You can translate my blogg with Googles help :)

lördag 27 november 2010

Inför advent 2010- en ny S-berättelse

Vägen framåt-
bloggandet efter valet-10

Inför advent 2010- en ny S-berättelse

DN/Nyheter/"De Rödgrönas kris”,fre 26 nov 2010 av Ewa Stenberg
DN/Nyheter:”Soffliggarna ligger bakom siffrorna”,fre 26 nov 2010 av Maria Crofts
DN/Debatt:”Socialdemokratins framtid får inte avgöras i slutna rum”,lö 27 nov 2010 av Karl Petersen

Förord

I denna meta-analys av framförda diskussioner,analyser och debattartiklar under den gångna veckan om socialdemokraternas kris i Sverige,lägger jag fram min översikt över situationen såsom jag ser det.Jag lyfter fram även det som jag berättat tidigare om-här finns möjligheten för svenska socialdemokrater att ställa sig i spetsen för en förnyelse av denna globala,folkliga rörelse.Och genom det samordna det globala språnget för en ny kulturell nivå,med ny ekonomisk boom som följd.
Enligt mig har Sverige som nation en möjlighet här: fördjupa den förändring som Barack Obama lanserat i USA till en real sådan.I-förutom fördjupandet av socialdemokratins traditionella värderingar av solidaritet,människovärde,jämlikhet och jämställdhet genom den nya politiken-även lämna förslag på lösandet av många av de globala och regionala problem som världen har för närvarande.

Varför vädjar denna förnyelse därmed just till socialdemokraterna? Som vi sett i Sverige har den tradionella borgerligheten en gammaldags,avstyckande (funktionalistisk)syn på samhället: reformer framställs på den takt som problemen dyker upp,utan helhetssyn.Socialdemokratins vision och politik är däremot grundade i en teoretisk syn på samhället som totalitet där allt hänger ihop och där ekonomin är en viktig faktor (arv från Marx och de tidiga socialisterna som var bakom bildandet av socialdemokratin).Denna syn kommer fram i även de värderingar som nämts ovan.

Dagens maning för förnyare är då: hur vädja till den moderna,självständigt tänkande och agerande människan,så att samhällets och kulturens förnyelse lyfter fram den positiva incitament-synen: individens/medborgarens ansvar i en förnyad ram,ett samhälle byggt på ny,fler-dimensionell syn på människan och verkligheten där det är ej enbart penningmässiga effektiviseringar eller lönsamhetslösningar som styr såsom det är i dag.I min följande ”berättelse” försöker jag översiktligt beskriva innehållet i det som kunde sedan uppfattas som djupgående förnyelse av socialdemokratin.

Personlig berättelse

Såsom dagens debattör i DN har även jag en utlandsfödd bakgrund.
Min farfar hade-efter mammans död och faderns omgifte- flyttat från det egenliga Finland till Karelen,gränsområdet till Ryssland.Han hittade sin finskfödda fru i Leningrad,där hon arbetade som hembiträde.Den egna gården skapades i Jääski nära Viborg,där han arbetade som bonde,entreprenör och senare,som lokal politiker.
I slutet av 1800-talet och ännu i början av 1900-talet var samhället djupt tudelat och torparfrågan (som gjorde sig gällande även här i Sverige) var ett öppet sår i samhället. Utöver det rasade det första världskriget vilket gjorde att det fanns många stridigheter även i Finland: mellan dem som ville stanna kvar som reforemerat område i Ryssland,mellan dem som ville att finska området skulle separera och bli självständigt,mellan ryssvänliga,tyskvänliga och mer neutrala eller nationellt inriktade.I denna härva av motsättingar tog Oscar Laine,farfar,till orda i kyrkans lokal,vilket resulterade i att han valdes som socialdemokratisk representant i det första finska parlamentet.I sin gärning var han även med i den grundlagsföreslående komitten-mina släkttraditioner berättar ej hur han påverkade där.Sedermera föll han bort från politiken då flyttning av kyrkböckerna trasslades till-en annan tolkning vore att eliterna i partiet gillade inte honom och hans frispråkighet och traslade till det för honom ?
I det rasande inbördeskriget tog de röda hans hästar,vilket förorsakade honom sedan fängelsetid efter de vitas seger.I fängelset var dock brodern en direktör,och kanske var det tack vare den broderliga kärleken som räddade honom undan den död som drabbade många fängslade: död i undernäring och åtföljande sjukdomar.

Farfar utbildade min far i många slags sysslor:dels skidade de varje vardag till skogen för skogsarbete,15 km fram och sedan tillbaka.Dels lärde sig fadern stenhuggarens skickligheter på gårdens stenhuggeri då familjeföretaget sålde granitblock till Leningrad tex. Fadern skaffade även grundläggande färdigheter som byggare,mjölnare,utöver tidigare nämnda kunskaper.Sin fru-min mamma-lärde han känna i grannbygdens dansställe.Under det andra världskriget och de finska krigen var han reservist från Ryttarebataljonen och arbetade bakom linjerna som sprängexpert,byggande det finska Maghinot-försvarslinjen.Det sista knepet inför anfallande ryssar skulle ha varit att släppa loss vattnet i den djupa älven Vuoksi.I slutskedet av kriget hämtade han,sårad och nyss kommen från sjukhuset,sin fru och far från gården,som stannat kvar där trots att finska fronten redan retirerat från området undan det ryska anfallet.Officern på fronten hade först vägrat hjälpa honom att hämta familjen,men sedan gått med på och lånat en lastbil där de lyckades hämta de kära,kvarvarande på ingenmansland-området.Lyckligtvis träffade förbiflygande ryska planets skott inte dem.Efter första krigets slut och vapenstilleståndet flyttade frun och farfarn tillbaka till Karelen i hopp att allt skulle ordna sig.De krattade ihop fallna soldaters rester från dikena och brände dem för sanitära skäl.Efter andra kriget-Fortsättningskriget som Finland sedan förlorade mot Sovjetunionen,fick de flytta från sina hemtrakter,den vackra och bördiga Karelen till det egentliga Finland och känna den interna invandrarens vädermödor.Staten-som resultat av krigsskadestånd-var trängd och så försvann tex hälften av deras besparningar för eget hus.
Efter kriget utbildade sig fadern till byggmästaryrket,och familjen med fyra barn
(jag den tredje i ordningen) flyttade runt i landet allteftersom byggena blev klara.
Då de norra älvarna i landet skulle byggas upp som elproducerande (liksom i Sverige) flyttade vi norrut,och där tillbringade jag min längsta tid på ett ort:10 år.Som flyttare från södern fick jag smeknamnet ”söderkråkan” och blev mobbat av lokalbefolkningens barn.De kände väl såsom sverigedemokraterna i dag i Sverige att nykomna tävlar med dem om jobbena? Mitt sista skolår gick jag om i Dickursby,därifrån jag blev student 1967.Klassens slogan var: ”vi ska utbilda oss för livet-inte enbart för skolan” (på latin: Non scholae sed vitae discimus)-ett visdomsord som stannat kvar som en ledsjärna i mitt liv sedermera i Sverige dit jag flyttade i augusti 1969 efter ett år som byggkranförare i Helsingfors flygplatsbygge och ett år vid stadens universitet i framgångsrika filosofi-studier mm.

Följade farfars och mosterns mans politiska intressen och strävan att påverka för samhällsutveckling,var jag delvis med i Kårhusockupationen fast som en kritisk sådan.Då jag ville få till stånd kritiska sakdiskussioner,portades jag ut,fast påverkade sedan med mitt förslag tex till studiedemokratins lösande vid universitet i den tidens skvallvågor och kriser då vi studenter ville få mer och allsidigare kunskaper om samhällslivet än de borgerliga kursböcker som vi undervisades i.Denna linje fortsatte jag sedan som invandrare-gäststuderande även i Sverige.Var och organiserade tex socialantropologistudenter på A-nivån i självstyrande studiedemokrati och vi lyckades få nya kursböcker mm. förbättringar.Då det gällde att sprida demokratiförnyelsen till nästa,B- nivån,var dock äldre studenter emot och mitt försök skrotades då-kanske av avund.
Detsamma hade ju mött mig tidigare i ämnet filosofi då jag redan som student skapat grunderna för ett nytt,bredare och djupare vetenskapsparadigm i min avhandling,första version 1974.Förnyelsen tystades ned-vetenskapens fri sökning efter sanning respekterades ej av universitetets professorer och lärare-troligtvis pga min ”status” som invandrare?
Envis som jag är-och kanske med familjetraditioner ovan i bagaget-fortsatte jag då mitt livsarbete såsom jag uppfattade det: att förändra världen genom den nya filosofin med dess fler-dimensionellt faktiska syn på verkligheten och människan.
Min fru-föredetta-träffade jag i en buss från Norrtälje efter ett besök i fd. hemlandet.
Efter några år hade jag blivit fader för två barn,och tog även hand om dem i hemmet då jag hade ej blivit etablerad som tänkare eller universitetslärare med mitt nya paradigm vid Uppsala universitet.Detta hemarbete med barnen har påverkat mig även som tänkare-bl.a. I vidareutveckling av det nya paradigmet i en ny värde-eller preferensteori i ekonomisk teori,i en ny-fler dimensionell ekologiteori,i en syntes av fler-dimensionell tillväxtpolitik där den ryska NEP-tidens teoretikers syn kompletterades med moderna sociala,svenska tänkares diskussioner om fler-generationsbyggandet.Efter skillsmässan och flyttandet tillbaka från Jämtland (1979-82) till Uppsala författade jag i min sorg över förlorandet av barnens faktiska vårdnad dikter och noveller och blev bl.a. därför cirkelledare i kreativt skrivande för en multi-kulturell skrivargrupp vid Kursverksamheten i Uppsala.Efter det även som studieförbundsuppsökare,byråassistent i Arbetsförmedlingen och kortare tid som hemspråkslärare,innan den tidens arbetslöshets kris gjorde mig-Fil.kanden motsvarande påängmässigt den dubbla-arbetslös varvid jag gick tillbaka till Uppsala Akademiska Sjukhuset,Centralkök,där jag hade jobbat helger och semestertider som extraekonomibiträde under studietiden och sparat till mina investeringar.Nu-vid sidan av heltidsjobbet-i biverksamhet-startade jag även en konsultfirma i syfte att på så sätt utveckla vidare det nya paradigmet som ingen kunnat kritisera sönder eller velat bygga vidare på.Jag försökte därmed-genom praktiska och tallrika teoretiska tillämpningar visa att det nya paradigmet var bättre och kunde lösa de många problem som fanns i olika ämnen och i samhället-tex. I sjukhusvärlden.Det sistnämnda i mina kompletterande studier i Ekonomisk Historia i min SINUS-uppsats-utredning 1990,där jag föreslog tex. den nya samhällsmodellen av ”Delvis marknadsstyrd offentlig sektor” som resultat av framförd systemkritik och egna erfarenheter på botten av sjukhushierarkin.
Tyvärr togs mina många förslag på reformering av lokala sjukhuset och ytterst hela sjukvårdssektorn i Sverige- ”Det nya Landstingshuset”-ej tillvara och jag fick fortsätta ”min ökenvandring” med låglöneyrken där de flesta invandrare arbetar.
I strävan efter social mobilitet och genombrott för den förnyelse som det nya vetenskapsparadigmet enligt mig kunde ge-var jag även med i politiken som ordförande för finskspråkiga socialdemokrater 1984-88,som ordförande för två föreningar som jag stiftat tillsammans med mina kamrater: lokal fotoklubb och Uppsala Internationella Akademiker.Det sistnämnda i ett försök att skapa jobb på ett annorlunda sätt än det som jag hade lärt mig ske som 6 månanders byråassistent i den lokala Arbetsförmedlingen.

Åren gick i dessa mångfacetterade försök och nätverkandet-både i landet och i fd. hemlandet Finland då jag försökte bygga upp min firma vid sidan av heltidsarbete och hårt sparande-resulterade i långsiktiga,strategiska investeringar i kunskapsbyggande,datorisering av firman,köp av videoutrustning,i marknadsföring mm.
Tyvärr var marknaden och riksmedia inte intresserade av mina nya förslag eller tjänster/produkter och underskotten som blev resultat fick rullas vidare med tillstånd från skattemyndigheterna.Tills jag till slut ansåg att det var dags att hoppa av diskjobbet(blivit arbetsledare där) och försöka annanstans-i Helsingborg 1998-99-även av privat skäl.Detta resulterade att skattemyndigheterna nu plötsligt förändrade sin linje och beslöt nollställa mina underkskott,vilket jag vägrade godkänna och överklagade-mitt firmabyggande var inget hobby-utan min enda plattform att vidareutveckla det nya vetenskapsparadigmet som samhällets forskarvärld,media och politik var inte intresserade av och att jag hade utvecklat många resultat.Att marknaden som fungerade kortsiktigt och hade ej ännu tagit emot mina resultat-tex. min unika,trefaldigt säkra derivatainstrument M.O.
(Management Option) som förenade många,hittils skilda uppfattade funktioner-var inte mitt fel.Att mitt drivande/utvecklande av marknaden skulle belöna mig mångdubbelt då jag lyckades.Förgäves-myndigheternas okunskap eller ”hand handen tvättar-kultur” vägrade att godkänna mina argument,varvid samhället exproprierade
mina hårt sparade och lånade medel med resultat att jag nu lade firman i passiv tillstånd och fortsatte kunskapsbyggandet och investerandet privat,utan momsavdrag e.dyl.

Med tiden hade Internet kommit tillstånd och jag hade hittat ett vattenhåll då jag kunde ge ut mina tankar friare till kännedom: via webbsidor,bloggandet,deltagandet i massmedias kommentarer som denna.Därmed hade jag hittat en slags syntes: att försöka lyfta upp mitt nya vetenskapsparadigm,vars resultat kunde även användas i samhället och kanaliseras i politik och kultur och i framtiden även i lyckat näringslivsverksamhet då jag kunde tex sälja mina blogg-novell-diktsamlingar på e-handelsvis.Som samhällsintresserad tänkare och fd. socialdemokrat har jag även följt socialdemokratins kris.Denna berättelse ska därmed forsätta nu i den ådra.Ovan jag jag skrivit en personlig berättelse som bakgrund till de socialdemokrater som ev. blir intresserade att lösa partiets kris med nya krafter eller med nya,radikalt nya tankar.
Som demokratiskt ledareämne kan jag därmed fortsätta min meta-analys nedan om partiets nuvarande kris,och den mer allmänna bakgrunden till den.


Partiets kris

Jag har i mina tidigare meta-analyser analyserat framförda åsikter om socialdemokratins tillstånd-både orsaker på dess kris och mina egna förslag på hur gå vidare för att lösa t.ex. några av de mest centrala frågorna i gångna valrörelsen 10:
* om jobbskapandet genom att ta tillvara annorlunda praktiker hos AMS
* om att skapa jobb åt arbetslösa ungdomar genom tillämpning av den fler-dimensionella människosynen,uppkomst av kunskapssamhället,tillämpning av min kapitalmatristeori i ny skattepolitik- sammanfattad i en ny NMEP-tillväxtspiral där utbildningen skulle betinga lön,fler-generationsboende och lokala demokrati-rum skapa många arbetsplatser i form av ”förnyelseassistent-jobb mm.
* då Allians-regeringens förnyelse har mer ekonomisk fokus-genom skattesänkningar för dem som har jobb,vilket skapat fördjupandet av klyftor i samhället (fast ej ännu motsvarande torparfrågan ovan-se min personliga berättelse ovan om farfars tid) eller ”negativ incitament” i försök att få arbetslösa och tidigare sjukskrivna ut på arbetsmarknaden genom ekonomiskt-administrativa påtryckningar- har jag i min nya samhällsmodell,med dess flex-prissättning velat lyfta upp individens eget ansvar i den generella välfärden på ett nytt sätt av ”positiv incitament” då individen kan själv påverka sin situation på ett annat sätt än förut eller i dag.

En del har skrivit att partiets kris berodde på att socialdemokraterna gick med eller drev på den Rödgröna Alliansen- att de därmed även gjorde taktiska fel.Enligt vissa då de tog med Vänsterpartiet- enligt andra att de gick i allians överhuvudtaget.

I gårdagens DN Debatt-artikel skriver Ewa Stenberg om Mikaela Valterssons syn på den Rödgröna Alliansen.Enligt henne säger Valtersson: ”Det borde bara ha varit vi och S”-dvs. Vänsterpartiet skulle ha lämnats utanför.Att det var dels därför valet förlorades,och att den rödgröna allianstiden vore nu förbi.

Av hennes analys ser man dock att Miljöpartiets syn missar många särskiljande punkter:
då Miljöpartiet har fokus på enskilda frågor (a-kassa,arbetsgivaravgiftsänkningar,fastighetsskatt mm
har socialdemokratin och Vänsterns en mer ideologisk utgångspunkt-
se min diskussion ovan om synen på samhället från helhetssynpunkt.
Det är även viktigt att notera den bakgrund som var under valet: finanskris globalt,EU-kriser,miljökris,internationell terrrorism.Sålänge som massmedia varit tyst-dvs. ej kommenterat mina förslag härvid-kunde socialdemokratin ej leverera nya förslag,utan styckevisa,taktiska formuleringar som kontrat Alliansregeringens.Då sittande regeringens politik hittils visat sig fungera-genom skattesänkningar hållit uppe lokal efterfråga och näringslivets tillväxt-och vikande exportmarknader ej ännu uppkommit då regeringen skulle ha krävt tillbaka dessa skatter-har röstande ej intresserat sig för rödgröna lösningar ävenom de på sikt skulle ha varit bättre: då global konkurrens kommer att kräva utbildad arbetskraft och det inte finns-tillspetsat med Sverigedemokraternas motvilja att ta emot nya svenskar som skulle behövas då arbetskraftsutbudet viker i framtiden med stora genernationers pensioneringar-kommer det nog behövas andra praktik i samhället för att lösa ekonomin.
*Att utbilda-och hålla i gång efterfrågan
* att investera i kunskapser-och
* lösa skattefrågor på ett sätt som ger positiv incitament både för företagarna och enskilda individer att utbilda sig och satsa i kunskapsinvesteringar
Kort sagt- rödgröna alliansen borde ha haft-enligt mig-mer stabil grund i förnyelsen än det som varit i enskilda punkter,skuggande regeringens pratik.

En del ser socialdemokratins kris-se mina tidigare meta-analyser- som resultat av partiets kultur utöver brist på nytt innehåll som skulle ge nya lösningar i de problem som finns i det nya slags kunskapssamhället,under tryck av global konkurrens och globala kriser.

En del ser partiets kris som ledarskapskris.Maria Crofts analys (DN/Nyheter,fr 26 nov 2010,se ovan) visar att minskande stöd för partiet beror mest på vilsna socialdemokrater- en del ligger på soffan då de känner att de har ej fått någon klar bild om partiets framtidsplaner.

Som jag visar ovan,har Alliansregeringen det inte heller,utan försöker parera uppkommande kriser allteftersom de uppkommer i hopp att Sveriges starka ekonomiska läge fortsätter.En del ekonomer varnar dock i övertro på detta: att om kriser i EU tex.fortsätter,kan fallerande exportmarknader slå tillbaka,varvid regeringspolitiken måste reverseras: lyfta skatter igen.
Socialdemokratin har härmed ett Esskort-om man satsar på lösningsförslag på problem- se mina förslag ovan.

Partiets kris kan även mätas i den hantering av förnyelseprocessen som kommit igång.


Ledarskaps scenarier

Dagens debattör,kommunstyrelsens ordförande i Luleå Karl Petersen (även han med utländsk bakgrund såsom jag) kritiserar alldeles riktigt enligt mig partiets kultur och framtoning (eller brist på sådant.I stället för att ta beslut i slutna rum borde ledningen lyssna mer på folket och vara öppen för annorlunda åsikter,idéer och kritik.Att samtidens röstande vill ha en tydlig berättelse om vad partiet vill och ha en dialog med dess ledning.

Om jag skulle sammanfatta detta,kunde jag göra följande slags ”ledarskapsscenarier”
över det läge som partiet befinner sig i i den pågående förnyelse processen.

* Lyssna och vaska fram ny politik.
Svårigheter härvid är dock att "skogen"-helheten-försvinner för enkilda träden.Vidare: med vilka kriterier tar man beslut att filtrera berättelser eller sammanfatta dem- och vilka ska göra det.Se min tidigare diskussion om sanning och konsekvens i min kritik av regeringens justitieminister.Sanningar kan vara upprepande,likformiga drag i berättelser-om fördjupade klyftor i samhället tex eller ensidigt tillämpande av myndighetsmakt,vilket partieliten har ej personlig kännedom eller erfarenhet av
* Spjutsspets. Detta var bolsjevikernas strategi i Sovjetunionen-där maktlystna individer slog sig fram under den givna ideologins täckmantel.Om Petersen menar att partiets eliter för denna slags politisk praktik tex. på förhand gjorda beslutsvis,har han nog rätt i sin kritik.Teoretiskt sett finns dock faran inte- det finns ej ännu någon ny helhetssyn i partiet som skulle kunna ge en framtidssyn.
Så länge som man tar ej emot mina förslag grundade i ett nytt vetenskapsparadigm.Då vetenskap är grundad på empiri och kritisk diskussion
och ackumulerande data (”fakta”-kunskap),är mina förslag på grunderna för ett nytt vetenskapsparadigm som tar tillvara på senaste vetenskapliga teoribyggnationer av Relativitetsteorin (nu relativiseras hela verklighetssynen-ej ett visst vetenskapsområde endast och dess enskilda teori-dvs. Filosofins uppgift om att abstrahera bättre teori-och begreppsapparaturer) och Systemteorin,finns det nog inte faran för ”en given ideologi” då systemet är ett öppet sådant.Detta kommer till uttryck även i mitt förslag på ny samhällsmodell: flex-priser som individen kan påverka själv i.
* Övertyga- ge en ny berättelse för socialdemokratin.
Detta har jag gjort ovan-först på det personliga planet och i betraktelsen för partiets kris och dess taktiska misstag.Rödgrön allians var nog rätt i sinom tid- men nu då Miljöpartiets tycks vilja gå vidare kan även socialdemokratin göra det: på en egen linje-på Röd Miljöpolitik.

Röd Miljöpolitik-som jag skrivit tidigare på -80 talet om och delvis fått publicerad i lokala tidningen Uppsala Demokraten (nr 3,1986) och recencerad i samma tidning av Gunilla Sthyr (nr. 12,1988:”Helhetssynen viktigast för finska s-föreningen”),är mer omfattande än Miljöpartiets syn.Teoretisk sett är den även bättre då den grundas i en ny,fler-dimensionell ekologiteori-se min Strukturmatristeori om samhällets relation till naturen,som fortsätter Marx och Levi Strauss tradition,och abstraherar fram en ny teori på en konkret,empirisk grund i meta-analys av en berömd socialantropologs arbete (R.A.Rappaport:Pigs for the Ancestors).

*Att övertyga då dialogen förträngts,då forskningsvärldens stöd uteblivit eller då dess mottagande styckas till enskilda professorernas agerande efter att ha blivit påverkade av officiellt undantryckta källor,varvid i slutändan den helhetsmässiga förnyelsen uteblir,blir dock svårt.De flesta uppfattar ju trovärdighet,legitimitet och handlingskraft med hänvisningar till auktoritet eller befintliga nyckelpersoners åsikter-vilka har förvärvat sina positioner på grundval av det gamla paradigmet.

* Syntesscenario: det finns dock en möjlighet för förnyelsen av både ledningen och nya politiken om dialogen öppnas,partikulturen förnyas och nya nyckelpersoner får tillträde.Denna kompromis scenario behöver ej nödvändigtvis betyda att gamla nyckelpersoner försvinner för gott- de kan ju fungera kvar som mentorer för nya krafter- karriärvägar inom partiet i sidled s.a.s.

Mitt förslag på ny socialdemokratisk politik

Då jag har presenterat ovan tallösa förslag på centrala punkter i detta,upprepar jag inte dem här igen,utan lämnar en översikt av det som skulle ske om partiet tog tillvara mina förslag:

* det nya vetenskapsparadigmet fördjupar partiets traditionella värderingar av frihet, människovärde,solidaritet,jämlikhet och jämställdhet med dess nya,fler-dimensionella människo- och verklighetssyn
* rödgrön allians var rätt i sin tid- nu kan partiet gå vidare med Röd Miljöpolitik- som stöds av både argumentering,empiriska data och ideologiska särdrag av både socialdemokratin och Vänsterpartiet: att betrakta samhället som helhet.
* Den svenska socialdemokratin har härmed ett unikt tillfälle att sätta sig i spetsen för den globala förnyelsen- i internationell politik skulle samordning av socialdemokratiska rörelser i världen kunna ev. lösa de kriser som inte kunnat lösas hittils då det har ej funnits gemensam plattform för det.Det nya vetenskapsparadigmet kunde därmed utvecklas gemensamt och bli en social rörelse som kunde lyfta ”Folkens hem” till en ny kulturell utvecklingsnivå.
* Sverige som nation kunde bli spjutspets för ny forskning,samhällsutveckling och etik.Detta skulle vara värdefullt i en värld där det pågår olika krig,grundade i religiösa-,etniska- och ekonomiska motsättingar.En ny,öppen,dialogbetonad kultur skulle ev. lösa dessa kriser bättre än dagens lösningsförslag,grundade i olika särintressen såsom ekonomisk eller militär hegemoni.
* I det pågående skiftet på internationell politisk arena från enstats hegemoni till multipolär sådan,har jag givit många förslag på lösandet av konflikter: se tex. Förslag på ny bistånds/lånepolitik för IMF och Världsbanken,ny finansiell instrument M.O. som kunde användas av förutom enskilda företag,även myndigheter,banker,försäkringsbolag,regionala centralbanker,EU-projekt och FN i dess olika projekt.Nya tillämpningar av konceptet är möjliga tex. i reformering av Euron,miljöbörser,sjukvårdens förnyelse mm.

Värdering och reflektioner på ny socialdemokratisk politik

En gammal visdomsord säger att i kriser finns även möjlighet för en förnyelse.
Denna berättelse är lämnad av mig inför kommande advent och socialdemokratins viktiga mötesdagar.Förhoppningsvis har jag härmed spridit litet mer ljus i den värld
där behov av sådant känns viktigt just nu.


Efterord

Här var några av dagens reflektioner efter mitt vardagsvärv i dag.

Fyll in själv här dina egna reflexioner om det skrivna här.Engagera dig-privat,offentligt,inom partiet.I egna tillvaron för ett samhälle för alla,för en värld byggt på en ny grund.Den som lever,hoppas på det bättre,efter valet10.

Lassse T. Laine,filosof-samhällsvetare,
entreprenör,konsult i F:a Vidorg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar