You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 16 oktober 2016

Bombregn i Syrien och svenska regeringens aktionsprogram

Bombregn i Syrien och svenska regeringens aktionsprogramm

ref. SvenskaDagbladet/Debatt: "En skam att bomberna faller",Sö 16.okt-16,av Stefan Löfven,statsminister (S) och Margot Wallström,utrikesminister(S)

Några av de viktigaste officiella påverkanspersoner i Sverige- rikets nuvarande stats- och utrikesminister-har tillsammans publicerat en läsvärd debattartikel om det pågående kriget i Syrien. Ävenom debattartikeln har eller utgår från en moralistisk grund (att beskriva dödandet av civilpersoner i landet och döma kraftigt dessa våldsdåd och lägga fram önskningar om utredningar av gjorda krigsbrott och eventuellt mål i krigsdomstol),utmynnar skriften även i några förslag för en väg framåt. I min komment lyfter jag upp dessa positiva punkter och relaterar dem till mina egna,tidigare framlagda komment på mina bloggsidor och på sociala medier (Facebook,Twitter) i min egna strävan att förnya den globala gemenskapen på en ny,bredare (djupare) grund genom mitt filosofiska bidrag- förslag och redan gjorda tillämpningar för ett nytt vetenskapsparadigm.

Mina komment utmynnar-enligt mig- i en mer strategisk,långsiktigare väg än det som framlagts och presenterats av statsministern Löfven och hans regerings utrikesminister. Förhoppningsvis bidrar mina komment här för snabbare,fredligare lösning av det pågående kriget i Syrien och även annanstans vilka världens mediefokus har ej ännu uppmärksammat och lyft upp som brott mot mänskligheten?

1. Omedelbart eldupphör

Statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström lyfter upp i denna första punkt Rysslands agerande i FN:s Säkerhetsråd: å ena sidan deras önskningar att få slut på kriget,men samtidigt stöd för Syriens officiella regim med sin vapenmakt och ekonomiskt stöd.Troligtvis i deras strävan att skaffa både strategiskt brofäste i Mellanöstern och för egna långsiktiga politiska och ekonomiska fördelar. Framlagd veto-enligt olyckligt och bristfälligt formulerad organisering av Säkerhetsrådet- gör de möjligt för Ryssland att agera med sitt veto och visa landets utrikespolitiska Janus-ansikte: att framstå som en av viktig,global partner i världen för fred och tillväxt,å andra sidan cyniskt manipulera rådande rättssystemet för att skaffa egna fördelar,vilka betalas av Syriens civila våldsoffer då Ryssland stöder aktivt landets korrupta och nästintill diktaturliknande regim.

Visst gör Löfven och Wallström här en insats då de skriver: "En tydlig markering krävs mot den syriska regimen och mot Ryssland".

Frågan blir: räcker sådant här-långsiktigt och strategiskt? Jag återkommer till detta i senare punkt 3.

2. Befolkningens lidande måste lindras

Här lyfter Sveriges två viktiga påverkanspersoner upp de bidrag som Sverige har givit för både FN:s humanitära insatser i Syrien och dess grannländer som mottagit flyktingar från landet : för insatser som hjälpkonvojer för mat,läkemedel och medicinsk utrustning samt bidrag under femårstid med värde ca. 2,2 miljarder kronor.

För att få en uppfattning av denna summa ska jag jämföra den med min första SINUS-utredning (ämnad tre-och fyrabetygsuppsats i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet 1990,vilken dock stoppades av dåvarande handledare med komment att det vore snarare att ses som ett konsultinginlägg i stället för en akademiska uppsats-ett svepskäl enligt mig då huvudfokus var i framläggandet av data,skaffade metodiskt genom egna strategiska intervjufrågor och analys av dem samt referat,analytisk diskussion och jämförelser med andra forskares resultat).Där kom jag fram att Sverige kunde spara årligen ca. 7 miljarder kronor i sjukvården,om den skulle förnyas i ett gemensamt förnyelseprojekt,i hela riket,enligt mitt förnyelseförslag i denna uppsats-utredning. Studerandens förslag-i hans iver att bli integrerad i Sverige och få arbete motsvarande hans utbildning,skulle ha bidragit flerdubbelt mer -årligen- än landets officiella regering givit bidrag för krigets offer i Syrien under fem års tid.. Självklart är dagens regering dock inte ansvarig för försummelser i landets tillväxt sedan år 1990,men å andra sidan har man fortsatt tystnaden om det "förnyelsepaketet" som skulle ha åstadkommits genom det officiella startandet och stödet för det nya vetenskapsparadigmet.

3. Frågan om ansvar för övergreppen

Författarna lyfter upp här benämningen krigsbrott och brott mot mänskligheten. Starkt gjort-det är nog sant vad Syriens demokratiskt valda regering och dess allierade har gjort i landet. Frågan blir då: när ska det globala samfundet- FN- bedöma dylika regeringar som Potemkin-kulisser för demokratier. Visst är demokratier olika och nått olika utvecklingsstadier på olika håll i världen,men då länders regeringar använder både fysiska,psykologiska,ekonomiska,politiska och kulturella våldsmedel mot landets fredligt demonstrerande eller regimkritiker och i den omfattning som skett i Syrien,borde nog dylikt ansvar lyftas upp i Haag-domstolen?

I dylika fall borde även andra brott uppmärksammas enligt mig: demoleringar av UNESCO:s kulturella arv,hindrandet av demokratiskt framförda alster i media,forskning och politik,vilka mötts med våldet i dess olika former. I längden är det mänskligheten som får betala att dylikt sker,då dess fredliga utveckling hindras av korrupta och maktlystna personer,sittande i officiella poster.

4. Vägen framåt

Stats-och utrikesministern lyfter även upp sin regerings intentioner för att få stopp på kriget i Syrien.

De anser att EU:s roll är viktig i sammanhanget och att EU-länder borde enas i sina insatser. Ett sätt vore kanske att skriva ett gemensamt PM om både fördjupandet av blockaden mot Ryssland-för dess motstridiga och cyniska politik i Syrienkrisen- och om konkreta hjälpprojekt till Syrien och dess grannländer.

Sveriges regering tänker själv-sedan landet börjar sin mandatperiod i FN:s Säkerhetsråd-lyfta upp behov av respekt för humanitära normer. Nog en viktig insats men räcker ej enligt min mening som filosof och samhällsvetare och social entreprenör.

Personligen har jag tidigare skrivit på Facebook om min firmas tilltänkta blockad eller kraftig ekonomisk markering med olönsammare licensregler mot länder som stöder och använder fysisk,militär våld mot sin befolkning. Till skillnad mot Löfvens och Wallströms moralistiska bedömanden och önskningar,syftar mina förslag att skapa en långsiktig,strategisk plattform genom förslaget att reformera Säkerhetsrådet i dess organisering. Nu,då jag i en snar framtid slutar i mitt manuella arbete inom media(vilket jag fick i december 2001 då lyckades få inget annat efter att ha sökt femtio-hundratals olika jobb i slutet av 90-talet då hade blivit arbetslös från mitt tidigare,manuella jobb inom Uppsala Läns Landsting.Den organisation som jag givit mina akademiska insatser till i mitt intresse att få mer adekvata arbeten inom denna organisation än diskjobbet i deras Centralkök ),kan jag föreslå mig själv som konsult för dylikt: som Sveriges representant att söka allianser för detta reformarbete. Konsultingmetod som jag skulle använda vore delvis densamma som socialantropologer använt i sk. tillämpad gren av ämnet: deltagande observation,letandet av allianser,spridandet av info som inte kommer fram i officiella media eller politik,stegvisa,konkreta delprojekt,där officiella myndigheter kunde samverka med privata företag och media,kultur och forskning. Avsevärd bredare insatser än dem som de officiella regeringar använder i sina metodlådor?

Om dessa konkreta förslag möts med tystnad såsom mina tidigare förnyelsekommentarer och förslag på mina blogg och i mina litterära alster,har jag ändå visat indirekt läget i landet Sverige och i världen och givit en möjlighet. Hur människor i slutändan väljer-det blir deras ansvar,döms och bedöms det sedan med deras själsliga integration (eller dess splittrande) eller med deras "karma".

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,författare,entreprenör i Vidorg-firma mm.

www.vidorg.eu