You can translate my blogg with Googles help :)

lördag 3 juni 2017

Rättvisa med många bottnar


Uppsala 3. juni 2017

Rättvisa med många bottnar

ref: målet vid Uppsala Tingsrätt , B xxxx-xx, den xxxx-xx-xx

Ett litterärt, rättssociologiskt dokument med verklighetsbakgrund


Sammanfattning

Mitt syfte med detta dokument är följande:

För det första hjälpa den som blivit dömt i målet att föra sin överklagande talan vid Hovrätten angående Uppsala Tingsrätts hantering av målet där han blivit dömt för skadestånd för målsäganden,samt för inställelse i den slutna, psykiatriska vården. Då gällande rättspraxis hindrar honom att lägga fram nytt material som stöder hans överklagande och Tingsrätten har ej använt varken hans motbevis eller kommenter ang. framförda bevis, RättsMedicinalVerkets psykiatrikers utlåtande om honom, eller att de t.o.m. ev. ej ens blivit diarieförda, vill jag hjälpa honom att lyfta upp detta genom att skriva ett slags punktvist stöddokument som han kunde använda i sin talan framför Hovrätten. Då jag har ej röjt berörda personers personsekretess, eller datum för Hovrättens kommande mål, kan man ej heller hävda att denna bloggartikel vore ett försök att påverka Hovrätten. Samhällets sociala, ekonomiska, rättsliga och politiska processer kräver öppenhet och transparens, vilket har varit mitt försök här att bidra med. Hur det sedan faktiskt sker, lämnar jag dig,min eventuella läsare, att bedöma.

För de andra: som en författare med samhällsvetare utbildning och teoretisk utbildning i filosofi, visa hur rättsmyndigheterna fungerar i dag i Sverige i ett principiellt viktigt mål där andra samhällsmyndigheters agerande har ett orsakssamband med målet. Faktum som lyfts ej upp tillräckligt i det refererade målet, utan tvärtom tycks velats städa undan och förtigas av rättsmyndigheter (inklusive polisen) i målet, därmed stödjande partiskt en annan samhällsmyndighets agerande och försök till social stämpling i syfte att vinna enbart samhällsekonomiska fördelar (dylika myndighetspersoners personliga syften- t.ex. i önskan att nå bättre egna karriärsmål,kan ej heller uteslutas).

För det tredje: att litteraturen behöver ej endast vara skönlitterär, med påhittade berättelser, utan kan använda även vetenskapens metodiska och historiska landvinningar för att nå sitt mål: visa verkligheten i dess mångdimensionalitet, såsom människor är och även verkligheten, enligt det nya vetenskapsparadigmet. Därmed kan dess alster- som den här bloggartikeln eller dokumentet- användas även i samhällets självkorrigerande politiska processer.

Jag hoppas att Du, min läsare, tar dig an att läsa denna bloggartikel långsamt, reflekterande, för att hjälpa dig att orientera i din egna tillvaro för bästa för dig själv och dina närmaste, och för ditt land, Sverige, där refererande rättshandlingar skett och sker. Ytterligare, om mitt dokument med dess många bottnar hjälper den tilltalade i hans agerande behöver jag ej någon offentlig bekräftelse. Mina egna iaktagelser vad som sker i Sverige och världen, har motiverat mig i mina handlingar och om mitt skapta alternativ- framlagda tankar, reflektioner, och härledda, nya teorier från det nya paradigmet- får ännu ett förverkligat uttryck i det som jag skrivit här, med positiva följer, är jag nöjd.

...


Stöddokument (kan ev. användas som underlag för ett teaterspel)

Minnespunkter- för min argumentering vid Hovrätten den x.juni xxxx
ang. förhandlingar om Uppsala Tingsrättens dom i målet B xxxx-xx den xxxx-xx-xx

Den tilltalade

( Hovrätten: ...nu får du säga din mening...)

- Jag vill gå genom mina argument enligt denna punktvisa lista för att lyfta upp
de fel som jag blivit bemött med i denna rättsprocess ända från början hos polisen.

(- Hovrätten: ”eventuellt- högst en minut” e.dyl. ..

(Råd till den tilltalade)
- Om jag får ej gå genom denna lista-vilket tar ca. 5- 7 minuter- tänker jag vara helt tyst, varvid rättegången hos Hovrätten blir en upprepning av det som jag upplevt vid Tingsrätten i Uppsala: en rättslig fars, ovärdig för rättssamhället eller samhället som upplever sig vara sådant )

- Alltså mina fyra, principiellt viktigaste punkter i mitt försvar och sammanfattande talan:

1. Hos polisen:

- sätt att göra förundersökning (berättar kort)
- mina bevismaterial, vilka jag ej fått lyfta fram i tid eller vilka tycks ej ens ha blivit diarieförda?

2. Angående åklagarens agerande :

- ej velat undersöka mina kommentarer mot Rättsmedicinalverkets psykiatriker XY's utlåtande om mig 

- ej givit polisen order att undersöka ev. videoinspelningar på platser där jag har blivit påstått att göra besök mot besöksförbudet då jag hävdat att dessa påståenden ej stämt alls

3. Diarieföring/ hantering av rättsprocessen formellt:

- för det första: jag undrar om Socialstyrelsens representanter i målet (Rättsliga Rådet) har fått läsa mina motkommentarer ang. RMV-psykiatriker XY s utlåtande om mig,som åklagaren och rätten använde sedan som stöd för sin dom Det framgår ej i diarieföringen att mina kommentarer skulle ha skickats till dem. Jag upplever ju- dels att utlåtandet är okompetent då det grundar sig på en engångsintervju av mig då i dylika fall där domstolsförhandlingar hävdar att jag ”vore samhällsfara” för omgivningen eller att yrkade domsföljd gäller så allvarliga saker som sluten psykiatrisk vård med prövningsbeslut,
borde man ha använt WHO:s standardblankett i psykiatriska undersökningar för att kunna få ordentlig material för rättens beslut. Därav hävdar jag bestämt, att XY s sk. psykiatrisk utlåtande har mer en karaktär av ”beställningsjobb” då andra samhällsmyndigheter redan tidigare försökt stämpla mig som ”psykfall” (mer om detta nedan). 

- För det andra: har mina motkommentarer och motbevis överhuvudtaget noterats i diarieföringen eller kommit Tingsrätten tillhanda, i tid, före domen ? Har de blivit lästa ? Enligt mig har åklagaren viftat bort deras innehåll eller försökt hindra mig att både samla dem i tid, före rättsförhandlingar –
vilka varit på min ägo på en annan ort,i min lägenhet eller flyttmagasinering- eller ej tagit hänsyn till deras värde som motbevis mot målsägandens berättelser och ovidkommande påståenden om migvilka delvis är rena lögner enligt mig. Dessa har jag noterat i 2 separata minnesförteckningar (se nedan)


4. Angående rättsprocessens karaktär:

- Enligt mig har alla berörda parter- polisen,åklagaren,domaren- skött sina tjänsteplikter mycket dåligt, mot lagens anda och mening: skapa rättvisa och fälla domar enligt framförda bevismaterial.
Som stöd för sin argumentering har de använt målsägandens påståelser -vilkas sanningshalt har ej undersökts genom korsförhör och bemötandet med mig, samtidigt vid rätten och hänsynstagandet av mina motbevis- eller andra samhällsmyndigheters sociala stämplingar, vilka förstärkts sedan med
trendigt rättsstämpling av mig som någonslags sexbrytare mot kvinnor eller mot målsägandens personlig integritet med hjälp av kvinnliga målsägandebiträden och en kvinnlig åklagare,visande därmed mer intresse att ”ligga rätt i tiden” med ensidig fokus i målet som har flera bottnar.

Tvärtom: det har varit min integritet som har skadats. Dels av långvarig häktningstid som velat bryta ned mig i mitt hävdande att påstådda händelser har ej hänt alls eller missförstått (besöksförbud) eller att mitt närmande av dessa kvinnor har haft delvis ömsesidigt karaktär, vilket i senare skede sedan nekats,för ekonomisk vinning. Dels har mina motbevis ej gåtts ordentligt genom, fått gehör med sitt sakinnehåll och påverkat rättens dom. 

Vidare har rätten och dess viktigaste rättsprocesspersoner redan från början använt mer sociala stämplingar av mig som ”bevis”,vilket är förståeligt mänskligt, men ovidkommande i rättsargumentering. 

Deras argumentering om ”vad som kan eventuellt ske i framtiden” är helt irrelevant enligt mig: med dylik öppen kontrafaktisk argumentering kan man hävda vad som helst. Rättens uppgift som samhällsinstitution är väl att döma om det som skett eller bedöms att ha skett-med stöd i bevisningen eller förstärkt indiciekedja och undersökning av motiv. Här har det förekommit inget sådant : varken ordentlig undersökning av bevis och motbevis, korsförhör, förståelse för motivbilden mm utan försök till ”god och snabb genomföring i målet” enligt förutfattade meningar och fördolda önskemål från extern part- en annan samhällsmyndighets ansvarspersoner som velat städa undan sitt eget ovärdiga handlande, såsom det tycks vara enligt mig.


I mitt fall har processen haft mer en karaktär av en komplott mot mig på flera plan:

* först bakomliggande samhällsprocess från den fysiska vården sida,då de har ej velat undersöka min fysiska sjukdom ordentligt- och sedan då jag skaffat diagnos utomlands och delvis bot- viftat bort dessa utländska experters bedömningar som mina psykiska fantasier eller dylikt, i syfte att
vinna ekonomiska fördelar för vården i Uppsala och Nyköping.De vore rättvisa enligt mig om ansvarspersoner hos vården ställdes inför rätta för sådant, och förpliktigades att gå till botten med undersökning av min fysiska sjukdom. Om vården i Sverige har ej kompetens för det,varför ej begära hjälp av utländska experter som jag har gjort på egen bekostnad,utan ersättning från det
svenska samhället.Polisen skäms ju inte att ta hjälp av Interpol- varför skulle vården inte kunna göra likadant med utländska vårdsmyndigheter? Det vore även enligt mig mer rättvisa att det var jag som fick skadestånd för dylik ”vård” då min verklighets bedömningsgrund fördunklats med psykofarmaka, i stället för att ge mig mer adekvat vård för mina fysiska krämpor och lidande (dokumenterade i mina motbevis).

* sedan, då målsäganden känt att det delvis ömsesidiga,sociala umgänget gått över styr eller ej enligt deras önskemål, har de skaffat personlig kännedom om mig från utomstående kontakter som varit landsmän med dem, för att sedan misskreditera mig, sprida falska rykten och påståelser om mig och min sjukdom. Kort sagt, hakat på tidigare sociala stämpling av vården av mig som
”psykfall” som t.o.m. ”kan bli farlig”. Jag har aldrig bemött dem – eller någon annan överhuvudtaget- med våldshandlingar, eller hotat dem på något vis. Genom anspelningar på t.ex. mina klädesplagg har de försökt stämpla mig som farlig inför rätten, vilket sedan mött gillande från rättens sida utan undersökningar.


* rättsprocess personal- målsägandens advokater,polisen och åklagare- har fortsatt använda dessa stämplingar av mig som ”psykfall”, och fält t.o.m. i rätten offentliga påståenden om mig som ”vidrig person” i syfte att påverka lekmanna juryn, utan att domaren eller ens min försvarsadvokat reagerat på det.


Sammanfattningsvis:

Jag lämnar denna tresidiga dokument, tillsammans med mina ovannämnda 2
minnesnoteringsdokument (från Uppsala den xxxx-xx-xx,4 sidor, och den xxxx-xx-xx,2 sidor), kommentarer om psykiatriker XYs utlåtande av mig, samt
kommentarer för överklagandet till Hovrätten till Hovrättens förfogande

hävdande


Att : Uppsala Tingsrättens dom B xxxx- xx avvisas i sin helhet
visande försåtligt handlande, osant intygande i rättssak och allvarligt rättsövergrepp

i syfte att
- döma partiskt i målet enligt andra samhällsmyndigheternas tidigare handlande för att vinna ekonomiska fördelar i bakomliggande samhällsprocess,
- för att stödja andra rättsprocess parters förutfattade meningar och
- för att få snabb genomföring i målet, vilket kunde sedan användas som stöd för de egna karriärsmålen.

Om Hovrätten i sin dom tar hänsyn till mina motbevis och godkänner dem-delvis eller i sin helhet- önskar jag att Rättsmyndigheter, respektive Polismyndigheten tar Hovrättens dom till sig och därefter rättar till sina rutiner så att allmänheten kan känna sig trygg och rättsmyndigheter undvika upprepning av dylika fall i framtiden, till vinst för rättvisa,medborgarna och samhället.

Den tilltalade ZÅ
....Lasse T Laine
filosof-samhällsvetare, författare, entreprenörInga kommentarer:

Skicka en kommentar