You can translate my blogg with Googles help :)

måndag 22 september 2014

Framtidsministeriets infoblad under dag 4

Framtidsministeriets infoblad under dag 4

Eller: Inom S-partiet kan taket höjas med en unik lösning då partiledaren får draghjälp av lojala,aktiva medlemmar-ej endast röstande följare.Läs här ett exempel- den tilltänkta framtidsministerns fortsatta bidrag för lösandet av partiledarens dilemmor i bildandet av en funktionsduglig minoritetsregering (ifall andra partier visar ointresse eller kall hand,utan handkontakt)

Referenser

SvD/ledare:”Hur ska ni stå ut med varandra”,Må 22 september 2014,av Maria Ludvigsson,ledarskribent SvD

SvD/ledarkolumn:”Goda skillnader”,Må 22 september 2014,av Andreas Bergh,docent och välfärdsforskare vid Institutet för Näringslivsforkning och Ekonomihögskolan i Lund

SvD/ledarkolumn:”Unikt gnälligt av största partiet”,Må 22 september 2014,av Per Gudmundson,ledarskribent SvD

A. Motsättningar och gnissel i regeringsförhandlingar ? Ja,men inga motsägelser

Jag har tidigare skrivit om en röd miljöpolitik och hänvisat till denna skriftseriens redan praktiserade tillämpningar i dagens bilteknologi,20 år efter skriftens uppkomst. Här ger jag-som en eventuell,första framtidsminister i en ny typ av ministeriet hos den nya,kommande regeringen mellan S- och MP- några handfasta bidrag eller synpunkter som kunde hjälpa till i lösandet av de aktuella och tilltänkta knutar som ter sig svåra att lösa och komma överens om mellan de officiella regeringsförhandlarna från respektive partier.Några konkreta förslag på de knutpunkter som en borgerlig ledarskribent tycker vara svåra att lösa,men för en syntetiskt tänkande framtidsminister-med annorlunda referenspunkter och bredare vetenskapsparadigm- inte alls så.Utöver nytt sakinnehåll,i sista punkten ges även förslag hur finansiera dessa-hämta pengar från framtiden!

1. Det där med energifrågan

Här ser jag ingen motsägelse mellan S-partiets syn att tillämpa näringslivsvänlig energipolitik med successiv nedläggning av befintliga kärnkraftverk och Miljöpartiets krav att nedläggningar ska börjas bums.Framtidsministeriets annorlunda synpunkt kring detta: frågan kan läggas åt sidan.Under utredning om Laines förslag om en ny typ av energikraftverk (heliumreaktorn därifrån det förekommer ingen radioaktivitet) tar man inga nedläggningsbeslut om utredningen blir positiv (den annorlunda,nya typen av energikraftverk är möjligt att bygga-idén framlagd redan i början av 1970 talet i en av Laines papers i hans serie Moments of Oneness),då börjas nedläggningsprocessen av nuvarande,gamla typer,som Miljöpartiet vill ha bort, i den takt som de nya typer av energikraftverk byggas utöver dessa,ges det stöd för forskning för ytterligare,nya innovationer kring förnyelsebar energi

2. Synen på tillväxt

Miljöpartiet förordar för en nolltillväxt S-partiet vill satsa på en ny typ av flerdimensionell tillväxt som skissats i Laines NMEP-tillväxtspiral för en långsiktig,kumulativt växande tillväxt som tär inte på Naturens fysiska resurser eller har nuvarande marknadsekonomi-tänket konjunkturcykel slag av politik.Hans förslag grundar sig på en ny,bredare typ av vetenskapsparadigm som innehåller det nuvarande kvar,men endast gällande för den fysiska dimensionen av verklighet.Bakom den nya tillväxtpolitiken står även således en ny ekonomiteori,grundad på en ny värdeteori,framlagd i en av Laines uppsatser i socialantropologi då han abstraherade en berömd socialantropologs konkreta,empiriska arbete till en fler-dimensionell,ny ekologiteori om samhällets relation till naturen,där det sker en historiskt reglerad adaptation till naturens gränser i den fler-dimensionella samhällsmiljön.

3. Överraskningar på företagspolitikfronten

Miljöpartiets förslag på undantag på turordningsregler då det gäller småföretag kan betee sig som en överraskning men för den nya,reformerade socialdemokratin ter sig frågan ej så: man ska inte sätta olika generationer av arbetare mot varandra,utan frågan kan lösas annorlunda.Det gamla utbildningsvikariatet är ett möjligt sätt,en dansk typ av flexicury-arbetslöshetspolitik ett annat.Se även följande 5. punkt.

4. Arbetskraftsinvandringens dilemmor

Det reformerade S-partiet-med sin nya,även vetenskapligt grundade värderingar på internationell solidaritet ser ej frågan längre negativt.Det går att lösa frågan.Sverige behöver kontinuerlig påfyllning av arbetskraft och nya krafter att förnya den demografiska paradoxen då förbättrad välfärd orsakar problem att finansiera den.Med bättre regleringsrutiner mellan facken i respektive utskickar-och mottagarländer kan man lösa de ekonomiska och sociala villkor för de nyainvandrararbetare,migrationsarbetare vilkas löner befaras dumpa de svenska arbetares konkurrenskraft.S-partiets ekonomiska politik grundar sig därmed på win-win relationer och samarbete-ej på ensidig exploatering av människor från andra länder som blir tvungna att söka arbete utomlands då deras egna regeringar står handfallna inför sina uppgifter.

5. Om arbetstidsförkortningar som ett sätt att lösa arbetslöshet

Det där med arbetslivsförkortning är en sida av problematiken.Enligt Laines pro graduarbete i ekonomisk historia vid Uppsala universitet,ter sig problematiken med produktivitet bredare än så.Även företagsorganiseringsfrågor kommer upp,tillika företagskultur då det gäller arbetets produktivitet.Olika partier kan ha olika syn på produktivitet beroende på sina ideologiska utgångspunkter,vilka i sin tur har att göra med både respektive partiets tradition och sociala bas för deras väljare.Det är för enkelt att förorda endast förkortning av arbetstid eller arbetade timmar.Det är frågan om produktivitet-särskilt om man betraktar den från den vidare,nyare synen än fysisk sådan.

B. Ett sidoblick på informationsfronten under pågående regeringsförhandlingar

Må vara att S-partiets kommentarer från pågående regeringsförhandlingar- ja,det är ju förståeligt att folket vill veta var man går i detta unika position (märk,frågan kan ha flera bottnar än det som framställts hittils)-kan S-partiets representanter intyga följande:

Gnälligt kan det vara,men då är det främst media som gnäller.De tycks ej förstå svårigheten att släppa in de unika krafter som tidigare nedtystats av förra Alliansregering-vilket sakförhållande fått stöd av media i sin tystnad om alternativtänkarnas bidrag till nya lösningar av befintliga problem i olika politikområden,både internt och Europa och världsvid.

Det är svårt att nu plötsligt för politiken att visa grönt ljus för sådant som vill ej heller vetas av det vetenskapliga etablissemanget,eller företagsvärlden som befarar nya konkurrenter eller är rädd för nya tankar på ekonomi,tillväxt,marknader mm. I politikens natur ingår att vinna väljarröster.Om väljarna är en trög massa och kan ej ta emot nya saker i all sin helhet direkt,får även vi lunka fram i lagom takt.Framtidsministeriet är en utmärkt idé att prova.Då kan man gestalta både förnyelsen utmaningar,institutionalisera förnyelsen utan att binda sig vid personifieringar av arbetet som media tycks göra då det gäller vårt pågående arbete kring bildandet av en funktionsduglig regering i Sverige efter valet 2014. Vårt Sverige ska vara ett bra land även för alternativ tänkare och tänkande.Men mer aktiv media vore bra även på den fronten...

C. En extra inkomstkanal

Den tredje,refererade artikelns skrivare är även han en vetenskapare som förstår tankarnas samhälleliga påverkningar.Vårt exempel här-från partiernas sida- med att ta mer aktivt emot vad solidariska partiemedlemmar eller våra sympatisörer/fd. medlemmar har att bidra för vårt förhandlingsarbete- "Framtidsministeriets bidrag dag 4." inför hanteringen av svåra knutar i förhandlingar mellan S- och MP-partier- är fullt finansierad redan från dag 1. I den skalan som dess arbete bedrivs fn. bekostas det av från frivillige medarbetares fritid,med kaffetå då och då som han bekostar själv i sitt eget hushåll.På sikt kunde det tänkas-då processen framskrider- att hans bidrag behövs offentliggöras bättre,vilket kan gräva antingen etablerandet officiellt av det nya ministeriet och hans ministerpost,eller att hans bidrag finansieras av den typ som tredje artikelskrivaren tar upp.Att varje läsare som läst hans kommentarer,förslag och annorlunda lösningsförslag,förstått dem och godkänner dem,skickar ett par kronor var till honom? Då offentligheten sedan tar över-tack vare den kritiska massan och då partiet anser att det blir dags att visa offentligt grönt ljus för förnyelsen,då är problemet inte längre ett problem utan lyfts in i den egentliga statsbudgeten.

Tills dess-offentliga investeringar,finansierade av en privatperson,levande på marginal. Ett positivt under i dagens värld där välfärden kan ha flera dimensioner utöver bara pengar och pengavinst.

Lasse T. Laine,

filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar