You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 8 april 2011

Nostalgi som en ny s-ideologi? Bättre kan vi väl?

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Kartan och verkligheten i det ”postmoderna” samhället IV :
fronter tätnar kring framtida ideologiska alternativ på den faktiska världens grund


Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

Fokus/Signerat:”Dyrköpt nostalgi”,Fre 8 april 2011 av Katrine Kielos
Fokus/Ekonomi/EMU:”Från tvekan till tvärnej”,Fre 8 april 2011 av Lisa Bergman
Fokus/Vetenskap:”Hjärnornas kamp om själen”,Fre 8 april 2011 av Cecilia Ezaz-Nikpay

Berättelse

Emellanåt händer det.Jag missade en tidning (blan flera hundra som jag delar ut dagligen på min nattrunda hos den lokala tidningens distributionstjänst)-den senaste Fokus.Så,nyfiken som jag är som vetenskapligt utbildad och med samhällsintresse,som socialentreprenör och medlem i socialdemokratin,tog jag en titt på denna nya,partiobundna tidskrift,innan jag i morgon ska dela ut den till dess rättmätige ägare och abonnent.

I tidningen mötte jag flera intressanta artiklar (se ovan). Jag kunde inte låta bli att kommentera.Då jag hade ej heller fått mitt blogginlägg publicerat eller visat i den europeiska PES-bloggen om det senaste nytt-förslaget att åtgärda EU-krisen genom förslaget på ett nytt finansiellt transaktionsskatt-lyfte jag upp även det i min komment av Katrine Kielos Signerat-komment.Indirekt bemöter jag även Fokus-tidskriftens artikel om själens existens,där Cecilia Ezaz-Nikpay redovisar för de etablerade vetenskaparnas syn på det,dock utan att lyfta upp det som verkligen är intressant i sammanhanget:de sk. anomala,empiriska data som man har tex. i parapsykologi,transpersonell psykologi,teoretisk fysik mm. som bildar grunden eller bakgrund för mitt nya vetenskapsparadigm.

Förhoppningsvis väcker jag ditt intresse och visar att nostalgin verkligen inte kan ge önskvärda perspektiv eller lösningsförslag då det gäller att lösa de samhälleliga,politiska,miljömässiga och värderingsproblem som man har i dagens värld.Det gäller att gå vidare.Vi har ju ett alternativ ny,en ny partiledare i S-partiet som ev. Börjar stöda det nya,då dagens etablissemang såväl i Sverige som ute i världen har blundat och ej velat se det som nu ”är skrivet på väggen”.Sprid gärna vidare budskapet och bli därmed delaktig i det nya skapandet för robustare demokrati,ekonomi och samhällen.


Nostalgiflykt eller en ny ideologisk förnyelse för världens arbetarpartier

Katrine Kielos har skrivit en intressant Signerat om nostalgi-som samhällsfenomen-och särskilt inom politiken.Hon skriver ”Det är inne att glorifiera det förflutna.Men politiker bör se framåt”.
Jag håller med henne om ovanstående.Jag ställer mig dock frågande till hennes beskrivning av tex socialdemokratins ideologiska utveckling.Ävenom det lär vara ”inne” med nostalgiska tillbakablickar ”till gången tid” såsom hon beskriver ske i Storbritannien i Maurice Glasman´s lansering av ”Blue Labour” som efterföljare till Tony Blair mm´s New Labour,undrar jag om denna väg är framgånglig såväl ekonomiskt som politiskt?

I och med att produktionens automatisering,robotisering och datorstyrning behövs det inte längre så många arbetare där.Det skapas inte heller tillräckligt många nya arbeten,då man försöker lösa arbetslösheten enligt gamla teorier,modeller eller fackliga och politiska program.

Jag håller på att läsa Lars Ekdahl´s intressanta bok om Rudolf Meidner-han som tillsammans med Gösta Rehn skapade en ny modell för att tillförsäkra såväl full sysselsättning som demokratisering av produktionen,vilket efter decenniers utveckling,tystnad och debatter till slut blev frågan om Löntagarfonder.Ekdahl beskriver i sin bok hur dessa LO´s ekonomer var på sin tid spjutspetsar för samhällsförnyelse bortom s-partiets punktvisa administrerande av välfärdssamhället,då se såg längre än så.Må vara att deras förslag att lösa statens styrning av kollektiv kapitalbildning-för att tillförsäkra full sysselsättning och inflationsfri,stabil ekonomisk utveckling med solidarisk lönepolitik som minimerade sociala klyftor i samhället,var utopiskt.Men deras modell var ett framtidsinriktat sätt att driva politik och därmed försöka engagera människor i samhällsbygget,i stället för var och en för sig,som individer.
Jag känner mycket mig själv i Meidners känslor inför det nya samhället som han var tvungen att flytta till efter nazisters maktövertagandet i Tyskland.Jag har på min blogg http://vidorghelps.blogspot.com
haft berättelser hur jag har format mitt liv här som invandrarintellektuell.Dessvärre har jag inte lyckats så bra som han.Kanske beror detta på att jag har ”två trösklar”-dels min etnicitet med finsk bakgrund som är delvis annorlunda än den svenska-dels med mitt skapande av grundtankarna för det nya vetenskapsparadigmet,som ifrågasätter så mycket.Den gällande verklighets-och människosynen,dagens syn på värderingar som endast frågan om emotiva utsagor,syn på evolutionsteor som endast fysisk sådan då den i mitt bredare,mer abstrakta paradigm är en dubbel sådan.Att det finns en själ-medvetande entitet som överlever den fysiska kroppens död,och tom återföds igen i en ny fysisk kropp för att fortsätta sin etisk-mentala utveckling.

Grunden för vetenskap kan inte bevisas,utan den kan bara antas i självklara antaganden,sk. axiomer.
Den filosofiska synen som man har i dag angående verkligheten och människan grundar sig på ett dikotomt sätt att tänka med motsatser.Enligt en antropolog Leví-Strauss är grunden för detta i människans hjärna och dess struktur.Jag tvivlar dock detta då jag själv är ett empiriskt motargument.
I mitt nya vetenskapsparadigm finns inte en motsättning mellan den ideella och materiella,ej heller absolut verklighetsbegrepp som färgar antaganden om skillnaden mellan subjekt och objekt,så kallad referens-sanningsteori som i vetenskapsteori ställs fram i krav att ”kunna verifiera eller falsifiera framlagda påståenden eller hypoteser innan de-med flera,oberoende forskares tester kan intersubjektivt accepteras som tillsvidare ”sanna” teorier som beskriver verkligheten och ger stöd att från dem härleda nya beskrivningar och antaganden om sakförhållanden.

I mitt nya paradigm är grunden bredare,klarare,framlagd i ontologiska axiomer (enhet,kontinuitet,evolution) där det finns en grundläggande princip som både beskriver och förklarar ”hur allting hänger ihop”.Denna princip kan sedan indirekt ”bevisas” i tex. fysikens,biologins nya fackteorier som kan förklara bättre de problem som man har än dagens teorier.
I samhällsvetenskap och i politikens område har jag bloggat på min blogg ovan om möjligheten att reformera socialdemokratin med det nya vetenskapsparadigmets nya,faktiskt fler-dimensionella verklighets-och människosyn.Hur då? Genom att det skulle ge bättre argumentativ stöd för socialdemokratins traditionella värderingar om frihet,rättvisa,jämlikhet och jämställdhet,genom att visa att dessa nu stöds indirekt även av den nya vetenskapen-att det är ej endast frågan om nostalgiska tillbakagång till förra tiders värderingar.

I förrgår bloggade jag för första gången i den europeiska PES-bloggen- Partiets eller nätverket för europeiska socialister där den svenska SAP är med at www.pes.org/en/blogs/pes-blog/commenting-european-financial-sector-tax-proposal .I min blogginlägg försökte jag lyfta upp-nu på europeisk nivå-det som jag bloggat i Sverige redan före senaste valet,men vilket inte uppmärksammades eller lyftes upp här.Med hänvisning till mina nya teorier i ekonomi,ekologi,nya modeller ang. den teoretiska relativiseringen (obs. ej detsamma som nihilism eller ”perspektivseende” i det populära postmodernism som ändå står på den grund som det gällande paradigm ger) av välfärdssamhället i min nya samhällsmodell av ”Delvis marknadsstyrd offentlig sektor” med dess sk. flex-priser där individen har en real,positiv möjlighet att påverka på marknaden och den offentliga sektorns prissättning av tjänster som angår just henne! Andra härledda modeller gäller min Kapitalmatris,som beskriver kapitalet strukturellt,vilken modell enligt mig skulle kunna ge tips för att förnya det kunskapssamhället som blivit till nu.Min bredare Produktivitetsmodell betonar även mer medborgarnas deltagande och intresse än dagens syn på fysisk produktion eller kapitalproduktivitet.På politiska programmenas nivå ger jag fog nog för min slogan för ”Välj S-partiet som spjutspets” som jag lanserade inför kommande partiledarevalet inom S-partiet.Jag väntade mig inte att bli vald-se mina två trösklar ovan-men ville uppmärksamma Valberedningen att det finns möjlighet nu att förnya partiet på det nya vetenskapsparadigmets grund och i de fortsatta reformförslag som den ger tex. angående arbetslöshets problematiken i min NMEP-hållbar tillväxt program.

Det lär nog bli dyrköpt att blunda för förnyelsemöjligheten? Trots att jag har tagit kontakt med såväl journalister i DN och SvD och Aftonbladet,kontaktat fd.partisekreterare om tex. mitt förra SINUS-uppsats-utredningen om sjukvården och möjligheten att reformera den (1990),länkat mina blogginlägg i mina tryckta kommentarer på tidningars sidor,händer det ingenting.Inga hänvisningar till en ny ideologisk möjlighet för socialdemokratin-både lokalt och globalt- ingen diskussion om mina ekonomiska förslag att lösa EU:s kriser (se PES-blogg ovan som jag ser inte någonstans på deras sidor som ej heller länk till min blogg här i Sverige på partiets Netroots sidor).Är nostalgin således så djupt sittande i folkets själ eller kulturell identifikation,eller fördomar och förväntningar att Sverige ska vara såsom det alltid har varit.Punkt och slut.Social praktik som även Meidner fick erfara i sin tid,ävenom han levde väl,i motsats för mig som bara överlever.Men-allt har sin tid- och det får väl även jag acceptera.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright © 2011 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar