You can translate my blogg with Googles help :)

tisdag 13 juni 2017

Rättvisan versus samhällets ekonomi och dess effektivitetsmåttRättvisan versus samhällets ekonomi och dess effektivitetsmått


Rättvisans paradox i kontext av samhällets ekonomi och filosofiska tänkande i stort, eller kunde rättsvisans samhällsvillkor förbättras ?


Ref1: Mina tidigare blogginlägg om fallet XY

Ref 2: Psykiatrikerns hälsningsuttalande till den tilltalade i början av engångsbesöket, vilket gav honom underlag för hans utlåtande, använt som stödargument för Tingsrättens hantering av fallet

” Medge att du är skyldig”..


1. Rättssystemets it-infrastruktur


Håller på att studera om den nya typen av Graph-databaser,som behandlar data genom sk. noder (t.ex. tilltalade-/målsägande nod) och deras relationer (t.ex. presenterade data i förundersökningar eller i rättens diariesystem). Rättssystemets data-uppgifter presenteras oftast i enkla,separata Word- dokument (polisens,åklagarens,tilltalades,målsägandes dokument) och eventuelt kan data-/sakförhållanden där presenteras sedan med hjälp av datakolumner i sk. Relationsdatabaser eller NOSQL-databaser (sistnämnda på högre abstraktionsnivå än relationsdatabasers enklare,kolumnorienterade schema). NOSSQL-databaser innehåller data som är mångfaldigare,men fortfarande utgår från givet schema- t.ex. vem dokument handlar om (t.ex. tilltaladens)-vilken sambandsbärande fält man definierar (t.ex. person nr),men övergripande intresse för att sätta olika tilltalades dokument i relation sinsemellan utgående från ETT GIVET perspektiv: påstådda brottet (polisens förundersökningsantagande/ klassifiering av ärendet i början av processen).

Här använder den nya typen av Graph-databaser annorlunda tillvägagångsätt: man låser inte rättprocessen i ett givet schema (som sedan presenteras i enskilda noteringar,diarieförda dokument,bevisdokument mm utan presenterade data-samband sinsemellan utan endast i huvuden av rättsprocessens aktörer,t.ex. åklagaren, förundersökningsledaren). Med hjälp av den här nya typen av Graph-databaser kan dylika personers arbete göras mer rigoröst: de kan t.ex. sätta målsägandes påståelser om brott - ”brottsdata1” (presenterad i förundersökningens början ,ev. kontrollerad och verifierad i rättegången) - till relation med målsägandes ändrade beteende under rättsprocessen-”brottsdata2..n”. och den tilltalades motkommentarer-”kommentdata1..n” -vilka kan båda innehålla ändringar/respektive förstärkningar av motbevis,som kulkastar det givna schemat som man hade i början av processen. Graph-databaser levererar dylika relationer med åskådligare data-samband, där ändringar kan dokumenteras och märkas av alla rättprocessens parter, vilket ger därmed både bättre och säkrare domar för samhället, och mer rättvisa för medborgarna då t.ex. det givna schemat som polisen och åklagaren började sina undersökningar och åtal med,visar sig inte hålla under hela kedjan av rättsprocessens händelser. Om dylika ändringar märks,behöver graph-databaser ej heller överges i sin helhet,utan kan fyllas med nya ägenskaps-relationer,vilka ger ännu bättre beskrivningar av rättsdata och rättsprocessens gång,tills de fyller kravet om övergripande bevisdokument.


2. Rättvisa i går, rättvisa i dag


Ta ett exempel från det verkliga livet angående mina komment i fallet XY på mina tidigare blogginlägg , på denna blogg:


Målsägande A. säger att den tilltalade ”har betett sig ovärdigt mot hens personliga integritet” (brottsdata1). Tilltalade nekar detta (kommentdata1), men hens motkommentarer med dokumenterande motbevis som finns i hans ägo, tas ej på allvar- dvs. antingen diarienoteras ej i tid för att kunna påverka rättsprocessen,alternativt medvetet hindras att samlas och presenteras i tid (då sittande i häktet med kommuniceringsförbud) eller noteras ej alls i diarier och skickas till Socialstyrelsens externa experters dömning (Rättsliga Rådet)?

Senare lägger målsägande B. också dylikt påstående och efter en tid ytterligare brottsdata2 ( om påstått ”brott mot besöksförbud”),men enligt den annorlunda typen av graph-datahanteringen- i form av händelse-entiteter alfa (besök vid plats x där påstått brott mot besöksförbud lär ha skett)- sätts den i relation med vad målsägande B säger senare om den tilltalades beteende och utseende (”är farlig och överskrider besöksförbud” och ” har militäraktigt klädseln och skägg”- händelse-entitet beta) och vad målsägande A. har sagt, likadant, i början, och senare (”titta,nu har han klippt bort skägget, för att ej längre bli uppfattad som så farlig”), och OM målsäganden A / B eller båda känner /har relation med en tredje person C- landsmän/kvinna för dem- som har givit vittnesmål stödjande målsäganden B och tilltalades frisör D från vilken målsägandet A. har fått information om hen.Likadant affärsbiträdet E som känner målsägandet B och eventuellt berättat för målsägandet B : t.ex. att hen kommer att hämta sina kläder den och den tiden,på den och den platsen ,varvid målsägande B. med sin chef/hens vittne dyker upp där för att kunna sedan säga att hen-den tilltalade- en gång till förbrutit mot besöksförbudet ! Vilket rätten accepterar,godkännande skadestånd en gång till - dock utan att varken försvarsadvokaten eller åklagaren begär polisen att undersöka eventuella videoinspelningar på platsen och därmed kontrollera HUR den tilltalade betett sig (vilande på bänken och då konfronterat med det förbigående målsägandet B. förvirrat lyft handen,vilket tolkats som aktiv hälsning och allvarligt brott mot besöksförbudet av målsägaren B och hennes advoka och bekräftas sedan av rätten,utgående från det givna schemat,i början av rättsprocessen. Att den tilltalade upplever sådant här slags beteende som vuxenmobbning eller t.o.m. som ovärdigt rättshantering, är irrelevant i sammanhanget..

Tilltalades version av händelser i hens försvar,skulle ha blivit stärkt,om
”brottsdata1” och ”brottsdata2” (definierande den översiktliga karaktären av händelsekedjan och givande utgångsperspektivet för Tingsrättens dom) hade relaterats med de olika versioner av påstådda brotthändelser som kommer fram i deras berättelser (först generella beskrivningar mot integritet och besöksförbud, vilka senare förstärks med beskrivningar om den tilltalade ”som vidrig,farlig”,uttalade i rättegången vilket endast den tilltalade protesterat mot. Ledande till den utomståendes ”kardinal fråga”: hur i all världen har de vuxna,fd. gifta och gifta kvinnor ej sagt detta redan i början, direkt till hen- innan processen ens startade - eller i början av processen vid förundersökningar, i stället för att komma fram till detta senare,varvid de ändrat även sina brottsbeskrivningar ( ”obekräftade påståenden om skickade pakets innehåll”) -vilka båda rättshändelser kunnat relaterats till tilltalades förstärkning av hans motbevis,t.ex. i form av tagna bilder av skickade paket ( då har blivit uppfostrad i en sådan vana i en fotografi-fokuserad familj) där målsägande A:s ”brottsdata1”, relateras till tilltaldes ”komment 1..n” då hen fått samla ihop sina motbevis,tidigare hindrad i detta av den långa häktningen.


3. Fråga

Utgår rättssystemet i Sverige i sin hantering av rättsdata i förundersökningar och i rättens diarieföring från enkla, datamässigt flata rättsdokument med orelaterade element-data ( för teoretiskt utbildade: sk. funktionella beskrivningar av handlande) vilka eventuellt framställs sedan i schemalåsta databas-sammanfattningar med hjälp av relationsdatabaser eller NOSQL-databaser, eller från nyare,senaste form av Graph-databaser? Om förstnämnda, blir det förståeligt att rättssystemet vill handla sina fall linjärt, med tidsbegränsad hanteringsmodell där det är tiden som avgör målets önskade mål- ”god genomströmning” - i stället för att ge tid för processen att notera det verkliga livets mångfacetterade händelse-entiteter och kvalitativt olika nivåer av beskrivningar? Har detta samband med ekonomi-resurser som rättssystemet förfogar över , eller/och den utbildning som dess nyckelpersoner får i sin utbildning är en öppen fråga ?


4. Livets rättvisa

Det tycks vara så att det svenska samhällets rättssystem utgår från antagandet av livet kan styckas i enskilda, av varandra oberoende bitar/fall, och ses från enskilda individers synpunkter, levande i en dimension av livet, oberoende av andra samhällsrelationer, i stället för att se rättshändelser och”rättsobjekt” (filosofiskt sett borde jag väl säga rättssubjekt och intersubjektivitet) i en mångfald av relationer? Den enkla,oberoende individen i sitt ”objektiva liv ”och förbiseendet om relationer mellan den tilltalade och målsäganden-före och under rättsprocessen- mellan rättsprocessens olika parter och med externa stödaktörer som eventuellt påverkat redan från början till det generella schema-antagandet som färgat hela rättsprocessen ?

Här har jag gett ett typist exempel hur det gällande vetenskapsparadigmet påverkat gällande rättssystemets konstituerande, hantering av rättegångar och rättsprocessen. Livet blir därmed väl enklare att leva, och motsäges inte av senare händelser eller nya rättsdata? Eller av utvecklingen i informationsteknologi som ger hjälp både för att begå brott och att försvara sig, med hjälp av nya typer av databaser som rättssystemet kunde ta hjälp av. Men- kan man anta de högstatus aktörerna i rättsprocesser tänker och upplever: ”varför ska man bry sig om livet och dess utvecklande,då man kan se allt i svart och vitt, i snabbare och enklare rättsprocesser och leva gott och väl” . Livet med stor bokstav– för vissa- och det lilla livet, det enklare,marginaliserat,för andra ? Dömande och dömnda- kanske bedömda av livet och dess processer,i flera dimensioner,i det förgångna,i närtid,och i framtiden burna av den ”dolda strukturen” i livets axiomer?

Slutligen en jämförelsebild för att relatera till rimligheten i Tingsrättens dom ..

Bild om skillnader mellan psykiska störningar och mental sjukdom: lånad ur en fri powerpoint bild på nätet från tes.com ’s teaching resources


Lasse T Laine
filosof-samhällsvetare, författare, entreprenör

Förlaget Lasse T Laine


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar