You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 25 augusti 2013

Tragedin i Syrien-en alternativ lösning?

Tragedin i Syrien-spegelbild av systemets struktur?

Ref. DN/Söndagskrönikan:”Dags för världen att lyssna på Samantha Power”,Sö 25 aug-13,av Peter Wolodarski (chefsredaktör i DN)

SvD/Brännpunkt: ”Orimligt att veto får avgöra”, On 8 feb-12,av Said Mahmoudi ( professor i internationell rätt vid Stockholms universitet)

Mina kommentarer på artikeln ovan i SvD-kommentspalter

Ännu en gång- tragedin återupprepas

Peter Wolodarski har skrivit en bra söndagskrönika-artikel i dagens DN.Han lyfter upp Syriens situation ur både etiska,historiskt jämförande perspektiv i politikens värld,samt genom att referera till en journalistkollega Samantha Power,från USA. Hon har ju själv varit på plats i många,många tragediområden-bland annat i Kosovo-och bevittnat hur den mänskliga grymheten ställt sina medmänniskor till situationer som kan jämföras som helvete på jorden.

Wolodarski skriver mellan raderna-liknande Said Mahmoudi i tidigare spalter av SvD (se artikel ovan)-att FN och dess säkerhetsråd har ej kunnat lösa situationen i Syrien pga. Rysslands och Kinas ovilja att ingripa med FN:s sanktionerade militäruppdrag.Mahmoudi i sin tur-som expert i internationell rätt ser en väg att kringå FN:s förlamning möjligheten av att använda ICC-den internationella brottsdomstolen i Haag mot landets president Bashar al-Assad.Problemet är naturligtvis att det skulle kräva mer eller mindre militärt styrda insatser från det internationella samfundet eller USA,EU och koalition av grannländer för att det skulle kunna ske.Dylikt-riktad mot regimens militära styrkor skulle innebära fara för fullskalig intervention och ockupation med svåröverskådliga konsekvenser,påpekar Wolodarski.

Jag för min del-även om jag har varken status såsom refererade personer ovan-känner djup samhörighet med de drabbade.Min egen tragedi är ju inte så synbar,fysiskt-ekonomiskt-socialt såsom deras som drabbas dagligen i Syrien.Vad kunde således en intellektuell,alternativtänkare från väst,bidra till lösningen av krisen,innan den kollapsar till ett sant helvetessituation för Syrien och eventuelt till oss alla på jorden?

Tillbakablick på den internationella ordningen

Jag skrev följande komment på professor Mahmoudis artikel vilket tryckes digitalt i Svenska Dagbladets kommentatorfält den 8 feb-12:

”Författarens utmärkta artikel och dess 3 större ”teser” (om gammalmodig och icke fungerande ordning; om icke önskvärd humanitär intervention; om hänskjutning av fallet till Internationell Brottmålsdomstol ICC) kunde kanske kompenseras med följande?

Först vad är klar definition av folkrätt? Statens medborgare ska väl skyddas av mänskliga rättigheter? Om folkrätten sedan defineras-i negativa fallen-som dels aktiva åtgärder mot dessa rättigheter,eller dels som underlåtenheter att skydda eller se till att dessa rättigheter gäller (mellan individ-individ; grupper-individ;stat-individ relationer),ska folkrätten väl kunna granskas av externa aktörer? Dvs. den valda regeringen skulle inte kunna hävda att de har rätt,eller externa aktörer kunna definiera att det är frågan om ”interna angelägenheter” av tex. ekonomiskpolitiska skäl. Dvs är folkrätten sedvanerätt eller internationellt stadgad typ mänskliga rättigheter? Det borde väl vara det sistnämnda eftersom folkrätten beter sig som ram för mänskliga rättigheter-enligt mig.

Sedan frågan om R2P-principen kan förbättras-ExtentedR2P (ER2P)-tolkningen som författaren,professorn i internationell rätt,tog ej upp.Enlig min åsikt borde den egna,valda regeringens legitimitet kunna ifrågasättas OM ”inre angelägenheter” är i fara att eskaleras till andra stater-typ regionala krig,eller tom något större,eller omfattande miljökatastrofer.I ett sådant fall skulle-enligt mig-FN-stadgar kunna förnyas så att enkel vetorätt ej gäller-dvs. antingen krav på kvalificerad majoritet (som utestänger enkelt veto) eller automatiskt hänskjutning till ICC. Det är väl utopi tv att anta att FN vore så stark att den med egna styrkor skulle kunna intervenera-kanske i framtiden?

Tredje alternativ frågeställning: utöver veto hos FN,folkliga motstånd inom landet och utanför (tex. undvika att köpa produkter från staten i fråga),kunde även andra organisationer kunna stödja internationellt landets folkliga motstånd.Typ NGO's beslut att dra sig ut ur landet i fråga,eller AUFś (på engelska Alternative Developemental Companies ADCś )klara besked- vetoländer får väl betala dyrare licenser i framtiden eller annat motsvarande-typ "kör ni med gammal teknologi ni".

Dvs. 3 alternativ som skulle skärpa demokratiska krafters kamp mot auktoritära och mänskliga rättigheter kränkande regeringar,sker detta sedan aktivt eller av underlåtenheter (tex i fallen mot alternativtänkare-regim (myndighetsperson är regimens förlängda arm) kontra mänsklighetens intressen).Hoppas på rättslärdas synpunkter på dessa förslag,och-så småningom-politikernas agerande då trycket blir stor att börja agera.. ” fortsätter-i en komment på en annan komment:

Lasse T. Laine 19 minuter sedan som svar till Lasse T. Laine

”Oobs-ett fel i ordet.Ursprungliga "kompletteras med följande 3 förslag" blev "kompenseras med.." av okänd anledning.Ursäktar felet-kanske datorkontroll hos SvD som självrådigt försökt rätta till min text då redigerade texten på SvD:s sidor?”

Tillbakablick på rättvisan

Professor Mahmoudis artikel fick flera andra skribenter att skriva kommentarer på SvD:s spalter. En av dem skrev att det skulle ske politisk maktkamp mellan externa stater då det gäller att ingripa eller ej i Syrien,tillika att själva termer terrorister och opposition är allt annat än klara. Detta gav mig tillfälle att kommentera med följande:

” Lasse T. Laine 0 minuter sedan som svar till abcd efgh

Punktvis-frågor.

1. Det är säkert så att det finns propagandister i alla sidor.Även i väst.Termer "opposition" och "terrorister" kan vidare ha vid mening,beroende av vilken sida definierar.Dock är det svårt att övertyga folkets flertal om argumentering om det sker med fysisk våld.Se nästa punkt.

2. Det finns andra metoder för valda regimen att ställa ordning mot demonstranter.T.ex. vattenkanoner,utegångsförbud,matransionering,mm.

3. Att folkets vrede riktats mot myndigheter som tillämpar regimens politik,betyder inte att myndigheters handlingar är rättvisa.Ytterst är det folkets-flertalets rättsmedvetenhet-som avgör var lagarnas gränser går.Legala lagar som är formellt rätta,men orättvisa,följs inte i längden.Makten som försvarar sin existens på dylikt blir med tiden ihålig Potemkinkuliss-bl.a. minskar produktiviteten i näringslivet,ökar korruption mm.

Det är intressant att se att Syriens härskarklan har ej tagit lärdom av det som skett annanstans i arabvärlden sedan förra året. ”

Om politisk fingertoppsförmåga eller färdigheter

Wolodarski refererar till journalisten Samantha Power och hennes forskningar om USA-presidenters tidigare agerande då det gällt internationella konflikter och tragedier.Wolodarski citerar henne med följande:

”Detta lands konsekventa linje att inte ingripa mot folkmord visar knappast att det det amerikanska politiska systemet är brutet utan brutalt effektivt...Ingen amerikansk president har någonsin gjort förhindrande av folkmord till en prioritet,och ingen amerikansk president har någonsin fått betala politiskt för sin likgiltighet.Det är således ingen tillfällighet att folkmord fortsätter att ske”

Samantha Power är nuförtiden sitt lands ambassadör i FN.Hon känner säkert en frustration även med säkerhetsrådets oförmåga att hantera tragedin i Syrien.Det skulle vara intressant att få höra kommentarer till mina förnyelseförslag ovan-presenterade på SvD:s kommentatorfältet och i princip kommentatorbara om man fäst uppmärksamhet på sakfrågor,ej på skrivarens social-ekonomiska eller etniska status.Finns det andra alternativ som ej ännu är nämnda av journalister eller lärda personer ovan? Som en entreprenör-alternativtänkare skulle jag vilja ta upp ett nytt alternativlösningsförslag-den politisk-ekonomiska-ej militära.

Syrien dränäras av brist på rättvisa,människovärdighet-låt folket uppstå annanstans

Hänvisande till min tidigare bloggartikel om eventuella mötet med Obama eller hans administration,skulle jag lyfta upp en annan möjlighet.USA skulle kunna skapa-i samband med fredsprocess mellan Israel och Palestina- en tillfällig fristat i närområdet för flyende från Syrien (i samarbete med olika stater,delaktiga i fredsprocessen för Israel-Palestina).Då den lösning som jag har i tankarna har arbetsskapande innebörder för stater ovan-kunde syrienflyktingar kunna inlemmas i sådant projekt som arbetskraft,tillika som flyktingar i Palestina.Detta skulle förmodligen ge impulser för flera att fly från landet.Till slut skulle landets president kanske vakna då han och regimen har ej så många att regera över? Makten skulle vintra sönder innifrån,ekande ihåligt i tomma maktsäten.

Grannländerna skulle säkert i första hand se till sina egna fördelar och glömma eventuell politisk solidaritet med Syrien,tillika som externa,politiska aktörer som tv. har velat undvika insättandet av maktmedel mod Bashar al-Assad och hans anhängare.

Vore detta alternativ att föredra i stället för militära maktmedel? Tankens,ekonomins,den ömsesidiga nyttans makt,och dess vinster i status för USA-presidenten? Eventuellt skulle även det lilla landet Sverige och dess alternativtänkare få utdelning för denna alternativa lösning om det togs upp,diskuterades,värderades såsom man brukar göra i sk. Demokratier med friheter att få skriva och publicera sina förslag,kommentarer och kritik utan att detta hindras fysiskt-ekonomiskt eller på annat sätt. Må demokratier vinna,och mänskligheten överleva.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,entreprenör i Firma Vidorg mm (vilande tv. av kända skäl)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar