You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 7 oktober 2014

Oklart versus solklart- om vad då?

Oklart versus solklart- om vad då?

Om Sveriges nya roll i världen , förstås !

Referenser:

SvenskaDagbladet/Nyheter: ”Oklart om Sveriges roll i världen”,Ti 7.okt-14,av Mikael Holmström,säkerhetspolitisk redaktör SvD

för nämnd info nedan om grannlandets Finlands socialdemokrati: på webben en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_of_Finland

Förord:

Undertecknad var redan som gymnasiestudent intresserad av politik. Kanske väcktes detta av fadern i hemmet,som hade fått fly från sin infödda hemtrakt i forna Karelen efter att Finland hade förlorat kriget mot den stora Sovjet-grannen i öst under två separata krig som sammanföll med det andra världskriget? Kanske hade den borgerliga dominansen påverkat även fadern- farfars.soc.dem.riksdagsmedlemmens kritiska son-då han fick Säpo-besök efter att ha yttrat negativt om Finlands möjligheter att vinna i kriget och efter det (det gick som han hade trott),hade först svårigheter att få jobb men räddades av vännen vars nätverk fixade honom det. I den långa banan med anställningar på byggena,runt om i Finland,som innehöll förflyttningar och hemtraktsfrämlingskap för sonsonen. Varvid jag blev världsmedborgare,I Finland redan,under unga år.

Gymnasietiden innehöll egna studier i politisk historia utöver skolans böcker i ämnet (studiekamrater kanske kände sig besvärade då förde samtal med läraren över deras huvud),besök av biografer där det visades forna Gestapo-filmer om grymheter mot judar i Polen (för att vaccinera folket mot nazism efter förlorade kriget),beställning av Zamistat-protesthäften från London där alternativtänkare hade smugglat sin kritik ur Sovjet-statens allenarådande ideologiska tvångsgrepp. Försök att bli en medlem hos Socialister som mottogs med negativa förväntningar eller insinuationer om klassfiendeskap. Eller deltagandet från sidan under studentockupation av kårbyggnaden i Helsingfors under studentockupationen 1967-68,men där en kritisk fråga ledde till försöket att utkasta alternativtänkaren i spe,vilket sedan övergick i medlemskap i det nya filosofiska sällskapet Dilemma,lämnandet av idén för organisering av en ny typ av studiedemokrati vid universitet,vilket-lämnad till en professorsson-togs emot och ledde till en ny syn på den.

Flyttat till Sverige-efter första årets framgångsrika studier-som gäststudent i augusti 1969 ledde sedermera till fortsatt bana i alternativtänkandet och fördjupningar i filosofi till en mer djuplodande kritik: grundtankar till ett nytt vetenskapsparadigm,där filosofins roll uppfattades i Karl Marx-anda: det gällde att även förändra-förnya-världen,ej endast förklara den!

Det som ledde både till utvecklandet av det nya i egna pappers och vid universitetsuppsatser-ej i avhandlingsarbete då det nya togs ej emot och refuserades eller hindrades att nämnas i uppsatser och därmed stängande vägen för genombrott i vetenskapsvärlden och fortsatt,redan passerade 40 års kamp för det nya mot status quons medier,näringslivets maktmänniskor,mot trångsynta myndighetspersoner som förstod inte vad de gjorde då deras principvidriga resursstölder om inte hindrade då i alla fall fördröjde genomgång av det nya i ett nytt samhälleligt utvecklingsskede.

Deltagandet i SAP-den svenska motsvarigheten för farfars och mosterns mans parti i Sverige-tog ej heller aktivt emot gjorda försök att vara med och påverka. Den lokala föreningens-Den finskspråkiga Soc. Dem-föreningen i Uppsala- förslag att ta tillbaka den tidigare gällande tjänstefelsparagrafen-vilken hade urvattnats av partiets ansvariga,utan förankring hos folket som led under den-slog ej genom. Ej heller senare försök att genom bloggandet försöka väcka intresse för reformering av partiets ideologi genom det nya vetenskapsparadigmets nya,flerdimensionella verklighets-och människosyn,som skulle säkert ha påverkat för pånyttfödelsen av partiets solidariska grundsyn om frihet,jämlikhet,jämstäldhet. Eller i nya slags förslag att förnya landets roll i EU och världen på det nya paradigmets grund i nya slags förslag hur reformera sjukvården (SINUS-projektet 1990-2012),skapa en ny slags,hållbar tillväxtpolitik (NMEP- spiral,grundad på en ny ekonomi-och ekologi-teori och syntes av NEP-tidens tänkare och moderna,svenska sociologers tankar om samhällsinsatser för att förnya välfärdssamhället. Kanske var invandrades inlämnade intresse att bli partiledare vid valet för en ny partiledare efter Mona Sahlin mottagen med den skepsis eller fördomar som gäller då man definierar den rätta platsen för oss nya svenskar,även i politikens värld?

Då den senaste,nya S-ledda minoritetsregeringens nya agerande för MFA- a new role for Sweden i the world- har lett till vissa komplikationer enligt rikspressen,kan det vara intressant att jämföra vad den nya svenskens alternativtänkande hade föreslagit i frågan. För att kunna jämföra utvecklingsmöjligheter för MFA eller hitta en ny roll för den utstötta,marginaliserade alternativtänkaren,som känner fortfarande möjligheter att påverka i och med att jag fortsätter att arbeta fast kunnat gå i pension sedan flera år tillbaka. Kanke tas dessa jämförelser emot,kanske inte. Eventuellt leder de till till konsultinginsatser inom den nya regeringen? Varför ej så även i Sverige som i den stora världen,där utomstående kan hjälpa till då tjänstemännen vid olika ministerier är hemmablinda och kan ej ge tillräckligt skarpa råd för olika minister eller bistå statsministern i hans krävande arbete? Eller aktiveras grannlandets-forna hemlandets- systerparti och kallar hem sin son som skedde förr då Kalevi Sorsa hämtades hem från Paris? De svenska läsare som vet ej så mycket om sådant som skett i den finska varianten av socialdemokratin,kan gärna besöka Wikipedia i den här adressen på webben t.ex.: (länken är ej fullständig då bloggsidan stöder ej sådant-lägg därför till http-länken med två hashtag framför):

en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_of_Finland

1. Palestina-frågan

Mikael Holmström har skrivit både en intressant och kritisk artikel om den nya regeringens hanterande av detta gamla problemet som dyker gång på gång upp i världen i nya,blodiga konflikter mellan palestinier och staten Israel. Ursprunget till konflikten ärvs ju från segrarstaternas syn på det forna kolonialområdet efter andra världskriget,och efter att förföljda judar hade utvandrat från förutom Europa där de blivit utsatta för likvidering och social-ekonomiska grymheter,stölder och fysiska mord även från andra länder ute i världen till sitt nya hemland Israel som legaliserats genom FN-beslutet då forna palestinska hemtrakter förvandlades till den nya staten.

Den nya S-ledda minoritetsregeringens regeringsförklaring tog upp frågan igen genom att deklarera att Sverige ser positivt på tvåstatslösning och tänker-ger löftet enligt Holmström- att erkänna den nya,Palestina-staten-i närtid. Detta ledde till omedelbar kritik från både USA-som stöder och aktivt medverkat i fredsinitiativ för att stifta fred i området i den långa konflikten och Israel- den mäktigare parten i bilaterala diskussioner mellan palestinier (med tudelat representantskap av sina interna,valda makthavare vilka tidigare kämpat mot varandra men i senaste tider förenat sig i sin iver att få området statsstatus och fred med Israel).Kritiken gick ut på att detta var ett felsteg i förhandlingar där dylikt skulle störa det. Enligt TV-intervjun-framfört i finsk TV som jag kan följa-mellan diskussioner av finsk utrikesminister Erkki Tuomioja och Rysslands motsvarande Lavrov- hade Lavrov-med hänvisning till Ukraina krisen-yttrat sig att utomstående blandning i bilaterala diskussioner ses negativt av Ryssland-vilket kan tolkas gälla även som deras syn av Palestina-Israel frågan.Inställningen som skulle kunna närma USA och Ryssland i det läget som råder mellan stater efter Ukraina krisens uppkomst och EU-USA-saktioner mot Ryssland? Israel å sin sida har redan krävt diskussioner med Sveriges ambassadör om frågan-vilket har ledd till den nya utrikesministern Margot Wallström att yttra sig: ”det är inte USA som bestämmer vår politik”. Den som läst de nyare marxisternas diskussioner om skillnaden mellan begreppen eller uttrycken:

- att determinera och

- att dominera,

skulle nog kunna tolka den nya utrikesministerns ord lite annorlunda?

Holmströms artikel nämner den nya regeringens nya linje-”en samarbetsregering för hela Sverige”- vilket i utrikesministerns variant klätts i Twitter-satser om MFA-”the new role of Sweden in the world”.Vilket sedan lett till dessa mindre dispyter mellan USA och Israel eller förväntade svårigheter för att göra sant med MFA-strävanden.

Då jag själv har tidigare bloggat om detta och använt uttrycket ”spetsnation”-ett vidare begrepp, som kan uttryckas som MFA-role-men då till skillnad från fraser innehåller en ny,vetenskapligt ämnat syn på SAP-partiets nya,reformerade ideologi och påverkansmöjligheter ute i världen,anser jag att frågan är värd att bloggas mer noggrant.

Skillnad mellan den nya regeringens syn-vilket fortfarande grundar sig på den gamla,gällande ideologin (vilket kommit fram i tex i den nya överenskommelsen mellan S-,MP-,och V-partierna om frågan vinster i välfärden,offentliggjord i går den 6.oktober 2014)-och min syn är att mitt förslag på hanteringen av Palestina-Israel-konflikten är en annan: har mer karaktär av utvecklingssyn:

- då och om de bilaterala diskussioner dem emellan har lett till öppning och stiftandet av staten Palestina mot vissa eftergifter från palestiniers sida (som brukar göras i förhandlingar,såsom USA påpekar),

- kunde man fördjupa detta sedan i ett helt nytt slags fredsprocess-initiativ från mig eller min firma Vidorgs sida (mer detaljer om myndighetspersoner i Sverige backar från sina exproprieringar av firmans strategiska,långsiktiga investeringar som hittills visat underskott och givit därmed anledning för skattemyndiheten,stödd av först Länsrätten och sedan Kammarrätten att nollställa dem- vilket tolkats av mig som samhällsstölder mot alternativtänkarens enda,sociala plattform då vetenskapen,median,och näringslivet hittills varit tyst om det nya.).Detaljer och påverkan kunde ske i form av tex medverkan i regeringens arbete som extern konsult-sådant som brukar göras ute i världen vilket ev. sker även här,i det fördolda?

2. Relationen mellan USA

Holmström ger en intressant tillbakablick på dessa relationer mellan Sverige och USA genom hänvisning till både Palme,indirekt till Fredrik Reinfeldt och till Urban Ahlin. Han nämner även hur den nya utrikesministern ser på detta: ”det är ej USA som bestämmer vår politik”. I sakfrågan-ja,kanske en tautologi-men indirekt ett delikat,diplomatiskt ämne att tas upp igen.

Till skillnad från högtidliga fraser eller önskningar om MFA (se ovan),grundar min syn på SAP:s möjligheter att bli spjutspetsnation ute i världen mer på flera saker än bara utrikespolitik. Se mina tidigare blogg om förslag att förnya EU:s euro-och fonderingssystem,gemensamma försök att knyta samman tex. Sjukvården och asylpolitik,intressanta fou-möjligheter kring det nya paradigmets utvecklande i många områden (energi,transportsystem,bostadsbyggande mm) vilket kunde användas även som ett katalysatorämne i den pågående konflikten i Ukraina tillika som i Nato-frågan vilken senare fråga har tagits upp av Urban Ahlin,förra utrikespolitiska talespersonen (nu Riksdagens nya talman) i hans komment då det gällde:

”USA ska inte ägna tid åt vårt försvar”

-enligt Mikel Holmström-då det gällde SAP:s gamla linje att förbli alliansfri stat-senast lyft upp av förra statsministern Göran Persson och utrikesministern Anna Lindh år 2002 med den tidens MFA-öppning: ”samverkan med andra länder”.Även den mer som en hövlig fras än sakpolitiskt handlande då Sverige ej blivit mer aktiv medlem i EU utöver det formella medlemskapet. Nato-frågan-eller alternativ till den- har förskjutits därmed igen till framtiden med obesvarat,oklart MFA-politik.

Till skillnad från det har mina förslag varit mer aktiva och liknande som i Palestina-Israel frågan-innehållande mer en utvecklings-och processyn med aktiv medverkan över tiden:

- jag anser att Natos roll skulle övertas av EU:s kår för motsvarande-kalla den tex. EPF- European Peace Forces. I den takt då uppbygganationen sker skulle Natos roll minska för att slutligen kunna nedläggas då EPF-organisationen vore klar. Detta skulle nog minska även Rysslands farhågor och misstänksamhet mot västländer och västländernas intresse att ta mer aktiv roll i de länder som tidigare varit forma Sovjet-länder. På sikt hoppas jag att det skulle öppna vägen för Ryssland av att bli medlem i EU och även skapa bättre förutsättningar för mångsidigare näringsliv då militärutgifterna kunde minskas tillika som det ensidiga beroendet av olja och gas-det gamla arvet från Sovjet-tidens politik.

- I det andra utvecklingssteget-som Nato inte kunnat vara genom ensidigare koppling endast till västländer-kulle EPF kunna kallas/utvecklas till en ännu öppnare organisation,kalla den AEPF- Allied European Peace Forces- varvid utöver Europa även Mellan Östern och Afrika skulle kunna bli samarbetspartners i det nya slags fredskåret. Det kommer nog även i framtiden dyka upp konfliktområden i Afrika (förhoppningsvis ej i Mellan Östern om Vidorg nya fredsförslag skulle kunna skapa stabilitet i regionen från Turkiet,via Libanon,Israel,Syrien,Jordanien,ända till Mellan Österns arabstater och Egypten) där AEPF:s aktiva medverkan skulle behövas. Då afrikanska stater skulle vara med i det nya,utvidgade fredskåret skulle aktioner kunna sättas in snabbare utan att civila människor skulle först slaktas i hundratusentals.

3. Alliansfriheten och Nato frågan och

4. Inrikespolitiska konfrontationer skulle därmed kunna lösas-enligt mig på ett både smidigare och handfastare sätt än i dagens tolkning av MFA.

Då jag vet inte än-men är öppen för olika scenarier hur Vidorg skulle återskapas (se min förra bloggsidans öppen auktion-förfarande,vilket ej ännu lett till formella bud för att stifta firma igen i z-landet (om svenska myndighetspersoner ger ej efter och rullar tillbaka sin expropriation eller nedläggningsförsök av firman genom ”passiv motståndspolitik” mot det nya,och andra krafter genom sina mer aktiva försök som jag hittills lyckats parera utan att ha blivit tvungen att söka asyl i tredje landet)- har här lämnats än en gång ett förslag på Sveriges nya roll- annorlunda än det officiella MFA- till skillnad från att gälla ”ute i världen” även här i landet då Allianspartier skulle nog vara positiva att hoppa med i tåget om det nya skulle skapa handfastare linjer för det som den nya regeringen kallar samarbetslinjen:

- För nya jobb (se förslaget om M.O.-börs,omorganisering av Riksbanken,olika fou-projekt i naturvetenskap och teknologi mm)

- för att minska avståndet mellan städer och landsbygden (se NMEP-tillväxtspiral-flera ministerier omfattande,mer övergripande makro-projekt som skulle ha varit ett projektämne för det nya Framtidsministeriet om det bildats,tillsammans med reformering av sjukvården enligt ny tolkning av den generella välfärden med det nya,relativistiska tänket,resulterande i en ny utformning av den offentlig sektorn i vidare tolkning än den som blev med endast vinstförbud,och i syntes av Moderaternas förra incitament-politik och socialdemokraternas eget ansvar-syn men på en ny grund av ny,flerdimensionell människosyn och nytt slags,robustare prissystem än dagens oklara,administrerade priser då flexpris-utförandet skulle ha lämna valfrihet för individen även inom den offentliga sektorn-vilket nu påpekats även av en fd. LO-utredare)

- för ny energipolitik (se mitt förslag på helium kraftverk-ett fou-ämne först men kanske en blivande verklighet i framtiden)

-för en ny,annorlunda tolkning av välfärden (med begreppet samhällsvinst,ej endast genom förbud av vinst hos privata företag som arbetar inom den offentliga sektorn; för mer hållbart budgetsystem med nytt kontosystem som fou-världen säker skulle kunna utveckla om man använde den nya ekonomiteorin och det nya vinstbegreppet för den offentliga sektorn;för att reformera förutom sjukvården även Riksbankens organisation enligt mina tidigare förlag.

Ja,den nya,svenska "idégeneratorn" går fortfarande med allt vad det kan innebära för Sverige roll som spjutspets-nation ute i världen. Om inte Finland nu kallar sin ”förlorade son” tillbaka och flyger honom hem som nämnda Sorsa men kanske med Norwegian eller SAS om Finnair är upptagen?

Eller USA:s stats-och finanskretsar välkomnar stiftandet av Vidorg där,med en handpenning (en fri gåva som delinsats varmed jag och mina närmaste kunde skaffa USA-medborgarskap och pass direkt,och därmed ha bättre chanser ute i världen för att genomföra mina nya idéer än att fortsätta vara en ny svensk men invandrare ändå).Vem vet vad framtiden har i sitt sköte då "den fler-dimensionella gyrokompassen" har ej stabiliserat sig än utan försöker nya vägar än att nå ut och påverka positivt enligt själskallelsen eller uppdraget-kalla du det till drömmen om du vill men något dagdrömmeri är det inte utan vetenskapsbaserade förslag som kan påverka även handfast politik.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar