You can translate my blogg with Googles help :)

måndag 13 december 2010

En ny typ av Sverige-berättelse

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En ny typ av Sverige-berättelse - en betraktelse av Sverige som ett öppet samhälle

DN/Debatt:”Håller Anders Borg på att upprepa 80-talets misstag”,Sö 12 dec. 2010 av Sandro Scocco och Magnus Lindmark,med referens till den fristående tankesmedjan
Global Utmaning
Länk på min tidigare blogg på webben,på partnersajt GetSatisfaction:
getsatisfaction.com/vidorg/topics/proactive_jobbproposal_for_global_boomers


Förord

I går skrev Sandro Scocco,programchef på ”den fristående tankesmedjan” Global Utmaning,och Magnus Lindmark,professor i Ekonomisk Historia vid Umeå universitet,en debattartikel i DN.De anser att nuvarande finansminister Anders Borg,
med stöd i Alliansregeringen,håller på att göra samma fel eller misstag som Kjell-Olof Feldt gjorde på 80-talet i den dåvarande S-regeringen.Att Borg agerar ej tillräckligt för att förhindra upprepning av befarad bubbla i den svenska ekonomin genom kraftigt expanderad privat skuldsättning.Att- då höjda räntor från Riksbanken stryper fortsatt skuldsättning- tvingar man högt skuldsatta att börja spara kraftigt därmed förvärrande efterfrågan i samhället med högre arbetslöshet som resultat.
Även banker skulle få svårigheter enligt deras analys,då de skulle bli tvungna att sanera kraftigt den uppkomna bubblan, i främst på fastighetsmarknaden.

Varför köper då allmänheten så kraftigt på denna marknad? Det svenska samhället skulle ju vara ett tryggt sådant? Naturligtvis finns det många skäl för detta.Dels flyttning till städerna från landsbygden och pågående urbanisering.I städerna finns de flesta arbetsmöjligheter för tjänster,då¨efterfrågan finns där.Ökande inflyttning till storstadsområden trissar upp bostadspriserna,varvid det uppstår efterfrågan på högre och högre lån.

Man kan även anta att bristande satsningar på infrastrukturer- vägar,järnvägar,telefoni-internet-eltjänster i form av otillräckliga investeringar och otillräcklig service och upptrissade priser tex. På elmarknaden,orsakar människornas benägenhet att söka sig till tryggare tillvaro i städerna.
Avsaknaden av fou-översikt där bostadsbyggandet,samhällsplanering,skapandet av arbetstillfällen och kultur för deltagande i lokaldemokratiforum skulle bindas samman i en helhet- typ min NMEP- fler-dimensionell tillväxtspriral- kan vara ett skäl för bubblan.

Politiskt har nog även makthavarna på EU-nivån ansvar i dylikt: återkommande uppkomst av bubblor i olika staternas ekonomier.Det saknas ju gemensamma instrument på EU-nivån,som skulle hjälpa till att på förhand överlista bubblors förekomst och ge stöd för lokala makthavarnas politik.Felet är alltså ej enbart i Sverige enligt min mening.Nuvarande typer av räddningsinsatser är av typ ad hoc-
efter att skadan har redan.Så har det varit tex. Med EU- finanskrisens lösningar i tillfälliga fonder och EU-stöd för fallerande stater typ Grekland,Irland.
Tyvärr har ingen tagit upp min diskussion eller förslag på reformering av Euron med bättre teoretisk grund.Man har koncentrerat sig till den organisatoriska ”överbyggnaden” vid sidan av den gemensamma valutan.Politiska insatser har haft en blind fläck,och teoretikerna och konsulter har följt i deras spår.Kunde man säga som gamla latinisterna: ”hand handen tvättar”- för att få uppdrag och professorstjänster vill man ej sätta sig tvär mot politikerna eller ifrågasätta deras argumenteringar och kortsiktiga lösningar.

Trygghetens pris

Senaste dagarna har Sverige upplevt ett annat fall,som lyfter upp de samhällsmekanismer som orsaker sug efter fastighetsköp och högre och högre skuldsättning,nämligen ett tragiskt fall av självbombarens handling i Stockholm vid senaste helgen.Då trygghetslängtan blev ej besvarad genom social-ekonomisk integrering,stöttes en individ ut i ödemarken,till den extrema religiositeten,vilket sedan med massmedias stöd basuneras eller tas för givet som ett uttryck för den globala terrorism.En socialstämpling, icke-fungerande diskussion eller ytliga analyser och kortsiktigt inriktade politiska lösningar och investeringar kan kanske vara kärnan i icke-samhällsbärande från myndigheternas och politikernas sida?

Jag som är vetenskapligt utbildad och en sansad person,ser även samhällsvärderingar som ett skäl för dylika desperata handlingar.

I en sidbox för sin artikel beskivs den fristående tankesmedjan Global Utmaning.
Friståendet finansieras av offentliga myndigheter,facklig värld och andra former av sverigekollektiv.Tankesmedjan har samma målgrupp som jag i min privata firma
Vidorg,som jag försökt bygga upp ”mot alla odds” då blivit motarbetad av olika myndigheternas bristande intresse (se tex mina ansökningar för starta eget-bidrag,eller EU-projektbidrag,AMS-kurs ansökningar,relevanta för att bygga upp min kompetens då varit arbetslös: i statlig it-ubildning eller kurs för export-tyska,vilka båda kurser skulle ha stöttat mig i min strävan att skapa en plattform för det nya vetenskapsparadigmet då fou-världen,massmedia,politiken hade ej fungerat.).

Konstigt nog har dessa tankesmedspersoner inte kontaktat mig för varken samarbetsmöjligheter eller innehållsdiskussion då jag levererat mina förslag,presenterade i mina blogg.Det svenska samhället sägs ju vara ett öppet sådant.

Jag välkomnar existensen av Global Utmaning,men har börjat tvivla på EU-nivån då sett hur dyligt fungerar- utan att verkligen nya och alternativa förslag diskuteras lokalt eller hos Komissionen.Därför har jag ca. 4 månader sedan presenterat mitt förslag på min globala partnersajt GetSatisfaction (se länken ovan) om ett globalt nätvärk av entreprenörer,som skulle kunna jobba fram de slags lösningar som skulle behövas för att lösa bestående kriser: i olika samhällen, i miljön, i demografiska program som tillsammans med nya typer av infrastrukturlösningar och människo-och verklighetssyn skulle gå djupare än dessa ”överbyggnads-tankesmedjor” med hand-handen tvättar ansvarsförhållanden eller försök att kapa åt sig vad andra lyft och jobbat fram.Säg och visa att jag har fel: att tryggheten har inget pris.Det står ju på väggen att tryggheten finns här och kan tas för givet,och att fou-världen fungerar fortfarande enligt sin grundläggande princip om sökning efter sanning och demokratisk diskussion,utan vädjan till auktoritetstro.

Och-om jag har fel i ovansagda: är priset då förljugenhet,cynism,kortsiktiga strävan och lösningar för stunden/den egna intressesfären eller partikollektivet med samverkande kollektiver där ansvarsfrågor blir aldrig aktuella?


Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta detta blogginlägg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Copyright: Lasse T. Laine, Vidorg, Uppsala 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar