You can translate my blogg with Googles help :)

onsdag 18 april 2012

Fallet Anders Behring Breivik

Fallet Anders B. Breivik-
Sociala jagets återvändsgränd-ett exempel

ref.SvD/Utrikes:Breivik-rättegången/Försvarstalet,On 18.04.12;källa VG.no
och analyser i ”Breivik är en vilsen själ”,av Ulla Ekström von Essen,Alexander Bengtsson,Ulf Åsgård
SvD/Brännpunkt:Fattiga barn blir utan glasögon,On 18.04.12,av Lena Holm
SvD/Inlägg om Friheten på nätet:Kontroll av internet bör redovisas öppet,On 18.04.12,av
Niklas Lundblad,Joakim Jardenberg,Nina Wormbs,Jussi Karlgren,Markus Bylund,Peter Krantz

Sammanfattning

I massmedias redovisning av den pågående rättegången mot Anders Behring Breivik i Norge då han mördade 77 människor genom dels i bombattentat i Oslo,dels i bestialiska skjutandet av politiskt aktiva ungdomar på ön UtØya,har man nu kommit till läget där han har haft möjligheter att framlägga sitt försvarstal.Enligt mig är talet-i den korta framställningen som redovisas i SvD-logisk och konsektvent,ävenom dess innehåll är tankemässigt och etiskt fel och hans slutsatser felaktiga.
Hans försvarstal analyseras dock med bristande fokus eller perspektiv,som snarare teoretiskt sett ger stöd för hans argumentation än förmår avvisa Breiviks tankegods och handlingar.

I samma nummer av tidningen finns även andra artiklar som den noggranna läsaren kan koppla ihop för att möta Breiviks typ av argumentation,som är ett exempel av dagens människosyn och den sociala verkligheten som finns i dagens värld.Min rubrik säger det kort: Sociala JAGETS återvändsgränd-ett exempel.Hur dagens grundläggande vetenskapsparadigm i dess motsägelsefulla drag fortsätter att leda till olyckliga konsekvenser.Både lokalt och globalt,både i samhällstotalitetens ekonomiska,sociala,politiska och kulturella dimensioner,utan att nämna samhällets förhållande till naturen.Alternativet finns.Det har motkämpats med både likgiltighet och aktivt motstånd i bristande rättshandlingar mot individen som försökt fredligt kämpa fram det nya eller maktens och människornas likgiltighet inför alternativets försök att komma fram.Dessa samhälleliga data-”fakta”-nämns i Breiviks försvarstal:Att det finns inget reel demokrati eller reel yttrandefrihet,men därav kan man inte neka att det sker en utveckling i dessa,tack vare fredlig kamp av upplysta och integrerade individer som binds inte av Social jagets identitetssyn-av omgivande samhällets definitioner av deras identitet eller förväntade roller.

Meta-analytiskt: det blir framtidens sak att visa om dessa fredliga ifrågasättanden kan nå den behövliga kritiska massans stöd i gällande paradigmets hegemoni-värld,där alternativa,konstruktiva lösningar och förslag möts som kritik,men ev. Förmår ej förändra praktiska tillvägagångssätt tex i tillvarataganden av barnens rättigheter,eller transparent redovisning av de metoder hur regeringar stryper och kontrollerar Internet-synpunkte som även tas upp i samma tidning,vilka kan visa ett praktiskt motexempel för hur Anders Behring Breivik kunde ha kunnat handla.

En slutfråga för vakna kultur-intellektuella : kunde han ha kunnat handla annorlunda,i sin sociala och samhälleliga omgivning? Fick han stöd i sitt sökande tex. I offentliga kommentarer av alternativa tankar eller i konstruktiv kritik av rasismen eller främlingsfientligheten? Som faktiskt kunnat visa att hans valda väg leder till motsägelse eller våld .Såsom sker och fortsätter att ske globalt i makterns arenor har våldets väg inte lett till nämnvärda framgångar- varför alltså stödja det antingen med likgiltighet,eller begränsandet av den egna identiteten till endast det Sociala jagets roller,eller till medspelandet i det maktspel som sker för olika gruppers väl men samtidigt struntar i de etiska konsekvenser långsiktigt, globalt.
Det tragiska är: här möter en vilsen själ en vilsen omgivning-eller? Vad säger Anders Behring Breiviks kritiker?

Försvarstalet för våldsromantisk motstånd

Det hedrar svensk massmedia att massmördarens ”försvarstal” redovisas på en av rikets dagstidningar.I det följande kommenterar jag först några centrala punkter av Anders Behring Breiviks ”försvarsmanifest”,vilket följs av analys av hans svenska kritiker,som-enligt mig-besvar ej alls de centrala punkter som Breivik tar upp i sitt försvarstal,utan fokuserar sig i mindre centrala delfrågor.Detta kan sägas av Breivik: han är inte dum,han har troligtvis blivit bemött orättvist både som barn och som samhällsmedborgare som inte blivit sett och konstruktivt ifrågasatt så att han kunnat växa som människa.Det är vidare Norges historiska tradition av motståndskamp mot nazismen,som nu förvrängts till sin motsats då samhället har ej kunnat konstruktivt integrera dess kritiker,utan att säga alternativtänkare.Sådant här är vardagsmat-även om i mindre omfattning i andra sk. Västliga demokratier.Våldsromantiken försvaras vidare av maktens män,men då det sker ej så individkoncentrerat som i Breiviks fall,får det pågå i det sociala spelet.
Från det alternativa vetenskapsparadigmets synpunkt-som i det här fallet bärs vidare också av en individ,fast med annan etnisk bakgrund än Breiviks,och i ett annat samhälle,där multikulturalism har ej heller fungerat på ett konstruktivt sätt-kan man säga: om den energi som skulle lyfta den globala kulturen till en ny utvecklingsnivå,motarbetas och tas ej tillvara,kan man anta att dess kraftfält spränger ramarna i utökande globala terrorism och våldshandlingar typ Breiviks-det som det nya alternativet kunnat bota om det fått rättvist och reel inflytandemöjligheter i demokratier.
Det goda som kan bringas fram AV Breiviks fall är att medvetenheten om alternativa sättet att utveckla den globala gemenskapen kan ev. Öka då man ser att den grund som det bestående står på är för ensidig för människans utveckling.

Hur kan jag ha kommit till dessa slutsatser ovan?

1. Breiviks referat om reel demokrati.
Jag håller med honom på den här punkten även av egna erfarenheter i ett annat västdemokratiskt land.Mitt fredliga kamp möttes på 70-talet av diskriminerande handlingar både i universitetsvärlden,i arbetslivet och i näringslivet,samt i offentliga myndighetes handlingar.Allt detta ledde till det marginalliv som hittils blivit alternativtänkarens lott i demokratiskt samhälle.Det har dock skett en utveckling som gjort det lättare att komma fram med alternativa tankar (se nästa punkt)
2. Om bristen på reel yttrandefrihet
ja,det är sant vad han säger där enligt mig och mina motsvarande erfarenheter i grannlandet Sverige.Massmedia tog ej emot och publicerade mina kritiska recensioner på -70-och 80-talet till trycka artiklar.Oftast var dessa riktade mot offentliga personer som hade nått viktiga sociala maktpositioner i samhället.Det var således bemötandet på ”argument ad hominem”-grunder som mina artiklar refucerades,där jag visade att författarna varit ute med osanningar eller kunnat kritiserats.Det var min sociala person som gav grunden för avvisandet: av låg status,av annan etnicitet än majoritetsbefolkningens,av annorlunda tankar än de som hyllades eller stöddes av dagens auktoriteter.För sanningssökande filosofistudent var det en chock att tom vetenskapen fungerade så: av auktoritetstro och sociala hänsynstaganden.
I och med att Internet slog genom,förändrades min situation.Det blev mitt vattenhåll i mitt marginaliserade liv,där jag kunde föra fram mina alternativa tankar och förslag för nya samhälslösningar eller politiska reformer.Mot naiv internet-tro-att den teknologiska möjligheten skulle med automatik förbättra yttrandefrihet-kan jag bära vittnesbörd av fakta:okommenterad är du ingenting.Det är så makten-den medvetna med order att inte kommentera eller den omedvetna som fungerar på det sociala jagets- rollspelsnivå och dess förväntningar och påverkansmöjligheter till auktoriteters fördel-som styr internet.Och ännu mer: internet kontrolleras i dagens läge-vilket lyfts upp i den artikel som refererats ovan.
Tekniskt är det fullt möjligt-så länge som jag har bredbandskabeln inkopplad då jag skriver detta-för internet-operatörer att följa och vid behov störa mitt skrivande,eller smugla in grammatiska eller stavfel för att störa artikeluppfattningen.Men artikel ovan visar att medvetna individer har möjligheter nuförtiden-man behöver ej ta till våld som Breivik gjort.
3. Om mångkulturalism
Jag var personligen med med min chef i det mångkulturella skrivarprojektet i Kursverksamheten,Uppsala universitet,lansera begreppet och praktik av mångkulturella samhället.Låt vara att norsk socialantropolog Fredrik Barth (om jag nu kommer ihåg rätt hans namn av mina tidigare studier här vid Uppsala universitet,i Socialantropologi) hade rätt då han diskuterade om ”systemisk sugning”.Hur majoritetssamhället plockar upp de individer av annan etnisk bakgrund som är förmångliga för dem.Invandrarkvinnor för svenska män,individer som går med på att spela på maktens villkor och språk,som är fångade i sina etniska roller,eller är likgiltiga demokrater som röstar men annars inte bryr sig om att förbättra samhället.Breivik kan ha rätt att mångkulturalism har ej fungerat bra.Men därav kan han ej dra slutsats att det blir så i framtiden,eller att mångkulturella samhället som begrepp är misslyckat.Hans slutsatser håller ej varken logiskt (sk. Induktionsproblemet-av enskilda händelser kan man inte sluta sig till bedömandet av själva sakfrågan som helhet) eller empiriskt.Tvärtom visar den globala utvecklingen-se mina tidigare blogg om detta och tex IMF:s rapport ”Globalization: A Brief Overview,för de positiva konsekvenser som globaliseringen och dess medsyster mångkulturella samhället har betytt för utökade rikedomar i samhällets flera dimensioner.
4. Om rätten,rättvisan och motståndskampen
Här har Breivik en viss logik,men han är naiv.Att hans dokumentationer och beskrivningar skulle vara sanna-att det förehåller sig så sakinnehållsmässigt,som kan kommas överens intersubjektivt av flera bedömare med olika bakgrunder och perspektiv-behöver ej betyda att de ger grunde för laglighet eller olaglighet.Rättsteoretiker har annorlunda synpunkter på detta.En del argumenterar på hypotetisk grund genom att anta att visa medborgare har kommit till överenskommelse att vissa förhållanden ska gälla och man sedan följer detta praxis av sociala skäl (jmf. John Rawls: A Theory of Justice),En del argumenterar att det är den upplysta majoriteten som stiftat lagar och de följs sedan med maktens ordning-jämför här västerländska demokratiers praxis,där man är dock historiskt medveten att rättvisa förhållanden kan snabbt försvinna om varje generation följer inte upp med den demokratiska kampen.Undertecknad har som alternativtänkare blivit bemött av ovanslags ”rättsvisa” då man stal med offentliga myndigheters agerande de sparade och investerade medel som kämpats fram i den decennier långa spara-och investera-kampen för uppbyggandet av den egna firman ”mot alla odds”,mot sociala fördomar mot den etniskt annorlunda och dessutom alternativtänkaren.
Som jag visat ovan,har detta fredliga kamp steg för steg-ävenom de varit små-gått framåt,historiskt sett.Motståndskampen mot de orättvisor som man uppfattar att ske,behöver inte leda till våldshandlingar.Han kunde ha läst om gerilla marknadsföring på internet tex. Eller gått med eller stiftat ett eget parti och därmed fått massmedialt intresse i stället för att mötas med passivitet,likgiltighet eller oärligt motstånd som möter den riktiga,reella motståndskampen,som egentligen heter kampen för något positivt,för alternativa lösningar som är bättre (se nedan).
5. Om yttrandefrihetens konstruktion
I sitt försvarstal-punkt frågan om livstidsfängelse-konstaterar han nog delvis rätt.Vi är alla fångna i ett fängelse-i en värld som styrs av emotivt tänkande,av majoritet av människor som är fokuserade på Sociala Jagets rolltänkande och auktoritetstro typ av argumentation.Av makter som är inte antingen tillräckligt kloka eller tvärvetenskapligt utbildade för att inse ”vart det barkar åt” med det gällande vetenskapsparadigmet och de motsägelser som den skapat (se mitt förra blogg).Öppningar finns dock redan: dels i de ungdomars kamp som han mördade: de var nog intresserade av motståndskamp i riktig mening: för långsiktighet,för fredlig omvandling av det bestående för något nytt.Profeter kan sitta i fängelse-men var är Breiviks budskap som ger hopp och inspiration till förnyelse?
Angående hans komment om etnicitetens dekonstruktion,tycks han ha blivit påverkade av postmaterialismen-en filosofisk riktning som lanserats som det senaste i filosofivärlden.
Den lanserades i en historisk situation då jag lyfte upp frågan om behov att kritisera hela det bakomliggande vetenskapsparadigmet-inspirerad av delvis vetenskapshistorikern Thomas Kuhn (se hans bok ”The structure of scientific revolutions”,finns även på svensk översättning),delvis av egna erfarenheter som gick inte att förklaras med dagens vetenskaper eller i situation då dagens parapsykologi stod och stampar med bristen på teoretisk förnyelse-att dessa icke-fysiska,empiriska data går inte att reduceras till gällande fysiska teorier.Jag hittade eller skapade som sanningssökande filosofistuderande en grundläggande ontologisk princip som fungerar enligt mig i allting-tex. I en ny DNA-teori,i fysik,för att förklara pre-och retrokognitiviteten i parapsykologiska data (dvs. kännande sakinnehåll på förhand eller i retrospektion i drömmar tex eller i spontana upplevelser bakåt i tiden,i förra reinkarnationer.Postmaterialismen var och är-enligt mig och med mitt lanserande av det nya,bredare vetenskapsparadigm-en pseudofilosofi som tar för givet den verklighets-och människosynen som borde ifrågasättas mot existensen av de oförklarliga,alternativa,empiriska data som finns sedan slutet av 1800-talet.Postmaterialism är kort sagt ”krusningar på ytan”-stryker medhårs det bestående.
Därmed är Breiviks tankeverksamhet ytlig,naiv,autoritestroende-kort sagt liknar han de religiösa muller som han kritiserar.Är han medveten om det är en annan sak.

Att möta en vilsen själ med förbisyftande kritik

Det som förvånar mig mest,är att svensk media eller kultur-och intellektuell sfär har ej hittat bättre analytiker än de som blivit publicerade i dagens SvD.
Ulla Ekström von Essen har en fenomenologisk-idéhistorisk analys av Breiviks värld.Kategorisering behövs och används tex i biologivetenskap.Frågan är om Breiviks kategorisering av människor är byggd på ett rätt sätt: med öppna strukturer,med historisk perspektiv på både samhällets människosyn som möjligheten för enskilda människan att utvecklas från det Sociala jaget till en integrerad,själsmedveten individ.Idéhistoriskt perspektiv är en del av analysen,men det räcker ej för att tex bemöta Breiviks mest centrala angreppspunkter på bristen av reel demokrati eller reel yttrandefrihet (se min diskussion om detta ovan).
Alexander Bengtson fokuserar i sin analys på ideologiskt innehåll och personliga påhopp(
se hans komment ”hans prat om muslimer är rent snömos”).Visa i stället vad pratet består av.
I Breiviks försvarstal nämns sekulära,moderata och fanatiska broderskapsmuslimer.Menar han att de är i grund och botten de fanatiska som har makten i alla musliminska samhällen och vilka styr sedan de musliminska enklaverna i Europa? För mig som kritiserat tex våldet mot demokratirörelser i Egypten,Libyen och Syrien då maktens män i de sk. Västdemokratier varit tysta eller avvaktande,ter sig frågan mer komplicerad än så.Breiviks ideologi har historisk bakgrund.Hans tankar borde ha mötts med motargument och alternativa politikrörelser än de som dagens värld bemästrat sig med typ tandlösa,retoriska utmaningar mot musliminska diktatorer.
Ulf Åsgards analys från individ-fokus och psykologiserande som är typiskt för psykologi då det gäller att förklara samhälleliga förhållanden,är också tyst om Breiviks centrala fokuspunkter.
Vilsna själar är många mer än hans-varför är så många likgiltiga för de orättvisor som finns i även sk. Demokratiska samhällen? Har psykiatrin en ny term för detta: individnarcism-dvs. Fokusering av rättvisekampen att gälla den egna kroppen och dess öppningar-eller makttingligandet: att det är och ger makt då man styr och kan styra pengaflöden?

Sammanfattningsvist: behöver medvetenhet försvarstal?

Det är sorgligt med det som skett i fallet Anders Behring Breivik.Hur döma nu hans gärningar med rättvisan som han avvisar,liknande naziledare i Nürberg.Vore ett steg i hans rehabiliteringsprocess att översätta denna artikel och ge honom att läsa och tvingas bemöta med hans motargument tex.
Hur ta lärdom av det skedda i en situaton som kan och med stor sannolikhet kommer att upprepas annanstans,i en annan social omgivning där det mångkulturella projektet och FN:s Allians för Civilisationer har ej heller mötts med konsekvens från styrandes sida.
Hur bemöta sorgen hos dem som förlorat sina kära? Här läker nog tiden delvis.Eventuellt kan det nya vetenskapsparadigmets fler-dimensionella verklighets-och människosyn hjälpa: att vi människor är mer än vår fysiska kropp.Den går att förintas och mördas,men inte själen-medvetandet.Som sanningssökande filosofistuderande forskade jag om återfödelseforskning vid sidan av mina kursböcker i filosofi där dylik data ej tas upp då man teoretiserar om psykologins filosofi eller kunskaps-och vetenskapsteori eller historieteori mm. Resurser för dylik alternativ forskning får man arbeta fram själv,då omgivningen är inte intressarad av att stödja alternativ eller medvetenhetens utvecklande.Medvetenhet behöver inga försvarstal utan långsiktighet,tro på en etik som är inbyggd i den kosmiska ritningen-som återgäldar åt var och en enligt hans/hennes gärningar.

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör

© Lasse T. Laine,Vidorg,Uppsala 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar