You can translate my blogg with Googles help :)

onsdag 6 april 2011

Litet nytt på västfronten-ett demokratiskt finger

Vägen framåt- 11
bloggande för förnyelsen på en ny grund

Kartan och verkligheten i det ”postmoderna” samhället III :
att lägga på ett meta-demokratiskt filter på utförda diskussioner


Kommenterande publicerade debattartiklar och insändare i dagspressen i Sverige

SvD/Nyheter:”Nytt dråpslag för pensionärer”,On 6 april 2011 av Joel Dahlberg

Berättelse

Jag har i mitt bloggande ovan beskrivit bl.a. hur den intellektuella kartan blev annorlunda i världen,på den tiden då jag som student började formulera mina alternativa,ifrågasättande tankar om möjligheten av ett nytt,bredare vetenskapsparadigm(i min serie av studentpapper Moments of Oneness,1970-82,varav del IV som avhandling,1.version,del VIII som projektversion som dylikt hade vuxit till).
I Frankrike lanserades det en ny ”karta” av postmodernism,vars innehåll i stort sett gick ut på att relativisera sanningssökandet till olika berättelser,ur olika perspektiv,varvid vetenskapens grundläggande strävan-sökning efter sanning om naturen,oss själva,om verkligheten,reducerades till valda bitar.Oftast var dessa valda bitar definierade av makten.Inom politiken,i massmedia,av kulturlivets etablissemang,av fou-världens gatekeepers-professorer och experter-utbildade i det gamla,gällande paradigmet.

Med dagens ämnen-först en kort hänvisning till den breda pensionsöverenskommelsen som sägs vara unik i världen-sedan till min kompletterande motion till den bostadsrättsförening där jag bor då dagens sociala situation med Alliansregeringen i makten börjar vinna efterföljare i det praktiska livet. Hos bostadsrättsföreningar tex då Styrelser försöker auktoritativt riva överenskomna avtal till förmån för de välsituerade.

Min tredje motion-se tidigare 2 motioner ovan Må den 28 mars i min blogg-föreslår härmed ett mer demokratiskt filter att läggas på den praktik som man använder i dylika föreningar.”Vilda politiker” eller FN-motionärer är välkomna att ta exempel av mitt förslag här.

Pensionärers dilemma

Då det nya pensionssystemet lanserades i en bred överenskommelse i början av -90 talet,var tanken att skapa ett robust pensionssystem som skulle ge bättre balans mellan in-och utbetalningar i systemet i fråga.Följande min SINUS-uppsats-utredningens (1990) diskussion om flex-priser,var tanken att individens egen aktivitet skulle bli mer styrande för pensionernas utbetalningar och storlek.Hur inbetalda medel skulle definieras genom hela det verksamma yrkeslivets inkomstutveckling-ej enbart de bästa årens inkomster i livet såsom det var tidigare definierat.Man skulle även ta hänsyn mer till samhällets ekonomi,bl.a. Genom att sätta upp en möjlighet av sk. broms,som skulle minska pensionernas storlek i kommande åren om samhällsekonomin visade sig inte växa i den takt som var tänkt eller prognosticerat.
I dagens artikel beskrivs olika personers situation hur dem tänker gardera sig för ev. Broms-tillfällen i framtiden,då pensioner blir lägre eller tom minskar.

Artikelförfattaren beskriver även hur dagens ”heta potatis” om gällande pensionssystemet klarar av att leverera rimliga pensioner i framtiden,med tanke på dels utökade kostnader tex om el,drivmedel mm,dels om samhälleliga kostnader då stora pensionärsgrupper blir till och ska utnyttja välfärdssamhällets vård-och servicetjänster.
Finns det då faran att den sociala klyftan som Alliansregeringens skattesänkninspolitik för dem som har arbete/ är fortfarande aktiva i arbetslivet har skapat i samhället påverkar vid ytterligare fronter.
Tex på bostadsrättsföreningar då de välsituerade ser sin tid kommen och vill dels splittra föreningar till mindre enheter (gentemot rationaliserings-och lönsamhetssträvan) och därmed få större vinster för bank-och kapitalsektorer,dels förorda för ”friköpsalternativ” i bostadsrättsföreningar,då de som har pengar kan köpa sig fri sin lägenhet ur föreningen,varvid de som inte har det-eller kan betala för ytterligare lån för att kunna göra det (med ytterligarare vinster för banker tex),får utökade hyresomkostnader då de sargade föreningars lånevillkor blir sämre,med högre räntor och förhandlingspositioner.

Pensionärers dilemma blir således: bo kvar och möta högre utgifter överallt-uthärda i marginalen s.a.s i det sk. välfärdssamhället,eller låta bli att rösta vid dylika dilemmor då de friska,kapitalstarka slår sig fram under teckmantel av demokrati och demokratiska diskussionsvillkor.Varvid den början som redan tagits vid,kan leda tillbaka till 30-talets samhällsvillkor som gav uppkomst till kommande,större kriget och välkomnade diktatorer som skulle göra en städning av systemet,men sina auktoritära människosyn.

Mitt förslag på demokratisk diskussionsfilter

Motion till bostadsrättsföreningen Djäknens årsmöte 2011

Förslag på kompletterande hantering av dagordningen vid brf´s årsmöten


Bakgrund
Vid förra årets årsmöte togs det upp en motion om splittrandet av föreningen under
punkt 17 ”Övriga ärenden” (motioner) efter att årsmötet hade först handlat och gått
genom de sedvanliga punkter för årsmötet som Styrelsen satt upp.

Då undertecknad har viss alternativ erfarenhet hur man tex hanterar prokokolförande och dagordning-tex hos politiska föreningar,hyresgästföreningsmöten mm- har dessa erfarenheter väckt frågan om vår brf Djäknen kunde ta lärdom av dylika alternativa,
kompletterande dagordningsförfaranden.

Vid mötets öppnande kunde man-enligt undertecknad-göra såsom vid ovanslags
föreningspraxis.Efter att ha hanterat öppnande frågor/punkter om:stämmans öppnande,
uppteckning närvarande medlemmar,val av ordförande och protokolförare och justeringspersoner samt frågan om kallelsen till årsmötet (punkter 1- 6),kunde man

fråga:
FINNS DET FÖRSLAG PÅ YTTERLIGARE PUNKTER FÖR ÅRSMÖTET ATT TA UPP utöver det förslag som STYRELSEN har satt upp på förhand ?

Dylikt
kunde vara tex. :
-meta-frågor angående protokollförandet och dagordning: frågor om ev.jäv vid hantering av motioner tex
-önskemål om voteringar för hantering av vissa punkter: muntligt/skriftligt,
i stället för att ev. tas upp vid hantering av en fråga/motion
-tillsättandet av arbetsgrupper för hantering av uppkomna frågor med extern
kompetens,utanför Styrelsens styrning/val av personer i dylika grupper
-att Styrelsen ska förpliktigas att komplettera till årsmötet bifogade handlingar med utdrag av lagtexter ang. bostadsföreningar och andra lagar som tangerar hanterade frågor då det gäller tex. osedvanliga frågor såsom förra årets motion (se ovan)

Dessa slags kompletterande punkter
skulle således tas upp och tas med -i vederbörande ordning- tex. före hantering av av sedvanliga frågor om Styrelsens arbete,årsredovisning,revisors berättelse,mm..motioner

Motion: Att brf ska hädanefter vid sina årsmöten ta sig an detta annorlunda,mer demokratiska föreningspraxis,beskriven ovan

I Uppsala 6. april 2011
Lasse T. Laine ”

Såsom jag beskrev ovan,kan sådant här mer demokratiskt sätt att diskutera då de som saker gäller har själv större möjligheter att påverka till diskussionsinnehåll och ordning,fördjupa den demokratin som tillämpas i dag i Sverige tex.För mig,med annan kulturell bakgrund än den inhemsk föddas svenska,är det tex. främmande att man gör retroaktiva förändringar i gångna avtal-typ försöker riva sönder gångna grundavtal för bostadsrättsföreningens bildande till förmån för de välsituerade.Om dylikt sprider sig,finns det inget hopp tex i näringslivet.Vågar man starta företag då man kan inte lita på stabila regler? Diskussion om krångel mm. är ju ett ytligt ämne i fråga,ej det som egentligen skulle diskuteras från demokrati-synpunkt.Därav rubriken ovan.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Sådan slags klarsyn är bra att kompletteras även med framåtsyftande,proaktiv optimism-särskilt om det vinner stöd i en öppen dialog på jämlika grunder.
I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflektioner om det skrivna här. Engagera dig-privat,offentligt,inom olika,demokratiska partier. I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund. Den som lever,hoppas på det bättre.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright © 2011 Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar