You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 26 september 2014

Få rätsida på livet- eller skapa för livet?

Få rätsida på livet- eller skapa för livet?

Eller:

Utgå från att Du är unik och en del av livet. Men att i stället för att anpassa dig- få rätsida på livet- kan du dessutom välja mer aktivt-skapa för livet: för dig själv,dina nära och kära,för din omgivning och samhället,kulturen. Vad skiljer i sådant fall ”den själsligt fokuserade terapin” från ”det social jagets stressterapi” som är mer personlighetsfokuserad och begränsad endast att ty till din egen,bättre stresshantering? Kan det nya,senaste utvidgas till en mer omfattande,fler-dimensionell integrationssyn på välmåendet och ytterst en aktiv hållning på det egna ansvaret?

Referens

SvD/Tematidning Psykisk hälsa,nr. 3,Maj 2014,av Mediaplanet. Bilaga i SvD,Fre 26 sept-14. (För närmare info,kan du besöka även psykisk hälsa.nu på webben)

Förord

Jag har nyss som socialentreprenör,med utbildning i filosofi och flera samhällsvetenskaper (delvis även i naturvetenskap),och i min kamp för att få genombrott för det nya vetenskapsparadigmet som jag skapat grunderna för,kommenterat en norsk forskare om några utländska forskares syn på svensk politik och samhällsliv där integrationsproblemet är en av de centrala frågor som sysselsätter många. Dels politiker,dels psykologer och olika vårdföretag,men även forskning och vanliga medborgare. Det är ju de sistnämnda som även är ju uppdragsgivare för politiker,och vars erfarenheter,känslomässiga upplevelser och val skapar grunden för den som i ekonomi kallas marknaden. Indirekt har jag genom min kritik av ovanstående forskare och genom kontakter med lokala och rikspolitiker för det regeringssonderade S-partiet skapat en valsituation. Hur väljer den nya regeringen nu i sitt vägval,då det nya har lyfts fram så pass klart och även genom direkta kontakter med de ansvariga påverkanspersoner?

I den här bloggartikeln eller inlägget vill jag dock närma mig du,min eventuella läsare,den vanliga medborgaren,som stressar sig i livet och vet inte riktigt hur man ska få det att rulla bättre,med mindre stress. Som hjälp för det har jag läst den typ av stressterapi som tryckts i dagens bilaga för en rikstidning,refererad ovan. Det är lättare att förstå det nya då man jämför det med det gamla.

Tankarnas tvångströja

Den refererade artikeln ovan lyfter på ett bra sätt upp det faktum att våra tankar påverkar hur vi får det vardagliga livet att gå ihop. Med tankar kan vi skapa

- olika scenarier på livet

- bedöma,värdera,leva i minnen för det som varit

vilket kan lätt skapa

- både oro för framtiden (tänk om den värsta scenarion slår ut) eller

- att vi ältar i det som varit och som vi kan ej göra något åt.

Den nya terapiformen som lyfts upp i den refererade bilagan vill lära oss att bli mer medvetna om dessa,våra tankar. Med ACT-terapin (Acceptance and Commitment Therapy) kan man hantera stress,depression,ångest,psykoser och även långvarig smärta.

Då den moderna vetenskapsteorin visar hur vi skapar våra vetenskaper med våra tankar och deras inneboende begreppsapparat (valda analysperspektiv och begrepp,bakomliggande teoritradition,vår val av relevant empiri mm.),har den moderna neurologin visat att våra tankar styr även hur våra fysiska kroppar mår. Tankar påverkar vilka enzymer aktiveras,vilka hormoner utsöndras mer aktivt-och filosofiskt-om man har det nya vetenskapsparadigmets flerdimensionella människosyn- ur vilken slags självdefinition man väljer.

Då den gällande människosynen finns inbyggd i den nya ACTA-terapin-läs

” ACT går ut på att du identifierar din livsituation och gör klart för dig själv vad du vill få ut av ditt liv. Var står du just nu,vart är du på väg och hur ska du ta dig dit”

dvs. att du utgår från din sociala och samhälleliga livsituation då du upplever stress i dina social roller,levande som ”Sociala Jaget” enligt det nya vetenskapsparadigmets definition,kan man närma sig tankarnas tvångströja även från en annan,bredare syn. Det som den andevetenskapliga traditionen kallar ”detachment”: att inte ta din personlighet-det Social Jaget- på fullt allvar. Försöka acceptera dig själv såsom du är-just nu. Finns det motsvarande öppning även i den nya ACT-terapin?

Livskompass- mer än kontinuerlig anpassning ?

ACT-terapin har den gällande människosynen-vilken den inte ifrågasätter eller lyfter upp i fokus- utan drar följande praktiska tillvägagångssätt från dess analys på vilka tankar du har-det som kallas din livskompass.

- livskompassen hjälper dig att prioritera: vad du väljer att göra och hur du väljer att vara.

- Värderingsmässigt säger den att då det finns inget rätt eller fel (ej i etisk mening utan relaterad till dig och din uppfattning eller definition av dig själv),gäller det att

- kontinuerligt anpassa sig och justera sin kompassriktningar så att man mår bra.

Angående stresshanteringen-det moderna livets följeslagare då vi "lever i många världar samtidigt" så att säga (då vårt beteende och gjorda val kan analyseras genom våra social roller-vilket behöver ej läsas så att vi är än den människa,än den andra eller lever än i den eller den andra rollen-vi är ju autentiska individer,för det mesta),betyder det att ACT-terapin hjälper oss att ta reda på

- vad det är som stressar oss,och

- se om du kan göra förändring på det.

- Att vara närvarande i ditt liv sägs även vara en viktig element i detta.

Vad vore då skillnaden mellan ACT-terapins syn på stress och livsval ovan och den nyas?

här kommer skillnader fram i det nya vetenskapsparadigmets syn på individen:

i stället för att betrakta oss från antigen fysiologiska grunder- som på modern neurologi,neuroterapi med läkemedelspåverkan-eller sociala manipulationer av olika slag (persuasiv information i massmedia,politiska ideologier,lagarnas och ordnings-och rättsväsendets normalitets/straffmanipulering,eller från social förväntningar och normer som vi lär oss redan i hemmet vilka sedan förstärks i förskolan,skolan,i arbetslivet,på olika marknader)-som Sociala Jag eller individcentrerade personligheter då vi skapar vår identitet under livets gång,poängterar den själsliga integreringen den utvecklingsmässiga definitionen av vår identitet. Att vi växer genom våra medvetna val i etisk mening,i mentala kunskaper,i vårt sätt att erfara,iaktta och sinnesupplevelser.

Då den gällande människosynen tar upp här dels den fenomenologiska filosofin-hur vi upplever och erfar och genom dem skapar vår identitet i den sociala omgivningen- går den nya,flerdimensionella människosynen djupare i psykologins filosofi. Dels har den existentiella filosofin inom det gällande paradigmet redan lyft upp den unika individen och hennes livsval- ”det gäller att hoppa i livet,att välja aktivt”,dels tydliggörs det nya att den grundläggande människoidentiteten-då den nått nivån av medvetet reflekterande av både egna tankelivet (se Descartes skapande av den moderna filosofin: ”jag tänker,alltså finns jag”) och de valmöjligheter som livet ställer oss framför- har ej växande,utvecklingsdimension också. Ej endast anpassning eller syn på att det finns inget som är rätt eller fel såsom ACT-terapin säger. Vilka kan då vara tecken på att du kan välja mer aktivt i ditt liv,även i den utvecklingsmässiga dimensionen,ej endast att minska stress i ditt egna eller i dina närmastes liv endast?

Välja aktivt- för livet

Till skillnad från olika riktningar eller teorifärgade skolor inom psykoterapin,analyserande det mänskliga livet ur olika perspektiv (jämför Freuds psykoanalys där omedvetna påverkan lyfts upp genom analys av dels våra drömmar,dels våra barndomsupplevelser och minnen;olika beteendeterapier där det förstärks eller släcks vissa element i det genom att medvetandegöra det;olika fysiologiskt begrundade förhållningssätt och terapier),utgår den nya,själsliga integrationsterapin,från följande:

- hur väljer du mer aktivt för att skapa-eller åtminstone undvika- vissa livsituationer?

- För att mer aktivt bygga upp dig själv,ditt självförtroende och självkänsla,för att skapa bättre liv för dig själv och dina närmaste,ja- t.o.m. för det omgivande samhället och kulturen (om sk. meta-motiverad: för t.o.m. hela civilisationen)

- om meta-motiverad-dvs.upplevande dig själv mer än dina förväntade sociala roller eller din fysiska kropp- vad är det som gjort att ditt liv blivit sådant att du uppfattar dig att vara mer än ditt individuella,begränsade jag. Vilken slags påverkan från föräldrahemmet,eller sociala arvet,eller dina egna etiska reflexioner,eller dina egna,eventuellt fler-dimensionella upplevelser.

Det sistnämnda kan nu tangera olika andra fackvetenskaper: har du upplevt andra dimensioner? I drömmen tex varit i din förra inkarnation,eller i framtiden,upplevande på förhand vad du kommer att uppleva längre fram,i detta liv eller kommande. Har du haft prekognitiva upplevelser så att du känner intuitivt att något kommer att hända dig,omgivningen eller världen i stort-innan det har hänt? Ser du bilder eller personer som verkar vara fysiska men som försvinner plötsligt-sådant som i dagens psykologi klassas som hallucinationer då det kunde analyseras även som tillfälliga kontakter med den sk. känslostyrda världen (astralvärlden)? I den värld där det är såsom ACT-terapin säger vara sant-inget är rätt eller fel- men där sant (sakförhållandet) är relaterad endast till din egen upplevelse-ej till någon absolut verklighet där bakom.

Har du upplevt små män,i en grupp,seende likadana ut,som har räddat dig från att bli mordoffer eller materialiserat sig då det gäller att styra undan mördarna som varit ute efter dig,flinande,med mordiska blickar,handen i fickan,men där det kommit något emellan,en plötslig bil som vittne som avstyrt det hela? Dessa slags upplevelser kan ha varit styrda av din egen själ som icke längre använder tankar som fokuserad informationsinhämtnings sinne,utan psi-förmågor som forskats fram i den nya,empiriska parapsykologivetenskapen sedan mitten 1800-talet,men vilkas annorlunda,oförklarliga empiri än har ej tagits emot för att aktivt välja och skapa en ny,bredare människosyn och syn på den utvecklingsmässiga skillnaden mellan det Sociala Jaget och den Själsmedvetna Individen.

Detta sätt att poängtera eller understryka det utvecklingsmässiga i våra liv är inget analytiskt påpekande eller påhitt utan medveten användning/tillämpande av det nya vetenskapsparadigmets grundläggande axiomer. Att man antar att livet grundar sig på dem: formas och gestaltas och kan analyseras genom dem:

- enhet

- kontinuitet

- utveckling (evolution)

I min filosofiska produktion har jag visat en ny slags matematisk grund för det i min nya funktionsteori- en fluktuerande syn,syn där olika dimensioner i verkligheten binds samman. En intressant hypotes i sammanhanget-som kan tangera den moderna fysiken med dess strängteori mm. andra,olika tolkningar (se mina tidigare blogg) är: om det är så att det kan finnas flera ”exemplar” av oss själva,i olika dimensioner,samtidigt,går utvecklingen då ut på att minska dem så att då man blir själsmedveten-”autentisk”- har man kvar sin sinnesnärvaro i nuet vart man än går: vilken dimension,om man dör är man medveten om att man erfar i den nya känslovärlden-skapar i den omedvetet genom sina livsminnen eller medvetet då man vill gå vidare till mer utvecklande dimensioner (mentala,osv) eller komma direkt tillbaka,till en ny födelse? Eller t.o.m. att vägra dö,just nu ? Är det om sådant som de tidigare religioner har talat om?

Ett exempel på den nya,själsintegrerande terapin

Anta nu att jag hade förmågan ”att tona in i” den diktatorns liv-själ-medvetande- som även han har,levande i Syrien.

Skulle jag kunna fråga:

- är du nöjd nu vad din strävan att hålla dig kvar i makten har orsakat för ditt land och ditt lands medborgare?

- Hade du möjligheter att komma undan då det började? Eller innan det började: ta emot kritiken mer konstruktivt utan att gripa till våldsförhandlingar?

- Är det för sent nu-hur ska du stoppa den terrorvåg som IS-organisationen-en grupp av dina motståndare,skapar, som sveper fram då de-likt dig-söker efter makt på ditt sätt-diktatoriskt,auktoritärt,bestämmande hur andra ska bete sig,med vilka slags värderingar och beteenden

- Om du ser att det finns än möjligheter att välja-för livet- hur, med vilken strategi ska du nu göra det? Kontakta amerikaner att hämta dig till deras krigsfartyg: inga problem om du ger koordinater och tidpunkt i ett försäkrat område där rebellgruppernas missiler når ej fram.

- Det är nog för sent att använda ACT-terapi i ditt liv för att uppleva mindre stress,men du kan använda den nya,flerdimensionella själsintegrerande terapiformen. Välja ditt medvetna liv,och genom det,eventuellt bli om ej förlåten då i alla fall minska den bördan av skuld som du känner då du kan fortfarande spara liv för andra.

Märk att detta var ett hypotetisk exempel vad den nya formen av terapin kan göra-då det nya tagits emot,utbildas i vid våra skolor och universitet och hjälper oss att välja-förutom skapande mindre stress,även att skapa ett mer medvetet och tillåtande liv,som även ekonomiskt skulle hjälpa oss i skapandet av en ny slags tillväxtekonomi.Därmed minskande klimatförödelsen då ekonomin skulle fungera enligt fler-dimensionella transaktioner,ej endast fysiska sådana.

Efterord

Min tillsvidare passiva firma Vidorg kan ge kurser i grunderna för det nya vetenskapsparadigmet och även utöva mentalt fokuserad,själsintegrerande terapi enligt beskrivningar ovan. Det kan även handla om mental healing från fjärran.

Märk dock att enligt det officiella samhället,som är grundat i det gällande paradigmet och dess mer begränsade människosyn,är dylikt ej offentligt certifierat,varmed jag kan ej använda officiella tjänstetitlar eller kriterier för evidens som grund. Om du-läsaren-mot förmodan skulle kontakta mig,är det då-på samma sätt som i den senaste ACT-terapin-din egen känsla som avgör om du känner dig bättre eller ej,men förutom mindre stress i ditt liv,även med bättre översikt av ditt liv-vem du varit,vad du erfarit,vart är du på väg i ditt egna,unika skapande-för livet.

Lasse T. Laine,

filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar