You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 12 november 2010

Har socialdemokratin i Sverige ett val?

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

Har socialdemokratin i Sverige ett val?

DN/Debatt:”Den svenska modellen måste skapa fler jobb för att överleva”,to 4 nov 2010 av Nils Karlson
DN/Debatt:”Varför ökade klyftorna också när S hade makten”,on 10 nov 2010 av
Ardalan Shekarabi och Anna Johansson
UNT/ledare:”Stukad men inte utslagen”,to 11 nov 2010
UNT/inrikes/Socialdemokratins kris:”Mona Sahlin öppnar för en maktstrid”,to 11 nov 2010 av Niklas Skeri och även en annan komment av Lillemor Idling
Svenska Dagbladet/ledare:”Nu skruvas trycket i maktkampen upp”,to 11 nov 2010
SvD/Nyheter:”Krisarbete skakas av personstrider”,to 11 nov 2010 av Göran Eriksson,
Lena Hennel och Lova Olsson
SvD/Nyheter:”Det blir rosornas krig”,to 11 nov 2010 av Andreas Lundin
SvD/Nyheter:”Brist på utmanare kan rädda Sahlin”,to 11 nov 2010 av Göran Eriksson
UNT/Sverige:”Första kravet på Sahlins avgång”,fre 12 nov 2010
SvD/Nyheter/S-krisen:”Falangernas kamp väcks till liv”,fre 12 nov 2010 av Lena Hennel och Fredrik Mellgren
SvD/Nyheter/S-krisen:”Många hinder för Sahlins förnyelse”,fre 12 nov 2010 av
Göran Eriksson
DN/Debatt:”Så ska S åter bli centrum i den svenska politiken”,fre 12 nov 2010 av
Thomas Östros


Förord

Min rubrik ovan är menad mer än en retorisk fråga.Snarare ett försök att lottsa förnyelsen framåt-både lokalt (bla genom förslag att reformera socialdemokratin i Sverige och indirekt även globalt)och globalt genom mitt förslag och tidigare arbete
(oavlönat av samhället,dess myndigheter eller organisationer eller olika intressent grupper)för ett nytt,bredare vetenskapsparadigm.Enlig mig-utryckt i mina tidigare blogg under denna spalt-kan socialdemokratin förnyas radikalt på det nya paradigmets grund då dess faktiskt-reala,fler-dimensionella människo- och verklighetssyn kan ge djupare förståelse och övertygande för socialdemokratins grundläggande värderingar av solidaritet,människovärde,jämlikhet och jämnställdhet.
Till skillnad från dagens debattörer och socialdemokratiska partiets etablerade representanter är mitt förslag både bredare och djupare än de framförda,samtidigt som det öppnar vägen för radikal förnyelse globalt i en slags ny kulturell utvecklingsnivå.Ett sant paradigmskifte i vårt tänkande,våra värderingar,nya samhällspraktik.Varför ska socialdemokratin nöja sig med mindre metodjusteringar då ny tillväxtboom står till förfogande,med nya begrepp och tillämpningar på många samhällsområden.Socialdemokratin kräver alltså enligt mig en ny,ideologisk förnyelse,snarare än splittring och maktstrider på de snäva grunder som finns i dag i det svenska samhället och i världen i stort var det sedan frågan om politik,forskning,näringslivets finansiella system mm.

Det gångna valets resultat och möjligheter för framgång

Det gångna valet var en bekräftelse av Alliansregeringens hittilsförda politik:
sk. arbetslinjen och förnyelsen av välfärden genom privata utförares nya tag.
Socialdemokraternas kritik om fördjupade klyftor är dock enligt mig befogad.
Nils Karlson,nationalekonom och statsvetare,visar dock i sin DN Debatt-artikel (se ovan) att trots att det har skett en kontinuerlig reformering av det svenska samhället,har den svenska modellen inte lyckats tex. i att skapa arbete.Han redovisar hur ansvarsfördelningen mellan politik och medborgare har förskjutits.
Han sammanfattar:
”Samtidigt är det uppenbart att denna nya svenska modell inte är färdigutvecklad.Ansvarsfördelningen mellan stat och individ,mellan offentligt och privat,behöver tydliggöras,kanske särskilt när det gäller vård och äldreomsorg,men också på socialförsäkringsområdet”.

Jag kommenterade inom de 500 ord som man har för förgande i DN hans analys för bl.a.
”För mig är Karlssons inlägg en mellanläges produkt på väg t.paradigmskiftet.Hans analys är bra,men blandar begreppskategorinivåer och funktionella beskrivningar..”

Enligt mig sätter han ihop centrala begreppspar ovan på ett traditionellt,dikotomiskt(antingen-eller) sätt som är inbyggt i det gällande,gamla paradigmet.Således missar han tex. att diskutera om ansvarsfördelningen mellan:
-individ-marknad-det offentliga och
-stat-samhälle-privata näringslivet
Min radikalt nya samhällsmodell är förening med trenden för ökad individuell medbestämmande och öppnare valmöjligheter (se mina tidigare diskussioner om ”Delvis marknasstyrd offentlig sektor”-ursprungligen presenterade i min uppsats-utredning om Uppsala Läns Landstings SINUS-planeringssystem,1990 i Ekonomisk historia vid Uppsala universitet).Men samtidigt då marknaden ska grundläggas i de traditionella,socialdemokratiska värderingar ovan,ska den offentliga sektorns förnyelse ej enbart vara frågan om pengar eller ökad effektivisering och produktivitetsutveckling såsom det tex framställs av Thomas Östros i dagens DN Debattsida i dag.

Regeringens fortsatta försök genom skattesänkningar kommer inte heller att lyckas enligt mig:varken att skapa nya arbetsmöjligheter-som efterfrågas av Nils Karlson-eller att höja produktiviteten-efterfrågade av Östros-så länge som det är enbart pengar som styr.En motsägelse som redan Karl Marx påpekat: krav på ökade kapitalvinster i marknadsekonomins konkurrens (såsom den är grundad i dag i dess gällande värdeteori) leder till stora monopolföretag vars högsta intresse är ej att skapa nya jobb.

Enligt mig är vägen förnyelse men djupare än Östros metod-inriktad sådan eller
Mona Sahlins omläggning av politik på nytt sätt, eller Fredrik Reinfelds och Anders Borgs skattesänkningar för att driva ”arbetslinje” inom de ramar som gäller i marknadsekonomin.Man kan vidare fråga: är arbete och jobb en och samma sak?
Är jobb och meningsfullt arbete en och samma sak? Är gränserna för individens valfrihet tillräckligt vida så att man lämnar henne/honom större möjligheter att välja än enbart lista sig hos alternativa vårdutförare,där gällande människosyn och servicemotiveringar är begränsade av gammaldags kapitalsyn eller produktivitetsmodell där enbart fysiskt mätbara produktionsresultat räknas (se min nya kapitalmatris,ny produktivitetsmodell och skiss för en ny värdeteori i mitt SINUS-arbete ovan,1990-tyvärr okommenterade av forskarna och politikerna då inte släppts fram till offentlig,demokratisk diskussion varken i forskarsamhället eller i media).

Marknadens stora spetsföretag går ett steg före med sina sociala ansvars-ekonomimodeller-men dagens politiker,flertalet av marknadens aktörer och tänkare släpar efter och individen tillåts inte välja aktivt- med positivt incitament-perspektiv såsom i min nya samhällsmodell.

Socialdemokratins kris i Sverige

Det har varit spännande att följa socialdemokratins vägval inom gångna månader och veckor efter valet.För att denna kommenterande artikel ska inte bli allför lång,sammanfattar jag här ”situationsbilden” såsom jag ser den som fd. socialdemokrat (varit ordförande 4 år i en lokal soc.dem. förening i Uppsala för finskspråkiga socialdemokrater 1984-88,och försökte då bl.a. lyfta upp förnyelsen av partiets ideologi,grundad på ett nytt vetenskapsparadigm som jag skapat grunderna för,men utan att lyckas vinna gehör hos Arbetarkommunen).

Alternativ 1: ”I brist på ny ledare ställs frågan på spets”

Enligt mig har SSU:s krav på utvärdering av den förda politiken före valet lett till ett taktiskt misstag av socialdemokraternas ledare Mona Sahlin.Hennes ”pandora-väska”
kan nämligen tolkas som antingen gammal romersk taktik: splittra och härska- eller rysk taktik-retirera och bränna broar.
Eftersom jag känner ej personligen henne (växlade brev genom hennes sekreterare då frågade efter hjälp mot skattemyndighetens maktmissbruk såsom jag tolkade det då de nollställde plötsligt mina underskott i mitt aktiva firmabyggande,fastän de tillåtit dess rullande framåt innan.Hennes svar var då att det finns inget ministerstyre i Sverige-att hon kan inte göra något-vilket jag tolkade som ointresse.Hon hade ju aktivt tagit tex parti i massmedia för kvinnliga företagandet-varför ej nu för en invandrarföretagare vars firmabygge vid sidan av heltidsarbete var den enda plattformen som var möjlig att driva paradigm-förnyelse då fou-institutioner,massmedia och politik var inte intresserade),kan det vara att hon är allvarligt intresserad av att leda vägen framåt-åt förnyelsen av socialdemokratin och det svenska samhället.
Hennes fokus härvid är dock-enligt artikeln i SvD 12 nov ”Många hinder för Sahlins förnyelse”av Göran Eriksson-begränsade och svårligen genomförbara.


Det finns dock en möjlighet här: att hon väljer att radikalt förnya partiet:
* partiets organisation och kultur: i stället för traditionell matris-organisation-mer processstyrning och diskussionsforum
* personalförnyelse: valt strategi-allmän deklaration att hon och alla styrande i partiet-i princip-lämnar sina platser för öppet val och ifyllande- är enligt mig ett taktiskt fel som bara den sittande alliansregeringen kan glädja sig åt.
Varför inte ha kvar proaktiva,förnyelseinriktade gamla veteraner som hjälper fram den generationsförnyelse som behövs?

Alternativ 2: ”Ny profilering-mot centrum-”

Det är dock frågan om detta räcker.Ävenom Thomas Östros senaste dabattartikel visar metodvis förnyelse,kan axeln Sahlin-Östros knappast hålla mot såväl vänsterfalangens kritik som SSU:s generationsförnyelse krav.Enligt forskarna är fokusering på personalfrågor ett felaktigt svar i ett läge som kräver ideologisk förnyelse och jag håller med.
Resultatet av detta alternativ kan alltså bli såsom SvD-reportrar Lena Hennel och Fredrik Mellgren skriver: ”det saknas..ett starkt centrum inom socialdemokratin..(det finns) ett maktpolitiskt tomrum.. om det dominerar är Socialdemokraterna diskvalificerade för ganska lång tid framöver” (referande till utsago av Håkan A Bengtson).
Maktstridigheterna kan härmed eventuellt ”balanseras bort” men med resultat av inre tröghet mellan partiets ideologiska maktcentra i vänster-centrum-högerskala,varvid det grundläggande kravet på ideologisk förnyelse blir ännu svårare att genomföra.

Alternativ 3: ”Ny ledare som pekar vägen för den förnyelse som krävs”

Thomas Östros artikel i dagens DN är kanske ett försök att samtidigt stödja Sahlin i ev. ny profilering mot mitten,som ett alternativ att visa intresse och möjlighet för en nytt ledareämne,han själv.Ett radikalt nytt slags ledareämne skulle skulle dock ha bredare kontakter: med näringslivet,facket,forskningsvärlden,kulturen och rötterna i det praktiska livet-såsom jag har tex -men det är frågan om detta alternativ är möjligt i den svenska versionen av det mångkulturella samhället?

Alternativ 4: ”Kompromissförslag: ”Ny kontinuitetsledare stödjande ny ideologi”

Alternativet 3 ovan skulle kanske kunna genomföras i ett lugnare paradigmskifte: en stegvis genomföring av det grundläggande paradigmskiftet-så att någon av partiets nuvarande medlemmar i ledningskretsen tar hand om den praktiska sidan av den nya politiken och nya ideologen om den interna omdaningen ideologiskt.
Enligt diskussioner i massmedia är partiets medlemmar tom öppna att dylik kontinuitetsledare kan komma från sidan och behöver ej vara riksdagsledamot.
Det vore naturligtvis viktigt att dylik,ny ledare hade bra personkemi med den nya ideologen,och i samarbete med honom (mig) arbetade fram ett långsiktigt program för förnyelsen av socialdemokratin.Dylikt arbete skulle nog kräva hårt arbete,men socialdemokraterna som är genuina sådana är nog inställda för sådant.

Sammanfattning

Det sistnämnda valet vore en kompromiss som även hindrar det som ses som värsta skenariot för partiet: Sk. ”rosornas krig”- maktkamp både på personnivån
och mellan olika ideologiska block.Stegvis förnyelse-interna utbildningstillfällen först-sedan kampanj utåt i samhället för att slutligen inlemma medborgarnas engagemang i deras egna val och tolkningar av det nya vore en framtidsväg som vore värd att pröva.Har socialdemokratin kvar ett val?

Efterord

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar