You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 15 december 2011

Metaperspektiv på rättskedjan och rättsväsendet

Metaperspektiv på rättskedjan och rättsväsendet

ref. SvD/Brännpunkt,to 15 dec-11,Stora brister i svensk rättskedja,av Jan Landahl


Bra analys men räcker det

Riksrevisor Jan Landahl har i dagens SvD skrivit en bra artikel om rättväsendet och dess arbete.
Han lyfter fram de brister som alltjämt finns:
* långa väntetider för brottsdrabbade innan polisen tar upp ärendet
* tröghet i hanteringen i rättskedjan
* dåligt samarbete myndigheterna emellan-tex. med socialtjänsten
* bristande rutiner hos myndigheter som ska stödja den drabbade
* negativ incitament för de som utövar brott:utebliven eller långdragen reaktion från samhället gör att de som inlett brottslig karriär fortsätter och gör ännu grövre brott

Mycket av dessa brister kan förbättras med bättre hantering,bättre rutiner och att utdelade resurser som ändå ökat används effektivare konstaterar riksrevisorn.
Han har naturligtvis alldeles rätt.Om man betraktar det omgivande samhället där brott sker,finns det dock några perspektiv som lyser med sin frånvaro.

Attityder,värderingar,myndighetsmissbruk

Den västerländska demokratin grundar sig på historikern-politiktänkaren Charles Montesquieuś (1689-1755) och många rättstänkares och moralfilosofers arbete efter honom.Hans idé om tredelning av makten mellan lagstiftande (riksdag/parlament),utövande (regering som initiativtagare till nya lagar-polisen som deras förlängda arm i den konkreta hanteringen av lag och ordning) och dömande (rättsväsen) bildar grunden för demokratins konstitutioner,vid sidan av tankar om representativitet (partiväsen då politikerna valda i offentliga och rättsvisa val då de representerar folkets flertal) och parlamentarism (att regeringen ska i princip få stöd hos flertalet i riksdagen,ävenom minoritetsregeringar tillåts fungera tillsvidare så länge som missförtroende har inte visats).Media har vidare sin betydelsefulla roll som uppfattas som fjärde maktsfär.

Enligt mig,dels som filosof-samhällsvetare,dels genom egna erfarenheter i det svenska samhället som sk. nysvensk (dvs. ej infödd här,utan invandrat hit som gäststuderande från grannlandet Finland vid 21 års ålder,augusti-69) skulle man bredda analysen att gälla även det omgivande samhället,dess attityder och värderingar.Jag tar här ett konkret exempel genom några beskrivningar ur mitt eget liv här.Ta först min första,preliminära version av avhandling,redan som student.Efter en lång tystnad,ficka jag personinriktade kommentarer från docenten och forskarassistenten till vilka professorn hade lämnat mitt arbete,
vilka jag ”smulade sönder” i ett brev till professorn då ingen sedvanlig uppföljning i ett seminarium skedde,med resultat av tystnad och locket på den unge,sanningssökande studentens öppnande tankar för en grundläggande förnyelse i vetenskapen,bredning av den filosofiska grunden som de vilar sig på (1974).Dylika,diskriminerande handlingsmönster drabbade mig även i senare skeden av mitt nya liv här.Då jag som projektarbetare i det lokala landstingets arbete om invandraranställda,ULL:s Infokansliet,skrev en preliminär rapportredovisning och lyfte där upp tankar om etnisk diskriminering,blev infochefen utsatt för politiska påtryckningar av landstingsråd.Jag fick avgå från projektet,ävenom det var jag som hade formulerat frågorna och programmerat de i den tillämpande databasen som jag skapat för projektet och tillsammans med projektledaren skrivit intervjuades svar direkt i i de handburna datorer.Projektledaren skrev om rapporten och urvattnade analysen-jag stöttes ut igen till det manuella arbetet vid disken som ansågs vara rätt slags arbete för den tvärvetenskapligt universitetsutbildade teoretikern.Senare såg jag i media,att dylika analystankar togs upp i Stor Britannien av professorer där.Samhällsutvecklingen senare har dock gått i samma spåret: det har bildats DO-diskrimineringsombudsman; media uppmärksammar olika myndigheters hanteringar av folket,radio och tv sänder beskrivningar av flagranta fall där myndigheter har ej skött sig,ävenom efterföljande utredningar har varit ytliga (senaste fall angående kommuners/skolors hanteringar av särskole-elever.Hur många av havererade livsprojekt-elever som dömts till särskolan-har varit sk. nysvenskar-dvs. hanterar skolan som samhällets förlängda arm i skaffandet och bildandet av låglöneproletariat i samhället? )

Grunden för brottsligheten i samhället grundar sig således på

*dels förvrängda attityder-se diskriminerande sådana mot olika grupper av individer-
* dels att myndigheterna själva-utöver att deras rutiner brister eller sköts ineffektivt- tolkar lagar vid gränsen för omänsklighet (se fall av utvisningar tex av nysvenskar som rotat sig i landet och avvisas efter många år ävenom individer i fråga skött sig) eller brottslighet i hanteringens anda,ävenom formellt inom lagars gränser.

Men hanteringen av regeringen då-meta-analys perspektivet

Ett annat flagrant fall i detta.Jag har i mina tidigare blogg beskrivit om startandet av min firma Vidorg.Jag hade varit arbetslös,jobbat i tillfälliga kortare projekt- inom AMS,varit tillfällig hemspråkslärare-då regeringen stiftade en lag om startandet av företag.Man skulle kunna dra av gjorda investeringar ur lönen vid firmabyggandet.På detta villkor startade jag min konsultfirma-speciellt då den akademiska världen hade ej brytt sig om det nya vetenskapsparadigmet som bildade grundvisionen för min firma.Genom firman skulle jag försöka utveckla vidare det,i nya tankar mm vilket jag sedermera gjort (se mitt tidigare bloggande om DMOS-ny samhällsmodell- ny,fler-dimensionell tillväxtspiral NMEP,syntetiserande tankar från -30 talstänkarna i Sovjetunionen och den moderna sociologin och byggt vidare på det nya paradigmets nya,fler-dimensionella ekonomiteori grund mm).Efter ett år ändrades detta och skattemyndigheten tillät rullandet av investeringar som tv. visade underskott då omgivande samhället visade tröghet i hanteringen av presenterade nya perspektiv och nya samhällslösningar (se mitt SINUS-arbete 1990 där jag skissat hur man kunde vidareutveckla det lokala landstingets planeringssystem och budgetarbete med ny slags datorisering och nya organisationsförändringar mm vilka-om anammats på riksnivån-hade lett till avsevärda besparningar för samhället-4 miljarder årligen enligt mig).Allt var rätt och fröjd så länge som jag stannat kvar i mitt manuella jobb trots presterade innovationer för den akademiska världen (nya tankar,teorier) och den offentliga sektorn (se SINUS-förslag som stegvist sipprat genom och påverkat positivt till utvecklingen av vård och omsorg,ävenom aldrig lyfts upp tex i media då jag så sent som några år sedan ville lyfta upp detta i den lokala tidningen för att folk skulle ta lärdom av fallet i hanteringen av det nya vetenskapsparadigmet av myndigheter och rättsväsen då man stulit mina resurser (av skattemyndighet) vilket rättfärdigats av rättsmyndighet(Läns-och Kammarrätten).

Mitt fall är ett typexempel då urvattnat tjänstefelsparagraf-lagstiftning och bristande regeringspraktik döms av ingen-vilken slags praktik enligt mig hindrat samhällets utveckling och ytterst kan nästan beskrivas som brott mot mänskligheten då det nya hindrats att påverka positivt till utvecklingen-både lokalt och globalt.Det tycks inte finnas några lagar som dömer regeringen rättsligt sätt?
Ett intressant fall är Vattenfalls hantering i Tyskland då företaget har stämt staten Tyskland i dess myndigheters hantering av deras verksamhet där.Tysk veto på hantering av Vidorg i Sverige?
Ett annat fall: GM:s hantering av Saab-USA tycks kunna i princip hindra även den senaste lösningen av ”Saab-krisen” då det nya Muller-kinesiska utvecklingsbolaget där man ska utveckla ny teknik då ekomiska resultat faller även i Kina även om ägandet är uteslutet eller minimerats dit:
Kännedom om tekniska nydaningar kan räcka för att GM kan tolka att den nya bolagskonstruktionen inte duger och vetot ges igen.Omgivande samhällsperspektiv har således utvidgats till utomlands,då rättvisan ej skett lokalt.Riksrevisorn har ej heller tagit upp den nämnda tjänstefelsparagrafen ovan.
Hur länge fortsätter regeringen och myndigheterna fortsätta sitt låtsasspel i hanteringen av utvecklingsarbetet av samhällets kärna: demokratin (se nya värderingar som skulle behövas och vilka skulle bli följden om det nya vetenskapsparadigmet skulle slå genom socialt och stödjas offentligt). Så länge som det finns möjligheter att
”hand handen tvättar”- en myndighetsperson kan inte dömas för myndighetsmissbruk eller ens vänta att så kan ske (Lex Maria mm. anmälningar till Socialstyrelsen tex är bara ytliga fall då ingen rättsskipning sker utan endast utmaningar till ändringar mm. urvattningar av ansvarsförhållanden inom myndigheterna).

Sammanfattning

Riksrevisorn har skrivit en utmärkt artikel om stora brister i svensk rättskedja.Han missar dock den översta nivåns hantering-vilket ytterst kan leda till tankar om bristande anda i den lokala demokratins väsen (inåtvänt-diskriminerande) och ytlighet (grundar sig på en gammaldags syn på människan och det gamla vetenskapsparadigmet),vilket i sämsta fall leder till slapphet inför omvärldens hantering av brott mot mänskligheten-misshanteringar rättas inte till,då de nya meta-nivårutinerna fattas.I princip kunde den politiska sfären-i misstroende hantering-sätta regeringen på plats,men då dylik praktikfall fattas i den svenska demokratins historia (att misslyckad lagstiftningshantering ledd till fördröjt samhälls-och kulturutveckling,och pågående ekonomiska sanktioner från utomlands vars kärna inte analyserats,vilka givit anledningar att sparka regeringen)-men hur trovärdig är det då media tystnad rått lokalt i detta super-scoop? Min roll i det hela är att stödja riksrevisorns kritik,visa hur den kan fördjupas ytterligare i stället att vara tyst.Trots bemötta brister har jag planer att utveckla vidare mitt livsprojekt och har inte givit upp än,trots påpekade brister.
Jag kämpar vidare,och varje steg utvecklar och fördjupar vidare det nya,det som kommer-vill folkets flertal det eller inte.Spjutsspetsarbetet måste ske om det gamla ska bestå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar