You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 29 oktober 2013

Stormbyar i ideologiers värld?

Stormbyar I ideologiers värld?

Ref. Min tidigare bloggartikel nedan

Förord

I mina senaste blogg har jag skrivit om den möjlighet som Socialdemokratiska partiet (SAP) har har I kommmande valet.Hur man-OM man valde att våga satsa djärvt som första parti för det nya vetenskapsparadigmets grund och samhälleliga tillämpningar- fick en unik chans att bli det drivande partiet I världen.Kanske en väg tillbaka till Olof Palmes inställningar,vilket på sätt och vis sedermera återupptagits av Barack Obama I USA och mig. Till skillnad från Olof som var en briljant slagskämpe med verbal agitation,skulle jag vilja fortsätta hans väg genom dels mer kompromissvillig,praktisk politik,dels med mer aktiva kontakter med fou-världen och näringslivet.De aktiva påverkansytor eller fora där jag försökt påverka och driva genom och utveckla vidare det grundarbete som jag skapat för det nya vetenskapsparadigmets uppkomst i mina uppsatser,projektarbeten,mindre utredningar samt bloggande.

Då jag har ovan,i mina tidigare blogg, skrivit om de nya,praktiska tillämpningar av det nya- den reformerade socialdemokratin- tex.

' I den nya synen på offentlig sektor (Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor) som nöjer sig inte med enkla privatiseringsåtgärder (med detta menar jag antagandet att genom att ge möjligheter för privata företag att utöva tjänster i vårdsektorn mm. offentliga tjänsteområden,ordnar man automatiskt till det bättre genom sk. valfrihet för medborgarna- den sittande Alliansregeringens syn) eller i den ordning som gäller för de offentliga finanser genom sk. budgettak bestämmelser och bestämmelser om statsskuldens maxstorlek samt om inflation.

Till skillnad från statisk syn som kommer fram enligt dagens syn under förra punkter- regler som ska tolkas efteråt – skulle den nya s-ideologin betona dels ny samhällsethos bygd på det nya paradigmets fler-dimensionella människosyn (se min refererade bloggartikel nedan från Fre 8 April,2011) och dels eget ansvar-syn för medborgarna.Det sistnämnda:

Eget ansvar: ej så att det vore staten eller socialen eller någon annan myndighet och deras myndighetspersoner som skulle tolka olika fall med sina kriterier (vilket i dag betyder pengar till syvende och sist),utan sk. flex-priser enligt den nya samhällsmodellen ovan,beroende på kombinationen av utförarnas situation,egna val,men även grundläggande värderingar som man har i den offentliga sektorn.

Senaste nytt på den ideologiska förnyelsens område

Då jag är aktivt tvåspråkig och I Sverige har man möjlighet att följa även finsk TV,har jag sett hur likande tankar ovan har börjat diskuteras nu bland unga politiker i Finland.Till skillnad från vänsterintressen sker detta dock där bland de partier som i Sverige räknas bland Allians-regeringen. Ligger de svenska partierna således dubbelt efter,trots att förnyelsemöjligheter lanserades här av mig?

Dels hos vänstern:Man iaktar,väntar på auktoriteters “godkännande” av de nya tankarna från akademins värld.Är denna passivitet en naiv syn på forskningen? Att det finns möjligheter för radikal förnyelse där? Är det inte nämligen så att de flesta professorer satsar på sådant-lagom ifrågasättande tankar och projekt- som ger möjligheter att få fou-pengar från externa källor eller statens makthavare.Eller att konkurrens om tjänster gör att man undviker att lyfta upp tankar hos dem som ev. skulle bli valda till det begränsade antalet professurer.Eller om de nya tankarna skulle rasera den grund som man själv byggt tidigare sin forskning på.Nej,det brukar vara tystnad som råder i sådana situationer.

Vad säger detta om vänsterns “förlorade själ” ? Har den kampglöd som Olof Palme visade eller 60-talets studenter då de kämpade på barrikader ersätts av det nya modets- postmaterialismens “samhällsberättelser” eller missförstådda förnyelsemöjligheter efter det då jag samtidigt som dessa lanserades i främst Frankrike,började med det nya paradigmet,som syntes mellan den anglosaxiska,empiri redovisande och påängterande grunden och den kontinentala filosofin där både existentialismens djärva hopp till ett eget val ochansvar,och fenomenologins egna upplevelsebetonande togs tillvara.Syntesen som är dock ej en enkel summa av förras eller vänsterns och högerns syn,utan grundades i en ny,bredare,fler-dimensionell verklighets-och människosyn (då jag har skrivit mer om detta tidigare-och delvis i referensen nedan till tidigare blogg,tar jag ej upp dessa saker igen).

Vad rättfärdigar Allians partiers vankelmodighet I Sverige? I och med att deras finska motsvarigheter har nu börjat diskutera om min nya samhällsmodell och i fortsättningen ev. om flex-priser (dock utan att lyfta upp mig,vilket därmed skulle ge mig möjligheter att kunna satsa ännu mer då vunnit socialt accepterande och därmed eventuellt bättre möjligheter för mig tex.för mitt arbete i näringslivsverksamhet som konsult),tycks möjligheter för att hålla sig till fortsatt maktposition glidit förbi nu om Allians-regeringen ej agerar starkt och dynamiskt.Ett briljant drag av Fredrik Reinfeldt som regeringschef vore t.ex.-om han skulle vinna valet och få fortsatt regeringsansvar- att inlemma mig in i regeringen som minister för något av de områden som intresserar mig och med vilken position man skulle kunna “institutionalisera” paradigmskiftet.Innan finnarna tar över-innan USA vaknar och vill vara den drivande makten runt tillväxtmöjligheter enligt det nya.Eller kanske EU:s makthavare som traditionellt har starka anknytningar till akademin och näringslivet-det som socialdemokraterna delvis haft tidigare men vilket man sedan missat mycket i (se tystnad eller missade möjligheter under Göran Perssons och följande regeringschefers tid då kännedom om det nya borde ha kommit dem till del genom t.ex. mitt SINUS-projekt)

…. Tillbakablick- referens till min tidigare blogg från Fre 8 April 2011

“ (börja citat- denna bloggartikel kan hoppas över utan att missa innehållet I dagens blogg) Nostalgi som en ny s-ideologi? Bättre kan vi väl? Vägen framåt- 11 bloggande för förnyelsen på en ny grund

Kartan och verkligheten i det ”postmoderna” samhället IV : fronter tätnar kring framtida ideologiska alternativ på den faktiska världens grund

Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

Fokus/Signerat:”Dyrköpt nostalgi”,Fre 8 april 2011 av Katrine Kielos

Fokus/Ekonomi/EMU:”Från tvekan till tvärnej”,Fre 8 april 2011 av Lisa Bergman

Fokus/Vetenskap:”Hjärnornas kamp om själen”,Fre 8 april 2011 av Cecilia Ezaz-Nikpay

Berättelse

Emellanåt händer det.Jag missade en tidning (bland flera hundra som jag delar ut dagligen på min nattrunda hos den lokala tidningens distributionstjänst)-den senaste Fokus.Så,nyfiken som jag är som vetenskapligt utbildad och med samhällsintresse,som socialentreprenör och medlem i socialdemokratin,tog jag en titt på denna nya,partiobundna tidskrift,innan jag i morgon ska dela ut den till dess rättmätige ägare och abonnent.

I tidningen mötte jag flera intressanta artiklar (se ovan). Jag kunde inte låta bli att kommentera.Då jag hade ej heller fått mitt blogginlägg publicerat eller visat i den europeiska PES-bloggen om det senaste nytt-förslaget att åtgärda EU-krisen genom förslaget på ett nytt finansiellt transaktionsskatt-lyfte jag upp även det i min komment av Katrine Kielos Signerat-komment.Indirekt bemöter jag även Fokus-tidskriftens artikel om själens existens,där Cecilia Ezaz-Nikpay redovisar för de etablerade vetenskaparnas syn på det,dock utan att lyfta upp det som verkligen är intressant i sammanhanget:de sk. anomala,empiriska data som man har tex. i parapsykologi,transpersonell psykologi,teoretisk fysik mm. som bildar grunden eller bakgrund för mitt nya vetenskapsparadigm.

Förhoppningsvis väcker jag ditt intresse och visar att nostalgin verkligen inte kan ge önskvärda perspektiv eller lösningsförslag då det gäller att lösa de samhälleliga,politiska,miljömässiga och värderingsproblem som man har i dagens värld.Det gäller att gå vidare.Vi har ju ett alternativ nu,en ny partiledare i S-partiet som ev. börjar stöda det nya,då dagens etablissemang såväl i Sverige som ute i världen har blundat och ej velat se det som nu ”är skrivet på väggen”.Sprid gärna vidare budskapet och bli därmed delaktig i det nya skapandet för robustare demokrati,ekonomi och samhällen.

Nostalgiflykt eller en ny ideologisk förnyelse för världens arbetarpartier

Katrine Kielos har skrivit en intressant Signerat om nostalgi-som samhällsfenomen-och särskilt inom politiken.Hon skriver ”Det är inne att glorifiera det förflutna.Men politiker bör se framåt”. Jag håller med henne om ovanstående.Jag ställer mig dock frågande till hennes beskrivning av tex socialdemokratins ideologiska utveckling.Ävenom det lär vara ”inne” med nostalgiska tillbakablickar ”till gången tid” såsom hon beskriver ske i Storbritannien i Maurice Glasman´s lansering av ”Blue Labour” som efterföljare till Tony Blair mm´s New Labour,undrar jag om denna väg är framgånglig såväl ekonomiskt som politiskt?

I och med att produktionens automatisering,robotisering och datorstyrning behövs det inte längre så många arbetare där.Det skapas inte heller tillräckligt många nya arbeten,då man försöker lösa arbetslösheten enligt gamla teorier,modeller eller fackliga och politiska program.

Jag håller på att läsa Lars Ekdahl´s intressanta bok om Rudolf Meidner-han som tillsammans med Gösta Rehn skapade en ny modell för att tillförsäkra såväl full sysselsättning som demokratisering av produktionen,vilket efter decenniers utveckling,tystnad och debatter till slut blev frågan om Löntagarfonder.Ekdahl beskriver i sin bok hur dessa LO´s ekonomer var på sin tid spjutspetsar för samhällsförnyelse bortom s-partiets punktvisa administrerande av välfärdssamhället,då se såg längre än så.Må vara att deras förslag att lösa statens styrning av kollektiv kapitalbildning-för att tillförsäkra full sysselsättning och inflationsfri,stabil ekonomisk utveckling med solidarisk lönepolitik som minimerade sociala klyftor i samhället,var utopiskt.Men deras modell var ett framtidsinriktat sätt att driva politik och därmed försöka engagera människor i samhällsbygget,i stället för var och en för sig,som individer.

Jag känner mycket mig själv i Meidners känslor inför det nya samhället som han var tvungen att flytta till efter nazisters maktövertagandet i Tyskland.Jag har på min blogg http://vidorghelps.blogspot.com haft berättelser hur jag har format mitt liv här som invandrarintellektuell.Dessvärre har jag inte lyckats så bra som han.Kanske beror detta på att jag har ”två trösklar”-dels min etnicitet med finsk bakgrund som är delvis annorlunda än den svenska-dels med mitt skapande av grundtankarna för det nya vetenskapsparadigmet,som ifrågasätter så mycket.Den gällande verklighets-och människosynen,dagens syn på värderingar som endast frågan om emotiva utsagor,syn på evolutionsteor som endast fysisk sådan då den i mitt bredare,mer abstrakta paradigm är en dubbel sådan.Att det finns en själ-medvetande entitet som överlever den fysiska kroppens död,och tom återföds igen i en ny fysisk kropp för att fortsätta sin etisk-mentala utveckling.

Grunden för vetenskap kan inte bevisas,utan den kan bara antas i självklara antaganden,sk. axiomer. Den filosofiska synen som man har i dag angående verkligheten och människan grundar sig på ett dikotomt sätt att tänka med motsatser.Enligt en antropolog Leví-Strauss är grunden för detta i människans hjärna och dess struktur.Jag tvivlar dock detta då jag själv är ett empiriskt motargument. I mitt nya vetenskapsparadigm finns inte en motsättning mellan den ideella och materiella,ej heller absolut verklighetsbegrepp som färgar antaganden om skillnaden mellan subjekt och objekt,så kallad referens-sanningsteori som i vetenskapsteori ställs fram i krav att ”kunna verifiera eller falsifiera framlagda påståenden eller hypoteser innan de-med flera,oberoende forskares tester kan intersubjektivt accepteras som tillsvidare ”sanna” teorier som beskriver verkligheten och ger stöd att från dem härleda nya beskrivningar och antaganden om sakförhållanden.

I mitt nya paradigm är grunden bredare,klarare,framlagd i ontologiska axiomer (enhet,kontinuitet,evolution) där det finns en grundläggande princip som både beskriver och förklarar ”hur allting hänger ihop”.Denna princip kan sedan indirekt ”bevisas” i tex. fysikens,biologins nya fackteorier som kan förklara bättre de problem som man har än dagens teorier. I samhällsvetenskap och i politikens område har jag bloggat på min blogg ovan om möjligheten att reformera socialdemokratin med det nya vetenskapsparadigmets nya,faktiskt fler-dimensionella verklighets-och människosyn.Hur då? Genom att det skulle ge bättre argumentativ stöd för socialdemokratins traditionella värderingar om frihet,rättvisa,jämlikhet och jämställdhet,genom att visa att dessa nu stöds indirekt även av den nya vetenskapen-att det är ej endast frågan om nostalgiska tillbakagång till förra tiders värderingar.

I förrgår bloggade jag för första gången i den europeiska PES-bloggen- Partiets eller nätverket för europeiska socialister där den svenska SAP är med at www.pes.org/en/blogs/pes-blog/commenting-european-financial-sector-tax-proposal .I min blogginlägg försökte jag lyfta upp-nu på europeisk nivå-det som jag bloggat i Sverige redan före senaste valet,men vilket inte uppmärksammades eller lyftes upp här.Med hänvisning till mina nya teorier i ekonomi,ekologi,nya modeller ang. den teoretiska relativiseringen (obs. ej detsamma som nihilism eller ”perspektivseende” i det populära postmodernism som ändå står på den grund som det gällande paradigm ger) av välfärdssamhället i min nya samhällsmodell av ”Delvis marknadsstyrd offentlig sektor” med dess sk. flex-priser där individen har en real,positiv möjlighet att påverka på marknaden och den offentliga sektorns prissättning av tjänster som angår just henne! Andra härledda modeller gäller min Kapitalmatris,som beskriver kapitalet strukturellt,vilken modell enligt mig skulle kunna ge tips för att förnya det kunskapssamhället som blivit till nu.Min bredare Produktivitetsmodell betonar även mer medborgarnas deltagande och intresse än dagens syn på fysisk produktion eller kapitalproduktivitet.På politiska programmenas nivå ger jag fog nog för min slogan för ”Välj S-partiet som spjutspets” som jag lanserade inför kommande partiledarevalet inom S-partiet.Jag väntade mig inte att bli vald-se mina två trösklar ovan-men ville uppmärksamma Valberedningen att det finns möjlighet nu att förnya partiet på det nya vetenskapsparadigmets grund och i de fortsatta reformförslag som den ger tex. angående arbetslöshets problematiken i min NMEP-hållbar tillväxt program.

Det lär nog bli dyrköpt att blunda för förnyelsemöjligheten? Trots att jag har tagit kontakt med såväl journalister i DN och SvD och Aftonbladet,kontaktat fd.partisekreterare om tex. mitt förra SINUS-uppsats-utredningen om sjukvården och möjligheten att reformera den (1990),länkat mina blogginlägg i mina tryckta kommentarer på tidningars sidor,händer det ingenting.Inga hänvisningar till en ny ideologisk möjlighet för socialdemokratin-både lokalt och globalt- ingen diskussion om mina ekonomiska förslag att lösa EU:s kriser (se PES-blogg ovan som jag ser inte någonstans på deras sidor som ej heller länk till min blogg här i Sverige på partiets Netroots sidor).Är nostalgin således så djupt sittande i folkets själ eller kulturell identifikation,eller fördomar och förväntningar att Sverige ska vara såsom det alltid har varit.Punkt och slut.Social praktik som även Meidner fick erfara i sin tid,ävenom han levde väl,i motsats för mig som bara överlever.Men-allt har sin tid- och det får väl även jag acceptera.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit. Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder. I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.“

(slut citat på min förra blogg)

--- fortsätter om dagens situation--

Förnyelsens möjligheter vis av vi dagens värld

För att hänvisa till min tidigare blogg ovan om “hästracet” (en metafor,språkbild) mellan NSA,Obama och mig om att förnya världen-ej kontrollera den endast (i det sistnämnda: mitt bloggande visar att NSA och Obama har ej lyckats i dagens Sverige- och ej heller med sina egna “alternativtänkare” eller visselpipblåsare- och att tänkare har ej intresse att kontrollera något utan förmedla fritt nya tankar,upplevelse-och handlingshorisont mm. förnyelsemöjligheter i sina egna samhällen eller i den globala kulturen).

Hur skulle det gå för NSA om världens klervoajanter (både de visande sk.lägre klervoajans-som ser visioner som oftast stämplats som hallicinationer av psykologer som står på det gällande,begränsade vetenskapsparadigmets grund med sin “materialistiska människosyn” (definition: att människan är endast en fysisk varelse och att sociala,mentala,kulturella saker kan till sist reduceras tillbaka till fysiska tillstånd t.ex. hos hjärnan eller fysiskt mätbar elektro-kemiska aktiviteter som kan tex. ändras med läkemedel eller fysiska operationer: eller högre klervoajans som vet något inom sig-”intuitivt”) skulle börja berätta vad dem vet? Jag är inte intresserad av att avslöja något sådant om jag visste eller vet.Av lojalitet för någon individ,familj,partiet eller landet eller för att inte störa för mycket de utvecklingsprocesser som ändå sker ävenom “det stormar i ideologins värld” typ den pågående kritiken mot NSA.

Är NSA-chefer naiva? Det har debatterats redan mycket hur demokratier ytterst grundar sig på tillit människor emellan.Detta kan delvis även tolkas som kritik mot Allians-regeringens ekonomiska politik i Sverige.Genom att betona alldeles för stelbent sk. skattenedsättningspolitik har man utvidgat sociala skillnader s samhället,och därmed minskat tillit s samhället då de sämstställda har ytterst fått betala för sk. ekonomisk tillväxt.I detta sammanhang kritiserar jag även säväl dagens ekonomer som näringslivet.

Efter mitt senaste arbete I SINUS-projektet finns det nu tankar för en ny,grundligare syn på hållbarhet än man har i dag i såväl politiken som i näringslivet.Att hållbarhetsfrågor skulle kunna inlemmas i ett nytt slags kontosystem i budgetar.Vink till Harvard-ekonomer eller Barack Obama hur man skulle kunna börja förnyelsearbetet I USA vilket skulle med säkerhet minska de ekonomiska svårigheter som landet har i dag med budgetunderskott och statliga skulder.

Sammanfattningsvis

Än finns det chanser för svenska politiker och partier att ställa sig till spetsen av förnyelsearbetet. Men-det finns tecken på väggen att denna möjlighet håller på att förloras.

Vad säger massmedia? Att glänsa med kommenterande "mellan raderna" räcker inte då det gäller att ta djärvt det vågade språnget tilll förnyelsen och en ny tillväxtblock.Innan möjligheten släcks av nya stormbyar i både den fysiska världen,i världspolitiken eller i ideologiers områden där det nya förvrids till begränsade intressetolkningar och där allas aktiva medverkan genom ny kulturethos går förlorad. Vad väntar vi på? Är vi inte värda en framåtsystande politik såsom en annan samhällstänkare Katrine Kielos sagt ovan.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright © 2013 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar