You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 25 oktober 2013

Sandlådan- fokus,tes eller tema ?

Sandlådan förblir sandlådan ävenom den blir större

Ref.: Svenska Dagbladet/Brännpunkt: EU har blivit hot mot sig själv,Fre 25 okt-13,av Göran Hägglund,partiordförande,Kristdemokraterna i Sverige

Översikt

Redan påbörjade valåret inför kommande val i Sverige tillika som EU-parlamentval för lokala representanter börjar aktivera både sittande regeringens och oppositionens politiker.Ävenom jag är inte själv bland dessa (varit tidigare med och aktiv i soc.dem-partiet på lokal nivå med även strävan att reformera partiet varvid det skulle ha blivit utvecklings-spjutsspets för världens socialdemokrater),kan även jag som alternativtänkare fundera på EU:s problem,brister och förbättringsförslag såsom Göran Hägglund har gjort med sitt politiska mandat och trovärdighet.

Jag delar mycket av hans syn på kritik av EU och dess tendenser mot maktfullkomlighet,klåfingrighetoch auktoritets-och tröghetsbevarande då det skulle gälla att gå till aktiva åtgärder för att rätta till de fundamentala problem som finns i dagens EU och även värld. Till och med USA:s makthavare måste lämna sitt öra för EU:s representanter då dess marknadspotential som köpare av det landets produkter tillika som politisk förhandlingspartner i en globaliserad värld håller på att växa. Min kritiska analys har dock en annan fokus än Göran Hägglunds.Jag har ej hans inhemska ton,ej heller populistisk hantering av allsköns fel i EU:s politik eller brister i dess politik,eller moraliserande.I det följande försöker jag visa att Göran har fastnat i den fälla som en för snäv syn på svensk partipolitik kan ge för svenska politiker.Bättre kan vi,skulle jag säga såsom Obama i USA,men för att göra det behöver vi bättre analyser.Sandlådan förblir sandlådan även om den blir större.

EU bild

Göran Hägglunds debattartikel har nog som sitt syfte att försöka profilera Kristdemokraterna i Sverige som EU-vänlig men kritisk parti.Gott och väl,i det kan man säga att deras partiordförande gör ett bra jobb i hans intresse att väcka dels debatt,dels försöka värva röster för partiet som behövs för att inte minska ytterligare eller trängas ut mer och mer i marginalen av Allians-regeringens storebror Moderaterna.Hans centrala punkter för dagens EU-bild är följande:

* gällande finansiella kris i Europa

* demokratisk kris

Enligt min analogibild ovan med sandlådan ser han dock inte samband här till dessa krisers globala bakgrund.Finansiellt är den europeiska starkt sammankopplad med den globala (mer om detta-skillnader i typer av fel-senare).Demokratiskt ger han en litet för enkel-för att inte säga populistisk bild-av EU genom att lyfta upp hur många procent av unionens invånare deltog i förra EU-val (av representanter till EU-parlament antar jag),eller att drygt 40 procent av svenskar förespråkar för ett fortsatt medlemskap,eller att endast 9 procent vill byta ut kronan mot euron.

Man kan fundera vad är bakom detta ”demokratiska underskott”.Detta kan vara kritisk inställning till EU som Göran Hägglund tycks ta för givet,men det kan bero även på vardagsstress i detmoderna välfärssamhället som processerar demokratins spelregler med dess centrala människo- och samhällssyn där det tycks vara pengar som styr ”till syvende och sist” i brist på bättre tankearbete som skulle leda till bättre demokratier både lokalt,regionalt och globalt.

Varför denna populistiska syn i hans analys? Var nämns EU:s närhetsprincip (att lokala frågor ska först och främst lösas på lokal nivå,av lokala myndigheter och politiker om de skulle kunna göra detta (jämför här min kritik i mina tidigare blogg om bristande syn på grundforskningens villkor,där lokala politiker skulle ha kunnat göra mycket för att t.ex. starta processen för att utveckla vidare det nya vetenskapsparadigmet,men blivit ogjort vilket försvårat eller uppskjutit både finansiell framgång och demokratins förnyelsearbete lokalt och globalt).

Ej heller tar Göran upp de krav som EU ställer för nya stater som söker medlemskap inom EU,eller de finansiella bidrag som EU ger för olika lokala projekt där det är de lokala myndigheter och politiker som styr och ställer: vilka projekt lyfts upp,ges grönt ljus varvid ansökan skickas vidare till EU (jämför här mina egna erfarenheter med jobbskapandet i mitt försök att få EU-projektpengar: förgäves,av förutfattade attityder mot inhemska minoriteter antar jag? Eller val av projektledare till lokala EU-projekt där valet styrs av mer sociala hänsynstaganden än kompetens mm.hänsyn).

För att min analys av Göran Hägglunds debattartikel ska inte bli för lång,ska jag inte ta upp allt vad han har skrivit om,utan koncentrerar mig i det följande i de två följande punkter till som jag anser vara centrala i hans EU- vision.Dels frågan om kontraproduktivitet och olika typer av fel i EU-arbetet,dels i hans teser om de fyra centrala områden som skulle åtgärdas i EU-bygget.

Kontraproduktivitet i processer och i systemsyn

Det är nämligen skillnad mellan dessa.Efter att ha nyss (ett år sedan) skrivit den andra redovisningen (försök till pro gradu-arbete eller 3-betygsuppsats i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet i mitt SINUS-projekt 1990-2012 -på egna kostnadar,på min fritid,vid sidan av mitt manuella arbete som har ingenting att göra med min förvärvade akademiska utbildning i ett svenskt toppuniversitet samt högskola) om effektiviseringen av den svenska sjukvården och en av dess centrala punkter-syn på produktivitet- anser jag att Göran Hägglunds debattartikel har en förenklad syn på kontraproduktivitet.

Processfel kan begås av enskilda aktörer-typ skattemyndighetens beslutsperson som har avogt syn på invandrare som försöker skapa ett konkurrerande företag i landet.Även brister i beslutskriterier (skillnad mellan kortsiktiga och långsiktiga investeringar; syn på kapital: i vinstpengar,i kunskapskapital,i strukturkapital: att investera tex i datorisering ,kunskapsbyggande och pr ger ej omedelbara vinster som skattemyndigheten väntar särskilt om man är intresserad av bredda verksamheten direkt med export),utan att säga kunskapsbrister (t.ex. att förstå nya kunskapsföretagets vision om ”integrering i vid mening” då det grundar sig på ett nytt vetenskapsparadigm som ingen tycks vilja veta av.. såsom i fallet med min firma Vidorg och dess ”öde” med lokala makthavare och myndigheter).De böjer sig inte,hur mycket Göran Hägglund än tror på den svenska demokratins förträfflighet,om de fått för sig att de har rätt.

Här kommer vi till systemfel.Det vore intressant att fundera demokratins samband med marknadstänket.Det kan vara att demokratin kräver bättre mått än pengar för att kunna fungera bra? T.ex. hänsynstagande till människovärde (detta har samband med människosyn,och grundar sig på en viss grundläggande,filosofisk syn i ontologi och kunskapsteori mm),till etiken,till diskussion om kulturella skillnader mellan medlemsländer där man ska ta hänsyn till även deras historia.Sammanfattningsvis-det är skillnad mellan olika typer av fel inom EU:

* process kontra systemfel

* fel i övergripande konstruktion av EU som kan gälla t.ex. institutioner,maktfördelningsfrågor,kriterier för att konstruera centrala verktyg (typ Euro)

* kultur och ”tankefel” då man satsar på ”säkra hästar” och demokratin är ej öppen för social mobilitet utan etniska fördomar,diskrimineringslagar som fungerar praktiskt,ej endast i uttal,syn på den egna demokratins förträfflighet mm. Hänsyn som styrs av majoritetsgruppen,i majoritetssamhället...

Det är mycket kvar att göra här för förbättrad demokrati är andemeningen i Görans debattartikel och jag håller med.Särskilt om man fått betala för det i sitt liv (eller ”icke-levda liv” som då och då gör sig påmint i posttraumatiska stresssymptom om man blir angripen på olika sätt i vardagen i sitt arbete eller närmiljö eller då man blivit äldre och börjar summera sitt levda liv).

EU:s centrala utmaningar

Även om jag är inte bland EU:s ”funding fathers”,kanske är jag med i den hästtävlingen globalt som gäller för världens förbättrare och alternativtänkare utan att säga om nobelpriskandidater? Till skillnad från Görans och svenska Kristdemokraternas fyra,följande centrala områden skulle jag vilja foga till ett,mer övergripande: att utveckla demokratin inom EU och globalt.

Görans fyra,centrala arbetsområden som EU ska inviga som sina spjutspetsar:

* migrationsfrågor

* internationell brottslighet

* miljöfrågor och

* utrikes-och säkerhetspolitik

är visst centrala och viktiga,men vilken är den systemdefinierande bakgrunden för dessa?

Att värdera människors situation och arbete:enligt vilka kriterier,genom hurudana institutioner,enligt vilka kulturella och sociala koder eller stiftade lagar.Att räkna med brottslighet: räknas brott gjorda av myndigheter in här? Slarv och bristande intresse hos politiker då det skulle gälla att vara vaken och omvärldsbevakande? Miljöfrågor : vilken typ av teori har man för detta-fysisk ekologi eller min förbättrade,fler-dimensionell sådan.För "vetenskapstroende: min nya ekologiteori-sk. Strukturmatristeori-i själva verket fortsätter Marx,Levi-Strauss arbetslinje i diskussionen om samhällets relation till naturen,samt i min nya,grundläggande ekonomiteori (värdeteori) Talcott Parsons intresse att förena ekonomisk teori med ekonomisk antropologi.Det sistnämnda: obekant för nobelprisdefinierande beslutsfattarna? Min nya ekologiteori grundar sig på den berömnda socialantropolog R.A.Rappaport´s empiriska arbete och kunde nog empiriskt undersökas/stödjas-ja,tom.datoriseras för att effektivisera dess tillämpningar i det praktiska arbetet om viljan,intresse och förutsättningar för det fanns,bland regeringar,miljöpartier,näringslivet.Jag är dock bakbunden av kontraproduktiva myndighetstolkningar och kan ej ensam starta detta-ej heller räcker nobelprisets 1-2 miljoner kronor för det.Start tycks behövas på mer övergripande nivå än i Nordens små demokratier?

Ang. utrikes- och säkerhetspolitik : såsom kontinentalplattor kan man analogt fundera på framtidens politiska rörelser: kommer USA och Kina kolligera,kommer Ryssland att upprusta sig till kriget då ekonomitänkarna tycks ej vara förmögna att förnya ekonomier,brist på jobb både lokalt och globalt.Att kriget till slut blir det enda medlet som kan skapa sysselsättning? Bättre kan vi väl? Varför får jag inga kommentarer för mina försök att skapa ett nytt vetenskapsparadigm eller att institutionalisera det-paradigmbytet- innan jag går bort? EU:s roll kunde nämligen breddas med:

* ny ekonomisk tillväxtblock: start inom EU,stöd globalt

För att skapa bättre EU har jag i mina tidigare bloggartiklar lyft upp möjligheter att förnya Euron,starta Balkan-projekt för att lyfta Grekland ur krisen,skapa förbättrat finansiellt system genom mitt M.O.-derivata instrument som-om startad av Vidorg-skulle ge mycket skattepengar både lokalt och globalt.

Kortsagt: varför förstora sandlådan då man kunde jobba med global syn? Se EU som mellanstation i vår civilisationsbygge? Ja du,Göran- den globala hästracen pågår och vinns den av NSA,Obama caring,eller ensam Lasse? Lassen Sie- rådgör med din partikamrat i Tyskland Göran?

Copyright © 2013 Lasse T. Laine,Vidorg F:a . All rights reserved

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar