You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 26 december 2010

En Sverige-berättelse litet bakåt i tiden

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En Sverige-berättelse litet bakåt i tiden - en betraktelse av Sverige som ett öppet samhälle III


Förord

Jag har i mina strategiblogg-inlägg under det här året 2010 kommenterat tryckta debattartiklar i rikspressen genom mina meta-analyser.I mina inlägg har jag velat dels kommentera olika,etablerade personers-politikers,myndighets-. näringslivs- ,kulturlivets och fou-världens kända personers inlägg genom alternativa perspektiv som kommer inte fram i massmedia-som tex. alternativtänkares eller första generationsinvandrarnas upplevelser och erfarenheter i det svenska samhället.
Dels har jag velat lyfta upp de alternativa tankar och teorier från det nya vetenskapsparadigmets perspektiv,vilka kunde-enligt mig som skapare av grunderna för det- förklara bättre de fler-dimensionella problem som finns i dagens samhällen och i den globala civilisationen.

Motivet i mina inlägg har varit att väcka intresse för det nya paradigmet och dess utvecklande.Om det nya paradigmet mötte samma villkor som andra vetenskapliga riktningar i samhället-tex. Fou-stöd och etablerandet av professurer för dess utvecklande-skulle man kunna skapa förutsättningar för en naturlig tillväxt i samhället då nya generationer för vidare det kumulativa arvet som är ett särdrag i vetenskapen,jämfört med tex politiska och religiösa ”revolutioner” eller maktskiften.

Om det nya stannar i-eller upplevs som endast en privatpersons tankar-finns faran att de behövliga samhällsinflytanden som tillämpningar för det nya,teoretiskt sett bredare paradigm skulle skapa,blir aldrig av eller blir försenade,med dyrbara negativa samhällskonsekvenser som följd.

Se tex. miljöproblem som finns i dagens värld.Om alternativtänkares bidrag hade debatterats tidigare,vore det troligt att vi hade utvecklat nya generationer av bilteknologier mycket tidigare,eller nya samhällsmodeller och lösningar som kunde proaktivt ha skapat jordmån för nya,bättre lösningar tex i boende,infrastrukturbyggen,i sjukvården och våra välfärdssamhällen.

Det nya paradigmets fler-dimensionella människo- och verklighetssyn påverkar således ej enbart våra teorier tex. i ekonomi eller samhällsplanering,utan även-på sikt-i skapandet av nya teknologier och nya slags värderingar.

På sistone har jag försökt lyfta fram det senast sagda i mina förslag på reformering av socialdemokratin.Den nya människosynen som förklarar-genom hänvisning till sk. anomala-tillsvidare oförklarliga empiriska data i parapsykologi,transpersonell psykologi och delvis i teoretisk fysik och andra mer tekniskt stödda vetenskaper såsom astrofysik och ufologi- att människan är mer än enbart en fysisk varelse.Att det finns starka skäl att anta att hon har medvetandet-själen som överlever den fysiska kroppens död (som förklaras av dagens vetenskap och utvecklingsteorier) och återföds i en ny fysisk kropp efter en tids vistelse i en annan dimension av verkligheten än den fysiska som hittils antagits vara det enda som gäller.
Dessa slags data som kunde förklaras med det nya paradigmets fler-dimensionella begrepp och teorier skulle förstärka de värderingar som finns socialdemokratin som
allas människovärde,för jämlikhet och jämställdhet,för bättre solidaritet i samhällen och i världen.

Om man skulle få tillstånd en naturlig tillväxt i våra värderingars tillblivelse genom argumentativ socialisering för den nya människo- och verklighetsuppfattningen-genom stöd från vetenskap- skulle vi människor troligtvis kunna undvika mycket av det som pågår i dagens värld typ internationell terrorism,eller lokala diktaturer på olika håll i världen.Den typ av tillväxt som är så typisk för vetenskap- en kontinuerlig,akkumulativ,kunde bättre än dagens kriser och sammanbrott bygga upp de slags lösningar som vi människor kommer att behöva i den mer och mer globaliserade världen typ lösandet av miljökriser eller byggandet av hållbara ekonomier eller lösandet av flyktingfrågor eller demografiska kriser.

Genom följande inlägget från år 2002-min skickade opublicerade debattartikelkomment till Dagens Nyheter,vill jag visa att proaktiva tankar finns nog i alla tider- det gäller att låta dem komma fram och påverka till debatten och vara med att utveckla våra samhällen.Hur långt hade vi kommit fram nu,i slutet av valåret 2010,om tex nedanstående historiskt exempel hade kommit fram till tryck då,2002?

Det vore synd om tex. Socialdemokraterna i Sverige 2018 skulle säga: varför tog man inte på allvar en alternativtänkares åsikter och förslag 2010 då det gällde att förnya S-partiet.Jag skulle inte själv vilja vara den ledare som då ställs till ansvars om förnyande tankar och förslag ignorerades aktivt under den nya,kommande parti ledarens tid vars mandat börjar nästa år inom S-partiet.Eller-för den del-även M-ledare,som i sin regeringsposition,ignorerar den nya sociala rörelsen som förr eller senare kommer att lyckas i vetenskapen,ett sant paradigmskifte som kommer att leda till många,radikalt nya lösningar,samhällsförändringar och nya värderingar.

Återpublicering av en refucerad tidningskomment- en svensk wiki

”Uppsala 24. juli 2002

Svenska modellen fungerar inte- ifrågasätt eller utveckla den !

Av Lasse T. Laine, filosof- samhällsvetare

I DN Debatt , 24. juli, redogör professor Bo Södersten för den faktiska utvecklingen
för Sveriges ekonomi under de senaste 30 åren.
Han lyfter upp de grundläggande problem som tas ej upp i politikernas agitations-
eller visions- debatter : att antalet sysselsatta har minskat kraftigt – senast under 90 talet med drygt 250 000 personer – således utgör andelen arbetsföra som är inte i arbete i dag ca. 23 procent av den arbetsförda befolkningen ; att tillväxten i ekonomin är låg , vilket - i kombination med fallande kronkurs- har gjort att ” Sverige knappast längre kan karakteriseras som en välfärdsstat”.

Södersten kastar även sidoblickar- relaterar till andra EU- stater där socialdemokratin har haft makt i regeringsposition att utveckla samhället- och konstaterar att annanstans har socialdemokraterna gjort bättre från sig . Som t.ex. i Holland och i England, där

”man arbetat med skatterabatter och skattekrediter för att få folk i arbete och söker att till varje pris undvika social exkludering”.

Avslutningsvis lägger Södersten ett stort ansvar för den svenska modellens misslyckande-eller dåligt fungerande- på politiker, särskilt på dem inom socialdemokratin, det regerings-bärande partiet.

Då jag har redan 1990 i min uppsats i Ekonomisk Historia försökt lyfta fram en alternativ samhällsmodel,”Den delvis marknadsstyrda offentliga sektorn”,dock utan att lyckats få andra forskare bli involverade eller få massmediarespons och således debatt om detta alternativa sätt som går teoretiskt längre än t.ex. i Holland och England, tycker jag att Söderstens debattinlägg är snarare att betrakta som ett inlägg i kommande valet, alternativt ett sätt att säga ifrån medansvaret för sakernas tillstånd ( mer om detta forskaransvar senare).
Eller ett snävt, tradionellt perspektiv att betrakta ekonomi- vetenskap från det gällande paradigmets perspektiv ( med diskussioner om produktivitet, BNP, konkurrensutsatt sektor, kronkurs mm. generella variabler, som är resultat av fler- dimensionell dynamik i en bredare ekonomisk verklighet).

Det är sant, att Södersten beskriver sakförhållanden för Sveriges ekonomi som stämmer i makroskala, men att därav dra slutsats att modellen fungerar ej är för traditionell. Ifrågasätt hellre den med alternativ: med bredare, mer abstrakt vetenskapsparadigm, som går att tillämpa även i ekonomin med resultat av nya modeller, nya värdeteorier, nya ”tillväxtpremier” som kan vara , förutom individ centrerade- som Södersten hänvisar till att tillämpas i Holland , England och eventuellt i Danmark också- även på systemnivå,resulterande i en ny samhällsmodell !

Om man fördjupar analysen t.ex. att gälla lönsamhets tillväxt- och villkor för det
( vilka incitament har man kvar då politikerna t.ex. drar undan, retroaktivt, gällande näringslivs- och skattelagar, som varit grunden för firmastart och långsiktiga investeringar)- tillväxtpremier genom nya prissättningsinstrument t.ex. i den offentliga sjukvården där faktum att den offentliga sektorn är huvudman, behöver ej nödvändigtvis betyda att utförare också är offentliga, skattesubventionerade företag utan marknads- och kvalitetsansvar mm. nya modeller och teorier. Om man gjorde så, kanske en del av ansvaret kunde spädas ut även bland forskarna själva och/ eller massmedia, som talar tyst- genom refucerande praktik eller sociala utstötningsmekanismer – ej de synligt ekonomiska .
Om vi alternativa forskarna eller potentiellt jobbskapande teoretikerna- entreprenörerna tilläts också att komma upp till debattrum, kanske kan vi tillsammans sedan förändra dem till ”tillväxtrum” till gagn för Sveriges hela befolkning, ej endast för de priviligierade - ekonomiskt, socialt, politiskt, etniskt utvalda.

Svenska modellen fungerar inte- ifrågasätt eller utveckla den !

Lasse Laine

lasse.laine@vidorg.seEfterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar