You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 26 januari 2014

Positiv tova? Alternativt sätt att driva samhällsförnyelse genom nätet..

Uppsala Sö 26 jan-14

Tuve Lifvendahl/

Svenska Dagbladet-ledare

ref. Din ledare i dagens SvD: ”Paradiset som aldrig fanns”,Sö 26 jan-14

andra,nämnda referenser nedan:

Op-ed artikel på SvD,Sö 26 jan-14: ”Nej,svenskar är ej rasister”,av Zulmay Afzali

Ledarartikel i DN,To 23 jan-14:”Mandelafilm-varken en Dalai Lama eller Caligula”,av Hanne Kjöller

Bästa Tove.

Tack för ditt tidigare svar på min epost den 2. dec-13. Jag hade i den eposten kommenterat en av dina ledare -som jag oftast läser och tycker vara intressanta- och även skickat dig min tänkta pro gradu-uppsats i Ekonomisk Historia (den andra sk. SINUS-uppsatsen i mitt eget fou-projekt 1990-2012, som student i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet. Tyvärr blev dessa ej diskuterade då jag vägrade att gå med på urvattnande och skriva om dessa arbeten varvid mina egna,radikala förnyelseförslag skulle ha smugglats bort och uppsatsreferenser för mina tidigare resultat i det mer övergripande projektet för ett nytt vetenskapsparadigm skulle ej ha nämnts och därmed komma upp i offentliga källor såsom t.ex. akademiska produkter som även ev. kunnat kommenterats i media och med det kunnat påverka på officiell politik).

Du lyfter upp tankegångar i dagens ledare som tangerar det som jag skrivit i ovannämnda och till dig skickade uppsatsen. Där hade jag också lyft upp möjligheten för samordnade insatser för den offentliga sektorn i samarbetsprojekt med sk. privat kapitalister.

Ang. Tage Erlander och socialdemokratin. Visst har hans refererade broschyr "Valfrihetens samhälle"från 1962 intressanta tankegångar om bl.a. djärvare mål för politiken: att samhället skulle kunna vidga den enskildes frihetssfär. Genom att tex anpassa insatserna för enskilda individen enligt hennes särskilda förutsättningar mm.

Jag ser själv att både mitt förslag

* på reformering av den offentliga sektorn genom en ny samhällsmodell av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor (DMOS-modell) med dess flex-priser inom sjukvården mm. områden

,* samt min strävan att reformera socialdemokratin genom att försöka få den ta emot och stödja det nya paradigmets nya,flerdimensionella människosyn samt dess fou-projekt på sätt och vis är fortsättning på Tage Erlanders arbete och syn och tom bättre då dessa förslag är ej endast ideologiskt grundade. Om dagens socialdemokrati kunde öppna sig för detta förnyad och mer grundläggande syn ,skulle partiet även kunna bli spjutspets för världens andra socialdemokratiska partier och kunna visa andra demokratier i världen möjligheter för den reala förnyelsen-ej endast i verbala utmaningar,konferensstal e.dyl.utan i konkreta åtgärder som även Du efterlyser.

Enligt mig-som en integrerad intellektuell och kämpare-skulle det sistnämnda kunna ske genom att försöka

* dels skapa ett nytt samhällsetos i demokratier/världen genom den nya människosynen som kunde stödjas vetenskapligt,ej endast genom religioner eller ideologier,samt dels

* genom de olika,konkreta tillämpningar som kunde härledas ur det nya vetenskapsparadigmet.Som tex. i reformering av EU-arbetet:ny,bättre konstruktion av Euron,bättre fonderingssystem,mm. om vilka jag skrivit i mina tidigare blogg.

Tyvärr tycks SAP-partiet ej kunna inlemma dessa nya tankar eller reformeringsförslag som presenterats av en gräsrotsmedlem i partiet? Media har ej heller nämnt eller kommenterat mina tankar som kan läsas på mitt blogg på webben vidorghelps.blogspot.se (den här)

Det kunde vara både intressant och lärorikt att se vad som kunde hända om Du t.ex. vågade skriva om dessa försök ovan. Detta kunde ju samtidigt visa att "visst-Sverige (svenskar) är ej rasistiskt",såsom dagens op-ed skribent Zulmay Afzali skriver i dagens Svenska Dagbladet (ävenom jag har en del frågor ang. hans artikel och dess alltför förenklande syn på det svenska samhället håller jag med honom om viktigheten av positiv ömsesidighet och integrering i ett mångkulturellt Sverige).

Samtidigt kunde man även visa att i Sverige behandlar man "Mandela-typer" av individer mer humant än t.ex. i Sydafrika eller USA. (referens till en annan bra artikel: Hanne Kjöllers artikel "Mandelafilm-varken en Dalai Lama eller Caligula" i DN To 23 jan-14.) Och att såsom Mandela kunna förnya sig genom att ändra uppfattningar och strategier: i det här fallet både hos mig själv och i mitt livs "nya vetenskapsparadigm-projektet" och hos omgivningen och dess inställning till detta försök att förnya våra demokratier och i slutändan hela världen.

Synd att sittande regeringen har ej kunnat göra det tex genom att stödja ifrågasättande,fri forskning vid svenska universitet enligt det nya vetenskapsparadigmet. Kan svenska media göra det,under valåret 2014,genom att ens nämna på sina spalter att sådant försök finns i dagens olika samhällsfora (vetenskap,näringsliv,kultur,media-fronter som jag kämpat på) eller förskjuts förnyelsearbetet framåt några decennier till-ja,kanske tom århundraden?

Du Tove,kunde vara en viktig katalysator person om Du och SvD vågar?

Med vänliga hälsningar

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright © 2014 Vidorg. All rights reserved.

Efterkomment: mitt sätt att publicera detta brev eller epost till en offentlig person-en ledareskribent i en av de centrala media i dagens Sverige,har ej ett personligt fokus-vilket framgår även av dess innehåll ovan-och kan därmed ej klassifieras under personlig integritets-typ av lagparagrafer.Saken är offentlig,nämnda personer och deras arbeten är offentliga och samframställandeet är samhällspolitiskt inriktad.Länge leve paragrafryttare och utbildningen i humanistiska ämnen såsom tex i filosofi.

Efterkomment 2: Metaforan "positiv tova" i rubriken kunde defineras som en öppen,positiv attityd hos medias ansvarspersoner vars bedömningar avgör om ett inlägg publiceras/kommenteras och därmed lyfts till offentlighet.I och med att jag har satt ett frågetecken i rubriken-med efterföljande sats om ett alternativt sätt att driva samhällsförnyelse med nätets hjälp,hänvisar jag till mitt eget införande-handling att publicera min epost till en offenligt person på min bloggsida-som en ev."positiv tova".Dvs. ej hänvisning till någon person,hans/hennes egenskaper,kön,etnicitet eller annan omständighet.Då tonen i artikeln är informativ- att ge en beskrivning vad som hänt med mitt försök med att lyfta upp det nya vetenskapsparadigmet,dess resultat och villkor för vidareutvecklande-samt med mål att driva samhällsförnyelse lokalt och globalt med det nya,bredare paradigmet-kan den uppfattas som "objektiv",saklig framställning av samhällssituationen där dess skapare (undertecknad) befinner sig i.Följande,förklarande satsens första del-"alternativt sätt"-hänvisar till faktum att i stället för att analysera tryckta tidningsartiklar-som i de flesta av mina blogg-publiceras här-den här gången-ett epostbrev till en offentlig person i ovansagda samhällsrelevant syfte.- Hänvisning till "paragrafryttare" är en ironisk komment till samhällspraktik eller politik,då man försöker släta över eller försöker slippa kommentera-stå till ansvar-för handlingar riktade gentemot olika individer eller grupper av individer genom att hänvisa till "personlig integritet" eller persondata.-Hänvisning till humanistisk utbildning: med detta menar jag att av god utbildning får man/ska man få en viss övning att argumentera,positiva attityder till medmänniskor och kännedom om grundläggande samband mellan kunskap,dess såväl vetenskapliga som samhälleliga förutsättningar samt om eget ansvar att påverka positivt till samhällsutveckling (för mer vetenskaplig definition och förklaringar av termen kunskap hänvisar jag till min Kunskapsmatris-modell,med dess flerdimensionell syn på kunskap,innehållande en flerdimensionell syn av både den faktiska verkligheten och människan).-Om andemeningen av artikeln och dess efterkommenter uppfattas i denna anda,närmare definierat i efterkomment 2. ovan-ja,då kan man säga att jag har lyckats förmedla "en positiv tuva" på nätet (min definition).Du,läsaren gör en egen tolkning av min artikel ovan,vilket kan uppfattas som den andra delen av "tuvan".Din tolkning kan dock ej diktatoriskt avgöra om min artikel saknar viss kvalité av "positiv tovlikhet" då innehållets kunskapsmässiga del avgörs av dess skrivare.Om du eventuellt vill argumentera mot dess kunskapsinnehåll-ja,då får du göra det,på rationella grunder, och låta höra av dig.Tystnad är ingen argument,ej heller sociala stämplingar,eventuella hotelser eller trakasserier eller andra dylika handlingar.Välkommen med din komment.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar