You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 1 april 2011

LO:s sten i glashuset-systemkritikens vidareutveckling

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Kartan och verkligheten i det ”postmoderna” samhället II :
om systemkritikens innehåll och grunder


Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

SvD/Brännpunkt:”Vi måste våga se systemfelen”,Fre 1. april 2011 av Ulla Lindqvist
SvD/Brännpunkt/Replik:”Ministern:Läkarna sprider felaktigheter”,Fre 1 april 2011 av
Ulf Kristersson
UNT/Debatt:”Försvara den sekulära EU-staten”,Fre 1. april 2011 av Birgitta Ohlsson

Berättelse

Efter senaste valet september 2010 har Alliansregeringen fått motta fortsatt kritik mot deras förändringar i sjukförsäkringssystem.Bakomliggande intresse för dessa förändringar kan läsas i dagens Replik av socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons(M) svar: ”Sjukförsäkringsreformen syftade till att ingen ska vara borta från arbetsgemenskaper och ett vanligt liv på obegränsad tid utan regelbundna kontrollpunkter”.Gott och väl-motiveringen är befogad och lovvärdig,men tillämpningen lär ha brustit tex hos Försäkringskassan då personal har orimlig arbetsbelastning eller jobbar med felaktiga/gammaldags metoder-tex. Inte har moderna datasystem av fuzzy-logik och neuralanätverk med möjligheter för medborgarna att logga in via nätet och följa/kommentera handlingar ang. deras sjukperioder,sjukdomstillstånd och läkarnas bedömningar mm.SvD:s Brännpunktsida innehåller ett intressant och lovvärdigt inlägg av LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist,som säger rakt:”Vi måste våga se systemfelen”.
Hennes debattartikel innehåller flera konkreta förslag på fortsatt reformering av sjukförsäkringen.

Då jag-som filosof-samhällsvetare och alternativtänkare har bred erfarenhet av både samhällslivet (arbete inom offentlig och privat sektor,kulturella och vissa politiska erfarenheter,erfarenheter av näringsliv och fou-världen-det sistnämnda som ”systemförnyande alternativtänkare”),vill jag kommentera deras diskussion nedan.
Mina fortsatta förslag motiveras vidare av exemplet med en annan ministerns inlägg i dag i UNT:s debattsida där EU-och demokratiministern Birgitta Ohlsson skriver följande:

”Det europeiska välståndet kan inte vila på någon annan grund än en kunskapsdriven,konkurrenskraftig ekonomi som bottnar i demokrati.Därför måste tron på övernaturliga fenomen,den bristande tilliten till forskningen och attackerna på den sekulära staten motverkas”.

Gott och väl därmed också.Men vad betyder demokrati då paradigmkonflikt gäller? Att ”systemet” håller sig tyst,släpper inte fram alternativ forskning på samma villkor som annan grundforskning tex. i fråga om anslag eller professurer,eller att-som här-vädjar till auktoritetstro (tillit till etablerad forskning,driven på grund av det gamla paradigmet) och allmänna slogan om ”övernaturliga fenomen” då man i själva verket är rädd eller tänker med emotionella tankemönster och sociala roller.

LO:s förslag på rehabiliterings- och omställningspakt

Ulla Lindqvist har lämnat bra konkreta förslag på förbättrandet av det gällande sjukförsäkringssystemet i den andra som fackföreningsrörelsen har: ”våga se systemfelen”.Här har själva LO-som organisation-utvecklats vidare från sin traditionella roll som intresseorganisation enbart för sina medlemmar.Jag har dock några kommentarer:
Under andra punkten skriver hon:

”sjukförsäkringen åter blir en försäkring som garanterar den som drabbas av ohälsa ett rimligt inkomstskydd.Den försäkrade bör åtminstone få 80 procent av inkomsten vid sjukskrivning”.

Men vad,om man inte har kommit in på arbetsmarknaden? På vilken nivå ska inkomstskydden baseras då? På A-kassa,på medborgarlön,på garanterad,indexskyddad minimibelopp? Här vore det bra att uppmärksamma möjligheten av kopplingar till A-kassa-,arbetslöshetsproblematiken (tex. ny slags utbildningslön såsom jag föreslagit i mitt hållbara tillväxtprogram NMEP-spiral som grundar sig på en ny ekonomisk teori,en ny,fler-dimensionell ekologiteori härledda från det nya vetenskapsparadigm).LO:s förslag hänger här delvis kvar i sin forna intressegemenskap för endast de som har arbete.Regeringens reformförslag gör likadant,och EU-och demokratiministerns diskussioninlägg och dess inneboende,förutfattade meningar för alternativa lösningar och forskning visar hur läget är.Man vågar inte antingen se systemfelen,eller bemötas i en demokratisk diskussion då grunden-den vetenskapsparadigm som gäller-kan nu övervinnas i den bredare och djupare sådan.Fler-dimensionell syn på männniskan och verkligheten,med dess bl.a. ny,förbättrad evolutionsteori (dubbel sådan) som grundar sig på sk. anomala,oförklarliga data som går inte att vifta bort som ”övernaturliga fenomen” om man är vetenskapsligt intresserad och tänkande på mental nivå,med nya slag begrepp och begreppsstrukturer och ny syn på etik(se mina tidigare diskussioner på mina okommenterade blogg ovan).
Hon skriver vidare:
”Sjukförsäkringen bör vara offentligt finansierad och syfta till riskutjämning mellan olika grupper.En differentiering av avgifter eller ersättningar utifrån sjukdomsrisk kan naturligtvis inte bli aktuell”.

Här skulle jag vilja också se en vidgare syn på systemförbättring.Se sjukvårdens och den offentliga sektorns prissystem gentemot kommande samhällsproblem då sk. stora åldersgrupper går i pension och det lär bli brist på samhällsresurser.
Naturligtvis ska man inte utesluta människornas ersättningsnivåer eller betalda avgifter på tex. genetiskt grund.Men ska man inte ändå ha ett system som tar hänsyn till ohälsosamt beteende,som vältrar kostnader för andra medborgare då man likgiltigt konsumerar samhällets resurser? Jag har diskuterat dylikt i min SINUS-uppsats-utredning 1990 som inte har diskuterats än,utan att säga att mina förslag skulle ha tagits tillvara tex. genom att jag fått mer adekvata arbetsuppgifter för att kunna arbeta vidare med mina förslag.Ytterst skulle det ju gälla reformering av sjukvården och landstingssystemet,och ett förslag på en ny,sk. Relativiserad tolkninga av den generella välfärden med dess sk. flex-priser.

Slutsatsen: hennes slutsats är dock bra,och kunde-enligt mig-innehålla även mina kritiska punkter ovan vilka kan uppfattas som ”systemförbättrande förslag”,ej enbart systemkritik.Ulla Lindqvist skriver:

”Ska vi klara av de viktigaste samhällsekonomiska utmaningarna som vi har framför oss måste vi bygga arbetsmarknad som bättre bejakar den variation av funktions- och arbetsförmågor som befolkningen faktiskt besitter.Vi har helt enkelt inte råd att inte ta till vara på alla människors kapacitet”.

Lovvärt-olyckligtvis kan jag inte backa tillbaka mina förlorade 30 år i det svenska arbetslivet som tvärvetenskapligt utbildad teoriker som sysselsatts med manuella,enkla arbetsuppgifter.Ser dock framemot nya uppdrag i framtiden,var det sedan återstående år som forskare med låg pension,eller som firmabyggare då ev. I en annan miljö sedan blivit pensionär om några år.

Läkarnas kompetensbrister enligt ministerns analys

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson på spalten nedan den förra,i dagens SvD,den 1 . april 2011,öppnar sin motkritik eller försvar av Alliansregeringens reformering av sjukförsäkringssystemet,på ett föredömligt sätt.Han skriver:

”Det är bra att många är engagerade i viktiga och svåra frågor om skjukskrivning och arbetsförmåga.Ytters är frågan närmast existentiell: vem ska förväntas försöka försörja sig själv? Och vem ska vi försörja gemensamt?”

Här har hans resonemang en typisk syn på individ-baserad,sk. Liberalistisk-sekulär syn på individen vilket grundar sig på sönderstyckande syn på absolut verklighet vilket är i grunden på gällande vetenskapsparadigm.Härledd från det används den neo-liberala ekonomiska teorin,med dess absolut syn på odifferentierat välfärdssystem (se min kritik ovan) och negativ syn på ansvarstagandet mellan det offentliga och privata.Antingen är du försörjande eller försörjt.Hans resonemang är för enkelt: den omgivningen som tolkar och definierar våra sociala roller tas ej upp tex. på vilka villkor dylikt sker (se kritik av Försäkringskassan,läkarnas dolda diskrimineringar vilka kommer fram i deras både sjukvårdande beteende eller i ensidiga tolkningar såsom uppdragsgivarnas representanter).Ej heller tas tex. nya kunskaper tillvara i dylikt system: se ointresse för sk. healingforskning i den offentliga sjukvården,vilket jag mötte då jag besökte några år sedan starten av ett nytt offentligt fou-nätverk om cancerforskning mellan Uppsala och Umeå universitet.Mina förslag och epost-kontakter med den ansvariga ledningen ledde ingenstans (se Ulla Lindqvist´s slutkomment ovan och min beskrivning av min ökenvandring i Sverige som alternativtänkare eller firmabyggare då omgivningen är antingen okompetent eller etiskt likgiltig eller omedvetet diskriminerande (vissa är dock aktiva och försökt sitt bästa för att hindra tex. diskussion om mina meta-analyser på dessa bloggsidor att komma fram i den offentliga diskussionen).

Även Kristerssons motkritik håller dock många intressanta punkter:

”För den som har varaktigt nedsatt arbetsförmåga finns alltid möjligheten till permanent sjukersättning (förtidspension).

Ja,har ministern därmed givit upp sitt tjänstemanna-ansvar? Skulle de ”regelbundna kontrollpunkter” som han talar om också kunna innehålla uppgifter då det gäller att förbättra dessa gruppers livskvalité ? T.ex.-om negativa bedömningar- har dylika kontroller varit partsinlagor av tjänstemän som varit okompetenta,eller-vid positiva fall-kunnat göra ännu mer då tex. AMS-åtgärdsbatterier kunde breddas ? Jämför här mina förslag på förnyelsen av AMS-åtgärder som fd. vik.byråassistent i Arbetsförmedlingen i Uppsala ang. arbetslösa kvinnors bakgrund och romernas utbildningsförnyelse.Eller senare förslag om nya former av både arbetsmatchning och arbetsskapande i samband med den förening som jag initierade till i Uppsala
(Uppsala Internationella Akademiker) och i förslaget på ”De arbetslösas online databaser” som kunnat förbättra AMS-systemet.Tyvärr var varken AMS-ledningen eller Riksdagens AMS-arbetsgrupps representanter intresserade och ansvariga tjänstemän från landets alla länsarbetsnämnder som hade fått mitt cirkulärbrev svarade aldrig.Så går det till fortfarande i det snäva systemet som gäller här,på den gammaldags ekonomiska teorins grund som gäller.”Inget nytt på västfronten” såsom finska filosofernas facktidskrift skriver ev. Följande mitt slogan.

Slutsatsen

Våga se systemfelen.Du har även möjligheten att betrakta ”systemförnyelsen” nu,från vidare,djupare perspektiv.Det är ett etiskt val som gäller.Och sedan: att våga välja annorlunda i nästa valet om nuvarande regering sticker huvud i buskarna s.a.s. och litar sig på emotionellt tänkande och gamla slags förutfattade meningar om befolkningen då tex. nya svenskar ska sysselsättas med traditionella låglönejobb.

En annan möjlighet för framtiden: om förnyelsen tas ej tillvara,kanaliseras den inneboende energin annorlunda i det gällande systemet: kris efter kris-finansiellt inom EU då man jobbar med för snäv syn på Euros konstruktion,grundad på gammaldags ekonomiteori-militärt då rovdrift på miljöns ”sista oljedroppar” försvarar attacker mot fysiska diktatorer men samtidigt glömmer egna,icke-fysiska sådana som hindrar (hindrat) förnyelse av den grund som gäller för oss alla,i hela världen (dvs. egentligen klassifierbara som brott mot mänskligheten då odemokratiska diskussionvillkor gäller för det nya vetenskapsparadigm).Om ”systemet” hindras att utvecklas till nästa,kulturella evolutionsnivå,då är det nog i allas långsiktiga intresse att det fallerar?

Dagens debatter på SvD:s sidor väcker dock hopp att det sistnämnda undviks samt fakturm att jag har kunnat få mina länkar till denna blogg trycka i rikstidningar under de senaste åren,vilket har visat att demokratin fortfarande gäller här ävenom den kan fördjupas vidare. Du som läst detta har även själv en viktig roll häri: för vidare budskapet och bli därmed delaktig i systemförnyelsen,för allas fördelar.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright © 2011 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar