You can translate my blogg with Googles help :)

torsdag 3 oktober 2013

Amerikansk arrogans kontra amerikansk tillförsikt?

Amerikansk arrogans kontra amerikansk tillförsikt- eller hur presidenten,marknaden och världen (inklusive EU) shabblar bort ekonomisk tillväxtboom...

Ref. SvD/Nyheter: ”Amerikansk arrogans kan straffa sig”,to 3 okt-13,av Andreas Cervenka (SvD Näringslivs krönikor)

Förord

Än lyser solen,det är en fin höstdag,fast det börjar bli kallt på nätterna. Kallt verkar det bli även i USA-det stora,förväntade tillväxtlandet i väst,vars president gästade nyss konungariket Sverige eller den nordiska typen av demokratin (mer om detta och dess natur kan du läsa i mina tidigare blogg).Andreas Cervenka har i dagens SvD skrivit en bra,skarp analys av läget i landet därborta,där även jag har försökt påverka positivt från fjärran,med mina blogginlägg och då och då med epost till presidenten därborta.Naturligtvis tror jag inte att mina epost når honom,då deras typ av demokrati fungerar med auktoritetstro och statustänkande,trots att de fina posterna besätts med individer som gått i de fina universiteten såsom Harvard,Princeton,MIT etc. Till skillnad från äkta vara-alternativtänkare som skurits påverkansmöjligheter kommer de i USA fram och bidrar därmed till kakofonin i landet.

Vad har jag nu att säga om situationen i USA? Andreas skriver rakt och jämför läget med sandlådekriget,som ger nog en ganska passande situationsbild av läget.Om det skulle finnas ett andeväsen (eller individ som lever mer som ande) i landet,skulle det nog beskriva landets situation mer som intern terrorism,eller-varför inte-som kontrafaktisk demokratisering.Kunde jag,intresserad av världens långsiktiga,strategiska perspektiv,kunna bifalla i sådant perspektiv? Med fog skriva som i rubriken ovan.

Två stora problemområden

Andreas och Thomas Molén som ritat eller konstruerat grafiken till artikeln ovan analyserar det pågående budgetbråket kring två centrala problemområden.Dels angående budgetunderskottet,dels angående statsskuldens växande.Bråket som politikerna i Washington och även i delstaterna syslar med gäller både strutsaktigt beteende att låta bli att se de långsiktiga konsekvenserna för landet USA och dess roll i världen som den supermakt som fortfarande bryr sig om de demokratiska principerna och rättigheterna då andra ”stormakter” såsom Ryssland och Kina faller i nostalgitripp för forna dagars vapenskrammelövningar och militära upprustningar eller i auktoritärt ekonomipolitiskt spel där win-win situationer regleras uppifrån av partiets byrokrater vilka dock inte har insikt genom vardagserfarenhet av situationer som borde regleras.

Statsvetarna skulle nog beskriva situationen som maktspel.Både på personlig nivå-att höja den populistiska rösten utan genomgripande analyser för att framställa sig i bra dager för väljarna inför nästkommande demokratiska val-eller på partinivåer då närmaste mållinjen gäller kommande presidentval.För sittande presidenten gäller situtionen väl det historiska omdömet efteråt: hur han blir värderat efteråt.Skötte han väl sitt ämbete,skötte han efterspelet med den historiska sjukvårdsreformen så att det fortsätter att fungera något så när efter hans presidentperioder.

Som alternativtänkare kan jag närma mig detta sandlådekriget i USA även med teoretiska perspektiv vilka kunde nog beskrivas som grövre arsenal än Andreas skarpa kolumnistiska analyser. Hur ska jag då ladda mina teoretiska haupits eller ja-varför inte teoretiska,fredliga teorimissiler för att få landet i köl eller värja den globala krisens fördjupande som skulle bli följden om landets politiker inte lyckas med sina ämbäten.Först litet jämförelsematerial.

EU-siffror och IMF-maningar- bra underlag för politisk omvändelse?

Andreas Cervenka skriver i sin utmärkta krönikorartikel om EU:s siffror om budgetunderskott och statsskulden:

EU har ju regeln om maximal 3 procents underskott i budgeten (och Sverige dessutom sina egna skärpningar av detta om budgettak och definition av underskottsperioden vis a vi konjunkturcykeln) statsskulden skulle bli högst 60 procent av BNP årligen

Media har beskrivit hur detta har egentligen ej fungerat problemfritt i EU heller,ävenom man har ett sken att detta ska gälla.För den EU- sjukdomen som vissa skriver som euroskelorisk sjukdom (kunde detta beskrivas att härskande eliter skickar sina barn till bra tjänster i EU eller att byrokratiska maskineriet fungerar för trögt,godtyckligt enligt den politiska marknadens egna lagar,eller utan europeisk sjukdomsinsikt då man har ej nya ekonomisk-politiska teorier för att lösa de stora problem som man har?),har jag föreslagit tidigare mina egna,alternativa lösningar såsom

- reformering av euron enligt nytt fondsystem som är grundade på den nya ekonomiska teorin som blir följden om man börjar ta på allvar och tilllämpa det nya vetenskapsparadigmet (mer om detta under)

- konkreta tillväxtprojekt på Balkan tex som skulle ta bäring både på Grekland och omgivande länder i deras djupa arbetslöshetssituation och social oro som en annan person, författare-journalist Alexandra Paskalidou skrev om i gårdagens SvD

- intresse att närma sig mer Ryssland och försöka få landet att bli en del av EU i stället att stöta bort det vilket isolerar dess beslutsfattarna och får dem att fly till nostalgitripp i forna sovjetpolitiska maktkonstellationer ävenom länder både i väst och öst om landet genomgått stora förändringar (i Östeuropa och i Kina)

Vad kan IMF-jämförelser på samma sida i dagens SvD ha för budskap eller perspektiv för USA:s budgetbråket? Organisationens chef Chritine Lagarde-vid sitt besök i Washington där hon mötte Greklands premiärminister Antonis Samaras-lär ha uppmanat premiärministern att

- gå vidare med institutionella och strukturella reformer i landet

- om behovet av robust budget för 2014

Dessa uppmaningar grundar sig nog på fortsatta nedskärningar i budgeten för olika sociala områden,i stängningar och linjemönstrandet av sjukhusväsendet mm.-allt efter den gängse ekonomiteorin som grundar sig på det gällande vetenskapsparadigmet och dess syn på ekonomi där man har den grundläggande skillnaden mellan ekonomisk teori och ekonomisk antropologi- hur man antar att ekonomin bör vara grundad,på vilka självklara antaganden såsom kortsiktig vinstmaximering,eller att strukturella reformer mäts i uppnått vinst alternativt frånvaro av budgetunderskott oberoende av sociala,etiska,kulturella eller fysiskt-ekologiska hänsynstaganden.

Jag antar att båda dessa elitpersoner följer samma beteendemöster såsom en och annan auktoritets-och statustänkande politiker i andra länder,inklusive politikerna i USA och i Sverige? Varför bry sig om alternativa teorier eller demokratins demokrati: det räcker ju att man pratar om demokrati,om konkurrens,om fritt tänkande!

Vad skulle dessa jämförelser nu kunna hjälpa i USA och dess budgetbråksituation?

Tre centrala frågeställningar

Andreas listar här-rätt enligt mig- tre centrala frågeställningar vilkas misskötsel påverkar situationen ovan eller att de två stora problemen fortsätter i USA.

För det första: att dollarn har en roll som försvårar botandet av problemen.Så länge som USA:s valuta-dollarn-har en roll som världens reservvaluta,kommer landets centralbank kunna späda på landets ekonomi med dessa statusprodukter.Ösa på penningmängden-få mera dollar i rörelse och därmed hoppas att utökad rörelseutrymme skulle skapa tillväxtboom och minskad arbetslöshet då folket köper mer och mer.Förhoppningsekonomi eller förväntningars psykologi? Visst köper folk prylar och konsumerar men de håller även undan en hel del då de är inte övertygade att ekonomin växer friskt.Det vill säga samtidigt inflationsförväntnignar och minskad konsumption.Vilken teori kan bita på denna motsägelse? Sannolikhetskalkyler,trendmätningar efteråt? Teorins roll borde ju vara att ge råd,förväntade förutsägelser eller ge impulser för att kunna välja nya vägar,nya stategier för att minska budgetunderskott eller statskuld? (mer om detta nedan).

För det andra: att i USA har man inte en krisinsikt som man har i EU.Då räntorna stiger eller börsen faller är det tecken på kris.Här kan man försöka förstå FED-chefens förståelse horisont: genom att hålla räntor nere,kan företag låna lättare pengar och därmed investera i nya projekt.Företag i sin tur väntar på folkets reaktioner och deras köpmönster.Folket i sin tur väntar på politikerna.Politikerna i sin tur väntar på marknadens OCH väljarnas bedömningar.Marknaden (dvs. det sammanfattande mönstret med utbud-efterfrågan av enskilda inviders,hushållens,företagens,organisationers och statens handlande) bedömer situationer efteråt: vad säger statistiken,hur det uppstått nya regleringar och lagar som påverkar marknadens fungerande.Rundgång? Ja visst,men svårt att överblicka-därav sandlådekriget och maktstrider om egna intressen och förhoppningar kring den individualistiska lyckan: om jag mår bra,mår alla andra och landet bra.Men-räcker det en enskild individ här-typ Schumpeterska innovatören som mår illa? Som man faktiskt misshandlat och misshandlar med fördomar,illgärningar,diskriminering,ekonomisk marginalitet.Ingenting att bry sig om så länge som han/hon är ensam?

Men USA är inte ensam som landet i världen.Kineser som sparar en hel del har investerat en del av sitt sparande i USA-marknaden,väntande framtida inkomster (dvs. finansiella investeringar,investeringar i öppnade dotterbolag där etc.).Detta betyder för dollarns del-då kineser och andra blivit oroliga för landets fortsatta situation- att dess andel av världens valutareserver har fallit från drygt 70 till 63 procent,enligt Andreas källor.

Vilka hänsyn skulle valutan ha enligt den nya ekonomin?

Jag har i mina tidigare blogg nämnt följande tre,sammanfattande perspektiv på mitt egna ”ekonomiprojekt” eller försök att övertyga om förträffligheten av det nya vetenskapsparadigmet genom dess tillämpningar på det ekonomipolitiska området:

I Grundläggande,nya teorier

- ny värdeteori där individen handlar med både strategiska och etiska perspektiv- ej endast med penningmässiga såsom i dagens teori (jämför både med marxistisk värdeteori och ny-klassisk sådan vilka ger uttryck för det gällande paradigmet där man styckar i skär ekonomin från etiken mm hänsyn)

- Strukturmatristeori eller teorin om samhällets relation till naturen.Hur samhällen följer en cykel gentemot naturens ramar,vilka kan mätas på olika sätt såsom enligt den nu gällande ekologiteorin som ”ekologisk fottryck” (def. Hur man tar upp jordens resurser såsom mineraler etc) eller naturens mångfald (def. Att mångfald är långsiktigt robustare som ekologiska system än enkla sådana,sk. Monokulturer där tex. Nattens frost kan slå ut eller påverka menligt för hela årets kaffeproduktion).Utöver detta kunde den flerdimensionella,nya ekologiteorin mäta både olika sociala tillstånd,som psykologiska och kulturella tillstånd hos folk-populationen.Om man tex blir bemött med auktoritära politikers handlande,vågar man inte ”sticka ut” och förbättra eller innovera etc. Dvs. ekonomin växer inte såsom den kunde göra,eller att den växer ensidigt,utsugande naturresurser vilket blir långsiktigt dyrt,med tillstånd som går ej att reparera eller då den negativa tröskeln som man nått orsakar en plötslig,kvalitativ förändring till ett tillstånd för helheten till det sämre.

- Andra grundläggande teorier i mitt ekonomiprojekt (skrivna i papers eller studenuppsatser då vägen uppåt till bättre social position och trovärdighet varit stängd eller då ej fått resurser att ägna mig åt mitt livstema på heltid,med stödjande eller uppskattande omgivning och kolleger) är kapitalmatristeori,som man kunde använda tex. I reformering av skatteförfarandet,lönematristeori (en tillämpning av strukturmatristeorin) som kunde förklara vilken vore rätt lönenivå och värför,ny produktivitetsmodell där bl.a. kommunikationens roll uppmärksammas. Mitt senaste papper-tilltänkt pro-gradu uppsats i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet-handlade om analys av produktivitets problematiken.Att politikernas bedömningar av tex. Sjukvårdens produktivitet kan vara beroende av den teoretiska förklaringsmodellen som dem har i bakgrunden.Ideologi är nog en ytbild av dessa mer grundläggande hänsyn eller inlärda mönster vilka är eventuellt socialt betingade? (läs vetenskapshistorikern Thomas Kuhns analys om vetenskapsrevolutioner: det som är rätt tänkt är nog inte alltid så rätt som den borde vara? Rätt för vem,enligt vilka måttstock,för vilket syfte etc.)

Alla dessa teorier och deras fortsatta utvecklande berör sk. grundforskning. Om man skulle betrakta valutans situation och värde gentemot dessa eller med dessa teoriers hjälp,skulle funktionella samband se mångsidigare ut än i dagens kortsiktiga hänsynstaganden.

Jämför tex. Strukturmatristeorin: kostar satsningar i sandskiftsolja eller pipelines från Kanada och Mexico långsiktigt mer än de ger i vinster? Uteblivna satsningar i förnyelsebar energi eller i ny grundforskning som är intresserad av nya teknologier bakom hörnet (se mer om detta nedan i ”avdelning III”).

Med kapitalmatristeori: hur skattas investeringar i utbildning eller strukturellt robusta reformer där produktivitetsbedömningar är flerdimensionella? (jämför nästa avdelning II- konkreta resultat).

Med lönematristeori: i vilket skede växlas låglönesatsningar till förbättrad lön?

Med ny produktivitetsmodell: används kommunikation i demokratisk anda: ömsesidigt växlande,hänsynstagande enligt win-win,ej genom sk. negativ ömsesidighet där motståndssidans argument förvanskas eller tas ej upp,nedtystas med mediastyrning eller auktoritetstänkande och sken-argumenteringar (sk. personfixering då det skulle gälla att tala om sakers tillstånd och innehåll).Kort sett-valutan är mer än kortsiktiga vinster eller förväntningar,förhoppningar och borde mätas även med etiska hänsyn.Jämför här mitt förslag att reformera IMF eller Världsbanken med nytt valutasystem och nytt biståndssystem.

Priser och budgeteringsprinciper om den nya ekonomiteorin skulle gälla

Andreas lyfter upp valutan-dollarns roll-som centralt i USA-politikers sandlådekrig.Visst,men även priser och prissättningar och produktivitets frågor är centrala här.

Här kan jag dels berätta en liten samhällsberättelse (med tungt teoribotten som skulle nog inte bli godkänt i ens avhandlingsarbete pga. Dess ifrågasättande kaliber).Då jag tidigare försökte få stöd och kontakt med president Obama och hans stab då det gällde kampen om den nya sjukvårdsreformen,lyfte jag upp möjligheten av att använda mitt nya M.O. (Management Option)-derivatainstrument i Exhange H.C:s.Jag fick dock inget svar till mina eposter.I sak så att säga-endast hövliga tack och försäkran att dem skulle nog nå presidenstens bord (vilket jag tvivlar). Sedermera togs Exchanges-marknader upp där sjukvårdstagare-patienter-kunde välja olika sjukvårdserbjudanden mm. Men utan att dessa skulle följa mitt M.O.- schema eller produktivitetsbedömningar.Billigare så men var det så klokt? Om mitt förslag skulle tagit emot och börjat tillämpas,skulle alla ha vunnit.Företagen i bättre utformade projekt,som skulle givit mer vinster.Patienter i bättre sjukvårdserbjudanden,projekt,vårdgivare med bättre kvalité.Politikerna med både mindre kostnader (förbättrad kvalité ger mindre,långsiktiga kostnader) och större vinster (robustare sjukvårdserbjudanden skulle ha givit sk. strukturella vinster-uteblivna tröghetskostnader,felsatsningar,eller dyra rättstvister).Nu gjorde man inte så och alla betalar,politikerna grälar,landet blöder,världen väntar att presidenten och hans stab tar ordentligt tag i problematiken (översätt gärna denna artikel till honom-men ge även mig ersättningar för sakinnehållet enligt demokratins spelregler).

Dels beskriver jag kort här en sammanfattning av vad mitt ekonomiprojekt har givit tidigare resultat:

II Tidigare resultat i det nya ekonomiprojektet (som även USA kunde ta lärdom av)

- Mitt SINUS-projekt 1990-2012- strategiska intervjuer av landstingsråden vid Uppsala Läns lansting- gav många förslag för att förnya den svenska sjukvården.I dess första arbets-uppsats (vid Ekonomisk Historia,Uppsala universitet,där det refucerades eller krävdes att skrivas om vilket jag inte kunde göra pga. Min samhälleliga situation då,brist på resurser att kunna koncentrera mig enbart till forskning,eller brist på handledning och kollegialt stöd) 1990 föreslog jag förnyandet av den tidens budgetsystem Sinus med nya budgetmoduler,skiss för nytt,datoriserad planeringsystem om tagit i bruk i hela landet hade försiktigt värderat givit 7 miljarder i besparningar årligen (blivit en hel del pengar sedan dess om tagits i bruk-säg sedan 1995-efter 5 års genomförandetid..),nya organisationsförnyelseförslag,nytt flexpris-system som i mitt eMBA-kompletterande utbildning vid Gävle Högskola kopplades till den sk. ålderdomsboom-problematiken med förslag på ett omfattande fou-projekt (vars omfattning och fler-dimensionalitet användes som skäl mot mig att icke godkänna mitt arbetet som dessutom tagits upp på nätet som examensarbete och givit mig slutbetyg i ämnet.Handledaren som blivit skrämt och stoppat projektet gick vidare,docenten-övervakande läraren-blev professor-jag fortsatte som tidningsbud.Demokratibilden som gäller även i dagens Sverige angående den nordiska modellen gentemot alternativtänkare. Jag är säker på att dylika resultat kunde anammas även i USA-marknad.

- NMEP-ekonomisk tillväxtspiral.Detta har samband även med satsnigar på transkportsektorn,på utbildningssektorn,på arbetslöshetssituationer och satsningar,tillika som samhällsplanering.Pappret togs upp i mina studier vid samhällsplanerings kurs vid Uppsala universitet och var refererad även i mitt förslag för reformering av soc.dem-partiet på -80 talet då var en påverkansperson i en lokal soc.dem-förening i Uppsala för Finskspråkiga.Även boende frågor tas upp i det givande positiva sociala konsekvenser.

- Nämnda M.O.-instrument kan nämnas som konkret resultat,då jag kan använda det i mina eventuella projekt (se nedan i ”avdelning III”).Om mitt bloggande vid USA-presidentens besök i förra månaden hade givit resultat och min firma Vidorg välkomnats i USA (ej gratis som i Sverige där man gärna tar emot resultat av alternativtänkarens verksamhet ”i fall det blir något,mot alla odds,och de marginaliseringsförsök som man tillämpat”),hade han kunnat hantera landets republikaner med helt annan sits: kunnat visa att det nya,reformerade Exchenage H.Cś enligt M.O. (från Vidorg) kunde ge vinster till alla (se diskussion ovan). Dvs. det verkar att Anders Cervenkas analogi om ”sandlådekrig” stämmer nog? President Obama har fått teoretisk ”vapen” av helt annan kaliber än sina politiska motståndare har,och dessutom dragit undan deras stöd från näringslivsfolk genom att kunnat visa vägen till fortsatt reformering av sitt skötebarn H.C.-projektet enligt konceptet ovan.Varför är Harvard-professorer,Princetonfolk så tysta och upplyser honom inte om nya möjligheter? Var är svenska och finska politikers kollegiala stöd från nordiska demokratier för sin partner i det stora USA? Stämmer rädslan i bäcken härvid.Att folket här skulle ske vad dem syslat nu nästan 40 år genom att fördröja genomförandet eller starten av utvecklandet av det nya vetenskapsparadigmet som skulle kunna göra som mycket nytt?

- Konkreta arbetslöshetsprojekt: Sverige har sina Romer-projekt,USA sina Svarta Panter motsvarande.Jag hade under mitt 6 månaders projektanställning i den lokala Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen självständigt författat en mindre utredning hur förnya romers utbildning vid AMS.Detta togs aldrig upp,trots att den kunde ha givit impulser för både AMS-styrelse som regeringen att förnya romers situation.Uteblivna förändringar betalas av romers lidande,och samhällskostnader. Samhällskostnader togs upp även i mitt ovannämnda SINUS-projektet och dess andra produkt-mitt pro-gradu arbete 2012,där jag föreslog ett nytt,flerdimensionellt,hållbart budgetsystem där social hållbarhet bakas in i ekonomisk budgetering.Ett fou-ämne att fortsätta för redovisningsekonomer?

President Obama kunde ge beställning om denna slags fou till USA-myndigheter.Ett experiment-projekt-en del av-kunde vara en alternativ H.C.-projekt där vårdgivaren använder dylikt,nytt budgeteringssystem och principer,vilket-om det visar sig vara bra-kunde tas över i staten.Slå knuten med budgetbråk och underskott sönder med tankens svärd?

III Förslagna projekt med stöd i teoretiska resultat ovan

Det är lätt att säga att ”ja du,det är lätt att filosofera”. Dylikt är ett enkelt sätt att avfärda annorlunda tankar och nya perspektiv.Dessutom är det en förfalskning av det som gjorts.Bakom dylika,nya tankar är decenniers tankearbete framför kursböcker,omvärldsbevakningen genom läsandet och reflektion i stället för lustföljandet eller frosserier vid bord.Är den nordiska demokratin i själva verket bättre än Putins Ryssland? Våldet har bara annorlunda ansikten.Marginalisering,nedtryckandet är livslång i stället för 7- 10 år i fängelset som oppositionella eller alternativtänkare möter i Ryssland.Se som det är med den nordiska modellen där man suger gratis dess förnyare men ger sken i världen att man är något bättre.

- Om staten i Sverige och USA (och även annanstans) ville få skattepengar,ge grönt ljus för M.O.­Exchange-en ny typ av börs för projekt där man använder M.O.-projektbetalningsform.Jag har vilande företag för detta,vilka kunde aktiveras om man gav tillbaka de konfiskerade pengar som man tagit av mig (dvs. gjorda,långsiktiga investeringar som hittils visat underskott då markanden ”ej varit mogen” som det sägs- läs ovan hur det går till med det..).

- Undersök mitt förslag för ny typ av helium-reaktor energikraftverk.Stämmer det att man forskar i USA om detta? Om så,jag vill ha något tillbaka för mitt koncept.Dylikt skulle öppna helt annat fönster för förnyelsediskussionen i energiområdet,som inte ens Miljöpartier globalt har diskuterat om.

- I min skriftserie ”Röd miljöpolitik” diskuterade jag om konkreta möjligheter för samhällsutveckling.En del därav har tagits emot bl.a. i transportsektorn i bilteknologiförnyelse (utan referens naturligtvis).Om mina teorier eller modeller i fysik stämmer,skulle bilteknologin nog förnyas ännu mer radikalt i flygande bilar (kalla gärna dem tefat om du vill).Därmed skulle dylikt projekt-om det lyckades-ge avsevärda klimatfördelar.

- I mitt andra papper i min serie Moments of Oneness skrev jag om ”Tape-calculator”-en typ av räknemaskin som tycks fungera enligt entydigt regel-algoritm.Skulle detta kunna utvecklas till en ny typ av fler-dimensionell dator? Jag har funderingar kring detta.Kanske du kan kalla det ”filosoferandet” om du vill.Nog skulle det bli en hel del jobb och ny ekonomisk tillväxtboom om jag lyckades med en eller flera av dessa projektämnen ovan tycker jag. Därför har jag i mitt blogg även uppskattat mitt firma-arvode till en viss summa om jag lyckades exportera en elle flera av dessa projekt till USA-MARKNADen.

- USA är en del av världen men om man lyckas där,följer världen efter,säger man? Jag vet inte om det stämmer,men skriver detta i hopp att väcka det sovande folket-både här och där och annorstädes.Den människosyn och framtidsförsikt som kommer fram i detta blogginlägg grundar den också i det nya vetenskapsparadigmet och dess teoretiserande.Som stöd för det finns det dock även konkreta,empiriska data (som hittils varit oförklarliga då man tillämpat ett felaktigt sätt att förstå och förklara dem enligt sk. kategorifel då man försöker tvinga en viss teoretisk syn på saker som är kvalitativt annorlunda) och även egna erfarenheter och upplevelser.

Du är välkommen att avfärda dessa resultat,men så länge som du gör det med uteblivna argument,med personinriktad kritik eller förlöjligande,står jag på mig och fortsätter mitt försök att visa vägen till en ny tillväxtboom och värld.

Copyright © 2013 Lasse T. Laine,Vidorg F:a . All rights reserved

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar