej förstående meningen med min uppsats.Att skapa genombrott för det nya,efter 40 års kamp,då det officiella samhället ej fungerat enligt sina intentioner eller de värderingar som man officiellt säger ha.Vore det på samma sätt i den invandrarpolitiken som bedrivits men vilket SD-partiet velat blottlägga,fast med endast negativt perspektiv?

c. Författaren för den publicerade artikeln skriver:

Demokrati vilar på förutsättningen om en upplyst allmänhet. När fakta saknas kommer de folkvalda att basera sin politik på ideologi,inte på realiteter”.

Utmärkt. Jag håller med. Därför har jag varit ledsen att media har ej följt sin roll som demokratins vakthund då de har ej publicerat kommentarer om det nya vetenskapsparadigm bygget som jag försökt kämpa fram här i landet drygt 40 år nu,vinnande därmed unika erfarenheter som ingen inhemskt infödd politiker har,varken här eller ute i världen. Kämpande för något nytt,som ifrågasätter den grund som vår civilisation grundar sig på,men samtidigt försökt vidga den så att den nya skulle vara bättre än den nuvarande. Ta in data som är av sin natur fler-dimensionell,ej bara gällande fysiska data eller empiri utan även av annan slags.

Hennes följande sats:

” Alla politiska partier, med undantag för Sverigedemokraterna, hävdar att invandringen är ”lönsam” ”.

Hur ska jag tolka detta? Att här stryks SD-partiets ideologi medhårs? Eller att här finns hjälp att få mot deras yttersta tolkningar som vill kategoriskt avvisa allt vad invandrare heter? ”Bort från Sverige,bort bort, till avlägsna områden” -typ av argumentering? Eller rättare sagt persuasiv information som vädjar till okunnighet,rädslor för främmande personer och kulturer,de redan hårt drabbades tvivel på den politik som man haft då man varit naiv och velat i välvillighetens intresse ej forska djupt i problematiken. Om så- den positiva tolkningen- vore det inte bättre då att säga det? Typ: vi är bekymrade över pågående samhällsutvecklingen i Sverige och vill-för att arbeta för ett mer upplyst samhälle- även vara med i skapandet av ett nytt,bättre,progressivare Sverige. Välkomna om det är så artikelförfattaren och andra välvilliga forskare med henne,utomlands,menat.

Det är frågan om ekonomi

Som teoretiker har jag skapat-enligt mig- bättre grund för ekonomisk teori än det slags arbete som nobelpristagarna sysslar med. De utgår nämligen från den gällande synen där ekonomisk teori-grundande på vissa för givet tagna,självklara antaganden (axiomer) – är skild från ekonomisk antropologi-vetenskapsområde inom socialantropologi som forskar hur människor faktiskt ”ekonomiserar” för att överleva,genom tex. sociala transaktioner där man använder inga pengar.I min nya,bredare ekonomi-teori bildas en syntes på högre abstraktionsnivå genom en ny värdeteori.Tyvärr stoppades dess utvecklingsväg vid universitetsvärlden och det är ju de offentligt klassificerade data-godkända uppsatser,papers,avhandligar-som räknas-även som historiska data och källor som ger status i den akademiska konkurrensen om tjänster.Om grävande journalister skulle då lyfta fram det som undanskuffats i okunnighet,falskhet,eller hårdnackad kamp i försvar för det gamla,gällande vetenskapsparadigmet? Det kan man dock eventuellt glömma då de har ej tillräckligt djupa teoretiska kunskaper för att kunna hävda sig mot sina statuspopulister i även deras egen värld.Lik invandrarkvinnor glömma glödet och söka "lagom sanningar" vilket lätt kan leda till trösten i flaskan.

Referens här till Elins beskrivning:

” Därför vet vi att den stora utmaningen inte bara är att få invandrarna i arbete, utan att få dem att kvarstå i arbete fram till normal pensionsålder. Sysselsättningsgraden för invandrare från länder i tredje världen sjunker nämligen dramatiskt efter 10- 12 års yrkesaktivitet. Förutom att göra ett stort potentiellt problem för integration av nästa generation (som kan ha två föräldrar utan jobb) så är stödberoendet naturligtvis en nationalekonomisk belastning”.

Förutom att denna komment visar okunnighet om det nya,svenska pensionssystemet där det är ett krav på ett visst antal år i yrkeslivet som ger rätt till "normal pension",finns det anledning till mer kritik. Den här gången finns det fara för den negativa tolkningen av stycket ovan stort till förmån för SD-partiet. Finns det då möjligt att framställa kritik för detta ”fakta” eller framkomna ”fakta” då problematiken närmats från ”kostnadsperspektivet”.Ja,mina,följande:

4. En annan analys från emics-synpunkt: alltså från deras värld som av egna erfarenheter kanske vet bättre vad det är frågan om än social-liberala forskares etics-perspektiv,från ovan,från de privilegierades värld.Med vetenskapsspråket:

- deras sk. förkunskaper är för smala eller ytliga för att kunna skapa rättvisare eller rimligare analysperspektiv på problemkomplexet

- därmed blir deras både intervjufrågorna och dataval (populationsdefinitioner) för smala

- deras analysgrund från en viss teoritradition blir lätt de gängse,funktionalistiskt färgade-den tradition som används oftast i olika myndigheternas och regeringens offentliga utredningar.

Många invandrare är driftiga företagare. Om de lyckas spara ihop i sitt sparsammare liv pengar för att starta eget-ofta i traditionella pizza-,städning etc. branscher där invandrare accepteras då de åtar sig de slags,enkla jobb som inhemskt födda svenskar vill ej ha och konkurrerar därmed ej med majoritetsbefolkningen om mer avancerade arbeten.De använder släktmedlemmar som arbetskraft i sin sociala ekonomi. Officiellt kan de vara arbetslösa,men sysselsätts ändå,fast får ingen lön,utan betalt på annat sätt eller åtminstone i meningen att hitta något mer meningsfullare att göra än fas 3-jobb.

Det behövs alltså bättre ekonomiteori än dagens för att belysa detta. Enbart metodologiska förbättringar av data räcker inte. Ej heller utvidgade definitioner. Nya teorier föds ut ödmjukare syn på empiri och olika erfarenheter. Det finns vissa internationellt berömda ekonomer som har tagit upp problematiken med utvidgande sociala klyftor,men deras analys har enligt mig ej gått tillräckligt djup,ända till den bakomliggande filosofin bakom olika fackvetenskaper.

5. Sedan fattas det även en annan punkt i Elins kritik: hållbarhets-dimensionen.

Låt oss lyfta problematiken till en annan,högre abstraktionsnivå med en intressant frågeställning:

Betrakta oss alla här på jorden som invandrare. Vi föds hit från olika håll i kosmos-alltefter våra tidigare erfarenheter och vunna insikter och utveckling. Här får vi i den skola som pågår här i jordelivet erfara olika slags ting: en del lyx och trygg tillvaro som leder till kyniskhet,sexism,konsumism;en del tillräcklig trygghet men med etiskt intresse att få det bättre även för jordens glömnda. Kvinnor,barn som lider av svält,våldets härjningar i fanatikers och diktatorernas världar. En del levande i sina påtvingade sociala roller som de vågar ej ifrågasätta eller bryta sig ur men vilket kan förmildas med resor i det forna födelselandet.Men varför skulle invandrarpolitiken vara så här? Endast ha nuvarande,ytliga människosyn som grund i stället för den nya,djupare,där integrering är något mer än bara ytlig,officiell definition av utanförskap genom brist på jobb eller ekonomiska,bristande resurser?

Kanske då en annan tolkning av de invandrare som velat hoppa av ekorrhjulet? Litande mer på sina egna maskiner än samhällets välvilja där välviljan tolkas och smulor delas ut enligt de privilegierades kriterier? Typ "Är du lönsam lille vän?" Du ger väl din skattepeng till våra myndigheter,vilka sedan slösas i den oeffektivitet som sägs vara sanning och rättvisa eller jämlikhet och jämställdhet? Bättre kan vi väl,särskilt nu då det finns möjlighet för förnyelsen,ej endast för förändring.Varför plagiera USA då vi har bättre svensk-finsk,ja-snart scandinavisk vara,här i Norden?

Slutligen

Tack för hjälpen (möjlighet att komma med mer detaljer kring det nya genom att kritisera det som läggs fram som alternativ som här i den refererade artikeln)

Jag vill ömsesidigt visa mitt intresse att komma och grunda min firma igen i era länder om ni ger mig bättre och rättvisare möjligheter att både skapa och utveckla- och få betalt- än här i Sverige där den politiska makten hittils inte varit intresserad av det nya men där möjligheter för det nya har bättre chanser nu med den nya regeringsbildningen.

En annan tolkning: välkomna att ta direkt kontakt med mig om ni vill vara med och skapa bättre fou-institutioner här än dagens (gårdagens) politiker velat göra.

Lasse T. Laine,

filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar