You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 28 november 2010

En ny S-berättelse- en tillbaka blick på vår första skiss för framtidsprogrammet, 1985

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

En ny S-berättelse- en tillbaka blick på vår första skiss för framtidsprogrammet, 1985

Förord

Jag kommenterade i går den pågående krisen inom svensk socialdemokrati.
Då min blogg innehöll referenser till de tankeinnehåll och strategiska avvägningar som jag kände inför senaste valet,ska jag här gå litet längre tillbaka i tiden nämligen då jag var ordförande i en lokal s-förening i Uppsala.
Vi finsk-språkiga socialdemokrater i Uppsala hade i mitten på 80-talet varit aktiva och bl.a. föreslagit några motioner inför arbetarkommunen.Dels angående återtagandet av den sk. tjänstefelsparagrafen i dess ursprungliga form,då den som känt att blivit utsatt för dylikt skulle inte behöva bevisa att sådant sett,utan det skulle ha räckt med rimlighetsbedömningar och relevans-tex. vem som tagit skada av dylika bedömningar mm.
Vår andra motion handlade då om vårt förslag på förnyelsen av socialdemokratin.
Vår ordförande (jag) hade ju utvecklat grundtankar för ett nytt vetenskapsparadigm,och efter sin redovisning i föreningen kände vi att det vore viktigt att möta nya tidens krav med förnad syn på människan och samhället.

Denna historiska,första steg för förnyelseprogrammet spreds som vårt utkastblad i arbetarkommunens möten i hopp av andra lokala s-föreningar skulle visa intresse och ansluta sig till vår strävan eller initiativet.

Tyvärr blev vi ensamma i detta,ävenom vårt förslag redovisades-såsom jag lyfte upp i min tidigare blogg i går- i den lokala tidningen Uppsala Demokraten.
Innehållet redovisas nedan.

Utvecklingsvillkor för förnyelsen

Varför var jag intresserad av att använda politik och speciellt socialdemokratin för att starta den sociala rörelsen för globala förnyelsen?

Som jag berättade i går,hade jag en slags socialdemokratisk tradition i familjen då farfar hade varit s-riksdagsledamot på sin tid i fd. hemlandet och mosterns man lokal ordförande för socialdemokrater i min födelsestad Valkeakoski.

Mina egna erfarenheter med forskningsvärlden hade ju inte givit resultat i att skapa intresse för det nya,djupare vetenskapsparadigmet.Ej heller media eller Landstinget och kommunen i Uppsala hade givit någorlunda jämlika villkor eller resurser för att utveckla det nya i praktiska lösningar eller informera allmänheten om det.

Då politikens roll är att dels administrera samhället,dels kanalisera och allokera samhälleliga resurser (tex. i forskningsvärlden) var det naturligt att jag försökte även denna sektor och dess möjligheter.

Som filosofistuderande hade jag fått lärdomar av Marx: ingen tankestruktur eller förnyelsegrund ger resultat om den inte blir en social rörelse.Vidare-under mina studier i samhällsplanering,socialantropologi och öststatskunskap hade jag blivit påverkad av tidigare teoretiker-tex. av NEP-tidens marxistiska teoretiker som hade försökt skapa ett spiralformigt tillväxtprogram i Sovjetunionen.Sedermera krusades dylikt av den auktoritära kulturen i det sovjetiska samhället och dylikt lades åt sidan.Det andra världskriget-med krav på forcerad industrialisering på vapen-,energi-,malm mm sk. extensiv produktion trängde undan dylikt program som var mer balanserad och tvär-sektoriellt.

I mina samhällsplaneringsstudier vid Uppsala universitet hade jag även fått kunskap om moderna sociala tänkares bidrag till fler-dimensionell samhällsutveckling (Liljeström-Dahlström om sk. fler-generations boende).
Mitt sk. NMEP-tillväxtprogram var således en slags syntes av tidigare tankeströmningar och en tillämpning av det nya paradigmet: dess fler-dimensionella människo- och verklighetssyn.

Jag hade-efter mina fruklösa försök ovan i fou-världen,massmedia och i arbetslivet
(försökte avancera till arbeten motsvarande min långa,tvärvetenskapliga utbildning men förgäves) kommit i kontakt med några finländare på orten,på min tillfälliga nya arbetsplats i Arbetsförmedlingen,varvid jag som nyvald ordförande ansåg att socialdemokratin vore kanske ett bra forum att pröva starta och föra vidare den nya sociala rörelsen som-enligt mig- kunde förändra världen.

Jag hade hoppats på att Olof Palme skulle ha märkt mitt försök att förnya partiet och plockat upp mig men tyvärr grusades det i och med hans tragiska bortgång.
(mer om den nya möjligheten nedan).

Vårt första försök att förnya socialdemokratin 1985

Nedan refererar jag för 2 första sidorna i vårt programförslag.
Som man ser-om man har läst vad jag skrivit ovan- har jag sedan dess utvecklat det nya padigmet vidare, som teoretiker,med även politiskt innehåll och samhällsfokus.
Dessa syntes inte då ännu.Här är innehållet:

Uppsala 85 11 14
Om systemskiftsfrågan och samhällsutveckling mot slutet av 1900- talet och det nya århundradet: Motion om ett framtidsprogram

Bakgrund:

De befintliga sociala, ekonomiska och teknologiska omständigheterna i begynnelsestadium till ett post-industriellt samhälle, samt existensen av ett nytt.filosofiskt paradigm ur vilket man kan härleda nya lösningar, praktik och teorier att lösa ovansagda problem,bildar bakgrunden till vår idémotion.

Krav:

Ovansagd verklighetsförändring tvingar oss socialdemokrater att
pröva vår inställning i grundläggande principiella frågor angående demokrati,
frihet,valfrihet mm.,dock så att våra grundmurade målsatser om solidaritet
och utveckling mot fördjupad demokrati står fast.
Som grund för dessa blivande förändringar i praxis, står det nya paradigmet,
ny-materialistisk filosofi,som anger skäl för solidaritet människor emellan
i sin nya,f1er-dimensionella människo- och verklighetssyn:
det gamla filosofiska paradigmet materialism eller materialistisk tolkning av verkligheten, med sitt tudelande språkbruk och tankesätt: materiell i motsats till ideel (materialism kontra idealism) har lett utveckling på en återvändsgränd
den nya,mer abstrakta filosofin, ny- materialism,kan nu ta över och börja leda utveckling:

insikten,grundad på den nya filosofin och dess teori om fler- dimensionella orsak- verkan lagar och lagbundenheter i verkligheten,kan nu styra vår såväl andliga som fysiska utveckling,varvid de som i sina handlingar syftar mot människornas solidaritet och allas grundläggande värde blir själva föremål för sina handlingar i sitt nuvarande liv eller i sina blivande återfödelser


Konkreta ställningstaganden och framtidsprogram:

* i ekonomisk- social politik: sk. NMEP- programförslag :
innehållande bl.a. 6 t. arbetsdag,förändringar i bostadsbyggandet, valfrihet i barnomsorg,vårdarlön, på sikt lön for kulturarbete och studier, löngivarfonder
* i utrikespolitik : för internationell solidaridet, ny ekonomisk världsordning, för fred och avrustning, för internationella sanktioner mot stater som bryter mot de grundläggande mänskliga rättigheterna

* i industripolitik : miljövänlig,samhällsstyrd teknologi

* i politiska förändringar : utveckling mot mindre lokala enheter ooh direktstyrd demokrati

* i kultur- och social politik : utveckling mot öppnare samhälle, grundat på en ny syn på människan och verkligheten : återfödelse-etik, fler- dimensionell syn på verkligheten

Sammanfattning:

Ny tid gör sitt intåg.Den väntar av oss att vi väljer rätt, att vi socialdemokrater klamrar oss inte fast vid vår gamla politik som har sin grund i 1800- talets filosofi och vetenskap.
Vi har naturligtvis rätt att välja annorlunda ,att vi fortsätter på den gamla vägen.
Då gäller det att göra funktionella,punktvisa förbättringar,som förmår inte vända den utveckling mot datoriserat,robotiserat samhälle,där genmanipulation och en- dimensionell,materialistisk lönsamhetstänkande kommer att sålla oss människor i förlorare och vinnare, de undanskuffade och de etablerade, samhällsnyttiga.

Motion:
Skall vi socialdemokrater välja för kvalitativt ny utvecklingsnivå, för systemskiftet,för socialism grundad på den nya filosofin? Om vi svarar jakande på denna fråga,då yrkar vi, motionärer, att Uppsala Arbetarkommun ställer sig bakom våra krav på resurser för det fortsatta utvecklandet av det nya paradigmet och för konkretisering av det nya systemskiftet i praktisk politik.

I Uppsala , den 14 november 1985
Lasse Laine
Ordförande för Finskspåkiga soc.dem-förening I Uppsala

Motionärer: Ovanstående motion har diskuterats och antagits vid följande socialdemokratiska föreningar i Uppsala :

Finskspåkiga soc.dem-förening i UppsalaStrategisk valmöjlighet i dag

Nu har vi ännu en ny möjlighet i och med att partiet upplever en djup kris som har
många möjligheter.

* Dels komma tillbaka till rötterna och den ideologiska traditionen eller glödet som tex. Palme hade
* dels gå vidare efter försöket att bilda sk. rödgrön allians som tycks nu ha blivit grusad. Det nya paradigmets teoretiska innehåll och praktiska förslag ger anledning för partiet att gå framgångsrikt framåt med Röd Miljöpolitik som ev. kan intressera även Vänsterpartiet (tillväxtekonomi på ny grund),Centern (balanserad tillväxt i hela landet) och Kristdemokraterna (vårdarlön valfritt)?
* Dagens regionala situation inom EU och globalt ställer krav på breda lösningar-en internationellt inriktad socialdemokrati har härvid en möjlighet att komma tillbaka ej enbart i Sverige utan även annanstans om den får tillgång till en ny berättelse som fördjupar dess värderingar och ideologi med senaste resultat i forskningen och samhällsutvecklingen.Se mina argument i tidigare blogg ovan.

Efterord

För att kunna gå framåt är det bra att bilda en klarsyn av det som varit.
Socialdemokraterna i Sverige är på god väg att göra detta både vad gäller att förnya partiets kultur,organisation och politik.Förhoppningsvis kommer den eller de ledare som partiet slutligen väljer ställa sig bakom det nya och proaktivt visa vägen framåt och handla därefter.I den förhoppningen kan jag därmed sluta denna blogg.

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar